Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2574(RSO)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0125/2018

Esitatud tekstid :

B8-0125/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0048

Vastuvõetud tekstid
PDF 174kWORD 50k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAX3) moodustamine
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta otsus finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni (TAX3) moodustamise, vastutusalade, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2018/2574(RSO))

Euroopa Parlament,

—  võttes arvesse esimeeste konverentsi ettepanekut,

–  võttes arvesse oma 12. veebruari 2015. aasta otsust(1) maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomu või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 1) moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta,

–  võttes arvesse oma 25. novembri 2015. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta(2),

—  võttes arvesse oma 2. detsembri 2015. aasta otsust(3) maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta,

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta(4),

—  võttes arvesse oma 8. juuni 2016. aasta otsust(5) rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni (edaspidi „PANA‑uurimiskomisjon“) moodustamise, selle volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta,

—  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule ja komisjonile rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva uurimise järel(6),

—  võttes arvesse kodukorra artiklit 197,

1.  otsustab moodustada finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitleva erikomisjoni, millel on järgmised volitused:

   a) tugineda erikomisjonide TAXE 1 ja TAXE 2 tööle ning seda täiendada, pöörates erilist tähelepanu oma eespool nimetatud 25. novembri 2015. aasta ja 6. juuli 2016. aasta resolutsioonides sisalduvate soovituste tõhusale rakendamisele liikmesriikide, komisjoni ja/või nõukogu poolt ning soovituste mõjule;
   b) tugineda PANA‑uurimiskomisjoni tööle ning seda täiendada, pöörates erilist tähelepanu oma eespool nimetatud 13. detsember 2017. aasta soovituses sisalduvate soovituste tõhusale rakendamisele liikmesriikide, komisjoni ja/või nõukogu poolt ning soovituste mõjule;
   c) jälgida liikmesriikide edusamme selliste maksutavade lõpetamisel, mis võimaldavad maksustamise vältimist ja/või maksudest kõrvalehoidumist ning kahjustavad ühtse turu nõuetekohast toimimist, nagu on osutatud eespool nimetatud 25. novembri 2015. aasta ja 6. juuli 2016. aasta resolutsioonides ning 13. detsembri 2017. aasta soovituses;
   d) hinnata, kuidas Paradise Papersi raames hoiti kõrvale ELi käibemaksueeskirjadest ning hinnata üldisemalt käibemaksupettuste ja halduskoostöö eeskirjade mõju liidus; analüüsida liikmesriikide ja Eurofisci vahelist teabevahetust ja koordineerimispoliitikat;
   e) anda panus käimasolevasse arutellu digitaalmajanduse maksustamise teemal;
   f) hinnata maksusoodustusi pakkuvaid riiklikke süsteeme (nt kodakondsuse programmid);
   g) jälgida hoolikalt komisjoni ja liikmesriikide käimasolevat tööd ja panust rahvusvahelistes institutsioonides, sealhulgas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioonis, G20s, ÜROs ja rahapesuvastases töökonnas (FATF), austades samal ajal täielikult majandus- ja rahanduskomisjoni pädevusi maksustamise valdkonnas;
   h) tutvuda oma tööga seotud dokumentidega ning luua tihedas koostöös alaliste komisjonidega vajalikke kontakte ja pidada kuulamisi rahvusvaheliste, Euroopa (sh käitumisjuhendi töörühm (äriühingute maksustamine)) ning riiklike institutsioonide ja foorumite, liikmesriikide ja kolmandate riikide parlamentide ja valitsuste ning akadeemiliste ringkondade, ettevõtjate ja kodanikuühiskonna esindajatega, sh sotsiaalpartneritega; seda tehes võtta arvesse Euroopa Parlamendi ressursside tõhusat kasutamist;
   i) analüüsida ja hinnata kolmandate riikide mõõdet maksustamise vältimise tavades ning selle mõju arenguriikidele; jälgida kolmandate riikidega peetava sellekohase teabevahetuse parandamist ja praeguseid lünki, pöörates eritähelepanu Briti kroonile alluvatele aladele ja ülemereterritooriumidele;
   j) hinnata komisjoni enda hinnangut ja sõelumisprotsessi kolmandate riikide loetlemisel rahapesuvastase direktiivi delegeeritud õigusaktis suure riskiga kolmandate riikide kohta;
   k) hinnata maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu (ELi maksuparadiiside musta nimekirja) koostamise metoodikat, riikide sõelumist ja loetelu mõju, samuti riikide loetelust kustutamist ja loetellu kuuluvate riikide suhtes kehtestatud sanktsioone;
   l) uurida liikmesriikide sõlmitud kahepoolsete maksulepingute tagajärgi;
   m) esitada soovitusi, mida ta selles küsimuses vajalikuks peab;

2.  otsustab, et erikomisjon peaks oma töös arvesse võtma hiljutisi Paradise Papersi paljastusi 5. novembrist 2017. aastast ja kõiki erikomisjoni pädevusalas toimuvaid asjassepuutuvaid sündmusi, mis esinevad tema ametiaja jooksul;

3.  otsustab, et erikomisjoni kuulub 45 liiget;

4.  otsustab, et erikomisjoni ametiaja kestus on 12 kuud alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

(1) ELT C 310, 25.8.2016, lk 42.
(2) ELT C 366, 27.10.2017, lk 51.
(3) ELT C 399, 24.11.2017, lk 201.
(4) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0310.
(5) ELT L 166, 24.6.2016, lk 10.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0491.

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika