Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2574(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0125/2018

Ingivna texter :

B8-0125/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2018)0048

Antagna texter
PDF 158kWORD 44k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Inrättande av ett särskilt utskott om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt TAX 3
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Europaparlamentets beslut av den 1 mars 2018 om tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt TAX 3 samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod (2018/2574(RSO))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmanskonferensens förslag,

–  med beaktande av sitt beslut av den 12 februari 2015(1) om tillsättning av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (det särskilda TAXE 1-utskottet) och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2015 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(2),

–  med beaktande av sitt beslut av den 2 december 2015(3) om tillsättning av ett särskilt utskott för skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt (det särskilda TAXE 2-utskottet) och fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(4),

–  med beaktande av sitt beslut av den 8 juni 2016(5) om tillsättning av en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande (undersökningskommittén PANA), dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandatperiod,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen som uppföljning av undersökningen av penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt(6), och

–  med beaktande av artikel 197 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet beslutar att tillsätta ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt med följande ansvarsområden:

   a) Bygga vidare på och slutföra det arbete som utförts av de särskilda utskotten TAXE 1 och TAXE 2, med särskilt fokus på ett effektivt genomförande av medlemsstaterna, kommissionen och/eller rådet, och på effekterna av rekommendationerna i sina ovannämnda resolutioner av den 25 november 2015 och den 6 juli 2016.
   b) Bygga vidare på och slutföra det arbete som utförts av undersökningskommittén PANA, med särskilt fokus på medlemsstaternas, kommissionens och/eller rådets faktiska genomförande av rekommendationerna i parlamentets ovannämnda rekommendation av den 13 december 2017 samt vilka effekter detta har fått.
   c) Följa upp hur medlemsstaterna klarar av att upphöra med skattepraxis som tillåter skatteflykt och/eller skatteundandragande som hindrar den inre marknaden från att fungera väl, enligt vad som sägs i parlamentets ovannämnda resolutioner av den 25 november 2015 och den 6 juli 2016 samt i dess rekommendation av den 13 december 2017.
   d) Undersöka hur EU:s momsregler kringgicks inom ramen för Paradise Papers och att på ett mer generellt sätt utvärdera konsekvenserna av mervärdesskattebedrägerier och bestämmelserna om administrativt samarbete i unionen samt analysera utbytet av information och samordningsarrangemangen mellan medlemsstaterna och Eurofisc.
   e) Bidra till den pågående debatten om beskattning av den digitala ekonomin.
   f) Bedöma nationella stödordningar som ger skattefördelar (t.ex. medborgarskapsprogram).
   g) Noga följa kommissionens och medlemsstaternas pågående arbete i och deras bidrag till internationella institutioner, bland annat Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, G20, FN och FATF, med full respekt för de befogenheter som utskottet för ekonomi och valutafrågor har i skattefrågor.
   h) Skaffa dokument som är relevanta för dess arbete och knyta nödvändiga kontakter och hålla utfrågningar tillsammans med EU-institutionerna (bl.a. uppförandekodgruppen för företagsbeskattning) och nationella institutioner och forum, medlemsstaternas och tredjeländers nationella parlament och regeringar samt företrädare för forskarsamhället, företagen och civilsamhället, inbegripet arbetsmarknadens parter, i nära samarbete med de ständiga utskotten. Därvid måste parlamentets resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.
   i) Analysera och utvärdera tredjelandsaspekten vid skatteflyktspraxis, inklusive effekterna för utvecklingsländerna. Övervaka framsteg och befintliga luckor i informationsutbytet med tredjeländer i detta avseende, och särskilt uppmärksamma kronbesittningar och utomeuropeiska territorier.
   j) Utvärdera kommissionens egen bedömning och urvalsprocess för att ta upp länder i förteckningen i penningtvättsdirektivets delegerade akt om högrisktredjeländer.
   k) Utvärdera metodvalet, bedömningen av länder och effekten av EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder och territorier på skatteområdet (EU:s svarta lista över skatteparadis) samt avlägsnandet av länder från förteckningen och de sanktioner som antagits mot länder på listan.
   l) Undersöka konsekvenserna av bilaterala skatteavtal som ingåtts av medlemsstaterna.
   m) Lägga fram alla rekommendationer som utskottet anser nödvändiga på detta område.

2.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet i sitt arbete bör beakta de senaste Paradise Papers-avslöjandena av den 5 november 2017 och all relevant utveckling inom utskottets ansvarsområde under mandatperioden.

3.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottet ska bestå av 45 ledamöter.

4.  Europaparlamentet beslutar att det särskilda utskottets mandatperiod ska vara sex månader från och med den dag då detta beslut antogs.

(1) EUT C 310, 25.8.2016, s. 42.
(2) EUT C 366, 27.10.2017, s. 51.
(3) EUT C 399, 24.11.2017, s. 201.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0310.
(5) EUT L 166, 24.6.2016, s. 10.
(6) Antagna texter, P8_TA(2017)0491.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy