Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0392(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2018

Внесени текстове :

A8-0021/2018

Разисквания :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Обяснение на вота
PV 13/03/2019 - 11.14

Приети текстове :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Приети текстове
PDF 1124kWORD 101k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на техните географски указания ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Изменения приети от Европейския парламент на 1 март 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и защитата на географските указания на спиртни напитки (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка със селскостопанския сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.
(3)  Приложимите за спиртните напитки мерки следва да допринесат за постигане на висока степен на защита на потребителите, премахване на информационната асиметрия, предотвратяване на измамни практики и постигане на прозрачност на пазара и лоялна конкуренция. С тях следва да се запази репутацията, която спиртните напитки на Съюза са си завоювали на вътрешния и на световния пазар, като продължават да отчитат традиционните практики, използвани в производството на спиртни напитки, както и увеличаващата се необходимост от защита на потребителя и от информация. Технологичните нововъведения при спиртните напитки следва също да бъдат отчетени, когато служат за повишаване на качеството, без да се засяга традиционният характер на съответните спиртни напитки. Производството на спиртни напитки се урежда от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета1a, Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета и е тясно свързано със селскостопанския сектор. Освен че представлява важен пазар за селското стопанство на Съюза, тази връзка е определяща и за качеството, безопасността и репутацията на произведените в Съюза спиртни напитки. Поради това тази здрава връзка с хранително-вкусовия сектор следва да се подчертае чрез регулаторната рамка.
____________________________
Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (OВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (OВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18).
Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета OВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Мерките, приложими за спиртните напитки, представляват специален случай в сравнение с общите правила, предвидени за хранително-вкусовия сектор. Особеностите в случая са свързани със запазването на традиционните производствени методи, тясната връзка на спиртните напитки със селскостопанския сектор, използването на висококачествени продукти и ангажимента за защита на безопасността на потребителите — елементи, които секторът на спиртните напитки обещава никога да не изостави.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.
(4)  За да се гарантира по-уеднаквен подход в законодателството относно спиртните напитки, в настоящия регламент следва да се предвидят ясно формулирани критерии за определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, както и за защита на географските указания, без да се засяга многообразието от официални езици и азбуки в Съюза. В него следва също така да се определят правила за използването на етилов алкохол или дестилати от земеделски произход при производството на алкохолни напитки и за използването на търговските наименования на спиртните напитки при представянето и етикетирането на храните.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Подобни обозначения за произход следва да отговарят на хармонизирани критерии. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.
(15)  В някои случаи стопанските субекти в областта на храните може да бъдат задължени или самите те да поискат да посочат произхода на спиртните напитки, за да привлекат вниманието на потребителите към качествата на своя продукт. Поради това следва да се предвидят специални разпоредби относно обозначаването на страната на произход или мястото на произход при представянето и етикетирането на спиртните напитки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12.
(17)  Относно защитата на географските указания е важно да се има предвид и Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата на интелектуална собственост („Споразумението ТРИПС“), и по-специално членове 22 и 23 от него, както и Общото споразумение за митата и търговията („Споразумението ГАТТ“), които бяха одобрени с Решение 94/800/ЕО на Съвета12. С цел подобряване на защитата и по-ефективна борба срещу фалшифицирането, защитата следва да се прилага също така по отношение на стоки при транзитното им преминаване през митническата територия на Съюза.
__________________
__________________
12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
12 Решение 94/800/ЕО на Съвета от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986 — 1994 г.) (ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.
(18)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета13 не се прилага за спиртните напитки. Ето защо следва да се установят правила за защита на географските указания на спиртните напитки. Географските указания, които определят спиртните напитки като произхождащи от територията на държава, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация, традиционен метод на обработване и производство или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписва на нейния географски произход, следва да се регистрират от Комисията.
_________________
_________________
13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
13 Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 18 а (ново)
(18a)  Целесъобразно е спиртните напитки с географско указание, произведени на основата на вина без защитено указание за произход и регистрирани в съответствие с настоящия регламент, да се ползват от същите инструменти за управление на производствения потенциал като предвидените в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a.
_______________________
1a Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите защитени географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на по-изчерпателните и изпробвани на практика процедури за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде електронен регистър за географски указания.
(19)  Следва да се определят процедури за регистрация, изменение и евентуално заличаване на географски указания на Европейския съюз или трета държава в съответствие със споразумението ТРИПС, като автоматично се признава статутът на съществуващите регистрирани географски указания на Съюза. С цел да се съгласуват процедурните правила за географските указания във всички засегнати сектори, тези процедури за спиртните напитки следва да се установят по подобие на сходни процедури, използвани за селскостопанските продукти и храните, определени в Регламент (ЕС) № 1151/2012, като се вземат предвид особеностите на спиртните напитки. С цел опростяване на процедурите за регистрация, както и за да се гарантира, че информацията за стопанските субекти в областта на храните и за потребителите е достъпна в електронен вид, следва да се създаде прозрачен, всеобхватен и лесно достъпен електронен регистър за географски указания със същата юридическа стойност като приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008. Географските указания, регистрирани съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, следва да бъдат автоматично регистрирани от Комисията. Комисията следва да приключи проверката на географските указания, съдържащи се в приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008, в съответствие с член 20 от същия регламент, преди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Органите на държавите членки следва да отговарят за спазването на настоящия регламент, а Комисията следва да може да наблюдава и проверява това спазване. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.
(20)  Запазването на висок стандарт за качество е от съществено значение, за да се запазят репутацията и стойността на сектора на спиртни напитки. Органите на държавите членки следва да отговарят за запазването на стандарта чрез постигане на съответствие с настоящия регламент. Комисията обаче следва да може да наблюдава и проверява това спазване, за да се осигури еднаквото прилагане. Следователно Комисията и държавите членки следва да бъдат задължени да обменят съответната информация помежду си.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.
(21)  При прилагането на политика за качеството и за да се даде възможност за постигане на високо качество на спиртните напитки и разнообразие в този сектор, държавите членки следва да могат да приемат правила относно производството, определянето, представянето и етикетирането на спиртните напитки, произведени на собствената им територия, които са по-строги от установените в настоящия регламент.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира защитата на географските указания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.
(22)  С цел да се отчетат променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, традиционните методи на отлежаване, в извънредни случаи  законодателството на третите държави вносителки, и за да се гарантира пълната защитата на географските указания, като в същото време се взема под внимание значението на традиционните практики, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с измененията или дерогациите от техническите определения и изисквания на категориите спиртни напитки и специалните правила за някои от тях, посочени в глава I от настоящия регламент, етикетирането и представянето, посочени в глава II от настоящия регламент, географските указания, посочени в глава III от настоящия регламент, и проверките и обмена на информация, посочени в глава IV от настоящия регламент.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  За да се отговори бързо на икономическото и технологичното развитие при спиртните напитки, обхванати от настоящия регламент, за които не съществуват технически спецификации, така че да се защитят потребителите и икономическите интереси на производителите и да се уеднаквят дадените изисквания във връзка с производството и качеството на тези спиртни напитки, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на добавянето, при определени условия, на нови категории спиртни напитки към изброените съответно в части I и II от приложение II към настоящия регламент и техните технически спецификации.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – уводна част
(i)  директно посредством някой от следните методи:
(i)  директно посредством някой от следните методи, индивидуално или в комбинация:
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 2
—  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или смес от тях по смисъла на настоящия регламент,
—  накисване или друга подобна обработка на растителни продукти в етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки или комбинация от тях по смисъла на настоящия регламент,
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка i – тире 3 – уводна част
—  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на някой от следните продукти:
—  добавяне към етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход или спиртни напитки на един или повече от следните продукти:
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – уводна част
(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти:
(ii)  посредством добавяне към спиртна напитка на някой от следните продукти, индивидуално или в комбинация:
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – буква г – подточка ii – тире 4 а (ново)
—  напитки;
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – уводна част
(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с който и да е от следните продукти:
(3)  „смес“, означава спиртна напитка, включена в приложение II, част I или съответстваща на дадено географско указание, смесена с един или повече от следните продукти:
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)
бa)  етилов алкохол от земеделски произход;
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4 – уводна част
(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с някой от следните термини:
(4)  „съставен термин“ означава комбинацията от термините на търговското наименование на спиртна напитка, посочени в приложение II, част I, или термините на географското указание, описващи спиртната напитка, от която произхожда цялото количество алкохол в крайния продукт, с един или повече от следните термини:
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „географско указание“ означава указание, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;
(6)  „географско указание“ означава наименование, което е регистрирано в съответствие с настоящия регламент, което определя спиртна напитка като произхождаща от територията на страна, регион или местност на тази територия, когато дадено качество, репутация или друга характеристика на спиртната напитка по същество се приписват на нейния географски произход;
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7
(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка;
(7)  „продуктова спецификация“ означава досие, приложено към заявлението за предоставяне на защита на географско указание, в което се определят спецификациите, на които трябва да отговаря съответната спиртна напитка, и което съвпада с „техническото досие“, посочено в Регламент (ЕО) № 110/2008;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
(11a)  „група“ означава обединение на производители, преработватели или вносители на спиртни напитки, които са организирани на специфична за сектора основа и реализират значителен оборот.
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11 б (нова)
(11b)  „от земеделски произход“ означава получен от земеделски продукти, изброени в приложение I към ДФЕС .
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Алкохолът, използван за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.
1.  Алкохолът, използван за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, е етилов алкохол от земеделски произход.
Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  Дестилатите, използвани за производство на алкохолни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на алкохолни напитки, са само от земеделски произход.
2.  Дестилатите, използвани за производство на спиртни напитки и за разреждане и разтваряне на оцветители, ароматизанти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, са само от земеделски произход.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)
2a.  При продажба на етилов алкохол или дестилат от земеделски произход, суровините, от които са получени, се посочват в техните електронни придружаващи документи.
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д
д)  са подсладени единствено в съответствие с приложение I, точка 3 и с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
д)  не са подсладени, освен за да се оформи завършеният вкус на продукта. Максималното съдържание на подслаждащи продукти, изразено в инвертна захар, не надвишава праговете, определени за всяка категория в приложение II.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква д
д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3 към настоящия регламент и като се взема предвид съответното законодателство на държавите членки.
д)  да са подсладени.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква д
д)  да са подсладени в съответствие със специфични продуктови характеристики и съгласно приложение I, точка 3;
д)  да са подсладени.
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5
Член 5
Член 5
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
1.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
a)   измененията на техническите определения, посочени в приложение I;
a)  измененията на техническите определения, посочени в приложение I.
б)  изменението на изискванията на категориите спиртни напитки, предвидени в част I от приложение II, и на специалните правила за някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част II.
Делегираните актове, посочени в букви а) и б) на първата алинея, се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.
Делегираните актове, посочени в буква а) на първата алинея, позволяват да се защити значението на традиционните практики в рамките на дадена държава членка, като в същото време се ограничават до удовлетворяване на доказани потребности, произтичащи от променящите се изисквания на потребителите, технологичния напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от нововъведения в производството.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на добавянето на нови категории спиртни напитки в приложение II.
Нова категория може да се добави при следните условия:
a)  предлагането на пазара на дадена спиртна напитка под определено име и в съответствие с единни технически спецификации е необходима от икономически и технически съображения с цел да бъдат защитени интересите на потребителите и производителите;
б)  спиртната напитка притежава значителен пазарен дял в поне една държава членка;
в)  избраното за новата категория наименование е или популярно, или, ако това не е възможно, описателно, по-специално с позоваване на суровината, използвана за производството на спиртната напитка;
г)  техническите спецификации за новата категория се определят въз основа на оценка на съществуващите параметри на качеството и производството, използвани на пазара на Съюза. При определяне на техническите спецификации се зачита законодателството на Съюза в областта на защитата на потребителите и се вземат предвид съответните международни стандарти. Те гарантират лоялна конкуренция сред производителите в Съюза, както и високата репутация на спиртните напитки, произведени в Съюза.
3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.
3.  В изключителни случаи, когато законът на третата държава вносителка го изисква, на Комисията също така се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно дерогации от изискванията в техническите определения, предвидени в приложение I, от изискванията, установени в категориите на спиртните напитки, предвидени в приложение II, част I и специалните правила относно някои спиртни напитки, изброени в приложение II, част ІI.
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 8 а (нов)
1a.  Наименованията на суровините или наименованията на растенията, които са запазени като наименование за определени категории продукти спиртни напитки, могат да бъдат използвани при описанието и представянето на всички храни, включително спиртни напитки, при условие че по-специално в случая със спиртните напитки бъде гарантирано, че потребителите не се въвеждат в заблуждение.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3
3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки от 15 до 47 в приложение II, част I, тя може да се продава под едно или повече от съответните търговски наименования, предвидени в тези категории.
3.  Когато дадена спиртна напитка отговаря на изискванията на повече от една от категориите спиртни напитки, изброени в приложение II, част I, тя може да бъде пусната на пазара под едно или повече от търговски наименования, предвидени в тези категории.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част
Ако дадено търговско наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:
Ако дадено юридическо наименование се допълва или заменя в съответствие с първа алинея, буква а), географското указание, посочено в тази буква, може да се допълва само:
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква а
a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1; или
a)  с термини, които вече се използват към 20 февруари 2008 г. за установени географски указания по смисъла на член 34, параграф 1, включително термините, традиционно използвани в държавите членки, за да се обозначи, че даден продукт има защитено наименование за произход съгласно националното право; или
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 – алинея 2 – буква б
б)  с термини, посочени в съответната продуктова спецификация.
б)  с всички термини, позволени в съответната продуктова спецификация.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – буква а
a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол, който може да присъства в ароматизанти, използвани за производството на тази храна; както и
a)  алкохолът, използван за производството на храните, е с произход изключително от спиртните напитки, посочени в съставния термин или в загатването, с изключение на етиловия алкохол от земеделски произход, който може да се използва като носител на ароматизанти, използвани за производството на тази храна;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5
5.  Загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.
5.  Без да се засягат разпоредбите на член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1169/2011, загатването за която и да било категория спиртна напитка или географско указание за целите на представянето на хранителен продукт не е на един и същи ред с търговското наименование. Без да се засягат разпоредбите на член 10, параграф 3, втора алинея от настоящия регламент за представянето на алкохолни напитки, загатването се появява в по-малък размер на шрифта от използваните за търговското наименование и съставния термин шрифтове.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 а (нов)
Член 9a
Етикетиране при добавяне на алкохол
Когато към спиртна напитка, включена в категории 1—14 в приложение II, е бил добавен алкохол съгласно определението в приложение I, точка 4, разреден или не, тази спиртна напитка носи търговското наименование „спиртна напитка“. Тя не може да носи в никаква форма наименование, запазено в категории 1— 14.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“.
Смесите носят търговското наименование „спиртна напитка“, което се поставя на видно място върху етикета.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че спиртната напитка е отлежавала под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции.
3.  Периодът на зреене или отлежаване може да бъде посочен в представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка само когато се отнася до най-младата алкохолна съставка и при условие че всички процедури по отлежаването на спиртната напитка са се осъществявали под надзора на данъчните власти на дадена държава членка или под наблюдение, което осигурява равностойни гаранции. Комисията създава публичен регистър, съдържащ списък на органите във всяка държава членка, отговарящи за надзора по отношение на процесите на отлежаването.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато в представянето или етикетирането е посочен период на зреене или отлежаване на дадена спиртна напитка, той трябва да бъде отразен и в придружаващия електронен документ.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 б (нов)
3б.  Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, за брендито, за чието отлежаване е била използвана системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera, средната продължителност на отлежаване, изчислена съгласно описанието в приложение IIa, може да бъде посочена в представянето или етикетирането, само при условие че отлежаването на брендито е било предмет на система за контрол, разрешена от компетентния орган. В етикетирането на брендито средната продължителност на отлежаване се указва в години, като се посочва, че е бил използван методът criaderas y solera.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на държавата или територията на произход съгласно член 60 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета16.
1.  Когато произходът на спиртната напитка е посочен, той съответства на мястото или региона, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и съществените ѝ свойства.
__________________
16 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 а (нов)
Без да се засягат разпоредбите на първия параграф, когато спиртните напитки са произведени в Съюза и предназначени за износ, географските указания и понятията, посочени в курсив в приложение II, могат да бъдат придружени от превод, когато този превод е правно изискване на държавата вносител.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 14
Член 14
Член 14
Използване на символ на ЕС за защитени географски указания
Използване на символ на ЕС за географски указания
Символът на Съюза на защитеното географско указание може да бъде използван при етикетирането и търговското представяне на спиртни напитки.
Символът на Съюза на защитените географски указания, приети по силата на член 12, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, могат да бъдат използвани за търговското представяне и етикетирането на спиртни напитки с географско указание.
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 16
Член 16
Член 16
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с:
1.  С цел да се вземат предвид променящите се изисквания на потребителите, технологичният напредък, развитието на съответните международни стандарти и необходимостта от подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на пазара, като същевременно се гарантира защита на потребителите и се вземе предвид традиционната практика, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43 във връзка с:
a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;
a)  изменения на правилата за обозначенията върху етикета на спиртните напитки, засягащи съставни термини или загатвания;
б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и
б)  изменения на правилата за представянето и етикетирането на смеси; както и
в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.
в)  актуализирането и допълването на референтните методи на Съюза за анализ на спиртните напитки.
2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.
2.  С цел отчитане на традиционните методи на отлежаване в държавите членки, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 43 във връзка с дерогациите от член 11, параграф 3 по отношение на спецификацията на периода на зреене и отлежаване при представянето или етикетирането на дадена спиртна напитка.
3.  В изключителни случаи, когато законодателството на трета държава вносител го изисква, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 по отношение на дерогациите от разпоредбите за представянето и етикетирането, които се съдържат в настоящата глава.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Защитените географски указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.
1.  Географските указания могат да се използват от всеки оператор, търгуващ със спиртна напитка, произведена в съответствие със съответната продуктова спецификация.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – уводна част
2.  Защитените географски указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:
2.  Географските указания и спиртните напитки, използващи тези защитени наименования в съответствие със спецификацията на продукта, са защитени от:
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква а – подточка i
i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование; или
i)  от сходни продукти, за които не е спазена спецификацията на продукта на защитеното наименование, включително когато тези продукти са използвани като съставка; или
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква б
б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз;
б)  всяка злоупотреба, имитиране или намек дори ако е отбелязан истинският произход на продукта или услугата или ако защитеното наименование е преведено или придружено от израз като „вид“, „тип“, „сорт“, „метод“, „както се произвежда в“, „имитация“, „с аромат на“, „подобен(о) на“ или друг подобен израз, включително когато тези продукти са използвани като съставка;
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – буква в
в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството или съществените качества на продукта върху вътрешната или външната опаковка, рекламни материали или документи, свързани с въпросния продукт, и опаковането на продукта в опаковка, която може да създаде погрешна представа за произхода му;
в)  всяко друго невярно или заблуждаващо означение по отношение на източника, произхода, естеството, съставките или съществените качества на продукта, посочено при представянето или етикетирането на продукта, което може да създаде погрешна представа за произхода му;
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3
3.  Защитените географски указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.
3.  Географските указания не се превръщат в родови в Съюза по смисъла на член 32, параграф 1.
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3 а (нов)
3a.  Защитата на географските указания, посочена в параграф 2, се прилага също така за стоките, които влизат на митническата територия на Съюза в процеса на търговия, без да са допуснати за свободно обращение на територията на Съюза.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4
4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на защитените географски указания съгласно посоченото в параграф 2.
4.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да преустановят неправомерното използване на географските указания съгласно посоченото в параграф 2.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)
4a.  Държавите членки могат да прилагат разпоредбите, указани в членове 61 — 72 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, по отношение на областите, произвеждащи вино, което е подходящо за производство на спиртни напитки с географско указание. За целите на тези разпоредби въпросните области могат да се считат за области, в които могат да се произвеждат вина със защитено наименование за произход или защитено географско указание.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква д
д)  описание на метода на получаване на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако групата, която подава заявление, реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
д)  описание на метода на производство на спиртната напитка и където е приложимо, автентичните и неизменни местни методи, както и информация за опаковането, ако заявителят или групата, която подава заявление (заедно наричани по-долу „заявител“), реши това и представи достатъчни специфични за продукта основания, че опаковането трябва да се извършва в определения географски район, за да се защити качеството, да се осигури произходът или да се обезпечи контролът, като се вземе предвид законодателството на Съюза, по-специално законодателството относно свободното движение на стоки и свободното предоставяне на услуги;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – буква е
е)  подробности, показващи връзката между определеното качество, репутацията или друга характеристика на спиртната напитка и географския район, както е посочено в буква г);
е)  подробностите, посочващи връзката с географската среда или географския произход;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  наименованията и адресите на групата заявител и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;
a)  наименованията и адресите на заявителя и на органите или, ако са известни, на органите, упражняващи контрол за спазването на изискванията относно продуктовата спецификация;
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – алинея 1 – буква в – точка i
i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;
i)  основните елементи на спецификацията на продукта: наименование, категория, описание на спиртната напитка, включително, когато е приложимо, специфични правила относно опаковането и етикетирането и кратко определение на географския район;
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква а
a)  наименованието и адреса на групата заявител;
a)  наименованието и адреса на заявителя;
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква в
в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от групата заявител и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;
в)  декларация от държавата членка, че смята заявлението, подадено от заявителя и отговарящо на условията за благоприятно решение, за отговарящо на изискванията на настоящия регламент и на приетите съгласно него разпоредби;
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – алинея 3
Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от група заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.
Съвместно заявление се подава до Комисията от заинтересована държава членка или от заявител в заинтересована трета държава, пряко или чрез органите на третата държава. В него се включва декларацията, посочена в член 20, параграф 2, буква в), от името на всички заинтересовани държави членки. Изискванията, посочени в член 20, трябва да бъдат изпълнени във всички заинтересовани държави членки и трети държави.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5
5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията директно или чрез органите на въпросната трета държава.
5.  Когато заявлението се отнася до географски район в трета държава, то се подава до Комисията чрез органите на въпросната трета държава.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 22
Член 22
заличава се
Временна национална защита
1.  Всяка държава членка може да предостави защита на дадено наименование по смисъла на настоящия регламент на национално равнище и само за ограничен период от време, която е в сила от датата, на която заявлението е подадено до Комисията.
2.  Тази национална защита се прекратява или на датата на вземане на решение за регистрация съгласно настоящия регламент, или при оттегляне на заявлението.
3.  Ако дадено наименование не е регистрирано съгласно настоящата глава, единствено засегнатата държава членка поема отговорността за последствията от такава национална защита.
4.  Мерките, предприети от държавите членки съгласно параграф 1, пораждат действие единствено на национално равнище и нямат въздействие върху вътрешната търговия в Съюза или върху международната търговия.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1
1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Продължителността на това проучване не следва да надвишава 12 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията писмено посочва на заявителя причините за забавянето.
1.  Комисията проучва по подходящ начин всяко заявление, което получава съгласно член 21, за да провери дали то е обосновано и дали отговаря на условията на настоящата глава. Това проучване се състои от проверка за липсата на очевидни грешки в заявлението и като общо правило не надвишава 6 месеца. Когато този срок бъде надхвърлен, Комисията посочва незабавно в писмен вид на заявителя причините за забавянето.
Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.
Поне веднъж месечно Комисията публикува списъка на наименованията, за които са подадени заявления за регистрация до нея, както и датата им на подаване.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1
1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема актове за изпълнение за отхвърляне на заявлението. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
1.  Ако въз основа на предоставената на Комисията информация от проучването, извършено в съответствие с член 23, параграф 1, първа алинея, Комисията смята, че условията за регистрация не са изпълнени, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за отхвърляне на заявлението.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2
2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема актове за изпълнение, без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, за регистриране на наименованието.
2.  Ако до Комисията не постъпи уведомление за възражение или допустимо мотивирано възражение съгласно член 24, тя приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за регистриране на наименованието.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква а
a)  ако е постигнато съгласие, регистрира наименованието посредством актове за изпълнение, приети, без да се прилага процедурата по член 44, параграф 2, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или
a)  ако е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да регистрира наименованието, и при необходимост изменя информацията, публикувана съгласно член 23, параграф 2, при условие че тези изменения не са съществени или
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3 – буква б
б)  ако не е постигнато съгласие, приема актове за изпълнение за вземане на решение относно регистрацията. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
б)  ако не е постигнато съгласие, приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за вземане на решение относно регистрацията.
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Когато се прилага националното право, заявлението следва процедурата, определена в националното право.
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3
3.  Проучването на заявлението е съсредоточено върху предложеното изменение.
3.  Проучването на заявлението засяга само предложеното изменение.
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част
По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията може да приема актове за изпълнение, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:
По своя инициатива или по искане на всяко физическо или юридическо лице, което има законен интерес, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за да заличи регистрацията на защитено географско указание в следните случаи:
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б
б)  когато в продължение на най-малко седем години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.
б)  когато в продължение на най-малко седем последователни години на пазара не е бил пуснат никакъв продукт под защитеното географско указание.
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3
Актовете за изпълнение, посочени в първия параграф, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
заличава се
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)
Актовете за заличаване на регистрацията на географски указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1
Без да прилага процедурата, посочена в член 44, параграф 2, Комисията приема актове за изпълнение за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“).
Без да прилага процедурата, Комисията приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за създаване и поддържане на публично достъпен актуализиран електронен регистър на географските указания на спиртните напитки, признати в рамките на настоящата схема („регистъра“), който замества приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 и има същата юридическа стойност. Регистърът [да се добави бележка под линия с пряка интернет връзка към съответния сайт] предоставя пряк достъп до всички продуктови спецификации за спиртните напитки, регистрирани като географски указания.
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2
Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
Комисията се оправомощава да приема делегирани актове, допълващи настоящия регламент, в съответствие с член 43, за определяне на подробни правила за формата и съдържанието на регистъра.
Изменение 81
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3
Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания.
Географски указания, отнасящи се до спиртни напитки, произведени в трети държави, които са защитени в Съюза по силата на международно споразумение, по което Съюзът е договаряща страна, могат да бъдат вписани в регистъра като географски указания само след като Комисията приеме делегиран акт за тази цел.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 а (нов)
3a.  Защитата на географските указания на спиртните напитки в съответствие с член 2 от настоящия регламент не засяга защитените географски указания и обозначенията на произход на продуктите, определени в член 93 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.  Ако етапите на производството или приготвянето, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.
3.  Ако етапите, които са задължителни за съответната категория спиртни напитки, не се извършват в съответния географски район, наименованието не подлежи на защита като географско указание.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 34
Член 34
Член 34
Изпълнителни правомощия по отношение на съществуващите защитени географски указания
Правомощия по отношение на съществуващите географски указания
1.  Без да се засяга параграф 2, географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.
Географските указания на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, се ползват автоматично със защита като географски указания съгласно настоящия регламент. Комисията ги вписва в регистъра.
2.  За период до две години след влизането в сила на настоящия регламент, Комисията може по своя инициатива чрез актове за изпълнение да взема решения за отмяна на защитата на географски указания, посочени в член 20 от Регламент (ЕО) № 110/2008, ако те не отговарят на изискванията по член 2, параграф 1, точка 6. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 44, параграф 2.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  контролен орган по смисъла на член 2, втора алинея, точка 5 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.
б)  делегиран орган по смисъла на член 3, точка 5 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета19, действащ като орган за сертифициране на продукти.
__________________
__________________
19.Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).
19 Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с оглед да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (Регламент относно официалния контрол) (ОВL 95, 7.4.2017 г., стр. 1).
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – алинея 2
Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти в областта на храните, които подлежат на този контрол.
Без да се засяга националното законодателство на държавите членки, разходите по тази проверка на съответствието с продуктовата спецификация се поемат от стопанските субекти, които подлежат на този контрол.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5
5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на защитеното географско указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.
5.  Компетентните органи, посочени в параграфи 1 и 2, които извършват проверката на съответствието на географското указание с продуктовата спецификация, са обективни и безпристрастни. Те разполагат с необходимия квалифициран персонал и ресурси, необходими за изпълнението на техните задачи.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1
1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 882/2004, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.
1.  Процедурите и изискванията, определени в Регламент (ЕС) № 2017/625, се прилагат mutatis mutandis спрямо проверките, предвидени в членове 35 и 36 от настоящия регламент.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 4143 от Регламент (ЕО) № 882/2004.
2.  Държавите членки гарантират, че дейностите по контрол на задълженията по настоящата глава са изрично включени в отделен раздел в многогодишните национални планове за контрол съгласно членове 109111 от Регламент (ЕС) 2017/625.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3
3.  Годишните доклади, посочени в член 44, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.
3.  Годишните доклади, посочени в член 113, параграф 1, от Регламент (ЕС) 2017/625, включват отделен раздел с информацията, посочена в тази разпоредба относно контрола на задълженията, установени с настоящия регламент.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 38
Член 38
Член 38
Делегирани правомощия
Делегирани правомощия
1.  С цел да се вземат предвид особеностите на производството в очертания географския район, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 относно:
a)  допълнителните критерии за определяне на границите на географския район, както и
б)  ограниченията и дерогациите, свързани с производството в очертания географски район.
2.  С цел да се гарантират качеството на продуктите и възможността за проследяване, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определи условията, при които продуктовата спецификация може да включва информация относно опаковането, както е посочено в член 19, буква д), или всяко специално правило за етикетиране, както е упоменато в член 19, буква з).
3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти в областта на храните, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:
3.  С цел да се гарантират правата или законните интереси на производителите или стопанските субекти, чрез делегирани актове, приети в съответствие с член 43, Комисията може да определя:
a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;
a)  в кои случаи отделен производител може да подаде заявление за защита на географско указание;
б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.
б)  условията, които трябва да се спазват по отношение на заявлението за защита на географско указание, предварителните национални процедури, проучването от страна на Комисията, процедурата за предявяване на възражения и заличаването на географски указания, включително и в случаи, когато географският район обхваща повече от една държава.
4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
4.  За да се гарантира, че продуктовите спецификации предоставят подходяща и сбита информация, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на правила, с които се ограничава информацията, съдържаща се в продуктовата спецификация, когато такова ограничение е необходимо, за да се избегнат прекомерно обемистите заявления за регистрация.
5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.
5.  За да се улесни административният процес на подаване на заявление за изменение, включително когато изменението се състои във временна промяна на продуктовата спецификация в резултат на налагането на задължителни санитарни и фитосанитарни мерки от публичните органи или е свързано с природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, официално признати от компетентните органи, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 43, с които да определя условията и изискванията към процедурата относно измененията, които трябва да бъдат одобрени както от държавите членки, така и от Комисията.
6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.
6.  С цел да се предотврати неправомерното използване на географски указания, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 относно необходимите действия, които да бъдат предприети от държавите членки в това отношение.
7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти в областта на храните.
7.  С цел да гарантира ефективността на проверките, предвидени в настоящата глава, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове съгласно член 43 във връзка с необходимите мерки относно уведомяването на компетентните органи за стопанските субекти.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1
1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.
1.  Държавите членки носят отговорност за проверките на спиртните напитки, в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/625. Те предприемат необходимите мерки за гарантиране на съответствието с настоящия регламент и определят компетентните органи, които отговарят за съответствието с него.
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за неограничен период от време, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 и 46, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [ОВ: моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – алинея 1
3.  Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент.
3.  Членове 19 — 23, 28 и 29 се прилагат по отношение на заявленията за защита, заявленията за изменение и за заличаване, подадени след датата на прилагане на настоящия регламент. Позоваването на продуктовите спецификации, определени в член 2, параграф 1, точка 7, включва и техническите досиета на спиртните напитки, защитени съгласно Регламент (ЕО) № 110/2008, когато това е целесъобразно, и по-специално по отношение на настоящия член и членове 18, 28, 29, 35, 38 и 39 от настоящия регламент.
Изменение 95
Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1 а (нова)
1a)  „От земеделски произход“ означава получен от селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС.
Изменение 96
Предложение за регламент
Приложение І – раздел 1 – точка 1 б (нова)
1б)  „Дестилация“ е процедура, при която смес от вещества, съдържаща алкохол, или алкохолна течност се загрява и след това образуващата се пара се кондензира отново (втечнява). С тази термична процедура се цели или да се разделят вещества в изходната смес, или да се подсилят определени сензорни характеристики на алкохолната течност. Тази дестилация се извършва еднократно или многократно в зависимост от категорията продукти, метода на производство или използваното оборудване.
Изменение 98
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 2 – параграф 2
При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тази суровина.
При позоваване на използваната суровина дестилатът трябва да е получен изключително от тeзи суровини.
Изменение 99
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 2 а (нова)
(2а)  В контекста на настоящия регламент общият термин „дестилация“ се използва както за единична, така и за многократна дестилация или редестилация.
Изменение 100
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3 – буква д а (нова)
дa)   стевия;
Изменение 101
Предложение за регламент
Приложение I – раздел 1 – точка 3 – буква е
е)  всякакви други натурални въглехидратни вещества, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).
е)  всякакви други натурални вещества или земеделски суровини, имащи подобен ефект върху продуктите, посочени в букви а) д).
Изменение 102
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 4
(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка.
(4)  „Добавяне на алкохол“ означава добавяне на етилов алкохол от земеделски произход или дестилати от земеделски произход, или и двете, към спиртна напитка. Употребата на алкохол от земеделски произход за разреждане или разтваряне на оцветители, ароматични продукти или всякакви други разрешени добавки, използвани при производството на спиртни напитки, не се счита за добавяне на алкохол.
Изменение 103
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 8 а (нова)
8a)   „Ароматизиране“ означава добавяне на ароматизанти или хранителни съставки с ароматични свойства, при приготвянето на дадена спиртна напитка.
Изменение 104
Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 14
(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при приготвянето на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.
(14)  „Оцветяване“ означава използване на един или повече оцветители при производството на спиртна напитка така, както са определени в точка 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008.
Изменение 105
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 16 а (нова)
(16a)   „Място на производство“ означава мястото или регионът, където е протекла фазата от процеса на производство на готовия продукт, която е придала на спиртната напитка нейните характеристики и основните ѝ окончателни свойства.
Изменение 106
Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 16 б (нова)
(16б)   „Описание“ означава термините, използвани при етикетиране, представяне и опаковане; в документите, придружаващи превоза на дадена напитка; в търговските документи, по-специално фактури и разписки за доставка; както и в рекламите на напитката.
Изменение 107
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 1 – буква а – точка ii
ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl, при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към търговското наименование „ром“, придружено от което и да било от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.
ii)  спиртна напитка, произведена изключително чрез алкохолна ферментация и дестилация на сок от захарна тръстика, притежаваща специфичните за рома ароматични характеристики, и със съдържание на летливи вещества, равно или по-голямо от 225 g/hl при 100 об. % алкохол. Този вид спиртна напитка може да се предлага на пазара с обозначението „земеделски“ към юридическото наименование „ром“, само когато е придружено от едно от географските указания на френските отвъдморски департаменти и автономната област Мадейра.
Изменение 108
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 1 – буква е а (нова)
ea)  Ромът може да бъде подсладен с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 109
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – заглавие
2.  Уиски (Whisky или Whiskey)
2.  Whisky или Whiskey
(Ако бъде прието, думите „Whisky“ или „Whiskey“ ще се появят в курсив)
Изменение 110
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – буква в
в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 54, разреден или не.
в)  Не се добавя алкохол съгласно определението в приложение І, точка 4, разреден или не.
Изменение 111
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 2 – буква г
г)  Уиски (whisky или whiskey) не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел, използван за оцветяване.
г)  Whisky или whiskey не се подслажда или ароматизира, нито съдържа добавки, различни от обикновен карамел (E150a), използван за оцветяване.
Изменение 112
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 3 – буква б
б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 37%.
б)  С изключение на „Korn“, минималното обемно алкохолно съдържание на спиртната напитка от зърнени култури е 35%.
Изменение 113
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 3 – буква е а (нова)
ea)  Спиртната напитка от зърнени култури може да бъде подсладена само с максимум 10 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 114
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква г
г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.
г)  Винената дестилатна спиртна напитка не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при нейното производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.
Изменение 115
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква е а (нова)
ea)  Винената дестилатна спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 116
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 4 – буква е б (нова)
eб)  Терминът „винена дестилатна спиртна напитка“ във връзка с „оцет“ продължава да бъде разрешен за описанието, представянето и етикетирането на оцет.
Изменение 117
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – заглавие
5.  Бренди (Brandy или Weinbrand)
5.  Brandy или Weinbrand
Изменение 118
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – буква г
г)  Бренди (Brandy или Weinbrand) не се ароматизира. Това не изключва традиционните методи на производство.
г)  Brandy или Weinbrand не се ароматизира. Това не изключва добавянето на вещества, които се използват традиционно при неговото производство. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 43 за определяне на разрешените за целия Съюз вещества, като се ръководи от традиционните методи на производство в отделните държави членки.
Изменение119
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 5 – буква д а (нова)
дa)  Brandy или Weinbrand могат да бъдат подсладени с максимум 35 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „Brandy или Weinbrand“ ще се появят в курсив.)
Изменение 120
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 6 – буква д а (нова)
дa)  Спиртната напитка от гроздови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 121
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 7 – буква а – точка iv
iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 7 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове;
iv)  има максимално съдържание на циановодородна киселина от 1 g/hl при 100 об. % алкохол, при спиртната напитка от джибри от костилкови плодове; за спиртната напитка от джибри от костилкови плодове съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.
Изменение 122
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 7 – буква е а (нова)
ea)  Спиртната напитка от плодови джибри може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 123
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 8 – заглавие
8.  Спиртна напитка от сухо грозде или гроздово бренди
8.  Спиртна напитка от сухо грозде или raisin brandy
Изменение 124
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 8 – буква д а (нова)
дa)  Спиртната напитка от сухо грозде или raisin brandy могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „raisin brandy“ ще се появят в курсив.)
Изменение 125
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква а – точка iv
iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава 7 g/hl при 100 об. % алкохол.
iv)  за плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на циановодородна киселина не надвишава g/hl при 100 об. % алкохол. За плодови спиртни напитки, произведени от костилкови плодове, съдържанието на етилкарбамат в крайния продукт не надвишава 1 mg/l.
Изменение 126
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква б (нова) – точка ii a (нова)
iia)  – брекиня (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  скоруша (Sorbus domestica L.),
–  шипка (Rosa canina L.),
Изменение 127
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква е – параграф 3 a (нов)
Като алтернативна възможност, търговското наименование „Obstler“ може да се използва за плодови спиртни напитки, произведени изключително от различни сортове ябълки, круши или и двете.
(Ако бъде прието, думата „Obstler“ ще се появи в курсив.)
Изменение 128
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква з
з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова спиртна напитка“ или „зеленчукова спиртна напитка“, както е уместно. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.
з)  Когато два или няколко вида плодове или зеленчуци се дестилират заедно, продуктът се продава под наименованието „плодова и зеленчукова спиртна напитка“ или „зеленчукова и плодова спиртна напитка“, в зависимост от това дали се дестилират заедно смеси от предимно плодове или гроздовидни плодове или смеси от зеленчуци. Наименованието може да бъде допълнено с името на всеки използван плод или зеленчук, изброени в низходящ ред според вложените количества.
Изменение 129
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 9 – буква з а (нова)
за)  Плодовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 18 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 130
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 10 – буква г
г)  Ябълковата или крушова спиртна напитка не се ароматизира.
г)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка не се ароматизира. Това обаче не изключва традиционните методи на производство.
Изменение 131
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 10 – буква д а (нова)
дa)  Ябълковата или крушовата спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 15 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 132
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 11 – буква е а (нова)
ea)  Медената спиртна напитка може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
Изменение 133
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – заглавие
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand или спиртна напитка от утайки
(Ако бъде прието, думите „или спиртна напитка от утайки“ ще се появят с обикновен получерен шрифт.)
Изменение 134
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – буква а
a)  Hefebrand или спиртна напитка от утайки е спиртна напитка, произведена изключително чрез дестилация до 86 об. % на винени утайки или утайки от ферментирал плод.
a)  (Не се отнася до българския текст.)
Изменение 135
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 12 – буква е а (нова)
ea)  Hefebrand или спиртната напитка от утайки може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думата „Hefebrand“ ще се появи в курсив.)
Изменение 136
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 13 – заглавие
13.  Bierbrand или eau de vie de bière
13.  Bierbrand или eau de vie de bière
Изменение 137
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 13 – буква д а (нова)
дa)  Bierbrand или eau de vie de bière могат да бъдат подсладени с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думите „Bierbrand или eau de vie de bière“ ще се появят в курсив.)
Изменение 138
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 14 – заглавие
14.  Topinambur
14.  Topinambur или спиртна напитка от йерусалимски артишок
(Ако бъде прието, думите „или спиртна напитка от йерусалимски артишок“ ще се появят с обикновен получерен шрифт.)
Изменение 139
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 14 – буква д а (нова)
дa)  Topinambur или спиртната напитка от йерусалимски артишок може да бъде подсладена с максимум 20 g за литър от крайния продукт, изразено в инвертна захар, с цел да се оформи завършеният вкус на продукта.
(Ако бъде прието, думата „Topinambur“ ще се появи в курсив.)
Изменение 140
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква а – параграф 3
Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.
Максималните стойности на остатъчни вещества в етиловия алкохол от земеделски произход, използван за производството на водка, отговарят на посочените в приложение I, точка 1, с изключение на остатъчните количества метанол, чиито стойности не надвишават 10 g/hl при 100 об. % алкохол.
Изменение 141
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква б
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на водката е 37,5 %.
б)  Обемното алкохолно съдържание на водката е не по-малко от 37,5 % и не повече от 80 %.
Изменение 142
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква б а (нова)
бa)  Водката не може да бъде оцветявана.
Изменение 143
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г
г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.
г)  Описанието, представянето или етикетирането на водка, която не е произведена изключително от картофи или зърнени култури, или от двете, носи указанието „произведена от ...“, допълнено с наименованието на суровината, използвана за производството на етиловия алкохол от земеделски произход.
Изменение 144
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г а (нова)
гa)  Водката може да бъде подсладена с цел да се оформи завършеният вкус. Крайният продукт обаче не може да съдържа повече от 10 g подслаждащи вещества на литър, изразено като равностойност на инвертна захар.
Изменение 145
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 15 – буква г б (нова)
гб)  Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „водка“ във всички държави членки.
(Ако бъде прието, думата „водка“ ще се появи в курсив.)
Изменение 146
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка i
i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или смес от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;
i)  произведена е чрез накисване на плодове, изброени в подточка ii), частично ферментирали или неферментирали, с евентуално добавяне на максимално количество от 20 литра етилов алкохол от земеделски произход или на спиртна напитка или на дестилат от същите плодове, или комбинация от двете, на 100 kg ферментирали плодове, последвано от дестилация до 86 об. %;
Изменение 147
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 9
–  офика (Sorbus aucuparia L.),
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 148
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 10
–  скоруша (Sorbus domestica L.),
(Не се отнася до българския текст.)
Изменение 149
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 16 – буква а – точка ii – тире 32 а (ново)
–  арония (Aronia MEDIK.),
–  гроздена череша (Prunus padus L.),
Изменение 150
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – буква а
a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.
a)  Geist (с името на използвания плод или суровина) е спиртна напитка, получена чрез накисване на неферментирали плодове, посочени в категория 16, буква a), подточка ii), или на зеленчуци, ядки, гъби или други растителни суровини, като билки или венчелистчета от рози, в етилов алкохол от земеделски произход, последвано от дестилация до 86 об. %.
Изменение 151
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – заглавие
17.  Geist (с името на използвания плод или суровина)
17.   Geist (с името на използвания плод или суровина)
Изменение 152
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 17 – буква в а (нова)
вa)  Използването на наименованието „-geist“, предхождано от термин, различен от наименованието на плодове, продължава да бъде разрешено в категорията на измислени имена в сектора на спиртните напитки.
Изменение 153
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 19 – буква а
a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на смес от тях.
a)  Хвойновите спиртни напитки са спиртни напитки, произведени чрез ароматизиране с плодове от хвойна (Juniperus communis L. и/или Juniperus oxicedrus L.) на етилов алкохол от земеделски произход, на зърнена спиртна напитка или на дестилат от зърнени култури, или на комбинация от тях.
Изменение 154
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 20 – заглавие
20.  Джин
20.  Gin
Изменение 155
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 21 – заглавие
21.  Дестилиран джин
21.  Дестилиран gin
Изменение 156
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 21 – буква а – точка ii
ii)  сместа от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания джин може да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).
ii)  комбинацията от продукта на такава дестилация и етилов алкохол от земеделски произход със същия състав, чистота и алкохолно съдържание; за ароматизиране на дестилирания ginможе да се използват също така ароматични вещества и ароматични продукти, както е посочено в категория 20, буква в).
Изменение 157
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 22 – заглавие
22.  London gin
22.  London gin
Изменение 158
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 22 – буква в
в)  Терминът London gin може да бъде придружен от термина „сух“.
в)  Терминът London gin може да включва термина „сух“.
Изменение 159
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 24 – заглавие
24.  Akvavit или aquavit
24.  Akvavit или aquavit
Изменение 160
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 26 – заглавие
26.  Pastis
26.  Pastis
Изменение 161
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 27 – заглавие
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Изменение 162
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 28 – заглавие
28.  Anis
28.  Anis
Изменение 163
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 28 – буква б
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 37 %.
б)  Минималното обемно алкохолно съдържание на anis е 35 %.
Изменение 164
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 29 – заглавие
29.  Дестилиран anis
29.  Дестилиран anis
Изменение 165
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 30 – заглавие
30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter
30.  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter
Изменение 166
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 30 – буква а
a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества.
a)  Спиртни напитки с горчив вкус или bitter са спиртни напитки с преобладаващо горчив вкус, произведени чрез ароматизиране на етилов алкохол от земеделски произход с ароматични вещества или от ароматични продукти, или от двете.
Изменение 167
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 31 – буква г а (нова)
гa)  Максималното захарно съдържание на ароматизираната водка е 100 g/l, изразено в инвертна захар.
Изменение 168
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 31 – буква г б (нова)
гб)  Терминът „водка“ на всеки официален език на Съюза може да бъде заменен с „водка“.
(Ако бъде прието, втората дума „водка“ ще се появи в курсив.)
Изменение 169
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква а – точка ii
ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на смес от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.
ii)  произведена чрез използване на етилов алкохол от земеделски произход или на дестилат от земеделски произход или на една или повече спиртни напитки или на комбинация от тях, които са били подсладени и към които са били добавени един или повече ароматизанти, продукти от земеделски произход или храни.
Изменение 170
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква г – параграф 2 а (нов)
Като алтернативна възможност, търговското наименование може да бъде „ликьор“ във всички държави членки.
(Ако бъде прието, думата „ликьор“ ще се появи в курсив.)
Изменение 171
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 32 – буква г а (нова)
гa)  Търговското наименование „ликьор“ може да бъде допълнено с наименованието на аромата или хранителния продукт, използван при приготвянето на продукта.
Изменение 172
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 34 – заглавие
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Изменение 173
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 35 – заглавие
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Изменение 174
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 36 – заглавие
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Изменение 175
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 37 – заглавие
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Изменение 176
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 38 – заглавие
38.   „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“
31a.   „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán
(Категорията „Ароматизирана с трънки спиртна напитка или Pacharán“ трябва да бъде преместена между категория 31 „водка“ и категория 32 „ликьор“.)
Изменение 177
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 39 – заглавие
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Изменение 178
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 39 – буква а – точка ii
ii)  има минимално захарно съдържание от 370 g/l, изразено в инвертна захар;
ii)  има минимално захарно съдържание от 350 g/l, изразено в инвертна захар;
Изменение 179
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 40 – заглавие
40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino или Maraskino
Изменение 180
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 41 – заглавие
41.  Nocinо
41.  Nocinо
Изменение 181
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – заглавие
42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)
42.  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat)
Изменение 182
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква а
a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l.
a)  Ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито съставки са яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на чист яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 140 g/l. В случай че се използват яйца от кокошки, различни от вида Gallus Gallus, това следва да бъде посочено върху етикета.
Изменение 183
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква в
в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само ароматични вещества или ароматични продукти.
в)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) могат да се използват само храни с ароматични свойства, естествени ароматични вещества или ароматични продукти.
Изменение 184
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 42 – буква в а (нова)
вa)  При приготвянето на ликьор на яйчна основа (advocaat, avocat или advokat) може да се използва сметана.
Изменение 185
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 43 – буква а
a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или смес от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.
a)  Яйчен ликьор е спиртна напитка, ароматизирана или не, получена от етилов алкохол от земеделски произход, дестилат или спиртна напитка, или комбинация от тях, чиито характерни съставки са висококачествен яйчен жълтък, яйчен белтък и захар или мед. Минималното съдържание на захар или мед трябва да бъде 150 g/l, изразено в инвертна захар. Минималното съдържание на яйчен жълтък в крайния продукт трябва да бъде 70 g/l.
Изменение 186
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 44 – заглавие
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Изменение 187
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 45 – заглавие
45.  Väkevä glögi или spritglögg
45.  Väkevä glögi или spritglögg
Изменение 188
Предложение за регламент
Приложение II – част I – категория 46 – заглавие
46.  Berenburg или Beerenburg
46.  Berenburg или Beerenburg
Изменение 189
Предложение за регламент
Приложение II – част II - точка 2 а (нова)
2a.  Guignolet Kirsch се произвежда във Франция и се получава чрез смесване на guignolet и kirsch, така че най-малко 3% от общия чист алкохол, съдържащ се в крайния продукт, да произхожда от kirsch. Минималното алкохолно съдържание на обем на Guignolet Kirsch е 15%. По отношение на етикетирането и представянето думата „Guignolet“ фигурира в представянето и етикетирането с букви със същия шрифт, размер и цвят и на същия ред като думата „Kirsch“ , а при бутилките — на лицевия етикет. Информацията относно алкохолното включва указване на обемното съдържание в проценти на чистия алкохол, което guignolet и kirsch представляват в общото обемно съдържание на чист алкохол на Guignolet Kirsch.
Изменение 190
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ ІІа
СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ОТЛЕЖАВАНЕ ИЛИ Т.НАР. МЕТОД CRIADERAS Y SOLERA
Системата за динамично отлежаване или т.нар. метод criaderas y solera се състои от периодично източване на част от брендито, държано във всяка от дъбовите бъчви и съдове, които формират ред за отлежаване, и съответстващо добавяне на бренди, източено от предходния ред за отлежаване.
Определения
Редове за отлежаване: Всяка група от дъбови бъчви и съдове с еднаква степен на зреене, през която брендито преминава през своя процес на зреене. Всеки ред е известен като criadera, с изключение на последния, преди експедицията на брендито, известен като solera.
Източване: Част от обема на брендито, източвана от всяка дъбова бъчва и съд от ред за отлежаване, с цел да бъде добавена към дъбовите бъчви и съдове на следващия ред за отлежаване или за да бъде експедирана, ако редът е солера.
Допълване: Обемът на брендито от дъбовите бъчви и съдове от определен ред за отлежаване, който се добавя и се подлага на блендинг със съдържанието на дъбовите бъчви и съдове на следващия по отлежаване ред.
Средна продължителност на отлежаване: Период от време, съответстващ на цикъла на подмяна на общото количество бренди, което преминава през процеса на отлежаване, изчислено като съотношение между общия обем на брендито във всички редове за отлежаване и обема на брендито, източено от последния ред – солера, за една година.
Средната продължителност на отлежаване на брендито, източено от солера, може да бъде изчислена, като се използва следната формула: 𝑡̅ = Vt/Ve
при което:
− 𝑡̅ е средната продължителност на отлежаване, изразена в години
− Vt е общият обем на количествата в системата за отлежаване, изразен в литри чист алкохол
− Ve е общият обем на продукта, източен за експедиране през съответната година, изразен в литри чист алкохол.
Средна продължителност на отлежаване. За дъбовите бъчви и съдове с вместимост по-малко от 1 000 литра, броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, умножен по две, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 6 или повече месеца.
За дъбовите бъчви и съдове с вместимост 1 000 или повече литра броят на годишните източвания и допълвания е равен на или по-малък от броя на редовете за отлежаване в системата, за да се гарантира, че най-младата съставка е отлежала 1 година или повече.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0021/2018).

Последно осъвременяване: 5 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност