Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2574(RSO)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0125/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0125/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0048

Hyväksytyt tekstit
PDF 157kWORD 41k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettaminen
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Euroopan parlamentin päätös 1. maaliskuuta 2018 talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan TAX3 asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä (2018/2574(RSO))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen ehdotuksen päätökseksi,

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2015 tekemänsä päätöksen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan, jäljempänä ’TAXE 1 -erityisvaliokunta’, asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä(1),

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2015 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(2),

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2015 antamansa päätöksen veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevän erityisvaliokunnan, jäljempänä ’TAXE 2 -erityisvaliokunta’, asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä(3),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(4),

–  ottaa huomioon 8. kesäkuuta 2016 antamansa päätöksen tutkintavaliokunnan, jäljempänä ’PANA-tutkintavaliokunta’, asettamisesta tutkimaan epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä(5),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta(6),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 197 artiklan,

1.  päättää asettaa talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevän erityisvaliokunnan, jonka toimivaltaan kuuluu

   a) jatkaa ja täydentää TAXE 1- ja TAXE 2 -erityisvaliokuntien työtä erityisesti keskittyen edellä mainituissa 25. marraskuuta 2015 ja 6. heinäkuuta 2016 annetuissa päätöslauselmissa esitettyjen suositusten vaikuttavaan täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja komissiossa ja/tai neuvostossa sekä suositusten vaikutuksiin;
   b) jatkaa ja täydentää PANA-tutkintavaliokunnan työtä erityisesti keskittyen edellä mainitussa 13. joulukuuta 2017 annetussa suosituksessa esitettyjen suositusten vaikuttavaan täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa ja komission ja/tai neuvoston toimenpitein sekä suositusten vaikutuksiin;
   c) sen edistymisen seuranta, jonka jäsenvaltiot ovat saavuttaneet edellä mainituissa 25. marraskuuta 2015 ja 6. heinäkuuta 2016 annetuissa päätöslauselmissa ja 13. joulukuuta 2017 annetussa suosituksessa tarkoitettujen, veronkierron ja/tai veropetokset mahdollistavien ja sisämarkkinoiden asianmukaista toimintaa haittaavien verojärjestelyjen lopettamisessa;
   d) arvioida, miten EU:n arvonlisäverosääntöjä kierrettiin paratiisin papereiden yhteydessä, sekä alv-petosten ja hallinnollista yhteistyötä koskevien sääntöjen vaikutusten unioniin arvioiminen yleisellä tasolla; jäsenvaltioiden ja Eurofiscin välistä tiedonvaihtoa ja koordinointia koskevien toimintapolitiikkojen arvioiminen;
   e) osallistuminen meneillään olevaan keskusteluun digitaalitalouden verotuksesta;
   f) veroetuja tarjoavien kansallisten järjestelyjen (esimerkiksi kansalaisuusohjelmat) arvioiminen;
   g) tarkka perehtyminen komission ja jäsenvaltioiden nykyiseen toimintaan ja niiden antamaan panokseen kansainvälisissä instituutioissa, kuten taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, G20, YK ja FATF, ottaen samalla täysimääräisesti huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan toimivallan veroasioissa;
   h) sen työn kannalta merkityksellisten asiakirjojen arvioiminen sekä tarvittavien yhteyksien luominen kansainvälisiin ja kansallisiin instituutioihin ja foorumeihin, Euroopan unionin toimielimiin (yritysverotusta käsittelevä käytännesääntötyöryhmä mukaan luettuna), jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisiin parlamentteihin ja hallituksiin sekä tiedeyhteisön, yritysten ja kansalaisyhteiskunnan (työmarkkinaosapuolet mukaan luettuina) edustajiin ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen näiden kanssa läheisessä yhteistyössä pysyvien valiokuntien kanssa; tässä yhteydessä erityisvaliokunnan on otettava huomioon tarve käyttää tehokkaasti parlamentin resursseja;
   i) veronkiertokäytäntöjen kolmansiin maihin liittyvän ulottuvuuden analysoiminen ja arvioiminen, vaikutukset kehitysmaihin mukaan luettuina; kolmansien maiden kanssa tehtävän tähän liittyvän tiedonvaihdon parannusten ja olemassa olevien puutteiden seuraaminen kiinnittäen erityistä huomiota Yhdistyneen kuningaskunnan kruunun alaisuuteen kuuluviin alueisiin ja merentakaisiin alueisiin;
   j) arvioida komission omaa arviointi- ja seurantaprosessia, joka koskee maiden ottamista rahanpesunvastaiseen direktiiviin liittyvällä delegoidulla säädöksellä vahvistettuun suuririskisten kolmansien maiden luetteloon;
   k) veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevan EU:n luettelon (veroparatiiseja koskevan EU:n mustan listan) laatimisen menettelytapojen, siihen liittyvän maakohtaisen seulonnan, luettelon vaikutusten, maiden luettelosta poistamisen ja luetteloon otetuille maille määrättyjen seuraamusten arvioiminen;
   l) jäsenvaltioiden tekemien kahdenvälisten verosopimusten seurausten selvittäminen;
   m) mahdollisten tarpeellisiksi katsomiensa suositusten antaminen;

2.  päättää, että erityisvaliokunnan olisi toiminnassaan otettava huomioon 5. marraskuuta 2017 julki tulleet paratiisin papereiden paljastukset sekä mahdolliset muut, erityisvaliokunnan toimivaltaan kuuluvat ja sen toimikauden aikana tapahtuvat kehityskulut;

3.  päättää, että erityisvaliokuntaan kuuluu 45 jäsentä;

4.  päättää, että erityisvaliokunnan toimikausi on tämän päätöksen hyväksymispäivämäärästä alkaen kaksitoista kuukautta.

(1)EUVL C 310, 25.8.2016, s. 42.
(2)EUVL C 366, 27.10.2017, s. 51.
(3)EUVL C 399, 24.11.2017, s. 201.
(4)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0310.
(5)EUVL L 166, 24.6.2016, s. 10.
(6)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0491.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö