Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0350(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2018

Внесени текстове :

A8-0024/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2018)0044

Приети текстове
PDF 469kWORD 51k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Разпространение на застрахователни продукти: дата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки ***I
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по транспониране от страна на държавите членки (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0792),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8‑0449/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 14 февруари 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0024/2018),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване, преди да е изтекъл осемседмичният срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 1 март 2018 г с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на началната дата на прилагане на мерките за транспониране от страна на държавите членки
P8_TC1-COD(2017)0350

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2018/411.)

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност