Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0030/2018

Ingivna texter :

A8-0030/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0047

Antagna texter
PDF 239kWORD 42k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Utnämning av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Europaparlamentets beslut av den 1 mars 2018 om kommissionens förslag om utnämningen av en ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 14 februari 2018 om utnämningen av Boštjan Jazbec till ny ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden (N8-0052/2018),

–  med beaktande av artikel 56.6 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010(1),

–  med beaktande av artikel 122a i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0030/2018), och av följande skäl:

A.  I artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 anges att de ledamöter i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen ska utses på grundval av meriter, kompetens, kunskap om bank- och finansfrågor samt erfarenhet inom finansiell tillsyn och reglering och bankresolution.

B.  Enligt artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014 ska utnämningsförfarandet respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 antog kommissionen den 20 december 2017 den slutlista över kandidater till posten som ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden som avses i artikel 43.1 b i den förordningen.

D.  I enlighet med artikel 56.6 i förordning (EU) nr 806/2014 lämnades slutlistan till parlamentet.

E.  Den 14 februari 2018 antog kommissionen ett förslag om att utnämna Boštjan Jazbec till ledamot i gemensamma resolutionsnämnden och överlämnade det till parlamentet.

F.  Parlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter kvalifikationerna för den föreslagna kandidaten som ledamot av den gemensamma resolutionsnämnden, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 56.4 i förordning (EU) nr 806/2014.

G.  Utskottet höll den 21 februari 2018 en utfrågning med Boštjan Jazbec. Under denna utfrågning höll han ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag om utnämningen av Boštjan Jazbec till ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden för en period på fem år.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 225, 30.7.2014, s. 1.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy