Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2574(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0125/2018

Předložené texty :

B8-0125/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0048

Přijaté texty
PDF 329kWORD 45k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
Zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) a o definici jeho povinností, početního složení a délky mandátu (2018/2574(RSO))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Konference předsedů,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 12. února 2015(1) o zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem („zvláštní výbor TAXE 1“) a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2015 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem(2),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 2. prosince 2015(3) o zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem („zvláštní výbor TAXE 2“) a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem(4),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 8. června 2016(5) o zřízení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky („vyšetřovací výbor PANA“) a o jeho působnosti, početním složení a délce mandátu,

–  s ohledem na své doporučení ze dne 13. prosince 2017 adresované Radě a Komisi v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků(6),

–  s ohledem na článek 197 svého jednacího řádu,

1.  se rozhodl zřídit zvláštní výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky s touto působností:

   a) navázat na činnost zvláštních výborů TAXE 1 a TAXE 2 a doplňovat ji a zaměřit se přitom zejména na účinné uplatňování doporučení obsažených v usneseních EP ze dne 25. listopadu 2015 a 6. července 2016 uvedených výše ze strany členských států, Komise, příp. Rady a na jejich dopad;
   b) navázat na činnost vyšetřovacího výboru PANA a doplňovat ji a zaměřit se přitom zejména na účinné uplatňování doporučení obsažených v doporučení EP ze dne 13. prosince 2017 uvedeném výše ze strany členských států, Komise, příp. Rady a na jejich dopad;
   c) sledovat pokrok, kterého dosáhly členské státy při ukončení daňové praxe, která umožňovala vyhýbat se daňovým povinnostem, příp. daňové úniky, jež brání řádnému fungování jednotného trhu, jak je uvedeno v usneseních EP ze dne 25. listopadu 2015 a 6. července 2016 a v jeho doporučení ze dne 13. prosince 2017 uvedených výše;
   d) posoudit, jakým způsobem došlo v kauze tzv. Paradise Papers k obcházení předpisů EU v oblasti DPH, a obecněji posoudit vliv podvodů s DPH a předpisů o správní spolupráci v Unii a analyzovat opatření v oblasti výměny informací a koordinace mezi členskými státy a platformou Eurofisc;
   e) přispět k probíhající diskuzi o zdanění digitální ekonomiky;
   f) posoudit systémy členských států, v jejichž rámci se poskytují daňové úlevy (např. programy pro získání občanství);
   g) pozorně sledovat probíhající činnost Komise a členských států v mezinárodních institucích, včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci  rozvoj, skupiny G20, OSN a pracovní skupiny pro finanční činnost (FATF), a jejich příspěvek k této činnosti, a to za dodržování veškerých pravomocí Hospodářského a měnového výboru v oblasti daňových záležitostí;
   h) posoudit dokumenty důležité z hlediska činnosti výboru a navázat nezbytné kontakty s mezinárodními, evropskými (mj. se Skupinou pro kodex chování (zdanění podniků)) a vnitrostátními institucemi a fóry, s parlamenty a vládami členských států a třetích zemí a také se zástupci vědecké obce, podniků a občanské společnosti, včetně sociálních partnerů, a pořádat s nimi slyšení, a to v úzké spolupráci se stálými výbory a s přihlédnutím k účinnému využívání zdrojů EP;
   i) analyzovat a posuzovat šíři zapojení třetích států do praxe spojené s vyhýbáním se daňovým povinnostem, včetně jejího dopadu na rozvojové země; sledovat zlepšení a stávající nedostatky při výměně informací s třetími zeměmi v této souvislosti a zaměřit se přitom zejména na závislá území a zámořská území Velké Británie;
   j) posoudit vlastní hodnocení Komise a kontrolní postup používaný při začleňování zemí na seznam států s vysokým rizikem v rámci aktu v přenesené pravomoci ke směrnici o boji proti praní peněz;
   k) posoudit metodologii, kontrolu zemí a dopad unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely (unijní černá listina daňových rájů) a škrtání zemí ze seznamu a rušení sankcí přijatých vůči zemím na tomto seznamu;
   l) prozkoumat důsledky dvoustranných daňových dohod uzavřených členskými státy;
   m) předložit doporučení, která považuje v této záležitosti za nezbytné;

2.  rozhodl, že zvláštní výbor by měl při své práci zohlednit nedávná odhalení v kauze Paradise Papers ze dne 5. listopadu 2017 a příslušný vývoj situace spadající do působnosti výboru, k němuž dojde během jeho funkčního období;

3.  rozhodl, že zvláštní výbor bude mít 45 členů;

4.  rozhodl, že délka mandátu zvláštního výboru bude 12 měsíců počínaje dnem přijetí tohoto rozhodnutí.

(1) Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 42.
(2) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 51.
(3) Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 201.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0310.
(5) Úř. věst. L 166, 24.6.2016, s. 10.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2017)0491.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí