Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2559(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0078/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/02/2018 - 12.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0041

Prijaté texty
PDF 181kWORD 47k
Štvrtok, 8. februára 2018 - Štrasburg
Situácia vo Venezuele
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele (2018/2559(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorého je Venezuela zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na svoje početné predchádzajúce uznesenia o situácii vo Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5) a z 13. septembra 2017 o politických vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedov Výboru pre zahraničné veci, Delegácie pre vzťahy s krajinami Mercosuru a Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia o súčasnej situácii vo Venezuele z 12. júla 2017,

–  so zreteľom na Medziamerickú demokratickú chartu prijatú 11. septembra 2001,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Zaida Raada Husajna z 31. marca 2017 o rozhodnutí venezuelského najvyššieho súdu prevziať zákonodarné právomocí národného zhromaždenia,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC), v ktorom sa odsudzuje uväznenie Enriqua Aristeguietu dňa 2. februára 2018,

–  so zreteľom na varovania uvedené v správach Organizácie amerických štátov (OAS) z 30. mája 2016 a 14. marca 2017 o Venezuele a na výzvy jej generálneho tajomníka na urýchlené zvolanie zasadnutia jej Stálej rady na základe článku 20 Medziamerickej demokratickej charty s cieľom diskutovať o politickej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na list podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) z 27. marca 2017 o zhoršujúcej sa náročnej politickej, hospodárskej a humanitárnej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu OAS z 13. marca 2017 podpísanú 14 členskými štátmi, ktorá požaduje, aby Venezuela okrem iného urýchlene naplánovala voľby, prepustila politických väzňov a uznala ústavnú deľbu moci,

–  so zreteľom na rezolúciu Stálej rady OAS z 3. apríla 2017 o nedávnych udalostiach vo Venezuele,

–  so zreteľom na deklaráciu skupiny „El Grupo de Lima“ z 23. januára 2018 týkajúcu sa rozhodnutia národného ústavodarného zhromaždenia vyzvať na konanie prezidentských volieb,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017 a 22. januára 2018 o Venezuele, v ktorých sa najmä ukladá zbrojné embargo a sankcie,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP v mene EÚ zo 7. decembra 2017 o pripojení sa určitých tretích krajín, pokiaľ ide o reštriktívne opatrenia vzhľadom na situáciu vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP v mene EÚ z 26. januára 2018 o najnovšej situácii vo Venezuele odsudzujúce rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť španielskeho veľvyslanca v Caracase,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže nelegitímne národné ústavodarné zhromaždenie, ktoré nie je uznané ani na medzinárodnej úrovni, ani na úrovni EÚ, vyhlásilo prezidentské voľby, ktoré sa majú konať koncom apríla 2018; keďže podľa venezuelskej ústavy orgánom zodpovedným za vyhlasovanie volieb je národná volebná rada; keďže článok 298 venezuelskej ústavy, v ktorom sa jasne uvádza, že zákon, ktorý upravuje volebné postupy, sa nesmie nijako meniť počas šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu volieb, bol iba nedávno viackrát porušený;

B.  keďže toto rozhodnutie bolo prijaté mimo rámca národného dialógu, ktorý prebieha od decembra 2017, a bez ohľadu na akýkoľvek možný pokrok dosiahnutý na stretnutí venezuelskej vlády a opozície v Santo Domingu; keďže dátum a postup vedúci k voľbám boli dve z hlavných tém rozhovorov v Santo Domingu; keďže toto oznámenie o konaní volieb je v rozpore tak s demokratickými zásadami ako aj s dobrou vierou, pokiaľ ide o dialóg medzi vládou a opozíciou;

C.  keďže najvyšší súd 25. januára 2018 rozhodol o vylúčení opozičnej koalície MUD (Mesa de la Unidad Democrática) z prezidentských volieb; keďže národná volebná rada 4. februára 2018 vylúčila z procesu volieb stranu Primero Justicia; keďže lídri ako Leopoldo López a Henrique Capriles majú zákaz uchádzať sa o zvolenie; keďže tieto rozhodnutia sú vážnym porušením zásady spravodlivých volieb tým, že opozičným kandidátom zakazujú slobodne sa uchádzať o zvolenie za rovnakých podmienok;

D.  keďže koalícia MUD v roku 2017 získala Sacharovovu cenu Európskeho parlamentu za slobodu myslenia;

E.  keďže táto protiústavná výzva na konanie predčasných volieb viedla k tomu, že Mexiko a Chile sa prestali zúčastňovať vnútroštátnych politických rokovaní medzi vládou Venezuely a časťou opozície;

F.  keďže Rada EÚ sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represálie vo vnútri štátu;

G.  keďže Rada EÚ 22. januára 2018 v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu a demokracie jednohlasne rozhodla o zavedení reštriktívnych opatrení, ako je zákaz cestovania a zmrazenie majetku, voči siedmim osobám z Venezuely vo verejných funkciách;

H.  keďže po prijatí sankcií zo strany EÚ Venezuela na odvetu vypovedala španielskeho veľvyslanca v Caracase a vyhlásila ho za „personu non grata“, pričom obvinila Španielsko zo zasahovania do svojich vnútorných záležitostí; keďže EÚ toto rozhodnutie ostro odsúdila a zároveň poukázala na plnú solidaritu so Španielskom vychádzajúcu z toho, že rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane ukladania sankcií sú jednomyseľné;

I.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá viedla k mnohým úmrtiam; keďže konanie slobodných a spravodlivých volieb so všetkými náležitými zárukami a dostatočným časom na ich prípravu je základným predpokladom, aby sa začalo riešiť množstvo problémov, s ktorými sa Venezuela potýka; keďže takmer 2 milióny Venezuelčanov z krajiny utiekli; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci a služieb ďalším prichádzajúcim;

J.  keďže odbojný člen polície Oscar Pérez a šiesti ďalší boli popravení bez súdu napriek tomu, že sa predtým vzdali;

K.  keďže Enrique Aristeguita Gramcko bol 2. februára 2018 o tretej hodine ráno unesený spravodajskou službou zo svojho domu v Caracase, o mieste jeho pobytu neboli poskytnuté žiadne informácie a nasledujúci deň bol prepustený na slobodu;

L.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele vrátane detí v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom a potravinám trpí podvýživou; keďže, venezuelská vláda tento problém, žiaľ, naďalej popiera a odmieta prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a podporiť jej rozdeľovanie; keďže Venezuelčania sa vzhľadom na závažný nedostatok potravín a základných potrieb snažili nakupovať ich na týchto karibských ostrovoch;

1.  vyjadruje poľutovanie nad jednostranným rozhodnutím nezákonného národného ústavodarného zhromaždenia, ktoré nie je uznané na medzinárodnej úrovni ani na úrovni EÚ, o konaní predčasných prezidentských volieb do konca apríla 2018; vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedávnym rozhodnutím venezuelského najvyššieho súdu zakázať zástupcom koalície MUD účasť v nadchádzajúcich voľbách; poukazuje na skutočnosť, že mnohí potenciálni kandidáti sa nebudú môcť uchádzať o zvolenie, pretože sú v exile, sú z volieb vylúčení administratívne, nachádzajú sa vo väzení alebo v domácom väzení; trvá na tom, že by nemali byť vytvárané žiadne prekážky alebo podmienky účasti politických strán a vyzýva venezuelské orgány, aby im plne obnovili právo byť volení;

2.  trvá na tom, že EÚ a jej inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu môžu uznať iba voľby vychádzajúce z reálneho volebného harmonogramu dohodnutého v rámci národného dialógu so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami, pri dodržaní spravodlivých a transparentných podmienok rovnocennej účasti, ku ktorým patrí zrušenie zákazov pre politických oponentov, oslobodenie politických väzňov, zabezpečenie vyváženého zloženia a nestrannosti národnej volebnej rady, ako aj existencia dostatočných záruk vrátane monitorovania zo strany nezávislých medzinárodných pozorovateľov; pripomína, že je pripravený vyslať volebnú pozorovateľskú misiu do Venezuely, ak budú splnené všetky nevyhnutné podmienky;

3.  dôrazne odsudzuje rozhodnutie venezuelských orgánov vyhostiť španielskeho veľvyslanca v Caracase a vyhlásiť ho za „personu non grata“, a trvá na tom, aby venezuelská vláda okamžite obnovila normálne diplomatické vzťahy so Španielskom; pripomína, že všetky rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničnej politiky vrátane uloženia sankcií sú prijímané jednomyseľne; v tejto súvislosti vyzýva na plnú solidaritu so Španielskom;

4.  domnieva sa, že zavedenie zbrojného embarga zo strany Rady EÚ a sankcie uložené voči siedmim predstaviteľom Venezuely sú primeranou reakciou na závažné porušovanie ľudských práv a demokracie, žiada však o ich rozšírenie na tých, ktorí nesú hlavnú zodpovednosť za narastajúcu politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, konkrétne prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany, členov najvyššieho vojenského velenia, ako aj okruh ich najbližších osôb vrátane rodinných príslušníkov; navrhuje, že ak sa situácia v oblasti ľudských práv bude naďalej zhoršovať, mohli by sa preskúmať a prijať ďalšie diplomatické a hospodárske opatrenia vrátane tých, ktoré sa týkajú štátnej ropnej spoločnosti Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA);

5.  čo najdôraznejšie odsudzuje neustále porušovanie demokratického zriadenia vo Venezuele; opakovane vyjadruje plnú podporu národnému zhromaždeniu ako jedinému zákonne ustanovenému a uznávanému parlamentu vo Venezuele a vyzýva venezuelskú vládu, aby v plnej miere obnovila jeho ústavné postavenie; odmieta akékoľvek rozhodnutia prijaté národným ústavodarným zhromaždením ako prejavy porušovania všetkých demokratických noriem a pravidiel; vyjadruje svoju podporu politickému riešeniu v súvislosti so všetkými príslušnými aktérmi a politickými stranami; pripomína, že deľba moci a vzájomné nezasahovanie medzi jednotlivými zložkami štátnej moci je základnou zásadou demokratického štátu a prejavom rešpektu voči hodnotám právneho štátu;

6.  vyzýva prokurátora Medzinárodného trestného súdu (ICC), aby na základe ustanovení Rímskeho štatútu začal vyšetrovať porušovanie ľudských práv zo strany venezuelského režimu, a vyzýva EÚ na aktívnu úlohu v tomto ohľade;

7.  opakuje svoje predchádzajúce výzvy na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých politických väzňov, rešpektovanie demokraticky zvolených orgánov a dodržiavanie ľudských práv;

8.  vyjadruje svoju plnú podporu obyvateľom Venezuely, ktorí trpia v dôsledku závažnej humanitárnej krízy, a solidaritu s nimi; požaduje bezodkladné dosiahnutie dohody o pláne prístupu núdzovej humanitárnej pomoci do krajiny a vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušený prístup humanitárnej pomoci a udelili povolenie medzinárodným organizáciám, ktoré si želajú pomáhať verejnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobej odozvy v rámci boja proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú deti; vyzýva EÚ na pomoc susedným krajinám, predovšetkým Kolumbii, s cieľom riešiť situáciu utečencov z Venezuely; vyzýva venezuelskú vládu, aby Venezuelčanom, ktorí žijú v zahraničí a majú nárok na sociálne zabezpečenie, poskytovala dôchodky;

9.  opakuje svoju požiadavku, aby Európsky parlament vyslal do Venezuely delegáciu, ktorá by čo najskôr začala dialóg so všetkými stranami zúčastnenými konfliktu;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) Ú. v. EÚ C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2016)0269.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0200.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2017)0345.

Posledná úprava: 28. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia