Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0392(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0021/2018

Předložené texty :

A8-0021/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Vysvětlení hlasování
PV 13/03/2019 - 11.14

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Přijaté texty
PDF 890kWORD 87k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
Definice, obchodní úprava a označování lihovin a ochrana zeměpisných označení lihovin ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne dne 1. března 2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
(3)  Opatření platná pro lihoviny by měla přispět k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, zabránění klamavým praktikám a vytvoření průhlednějšího trhu a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Tato opatření by měla chránit dobrou pověst, kterou unijní lihoviny získaly v Unii i na světovém trhu, neboť budou nadále zohledněny tradiční postupy používané při výrobě lihovin a navíc zvýšeny požadavky na ochranu a informování spotřebitele. U lihovin by se mělo rovněž přihlížet k technologickým inovacím, pokud tyto inovace přispívají ke zlepšení jakosti, aniž by to mělo vliv na tradiční charakter dotyčné lihoviny. Výroba lihovin je silně spojena se zemědělským odvětvím Unie. Toto spojení je kromě toho, že představuje důležité odbytiště pro zemědělství Unie, určující pro jakost a pověst lihovin vyrobených v Unii. Tato silná vazba na zemědělské odvětví by proto měla být zdůrazněna právním rámcem.
(3)  Opatření platná pro lihoviny by měla přispět k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele, odstranění informační asymetrie, zabránění klamavým praktikám a vytvoření průhlednějšího trhu a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Tato opatření by měla chránit dobrou pověst, kterou unijní lihoviny získaly v Unii i na světovém trhu, neboť budou nadále zohledněny tradiční postupy používané při výrobě lihovin a navíc zvýšeny požadavky na ochranu a informování spotřebitele. U lihovin by se mělo rovněž přihlížet k technologickým inovacím, pokud tyto inovace přispívají ke zlepšení jakosti, aniž by to mělo vliv na tradiční charakter dotyčné lihoviny. Výroba lihovin se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021a, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/20111b a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/6251c a je silně spojena se zemědělským odvětvím. Toto spojení je kromě toho, že představuje důležité odbytiště pro zemědělství Unie, určující pro jakost, bezpečnost a pověst lihovin vyrobených v Unii. Tato silná vazba na zemědělsko-potravinářské odvětví by proto měla být zdůrazněna právním rámcem.
____________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
1b Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).
1c Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Opatření vztahující se na lihoviny představují zvláštní případ ve srovnání s obecnými pravidly stanovenými pro zemědělsko-potravinářské odvětví. Zvláštní prvky se v tomto případě týkají skutečnosti, že se i nadále udržují tradiční výrobní postupy, lihoviny jsou úzce spjaty s odvětvím zemědělství, že se využívají vysoce kvalitní produkty, a se závazkem chránit bezpečnost spotřebitelů, k čemuž se odvětví lihovin trvale hlásí.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  K zajištění jednotnějšího přístupu v právních předpisech o lihovinách by měla být v tomto nařízení jasně stanovena kritéria pro definici, obchodní úpravu a označování lihovin, jakož i pro ochranu zeměpisných označení. Toto nařízení by mělo rovněž stanovit pravidla pro používání lihu nebo destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a pro používání obchodních označení lihovin v obchodní úpravě a označování potravin.
(4)  K zajištění jednotnějšího přístupu v právních předpisech o lihovinách by měla být v tomto nařízení jasně stanovena kritéria pro definici, obchodní úpravu a označování lihovin, jakož i pro ochranu zeměpisných označení, aniž by tím byla dotčena rozmanitost úředních jazyků a abeced v Unii. Toto nařízení by mělo rovněž stanovit pravidla pro používání lihu nebo destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a pro používání obchodních označení lihovin v obchodní úpravě a označování potravin.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  V některých případech mohou mít provozovatelé potravinářských podniků povinnost nebo si mohou přát uvést původ lihovin, aby spotřebitele upozornili na kvality svého výrobku. Tato označení původu by měla splňovat harmonizovaná kritéria. Z toho důvodu by měla být uvedena zvláštní ustanovení o uvádění země původu nebo místa provenience při obchodní úpravě a označování lihovin.
(15)  V některých případech mohou mít provozovatelé potravinářských podniků povinnost nebo si mohou přát uvést původ lihovin, aby spotřebitele upozornili na kvality svého výrobku. Z toho důvodu by měla být uvedena zvláštní ustanovení o uvádění země původu nebo místa provenience při obchodní úpravě a označování lihovin.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Pokud jde o ochranu zeměpisných označení, je důležité řádně zohlednit Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („dohoda TRIPS“), a zejména články 22 a 23 uvedené dohody, a Všeobecnou dohodu o clech a obchodu („dohoda GATT“), které byly schváleny rozhodnutím Rady 94/800/ES12.
(17)  Pokud jde o ochranu zeměpisných označení, je důležité řádně zohlednit Dohodu o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví („dohoda TRIPS“), a zejména články 22 a 23 uvedené dohody, a Všeobecnou dohodu o clech a obchodu („dohoda GATT“), které byly schváleny rozhodnutím Rady 94/800/ES12. S cílem zvýšit ochranu a účinněji bojovat proti padělání by se měla tato ochrana uplatňovat také v souvislosti se zbožím, které se převáží přes celní území Unie.
__________________
__________________
12 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).
12 Rozhodnutí Rady 94/800/ES ze dne 22. prosince 1994 o uzavření dohod jménem Evropského společenství s ohledem na oblasti, které jsou v jeho pravomoci, v rámci Uruguayského kola mnohostranných jednání (1986–1994) (Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/201213 se na lihoviny nevztahuje. Měla by proto být stanovena pravidla pro ochranu zeměpisných označení lihovin. Zeměpisná označení identifikující lihoviny jako výrobky pocházející z území určité země, určitého regionu nebo z určitého místa na tomto území, jestliže lze určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost lihoviny odvozovat především od jejího zeměpisného původu, by Komise měla zapsat.
(18)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/201213 se na lihoviny nevztahuje. Měla by proto být stanovena pravidla pro ochranu zeměpisných označení lihovin. Zeměpisná označení identifikující lihoviny jako výrobky pocházející z území určité země, určitého regionu nebo z určitého místa na tomto území, jestliže lze určitou jakost, pověst, tradiční metody zpracování a výroby nebo jinou vlastnost lihoviny odvozovat především od jejího zeměpisného původu, by Komise měla zapsat.
_________________
_________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Je vhodné, aby se na lihoviny se zeměpisným označením vyrobené z vína bez chráněného označení původu a zapsané v souladu s tímto nařízením vztahovaly stejné nástroje řízení výrobního potenciálu, jako jsou nástroje, které jsou k dispozici v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/20131a.
_______________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Měly by být stanoveny postupy pro zápis, změnu a případné zrušení zeměpisných označení Unie nebo třetích zemí v souladu s dohodou TRIPS a zároveň by měl být automaticky uznán status stávajících chráněných zeměpisných označení Unie. V zájmu sjednocení procesních pravidel pro zeměpisná označení napříč všemi příslušnými odvětvími, by měly být tyto postupy pro lihoviny vytvořeny na základě důkladnějších a dobře vyzkoušených postupů pro zemědělské produkty a potraviny stanovené v nařízení (EU) č. 1151/2012 a zároveň by měly zohledňovat specifika lihovin. S cílem zjednodušit postup zápisu a zajistit, aby informace pro provozovatele potravinářských podniků a spotřebitele byly dostupné v elektronické podobě, by měl být zaveden elektronický rejstřík zeměpisných označení.
(19)  Měly by být stanoveny postupy pro zápis, změnu a případné zrušení zeměpisných označení Unie nebo třetích zemí v souladu s dohodou TRIPS a zároveň by měl být automaticky uznán status stávajících zapsaných zeměpisných označení Unie. V zájmu sjednocení procesních pravidel pro zeměpisná označení napříč všemi příslušnými odvětvími, by měly být tyto postupy pro lihoviny vytvořeny na základě podobných postupů používaných pro zemědělské produkty a potraviny stanovené v nařízení (EU) č. 1151/2012 a zároveň by měly zohledňovat specifika lihovin. S cílem zjednodušit postup zápisu a zajistit, aby informace pro provozovatele potravinářských podniků a spotřebitele byly dostupné v elektronické podobě, by měl být zaveden transparentní, všeobecný a snadno dostupný elektronický rejstřík zeměpisných označení, který by měl stejnou právní sílu jako příloha III nařízení (ES) č. 110/2008. Komise by měla automaticky zapsat zeměpisná označení zapsaná v nařízení (ES) č. 110/2008. Komise by měla před vstupem tohoto nařízení v platnost dokončit ověření zeměpisných označení uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 110/2008 v souladu s článkem 20 uvedeného nařízení.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Za zajišťování souladu s tímto nařízením by měly být odpovědné orgány členských států a Komise by měla mít možnost dodržování souladu sledovat a ověřovat. Komise a členské státy by proto měly mít povinnost sdílet příslušné informace.
(20)  Zachování vysokého standardu kvality má zásadní význam, má-li zůstat zachována dobrá pověst a hodnota odvětví lihovin. Za zachování standardu prostřednictvím zajišťování souladu s tímto nařízením by měly být odpovědné orgány členských států. Komise by však měla mít možnost dodržování souladu sledovat a ověřovat, aby se přesvědčila, že je prosazováno jednotným způsobem. Komise a členské státy by proto měly mít povinnost sdílet příslušné informace.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Při uplatňování politiky jakosti a s cílem umožnit dosažení vysoké úrovně jakosti lihovin a rozmanitosti v odvětví lihovin by členským státům mělo být umožněno, aby pro definici, obchodní úpravu a označování lihovin vyráběných na svém území přijaly přísnější pravidla, než stanoví toto nařízení.
(21)  Při uplatňování politiky jakosti a s cílem umožnit dosažení vysoké úrovně jakosti lihovin a rozmanitosti v odvětví lihovin by členským státům mělo být umožněno, aby pro výrobu, definici, obchodní úpravu a označování lihovin vyráběných na svém území přijaly přísnější pravidla, než stanoví toto nařízení.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Aby bylo možné zohlednit vyvíjející se poptávku spotřebitelů, technologický pokrok, vývoj příslušných mezinárodních norem a potřebu zlepšit hospodářské podmínky výroby a uvádění na trh, tradiční procesy staření a ve výjimečných případech právo dovážející třetí země a aby byla zajištěna ochrana zeměpisných označení, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu technických definic a požadavků pro kategorie lihovin nebo odchylky od nich a zvláštní pravidla pro některé z nich podle kapitoly I tohoto nařízení, označování a obchodní úpravu podle kapitoly II tohoto nařízení, zeměpisná označení podle kapitoly III tohoto nařízení a kontroly a výměnu informací podle kapitoly IV tohoto nařízení.
(22)  Aby bylo možné zohlednit vyvíjející se poptávku spotřebitelů, technologický pokrok, vývoj příslušných mezinárodních norem a potřebu zlepšit hospodářské podmínky výroby a uvádění na trh, tradiční procesy staření a ve výjimečných případech právo dovážející třetí země a aby byla zajištěna úplná ochrana zeměpisných označení při zohlednění významu tradičních postupů a zároveň zohledněn význam dodržování tradičních postupů, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu technických definic a požadavků pro kategorie lihovin nebo odchylky od nich a zvláštní pravidla pro některé z nich podle kapitoly I tohoto nařízení, označování a obchodní úpravu podle kapitoly II tohoto nařízení, zeměpisná označení podle kapitoly III tohoto nařízení a kontroly a výměnu informací podle kapitoly IV tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  V zájmu rychlé reakce na hospodářský a technický vývoj u lihovin, na něž se vztahuje toto nařízení a pro něž neexistují žádné kategorie ani technické specifikace, které by chránily spotřebitele a hospodářské zájmy výrobců a sjednocovaly dané požadavky na výrobu a jakost těchto lihovin, by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přidání nových kategorií lihovin a jejich technických specifikací ke kategoriím uvedeným v části I, resp. II přílohy II tohoto nařízení s výhradou určitých podmínek.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d – bod i – návětí
i)  buď přímo jednou z těchto metod:
i)  buď přímo jednou z těchto metod používaných jednotlivě, nebo v kombinaci:
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d – bod i – odrážka 2
–  macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu, v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách či míchaných lihovinách ve smyslu tohoto nařízení,
–  macerací nebo podobným zpracováním částí rostlin v lihu zemědělského původu, v destilátech zemědělského původu nebo v lihovinách či v kombinaci lihovin ve smyslu tohoto nařízení,
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d – bod i – odrážka 3 – návětí
–  přidáním některého z těchto prvků do lihu zemědělského původu, destilátů zemědělského původu nebo lihovin:
–  přidáním jednoho nebo více z těchto prvků do lihu zemědělského původu, destilátů zemědělského původu nebo lihovin:
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d – bod ii – návětí
ii)  přidáním některého z těchto prvků do lihoviny:
ii)  přidáním některého z těchto prvků do lihoviny, ať už jednotlivě nebo v kombinaci:
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. d – bod ii – odrážka 4 a (nová)
–  nápojů;
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – návětí
3)  „míchanou lihovinou“ se rozumí lihovina uvedená v části I přílohy II nebo odpovídající zeměpisnému označení smísená s některým z těchto výrobků:
3)  „míchanou lihovinou“ se rozumí lihovina uvedená v části I přílohy II nebo odpovídající zeměpisnému označení smísená s jedním nebo více z těchto výrobků:
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
ba)  lihem zemědělského původu;
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 – návětí
4)  „složeným výrazem“ se rozumí kombinace výrazů obchodního označení lihoviny uvedené v části I přílohy II nebo výrazů zeměpisného označení popisujících lihovinu, z níž pochází veškerý alkohol v konečném výrobku, s některým z těchto prvků:
4)  „složeným výrazem“ se rozumí kombinace výrazů obchodního označení lihoviny uvedené v části I přílohy II nebo výrazů zeměpisného označení popisujících lihovinu, z níž pochází veškerý alkohol v konečném výrobku, s jedním nebo více z těchto prvků:
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
6)  „zeměpisným označením“ se rozumí údaj, který označuje lihovinu jako výrobek pocházející z území určité země, určitého regionu nebo z určitého místa na tomto území, jestliže lze určitou jakost, dobrou pověst nebo jinou vlastnost této lihoviny odvozovat především od jejího zeměpisného původu;
6)  „zeměpisným označením“ se rozumí název, který byl zapsán v souladu s tímto nařízením a který označuje lihovinu jako výrobek pocházející z území určité země, určitého regionu nebo z určitého místa na tomto území, jestliže lze určitou jakost, dobrou pověst nebo jinou vlastnost této lihoviny odvozovat především od jejího zeměpisného původu;
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7
7)  „specifikací produktu“ se rozumí dokumentace přiložená k žádosti o ochranu zeměpisného označení uvádějící specifikace, které lihovina musí splňovat;
7)  „specifikací produktu“ se rozumí dokumentace přiložená k žádosti o ochranu zeměpisného označení uvádějící specifikace, které lihovina musí splňovat, a tedy dokumentace, jež odpovídá „technické dokumentaci“ ve smyslu nařízení (ES) č. 110/2008;
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
11a)  „skupinou“ se rozumí skupina výrobců nebo dovozců lihovin, kteří jsou organizováni způsobem specifickým pro toto odvětví a vytvářejí značný obrat;
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 b (nový)
11b)  „zemědělského původu“ se rozumí získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I SFEU.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Alkohol použitý při výrobě alkoholických nápojů a k ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě alkoholických nápojů musí být líh zemědělského původu.
1.  Alkohol použitý při výrobě lihovin a k ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě lihovin musí být líh zemědělského původu.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Destiláty použité při výrobě alkoholických nápojů a k ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě alkoholických nápojů musí být výlučně zemědělského původu.
2.  Destiláty použité při výrobě lihovin a k ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jakýchkoli jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě lihovin musí být výlučně zemědělského původu.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
2a.  V případě uvádění lihu nebo destilátů zemědělského původu na trh je nutné v elektronických dokumentech, které jsou k nim připojeny, uvést suroviny, z nichž byly získány.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e
e)  se sladí pouze v souladu s bodem 3 přílohy I a k dotvoření konečné chuti výrobku.
e)  se nesladí s výjimkou dotvoření konečné chuti výrobku. Maximální obsah sladidel vyjádřený v invertním cukru nepřekročí prahové hodnoty stanovené pro každou kategorii v příloze II.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – písm. e
e)  být slazeny v souladu s bodem 3 přílohy I a s přihlédnutím k příslušným právním předpisům členských států tak, aby odpovídaly charakteristickým vlastnostem výrobku.
e)  být slazeny.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. e
e)  být slazeny tak, aby odpovídaly charakteristickým vlastnostem výrobku, a v souladu s bodem 3 přílohy I.
e)  být slazeny.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Článek 5
Článek 5
Článek 5
Přenesené pravomoci
Přenesené pravomoci
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o:
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o:
a)   změnu technických definic stanovených v příloze I;
a)  změnu technických definic stanovených v příloze I.
b)  změnu požadavků pro kategorie lihovin stanovených v části I přílohy II a zvláštních pravidel pro některé lihoviny uvedené v části II přílohy II.
Akty v přenesené pravomoci uvedené v písm. a) a b) prvního pododstavce musí být omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technologického vývoje, vývoje příslušných mezinárodních norem nebo potřeby inovovat výrobek.
Akty v přenesené pravomoci uvedené v písm. a) prvního pododstavce musí být omezeny na prokázané potřeby vyplývající z vyvíjející se poptávky spotřebitelů, technologického vývoje, vývoje příslušných mezinárodních norem nebo potřeby inovovat výrobek, přičemž je třeba zdůraznit význam tradičního postupu v rámci členských států.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 týkající se přidávání nových kategorií lihovin do přílohy II.
Novou kategorii lze přidat za těchto podmínek:
a)  uvádění lihoviny na trh pod konkrétním názvem a v souladu s jednotnými technickými specifikacemi je ekonomicky a technicky nezbytné pro ochranu zájmů spotřebitelů a výrobců;
b)  lihovina má významný podíl na trhu alespoň v jednom členském státě;
c)  název vybraný pro novou kategorii musí být buď široce používaný, nebo pokud to není možné, mít popisnou povahu, zejména odkazovat na surovinu použitou k výrobě lihoviny;
d)  technické specifikace nové kategorie se stanoví na základě hodnocení stávajících ukazatelů jakosti a výrobních parametrů používaných na trhu v Unii. Při stanovování technických specifikací se dodržují platné právní předpisy Unie o ochraně spotřebitele a zohledňují se všechny příslušné mezinárodní normy. Specifikace zajišťují spravedlivou hospodářskou soutěž mezi unijními výrobci, jakož i výbornou pověst unijních lihovin.
3.  Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje právo dovážející třetí země, je Komisi rovněž svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o odchylky od požadavků v rámci technických definic uvedených v příloze I, požadavků stanovených v rámci kategorií lihovin uvedených v části I přílohy II a zvláštních pravidel pro některé lihoviny uvedených v části II přílohy II.
3.  Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje právo dovážející třetí země, je Komisi rovněž svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o odchylky od požadavků v rámci technických definic uvedených v příloze I, požadavků stanovených v rámci kategorií lihovin uvedených v části I přílohy II a zvláštních pravidel pro některé lihoviny uvedených v části II přílohy II.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.  V popisu a při prezentaci veškerých potravin včetně lihovin se mohou používat názvy surovin nebo rostlin, které jsou určeny k označení nápojů patřících do některých produktových kategorií týkajících se lihovin, pokud je zvláště v případě lihovin zajištěno, že nedojde ke klamání spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Jestliže lihovina splňuje požadavky více než jedné kategorie lihovin 15 až 47 uvedené v části I přílohy II, může být prodávána pod jedním nebo více příslušnými obchodními označeními stanovenými pro tyto kategorie.
3.  Jestliže lihovina splňuje požadavky více než jedné kategorie lihovin uvedené v části I přílohy II, může být uvedena na trh pod jedním nebo více obchodními označeními stanovenými pro tyto kategorie.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí
Je-li obchodní označení doplněno nebo nahrazeno v souladu s písm. a) prvního pododstavce, může být zeměpisné označení podle uvedeného písmene doplněno pouze:
Je-li oficiální název doplněn nebo nahrazen v souladu s písm. a) prvního pododstavce, může být zeměpisné označení podle uvedeného písmene doplněno pouze:
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a
a)  výrazy, které se k 20. únoru 2008 již používaly pro existující zeměpisná označení ve smyslu čl. 34 odst. 1, nebo
a)  výrazy, které se k 20. únoru 2008 již používaly pro existující zeměpisná označení ve smyslu čl. 34 odst. 1, včetně výrazů, které členské státy tradičně používají k tomu, aby uvedly, že výrobek má podle právních předpisů daného členského státu chráněné označení původu, nebo
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b
b)  výrazy uvedenými v příslušné specifikaci produktu.
b)  jakýmikoli výrazy povolenými příslušnou specifikací produktu.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. a
a)  alkohol použitý při výrobě potravin pochází výhradně z lihovin uvedených ve složeném výrazu nebo narážce (narážkách), s výjimkou lihu, jenž může být obsažen v látkách určených k aromatizaci používaných pro výrobu této potraviny, a
a)  alkohol použitý při výrobě potravin pochází výhradně z lihovin uvedených ve složeném výrazu nebo narážce (narážkách), s výjimkou lihu zemědělského původu, jenž může být použit jako nosič v látkách určených k aromatizaci používaných pro výrobu této potraviny; a
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5
5.  Narážka na kategorii lihovin nebo zeměpisné označení při obchodní úpravě potraviny nesmí být uvedena na stejném řádku jako obchodní označení. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec, při obchodní úpravě alkoholických nápojů je narážka uvedena menším písmem, než je písmo použité pro obchodní označení a složený výraz.
5.  Aniž by byl dotčen čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 odkaz na kategorii lihovin nebo zeměpisné označení při obchodní úpravě potraviny nesmí být uveden na stejném řádku jako obchodní označení. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 3 druhý pododstavec tohoto nařízení, při obchodní úpravě alkoholických nápojů je odkaz uveden menším písmem, než je písmo použité pro obchodní označení a složený výraz.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
„Článek 9a
Označování v případě přidaného alkoholu
Pokud bylo provedeno přidání zředěného nebo nezředěného alkoholu ve smyslu bodu 4 přílohy I do lihoviny uvedené v kategoriích 1 až 14 přílohy II, nese taková lihovina obchodní označení „lihovina“. Nemůže nést jméno vyhrazené v kategoriích 1 až 14.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
Míchaná lihovina nese obchodní označení „lihovina“.
Míchaná lihovina nese obchodní označení „lihovina“, která musí být zobrazeny zřetelně na viditelném místě na etiketě.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Doba zrání nebo stáří mohou být v označení nebo obchodní úpravě uvedeny pouze za předpokladu, že se vztahují k nejmladší alkoholové složce a výrobek zrál pod dozorem daňových orgánů členského státu nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné záruky.
3.  Doba zrání nebo stáří mohou být v označení nebo obchodní úpravě uvedeny pouze za předpokladu, že se vztahují k nejmladší alkoholové složce a veškeré operace zrání výrobku byly provedeny pod dozorem daňových orgánů členského státu nebo pod dozorem skýtajícím rovnocenné záruky. Komise zavede veřejný rejstřík, který bude obsahovat seznam organizací pověřených kontrolou zrání v každém členském státě.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.  Jestliže je v označení nebo obchodní úpravě uvedena doba zrání nebo stárnutí lihoviny, musí to být uvedeno i v průvodním elektronickém dokladu.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 b (nový)
3b.  Odchylně od ustanovení odstavce 3 tohoto článku v případě brandy, u které byl použit systém dynamického staření neboli systém „criaderas y solera“, lze uvádět průměrnou dobu zrání vypočtenou podle popisu v příloze IIa v obchodní úpravě nebo na etiketě lihovin, pouze pokud zrání brandy bylo řízeno kontrolním systémem, který byl povolen příslušným orgánem. Průměrná doba zrání na etiketě brandy se uvede v rocích a obsahuje odkaz na systém „criaderas y solera“.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  Je-li uveden původ lihoviny, musí odpovídat zemi nebo území původu v souladu s článkem 60 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/201316.
1.  Je-li uveden původ lihoviny, musí odpovídat místu nebo regionu, kde se uskutečnila ta fáze výrobního procesu konečného výrobku, která lihovině propůjčuje její charakter a základní vlastnosti.
__________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)
Aniž jsou dotčena ustanovení prvního odstavce, mohou být u lihovin vyráběných v Unii, které jsou určeny na vývoz, zeměpisné označení a výrazy uvedené kurzivou v příloze II doplněny o překlad, pokud se jedná o zákonný požadavek dovážející země.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Článek 14
Článek 14
Článek 14
Používání symbolu Unie pro chráněná zeměpisná označení
Používání symbolu Unie pro zeměpisná označení
K označování a obchodní úpravě lihovin lze použít symbol Unie pro chráněné zeměpisné označení.
K obchodní úpravě a označování lihovin zeměpisným označením lze použít symbol Unie pro chráněná zeměpisná označení přijatá podle čl. 12 odst. 7 nařízení (EU) č. 1151/2012.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Článek 16
Článek 16
Článek 16
Přenesené pravomoci
Přenesené pravomoci
1.  Aby byly zohledněny vyvíjející se poptávka spotřebitelů, technologický pokrok, vývoj příslušných mezinárodních norem a potřeba zlepšit hospodářské podmínky výroby a uvádění na trh, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 týkající se:
1.  Aby byly zohledněny vyvíjející se poptávka spotřebitelů, technologický pokrok, vývoj příslušných mezinárodních norem a potřeba zlepšit hospodářské podmínky výroby a uvádění na trh a současně zajištěna ochrana spotřebitele a zohledněny tradiční postupy, Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci pro doplnění tohoto nařízení v souladu s článkem 43 a týkající se:
a)  změn pravidel o označení na etiketě lihovin, pokud jde o složené výrazy nebo narážky;
a)  změn pravidel o označení na etiketě lihovin, pokud jde o složené výrazy nebo narážky;
b)  změn pravidel o obchodní úpravě a označování míchaných lihovin a
b)  změn pravidel o obchodní úpravě a označování míchaných lihovin a
c)  aktualizace a doplnění referenčních metod Unie pro rozbor lihovin.
c)  aktualizace a doplnění referenčních metod Unie pro rozbor lihovin.
2.  S cílem zohlednit tradiční procesy staření v členských státech je Komisi svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 ohledně odchylek od čl. 11 odst. 3 týkajících se specifikace doby zrání nebo stáří v obchodní úpravě nebo označování lihoviny.
2.  S cílem zohlednit tradiční procesy staření v členských státech je Komisi svěřena pravomoc k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 ohledně odchylek od čl. 11 odst. 3 týkajících se specifikace doby zrání nebo stáří v obchodní úpravě nebo označování lihoviny.
3.  Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje právo dovážející třetí země, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 týkající se odchylek od ustanovení o obchodní úpravě a označování obsažených v této kapitole.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  Chráněná zeměpisná označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh lihovinu vyrobenou v souladu s příslušnou specifikací produktu.
1.  Zeměpisná označení může použít každý hospodářský subjekt, který uvádí na trh lihovinu vyrobenou v souladu s příslušnou specifikací produktu.
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – návětí
2.  Chráněná zeměpisná označení a lihoviny s těmito chráněnými názvy v souladu se specifikací produktu jsou chráněna proti:
2.  Zeměpisná označení a lihoviny s těmito chráněnými názvy v souladu se specifikací produktu jsou chráněna proti:
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. a – bod i
i)  u srovnatelného výrobku, který nevyhovuje specifikaci produktu s chráněným názvem, nebo
i)  u srovnatelného výrobku, který nevyhovuje specifikaci produktu s chráněným názvem, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada, nebo
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. b
b)  jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy;
b)  b) jakémukoli zneužití, napodobení nebo připomenutí, a to i tehdy, je-li uveden skutečný původ produktu nebo služby nebo je-li chráněný název přeložen nebo doprovázen výrazy jako „druh“, „typ“, „styl“, „způsob“, „jak se vyrábí v“, „napodobenina“, „chuť“, „jako“ nebo podobnými výrazy, včetně případů, kdy jsou tyto produkty používány jako přísada;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – písm. c
c)  jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze nebo základních vlastnostech produktu, použitému na vnitřním nebo vnějším obalu, na reklamním materiálu nebo na dokladech týkajících se daného produktu, jakož i proti použití obalů, které by mohly vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;
c)  c) jakémukoli jinému lživému nebo zavádějícímu údaji o provenienci, původu, povaze, přísadách nebo základních vlastnostech produktu, použitému při jeho prezentaci nebo označení, který by mohl vyvolat mylný dojem, pokud jde o původ produktu;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
3.  Chráněná zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 32 odst. 1.
3.  Zeměpisná označení nesmějí v Unii zdruhovět ve smyslu čl. 32 odst. 1.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)
3a.  Ochrana zeměpisných označení, na niž se poukazuje v odstavci 2, se rozšíří na zboží, které vstupuje na celní území Unie, aniž by bylo propuštěno do volného oběhu v Unii.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4
4.  Členské státy učiní kroky nezbytné k ukončení neoprávněného používání chráněných zeměpisných označení podle odstavce 2.
4.  Členské státy učiní kroky nezbytné k ukončení neoprávněného používání zeměpisných označení podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy mohou uplatňovat ustanovení stanovená v článcích 61 až 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanovuje společná organizace trhů se zemědělskými produkty, na oblasti, kde se vyrábějí vína vhodná k výrobě lihovin s chráněným zeměpisným označením. Pro účely těchto ustanovení se příslušné oblasti mohou považovat za oblasti, kde lze vyrábět vína s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e
e)  popis metody získání lihoviny a případně autentických a neměnných místních metod, jakož i údaje o balení, pokud tak stanoví seskupení žadatelů a ve vztahu k danému produktu dostatečně odůvodní, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti, s ohledem na právo Unie, zejména v oblasti volného pohybu zboží a služeb;
e)  popis metody výroby lihoviny a případně autentických a neměnných místních metod, jakož i údaje o balení, pokud tak stanoví seskupení žadatelů (dále „žadatel“) a ve vztahu k danému produktu dostatečně odůvodní, proč musí být produkt v zájmu zachování jakosti, zajištění původu či zajištění kontroly zabalen ve vymezené zeměpisné oblasti, s ohledem na právo Unie, zejména v oblasti volného pohybu zboží a služeb;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f
f)  údaje vytvářející souvislost mezi danou jakostí, pověstí či jinou vlastností lihoviny a zeměpisnou oblastí podle písmene d);
f)  údaje potvrzující souvislost se zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  názvy a adresy seskupení žadatelů a orgánů nebo, jsou-li k dispozici, subjekty, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace produktu;
a)  názvy (jména) a adresy žadatelů a orgánů nebo, jsou-li k dispozici, subjekty, které ověřují soulad s ustanoveními specifikace produktu;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod i
i)  hlavní body specifikace produktu: název, popis lihoviny, případně včetně zvláštních pravidel o balení a označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti,
i)  hlavní body specifikace produktu: název, kategorie, popis lihoviny, případně včetně zvláštních pravidel o balení a označování, a stručné vymezení zeměpisné oblasti,
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. a
a)  název a adresu seskupení žadatelů;
a)  název (jméno) a adresu žadatele;
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 – písm. c
c)  prohlášení členského státu, že žádost, kterou seskupení žadatelů předložilo a která je způsobilá pro vyhovění, splňuje podle jeho názoru podmínky tohoto nařízení a předpisů přijatých na jeho základě;
c)  prohlášení členského státu, že žádost, kterou předložil žadatel a která je způsobilá pro vyhovění, splňuje podle jeho názoru podmínky tohoto nařízení a předpisů přijatých na jeho základě;
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 3
Společnou žádost podává Komisi dotčený členský stát nebo seskupení žadatelů v dotčené třetí zemi přímo nebo prostřednictvím orgánů této třetí země. Žádost obsahuje prohlášení od všech dotčených členských států podle čl. 20 odst. 2 písm. c). Požadavky stanovené v článku 20 musí být splněny ve všech dotčených členských státech a třetích zemích.
Společnou žádost podává Komisi dotčený členský stát nebo žadatel v dotčené třetí zemi přímo nebo prostřednictvím orgánů této třetí země. Žádost obsahuje prohlášení od všech dotčených členských států podle čl. 20 odst. 2 písm. c). Požadavky stanovené v článku 20 musí být splněny ve všech dotčených členských státech a třetích zemích.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 5
5.  Pokud se žádost vztahuje k zeměpisné oblasti ve třetí zemi, podává se Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země.
5.  Pokud se žádost vztahuje k zeměpisné oblasti ve třetí zemi, podává se Komisi prostřednictvím příslušných orgánů dotyčné třetí země.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Článek 22
Článek 22
vypouští se
Přechodná vnitrostátní ochrana
1.  S účinkem ode dne podání žádosti Komisi, ale pouze na přechodnou dobu, může členský stát poskytnout názvu ochranu podle tohoto nařízení na vnitrostátní úrovni.
2.  Tato vnitrostátní ochrana skončí dnem přijetí rozhodnutí o zápisu do rejstříku podle tohoto nařízení nebo dnem stažení žádosti o zápis.
3.  Pokud název není zapsán podle této kapitoly, nese výlučnou odpovědnost za následky takové vnitrostátní ochrany dotčený členský stát.
4.  Opatření přijatá členskými státy podle odstavce 1 jsou účinná pouze na vnitrostátní úrovni a nemají vliv na obchod uvnitř Unie ani na mezinárodní obchod.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1
1.  Komise vhodným způsobem přezkoumá každou žádost, kterou obdrží podle článku 21, aby ověřila, zda je oprávněná a zda splňuje podmínky této kapitoly. Doba přezkumu by neměla přesáhnout 12 měsíců. V případě překročení této doby Komise písemně informuje žadatele o důvodech prodlení.
1.  Komise vhodným způsobem přezkoumá každou žádost, kterou obdrží podle článku 21, aby ověřila, zda je oprávněná a zda splňuje podmínky této kapitoly. Přezkum spočívá v kontrole, že v žádosti nejsou zjevné chyby, a doba přezkumu obecně nepřesáhne 6 měsíců. V případě překročení této doby Komise okamžitě písemně informuje žadatele o důvodech prodlení.
Komise alespoň jednou měsíčně zveřejňuje seznam názvů, které jsou předmětem žádostí o zápis, a data podání těchto žádostí.
Komise alespoň jednou měsíčně zveřejňuje seznam názvů, které jsou předmětem žádostí o zápis, a data podání těchto žádostí.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1
1.  Pokud se Komise na základě informací jí dostupných a vyplývajících z přezkumu provedeného podle čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce domnívá, že nebyly splněny podmínky pro zápis, přijme prováděcí akty, kterými žádost zamítne. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 44 odst. 2.
1.  Pokud se Komise na základě informací jí dostupných a vyplývajících z přezkumu provedeného podle čl. 23 odst. 1 prvního pododstavce domnívá, že nebyly splněny podmínky pro zápis, přijme v souladu s článkem 43 akty v přenesené pravomoci, kterými se doplňuje toto nařízení, a žádost zamítne.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2
2.  Pokud Komise neobdrží žádné podání námitky ani žádné přípustné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 24, přijme bez použití postupu podle čl. 44 odst. 2 prováděcí akty, kterými daný název zapíše.
2.  Pokud Komise neobdrží žádné podání námitky ani žádné přípustné odůvodněné prohlášení o námitce podle článku 24, přijme v souladu s článkem 43 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení, kterými daný název zapíše.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. a
a)  v případě, že bylo dosaženo dohody, zapíše název prostřednictvím prováděcích aktů přijatých bez použití postupu uvedeného v čl. 44 odst. 2 a v případě potřeby změní informace zveřejněné podle čl. 23 odst. 2 za předpokladu, že tyto změny nejsou podstatné, nebo
a)  v případě, že bylo dosaženo dohody, přijme v souladu s článkem 43 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení s cílem zapsat daný název a v případě potřeby změní informace zveřejněné podle čl. 23 odst. 2 za předpokladu, že tyto změny nejsou podstatné, nebo
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – písm. b
b)  v případě, že dohody dosaženo nebylo, přijme prováděcí akty, kterými rozhodne o zápisu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 44 odst. 2.
b)  v případě, že dohody dosaženo nebylo, přijme v souladu s článkem 43 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení, kterými rozhodne o zápisu.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Umožňují-li to právní předpisy členských států, řídí se podávání žádostí postupem stanoveným ve vnitrostátních právních předpisech.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3
3.  Přezkum žádosti se zaměří na navrhovanou změnu.
3.  Přezkum žádosti se bude zabývat pouze navrhovanou změnou.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – návětí
Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost kterékoli fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem přijmout prováděcí akty s cílem zrušit zápis zeměpisného označení v těchto případech:
Komise je v souladu s článkem 43 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení, a to z vlastního podnětu nebo na žádost kterékoli fyzické nebo právnické osoby s oprávněným zájmem, jejichž cílem je zrušit zápis zeměpisného označení v těchto případech:
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b
b)  pokud po dobu nejméně sedmi let není na trh uveden žádný produkt nesoucí toto zeměpisné označení.
b)  pokud po dobu nejméně sedmi po sobě jdoucích let není na trh uveden žádný produkt nesoucí toto zeměpisné označení.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3
Prováděcí akty uvedené v prvním odstavci jsou přijímány v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 44 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)
Akty týkající se zrušení zápisu zeměpisných označení se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
Komise přijme bez použití postupu podle čl. 44 odst. 2 prováděcí akty týkající se zřízení a správy veřejně přístupného aktualizovaného elektronického rejstříku zeměpisných označení lihovin uznaných v rámci tohoto režimu („rejstřík“).
Komise přijme v souladu s článkem 43 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení a týkající se zřízení a správy veřejně přístupného aktualizovaného elektronického rejstříku zeměpisných označení lihovin uznaných v rámci tohoto režimu („rejstřík“), který nahrazuje přílohu III nařízení (ES) č. 110/2008 a má stejnou právní platnost jako tato příloha. Rejstřík [vložit poznámku pod čarou s přímým odkazem na příslušnou stránku] zajistí přímý přístup ke všem specifikacím produktu pro lihoviny, které jsou zapsané jako zeměpisná označení.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se podoby a obsahu rejstříku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 44 odst. 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení podle článku 43, kterými stanoví podrobná pravidla týkající se podoby a obsahu rejstříku.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
V rejstříku mohou být jako zeměpisná označení zapsána zeměpisná označení lihovin vyrobených ve třetích zemích, která jsou chráněna v Unii na základě mezinárodní dohody, jíž je Unie smluvní stranou.
V rejstříku mohou být jako zeměpisná označení zapsána zeměpisná označení lihovin vyrobených ve třetích zemích, která jsou chráněna v Unii na základě mezinárodní dohody, jíž je Unie smluvní stranou až poté, co Komise za tímto účelem přijme akt v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 a (nový)
3a.  Ochranou zeměpisných označení lihovin podle článku 2 tohoto nařízení nejsou dotčena chráněná zeměpisná označení a označení původu výrobků vymezená v článku 93 nařízení (EU) č. 1308/2013.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
3.  Název nesmí být chráněn jako zeměpisné označení, pokud fáze produkce nebo přípravy, které jsou pro příslušnou kategorii lihoviny povinné, neprobíhají v příslušné zeměpisné oblasti.
3.  Název nesmí být chráněn jako zeměpisné označení, pokud fáze, které jsou pro příslušnou kategorii lihoviny povinné, neprobíhají v příslušné zeměpisné oblasti.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Článek 34
Článek 34
Článek 34
Prováděcí pravomoci s ohledem na stávající chráněná zeměpisná označení
Pravomoci s ohledem na stávající zeměpisná označení
1.  Aniž je dotčen odstavec 2, zeměpisná označení lihovin, na něž se vztahuje ochrana podle nařízení (ES) č. 110/2008, jsou automaticky chráněna jako zeměpisná označení podle tohoto nařízení. Komise je uvede v rejstříku.
Zeměpisná označení lihovin, na něž se vztahuje ochrana podle nařízení (ES) č. 110/2008, jsou automaticky chráněna jako zeměpisná označení podle tohoto nařízení. Komise je uvede v rejstříku.
2.  Komise může z vlastního podnětu na dobu do dvou let od vstupu tohoto nařízení v platnost prostřednictvím prováděcích aktů zrušit ochranu zeměpisných označení uvedených v článku 20 nařízení (EU) č. 110/2008, nejsou-li v souladu s čl. 2 odst. 1 bodem 6. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 44 odst. 2.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  kontrolní subjekt ve smyslu čl. 2 druhého pododstavce bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/200419, jenž působí jako subjekt pro certifikaci výrobku.
b)  pověřený subjekt ve smyslu čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/62519, jenž působí jako subjekt pro certifikaci výrobku.
__________________
__________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (Úř. věst. L 165, 30. 4. 2004, s. 1).
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 1 – pododstavec 2
Bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy členských států nesou náklady na toto ověření souladu se specifikací produktu provozovatelé potravinářských podniků, kterých se tyto kontroly týkají.
Bez ohledu na vnitrostátní právní předpisy členských států nesou náklady na toto ověření souladu se specifikací produktu hospodářské subjekty, kterých se tyto kontroly týkají.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 5
5.  Příslušné orgány nebo subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 ověřující soulad chráněného zeměpisného označení se specifikací produktu musí být objektivní a nestranné. Musí mít k dispozici kvalifikované pracovníky a zdroje nezbytné k plnění svých úkolů.
5.  Příslušné orgány nebo subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 ověřující soulad zeměpisného označení se specifikací produktu musí být objektivní a nestranné. Musí mít k dispozici kvalifikované pracovníky a zdroje nezbytné k plnění svých úkolů.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1
1.  Na kontroly stanovené v článcích 35 a 36 tohoto nařízení se obdobně použijí postupy a požadavky stanovené v nařízení (ES) č. 882/2004.
1.  Na kontroly stanovené v článcích 35 a 36 tohoto nařízení se obdobně použijí postupy a požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 2017/625.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
2.  Členské státy zajistí, aby činnosti na kontrolu povinností podle této kapitoly byly výslovně uvedeny v samostatném oddíle víceletých vnitrostátních plánů kontrol v souladu s články 41 až 43 nařízení (ES) č. 882/2004.
2.  Členské státy zajistí, aby činnosti na kontrolu povinností podle této kapitoly byly výslovně uvedeny v samostatném oddíle víceletých vnitrostátních plánů kontrol v souladu s články 109 až 111 nařízení (EU) č. 2017/625.
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 3
3.  Výroční zprávy podle čl. 44 odst. 1 nařízení (ES) č. 882/2004 obsahují v samostatném oddíle informace podle uvedeného ustanovení týkající se kontroly povinností stanovených tímto nařízením.
3.  Výroční zprávy podle čl. 113 odst. 1 nařízení (EU) č. 2017/625 obsahují v samostatném oddíle informace podle uvedeného ustanovení týkající se kontroly povinností stanovených tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Článek 38
Článek 38
Článek 38
Přenesené pravomoci
Přenesené pravomoci
1.  Za účelem zohlednění specifik výroby ve vymezené zeměpisné oblasti je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o:
a)  další kritéria pro vymezení zeměpisné oblasti a
b)  omezení a odchylky týkající se výroby ve vymezené zeměpisné oblasti.
2.  K zajištění jakosti a vysledovatelnosti výrobků může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 43 stanovit podmínky, za nichž může specifikace produktu obsahovat údaje o balení podle čl. 19 písm. e) nebo jakékoli zvláštní pravidlo pro označování podle čl. 19 písm. h).
3.  Aby se zajistila práva nebo oprávněné zájmy producentů nebo provozovatelů potravinářských podniků, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 43 stanovit:
3.  Aby se zajistila práva nebo oprávněné zájmy producentů nebo hospodářských subjektů, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 43 stanovit:
a)  ve kterých případech může jednotlivý výrobce požádat o ochranu zeměpisného označení;
a)  ve kterých případech může jednotlivý výrobce požádat o ochranu zeměpisného označení;
b)  podmínky, které je třeba splnit s ohledem na žádost o ochranu zeměpisného označení, předběžná vnitrostátní řízení, přezkum prováděný Komisí, námitkové řízení a zrušení zeměpisných označení, včetně případů, kdy zeměpisná oblast zahrnuje více než jednu zemi.
b)  podmínky, které je třeba splnit s ohledem na žádost o ochranu zeměpisného označení, předběžná vnitrostátní řízení, přezkum prováděný Komisí, námitkové řízení a zrušení zeměpisných označení, včetně případů, kdy zeměpisná oblast zahrnuje více než jednu zemi.
4.  Aby bylo možné zajistit, že specifikace produktu poskytují relevantní a stručné informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, kterými stanoví pravidla omezující informace obsažené ve specifikaci produktu, pokud je toto omezení nezbytné s cílem zamezit nadměrně objemným žádostem o zápis.
4.  Aby bylo možné zajistit, že specifikace produktu poskytují relevantní a stručné informace, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, kterými stanoví pravidla omezující informace obsažené ve specifikaci produktu, pokud je toto omezení nezbytné s cílem zamezit nadměrně objemným žádostem o zápis.
5.  Za účelem usnadnění administrativního procesu v souvislosti se žádostí o změnu, včetně situací, kdy změna spočívá v dočasné změně specifikace produktu vyplývající z uložení povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci nebo související s přírodními katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, které byly formálně uznány příslušnými orgány, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, kterými stanoví pravidla a požadavky pro postup týkající se změn, které mají být schváleny členskými státy i Komisí.
5.  Za účelem usnadnění administrativního procesu v souvislosti se žádostí o změnu, včetně situací, kdy změna spočívá v dočasné změně specifikace produktu vyplývající z uložení povinných hygienických a rostlinolékařských opatření stanovených orgány veřejné moci nebo související s přírodními katastrofami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami, které byly formálně uznány příslušnými orgány, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, kterými stanoví pravidla a požadavky pro postup týkající se změn, které mají být schváleny členskými státy i Komisí.
6.  S cílem zabránit neoprávněnému používání zeměpisných označení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o vhodná opatření, která mají v tomto ohledu provést členské státy.
6.  S cílem zabránit neoprávněnému používání zeměpisných označení je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o vhodná opatření, která mají v tomto ohledu provést členské státy.
7.  V zájmu zajištění účinnosti kontrol stanovených v této kapitole je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o nezbytná opatření týkající se oznamování provozovatelů potravinářských podniků podávaných příslušným orgánům.
7.  V zájmu zajištění účinnosti kontrol stanovených v této kapitole je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, pokud jde o nezbytná opatření týkající se oznamování hospodářských subjektů podávaných příslušným orgánům.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
1.  Členské státy odpovídají za kontroly lihovin. Přijmou opatření nezbytná k zajištění souladu s tímto nařízením a určí příslušné orgány odpovědné za soulad s tímto nařízením.
1.  V souladu s nařízením (EU) 2017/625 členské státy odpovídají za kontroly lihovin. Přijmou opatření nezbytná k zajištění souladu s tímto nařízením a určí příslušné orgány odpovědné za soulad s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 5, 16, 38, 41 a čl. 46 odst. 2 je Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 a čl. 46 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od … [Úř. věst., vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocech nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – pododstavec 1
3.  Na žádosti o ochranu, žádosti o změnu a zrušení zápisu, které byly podány po prvním dni uplatňování tohoto nařízení, se použijí články 19 až 23, 28 a 29.
3.  Na žádosti o ochranu, žádosti o změnu a zrušení zápisu, které byly podány po prvním dni uplatňování tohoto nařízení, se použijí články 19 až 23, 28 a 29. Odkaz na specifikaci produktu podle definice v čl. 2 odst. 1 bodě 7 by měl být rovněž chápán tak, že případně zahrnuje technickou dokumentaci lihovin chráněných nařízením (ES) č. 110/2008, a to zejména s ohledem na tento článek a články 18, 28, 29, 35, 38 a 39 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 a (nový)
1a)  slovy „zemědělského původu“ se rozumí získaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy SFEU;
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 1 b (nový)
1b)  „destilací“ se rozumí postup, při kterém se směs látek obsahující alkohol nebo alkoholická tekutina zahřeje a následně se vzniklá pára opět zkondenzuje (zkapalní). Tímto tepelným procesem mají být buď odděleny látky v původní směsi, nebo posíleny určité senzorické vlastnosti alkoholické tekutiny. Destilace probíhá jednou nebo opakovaně v závislosti na kategorii produktu, postupu výroby nebo na použitém zařízení.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 – odst. 2
Jestliže se odkazuje na použité suroviny, musí být destilát získán výhradně z těchto surovin;
(Netýká se českého znění).
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 2 a (nový)
2a)  V souvislosti s tímto nařízením se užívá obecný pojem „destilace“ pro jednoduchou i vícenásobnou destilaci nebo redestilaci.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3 – písm. e a (nové)
ea)   stévie,
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 3 – písm. f
f)  jiné přírodní sacharidy s podobným účinkem jako produkty uvedené v písm. a) až e);
f)  jiné přírodní látky nebo zemědělské suroviny s podobným účinkem jako produkty uvedené v písm. a) až e);
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 4
4)  „přidáním alkoholu“ se rozumí přidávání lihu zemědělského původu nebo destilátů zemědělského původu nebo obou do lihoviny;
4)  „přidáním alkoholu“ se rozumí přidávání lihu zemědělského původu nebo destilátů zemědělského původu nebo obou do lihoviny, Použití alkoholu zemědělského původu pro zředění nebo rozpuštění barviv, aromatických látek a jakýchkoliv jiných povolených přídatných látek používaných při přípravě lihovin se nepovažuje za přidání alkoholu.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 8 a (nový)
8a)   „aromatizací“ se rozumí postup, kdy se při přípravě lihoviny použijí aromatické látky nebo složky potravin s aromatickými vlastnostmi.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 14
14)  „barvením“ se rozumí postup, kdy se při přípravě lihoviny použije jedna nebo více barviv podle definice v bodě 2 přílohy I nařízení (ES) č. 1333/2008;
14)  „barvením“ se rozumí postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jedno nebo více barviv podle definice v bodě 2 přílohy I nařízení (ES) č. 1333/2008;
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 16 a (nový)
16a)   „územím výroby“ se rozumí místo nebo region, kde proběhla příslušná fáze procesu výroby konečného výrobku, při níž získává lihovina své charakteristické a nepostradatelné konečné vlastnosti;
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – bod 16 b (nový)
16b)   „popisem“ se rozumějí výrazy používané při označování na obalu, obchodní úpravě a balení, v průvodních dokladech při přepravě určitého nápoje, v obchodních dokladech, zejména na fakturách a dodacích listech a při propagaci dotyčného nápoje;
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 1 – písm. a – bod ii
ii)  lihovina vyrobená výhradně alkoholovým kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, která má zvláštní aromatické vlastnosti rumu a obsah těkavých látek nejméně 225 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových. Tato lihovina může být uváděna na trh se slovem „zemědělský“, upřesňujícím obchodní označení „rum“, vedle něhož je uvedeno jakékoli ze zapsaných zeměpisných označení francouzských zámořských departementů a autonomní oblasti Madeira.
ii)  lihovina vyrobená výhradně alkoholovým kvašením a destilací šťávy z cukrové třtiny, která má zvláštní aromatické vlastnosti rumu a obsah těkavých látek nejméně 225 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových. Tato lihovina může být uváděna na trh se slovem „zemědělský“, upřesňujícím právní název „rum“, pouze pokud je vedle něj uvedeno některé ze zapsaných zeměpisných označení francouzských zámořských departementů a autonomní oblasti Madeira.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Příloha II – part I – bod 1 – písm. f a (nové)
fa)  Rum lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného produktu, vyjádřeno v invertním cukru.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 2 – název
2.  Whisky nebo whiskey
2.  Whisky nebo whiskey
(Bude-li přijat, výraz „Whisky nebo whiskey“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 2 – písm. c
c)  Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 54 přílohy I je zakázáno.
c)  Přidání alkoholu, i zředěného, ve smyslu bodu 4 přílohy I je zakázáno.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 2 – písm. d
d)  Whisky nebo whiskey se nesmí sladit nebo aromatizovat ani obsahovat přídatné látky jiné než karamel použitý pro úpravu zbarvení.
d)  Whisky nebo whiskey se nesmí sladit nebo aromatizovat ani obsahovat přídatné látky jiné než karamel (E150a) použitý pro úpravu zbarvení.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 3 – písm. b
b)  S výjimkou lihoviny „Korn“ je minimální obsah alkoholu v obilné pálence 37 % objemových.
b)  S výjimkou lihoviny „Korn“ je minimální obsah alkoholu v obilné pálence 35 % objemových.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 3 – písm. f a (nové)
fa)  Obilnou pálenku lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 10 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 4 – písm. d
d)  Vínovice nesmí být aromatizována. Tím nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.
d)  Vínovice nesmí být aromatizována. Tím není vyloučeno přidání látek, které se tradičně používají při výrobě. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, v nichž stanoví látky přípustné v celé Unii a zohlední přitom tradiční výrobní postupy v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 4 – písm. f a (nové)
fa)  Vínovici lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 4 – písm. f b (nové)
fb)  Pojem „vinný destilát“ (Branntwein) ve složeném slově s výrazem „ocet“ (Essig) zůstává i nadále přípustný pro popis, obchodní úpravu a označování octa.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 5 – název
5.  Brandy nebo Weinbrand
5.  Brandy nebo Weinbrand
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 5 – písm. d
d)  Brandy nebo Weinbrand nesmí být aromatizován. Tím nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.
d)  Brandy nebo Weinbrand nesmí být aromatizován. Tím není vyloučeno přidání látek, které se tradičně používají při výrobě. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, v nichž stanoví látky přípustné v celé Unii a zohlední při tom tradiční výrobní postupy v jednotlivých členských státech.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 5 – písm. e a (nové)
ea)  Brandy nebo Weinbrand lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 35 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
(Bude-li přijat, výraz „Brandy nebo Weinbrand“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 6 – písm. e a (nové)
ea)  Matolinovou pálenku nebo matolinovici lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 7 – písm. a – bod iv
iv)  v případě matolinovice z peckovin obsahuje nejvýše 7 g kyseliny kyanovodíkové na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových,
iv)  v případě matolinovice z peckovin obsahuje nejvýše 1 g kyseliny kyanovodíkové na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových. U destilátů z peckovin nepřekročí obsah ethylkarbamátu 1 mg/l konečného výrobku;
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 7 – písm. f a (nové)
fa)  Matolinovici ovocnou lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 8 – název
8.  Korintská pálenka nebo raisin brandy
8.  Korintská pálenka nebo raisin brandy
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 8 – písm. e a (nové)
ea)  Korintskou pálenku nebo raisin brandy lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
(Bude-li přijat, výraz „raisin brandy“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 9 – písm. a – bod iv
iv)  v případě destilátů z peckovin obsahuje kyselinu kyanovodíkovou v množství nejvýše 7 g na hektolitr alkoholu o koncentraci 100 % objemových.
iv)  v případě destilátů z peckovin nesmí být překročen obsah kyseliny kyanovodíkové v množství 1 g na hektolitr ethanolu o koncentraci 100 % objemových. U destilátů z peckovin nepřekročí obsah ethylkarbamátu 1 mg/l konečného výrobku.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 9 – písm. b – bod ii a (nový)
iia)  – plody jeřábu břeku (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  plody jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.),
–  šípky (Rosa canina L.),
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 9 – písm. f – odst. 3 a (nový)
Obchodní označení „Obstler“ může být případně použito pro ovocný destilát vyrobený výhradně z různých druhů jablek, hrušek nebo obou druhů.
(Bude-li přijat, výraz „Obstler“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 9 – písm. h
h)  Jestliže jsou destilovány dva nebo více druhů ovoce, bobulovin nebo zeleniny, musí být výrobek prodáván pod názvem „ovocný destilát“ nebo případně „zeleninový destilát“. Název může být doplněn druhy ovoce, bobulovin nebo zeleniny v sestupném pořadí jejich použitých množství.
h)  Jestliže jsou destilovány dva nebo více druhů ovoce, bobulovin nebo zeleniny, musí být výrobek prodáván pod názvem „ovocný a zeleninový destilát“ nebo „zeleninový a ovocný destilát“, a to podle toho, zda jsou destilovány převážně druhy ovoce či bobulovin nebo druhy zeleniny. Název může být doplněn druhy ovoce, bobulovin nebo zeleniny v sestupném pořadí jejich použitých množství.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 9 – písm. h a (nové)
ha)  Ovocný destilát lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 18 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 10 – písm. d
d)  Destilát z cidru ani destilát z perry nesmí být aromatizován.
d)  Destilát z cidru ani destilát z perry nesmí být aromatizován. Tím však nejsou vyloučeny tradiční výrobní postupy.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 10 – písm. e a (nové)
ea)  Destilát z cidru a destilát z perry lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 15 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 11 – písm. f a (nové)
fa)  Pálenku z medoviny lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 12 – název
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand nebo mlátovice
(Bude-li přijat, výraz „nebo mlátovice“ se uvede tučně, nikoli kurzívou.)
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 12 – písm. a
a)  Hefebrand nebo mlátovice je lihovina vyrobená výhradně destilací vinných nebo ovocných kvasnicových kalů na méně než 86 % objemových alkoholu.
a)  Hefebrand nebo mlátovice je lihovina vyrobená výhradně destilací vinných kvasnicových kalů nebo ovocných kvasnicových kalů na méně než 86 % objemových alkoholu.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 12 – písm. f a (nové)
fa)  Hefebrand nebo mlátovici lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
(Bude-li přijat, výraz „Hefebrand“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 13 – název
13.  Bierbrand nebo eau de vie de bière
13.  Bierbrand nebo eau de vie de bière
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 13 – písm. e a (nové)
ea)  Bierbrand nebo eau-de-vie de bière lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
(Bude-li přijat, výraz „Bierbrand nebo eau-de-vie de bière“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 14 – název
14.  Topinambur
14.  Topinambur nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku
(Bude-li přijat, výraz „nebo pálenka z jeruzalémského artyčoku“ se uvede tučně, nikoli kurzívou.)
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 14 – písm. e a (nové)
ea)  Topinambur nebo pálenku z jeruzalémského artyčoku lze k dotvoření konečné chuti sladit dávkou nejvýše 20 gramů na litr konečného výrobku, vyjádřeno ve formě invertního cukru.
(Bude-li přijat, výraz „Topinambur“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. a – odst. 3
Nejvyššími přípustnými množstvími zbytkových látek pro líh zemědělského původu jsou množství stanovená v bodě I přílohy I, s výjimkou methanolu, jehož množství nesmí překročit 10 gramů na 100 litrů alkoholu o koncentraci 100 % objemových.
Nejvyššími přípustnými množstvími zbytkových látek pro líh zemědělského původu používaného při výrobě vodky jsou množství stanovená v bodě I přílohy I, s výjimkou methanolu, jehož množství nesmí překročit 10 gramů na 100 litrů alkoholu o koncentraci 100 % objemových.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. b
b)  Minimální obsah alkoholu ve vodce je 37,5 % objemových.
b)  Obsah alkoholu ve vodce je nejméně 37,5 % objemových a nejvýše 80 % objemových.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. b a (nové)
ba)  Vodka se nesmí barvit.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. d
d)  Popis, obchodní úprava a označování vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí, uvádějí poznámku „vyrobeno z…“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu.
d)  Popis, obchodní úprava a označování vodky, která nebyla vyrobena výlučně z brambor nebo obilí či z jejich kombinace, uvádějí poznámku „vyrobeno z …“, doplněnou o název surovin použitých při výrobě lihu zemědělského původu.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. d a (nové)
da)  Vodku lze k dotvoření konečné chuti sladit. Konečný produkt však nesmí obsahovat více než 10 g sladidel na litr, vyjádřeno jako ekvivalent invertního cukru.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 15 – písm. d b (nové)
db)  Obchodní označení případně může být „vodka“ v kterémkoli členském státě.
(Bude-li přijat, výraz „vodka“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 16 – písm. a – písm. i
i)  je vyrobena macerací ovoce nebo bobulovin uvedených v bodě ii), též částečně zkvašených, s možným přidáním maximálně 20 litrů lihu zemědělského původu nebo pálenky nebo destilátu získaných ze stejného ovoce, nebo míchané lihoviny z nich, na 100 kg zkvašeného ovoce nebo bobulovin, s následnou destilací na méně než 86 % objemových alkoholu;
i)  je vyrobena macerací ovoce nebo bobulovin uvedených v bodě ii), též částečně zkvašených, s možným přidáním maximálně 20 litrů lihu zemědělského původu nebo pálenky nebo destilátu získaných ze stejného ovoce nebo jejich kombinace, na 100 kg zkvašeného ovoce nebo bobulovin, s následnou destilací na méně než 86 % objemových alkoholu;
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 16 – písm. a – bod ii – odrážka 9
–  plody jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia L.),
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 16 – písm. a – bod ii – odrážka 10
–  plody jeřábu oskeruše (Sorbus domestica L.),
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 16 – písm. a – bod ii – odrážka 32 a (nová)
–  plody arónie (Aronia MEDIK.),
–  plody střemchy obecné (Prunus padus L.).
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 17 – písm. a
a)  Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny) je lihovina vyrobená macerací nekvašeného ovoce a bobulovin uvedených v písm. a) bodě ii) kategorie 16 nebo zeleniny, ořechů, nebo jiných rostlinných produktů, např. bylin nebo růžových lístků, v lihu zemědělského původu s následnou destilací na obsah alkoholu menší než 86 % objemových.
a)  Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny) je lihovina vyrobená macerací nekvašeného ovoce a bobulovin uvedených v písm. a) bodě ii) kategorie 16 nebo zeleniny, ořechů, hub nebo jiných rostlinných produktů, např. bylin nebo růžových lístků, v lihu zemědělského původu s následnou destilací na obsah alkoholu menší než 86 % objemových.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 17 – název
17.  Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny)
17.   Geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny)
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 17 – písm. c a (nové)
ca)  Použití označení „-geist“, jemuž předchází jiný výraz než název některého druhu ovoce, je i nadále při vytváření názvu v odvětví lihovin povoleno.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 19 – písm. a
a)  Jalovcové lihoviny jsou lihoviny vyrobené aromatizací lihu zemědělského původu nebo obilné pálenky nebo obilného destilátu nebo míchané lihoviny z nich s bobulemi jalovce (Juniperus communis L. nebo Juniperus oxicedrus L.).
a)  Jalovcové lihoviny jsou lihoviny vyrobené aromatizací lihu zemědělského původu nebo obilné pálenky nebo obilného destilátu nebo jejich kombinace s bobulemi jalovce (Juniperus communis L. nebo Juniperus oxicedrus L.).
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 20 – název
20.  Gin
20.  Gin
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 21 – název
21.  Destilovaný gin
21.  Destilovaný gin
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 21 – písm. a – bod ii
ii)  směs produktů takové destilace a lihu zemědělského původu, který má stejné složení, stejnou čistotu a stejný obsah alkoholu; k aromatizaci destilovaného ginu lze rovněž použít aromatické látky nebo aromatické přípravky uvedené v písm. c) kategorie 20 nebo oboje.
ii)  kombinace produktů takové destilace a lihu zemědělského původu, který má stejné složení, stejnou čistotu a stejný obsah alkoholu; k aromatizaci destilovaného ginu lze rovněž použít aromatické látky nebo aromatické přípravky uvedené v písm. c) kategorie 20 nebo oboje.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 22 – název
22.  London gin
22.  London gin
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 22 – písm. c
c)  Výraz London gin lze doplnit výrazem „dry“.
c)  Výraz London gin může obsahovat výraz „dry“.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 24 – název
24.  Akvavit nebo aquavit
24.  Akvavit nebo aquavit
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 26 – název
26.  Pastis
26.  Pastis
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 27 – název
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 28 – název
28.  Anis
28.  Anis
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 28 – písm. b
b)  Minimální obsah alkoholu v anisu je 37 % objemových.
b)  Minimální obsah alkoholu v anisu je 35 % objemových.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 29 – název
29.  Destilovaný anis
29.  Destilovaný anis
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 30 – název
30.  Hořké lihoviny nebo bitter
30.  Hořké lihoviny nebo bitter
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 30 – písm. a
a)  Hořké lihoviny nebo lihoviny bitter jsou lihoviny s převládající hořkou chutí vyrobené aromatizací lihu zemědělského původu aromatickými látkami.
a)  Hořké lihoviny nebo lihoviny bitter jsou lihoviny s převládající hořkou chutí vyrobené aromatizací lihu zemědělského původu aromatickými látkami nebo aromatickými přípravky či obojím.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 31 – písm. d a (nové)
da)  Obsah cukru u aromatizované vodky nesmí překročit 100 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 31 – písm. d b (nové)
db)  Výraz „vodka“ ve všech úředních jazycích Unie může být nahrazen výrazem „vodka“.
(Bude-li přijat, druhý výraz „vodka“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 32 – písm. a – písm. ii
ii)  vyrobená použitím lihu zemědělského původu nebo destilátu zemědělského původu nebo jedné nebo více lihovin nebo jejich směsí, která byla oslazena a do níž byla přidána jedna nebo více látek určených k aromatizaci, produkty zemědělského původu nebo potraviny.
ii)  vyrobená použitím lihu zemědělského původu nebo destilátu zemědělského původu nebo jedné nebo více lihovin nebo jejich kombinace, která byla oslazena a do níž byla přidána jedna nebo více látek určených k aromatizaci, produkty zemědělského původu nebo potraviny.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 32 – písm. d – odst. 2 a (nový)
Obchodní označení případně může být „likér“ v kterémkoli členském státě.
(Bude-li přijat, výraz „likér“ se uvede kurzívou.)
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 32 – písm. d a (nové)
da)  Obchodní označení „likér“ lze rovněž doplnit o název aromatu nebo potraviny použité při přípravě tohoto produktu.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 34 – název
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 35 – název
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 36 – název
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 37 – název
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 38 – název
38.   „Lihovina aromatizovaná trnkami nebo Pacharán“
31a.   „Lihovina aromatizovaná trnkami nebo Pacharán
(Kategorii „Lihovina aromatizovaná trnkami nebo Pacharán“ je třeba přesunout mezi kategorie 31 „vodka“ a 32 „likér“.)
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 39 – název
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 39 – písm. a – bod ii
ii)  má minimální obsah cukru 370 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru;
ii)  má minimální obsah cukru 350 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru;
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 40 – název
40.  Maraschino, marrasquino nebo maraskino
40.  Maraschino, marrasquino nebo maraskino
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 41 – název
41.  Nocino
41.  Nocino
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 42 – název
42.  Vaječný likér nebo advocaat nebo avocat nebo advokat
42.  Vaječný likér nebo advocaat nebo avocat nebo advokat
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 42 – písm. a
a)  Vaječný likér nebo advocaat nebo avocat nebo advokat je aromatizovaná nebo nearomatizovaná lihovina získaná z lihu zemědělského původu, destilátu nebo pálenky či míchané lihoviny z nich, jejichž složkami jsou jakostní vaječný žloutek, vaječný bílek a cukr nebo med. Obsah cukru nebo medu musí být nejméně 150 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru. Obsah čistého vaječného žloutku musí být nejméně 140 g na litr konečného výrobku.
a)  Vaječný likér nebo advocaat nebo avocat nebo advokat je aromatizovaná nebo nearomatizovaná lihovina získaná z lihu zemědělského původu, destilátu nebo pálenky či jejich kombinace, jejichž složkami jsou vaječný žloutek, vaječný bílek a cukr nebo med. Obsah cukru nebo medu musí být nejméně 150 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru. Obsah čistého vaječného žloutku musí být nejméně 140 g na litr konečného výrobku. Pokud se použijí jiná vejce než vejce kura druhu Gallus, měla by být tato skutečnost uvedená na etiketě.
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 42 – písm. c
c)  Při výrobě vaječného likéru nebo advocaatu nebo avocatu nebo advokatu lze použít výhradně aromatické látky a aromatické přípravky.
c)  Při výrobě vaječného likéru nebo advocaatu nebo avocatu nebo advokatu lze použít výhradně potraviny s aromatickými vlastnostmi, přírodní aromatické látky a aromatické přípravky.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 42 – písm. c a (nové)
ca)  Při výrobě vaječného likéru nebo advocaatu nebo avocatu nebo advokatu lze použít smetanu.
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 43 – písm. a
a)  Likér s přídavkem vajec je lihovina aromatizovaná nebo nearomatizovaná, získaná z lihu zemědělského původu, destilátu nebo lihoviny či míchané lihoviny z nich, přičemž charakteristickými složkami této lihoviny jsou jakostní vaječný žloutek, vaječný bílek a cukr nebo med. Obsah cukru nebo medu musí být nejméně 150 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru. Obsah žloutku musí být nejméně 70 gramů na litr konečného výrobku.
a)  Likér s přídavkem vajec je lihovina aromatizovaná nebo nearomatizovaná, získaná z lihu zemědělského původu, destilátu nebo lihoviny či jejich kombinace, přičemž charakteristickými složkami této lihoviny jsou jakostní vaječný žloutek, vaječný bílek a cukr nebo med. Obsah cukru nebo medu musí být nejméně 150 g na litr, vyjádřeno v invertním cukru. Obsah žloutku musí být nejméně 70 gramů na litr konečného výrobku.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 44 – název
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 45 – název
45.  Väkevä glögi nebo spritglögg
45.  Väkevä glögi nebo spritglögg
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Příloha II – část I – bod 46 – název
46.  Berenburg nebo Beerenburg
46.  Berenburg nebo Beerenburg
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Příloha II – část II – bod 2 a (nový)
2a.  Guignolet Kirsch se vyrábí ve Francii smísením guignoletu a třešňového destilátu, přičemž nejméně 3 % celkového čistého alkoholu obsaženého v konečném výrobku pochází z třešňového destilátu. Minimální obsah alkoholu v lihovině Guignolet Kirsch činí 15 % objemových. Pokud jde o označení a obchodní úpravu výrobku, je slovo „Guignolet“ v obchodní úpravě a na označení uvedeno písmem stejného typu, stejné velikosti a barvy a na stejném řádku jako slovo „Kirsch“ a v případě láhve musí být uvedeno na přední etiketě. Informace o alkoholovém složení obsahují údaj o podílu vyjádřeném v procentech objemových čistého alkoholu, který představuje Guignolet a Kirsch v celkovém obsahu čistého alkoholu v lihovině Guignolet Kirsch vyjádřeném v procentech objemových.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Příloha II a (nová)
PŘÍLOHA IIa
SYSTÉM DYNAMICKÉHO STAŘENÍ NEBO SYSTEM STAŘENÍ „CRIADERAS Y SOLERA“
Systém dynamického staření neboli systém „criaderas y solera“ spočívá v provedení pravidelné extrakce části brandy obsažené v každém z dubových sudů a v každé nádobě, které tvoří stupeň zrání, a v příslušném doplnění brandy extrahované z předcházející stupnice zrání.
Definice
Stupeň zrání: Každá skupina dubových sudů a nádob s toutéž úrovni zralosti, jimiž brandy prochází v průběhu procesu zrání. Každému stupni se říká „criadera“, s výjimkou posledního stupně před expedicí brandy, kterému se říká „solera“.
Extrakce: Část objemu brandy odčerpané z každého dubového sudu a nádoby na určitém stupni zrání za účelem jeho vložení do dubových sudů a nádob v následujícím stupni zrání nebo v případě solery pro jeho expedici.
Doplnění: Objem brandy z dubových sudů a nádob na daném stupni zrání, který byl vložen do dubových sudů a nádob stupně následujícího z hlediska doby zrání a který byl s obsahem těchto sudů a nádob smíchán.
Průměrná doba zrání: Období odpovídající oběhu celkového objemu brandy, která prochází procesem zrání, vypočteno jako podíl celkového objemu brandy obsaženého ve všech stupních zrání a objemu extrakcí provedených v posledním stupni – soleře – za jeden rok.
Průměrnou dobu zrání brandy odčerpané ze solery lze spočítat pomocí následujícího vzorce: t̅ = Vt/Ve,
kde:
− t̅ je průměrná doba zrání v rocích,
− Vt je celkový objem zásob v systému zrání v litrech čistého alkoholu,
− Ve je celkový objem produktu extrahovaného za účelem odeslání v průběhu jednoho roku v litrech čistého alkoholu.
Minimální doba zrání. V případě dubových sudů a nádob o objemu menším než 1 000 litrů se počet extrakcí a doplnění za rok rovná nejvýše dvojnásobku počtu stupňů v systému, a to s cílem zaručit, že nejmladší složka je stará alespoň 6 měsíců.
V případě dubových sudů a nádob o objemu rovnajícím se nebo větším než 1 000 litrů se počet extrakcí a doplnění za rok rovná nejvýše počtu stupňů v systému, a to s cílem zaručit, že nejmladší složka je stará alespoň 1 rok.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0021/2018).

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí