Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2574(RSO)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0125/2018

Внесени текстове :

B8-0125/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0048

Приети текстове
PDF 466kWORD 51k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Създаване, отговорности, численост и мандат на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Решение на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX 3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие (2018/2574(RSO))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Председателския съвет,

—  като взе предвид своето решение от 12 февруари 2015 г.(1) относно създаването на Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие („специална комисия TAXE 1“), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(2),

—  като взе предвид своето решение от 2 декември 2015 г.(3) относно създаването на Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие („специална комисия TAXE 2“), нейните правомощия и нейния числен състав и срок на действие,

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(4),

—  като взе предвид своето решение от 8 юни 2016 г.(5) относно създаването, правомощията, числения състав и срока на мандата на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (анкетната комисия относно „Досиетата от Панама“ (PANA)),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(6),

—  като взе предвид член 197 от своя Правилник за дейността,

1.  решава да създаде специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци, която ще разполага със следните правомощия:

   а) да доразвива и допълва работата, извършвана от специалните комисии TAXE 1 и TAXE 2, по-специално като се съсредоточава върху ефективното прилагане от страна на държавите членки, Комисията и/или Съвета, както и въздействието на препоръките, съдържащи се в неговите горепосочени резолюции от 25 ноември 2015 г. и 6 юли 2016 г.;
   б) да доразвива и допълва работата, извършвана от анкетната комисия относно „Досиетата от Панама“ (PANA), по-специално като се съсредоточава върху ефективното прилагане от страна на държавите членки, Комисията и/или Съвета, както и въздействието на препоръките, съдържащи се в неговата горепосочена препоръка от 13 декември 2017 г.;
   в) да предприема последващи действия във връзка с осъществения от държавите членки напредък в премахването на данъчните практики, които дават възможност за избягване на данъчно облагане и/или за данъчни измами и които нанасят вреда на правилното функциониране на единния пазар, както е посочено в неговите гореспоменати резолюции от 25 ноември 2015 г. и от 6 юли 2016 г., както и в неговата препоръка от 13 декември 2017 г.;
   г) да оценява как са били заобикаляни правилата на ЕС в областта на ДДС в рамките на „Досиетата от рая“ (Paradise Papers) и, в по-общ план, да прави оценка на въздействието на измамите с ДДС и правилата за административно сътрудничество в Съюза; и да прави анализ на обмена на информация и на политиките на координация между държавите членки и Еврофиск;
   д) да допринася за текущия дебат относно данъчното облагане на цифровата икономика;
   е) да прави оценка на националните схеми, които осигуряват данъчни привилегии (като например програми за гражданство);
   ж) да следи отблизо текущата работа и приноса от страна на Комисията и държавите членки в рамките на международните институции, включително Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН, Г-20 и Специалната група за финансови действия (FATF), като същевременно изцяло зачита компетентността на комисията по икономически и парични въпроси относно въпроси в областта на данъчното облагане;
   з) да разполага с достъп до документи, които са от значение за нейната работа, и да установява необходимите контакти и да организира изслушвания с международни, европейски (включително с групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия)) и с национални институции и форуми, с националните парламенти и правителства на държавите членки и на трети държави, както и с представители на научната общност, деловите среди и гражданското общество, включително социалните партньори, в тясно сътрудничество с постоянните комисии. по време на тази своя работа да взема предвид ефективното използване на ресурсите на ЕП;
   и) да анализира и оценява измерението на третите държави, що се отнася до свързаните с избягването на данъци практики, включително въздействието върху развиващите се страни; да наблюдава подобренията и съществуващите пропуски в обмена на информация с трети държави в това отношение, като специално внимание се обръща на териториите, зависими от Британската корона, и на отвъдморските територии;
   й) да прави оценка на извършваната от Комисията оценка и проверка за включване на държави в делегирания акт относно високорискови трети държави към Директивата относно борбата с изпирането на пари;
   к) да прави оценка на методологията, скрининга на държавите и въздействието на списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (черен списък на ЕС на данъчните убежища), както и премахването на държави от списъка и санкциите, приети по отношение на включените в списъка държави;
   л) да проучва последствията от двустранните данъчни спогодби, сключени от държавите членки;
   м) да внася всякакви препоръки, които счита за необходими във връзка с този въпрос;

2.  решава, че специалната комисия следва да взема под внимание в своята работа неотдавнашните разкрития, съдържащи се в „Досиетата от рая“, от 5 ноември 2017 г., както и всички съответни промени в сферата на компетентност на комисията, които възникват по време на мандата ѝ;

3.  решава, че специалната комисия се състои от 45 членове;

4.  решава, че срокът на действие на специалната комисия е 12 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(1) OВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 42.
(2) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
(3) ОВ С 399, 24.11.2017 г., стр. 201.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0310.
(5) OВ L 166, 24.6.2016 г., стр. 10.
(6) Приети текстове, P8_TA(2017)0491.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност