Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2559(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0078/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0041

Antagna texter
PDF 173kWORD 47k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Situationen i Venezuela
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om situationen i Venezuela (2018/2559(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Venezuela har anslutit sig till,

–  med beaktande av Venezuelas konstitution,

–  med beaktande av sina många resolutioner om Venezuela, i synnerhet de av den 27 februari 2014 om situationen i Venezuela(1), av den 18 december 2014 om förföljelsen av den demokratiska oppositionen i Venezuela(2), av den 12 mars 2015 om situationen i Venezuela(3), av den 8 juni 2016 om situationen i Venezuela(4), av den 27 april 2017 om situationen i Venezuela(5) och av den 13 september 2017 om EU:s politiska förbindelser med Latinamerika(6),

–  med beaktande av förklaringen av den 12 juli 2017 från ordförandena för utskottet för utrikesfrågor, Mercosur-delegationen och den parlamentariska församlingen EU‑Latinamerika om den nuvarande situationen i Venezuela,

–  med beaktande av den interamerikanska demokratistadgan som antogs den 11 september 2001,

–  med beaktande av uttalandet av den 31 mars 2017 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Ra’ad al-Hussein, om avgörandet från Venezuelas högsta domstol att ta över lagstiftningsbefogenheterna från nationalförsamlingen,

–  med beaktande av uttalandet från FN:s råd för mänskliga rättigheter som fördömer gripandet av Enrique Aristeguieta den 2 februari 2018,

–  med beaktande av de varningar som framfördes i Amerikanska samarbetsorganisationens (OAS) rapporter från den 30 maj 2016 och den 14 mars 2017 om Venezuela, och av OAS generalsekreterares uppmaningar att omgående sammankalla OAS ständiga råd i enlighet med artikel 20 i den interamerikanska demokratistadgan för att diskutera den politiska krisen i Venezuela,

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den förvärrade och allvarliga politiska, ekonomiska och humanitära krisen i Venezuela,

–  med beaktande av OAS förklaring som undertecknades av fjorton av dess medlemsstater den 13 mars 2017 och som bland annat kräver att Venezuela omgående fastställer tidpunkten för val, friger politiska fångar och erkänner maktdelningen enligt landets konstitution,

–  med beaktande av resolutionen från OAS ständiga råd av den 3 april 2017 om den senaste tidens händelser i Venezuela,

–  med beaktande av förklaringen från ”El Grupo de Lima” av den 23 januari 2018 om den nationella konstituerande församlingens beslut att utlysa presidentval,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 13 november 2017 och den 22 januari 2018 om Venezuela, nämligen om införande av ett vapenembargo och sanktioner,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 december 2017 från vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar om vissa tredjeländers anslutning vad gäller restriktiva åtgärder med tanke på situationen i Venezuela,

–  med beaktande av uttalandet av den 26 januari 2018 av vice ordföranden/den höga representanten på EU:s vägnar om den senaste utvecklingen i Venezuela, i vilket de venezuelanska myndigheternas beslut att utvisa Spaniens ambassadör i Caracas fördöms,

–  med beaktande av sitt beslut att tilldela Venezuelas demokratiska opposition 2017 års Sacharovpris,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den olagliga nationella konstituerande församlingen, som inte erkänns vare sig internationellt eller av Europeiska unionen, har begärt att ett presidentval ska hållas senast i slutet av april 2018. Enligt Venezuelas konstitution är det organ som bär ansvaret för att utlysa val det nationella valrådet. Artikel 298 i Venezuelas konstitution anger tydligt följande: ”Den lag som reglerar valprocesser får inte ändras på något sätt under perioden mellan valdagen och de sex månader som omedelbart föregår den”, något som helt nyligen har överträtts flera gånger.

B.  Detta beslut fattades utanför ramen för den nationella dialog som har pågått sedan december 2017, och utan hänsyn till de eventuella resultat som har nåtts vid mötet mellan Venezuelas regering och opposition i Santo Domingo. Datumet för och processen inför valet var två av huvudfrågorna i Santo Domingo-samtalen. Denna begäran att val ska hållas strider mot både demokratiska principer och god tro vad gäller dialogen mellan regeringen och oppositionen.

C.  Den 25 januari 2018 beslutade Högsta domstolen att utesluta MUD (Mesa de la Unidad Democrática) från presidentvalet. Den 4 februari 2018 uteslöt det nationella valrådet partiet Primero Justicia från valprocessen. Ledande politiker, såsom Leopoldo López och Henrique Capriles, har uteslutits från att ställa upp i valet. Dessa beslut utgör ett allvarligt brott mot principen om rättvisa val, då oppositionens kandidater förbjuds att delta fritt och på lika villkor i valet.

D.  MUD tilldelades Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet 2017.

E.  Detta författningsvidriga utlysande av ett förtida val fick till följd att Mexiko och Chile drog sig ur de nationella politiska förhandlingarna mellan Venezuelas regering och delar av oppositionen.

F.  Den 13 november 2017 beslutade Europeiska unionens råd att införa ett vapenembargo mot Venezuela och ett förbud mot vapenrelaterat materiel som kan användas för internt förtryck.

G.  Den 22 januari 2018 beslutade Europeiska unionens råd enhälligt att införa sanktioner mot sju venezuelanska medborgare som innehar offentliga befattningar, i form av restriktiva åtgärder såsom reseförbud och frysning av tillgångar, som svar på bristande efterlevnad av de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen och demokratin.

H.  Efter att EU antagit sina sanktioner vidtog Venezuela motåtgärder genom att utvisa Spaniens ambassadör i Caracas och förklara honom för ”persona non grata”, samtidigt som Spanien anklagades för att lägga sig i landets interna angelägenheter. EU har i kraftfulla ordalag fördömt detta beslut, och har samtidigt pekat på sin fulla solidaritet med Spanien, med beaktande av att EU:s beslut i utrikespolitiska frågor, inbegripet införande av sanktioner, är enhälliga.

I.  Människorättssituationen samt situationen för demokratin och rättsstatsprincipen i Venezuela fortsätter att försämras. Venezuela står inför en aldrig förut skådad politisk, social, ekonomisk och humanitär kris, med många dödsfall som följd. Att hålla fria och rättvisa val med alla vederbörliga garantier och att avsätta tillräckligt med tid för att förbereda dem är ett mycket viktigt första steg för att lösa de många problem som Venezuela brottas med. Nästan 2 miljoner venezuelaner har flytt landet. Värdländerna utsätts för allt hårdare tryck i fråga om att tillhandahålla stöd och tjänster för nyanlända.

J.  Rebellpolisen Oscar Pérez och sex andra personer avrättades utan rättegång trots att de redan hade överlämnat sig.

K.  På natten den 2 februari 2018 kidnappades Enrique Aristeguita Gramcko från sitt hem av säkerhetstjänsten, och släpptes dagen därefter, men inga uppgifter finns om var han hade befunnit sig.

L.  Allt fler människor i Venezuela, däribland barn, lider av undernäring på grund av begränsad tillgång till hälso- och sjukvård, läkemedel och livsmedel av god kvalitet. Beklagligt nog fortsätter Venezuelas regering att förneka problemet och vägra ta emot och underlätta för utdelningen av internationellt humanitärt bistånd. Människor i Venezuela har försökt köpa mat och grundläggande förnödenheter på de västindiska öarna, på grund av de allvarliga bristerna på hemmaplan.

1.  Europaparlamentet förkastar det ensidiga beslut som fattats av den olagliga nationella konstituerande församlingen, som inte erkänns vare sig internationellt eller av EU, att begära att presidentval ska hållas i förtid senast i slutet av april 2018. Parlamentet beklagar djupt Högsta domstolen i Venezuelas senaste avgörande som utesluter företrädare för MUD i det kommande valet. Parlamentet påpekar att många potentiella kandidater inte kommer att kunna kandidera i valet eftersom de är landsförvisade, har förlorat sin valbarhet genom förvaltningsbeslut, sitter fängslade eller befinner sig i husarrest. Parlamentet konstaterar att inga hinder eller villkor bör sättas upp för politiska partiers deltagande, och de venezuelanska myndigheterna uppmanas att fullt ut återställa deras rätt att kandidera i valet.

2.  Europaparlamentet insisterar på att EU och dess institutioner, däribland Europaparlamentet, endast kommer att erkänna val som bygger på en genomförbar valkalender, som överenskommits inom ramen för den nationella dialogen med samtliga aktörer och politiska partier, och som respekterar deltagande på lika, rättvisa och transparenta villkor, inbegripet upphävande av uteslutandet av politiska motståndare, utan några politiska fångar och med säkerställande av att det nationella valrådet har en balanserad sammansättning och är opartiskt samt av att tillräckliga garantier existerar, däribland övervakning genom oberoende internationella observatörer. Parlamentet upprepar att det är berett att sända ut ett valobservatörsuppdrag om alla nödvändiga villkor är uppfyllda.

3.  Europaparlamentet fördömer med kraft de venezuelanska myndigheternas beslut att utvisa Spaniens ambassadör i Caracas och förklara honom för ”persona non grata”, och insisterar på att Venezuelas regering omedelbart återupprättar sina normala diplomatiska förbindelser med Spanien. Parlamentet påminner om att alla beslut som EU fattar i utrikespolitiska frågor, inbegripet införande av sanktioner, fattas med enhällighet. Parlamentet kräver i detta avseende full solidaritet med Spanien.

4.  Europaparlamentet anser att rådets beslut att införa ett vapenembargo och sanktioner mot sju venezuelanska tjänstemän är lämpliga åtgärder som svar på allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och demokratin, men kräver att de utvidgas till att även införas mot de huvudansvariga förövarna för den ökande politiska, sociala, ekonomiska och humanitära krisen, nämligen presidenten, vice presidenten, försvarsministern, medlemmar av den höga militära ledningen, och medlemmar i deras närmaste kretsar, däribland familjemedlemmar. Om situationen för de mänskliga rättigheterna fortsätter att försämras skulle ytterligare diplomatiska och ekonomiska åtgärder kunna övervägas och antas, även i fråga om det statliga oljebolaget Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

5.  Europaparlamentet fördömer i de skarpaste ordalag de fortsatta kränkningarna av den demokratiska ordningen i Venezuela. Parlamentet upprepar sitt fulla stöd för nationalförsamlingen som det enda lagligen konstituerade och erkända parlamentet i Venezuela och uppmanar Venezuelas regering att återställa dess konstitutionella befogenheter. Parlamentet fördömer alla beslut som fattats av den nationella konstituerande församlingen, eftersom de strider mot alla demokratiska normer och regler. Parlamentet uttrycker sitt stöd för en politisk lösning som omfattar samtliga berörda aktörer och politiska partier. Parlamentet påpekar att åtskillnad och icke-inblandning mellan de olika maktinstanserna är en grundläggande princip för demokratiska stater som styrs enligt rättsstatsprincipen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Internationella brottmålsdomstolens åklagare, i enlighet med bestämmelserna i Romstadgan, att inleda utredningar av de människorättskränkningar som begåtts av Venezuelas regim, och uppmanar EU att spela en aktiv roll i detta avseende.

7.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar om att omedelbart och villkorslöst frige alla politiska fångar, att respektera demokratiskt valda organ och att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet uttrycker sitt solidariska och fulla stöd för Venezuelas befolkning som lider av återverkningarna av en allvarlig humanitär kris. En överenskommelse om en plan som ger humanitärt bistånd tillträde till landet måste omedelbart nås, och de venezuelanska myndigheterna uppmanas att snarast möjligt tillåta att humanitärt bistånd obehindrat kommer in i landet och bevilja tillträde för internationella organisationer som vill bistå allmänheten. Parlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av kortsiktiga insatser för att bekämpa undernäring hos de mest utsatta grupperna, såsom barn. Parlamentet uppmanar EU att bistå grannländerna, och i synnerhet Colombia, för att komma till rätta med de venezuelanska flyktingarnas situation. Parlamentet uppmanar Venezuelas regering att sörja för att de venezuelaner som bor utomlands och har rätt till socialförsäkringsförmåner, såsom pensioner, även får de utbetalda.

9.  Europaparlamentet erinrar om sin begäran att så snart som möjligt skicka en delegation från Europaparlamentet till Venezuela och föra en dialog med alla parter som är inblandade i konflikten.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Bolivarianska republiken Venezuelas regering och nationalförsamling, Parlamentariska församlingen EU–Latinamerika och Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekreterare.

(1) EUT C 285, 29.8.2017, s. 145.
(2) EUT C 294, 12.8.2016, s. 21.
(3) EUT C 316, 30.8.2016, s. 190.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0269.
(5) Antagna texter, P8_TA(2017)0200.
(6) Antagna texter, P8_TA(2017)0345.

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy