Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2968(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0070/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0070/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/02/2018 - 12.13
CRE 08/02/2018 - 12.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0043

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 377kWORD 49k
Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο
Διατάξεις για την αλλαγή της ώρας
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την αλλαγή της ώρας (2017/2968(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας θα πρέπει να παράσχει μια βάση για τις εκτιμήσεις επιπτώσεων των επιλογών μελλοντικής δράσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιστημονικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις ρυθμίσεις θερινής ώρας της ΕΕ βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ, δεν έχουν καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα, αλλά αντιθέτως έχουν καταδείξει την ύπαρξη αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά από πρωτοβουλίες πολιτών έχουν επισημάνει την ανησυχία των πολιτών για την αλλαγή της ώρας που πραγματοποιείται ανά εξάμηνο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει θέσει το ζήτημα στο παρελθόν, για παράδειγμα με την προφορική ερώτηση O-000111/2015 – B8-0768/2015 προς την Επιτροπή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να διατηρείται ένα ενιαίο καθεστώς όσον αφορά την ώρα εντός της ΕΕ, ακόμη και αφού σταματήσει η ανά εξάμηνο αλλαγή·

1.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση της οδηγίας 2000/84/ΕΚ και, εάν είναι αναγκαίο, να διατυπώσει πρόταση για την αναθεώρησή της·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 31 της 2.2.2001, σ. 21.
(2) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 28 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου