Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0350(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0024/2018

Ingivna texter :

A8-0024/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.2
CRE 01/03/2018 - 8.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0044

Antagna texter
PDF 236kWORD 43k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Försäkringsdistribution: Tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder ***I
P8_TA(2018)0044A8-0024/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatum för medlemsstaternas införlivandeåtgärder (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0792),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0449/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 14 februari 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0024/2018), och av följande skäl:

A.  På grund av brådskande skäl är det befogat att gå vidare till omröstning före utgången av tidsfristen på åtta veckor som fastställs i artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att återhänvisa ärendet till parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om ändring av direktiv (EU) 2016/97 vad gäller tillämpningsdatumet för medlemsstaternas införlivandeåtgärder
P8_TC1-COD(2017)0350

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/411.)

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy