Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0901(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0030/2018

Внесени текстове :

A8-0030/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.5

Приети текстове :

P8_TA(2018)0047

Приети текстове
PDF 458kWORD 51k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Решение на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране (N8‑0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията от 14 февруари 2018 г. за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране (N8-0052/2018),

—  като взе предвид член 56, параграф 6, трета алинея от Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 г. за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010(1),

—  като взе предвид член 122а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0030/2018),

А.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, че членовете на Единния съвет за преструктуриране, посочени в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент, се назначават въз основа на качествата, уменията и познанията им в банковата и финансовата област и въз основа на опита, свързан с финансовия надзор, регулирането и преструктурирането на банките;

Б.  като има предвид, че в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014 се предвижда, при процедурата за подбор се зачитат принципите за баланс между двата пола, опит и квалификация;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 на 20 декември 2017 г. Комисията прие списък на подбраните кандидати за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, посочена в член 43, параграф 1, буква б) от посочения регламент;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 56, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 806/2014 списъкът на подбраните кандидати беше предоставен на Парламента;

Д.  като има предвид, че на 14 февруари 2018 г. Комисията прие предложение за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране и го представи на Парламента;

Е.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат за длъжността на член на Съвета за преструктуриране, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 56, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 806/2014;

Ж.  като има предвид, че на 21 февруари 2018 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на Бощян Язбец, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Комисията за назначаването на Бощян Язбец за член на Единния съвет за преструктуриране за срок от пет години;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 225, 30.7.2014 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност