Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0392(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0021/2018

Indgivne tekster :

A8-0021/2018

Forhandlinger :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Afstemninger :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Stemmeforklaringer
PV 13/03/2019 - 11.14

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Vedtagne tekster
PDF 889kWORD 114k
Torsdag den 1. marts 2018 - Bruxelles
Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 1. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugssektoren bør derfor betones i regelsættet.
(3)  De foranstaltninger, der gælder for spiritus, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, fjerne informationsasymmetri, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne bør værne om det omdømme, som EU-spiritus har opnået på EU- og verdensmarkedet, ved at der fortsat tages hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Den teknologiske innovation bør også tages i betragtning med hensyn til spiritus, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. Spiritusproduktionen er reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/20021a, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/20111b og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/6251c og er tæt forbundet med landbrugssektoren. Udover at udgøre et stort marked for EU-landbruget er forbindelsen også afgørende for kvaliteten, sikkerheden og det omdømme, som EU-spiritus har opnået i Unionen. Denne tætte forbindelse til landbrugsfødevaresektoren bør derfor betones i regelsættet.
____________________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
1b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18).
1c Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   De foranstaltninger, der gælder for spiritus, udgør et særligt tilfælde i forhold til de almindelige regler for landbrugsfødevaresektoren. De særlige karakteristika skal i dette tilfælde søges i den omstændighed, at traditionelle produktionsmetoder fortsat holdes i live, at der findes en tæt forbindelse med landbrugssektoren, at der anvendes produkter af høj kvalitet, og at spiritussektoren har lovet aldrig at opgive forpligtelsen til at beskytte forbrugernes sikkerhed.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.
(4)  For at sikre en mere ensartet tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne i denne forordning indeholde klare kriterier for definition, præsentation og mærkning af spiritus samt for beskyttelse af geografiske betegnelser, uden at det berører mangfoldigheden af officielle sprog og alfabeter i Unionen. Den bør også fastsætte regler for brugen af landbrugsethanol eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af varebetegnelser på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Sådanne oprindelsesangivelser bør være i overensstemmelse med harmoniserede kriterier. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.
(15)  I nogle tilfælde kan ledere af fødevarevirksomheder være forpligtet til eller ønske at angive en spiritus' oprindelse for at henlede forbrugernes opmærksomhed på deres produkts kvaliteter. Der bør derfor fastsættes specifikke bestemmelser om angivelse af oprindelsesland eller herkomststed ved præsentation og mærkning af spiritus.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 17
(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12.
(17)  Hvad angår beskyttelse af geografiske betegnelser, er det vigtigt, at der tages behørigt hensyn til aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (herefter "TRIPS-aftalen"), særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (herefter "GATT-aftalen"), som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF12. Med henblik på at styrke beskyttelsen og bekæmpe forfalskning på en mere effektiv måde bør en sådan beskyttelse ligeledes omfatte varer, som er i transit gennem Unionens toldområde.
__________________
__________________
12 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).
12 Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1).
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.
(18)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/201213 finder ikke anvendelse på spiritus. Der bør derfor fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, bør registreres af Kommissionen, hvis spiritussens kvalitet, omdømme, traditionelle forarbejdnings- og fremstillingsmetoder eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.
_________________
_________________
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).
13 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 18 a (ny)
(18a)  Spiritus med en geografisk betegnelse, der er produceret på grundlag af vine uden beskyttet oprindelsesbetegnelse, og som er registreret i overensstemmelse med denne forordning, bør have de samme styringsværktøjer med hensyn til produktionspotentialet som dem, der står til rådighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/20131a.
_______________________
1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 19
(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende beskyttede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af de mere omfattende og gennemtestede procedurer for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et register for geografiske betegnelser.
(19)  Der bør fastlægges en række procedurer for registrering, ændring og mulig annullering af geografiske betegnelser fra EU- og tredjelande i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, som automatisk anerkender status for Unionens eksisterende registrerede geografiske betegnelser. Med henblik på at gøre procedurereglerne for beskyttelse af geografiske betegnelser konsekvente på tværs af alle berørte sektorer, bør sådanne procedurer for spiritus udarbejdes på grundlag af lignende procedurer, som anvendes for landbrugsprodukter og -fødevarer, som er fastsat ved forordning (EU) nr. 1151/2012, under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende ved en given spiritus. For at forenkle registreringsprocedurerne og sikre at oplysninger til fødevarevirksomheder og forbrugere er elektronisk tilgængelige, bør der oprettes et gennemsigtigt, omfattende og let tilgængeligt elektronisk register for geografiske betegnelser med samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Geografiske betegnelser, der registreres i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, bør automatisk opføres i registret af Kommissionen. Kommissionen bør færdiggøre verificeringen af de geografiske betegnelser i bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 i overensstemmelse med artikel 20 i nævnte forordning, før nærværende forordnings ikrafttræden.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 20
(20)  Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for overholdelsen af nærværende forordning, og Kommissionen bør være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.
(20)  Det er afgørende at sikre en høj kvalitetsstandard for at bevare spiritussektorens omdømme og værdi. Myndighederne i medlemsstaterne bør have ansvaret for at sikre, at standarden opretholdes ved at sikre overholdelsen af nærværende forordning. Kommissionen bør imidlertid være i stand til at overvåge og verificere denne overholdelse med henblik på at sikre, at den håndhæves på en ensartet måde. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor forpligtes til at udveksle alle relevante oplysninger.
Ændring 11
Forslag til forordning
Betragtning 21
(21)  Medlemsstaterne bør som led i en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for spiritus og mangfoldighed i sektoren have lov til at vedtage strengere regler om definition, præsentation og mærkning af spiritus, som fremstilles på deres eget område, end dem, der er fastsat i nærværende forordning.
(21)  Medlemsstaterne bør som led i en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for spiritus og mangfoldighed i sektoren have lov til at vedtage strengere regler om produktion, definition, præsentation og mærkning af spiritus, som fremstilles på deres eget område, end dem, der er fastsat i nærværende forordning.
Ændring 13
Forslag til forordning
Betragtning 22
(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre beskyttelsen af geografiske betegnelser bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.
(22)  For at tage hensyn til den ændrede forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen inden for internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske betingelser for produktion og markedsføring, de traditionelle lagringsprocesser og i undtagelsestilfælde lovgivningen i importtredjelandet samt for at sikre den fulde beskyttelse af geografiske betegnelser, men samtidig tage hensyn til betydningen af​traditionelle metoder, bør Kommissionen tillægges beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten, for så vidt angår undtagelser fra eller ændringer af de tekniske definitioner og krav til kategorierne af spiritus samt de specifikke regler vedrørende visse kategorier, jf. kapitel I i nærværende forordning, mærkning og præsentation, jf. kapitel II, geografiske betegnelser, jf. kapitel III, og kontrol og udveksling af oplysninger, jf. kapitel IV.
Ændring 14
Forslag til forordning
Betragtning 23
(23)  For at kunne reagere hurtigt på den økonomiske og teknologiske udvikling inden for spiritus, som er omfattet af nærværende forordning, men som ikke er kategoriseret eller forsynet med tekniske specifikationer, og for at beskytte forbrugerne og producenternes økonomiske interesser og forene de givne produktions- og kvalitetskrav til denne spiritus, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten tillægges Kommissionen med henblik på med visse forbehold at tilføje nye spirituskategorier til de kategorier, som opført i del I og II i bilag II til nærværende forordning.
udgår
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – indledning
i)  enten direkte efter en af følgende metoder:
i)  enten direkte efter en af følgende metoder, individuelt eller i kombination:
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 2
—  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller blandinger heraf som omhandlet i denne forordning
—  udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus eller en kombination heraf som omhandlet i denne forordning
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. i – led 3 – indledning
—  tilsætning af et eller flere af følgende stoffer til landbrugsethanol, landbrugsdestillater eller spiritus:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. ii – indledning
ii)  ved tilsætning af et eller flere af følgende produkter til en spiritus:
ii)  ved tilsætning af et eller flere af følgende produkter til en spiritus, individuelt eller i kombination:
Ændring 19
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 – litra d – nr. ii – led 4 a (nyt)
—  drikkevarer
Ændring 20
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning
3)  "Blanding": spiritus, der er opført i bilag II, del I, eller svarer til en geografisk betegnelse blandet med et eller flere af følgende produkter:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 21
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
ba)  Landbrugsethanol.
Ændring 22
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4 – indledning
4)  kombination af udtrykkene i en varebetegnelse for en spiritus i henhold til bilag II, del I, eller udtrykkene i en geografisk betegnelse, der beskriver en spiritus, hvorfra al alkohol i det endelige produkt har oprindelse, med et eller flere af følgende:
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 23
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6
6)  "Geografisk betegnelse": betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.
6)  "Geografisk betegnelse": navn, der er blevet registreret i overensstemmelse med denne forordning, og som angiver, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse.
Ændring 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat.
7)  "Varespecifikation": dokumentation, der vedlægges ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, hvor de specifikationer, som den pågældende spiritus skal overholde, er fastsat, og som svarer til den "tekniske dokumentation", der er omhandlet i forordning (EF) nr. 110/2008.
Ændring 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
11a)  "Sammenslutning": pulje af spiritusproducenter, spiritusforarbejdningsvirksomheder eller spiritusimportører, som organiserer sig branchespecifikt og har en betydelig omsætning.
Ændring 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11 b (nyt)
11b)  "Af landbrugsoprindelse": fremstillet af landbrugsprodukter, der er opført i bilag I til TEUF.
Ændring 27
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1
1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.
1.  Den alkohol, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse.
Ændring 28
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2
2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af alkoholholdige drikkevarer og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af alkoholiske drikkevarer, skal være af landbrugsoprindelse.
2.  Destillater, der anvendes til fremstilling af spiritus og til fortynding og opløsning af farvestoffer, aromastoffer og andre godkendte tilsætningsstoffer, som anvendes til fremstillingen af spiritus, skal være af landbrugsoprindelse.
Ændring 29
Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Når landbrugsethanol eller landbrugsdestillater skal markedsføres, skal de råvarer, som de er fremstillet af, angives i de elektroniske ledsagedokumenter.
Ændring 30
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra e
e)  den må kun sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og for at afrunde produktets endelige smag.
e)  den må ikke sødes undtagen for at afrunde produktets endelige smag. Det maksimale indhold af sødemidler udtrykt i invertsukker må ikke overstige de tærskler, der er fastsat for hver kategori i bilag II.
Ændring 31
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 2 – litra e
e)  den må være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, og tage hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning.
e)  den må være sødet.
Ændring 32
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3 – litra e
e)  sødes i overensstemmelse med bilag I, punkt 3, for at opnå særlige produktegenskaber.
e)  sødes.
Ændring 33
Forslag til forordning
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Delegerede beføjelser
Delegerede beføjelser
1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 43 vedrørende:
1.  Kommissionen bemyndiges til at vedtage delegerede retsakter i henhold til artikel 43 vedrørende:
a)   ændring af de tekniske definitioner, som er fastsat i bilag I
a)  ændring af de tekniske definitioner, som er fastsat i bilag I.
b)  ændring af de krav til spirituskategorierne, der er fastsat i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse typer spiritus, der er opført bilag II, del II.
Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) og b) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation.
Disse delegerede retsakter som omhandlet i litra a) i første afsnit begrænses til opfyldelse af påviste behov, der er opstået som følge af ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udvikling inden for relevante internationale standarder eller behovet for produktinnovation, samtidig med at der tages hensyn til betydningen af traditionelle metoder inden for medlemsstaterne.
2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende tilføjelsen af nye spirituskategorier i bilag II.
En ny kategori kan tilføjes på følgende betingelser:
a)  når markedsføringen af en spiritus under en bestemt betegnelse i overensstemmelse med ensartede tekniske specifikationer er økonomisk og teknisk nødvendig for at beskytte forbrugernes og producenternes interesser
b)  når den pågældende spiritus i mindst én medlemsstat tegner sig for en væsentlig markedsandel
c)  betegnelsen for den nye kategori bør enten være et almindeligt anvendt navn, eller hvis det ikke er muligt, være af beskrivende karakter, navnlig gennem henvisning til de råvarer, som anvendes i fremstillingen af spiritussen
d)  de tekniske specifikationer fastsættes og baseres på en vurdering af de eksisterende kvalitets- og produktionsparametre, som anvendes på EU-markedet. Ved fastsættelsen af de tekniske specifikationer skal gældende EU-forbrugerbeskyttelseslovgivning overholdes, og der skal tages hensyn til gældende internationale standarder. Disse skal garantere fair konkurrence blandt EU-producenter og den høje anseelse, som spiritus med oprindelse i Unionen, nyder.
3.  Kommissionen tillægges i undtagelsestilfælde også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, for så vidt angår undtagelser fra kravene i de tekniske definitioner i bilag I, kravene til spirituskategorierne i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse spiritus, der er opført bilag II, del II, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det.
3.  Kommissionen tillægges i undtagelsestilfælde også beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, for så vidt angår undtagelser fra kravene i de tekniske definitioner i bilag I, kravene til spirituskategorierne i bilag II, del I, og de specifikke regler for visse spiritus, der er opført bilag II, del II, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det.
Ændring 34
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)
1a.  Navne på råvarer eller planter, der er forbeholdt betegnelsen på drikkevarer, som tilhører bestemte spiritusproduktkategorier, må anvendes i forbindelse med beskrivelsen og præsentationen af alle fødevarer, herunder spiritus, forudsat at det, især i tilfælde af spiritus, sikres, at forbrugerne ikke vildledes.
Ændring 35
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3
3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne 15-47 i bilag II, del I, kan den sælges under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.
3.  Hvis en spiritus opfylder kravene under mere end én af spirituskategorierne anført i bilag II, del I, kan den markedsføres under én eller flere af de varebetegnelser, der er fastsat for disse kategorier.
Ændring 36
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning
Hvis en varebetegnelse suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:
Hvis det officielle navn suppleres eller ændres i overensstemmelse med litra a) i første afsnit, må den geografiske betegnelse i nævnte litra kun suppleres:
Ændring 37
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra a
a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, eller
a)  enten med udtryk, der allerede anvendtes pr. 20. februar 2008 for eksisterende geografiske betegnelser, jf. artikel 34, stk. 1, herunder de udtryk, der traditionelt anvendes i medlemsstaterne til at angive, at en vare har en beskyttet oprindelsesbetegnelse i henhold til national ret, eller
Ændring 38
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 – litra b
b)  med udtryk, der er angivet i den pågældende varespecifikation.
b)  med ethvert udtryk, der er tilladt i den pågældende varespecifikation.
Ændring 39
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – litra a
a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan forekomme i aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren og
a)  den alkohol, der anvendes til fremstillingen af fødevarer, stammer udelukkende fra den spiritus, der henvises til i det sammensatte udtryk eller i hentydningen/hentydningerne, med undtagelse af landbrugsethanol, der kan anvendes som bærestof for aromastoffer, der anvendes til fremstillingen af fødevaren, og
Ændring 40
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 5
5.  Hentydninger til en spirituskategori eller geografisk betegnelse i præsentationen af levnedsmidlet ikke anføres i den samme linje som varebetegnelsen. Uanset artikel 10, stk. 3, andet afsnit, skal hentydningens skriftstørrelse ved præsentationen af alkoholholdige drikkevarer være mindre, end den skriftstørrelse, som anvendes for varebetegnelsen og det sammensatte udtryk.
5.  Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1169/2011 må hentydninger til en spirituskategori eller geografisk betegnelse i præsentationen af levnedsmidlet ikke anføres i den samme linje som varebetegnelsen. Uanset artikel 10, stk. 3, andet afsnit, i denne forordning skal hentydningens skriftstørrelse ved præsentationen af alkoholholdige drikkevarer være mindre, end den skriftstørrelse, som anvendes for varebetegnelsen og det sammensatte udtryk.
Ændring 41
Forslag til forordning
Artikel 9 a (ny)
Artikel 9a
Mærkning ved tilsætning af alkohol
Når en spiritus, der er nævnt i kategori 1-14 i bilag II, er tilsat fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i bilag I, punkt 4, skal denne spiritus være forsynet med varebetegnelsen "spiritus". Den må ikke være forsynet med en betegnelse, der er forbeholdt kategori 1-14.
Ændring 42
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus".
En blanding skal forsynes med varebetegnelsen "spiritus", som skal angives tydeligt på et iøjnefaldende sted på etiketten.
Ændring 43
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3
3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at spiritussen er lagret under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier.
3.  Lagringstid eller alder må kun specificeres ved præsentationen eller mærkningen af spiritus, hvis den vedrører den yngste alkoholbestanddel, og forudsat at alle aktiviteter i forbindelse med lagring af spiritussen fandt sted under afgiftsmyndighedernes kontrol eller under en kontrol, som frembyder tilsvarende garantier. Kommissionen opretter et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagring.
Ændring 44
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Når der i præsentationen eller mærkningen angives en modnings- eller lagringstid for en spiritus, skal dette også angives i det elektroniske ledsagedokument.
Ændring 45
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3 b (nyt)
3b.  Som en undtagelse fra stk. 3 i denne artikel må den gennemsnitlige alder, beregnet som beskrevet i bilag IIa, for brandy, som lagres ved hjælp af en dynamisk lagringsproces eller "criaderas y solera"-systemet, kun nævnes i præsentationen eller mærkningen, hvis den lagrede brandy er blevet underkastet en kontrolordning, der er godkendt af den kompetente myndighed. Gennemsnitsalderen i brandyens mærkning skal udtrykkes i år og skal omfatte en henvisning til "criaderas y solera"-systemet.
Ændring 46
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1
1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til oprindelseslandet eller -område i henhold til artikel 60 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/201316.
1.  Hvis en spiritus' oprindelse er angivet, skal den svare til det sted eller område, hvor den del af produktionsprocessen af det færdige produkt, der gav spiritussen dens karakter og vigtige kvaliteter, fandt sted.
__________________
16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).
Ændring 47
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 a (nyt)
Når det drejer sig om spiritus, der er fremstillet i Unionen, og som er bestemt til eksport, kan geografiske betegnelser og udtryk, der står med kursiv i bilag II, ledsages af en oversættelse, hvis det er et lovkrav i importlandet, jf. dog stk. 1.
Ændring 48
Forslag til forordning
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Anvendelse af EU-symbolet for beskyttede geografiske betegnelser
Anvendelse af EU-symbolet for geografiske betegnelser
EU-symbolet for den beskyttede geografiske betegnelse kan anvendes til mærkning og præsentation af spiritus.
EU-symbolet for de beskyttede geografiske betegnelser, der er vedtaget i henhold til artikel 12, stk. 7, i forordning (EU) nr. 1151/2012, kan anvendes til præsentation og mærkning af spiritus med en geografisk betegnelse.
Ændring 49
Forslag til forordning
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Delegerede beføjelser
Delegerede beføjelser
1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarter og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om:
1.  For at tage hensyn til ændret forbrugerefterspørgsel, teknologiske fremskridt, udviklingen i de relevante internationale standarder og behovet for at forbedre de økonomiske vilkår for produktion og afsætning og samtidig sikre, at forbrugerne beskyttes, og at der tages hensyn til traditionelle metoder, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om:
a)  ændring af reglerne om angivelser på spiritussens etiket, hvad angår sammensatte udtryk eller hentydninger
a)  ændring af reglerne om angivelser på spiritussens etiket, hvad angår sammensatte udtryk eller hentydninger
b)  ændring af reglerne om præsentation og mærkning af blandinger og
b)  ændring af reglerne om præsentation og mærkning af blandinger og
c)  ajourføring og supplering af EU-referenceanalysemetoder for spiritus.
c)  ajourføring og supplering af EU-referenceanalysemetoder for spiritus.
2.  For at tage hensyn til traditionelle lagringsprocesser i medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende undtagelser fra artikel 11, stk. 3, hvad angår specifikation af lagringstid eller alder ved præsentationen eller mærkningen af spiritus.
2.  For at tage hensyn til traditionelle lagringsprocesser i medlemsstaterne tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende undtagelser fra artikel 11, stk. 3, hvad angår specifikation af lagringstid eller alder ved præsentationen eller mærkningen af spiritus.
3.  I særlige tilfælde, hvis lovgivningen i et importtredjeland kræver det, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 om undtagelser fra bestemmelserne om præsentation og mærkning som omhandlet i dette kapitel.
Ændring 50
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
1.  Beskyttede geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.
1.  Geografiske betegnelser kan anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører en spiritus, som er fremstillet i overensstemmelse med den relevante varespecifikation.
Ændring 51
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – indledning
2.  Beskyttede geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:
2.  Geografiske betegnelser og spiritus, der anvender disse beskyttede betegnelser i overensstemmelse med varespecifikationen, beskyttes mod:
Ændring 52
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra a – nr. i
i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller
i)  for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens, eller
Ændring 53
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra b
b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende
b)  enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning", "smag", "som" eller tilsvarende, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens
Ændring 54
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 2 – litra c
c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtige egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamer eller i dokumenter vedrørende det pågældende produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse
c)  enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art, ingredienser eller vigtige egenskaber ved præsentationen eller mærkningen af produktet, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse
Ændring 55
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3
3.  Beskyttede geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.
3.  Geografiske betegnelser kan ikke blive artsbetegnelser i Unionen som defineret i artikel 32, stk. 1.
Ændring 56
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser, der er omhandlet i stk. 2, skal ligeledes omfatte varer, som føres ind i Unionens toldområde, uden at disse overgår til fri omsætning i Unionen.
Ændring 57
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
4.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at stoppe ulovlig anvendelse af de geografiske betegnelser, som er omhandlet i stk. 2.
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 58
Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)
4a.  Medlemsstaterne kan anvende bestemmelserne i artikel 61-72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter på områder, hvor der produceres vin egnet til fremstilling af spiritus med en geografisk betegnelse. Med henblik på disse bestemmelser kan de pågældende områder behandles som områder, hvor der kan fremstilles vine med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse.
Ændring 59
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra e
e)  en beskrivelse af fremstillingsmetoden og, hvis det er relevant, af de autentiske og uændrede lokale metoder samt oplysninger om emballering, hvis den ansøgende sammenslutning har besluttet det og givet en tilstrækkelig og produktspecifik begrundelse for, at emballering skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet, sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, under hensyntagen til EU-retten, navnlig vedrørende frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser
e)  en beskrivelse af fremstillingsmetoden og, hvis det er relevant, af de autentiske og uændrede lokale metoder samt oplysninger om emballering, hvis ansøgeren eller den ansøgende sammenslutning (i det følgende under ét benævnt "ansøgeren") har besluttet det og givet en tilstrækkelig og produktspecifik begrundelse for, at emballering skal finde sted i det afgrænsede geografiske område for at bevare produktets kvalitet, sikre dets oprindelse eller sikre, at der føres kontrol, under hensyntagen til EU-retten, navnlig vedrørende frie varebevægelser og fri udveksling af tjenesteydelser
Ændring 60
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra f
f)  oplysninger om sammenhængen mellem spiritussens kvalitet, omdømme eller andre karakteristika og den geografiske oprindelse, der er omhandlet i litra d),
f)  oplysninger, der underbygger tilknytningen til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse
Ændring 61
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a
a)  navn og adresse på den ansøgende sammenslutning og på de myndigheder eller, hvis tilgængeligt, de organer, der kontrollerer, at bestemmelserne i varespecifikationen er overholdt
a)  navn og adresse på ansøgeren og på de myndigheder eller, hvis tilgængeligt, de organer, der kontrollerer, at bestemmelserne i varespecifikationen er overholdt
Ændring 62
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. i
i)  de vigtigste oplysninger fra varespecifikationen: betegnelse, beskrivelse af spiritussen, herunder, hvis det er relevant, specifikke regler for emballering og mærkning, samt en præcis afgrænsning af det geografiske område
i)  de vigtigste oplysninger fra varespecifikationen: betegnelse, kategori, beskrivelse af spiritussen, herunder, hvis det er relevant, specifikke regler for emballering og mærkning, samt en præcis afgrænsning af det geografiske område
Ændring 63
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra a
a)  navn og adresse på den ansøgende sammenslutning
a)  navn og adresse på ansøgeren
Ændring 64
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2 – litra c
c)  en erklæring fra medlemsstaten om, at den ansøgning, som den ansøgende sammenslutning har indgivet, og som der er truffet positiv afgørelse om, efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil
c)  en erklæring fra medlemsstaten om, at den ansøgning, som ansøgeren har indgivet, og som der er truffet positiv afgørelse om, efter dens opfattelse opfylder de betingelser, der er fastsat i denne forordning, og de bestemmelser, der er vedtaget i henhold hertil
Ændring 65
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – afsnit 3
En fælles ansøgning indgives direkte til Kommissionen af den pågældende medlemsstat eller af en ansøgende sammenslutning i det pågældende tredjeland, enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder. Ansøgningen skal omfatte erklæringen omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), fra alle de pågældende medlemsstater. Kravene i artikel 20 skal opfyldes af alle de pågældende medlemsstater og tredjelande.
En fælles ansøgning indgives direkte til Kommissionen af den pågældende medlemsstat eller af ansøgeren i det pågældende tredjeland, enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder. Ansøgningen skal omfatte erklæringen omhandlet i artikel 20, stk. 2, litra c), fra alle de pågældende medlemsstater. Kravene i artikel 20 skal opfyldes af alle de pågældende medlemsstater og tredjelande.
Ændring 66
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 5
5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen, enten direkte eller via myndighederne i det pågældende tredjeland.
5.  Hvis ansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, stiles ansøgningen til Kommissionen via myndighederne i det pågældende tredjeland.
Ændring 67
Forslag til forordning
Artikel 22
Artikel 22
udgår
Midlertidig national beskyttelse
1.  En medlemsstat har mulighed for at yde en betegnelse midlertidig national beskyttelse i henhold til denne forordning med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning til Kommissionen.
2.  Den midlertidige nationale beskyttelse ophører på den dato, hvor der træffes afgørelse om registrering i henhold til denne forordning, eller hvor ansøgningen trækkes tilbage.
3.  Hvis betegnelsen ikke bliver registreret i henhold til dette kapitel bærer den berørte medlemsstat alene ansvaret for følgevirkningerne af en sådan national beskyttelse.
4.  De foranstaltninger, som en medlemsstat træffer i henhold til stk. 1, har kun retsvirkninger på nationalt plan og berører ikke handel i Unionen eller international handel.
Ændring 68
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1
1.  Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang bør ikke tage mere end 12 måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.
1.  Kommissionen gennemgår med passende midler enhver ansøgning, som den modtager i henhold til artikel 21, med henblik på at kontrollere, om den er berettiget og opfylder betingelserne i nærværende kapitel. Denne gennemgang består af en kontrol af, at der ikke er åbenlyse fejl i ansøgningen, og må som en generel regel ikke tage mere end seks måneder. Hvis denne tidsfrist overskrides, underretter Kommissionen omgående ansøgeren om årsagen til forsinkelsen.
Kommissionen offentliggør mindst en gang om måneden en liste over de betegnelser, som der er indgivet registreringsansøgning for, med en angivelse af datoen for indgivelsen.
Kommissionen offentliggør mindst en gang om måneden en liste over de betegnelser, som der er indgivet registreringsansøgning for, med en angivelse af datoen for indgivelsen.
Ændring 69
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1
1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den gennemførelsesretsakter, der afviser ansøgningen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.
1.  Hvis Kommissionen på grundlag af de oplysninger, den har til rådighed efter den kontrol, den har foretaget i henhold til artikel 23, stk. 1, første afsnit, finder, at betingelserne for registrering ikke er opfyldt, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om afvisning af ansøgningen.
Ændring 70
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2
2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den, uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, gennemførelsesretsakter om registrering af betegnelsen.
2.  Modtager Kommissionen ikke nogen meddelelse om indsigelse eller begrundet indsigelse, som kan antages i henhold til artikel 24, vedtager den delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registrering af betegnelsen.
Ændring 71
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra a
a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at registrere betegnelsen ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der er vedtaget uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller
a)  hvis der er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registrering af betegnelsen, og den ændrer om nødvendigt de oplysninger, der er offentliggjort i henhold til artikel 23, stk. 2, forudsat at disse ændringer ikke er væsentlige, eller
Ændring 72
Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3 – litra b
b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage gennemførelsesretsakter om registreringen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.
b)  hvis der ikke er opnået enighed, afgørelse om at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om registreringen.
Ændring 73
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)
I tilfælde, hvor national lovgivning finder anvendelse, skal ansøgningen følge den procedure, der er fastlagt i national lovgivning.
Ændring 74
Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3
3.  Kontrollen af ansøgningen vedrører den foreslåede ændring.
3.  Kontrollen af ansøgningen behandler kun den foreslåede ændring.
Ændring 75
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – indledning
Kommissionen kan på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 på eget initiativ eller på anmodning af fysiske eller juridiske personer, som har en legitim interesse, for at annullere registreringen af en beskyttet geografisk betegnelse i følgende tilfælde:
Ændring 76
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 – litra b
b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv år.
b)  der er ikke markedsført et produkt med den pågældende beskyttede geografiske betegnelse i mindst syv på hinanden følgende år.
Ændring 77
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3
De gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i første afsnit, vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.
udgår
Ændring 78
Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 3 a (nyt)
Retsakter om annullering af registreringen af geografiske betegnelser offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Ændring 79
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1
Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter uden at anvende den procedure, der er omhandlet i artikel 44, stk. 2, om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektroniske register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning.
Kommissionen vedtager delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om oprettelse og ajourføring af et offentligt tilgængeligt elektronisk register ("registret") over de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der anerkendes i henhold til denne ordning, som erstatter og har samme retskraft som bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008. Registret [indsæt fodnote med direkte link til det relevante websted] giver direkte adgang til alle varespecifikationer for spiritus, der er registreret som geografiske betegnelser.
Ændring 80
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2
Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter nærmere bestemmelser om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.
Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at supplere denne forordning i overensstemmelse med artikel 43 om, hvordan registret skal udformes, og hvilke oplysninger det skal indeholde.
Ændring 81
Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3
Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan optages i registret som geografiske betegnelser.
Geografiske betegnelser for spiritus fremstillet i tredjelande, der er beskyttet i Unionen i henhold til en international aftale, i hvilken Unionen er kontraherende part, kan kun optages i registret som geografiske betegnelser, efter at Kommissionen har vedtaget en delegeret retsakt herom.
Ændring 82
Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Beskyttelsen af geografiske betegnelser for spiritus i overensstemmelse med artikel 2 i denne forordning berører ikke de beskyttede geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for produkter som defineret i artikel 93 i forordning (EU) nr. 1308/2013.
Ændring 83
Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3
3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de produktions- eller behandlingstrin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.
3.  En betegnelse beskyttes ikke som geografisk betegnelse, hvis de trin, der er obligatoriske for den pågældende kategori af spiritus, ikke finder sted i det relevante geografiske område.
Ændring 84
Forslag til forordning
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår eksisterende beskyttede geografiske betegnelser
Beføjelser for så vidt angår eksisterende geografiske betegnelser
1.  Uanset stk. 2, beskyttes geografiske betegnelser for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.
Geografiske betegnelser for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, beskyttes automatisk som geografiske betegnelser i henhold til denne forordning. Kommissionen opfører disse i registret.
2.  Indtil 2 år efter denne forordnings ikrafttræden kan Kommissionen ved gennemførelsesretsakter på eget initiativ beslutte at annullere beskyttelsen af de beskyttede geografiske betegnelser, der er nævnt i artikel 20 i forordning (EF) nr. 110/2008, hvis de ikke opfylder bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, nr. 6. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 44, stk. 2.
Ændring 85
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
b)  et kontrolorgan som defineret i artikel 2, andet afsnit, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/200419, der fungerer som produktcertificeringsorgan.
b)  et organ med delegerede opgaver som defineret i artikel 3, nr. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/62519, der fungerer som produktcertificeringsorgan.
__________________
__________________
19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1).
19 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).
Ændring 86
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2
Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de fødevarevirksomheder, der er underlagt disse kontroller.
Uanset medlemsstaternes nationale lovgivning afholdes udgifterne til en sådan verifikation af overholdelsen af varespecifikationen af de erhvervsdrivende, der er underlagt disse kontroller.
Ændring 87
Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5
5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den beskyttede geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.
5.  De kompetente myndigheder eller organer i stk. 1 og 2, som verificerer den geografiske betegnelses overholdelse af varespecifikationen, skal være objektive og uvildige. De skal råde over et kvalificeret personale og de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver.
Ændring 88
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1
1.  Procedurerne og kravene i forordning (EF) nr. 882/2004 finder tilsvarende anvendelse på kontrollerne omhandlet i artikel 35 og 36 i nærværende forordning.
1.  Procedurerne og kravene i forordning (EU) 2017/625 finder tilsvarende anvendelse på kontrollerne omhandlet i artikel 35 og 36 i nærværende forordning.
Ændring 89
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2
2.  Medlemsstaterne sikrer, at kontrolforpligtelserne i henhold til dette kapitel udtrykkeligt indgår i et særskilt afsnit af de flerårige nationale kontrolplaner, jf. artikel 41-43 i forordning (EF) nr. 882/2004.
2.  Medlemsstaterne sikrer, at kontrolforpligtelserne i henhold til dette kapitel udtrykkeligt indgår i et særskilt afsnit af de flerårige nationale kontrolplaner, jf. artikel 109-111 i forordning (EU) 2017/625.
Ændring 90
Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3
3.  Årsrapporterne vedrørende de kontrolforpligtelser, der er fastsat i denne forordning, omfatter et særskilt afsnit med de oplysninger, der er anført i artikel 44, stk. 1, i forordning (EF) nr. 882/2004.
3.  De i forordning (EU) 2017/625, artikel 113, stk. 1, omhandlede årsrapporter skal omfatte et særskilt afsnit med de oplysninger, der omtales i nævnte bestemmelse om kontrol med de i denne forordning fastsatte forpligtelser.
Ændring 91
Forslag til forordning
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Delegerede beføjelser
Delegerede beføjelser
1.  For at tage hensyn til de særlige produktionsforhold i det afgrænsede geografiske område tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 vedrørende:
a)  yderligere kriterier for afgrænsning af det geografiske område og
b)  restriktioner og undtagelsesbestemmelser for produktionen i det afgrænsede geografiske område.
2.  For at sikre produkternes kvalitet og sporbarhed kan Kommissionen ved delegerede retsakter vedtaget i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte på hvilke betingelser varespecifikationen kan indeholde oplysninger om emballering, jf. artikel 19, litra e), eller en eventuel specifik mærkningsregel, jf. artikel 19, litra h).
3.  For at beskytte producenternes og fødevarevirksomhedernes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:
3.  For at beskytte producenternes og de erhvervsdrivendes rettigheder og legitime interesser kan Kommissionen ved delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43 fastsætte:
a)  i hvilke tilfælde en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse
a)  i hvilke tilfælde en individuel producent kan ansøge om beskyttelse af en geografisk betegnelse
b)  de betingelser, der skal overholdes i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesprocedure, annullering af beskyttede geografiske betegnelser, herunder i tilfælde, hvor det geografiske område vedrører mere end ét land.
b)  de betingelser, der skal overholdes i forbindelse med ansøgningen om beskyttelse af en geografisk betegnelse, forudgående nationale procedurer, Kommissionens undersøgelse, indsigelsesprocedure, annullering af beskyttede geografiske betegnelser, herunder i tilfælde, hvor det geografiske område vedrører mere end ét land.
4.  For at sikre at der i varespecifikationerne fremlægges relevante og kortfattede oplysninger, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 43 at vedtage delegerede retsakter vedrørende bestemmelser om begrænsning af oplysningerne i varespecifikationen, hvis en sådan begrænsning er nødvendig for at undgå alt for omfattende ansøgninger om registrering.
4.  For at sikre at der i varespecifikationerne fremlægges relevante og kortfattede oplysninger, tillægges Kommissionen beføjelse til i overensstemmelse med artikel 43 at vedtage delegerede retsakter vedrørende bestemmelser om begrænsning af oplysningerne i varespecifikationen, hvis en sådan begrænsning er nødvendig for at undgå alt for omfattende ansøgninger om registrering.
5.  For at lette den administrative procedure i forbindelse med ændringsansøgninger, herunder når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger eller er forbundet med naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte betingelser og krav for proceduren vedrørende ændringer, der skal godkendes af både medlemsstaten og Kommissionen.
5.  For at lette den administrative procedure i forbindelse med ændringsansøgninger, herunder når ændringen vedrører en midlertidig ændring i varespecifikationen som følge af, at de offentlige myndigheder har indført obligatoriske sundheds- eller plantesundhedsforanstaltninger eller er forbundet med naturkatastrofer eller ugunstige vejrforhold, der formelt anerkendes af de kompetente myndigheder, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte betingelser og krav for proceduren vedrørende ændringer, der skal godkendes af både medlemsstaten og Kommissionen.
6.  For at hindre ulovlig anvendelse af geografiske betegnelser tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe i den henseende.
6.  For at hindre ulovlig anvendelse af geografiske betegnelser tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne skal træffe i den henseende.
7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende fødevarevirksomhedernes meddelelse til myndighederne.
7.  For at den verifikation, der er omhandlet i dette kapitel, kan blive effektiv, tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 43 beføjelser til at vedtage delegerede retsakter om de nødvendige foranstaltninger vedrørende de erhvervsdrivendes meddelelse til myndighederne.
Ændring 92
Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1
1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.
1.  Medlemsstaterne er ansvarlige for kontrollen med spiritus jf. forordning (EU) 2017/625. De træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at nærværende forordning overholdes, og de udpeger navnlig de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at kontrollere overholdelsen af forordningen.
Ændring 93
Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2
2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra denne forordnings ikrafttræden.
2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 og 46, stk. 2, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra ... [EUT indsæt venligst datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.
Ændring 94
Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 3 – afsnit 1
3.  Artikel 19-23, 28 og 29 finder anvendelse på ansøgninger om beskyttelse, ændring og annullering, der er indsendt efter anvendelsesdatoen for denne forordning.
3.  Artikel 19-23, 28 og 29 finder anvendelse på ansøgninger om beskyttelse, ændring og annullering, der er indsendt efter anvendelsesdatoen for denne forordning. Henvisning til varespecifikationer som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 7, skal i påkommende tilfælde også forstås som omfattende de tekniske dokumenter for spiritus, der er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 110/2008, og i særdeleshed i forbindelse med denne artikel og artikel 18, 28, 29, 35, 38 og 39 i denne forordning.
Ændring 95
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 a (nyt)
1a)  "Af landbrugsoprindelse": et produkt, der fremstilles af landbrugsprodukter som anført i bilag I i TEUF.
Ændring 96
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 1 b (nyt)
1b)  "Destillation": fremgangsmåde, hvorved en alkoholholdig blanding af stoffer eller en alkoholisk væske opvarmes, og den damp, der dannes, derpå igen kondenseres (gøres flydende). Denne termiske proces har til formål enten at udskille stoffer i udgangsblandingen eller at styrke visse sensoriske egenskaber i den alkoholiske væske. Afhængig af produktkategori, produktionsmetode eller det anvendte destillationsapparat udføres denne destillation én eller flere gange.
Ændring 98
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 – afsnit 2
Såfremt de anvendte råvarer er nævnt, skal destillatet udelukkende være fremstillet af disse råvarer.
Såfremt de anvendte råvarer er nævnt, skal destillatet udelukkende være fremstillet af de pågældende råvarer.
Ændring 99
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 2 a (nyt)
2a)  I forbindelse med denne forordning bruges det generelle udtryk "destillation" både om enkelt- og multidestillation samt gendestillation.
Ændring 100
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 3 – litra e a (nyt)
ea)   stevia
Ændring 101
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 3 – litra f
f)  andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som produkterne i a)e).
f)  andre naturlige stoffer eller landbrugsråvarer med tilsvarende virkning som produkterne i litra a)-e).
Ændring 102
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 4
4)  "Tilsætning af alkohol": tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus.
4)  "Tilsætning af alkohol": tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus. Brugen af landbrugsethanol til fortynding eller opløsning af farvestoffer, aromastoffer eller ethvert andet godkendt tilsætningsmiddel, der anvendes ved fremstilling af spiritus, betragtes ikke som tilsætning af alkohol.
Ændring 103
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 8 a (nyt)
8a)   "Aromatisering": tilsætning af aromaer eller fødevareingredienser med aromagivende egenskaber under tilberedningen af spiritus.
Ændring 104
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 14
14)  "Farvning": anvendelse under fremstillingen af spiritus af et eller flere farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008.
14)  "Farvning": anvendelse under produktionen af spiritus af et eller flere farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008
Ændring 105
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 16 a (nyt)
16a)   "Fremstillingssted": det sted eller det område, hvor den fase i fremstillingen af færdigvaren, der giver spiritussen dens karakter og vigtigste endelige egenskaber, finder sted.
Ændring 106
Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – nr. 16 b (nyt)
(16b)   "Betegnelse": de udtryk, der anvendes i mærkning og præsentation, på emballage, på transportdokumenter, der ledsager en spiritus, på handelsdokumenter, navnlig fakturaer og følgesedler, og i reklamer for drikkevaren.
Ændring 107
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 1 – litra a – nr. ii
ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen "rom", ledsaget af en hvilken som helst af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.
ii)  spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100% vol.) eller derover. Denne spiritus må kun bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af det officielle navn "rom", hvis den er ledsaget af en af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira.
Ændring 108
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 1 – litra f a (nyt)
fa)  Rom må sødes med en maksimal dosis på 20 g pr. liter af slutproduktet, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 109
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 2 – overskrift
2.  Whisky eller whiskey
2.  Whisky eller whiskey
(Ordene ”whisky eller whiskey” skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 110
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 2 – litra c
c)  Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 54 i bilag I.
c)  Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I.
Ændring 111
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 2 – litra d
d)  Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel anvendt til farvning.
d)  Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel (E150a) anvendt til farvning.
Ændring 112
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 3 – litra b
b)  Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %.
b)  Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %.
Ændring 113
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 3 – litra f a (nyt)
fa)  Kornbrændevin må kun sødes med op til 10 g pr. liter af det færdige produkt, udtrykt i invertsukker, med henblik på afrunding af den endelige smag.
Ændring 114
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra d
d)  Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder.
d)  Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke tilsætning af stoffer, der traditionelt anvendes i fremstillingen. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, der fastlægger, hvilke stoffer der er tilladt på EU-plan, og orienterer sig i denne forbindelse efter de traditionelle produktionsprocesser i de forskellige medlemsstater.
Ændring 115
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra f a (nyt)
fa)  Vinbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 116
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 4 – litra f b (nyt)
fb)  Udtrykket "vinbrændevin" i forbindelse med "eddike" er fortsat tilladt i forbindelse med betegnelse, præsentation og mærkning af eddike.
Ændring 117
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 5 – overskrift
5.  Brandy eller Weinbrand
5.  Brandy eller Weinbrand
Ændring 118
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 5 – litra d
d)  Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder.
d)  Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke tilsætning af stoffer, der traditionelt anvendes i fremstillingen. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 43, der fastlægger, hvilke stoffer der er tilladt på EU-plan, og orienterer sig i denne forbindelse efter de traditionelle produktionsprocesser i de forskellige medlemsstater.
Ændring 119
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 5 – litra e a (nyt)
ea)  Brandy eller Weinbrand må sødes med op til 35 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
(Ordene "Brandy eller Weinbrand" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 120
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 6 – litra e a (nyt)
ea)  Brændevin af presserester af druer eller druekvas må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 121
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 7 – litra a – nr. iv
iv)  i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.)
iv)  i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 1 g/hl alkohol (100 % vol.); i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af ethylcarbamat ikke overstige 1 mg/l alkohol i det færdige produkt.
Ændring 122
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 7 – litra f a (nyt)
fa)  Brændevin af presserester af frugter må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 123
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 8 – overskrift
8.  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy
8.  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy
Ændring 124
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 8 – litra e a (nyt)
ea)  Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
(Ordene "raisin brandy" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 125
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra a – nr. iv
iv)  ved brændevin af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.).
iv)  ved brændevin af stenfrugter må et indhold af cyanbrinte på 1 g/hl alkohol (100 % vol.) ikke overstiges. Ved brændevin af stenfrugter må indholdet af ethylcarbamat i det færdige produkt ikke overstige 1 mg/l alkohol.
Ændring 126
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra b – nr. ii a (nyt)
iia)  – Tarmvridrøn (Sorbus torminalis (L.) Crantz)
–  Storfrugtet røn (Sorbus domestica L.)
–  hyben af hunderose (Rosa canina L.)
Ændring 127
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra f – afsnit 3 a (nyt)
Alternativt kan varebetegnelsen "Obstler" anvendes som betegnelse for frugtbrændevin fremstillet udelukkende af forskellige sorter æbler, pærer eller begge dele.
(Ordet "Obstler" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 128
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra h
h)  Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, betegnes produktet "frugtbrændevin" eller "grøntsagsbrændevin" alt efter hvad der er relevant. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter den anvendte mængde.
h)  Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, sælges produktet under varebetegnelsen "frugt- og grøntsagsbrændevin" eller "grøntsags- og frugtbrændevin" afhængigt af, om det overvejende er most fra frugt- eller bærarter eller most fra grøntsagsarter, der destilleres sammen. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter den anvendte mængde.
Ændring 129
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 9 – litra h a (nyt)
ha)  Frugtbrændevin må sødes med op til 18 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 130
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 10 – litra d
d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer.
d)  Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. Dette udelukker imidlertid ikke traditionelle produktionsmetoder.
Ændring 131
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 10 – litra e a (nyt)
ea)  Brændevin af æble- eller pærecider må sødes med op til 15 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 132
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 11 – litra f a (nyt)
fa)  Honningbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
Ændring 133
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 12 – overskrift
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand eller spiritus af bærme
(Ordene "eller spiritus af bærme" skal stå i almindelig fed tekst, hvis det vedtages.)
Ændring 134
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 12 – litra a
a)  Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller gæret frugt til under 86 % vol.
a)  Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller af bærme af gæret frugt til under 86 % vol.
Ændring 135
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 12 – litra f a (nyt)
fa)  Hefebrand eller spiritus af bærme må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
(Ordet "Hefebrand" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 136
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 13 – overskrift
13.  Bierbrand eller eau de vie de bière
13.  Bierbrand eller eau de vie de bière
Ændring 137
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 13 – litra e a (nyt)
ea)  Bierbrand eller eau-de-vie de bière må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
(Ordene "Bierbrand eller eau-de-vie de bière" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 138
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 14 – overskrift
14.  Topinambur
14.  Topinambur eller jordskokbrændevin
(Ordene "eller jordskokbrændevin" skal stå i almindelig fed tekst, hvis det vedtages.)
Ændring 139
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 14 – litra e a (nyt)
ea)  Topinambur eller jordskokbrændevin må sødes med op til 20 g pr. liter af det endelige produkt, udtrykt i invertsukker, for at afrunde den endelige smag.
(Ordet "Topinambur" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 140
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra a – afsnit 3
Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).
Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol, der bruges til fremstilling af vodka, skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.).
Ændring 141
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra b
b)  Vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.
b)  Vodka har et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 37,5 % og højst 80 %.
Ændring 142
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra b a (nyt)
ba)  Vodka må ikke farves.
Ændring 143
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d
d)  Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler eller korn, skal være påført betegnelsen "fremstillet af …" suppleret med navnet på de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen.
d)  Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler eller korn, eller de to i forening skal være påført betegnelsen "fremstillet af …" suppleret med navnet på de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen.
Ændring 144
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d a (nyt)
da)  Vodka kan være sødet for at afrunde den endelige smag. Dog må det endelige produkt ikke indeholde mere end 10g sødemiddel pr. liter, udtrykt si invertsukkerækvivalent.
Ændring 145
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 15 – litra d b (nyt)
db)  Alternativt kan varebetegnelsen være "vodka" i en hvilken som helst medlemsstat.
(Ordet "vodka" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 146
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. i
i)  der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt ii), delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin eller destillat, der stammer fra den samme frugt, eller en blanding deraf, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol.
i)  der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt ii), delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin eller destillat, der stammer fra den samme frugt, eller en kombination deraf, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol.
Ændring 147
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 9
–  almindelig røn (Sorbus aucuparia L.)
(Vedrører ikke den danske tekst.)
Ændring 148
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 10
–  storfrugtet røn (Sorbus domestica L.)
(Vedrører ikke den danske tekst)
Ændring 149
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 16 – litra a – nr. ii – led 32 a (nyt)
—   aronia (surbær),
—   almindelig hæg (Prunus Padus L.).
Ændring 150
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 17 – litra a
a)  Geist (sammen med frugtnavnet eller de anvendte råvarer) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i gruppe B, kategori 16, litra a), nr. ii), eller grøntsager, nødder eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol.
a)  Geist (sammen med frugtnavnet eller de anvendte råvarer) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i gruppe B, kategori 16, litra a), nr. ii), eller grøntsager, nødder, svampe eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol.
Ændring 151
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 17 – overskrift
17.  Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare)
17.   Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare)
Ændring 152
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 17 – litra c a (nyt)
ca)  Anvendelsen af udtrykket "geist" efter et andet udtryk end navnet på en frugt er fortsat tilladt i fantasinavne i spiritussektoren.
Ændring 153
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 19 – litra a
a)  Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller kornbrændevin eller korndestillat med enebær (Juniperus communis L. eller juniperus oxicedrus L.).
a)  Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller kornbrændevin eller korndestillat eller en kombination deraf med enebær (Juniperus communis L. eller juniperus oxicedrus L.).
Ændring 154
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 20 – overskrift
20.  Gin
20.  Gin
Ændring 155
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 21 – overskrift
21.  Destilleret gin
21.  Destilleret gin
Ændring 156
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 21 – litra a – nr. ii
ii)  en blanding af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes aromastoffer eller aromapræparater som specificeret i kategori 20, litra c).
ii)  en kombination af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes aromastoffer eller aromapræparater som specificeret i kategori 20, litra c).
Ændring 157
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 22 – overskrift
22.  London Gin
22.  London gin
Ændring 158
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 22 – litra c
c)  Betegnelsen "London gin" kan suppleres med betegnelsen "dry".
c)  Betegnelsen "London gin" kan omfatte betegnelsen "dry".
Ændring 159
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 24 – overskrift
24.  Akvavit eller aquavit
24.  Akvavit eller aquavit
Ændring 160
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 26 – overskrift
26.  Pastis
26.  Pastis
Ændring 161
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 27 – overskrift
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Ændring 162
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 28 – overskrift
28.  Anis
28.  Anis
Ændring 163
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 28 – litra b
b)  Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %.
b)  Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %.
Ændring 164
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 29 – overskrift
29.  Destilleret anis
29.  Destilleret anis
Ændring 165
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 30 – overskrift
30.  Spiritus med bitter smag eller bitter
30.  Spiritus med bitter smag eller bitter
Ændring 166
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 30 – litra a
a)  Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer.
a)  Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer eller aromapræparater eller begge dele.
Ændring 167
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 31 – litra d a (nyt)
da)  Det maksimale sukkerindhold i vodka med tilsat aroma skal være 100 gram pr. liter, udtrykt i invertsukker.
Ændring 168
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 31 – litra d b (nyt)
db)  Ordet "vodka" på ethvert officielt EU-sprog kan erstattes af "vodka".
(Ordet "vodka" skal stå i kursiv anden gang, hvis det vedtages.)
Ændring 169
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra a – nr. ii
ii)  der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer.
ii)  der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en kombination deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer.
Ændring 170
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra d – afsnit 2 a (nyt)
Alternativt kan varebetegnelsen være "likør" i en hvilken som helst medlemsstat.
(Ordet "likør" skal stå i kursiv, hvis det vedtages.)
Ændring 171
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 32 – litra d a (nyt)
da)  Salgsbetegnelsen "likør" kan også suppleres med navnet på den aroma eller fødevare, der anvendes ved fremstillingen af produktet.
Ændring 172
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 34 – overskrift
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Ændring 173
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 35 – overskrift
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Ændring 174
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 36 – overskrift
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Ændring 175
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 37– overskrift
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Ændring 176
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 38– overskrift
38.   "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán"
31a.   "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán"
(Kategorien "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán" skal flyttes op mellem kategori 31 "vodka" og 32 "likør".)
Ændring 177
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 39 –overskrift
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Ændring 178
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 39 –litra a – nr. ii
ii)  den har et minimumssukkerindhold på 370 g pr. liter udtrykt i invertsukker
ii)  den har et minimumssukkerindhold på 350 g pr. liter udtrykt i invertsukker
Ændring 179
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 40 –overskrift
40.  Maraschino, marrasquino eller maraskino
40.  Maraschino, marrasquino eller maraskino
Ændring 180
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 41 – overskrift
41.  Nocino
41.  Nocino
Ændring 181
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 42 – overskrift
42.  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat
42.  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat
Ændring 182
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra a
a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren.
a)  Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, eller en kombination heraf, og hvis ingredienser er æggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren. Enhver anvendelse af æg fra høns af andre arter end Gallus gallus skal være angivet på etiketten.
Ændring 183
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra c
c)  Kun aromastoffer og aromapræparater må anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.
c)  Kun fødevarer med aromagivende egenskaber, naturlige aromastoffer og aromapræparater må anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.
Ændring 184
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 42 – litra c a (nyt)
ca)  fløde kan anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat.
Ændring 185
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 43 – litra a
a)  Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin eller en blanding heraf, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren.
a)  Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin eller en kombination heraf, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren.
Ændring 186
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 44 – overskrift
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Ændring 187
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 45 – overskrift
45.  Väkevä glögi eller spritglögg
45.  Väkevä glögi eller spritglögg
Ændring 188
Forslag til forordning
Bilag II – del I – spirituskategori 46 – overskrift
46.  Berenburg eller Beerenburg
46.  Berenburg eller Beerenburg
Ændring 189
Forslag til forordning
Bilag II – del II – nr. 2 a (nyt)
2a.  Guignolet Kirsch fremstilles i Frankrig ved blanding af guignolet og kirsch, således at mindst 3 % af den samlede mængde ren alkohol i det endelige produkt hidrører fra kirsch. Guignolet Kirsch har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. For så vidt angår mærkning og præsentation skal ordet "Guignolet" angives med bogstaver i præsentationen og mærkningen i samme skrifttype, størrelse, farve og på samme linje som ordet "Kirsch", og for flaskers vedkommende være anbragt på forsideetiketten. Oplysningerne om produktets alkoholsammensætning skal omfatte en angivelse af den procentdel af ren alkohol i volumenprocent, som guignolet og kirsch udgør af den samlede volumen ren alkohol i Guignolet Kirsch.
Ændring 190
Forslag til forordning
Bilag II a (nyt)
BILAG IIa
DET DYNAMISKE LAGRINGSSYSTEM ELLER "CRIADERAS Y SOLERA"-SYSTEMET
Det dynamiske lagringssystem, eller "criaderas y solera"-systemet, består af periodisk aftapning af en del af den brandy, der ligger i de egetræsfade og -beholdere, som tilsammen udgør et lagringsniveau, og en tilsvarende påfyldning af brandy fra det foregående lagringsniveau.
Definitioner
"Lagringsniveau": det enkelte sæt af egetræsfade og -beholdere med samme lagringsniveau, igennem hvilket brandyen passerer i løbet af sin lagringsproces. De enkelte niveauer benævnes "criadera", bortset fra det sidste før aftapningen af brandyen. Dette benævnes "solera".
"Aftapning": en del af brandyen fra hvert egetræsfad eller -beholder i et lagringsniveau, der aftappes for at blive fyldt på egetræsfadene og -beholderne i det følgende lagringsniveau eller for soleraens vedkommende for at blive ekspederet.
"Påfyldning": den mængde brandy fra egetræsfadene og -beholderne i en given lagringsklasse, som fyldes på og blandes med indholdet i egetræsfadene og -beholderne i det følgende lagringsniveau.
"Gennemsnitsalder": den tid, det tager en samlet brandybeholdning at gennemgå lagringsprocessen, beregnet som forholdet mellem den samlede mængde brandy i samtlige lagringsniveauer og den mængde, der aftappes fra den sidste klasse – "solera'en" på et år.
Gennemsnitsalderen for den brandy, der tappes fra "solera"-niveauet kan beregnes ved hjælp af følgende formel: 𝑡̅ = Vt/Ve
hvor:
− 𝑡̅ er gennemsnitsalderen udtrykt i år
− Vt er volumenet på den samlede beholdning i lagringssystemet, udtrykt i liter ren alkohol
− Ve er det samlede produktvolumen, der aftappes til afsendelse i løbet af et år, udtrykt i liter ren alkohol.
Mindste gennemsnitsalder: Hvis der er tale om egetræsfade og -beholdere på mindre end 1 000 liter, må antallet af aftapninger og påfyldninger pr. år højst være dobbelt så stort som antallet af niveauer i systemet for at garantere, at den yngste komponent er mindst seks måneder gammel.
Såfremt der er tale om egetræsfade og -beholdere på 1 000 liter eller derover, skal antallet af aftapninger og påfyldninger pr. år være mindre end eller lig med antallet af niveauer i systemet for at garantere, at den yngste komponent er mindst ét år gammel.

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0021/2018).

Seneste opdatering: 1. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik