Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2574(RSO)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0125/2018

Ingediende teksten :

B8-0125/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0048

Aangenomen teksten
PDF 164kWORD 50k
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel Definitieve uitgave
Instelling van een bijzondere commissie financiële misdrijven, belastingontwijking en belastingontduiking (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Besluit van het Europees Parlement van 1 maart 2018 over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van een Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (TAX3) (2018/2574(RSO))

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel voor een besluit van de Conferentie van voorzitters,

–  gezien zijn besluit van 12 februari 2015(1) over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (de "Bijzondere Commissie TAXE 1"),

–  gezien zijn resolutie van 25 november 2015 over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect(2),

–  gezien zijn besluit van 2 december 2015(3) over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (de "Bijzondere Commissie TAXE 2"),

–  gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect(4),

–  gezien zijn besluit van 8 juni 2016(5) over de instelling, de bevoegdheden, het aantal leden en de duur van het mandaat van een enquêtecommissie die onderzoek moet doen naar vermeende inbreuken op en gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Unierecht met betrekking tot witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking (de "PANA-enquêtecommissie"),

–  gezien zijn aanbeveling van 13 december 2017 aan de Raad en de Commissie naar aanleiding van het onderzoek naar witwaspraktijken, belastingontwijking en belastingontduiking(6),

–  gezien artikel 197 van zijn Reglement,

1.  besluit tot instelling van een Bijzondere Commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking met de volgende bevoegdheden:

   a) het voortbouwen op en het aanvullen van het werk van de Bijzondere Commissies TAXE 1 en 2, met bijzondere aandacht voor de doeltreffende tenuitvoerlegging - door de lidstaten, de Commissie en/of de Raad - van de aanbevelingen in de hierboven vermelde resoluties van 25 november 2015 en 6 juli 2016, alsook voor hun impact;
   b) het voortbouwen op en het aanvullen van het werk van de PANA-enquêtecommissie, met bijzondere aandacht voor de doeltreffende tenuitvoerlegging - door de lidstaten, de Commissie en/of de Raad - van de aanbevelingen in de hierboven vermelde resolutie van 13 december 2017, alsook voor hun impact;
   c) het in kaart brengen van de vooruitgang die de lidstaten boeken bij het beëindigen van de belastingpraktijken die belastingontwijking en/of belastingontduiking mogelijk maken die schade toebrengt aan de soepele werking van de interne markt, zoals bedoeld in zijn hierboven vermelde resoluties van 25 november 2015 en 6 juli 2016, en de aanbeveling van 13 december 2017;
   d) het beoordelen van de wijze waarop de btw-regels van de EU werden omzeild in het kader van de Paradise Papers, en het meer in het algemeen evalueren van de impact van btw-fraude en de regels inzake administratieve samenwerking in de Unie; het analyseren van het beleid inzake de uitwisseling van informatie en coördinatie tussen de lidstaten en Eurofisc;
   e) het leveren van een bijdrage aan het lopende debat over het belasten van de digitale economie;
   f) het beoordelen van de nationale regelingen op het gebied van belastingvoordelen (zoals de burgerschapsprogramma's);
   g) het nauwkeurig volgen van het lopende werk van de Commissie en de lidstaten in, en hun bijdrage aan, internationale organisaties, met inbegrip van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de G20, de VN en de FATF, met volledige inachtneming van de bevoegdheden van de Commissie economische en monetaire zaken met betrekking tot belastingkwesties;
   h) het inzien van de documenten die voor haar werk relevant zijn, en het leggen van de nodige contacten en het houden van hoorzittingen met internationale, Europese (waaronder de Groep gedragscode belastingregeling ondernemingen) en nationale instellingen en fora, de nationale parlementen en regeringen van de lidstaten en van derde landen, alsook met vertegenwoordigers van de wetenschappelijke wereld, ondernemingen en maatschappelijke organisaties, met inbegrip van de sociale partners, en dit in nauwe samenwerking met de vaste commissies; het rekening houden hierbij met het doeltreffende gebruik van de hulpbronnen van het EP;
   i) het analyseren en beoordelen van de "derde landen"-dimensie van belastingontwijkingspraktijken, inclusief de impact op ontwikkelingslanden; het monitoren van de verbeteringen en de bestaande onvolkomenheden op het gebied van de uitwisseling van informatie met derde landen in dit verband, met bijzondere aandacht voor de direct van de Kroon afhankelijke gebieden en de overzeese gebieden;
   j) het beoordelen van het proces van de Commissie voor het beoordelen van landen en het opnemen ervan op de lijst van derde landen met een hoog risico in de gedelegeerde handeling inzake de bestrijding van witwaspraktijken;
   k) het beoordelen van de methodologie, de landentoetsing en de impact van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (de zwarte lijst van de EU van belastingparadijzen), alsook de verwijdering van landen van de lijst en de aan derde landen opgelegde sancties;
   l) het onderzoeken van de gevolgen van de door de lidstaten gesloten bilaterale belastingovereenkomsten;
   m) het formuleren van de door haar noodzakelijke geachte aanbevelingen op dit gebied;

2.  besluit dat de Bijzondere Commissie bij haar werk rekening moet houden met de recente onthullingen van 5 november 2017 in de Paradise Papers, alsook met alle relevante ontwikkelingen op haar bevoegdhedengebied tijdens de duur van haar mandaat;

3.  besluit dat de Bijzondere Commissie 45 leden zal tellen;

4.  besluit dat de duur van het mandaat van de Bijzondere Commissie ingaat op de datum waarop dit besluit wordt vastgesteld en 12 maanden zal duren.

(1) PB C 310 van 25.8.2016, blz. 42.
(2) PB C 366 van 27.10.2017, blz. 51.
(3) PB C 399 van 24.11.2017, blz. 201.
(4) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0310.
(5) PB L 166 van 24.6.2016, blz. 10.
(6) Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0491.

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid