Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2553(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0085/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/02/2018 - 12.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0042

Antagna texter
PDF 159kWORD 44k
Torsdagen den 8 februari 2018 - Strasbourg
Situationen för UNWRA
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

Europaparlamentets resolution av den 8 februari 2018 om situationen för UNRWA (2018/2553(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från Europeiska unionen och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) av den 7 juni 2017 om EU:s stöd till UNRWA (2017–2020),

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 194 av den 11 december 1948 och 302 av den 8 december 1949, och av andra relevanta FN-resolutioner,

–  med beaktande av FN:s generalsekreterares rapport av den 30 mars 2017, Operations of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  UNRWA är ett FN-organ som inrättades av generalförsamlingen 1949 och som fick i uppdrag att tillhandahålla bistånd och skydd till omkring 5 miljoner registrerade Palestinaflyktingar. UNRWA:s tjänster omfattar utbildning, hälso- och sjukvård, nödhjälp och sociala tjänster, lägerinfrastruktur och förbättring av läger samt skydd och mikrofinansiering. FN:s generalförsamling har förlängt UNRWA:s mandat många gånger – senaste gången för perioden till och med den 30 juni 2020, vilket röstades igenom av 167 av FN:s medlemsstater.

B.  Tillsammans är EU och dess medlemsstater den största givaren till UNRWA, och de bidrog med 441 miljoner EUR under 2017. Förenta staterna är det största enskilda givarlandet och har tillkännagett sin avsikt att bidra med 60 miljoner USD men innehålla 65 miljoner USD från en planerad utbetalning av 125 miljoner USD till UNRWA. Detta beslut var enligt det amerikanska utrikesdepartementet tänkt att uppmuntra andra länder att öka sitt bistånd samt att stimulera till reformer inom organisationen.

C.  UNRWA har under många år varit behäftat med stora strukturella ekonomiska bristfälligheter och skulle oavsett Förenta staternas regerings beslut ha stått inför fortsatta svårigheter under 2018.

D.  I sin rapport av den 30 mars 2017 gjorde FN:s generalsekreterare flera rekommendationer för att säkerställa tillräckligt, förutsägbart och hållbart stöd till UNRWA.

1.  Europaparlamentet står fast vid sitt åtagande om att stödja UNRWA i dess arbete med att tillhandahålla livsnödvändiga tjänster av omsorg om välbefinnande, skydd och mänsklig utveckling för Palestinaflyktingarna i Gazaremsan, på Västbanken, samt i Jordanien, Libanon och Syrien. Parlamentet berömmer UNRWA för dess utomordentliga insatser bland annat för att skydda och stödja mer än 400 000 Palestinaflyktingar, och många andra, i det krigshärjade Syrien. Parlamentet erinrar om att UNRWA inrättades i en anda av solidaritet med Palestinaflyktingar för att lindra deras lidanden.

2.  Europaparlamentet ser med oro på UNRWA:s finansieringskris, och uppmanar alla givare att infria sina löften om stöd till denna organisation.

3.  Europaparlamentet konstaterar att alla oväntade minskningar av eller förseningar med de utbetalningar som givarna förutsagts göra till UNRWA kan bli till skada för att 1,7 miljoner Palestinaflyktingar ska få akut livsmedelsbistånd och för att 3 miljoner ska få primär hälso- och sjukvård, samt för att över 500 000 palestinska barn i 702 skolor som upprätthålls av UNRWA, bland dem nästan 50 000 barn i Syrien ska få utbildning, liksom också för stabiliteten i regionen.

4.  Europaparlamentet erinrar om EU:s åtagande om fortsatt stöd till UNRWA med att säkra ekonomiska resurser som gör det möjligt för organisationen att genomföra det uppdrag som FN:s generalförsamling gett den, att verka på en hållbar och kostnadseffektiv grund och att säkerställa kvalitet och nivå på de tjänster som tillhandahålls Palestinaflyktingar.

5.  Europaparlamentet välkomnar de beslut som fattats av EU och flera EU-medlemsstater om att påskynda finansieringen av UNRWA och uppmanar med kraft andra givare att följa detta exempel. Parlamentet uppmanar Förenta staterna med kraft att ompröva sitt beslut och betala ut hela sitt planerade bistånd till UNRWA. Parlamentet välkomnar Arabförbundets medlemsstaters bidrag till UNRWA, men uppmanar dem att öka sitt åtagande för att överbrygga finansieringsklyftan.

6.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppbåda ytterligare medel till UNRWA för att tillgodose dess budgetbehov på kort sikt. Parlamentet betonar dock att varje långsiktig lösning på organisationens återkommande ekonomiska brister absolut förutsätter ett hållbart finansieringssystem i en global multilateral ram. Parlamentet uppmanar med kraft EU att spela en ledande roll inom det internationella samfundet för att inrätta en sådan mekanism. Parlamentet understryker vikten av de rekommendationer som FN:s generalsekreterare gjorde i detta avseende i sin rapport av den 30 mars 2017.

7.  Europaparlamentet välkomnar att UNRWA överväger att främja interna åtgärder för att begränsa kostnaderna och uppnå ytterligare effektivitetsvinster, samtidigt som man undersöker om det finns andra områden som kan bli mer effektiva. Parlamentet uppmanar med kraft UNRWA att fortsätta att förbättra sin ledningsstruktur och strategiska planering av omsorg om ökad öppenhet, ansvarsskyldighet och intern tillsyn, samt för att säkerställa, dels aktuell och korrekt programrapportering och finansiell rapportering till EU, dels att inte UNRWA:s anläggningar missbrukas, samt att utreda påståenden om anställdas neutralitetskränkningar och vid behov vidta lämpliga disciplinära åtgärder. Parlamentet betonar vikten av respekt för UNRWA:s anläggningars neutralitet, i linje med internationell humanitär rätt och deras diplomatiska status såsom tillhörande FN.

8.  Europaparlamentet upprepar att EU:s främsta mål är att nå en tvåstatslösning på den israelisk-palestinska konflikten, grundad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där den säkra staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet på grundval av rätten till självbestämmande och med full respekt för internationell rätt.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas parlament och regeringar, FN:s generalsekreterare och UNRWA:s generalkommissionär, Mellanösternkvartettens sändebud och Förenta staternas kongress och utrikesdepartement

Senaste uppdatering: 28 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy