Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2574(RSO)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0125/2018

Indgivne tekster :

B8-0125/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0048

Vedtagne tekster
PDF 162kWORD 51k
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles
Nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 1. marts 2018 om nedsættelse af et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse og fastsættelse af dets ansvarsområder, medlemstal og funktionsperiode (TAX3) (2018/2574(RSO))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Formandskonferencens forslag til afgørelse,

–  der henviser til sin afgørelse af 12. februar 2015(1) om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning ("TAXE 1-særudvalget") og fastsættelse af dets sagsområder, medlemstal og funktionsperiode,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(2),

–  der henviser til sin afgørelse af 2. december 2015(3) om nedsættelse af et særligt udvalg om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning ("TAXE 2-særudvalget") og fastsættelse af dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode,

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(4),

–  der henviser til sin beslutning af 8. juni 2016(5) om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg til undersøgelse af påstande om overtrædelser af og fejl og forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten for så vidt angår hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse ("PANA-undersøgelsesudvalget"), dets sagsområder, sammensætning og funktionsperiode,

–  der henviser til sin henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen på baggrund af undersøgelsen vedrørende hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 197,

1.  vedtager at nedsætte et særligt udvalg om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse med følgende beføjelser til at:

   a) bygge videre på og supplere det arbejde, der udføres af de to TAXE 1- og TAXE 2-særudvalg, idet der navnlig fokuseres på den effektive gennemførelse af medlemsstaterne, Kommissionen og/eller Rådet, og virkningerne af henstillingerne i de ovennævnte beslutninger af 25. november 2015 og 6. juli 2016;
   b) bygge videre på og supplere det arbejde, der udføres af PANA-undersøgelsesudvalget, idet der navnlig fokuseres på den effektiv gennemførelse af medlemsstaterne, Kommissionen og/eller Rådet, og virkningerne af henstillingerne i den ovennævnte beslutning 13. december 2017;
   c) følge op på medlemsstaternes fremskridt med at afslutte skattepraksis, der muliggør skatteundgåelse og/eller skatteunddragelse, der er skadeligt for et velfungerende indre marked som omhandlet i ovennævnte beslutninger af 25. november 2015 og 6. juli 2016 og henstilling af 13. december 2017;
   d) vurdere, hvordan EU's momsregler blev omgået i forbindelse med paradis-papirerne, og på en mere generel måde vurdere virkningerne af momssvig og reglerne om administrativt samarbejde i Unionen, samt analysere informationsudvekslingen og samordningspolitikkerne mellem medlemsstaterne og Eurofisc;
   e) bidrage til den igangværende debat om beskatning af den digitale økonomi;
   f) vurdere de nationale ordninger, der giver skattefordele (såsom statsborgerskabsprogrammer);
   g) følge det igangværende arbejde og bidrag fra Kommissionen og medlemsstaterne i internationale institutioner, herunder Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling, G20, Den Finansielle Aktionsgruppe og FN, nøje, samtidig med at Økonomi- og Valutaudvalgets beføjelserne vedrørende skatteanliggender respekteres;
   h) få adgang til dokumenter, der er relevante for dets arbejde, og etablere de nødvendige kontakter og tilrettelægge høringer med internationale, europæiske nationale institutioner og fora, medlemsstaternes og tredjelandes nationale regeringer og parlamenter og med repræsentanter for den akademiske verden, erhvervslivet og civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter, i nært samarbejde med de stående udvalg og under hensyntagen til effektiv udnyttelse af Parlamentets ressourcer;
   i) analysere og vurdere tredjelandsaspektet af skatteundgåelse, herunder konsekvenserne for udviklingslandene; overvåge forbedringer af og de eksisterende huller i udvekslingen af oplysninger med tredjelande i denne forbindelse, idet der lægges særligt vægt på de britiske kronbesiddelser og oversøiske territorier;
   j) vurdere Kommissionens egen vurdering og screeningsproces for listen over lande i den delegerede retsakt om højrisikotredjelande i medfør af hvidvaskningsdirektivet;
   k) vurdere metoden, screeningen og virkningen af EU's liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner (EU-sortliste over skattely) samt fjernelsen af lande fra listen og sanktionerne mod sortlistede lande;
   l) undersøge følgerne af de bilaterale skatteoverenskomster, der er indgået af medlemsstaterne;
   m) fremsætte eventuelle henstillinger, som det måtte finde nødvendige i denne sag;

2.  vedtager, at det særlige udvalg i sit arbejde bør tage hensyn til de seneste afsløringer i paradis-papirerne fra 5. november 2017 og enhver relevant udvikling inden for udvalgets ansvarsområde, som måtte opstå i løbet af dets mandatperiode;

3.  vedtager, at det særlige udvalg skal bestå af 45 medlemmer;

4.  vedtager, at det særlige udvalgs funktionsperiode er på 12 måneder fra datoen for vedtagelse af denne afgørelse.

(1) EUT C 310 af 25.8.2016, s. 42.
(2) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51.
(3) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 201.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0310.
(5) EUT L 166 af 24.6.2016, s. 10.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0491.

Seneste opdatering: 1. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik