Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0392(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2018

Keskustelut :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Äänestysselitykset
PV 13/03/2019 - 11.14

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Hyväksytyt tekstit
PDF 873kWORD 105k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Tislattujen alkoholijuomien määritelmät, esittely ja merkinnät sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaaminen ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Euroopan parlamentin tarkistukset 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotanto on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalousalaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.
(3)  Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavilla toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan kuluttajansuojaa, poistamaan tiedon epäsymmetriaa, estämään vilpilliset menettelyt ja edistämään markkinoiden avoimuutta ja tervettä kilpailua. Niillä olisi suojattava unionin tislattujen alkoholijuomien maine, jonka ne ovat saavuttaneet unionissa ja maailmanmarkkinoilla, ottamalla jatkossakin huomioon tislattujen alkoholijuomien tuotannossa sovelletut perinteiset käytännöt ja lisääntynyt kuluttajansuojan ja tiedotuksen tarve. Myös tekniset innovaatiot olisi otettava huomioon tislattujen alkoholijuomien osalta silloin, kun niillä voidaan parantaa tuotteiden laatua, edellyttäen ettei tällä ole vaikutusta asianomaisten tislattujen alkoholijuomien perinteisiin ominaispiirteisiin. Tislattujen alkoholijuomien tuotantoa säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/20021 a, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1169/20111 b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/6251 c, ja se on vahvasti kytköksissä maatalousalaan. Tämä tuotannonala tarjoaa merkittävän myyntikanavan unionin maataloustuotteille, minkä lisäksi kytkös on ratkaisevassa asemassa unionissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien laadun, turvallisuuden ja maineen kannalta. Tätä vahvaa kytköstä maatalouselintarvikealaan olisi sen vuoksi korostettava oikeuskehyksessä.
____________________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EUVL L 31, 1.2.2002, s. 1).
1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18).
1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Tislattuihin alkoholijuomiin sovellettavat toimenpiteet muodostavat erityistapauksen maatalouselintarvikealaa koskeviin yleisiin sääntöihin verrattuna. Niiden erityispiirteet liittyvät siihen, että ylläpidetään perinteisten tuotantomenetelmien elinvoimaisuutta, säilytetään tislattujen alkoholijuomien tiivis yhteys maatalousalaan, käytetään korkealaatuisia tuotteita ja sitoudutaan kuluttajien turvallisuuden suojeluun, josta tislattujen alkoholijuomien ala ei aio koskaan luopua.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.
(4)  Tislattuja alkoholijuomia koskevassa lainsäädännössä sovellettavan yhdenmukaisen lähestymistavan varmistamiseksi tässä asetuksessa olisi esitettävä selkeät kriteerit, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmää, esittelyä ja merkintöjä sekä maantieteellisten merkintöjen suojaamista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta unionin virallisten kielten ja kirjaimistojen moninaisuuteen. Siinä olisi myös vahvistettava säännöt, jotka koskevat etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden käyttöä alkoholijuomien tuotannossa ja tislattujen alkoholijuomien myyntinimitysten käyttöä elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Myös tällaisten tietojen olisi oltava yhdenmukaisten kriteerien mukaisia. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.
(15)  Joissakin tapauksissa elintarvikealan toimijat voivat joutua ilmoittamaan tai haluta ilmoittaa tislatun alkoholijuoman alkuperän kiinnittääkseen kuluttajien huomion tuotteidensa ominaisuuksiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava erityissäännökset, jotka koskevat alkuperämaan tai lähtöpaikan mainitsemista tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä.
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  On tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/800/EY12.
(17)  Maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi on tärkeää ottaa asianmukaisesti huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, ja erityisesti sen 22 ja 23 artikla, sekä tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus, jäljempänä ’GATT-sopimus’, jotka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 94/800/EY12. Suojaamisen edistämiseksi ja väärennösten torjumiseksi entistä tehokkaammin tällaista suojaamista olisi sovellettava myös tuotteisiin, jotka kulkevat unionin tullialueen kautta.
__________________
__________________
12 Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).
12 Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1).
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.
(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1151/201213 ei sovelleta tislattuihin alkoholijuomiin. Sen vuoksi olisi vahvistettava tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt. Komission olisi rekisteröitävä maantieteelliset merkinnät, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine, perinteiset valmistus- ja tuotantomenetelmät tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään.
_________________
_________________
13 Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
13 Euroopan parlamentin ja komission asetus (EU) N:o 1151/2012, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)
(18 a)  Sellaisiin alkoholijuomiin, joilla on maantieteellinen merkintä ja jotka on valmistettu sellaisista viineistä, joilla ei ole tämän säädöksen mukaisesti suojattua ja rekisteröityä alkuperämerkintää, olisi sovellettava samoja tuotantopotentiaalin hallintavälineitä, kuin niihin alkoholijuomiin, jotka ovat saatavilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/20131 a mukaisesti.
_______________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt kattavammat ja laajemmin käytetyt maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevat menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa.
(19)  Olisi säädettävä menettelyistä unionin tai kolmannen maan maantieteellisten merkintöjen rekisteröimiseksi, muuttamiseksi ja mahdolliseksi peruuttamiseksi TRIPS-sopimuksen mukaisesti, ja samalla olisi ilman eri toimenpiteitä tunnustettava olemassa olevien unionin rekisteröityjen maantieteellisten merkintöjen asema. Jotta maantieteellisiä merkintöjä koskevat menettelysäännöt yhdenmukaistettaisiin kaikilla asianomaisilla aloilla, tällaisten tislattuja alkoholijuomia koskevien menettelyjen mallina olisi oltava asetuksessa (EU) N:o 1151/2012 säädetyt samanlaiset maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa käytetyt menettelyt samalla kun otetaan huomioon tislattujen alkoholijuomien erityispiirteet. Olisi laadittava maantieteellisten merkintöjen avoin, kattava ja helppokäyttöinen sähköinen rekisteri rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistamiseksi ja sen varmistamiseksi, että tiedot ovat elintarvikealan toimijoiden ja kuluttajien saatavilla sähköisessä muodossa, ja sillä olisi oltava sama oikeudellinen arvo kuin asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteellä III. Komission olisi automaattisesti rekisteröitävä asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät. Komission olisi ennen tämän asetuksen voimaantuloa saatettava päätökseen asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteeseen III sisältyvien maantieteellisten merkintöjen tarkistaminen kyseisen asetuksen 20 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa tämän asetuksen noudattamisen varmistamisesta, ja komission olisi voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.
(20)  Tislattujen alkoholijuomien alan maineen ja arvon ylläpitämiseksi on tärkeää säilyttää korkea laatutaso. Jäsenvaltioiden viranomaisten olisi oltava vastuussa sen varmistamisesta, että taso säilytetään tätä asetusta noudattamalla. Komission olisi kuitenkin voitava valvoa asetuksen noudattamista ja todentaa se, jotta voidaan varmistaa, että sitä sovelletaan yhdenmukaisesti. Sen vuoksi komission ja jäsenvaltioiden olisi toimitettava toisilleen asiaankuuluvat tiedot.
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Jäsenvaltioiden olisi laatupolitiikkaa soveltaessaan voitava antaa tislattujen alkoholijuomien korkean laatutason ja alan monipuolisuuden mahdollistamiseksi tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella tuotettujen tislattujen alkoholijuomien määritelmiä, esittelyä ja merkintöjä.
(21)  Jäsenvaltioiden olisi laatupolitiikkaa soveltaessaan voitava antaa tislattujen alkoholijuomien korkean laatutason ja alan monipuolisuuden mahdollistamiseksi tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä tiukempia sääntöjä, jotka koskevat niiden alueella tuotettujen tislattujen alkoholijuomien tuotantoa, määritelmiä, esittelyä ja merkintöjä.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen suojaaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.
(22)  Jotta voidaan ottaa huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet, teknologinen kehitys, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehitys, tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarve, perinteiset vanhentamisprosessit ja – poikkeustapauksissa – kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö ja jotta voidaan varmistaa maantieteellisten merkintöjen täysimääräinen suojaaminen, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä sellaisten muutosten ja poikkeusten osalta, jotka koskevat seuraavia: tämän asetuksen I luvussa tarkoitetut tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevat tekniset määritelmät ja vaatimukset, joitakin tämän asetuksen I luvussa tarkoitettuja tislattuja alkoholijuomia koskevat erityissäännöt, tämän asetuksen II luvussa tarkoitetut merkinnät ja esittely, tämän asetuksen III luvussa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät sekä tämän asetuksen IV luvussa tarkoitetut tarkastukset ja tietojenvaihto.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Jotta voidaan reagoida nopeasti taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen sellaisten tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tislattujen alkoholijuomien osalta, joille ei ole vahvistettu luokkaa tai teknistä eritelmää, komissiolle olisi kuluttajien suojaamiseksi, tuottajien taloudellisten etujen suojaamiseksi ja kyseisten tislattujen alkoholijuomien tiettyjen tuotanto- ja laatuvaatimusten yhdenmukaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä seuraavilta osin: tislattujen alkoholijuomien uusien luokkien lisääminen tietyin edellytyksin tämän asetuksen liitteessä II olevassa I ja II osassa lueteltujen luokkien joukkoon ja vastaavat tekniset eritelmät.
Poistetaan.
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – johdantokappale
i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä:
i)  suoraan jollakin seuraavista menetelmistä yksittäin tai yhdistelmänä:
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta
–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien sekoituksessa,
–  maseroimalla tai käsittelemällä vastaavasti kasviperäisiä aineita maatalousperäisessä etyylialkoholissa, maatalousperäisessä tisleessä tai tässä asetuksessa tarkoitetussa tislatussa alkoholijuomassa tai tällaisten tislattujen alkoholijuomien yhdistelmässä,
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta – johdantokappale
–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:
–  lisäämällä maatalousperäiseen etyylialkoholiin, maatalousperäiseen tisleeseen tai tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista, yksittäin tai yhdistelmänä:
Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta – johdantokappale
ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista:
ii)  lisäämällä tislattuun alkoholijuomaan jotakin seuraavista, yksittäin tai yhdistelmänä:
Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta – ii alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)
–  juomat;
Tarkistus 20
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – johdantokappale
3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu jotakin seuraavista:
3)  ’sekoituksella’ liitteessä II olevassa I osassa lueteltua tai maantieteellisellä merkinnällä varustettua tislattua alkoholijuomaa, johon on sekoitettu yhtä tai useampia seuraavista:
Tarkistus 21
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
b a)  maatalousperäinen etyylialkoholi;
Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – johdantokappale
4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja jonkin seuraavista yhdistelmää:
4)  ’yhdistetyllä ilmaisulla’ liitteessä II olevassa I osassa säädetyn tislatun alkoholijuoman myyntinimityksessä esiintyvien ilmaisujen tai tislattua alkoholijuomaa, josta kaikki lopputuotteen alkoholi on peräisin, kuvaavassa maantieteellisessä merkinnässä esiintyvien ilmaisujen ja jonkin tai joidenkin seuraavista yhdistelmää:
Tarkistus 23
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ mainintaa, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;
6)  ’maantieteellisellä merkinnällä’ tämän asetuksen mukaisesti rekisteröityä nimeä, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka joltakin tuon alueen paikkakunnalta, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tislatun alkoholijuoman maantieteelliseen alkuperään;
Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava;
7)  ’tuote-eritelmällä’ maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen liitettyä asiakirjaa, joka sisältää eritelmän, jonka mukainen tislatun alkoholijuoman on oltava ja joka vastaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 tarkoitettua ”teknistä asiakirjaa”;
Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 a alakohta (uusi)
11 a)  ’ryhmällä’ tislattujen alkoholijuomien valmistajien, käsittelijöiden tai maahantuojien, jotka järjestäytyvät alakohtaisesti ja joilla on merkittävää liikevaihtoa, yhteenliittymää;
Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 11 b alakohta (uusi)
11 b)  ’maatalousperäisellä’ tuotetta, joka on saatu SEUT-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista.
Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
1.  Alkoholin, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä etyylialkoholia.
1.  Alkoholin, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava maatalousperäistä etyylialkoholia.
Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta
2.  Tisleen, jota käytetään alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä.
2.  Tisleen, jota käytetään tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa ja väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen, on oltava yksinomaan maatalousperäistä.
Tarkistus 29
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kun pidetään kaupan etyylialkoholia tai maatalousperäisiä tisleitä, niiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet on eriteltävä sähköisissä liiteasiakirjoissa.
Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  ne on makeutettu yksinomaan liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja tuotteen loppumaun pyöristämiseksi.
e)  niitä ei ole makeutettu muuten kuin tuotteen loppumaun pyöristämiseksi. Makeuttavien tuotteiden enimmäispitoisuus inverttisokerina ilmaistuna ei saa ylittää kullekin luokalle liitteessä II asetettua kynnysarvoa.
Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta
e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden asianomainen lainsäädäntö.
e)  olla makeutettuja.
Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – e alakohta
e)  olla tuotteen erityisominaisuuksien saavuttamiseksi makeutettuja liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti.
e)  olla makeutettuja.
Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
5 artikla
5 artikla
5 artikla
Siirretty säädösvalta
Siirretty säädösvalta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
a)   liitteessä I säädettyjen teknisten määritelmien muuttamista;
a)  liitteessä I säädettyjen teknisten määritelmien muuttamista;
b)  liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevien vaatimusten ja tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevien erityissääntöjen muuttamista.
Ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.
Ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on rajoituttava, samalla kun otetaan huomioon perinteisten käytäntöjen merkitys jäsenvaltioissa, vain sellaisiin osoitettuihin tarpeisiin vastaamiseen, jotka johtuvat kuluttajien muuttuvista tarpeista, teknologisesta kehityksestä, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksestä tai tuoteinnovoinnin tarpeista.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti sellaisia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tislattujen alkoholijuomien uusien luokkien lisäämistä liitteeseen II.
Uusi luokka voidaan lisätä seuraavin edellytyksin:
a)  tislatun alkoholijuoman kaupan pitäminen tietyllä nimellä ja tiettyjen yhdenmukaisten teknisten eritelmien mukaisesti on taloudelliselta ja tekniseltä kannalta tarpeen kuluttajien ja tuottajien etujen suojaamiseksi;
b)  tislatulla alkoholijuomalla on merkittävä markkinaosuus vähintään yhdessä jäsenvaltiossa;
c)  valitun nimen on joko oltava yleisesti käytössä oleva nimi, tai jos tämä ei ole mahdollista, nimen on oltava kuvaava ja siinä on erityisesti viitattava kyseisen tislatun alkoholijuoman tuotannossa käytettävään raaka-aineeseen;
d)  on vahvistettava uuteen luokkaan liittyvät tekniset eritelmät, jotka perustuvat nykyisen laadun arviointiin ja unionin markkinoilla käytettäviin tuotantoparametreihin. Teknisiä eritelmiä vahvistettaessa noudatetaan sovellettavaa unionin kuluttajansuojalainsäädäntöä ja otetaan huomioon mahdolliset asiaankuuluvat kansainväliset standardit. Niillä on varmistettava terve kilpailu unionin tuottajien kesken ja unionin tislattujen alkoholijuomien hyvä maine.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti myös delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia liitteessä I vahvistettujen teknisten määritelmien mukaisista vaatimuksista, liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevista vaatimuksista sekä tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevista erityissäännöistä, kun kyseessä ovat poikkeustapaukset, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä.
3.  Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti myös delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia liitteessä I vahvistettujen teknisten määritelmien mukaisista vaatimuksista, liitteessä II olevassa I osassa lueteltuja tislattujen alkoholijuomien luokkia koskevista vaatimuksista sekä tiettyjä liitteessä II olevassa II osassa lueteltuja tislattuja alkoholijuomia koskevista erityissäännöistä, kun kyseessä ovat poikkeustapaukset, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä.
Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Raaka-aineiden tai kasvien nimiä, jotka on varattu nimityksiksi tietyille tislattujen alkoholijuomien tuoteluokille, saa käyttää kaikkien elintarvikkeiden, tislatut alkoholijuomat mukaan luettuna, nimityksissä ja esittelyssä, edellyttäen että erityisesti tislattujen alkoholijuomien kohdalla taataan, ettei kuluttajia johdeta harhaan.
Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa mainittujen tislattujen alkoholijuomien luokkien 15–47 osalta, sitä voidaan myydä yhdellä tai useammalla asianomaisella myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.
3.  Jos tislattu alkoholijuoma täyttää vahvistetut vaatimukset useamman kuin yhden liitteessä II olevan I osassa lueteltujen tislattujen alkoholijuomien osalta, se voidaan saattaa markkinoille yhdellä tai useammalla myyntinimityksellä, joista säädetään kyseisissä luokissa.
Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Jos myyntinimitystä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko
Jos virallista nimeä täydennetään tai se korvataan ensimmäisen alakohdan a alakohdan mukaisesti, kyseisessä alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää voi täydentää joko
Tarkistus 37
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – a alakohta
a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta; tai
a)  ilmaisuilla, jotka olivat jo 20 päivänä helmikuuta 2008 käytössä 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen olemassa olevien maantieteellisten merkintöjen osalta, mukaan lukien ilmaisut, joita jäsenvaltioissa on perinteisesti käytetty ilmaisemaan, että tuotteella on kansallisen lainsäädännön nojalla suojattu alkuperänimitys; tai
Tarkistus 38
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – b alakohta
b)  ilmaisuilla, jotka mainitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.
b)  millä tahansa ilmaisuilla, jotka sallitaan asianomaisessa tuote-eritelmässä.
Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta
a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta etyylialkoholia, jota voi sisältyä kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettäviin aromeihin; ja
a)  elintarvikkeen tuotannossa käytetty alkoholi on peräisin yksinomaan yhdistetyssä ilmaisussa tai viittauksessa/viittauksissa tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, lukuun ottamatta maatalousperäistä etyylialkoholia, jota voidaan käyttää kyseisen elintarvikkeen tuotannossa käytettävien aromien kantaja-aineena; ja
Tarkistus 40
Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta
5.  Elintarvikkeen esittelyssä viittaus tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään ei saa olla samalla rivillä myyntinimityksen kanssa. Alkoholijuomien esittelyssä viittauksen kirjasinlajin on oltava myyntinimityksen ja yhdistetyn ilmaisun kirjasinlajia pienempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamista.
5.  Elintarvikkeen esittelyssä viittaus tislatun alkoholijuoman luokkaan tai maantieteelliseen merkintään ei saa olla samalla rivillä myyntinimityksen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1169/2011 13 artiklan 1 kohdan soveltamista. Alkoholijuomien esittelyssä viittauksen kirjasinlajin on oltava myyntinimityksen ja yhdistetyn ilmaisun kirjasinlajia pienempi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan soveltamista.
Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
9 aartikla (uusi)
9 a artikla
Merkinnät alkoholia lisättäessä
Jos johonkin liitteessä II lueteltuihin luokkiin 1–14 kuuluvaan tislattuun alkoholijuomaan on lisätty alkoholia, kuten tämän asetuksen liitteessä I olevassa 4 kohdassa on määritelty, laimennettuna tai laimentamattomana, kyseisellä alkoholijuomalla on oltava myyntinimitys ”viina”. Sillä ei saa missään esillepanossa olla luokissa 1–14 varattua nimeä.
Tarkistus 42
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”.
Sekoituksen myyntinimityksenä on oltava ”tislattu alkoholijuoma”, ja se on merkittävä etikettiin selkeästi ja näkyvään kohtaan.
Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta
3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että tislattu alkoholijuoma on vanhennettu jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa.
3.  Tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä voidaan mainita kypsytysaika tai ikä, jos se viittaa nuorimpaan alkoholiainesosaan, ja edellyttäen, että kaikki tislatun alkoholijuoman vanhentamiseen liittyvät toimet on tehty jäsenvaltion veroviranomaisen tai muun yhtä luotettavan elimen valvonnassa. Komissio hyväksyy julkisen rekisterin, joka sisältää luettelon vanhentamista valvovista elimistä jokaisessa jäsenvaltiossa.
Tarkistus 44
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Kun tislatun alkoholijuoman kypsytys- tai vanhentamisaika ilmoitetaan esittelyssä tai merkinnöissä, se on ilmoitettava myös sähköisessä liiteasiakirjassa.
Tarkistus 45
Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, dynaamista eli ns. criaderas y solera -kypsytysmenetelmää käyttäen kypsytetyn brandyn liitteessä II a kuvatulla tavalla laskettu keskimääräinen kypsytysaika voidaan mainita esittelyssä tai merkinnöissä vain sillä edellytyksellä, että brandyn kypsytykseen on sovellettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää valvontajärjestelmää. Keskimääräinen kypsytysaika on ilmaistava brandyn merkinnöissä vuosina ja siinä on viitattava criaderas y solera ‑kypsytysmenetelmään.
Tarkistus 46
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta
1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/201316 60 artiklan mukaista alkuperämaata tai ‑aluetta.
1.  Jos tislatun alkoholijuoman alkuperä ilmoitetaan, sen on vastattava paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.
__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).
Tarkistus 47
Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)
Kun on kyse unionissa tuotetusta ja vientiin tarkoitetusta tislatusta alkoholijuomasta, maantieteellisiä merkintöjä ja liitteen II kursiivilla merkittyjä termejä voidaan täydentää käännöksellä, jos tällainen käännös on tuovan maan lakisääteinen vaatimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen kohdan soveltamista.
Tarkistus 48
Ehdotus asetukseksi
14 artikla
14 artikla
14 artikla
Suojattua maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö
Maantieteellistä merkintää koskevan unionin tunnuksen käyttö
Tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää suojattua maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.
Maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien esittelyssä ja merkinnöissä saa käyttää asetuksen (EU) N:o 1151/2012 12 artiklan 7 kohdan mukaisesti hyväksyttyä suojattua maantieteellistä merkintää koskevaa unionin tunnusta.
Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
16 artikla
16 artikla
16 artikla
Siirretty säädösvalta
Siirretty säädösvalta
1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:
1.  Kuluttajien muuttuvien tarpeiden, teknologisen kehityksen, asiaankuuluvien kansainvälisten standardien kehityksen sekä tuotannon ja kaupan pitämisen taloudellisten edellytysten parantamistarpeen huomioon ottamiseksi, varmistaen samalla kuluttajansuojan ja ottaen huomioon perinteiset käytännöt, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, jotka koskevat seuraavia:
a)  yhdistettyjen ilmaisujen tai viittausten ilmoittamista tislattujen alkoholijuomien etiketissä koskevien sääntöjen muuttaminen;
a)  yhdistettyjen ilmaisujen tai viittausten ilmoittamista tislattujen alkoholijuomien etiketissä koskevien sääntöjen muuttaminen;
b)  sekoitusten esittelyä ja merkintöjä koskevien sääntöjen muuttaminen; ja
b)  sekoitusten esittelyä ja merkintöjä koskevien sääntöjen muuttaminen; ja
c)  tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien unionin vertailumenetelmien ajantasaistaminen ja täydentäminen.
c)  tislattujen alkoholijuomien analysoinnissa sovellettavien unionin vertailumenetelmien ajantasaistaminen ja täydentäminen.
2.  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteiset vanhentamisprosessit, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 11 artiklan 3 kohdasta poikkeamista tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitettavan kypsytysajan tai iän osalta.
2.  Jotta voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden perinteiset vanhentamisprosessit, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 11 artiklan 3 kohdasta poikkeamista tislatun alkoholijuoman esittelyssä tai merkinnöissä ilmoitettavan kypsytysajan tai iän osalta.
3.  Poikkeustapauksissa, joissa kolmansiin maihin kuuluvan tuojamaan lainsäädäntö edellyttää sitä, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia esittelyä ja merkintöjä koskevista tämän luvun säännöksistä.
Tarkistus 50
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää suojattuja maantieteellisiä merkintöjä.
1.  Kuka tahansa toimija, joka pitää kaupan tuote-eritelmän mukaisesti tuotettua tislattua alkoholijuomaa, voi käyttää maantieteellisiä merkintöjä.
Tarkistus 51
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Suojatut maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu
2.  Maantieteelliset merkinnät sekä kyseisiä suojattuja nimiä käyttävät, asianomaisen tuote-eritelmän mukaisesti tuotetut tislatut alkoholijuomat on suojattu
Tarkistus 52
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta
i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia; tai
i)  vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän mukaisia, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosana; tai
Tarkistus 53
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – b alakohta
b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu;
b)  väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimitys on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”tapa”, ”tyyppi”, ”laji”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä”, ”makuinen”, ”kaltainen” tai muu vastaava ilmaisu, myös silloin, kun kyseisiä tuotteita käytetään ainesosana;
Tarkistus 54
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, mainoksiin tai asianomaista tuotetta koskeviin asiakirjoihin, sekä tuotteen pakkaamiselta säiliöön tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;
c)  muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta, ainesosia tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka on omiaan antamaan väärän kuvan tuotteen alkuperästä;
Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
3.  Suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.
3.  Maantieteellisistä merkinnöistä ei saa tulla 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja yleisnimiä unionissa.
Tarkistus 56
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Edellä 2 kappaleessa tarkoitettua maantieteellisten merkintöjen suojaa on sovellettava myös tavaroihin, jotka saapuvat unionin tullialueelle, vaikka niitä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen unionissa.
Tarkistus 57
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen suojattujen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.
4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lopettaakseen maantieteellisten merkintöjen 2 kohdassa tarkoitetun lainvastaisen käytön.
Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Jäsenvaltiot voivat soveltaa maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 61–72 artiklassa vahvistettuja säännöksiä alueilla, joilla tuotetaan maantieteellisellä merkinnällä varustettujen tislattujen alkoholijuomien valmistamiseen soveltuvaa viiniä. Näiden säännösten soveltamiseksi kyseisiä alueita voidaan käsitellä alueina, joilla voidaan tuottaa viinejä, joilla on suojattu alkuperämerkintä tai suojattu maantieteellinen merkintä.
Tarkistus 59
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – e alakohta
e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;
e)  kuvaus menetelmästä, jolla tislattu alkoholijuoma tuotetaan, ja tarvittaessa aidoista ja muuttumattomista paikallisista menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos hakija tai hakijaryhmä (jäljempänä yhdessä ’hakija’) katsoo sen tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan kyseistä tuotetta koskevat riittävät perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on suoritettava rajatulla maantieteellisellä alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän varmistamiseksi tai valvonnan varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin lainsäädännön, erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden osalta;
Tarkistus 60
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – f alakohta
f)  yksityiskohtaiset tiedot tuotteen määrätyn laadun, maineen tai muun ominaispiirteen sekä d alakohdassa tarkoitetun maantieteellisen alueen välisestä yhteydestä;
f)  yksityiskohtaiset tiedot, joista selviää yhteys maantieteelliseen ympäristöön tai maantieteelliseen alkuperään;
Tarkistus 61
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
a)  hakijaryhmän nimi ja osoite sekä tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimet ja osoitteet;
a)  hakijan nimi ja osoite sekä tuote-eritelmää koskevien säännösten noudattamisen tarkastamisesta huolehtivien viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten nimet ja osoitteet;
Tarkistus 62
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta – i alakohta
i)  tuote-eritelmän pääkohdat: nimi, tislatun alkoholijuoman kuvaus, mukaan lukien tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskevat erityissäännöt, ja maantieteellisen alueen tarkka määritys;
i)  tuote-eritelmän pääkohdat: nimi, luokka, tislatun alkoholijuoman kuvaus, mukaan lukien tarvittaessa pakkausta ja merkintöjä koskevat erityissäännöt, ja maantieteellisen alueen tarkka määritys;
Tarkistus 63
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – a alakohta
a)  hakijaryhmän nimi ja osoite;
a)  hakijan nimi ja osoite;
Tarkistus 64
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijaryhmän toimittaman hakemuksen, josta on tehty myönteinen päätös, olevan tämän asetuksen edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen;
c)  jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se katsoo hakijan toimittaman hakemuksen, josta on tehty myönteinen päätös, olevan tämän asetuksen edellytysten ja sen nojalla annettujen säännösten mukainen;
Tarkistus 65
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakijaryhmä suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Yhteisen hakemuksen jättää komissiolle asianomainen jäsenvaltio tai asianomaisen kolmannen maan hakija suoraan tai kyseisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä. Siinä on oltava 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ilmoitus jokaiselta asianomaiselta jäsenvaltiolta. Jokaisen asianomaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan on täytettävä 20 artiklassa säädetyt vaatimukset.
Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta
5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle joko suoraan tai asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.
5.  Jos hakemus koskee kolmannessa maassa sijaitsevaa maantieteellistä aluetta, hakemus on toimitettava komissiolle asianomaisen kolmannen maan viranomaisten välityksellä.
Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
22 artikla
22 artikla
Poistetaan.
Siirtymäkauden kansallinen suoja
1.  Jäsenvaltio voi, mutta vain siirtymäkauden ajan, myöntää nimelle tämän asetuksen mukaisen kansallisen suojan, joka alkaa siitä päivästä, jona hakemus on toimitettu komissiolle.
2.  Siirtymäkauden kansallinen suoja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään päätös tämän asetuksen mukaisesta rekisteröinnistä tai hakemus perutaan.
3.  Jos nimeä ei ole rekisteröity tämän luvun mukaisesti, tällaisen kansallisen suojan vaikutuksista vastaa yksinomaan asianomainen jäsenvaltio.
4.  Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti toteuttamilla toimenpiteillä saa olla vaikutusta ainoastaan kansallisella tasolla, eikä niillä saa olla vaikutusta unionin sisäiseen kauppaan tai kansainväliseen kauppaan.
Tarkistus 68
Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta
1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus ei saisi kestää yli 12:ta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.
1.  Komissio tutkii kaikki 21 artiklan mukaisesti sille toimitetut hakemukset asianmukaisin keinoin tarkastaakseen, että hakemus on perusteltu ja täyttää tämän luvun edellytykset. Tutkimus käsittää sen tarkistamisen, että hakemuksessa ei ole ilmeisiä virheitä, eikä se pääsääntöisesti saa kestää yli kuutta kuukautta. Jos tämä määräaika ylittyy, komissio ilmoittaa välittömästi viivästyksen syyt hakijalle kirjallisesti.
Komissio julkaisee vähintään kuukausittain luettelon nimistä, joista sille on tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, joina hakemukset on toimitettu.
Komissio julkaisee vähintään kuukausittain luettelon nimistä, joista sille on tehty rekisteröintihakemus, sekä päivämäärät, joina hakemukset on toimitettu.
Tarkistus 69
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla hakemus hylätään. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
1.  Jos komissio 23 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä tutkimuksesta saamiensa tietojen perusteella katsoo, etteivät rekisteröintiedellytykset täyty, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla hakemus hylätään.
Tarkistus 70
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta
2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla nimi rekisteröidään.
2.  Jos komissiolle ei esitetä 24 artiklan mukaisia vastaväiteilmoituksia eikä tutkittavaksi otettavia perusteltuja vastaväitteitä, se hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla nimi rekisteröidään.
Tarkistus 71
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – a alakohta
a)  rekisteröi nimen täytäntöönpanosäädöksillä, jotka on hyväksytty soveltamatta 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä, jos sopimukseen on päästy, ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai
a)  hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä nimen rekisteröimiseksi, jos sopimukseen on päästy, ja muuttaa tarvittaessa 23 artiklan 2 kohdan nojalla julkaistuja tietoja edellyttäen, etteivät muutokset ole merkittäviä; tai
Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta – b alakohta
b)  hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla rekisteröinnistä päätetään, jos sopimukseen ei ole päästy. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
b)  hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla päätetään rekisteröinnistä, jos sopimukseen ei ole päästy.
Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Silloin kun sovelletaan kansallista lainsäädäntöä, hakemuksessa noudatetaan kansallisessa oikeudessa vahvistettua menettelyä.
Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta
3.  Hakemuksen tutkimisessa keskitytään yksinomaan ehdotettuun muutokseen.
3.  Hakemuksen tutkimisessa tarkastellaan yksinomaan ehdotettua muutosta.
Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – johdantokappale
Komissio voi omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:
Siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä omasta aloitteestaan taikka niiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden pyynnöstä, joiden oikeutettua etua asia koskee, jotta peruutetaan maantieteellisen merkinnän rekisteröinti seuraavissa tapauksissa:
Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – b alakohta
b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään vuoteen.
b)  maantieteellisen merkinnän mukaista tuotetta ei ole saatettu markkinoille vähintään seitsemään peräkkäiseen vuoteen.
Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 kohta
Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 3 a kohta (uusi)
Maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin peruuttamisesta annetut säädökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta
Komissio hyväksyy 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä soveltamatta täytäntöönpanosäädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, ja ylläpidetään sitä.
Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla perustetaan julkisesti saatavilla oleva, ajantasainen sähköinen rekisteri tämän järjestelmän mukaisista tislattujen alkoholijuomien maantieteellisistä merkinnöistä, jäljempänä ’rekisteri’, joka korvaa asetuksessa (EY) N:o 110/2008 olevan liitteen III ja jolla on sama oikeudellinen arvo kuin kyseisellä liitteellä, ja ylläpidetään sitä. Rekisterin [lisätään alaviitteeseen suora linkki kyseiseen sivustoon] on tarjottava välitön pääsy kaikkiin maantieteellisiksi merkinnöiksi rekisteröityjen tislattujen alkoholijuomien kaikkiin tuote-eritelmiin.
Tarkistus 80
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta
Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Komissiolle siirretään valta antaa 43 artiklan mukaisesti tätä asetusta täydentäviä delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan rekisterin muotoa ja sisältöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta
Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena.
Rekisteriin voidaan ottaa maantieteellisinä merkintöinä sellaisia kolmansissa maissa tuotettujen tislattujen alkoholijuomien maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kansainvälisellä sopimuksella, jossa unioni on sopimuspuolena, vasta sen jälkeen kun komissio on antanut asiaa koskevan delegoidun säädöksen.
Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Tämän asetuksen 2 artiklan mukainen tislattujen alkoholijuomien maantieteellinen suoja ei rajoita asetuksen (EU) N:o 1308/2013 93 artiklassa määriteltyjä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä.
Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta
3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia tuotanto- tai valmistusvaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.
3.  Nimeä ei saa suojata maantieteellisenä merkintänä, jos asianomaisen tislatun alkoholijuoman luokan kannalta pakollisia vaiheita ei suoriteta asianomaisella maantieteellisellä alueella.
Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
34 artikla
34 artikla
34 artikla
Nykyisiä suojattuja maantieteellisiä merkintöjä koskevat täytäntöönpanovaltuudet
Nykyisiä maantieteellisiä merkintöjä koskevat valtuudet
1.  Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti suojatut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Komissio kirjaa ne rekisteriin.
Asetuksen (EY) N:o 110/2008 mukaisesti suojatut tislattujen alkoholijuomien maantieteelliset merkinnät ovat suojattuja maantieteellisinä merkintöinä tämän asetuksen mukaisesti ilman eri toimenpiteitä. Komissio kirjaa ne rekisteriin.
2.  Komissio voi kahden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulosta päättää omasta aloitteestaan peruuttaa täytäntöönpanosäädöksillä asetuksen (EY) N:o 110/2008 20 artiklassa tarkoitettujen maantieteellisten merkintöjen suojan, jos merkinnät eivät ole 2 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/200419 2 artiklan toisen kohdan 5 alakohdassa tarkoitettu valvontaelin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.
b)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/62519artiklan 5 kohdassa tarkoitettu toimeksiannon saanut elin, joka toimii tuotteita sertifioivana elimenä.
__________________
__________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/625, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus) (EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1).
Tarkistus 86
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat elintarvikealan toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.
Sen estämättä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään, tällaisesta tuote-eritelmien noudattamisen tarkastamisesta aiheutuvista kuluista vastaavat toimijat, joihin tämä valvonta kohdistuu.
Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 kohta
5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat tuote-eritelmien noudattamisen, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.
5.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten tai elinten, jotka tarkastavat maantieteellisen merkinnän ja tuote-eritelmien vastaavuuden, on oltava objektiivisia ja puolueettomia. Niillä on oltava käytettävissään tehtäviensä hoitamiseen tarvittava asiantunteva henkilöstö ja voimavarat.
Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
1.  Tämän asetuksen 35 ja 36 artiklassa säädettyihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistettuja menettelyjä ja vaatimuksia soveltuvin osin.
1.  Tämän asetuksen 35 ja 36 artiklassa säädettyihin tarkastuksiin sovelletaan asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistettuja menettelyjä ja vaatimuksia soveltuvin osin.
Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän luvun mukaisten velvoitteiden valvonta sisältyy erillisenä jaksona monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin asetuksen (EY) N:o 882/2004 4143 artiklan mukaisesti.
2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän luvun mukaisten velvoitteiden valvonta sisältyy erillisenä jaksona monivuotisiin kansallisiin valvontasuunnitelmiin asetuksen (EU) 2017/625 109111 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta
3.  Asetuksen (EY) N:o 882/2004 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vuosiraportteihin on sisällytettävä erillinen jakso, jossa esitetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetut tiedot tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden tarkastuksista.
3.  Asetuksen (EU) 2017/625 113 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin vuosiraportteihin on sisällytettävä erillinen jakso, jossa esitetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetut tiedot tällä asetuksella vahvistettujen velvoitteiden tarkastuksista.
Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
38 artikla
38 artikla
38 artikla
Siirretty säädösvalta
Siirretty säädösvalta
1.  Rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvan tuotannon erityispiirteiden huomioon ottamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
a)  maantieteellisen alueen rajaamista koskevia lisäperusteita; ja
b)  rajatulla maantieteellisellä alueella tapahtuvaan tuotantoon liittyviä rajoituksia ja poikkeuksia.
2.  Komissio voi tuotteiden laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi vahvistaa 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä edellytykset, joilla tuote-eritelmiin voi sisältyä 19 artiklan e alakohdassa tarkoitettuja pakkausta koskevia tietoja tai 19 artiklan h alakohdassa tarkoitettuja erityisiä merkintöjä koskevia sääntöjä.
3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai elintarvikealan toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi
3.  Komissio voi 43 artiklan mukaisesti annettavilla delegoiduilla säädöksillä tuottajien tai toimijoiden oikeutettujen etujen turvaamiseksi
a)  määritellä tapaukset, jolloin yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;
a)  määritellä tapaukset, jolloin yksittäinen tuottaja voi hakea suojaa maantieteelliselle merkinnälle;
b)  vahvistaa edellytyksiä, joita sovelletaan maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen, alustaviin kansallisiin menettelyihin, komission suorittamaan hakemusten tutkimiseen, vastaväitemenettelyyn ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen peruuttamiseen, mukaan lukien tapaukset, joissa maantieteellinen alue kattaa useamman kuin yhden maan.
b)  vahvistaa edellytyksiä, joita sovelletaan maantieteellisen merkinnän suojahakemukseen, alustaviin kansallisiin menettelyihin, komission suorittamaan hakemusten tutkimiseen, vastaväitemenettelyyn ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen peruuttamiseen, mukaan lukien tapaukset, joissa maantieteellinen alue kattaa useamman kuin yhden maan.
4.  Tuote-eritelmien tietojen asianmukaisuuden ja ytimekkyyden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla rajoitetaan tuote-eritelmän sisältämiä tietoja, jos tietojen rajoittaminen on tarpeen liian laajojen rekisteröintihakemusten välttämiseksi.
4.  Tuote-eritelmien tietojen asianmukaisuuden ja ytimekkyyden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä säännöistä, joilla rajoitetaan tuote-eritelmän sisältämiä tietoja, jos tietojen rajoittaminen on tarpeen liian laajojen rekisteröintihakemusten välttämiseksi.
5.  Muutoshakemuksen hallinnoinnin helpottamiseksi myös silloin, kun muutos on viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuva tilapäinen tuote-eritelmän muutos tai muutos liittyy toimivaltaisten viranomaisten virallisesti tunnustamiin luonnononnettomuuksiin tai epäsuotuisiin sääoloihin, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan niin jäsenvaltioiden kuin komission hyväksyttäviksi tulevia muutoksia koskevan menettelyn edellytyksiä ja vaatimuksia.
5.  Muutoshakemuksen hallinnoinnin helpottamiseksi myös silloin, kun muutos on viranomaisten määräämistä pakollisista terveyden- tai kasvinsuojelutoimista johtuva tilapäinen tuote-eritelmän muutos tai muutos liittyy toimivaltaisten viranomaisten virallisesti tunnustamiin luonnononnettomuuksiin tai epäsuotuisiin sääoloihin, siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan niin jäsenvaltioiden kuin komission hyväksyttäviksi tulevia muutoksia koskevan menettelyn edellytyksiä ja vaatimuksia.
6.  Maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön estämiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tältä osin täytäntöönpantaviksi tulevia tarkoituksenmukaisia toimia.
6.  Maantieteellisten merkintöjen lainvastaisen käytön estämiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tältä osin täytäntöönpantaviksi tulevia tarkoituksenmukaisia toimia.
7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat elintarvikealan toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.
7.  Tässä luvussa säädettyjen tarkastusten tehokkuuden varmistamiseksi siirretään komissiolle valta antaa 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimijoista toimivaltaisille viranomaisille tehtäviin ilmoituksiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä.
Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta
1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.
1.  Tislattuja alkoholijuomia koskevat tarkastukset ovat asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen noudattamisesta.
Tarkistus 93
Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle tämän asetuksen voimaantulosta määräämättömäksi ajaksi 5, 16, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
2.  Siirretään 5, 16, 27, 29, 30, 38 ja 41 artiklassa sekä 46 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi […] päivästä […]kuuta […] [EUVL: lisätään tämän asetuksen voimaantulopäivä]. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Edellä olevaa 19–23, 28 ja 29 artiklaa sovelletaan suoja-, muutos- ja peruuttamishakemuksiin, jotka on toimitettu sen jälkeen, kun tätä asetusta on ryhdytty soveltamaan.
3.  Edellä olevaa 19–23, 28 ja 29 artiklaa sovelletaan suoja-, muutos- ja peruuttamishakemuksiin, jotka on toimitettu sen jälkeen, kun tätä asetusta on ryhdytty soveltamaan. Viittauksen tuote-eritelmiin, sellaisina kuin ne on määritetty 2 artiklan 1 kohdan seitsemännessä alakohdassa, on myös tarvittaessa katsottava käsittävän asetuksella (EY) N:o 110/2008 ja erityisesti tämän asetuksen tällä artiklalla sekä 18, 28, 29, 35, 38 ja 39 artiklalla suojattujen tislattujen alkoholijuomien tekniset asiakirjat.
Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
(1 a)  ’Maatalousperäisellä’ tarkoitetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatuja tuotteita.
Tarkistus 96
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)
(1 b)  ’Tislauksella’ tarkoitetaan menetelmää, jossa alkoholipitoinen aineseos tai alkoholipitoinen neste kuumennetaan, minkä jälkeen näin syntyvä höyry jälleen kondensoidaan (nesteytetään). Tämän termisen menetelmän tarkoituksena on joko erottaa aineita alkuperäisestä seoksesta tai voimistaa alkoholipitoisen nesteen tiettyjä aistinvaraisia ominaisuuksia. Tuoteluokasta, valmistustavasta tai käytetystä polttolaitteesta riippuen tislaus suoritetaan joko yhden tai useamman kerran.
Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 alakohta – 2 kohta
Kun käytetty raaka-aine mainitaan erikseen, tisle on valmistettava yksinomaan kyseisestä raaka-aineesta.
Kun käytetyt raaka-aineet mainitaan erikseen, tisle on valmistettava yksinomaan niistä raaka-aineista.
Tarkistus 99
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
(2 a)  Tässä asetuksessa yleistä termiä ’tislaus’ käytetään kertaluonteisesta ja moninkertaisesta tislauksesta tai uudelleentislauksesta.
Tarkistus 100
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – e a alakohta (uusi)
e a)   stevia;
Tarkistus 101
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – f alakohta
f)  muu luonnollinen hiilihydraatti, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.
f)  muu luonnollinen aine tai maatalousperäinen raaka-aine, jolla on samanlainen vaikutus kuin a–e alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla.
Tarkistus 102
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 4 alakohta
(4)  ’Alkoholin lisäämisellä’ tarkoitetaan maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden taikka näiden molempien lisäämistä tislattuun alkoholijuomaan.
(4)  ’Alkoholin lisäämisellä’ tarkoitetaan maatalousperäisen etyylialkoholin tai maatalousperäisten tisleiden taikka näiden molempien lisäämistä tislattuun alkoholijuomaan. Maatalousperäisen alkoholin käyttämistä väriaineiden, aromien tai muiden tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa käytettävien sallittujen lisäaineiden laimentamiseen tai liuottamiseen ei katsota alkoholin lisäämiseksi.
Tarkistus 103
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)
(8 a)   ’Maustamisella’ tarkoitetaan aromien tai elintarvikeainesosien, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, lisäämistä tislatun alkoholijuoman valmistuksen yhteydessä.
Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 14 alakohta
(14)  ’Värjäämisellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyn yhden tai useamman väriaineen käyttämistä tislattujen alkoholijuomien valmistuksessa.
(14)  ’Värjäämisellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä I olevassa 2 kohdassa määritellyn yhden tai useamman väriaineen käyttämistä tislattujen alkoholijuomien tuotannossa.
Tarkistus 105
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)
(16 a)   ’Valmistuspaikalla’ tarkoitetaan paikkaa tai aluetta, jossa tislatulle alkoholijuomalle sen ominaispiirteet ja olennaiset määräävät laatuominaisuudet antava tuotantoprosessivaihe tapahtuu.
Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 16 b alakohta (uusi)
(16 b)   ’Kuvauksella’ tarkoitetaan etiketissä, esittelyssä ja pakkauksessa sekä juoman mukana seuraavissa kuljetusasiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, kuten kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, ja juoman mainonnassa käytettyjä ilmaisuja.
Tarkistus 107
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 1 – a alakohta – ii alakohta
ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä myyntinimitykseen ”rommi” ilmaisu ”maatalous-” sekä jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä
ii)  tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan sokeriruokomehusta alkoholikäymisellä ja tislaamalla siten, että sillä on rommin tyypilliset aromiominaisuudet, ja jonka haihtuvien aineiden pitoisuus on vähintään 225 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia. Tätä tislattua alkoholijuomaa voidaan pitää kaupan liittämällä viralliseen nimeen ”rommi” ilmaisu ”maatalous-” ainoastaan silloin, kun siihen liittyy jokin rekisteröidyistä Ranskan merentakaisten departementtien ja Madeiran autonomisen alueen maantieteellisistä merkinnöistä.
Tarkistus 108
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 1 – f a alakohta (uusi)
f a)  Rommiin voidaan lisätä loppumaun pyöristämiseksi makeutusta siten, että lopputuotteen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on enintään 20 grammaa litrassa.
Tarkistus 109
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 2 – otsikko
2.  Whisky tai Whiskey
2.  Whisky tai Whiskey
(Sanat ”Whisky” tai ”Whiskey” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 110
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 2 – c alakohta
c)  Alkoholia ei saa lisätä, kuten liitteessä I olevassa 54 kohdassa on määritelty, laimennettuna eikä laimentamattomana.
c)  Alkoholia ei saa lisätä, kuten liitteessä I olevassa 4 kohdassa on määritelty, laimennettuna eikä laimentamattomana.
Tarkistus 111
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 2 – d alakohta
d)  Whiskyä tai whiskeyä ei saa makeuttaa eikä maustaa, eikä se saa sisältää muita lisäaineita kuin värjäämiseen käytettyä sokerikulööriä.
d)  Whiskyä tai whiskeyä ei saa makeuttaa eikä maustaa, eikä se saa sisältää muita lisäaineita kuin värjäämiseen käytettyä sokerikulööriä (E150a).
Tarkistus 112
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 3 – b alakohta
b)  Kornia lukuun ottamatta viljasta tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37 tilavuusprosenttia.
b)  Kornia lukuun ottamatta viljasta tislatun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 35 tilavuusprosenttia.
Tarkistus 113
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 3 – f a alakohta (uusi)
f a)  Viljasta tislattua alkoholijuomaa voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna vain enintään 10 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 114
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 4 – d alakohta
d)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.
d)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois valmistuksessa perinteisesti käytettävien aineiden lisäämistä. Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan kaikkialla unionissa sallitut aineet ottaen huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden perinteiset valmistusmenetelmät.
Tarkistus 115
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 4 – f a alakohta (uusi)
f a)  Viinistä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla sokeria lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 116
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 4 – f b alakohta (uusi)
f b)  Käsitettä ”Branntwein” saa edelleen käyttää etikan yhteydessä etikan kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä.
Tarkistus 117
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 5 – otsikko
5.  Brandy tai Weinbrand
5.  Brandy tai Weinbrand
Tarkistus 118
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 5 – d alakohta
d)  Brandyä tai Weinbrandia ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.
d)  Brandyä tai Weinbrandia ei saa maustaa. Tämä ei sulje pois valmistuksessa perinteisesti käytettävien aineiden lisäämistä. Komissio hyväksyy 43 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan kaikkialla unionissa sallitut aineet ottaen huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden perinteiset valmistusmenetelmät.
Tarkistus 119
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 5 – e a alakohta (uusi)
e a)  Brandya tai Weinbrandia voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 35 grammalla lopputuotteen litraa kohden tuotteen loppumaun pyöristämiseksi.
(Sanat ”Brandy tai Weinbrand” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 120
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 6 – e a alakohta (uusi)
e a)  Rypäleiden puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa tai marcia voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 121
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 7 – a alakohta – iv alakohta
iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 7 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä;
iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 1 gramma hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä; kivellisistä hedelmistä valmistetun tislatun alkoholijuoman etyylikarbamaattipitoisuus lopputuotteessa on enintään 1 milligramma litrassa;
Tarkistus 122
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 7 – f a alakohta (uusi)
f a)  Hedelmien puristejäännöksestä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 123
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 8
8.  Rusinoista tislattu alkoholijuoma tai raisin brandy
8.  Rusinoista tislattu alkoholijuoma tai raisin brandy
Tarkistus 124
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 8 – e a alakohta (uusi)
e a)  Rusinoista tislattua alkoholijuomaa tai raisin brandya voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
(Sanat ”raisin brandy” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 125
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 9 – a alakohta – iv alakohta
iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 7 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos alkoholin valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä.
iv)  sen syaanivetyhapon pitoisuus on enintään 1 gramma hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia, jos alkoholin valmistukseen käytetään kivellisiä hedelmiä. Kivellisistä hedelmistä valmistetun tislatun alkoholijuoman etyylikarbamaattipitoisuus lopputuotteessa on enintään 1 milligramma litraa kohden;
Tarkistus 126
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 9 – b alakohta – ii a alakohta (uusi)
ii a)  – etelänpihlajanmarja (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  välimerenpihlajanmarja (Sorbus domestica L.),
–  koiranruusunmarja (Rosa canina L.).
Tarkistus 127
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 9 – f alakohta – 3 a alakohta (uusi)
Vaihtoehtoisesti myynimitystä ”Obstler” voidaan käyttää hedelmistä tislatuista alkoholijuomista, jotka on valmistettu omenoiden, päärynöiden tai niiden molempien eri lajikkeista.
(Sana ”Obstler” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 128
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 9 – h alakohta
h)  Kun kahta tai useampaa hedelmä-, marja- tai vihanneslajia on tislattu yhdessä, tuote on myytävä tapauksen mukaan nimityksellä ”hedelmäviina” tai ”vihannesviina”. Tätä nimitystä voidaan täydentää kunkin hedelmän, marjan tai vihanneksen nimellä käytettyjen määrien mukaisessa, alenevassa järjestyksessä.
h)  Kun kahta tai useampaa hedelmä-, marja- tai vihanneslajia on tislattu yhdessä, tuote on myytävä tapauksen mukaan nimityksellä ”hedelmä- ja vihannesviina” tai ”vihannes- ja hedelmäviina” riippuen siitä, onko käytetty enemmän hedelmiä ja marjoja vai vihanneksia. Tätä nimitystä voidaan täydentää kunkin hedelmän, marjan tai vihanneksen nimellä käytettyjen määrien mukaisessa, alenevassa järjestyksessä.
Tarkistus 129
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 9 – h a alakohta (uusi)
h a)  Hedelmistä tislattua alkoholijuomaa voidaan makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna vain enintään 18 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 130
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 10 – d alakohta
d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa.
d)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa ei saa maustaa. Tämä ei kuitenkaan sulje pois perinteisiä valmistusmenetelmiä.
Tarkistus 131
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 10 – e a alakohta (uusi)
e a)  Omena- tai päärynäsiideristä tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 15 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 132
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 11 – f a alakohta (uusi)
f a)  Hunajasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
Tarkistus 133
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 12 – otsikko
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand tai sakasta tislattu väkevä alkoholijuoma
(Sanat ”tai sakasta tislattu väkevä alkoholijuoma” on tarkoitus kirjoittaa lihavoituna, jos tämä tarkistus hyväksytään.)
Tarkistus 134
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 12 – a alakohta
a)  Hefebrand tai sakasta tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan tislaamalla viinin valmistuksessa tai hedelmien käymisessä syntyvää pohjasakkaa siten, että tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia.
a)  Hefebrand tai sakasta tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan yksinomaan tislaamalla viinin valmistuksessa syntyvää pohjasakkaa tai hedelmien käymisessä syntyvää pohjasakkaa siten, että tisleen alkoholipitoisuus on vähemmän kuin 86 tilavuusprosenttia.
Tarkistus 135
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 12 – f a alakohta (uusi)
f a)  Hefebrandia tai sakasta tislattua alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
(Sana ”Hefebrand” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 136
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 13 – otsikko
13.  Bierbrand tai eau de vie de bière
13.  Bierbrand tai eau-de-vie de bière
Tarkistus 137
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 13 – e a alakohta (uusi)
e a)  Bierbrandia tai eau-de-vie de bièreä voidaan makeuttaa loppumaun pyöristämiseksi inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
(Sanat ”Bierbrand tai eau-de-vie de la bière” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 138
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 14 – otsikko
14.  Topinambur
14.  Topinambur tai maa-artisokasta tislattu väkevä alkoholijuoma
(Sanat ”tai maa-artisokasta tislattu väkevä alkoholijuoma” on tarkoitus kirjoittaa lihavoituna, jos tämä tarkistus hyväksytään.)
Tarkistus 139
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 14 – e a alakohta (uusi)
e a)  Topinamburia tai maa-artisokasta tislattua väkevää alkoholijuomaa voidaan loppumaun pyöristämiseksi makeuttaa inverttisokerina ilmaistuna enintään 20 grammalla lopputuotteen litraa kohden.
(Sana ”Topinambur” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 140
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – a alakohta – 3 alakohta
Maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.
Vodkan valmistukseen käytettävän maatalousperäisen etyylialkoholin jäämien enimmäispitoisuuksien on oltava liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen enimmäismäärien mukaiset; metanolin pitoisuus saa kuitenkin olla enintään 10 grammaa hehtolitrassa 100-tilavuusprosenttista alkoholia.
Tarkistus 141
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – b alakohta
b)  Vodkan alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37,5 tilavuusprosenttia.
b)  Vodkan alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37,5 ja enintään 80 tilavuusprosenttia.
Tarkistus 142
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – b a alakohta (uusi)
b a)  Vodkaa ei saa värjätä.
Tarkistus 143
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – d alakohta
d)  Sellaisen vodkan kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä, jota ei ole valmistettu yksinomaan perunasta tai viljasta, on oltava ilmaisu ”valmistettu …sta/stä” täydennettynä maatalousperäisen etyylialkoholin valmistamisessa käytettyjen raaka-aineiden nimellä.
d)  Sellaisen vodkan kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä, jota ei ole valmistettu yksinomaan perunasta tai viljasta tai molemmista, on oltava ilmaisu ”valmistettu …sta/stä” täydennettynä maatalousperäisen etyylialkoholin valmistamisessa käytettyjen raaka-aineiden nimellä.
Tarkistus 144
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – d a alakohta (uusi)
d a)  Vodkaa voidaan makeuttaa tuotteen loppumaun pyöristämiseksi. Lopputuotteessa voi kuitenkin olla enintään 10 grammaa makeutusainetta litrassa inverttisokerin ekvivalenttina ilmaistuna.
Tarkistus 145
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 15 – d b alakohta (uusi)
d b)  Vaihtoehtoisesti myyntinimitys voi olla ”vodka” missä tahansa jäsenvaltiossa.
(Sana ”vodka” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 146
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – i alakohta
i)  se valmistetaan maseroimalla ii alakohdassa lueteltuja, osittain käyneitä tai käymättömiä hedelmiä tai marjoja, joihin voidaan lisätä 100:aa käynyttä hedelmä- tai marjakiloa kohden enintään 20 litraa maatalousperäistä etyylialkoholia, tislattua alkoholijuomaa tai samasta hedelmästä saatua tislettä taikka niiden sekoitusta, ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi;
i)  se valmistetaan maseroimalla ii alakohdassa lueteltuja, osittain käyneitä tai käymättömiä hedelmiä tai marjoja, joihin voidaan lisätä 100:aa käynyttä hedelmä- tai marjakiloa kohden enintään 20 litraa maatalousperäistä etyylialkoholia, tislattua alkoholijuomaa tai samasta hedelmästä saatua tislettä taikka niiden yhdistelmää, ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi;
Tarkistus 147
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 9 luetelmakohta
–  pihlajanmarja (Sorbus aucuparia L.),
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 148
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 10 luetelmakohta
–  tuomipihlajanmarja (Sorbus domestica L.),
(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
Tarkistus 149
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 16 – a alakohta – ii alakohta – 32 a luetelmakohta (uusi)
–  aronia (Aronia MEDIK.),
–  tuomenmarja (Prunus padus L.).
Tarkistus 150
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 17 – a alakohta
a)  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi) on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maseroimalla luokassa 16 olevan a alakohdan ii alakohdassa lueteltuja käymättömiä hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, pähkinöitä tai yrttien tai ruusun terälehtien kaltaisia muita kasviaineksia maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi.
a)  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi) on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maseroimalla luokassa 16 olevan a alakohdan ii alakohdassa lueteltuja käymättömiä hedelmiä ja marjoja, vihanneksia, pähkinöitä, sieniä tai yrttien tai ruusun terälehtien kaltaisia muita kasviaineksia maatalousperäisessä etyylialkoholissa ja tislaamalla maseroinnin jälkeen alle 86-tilavuusprosenttiseksi.
Tarkistus 151
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 17 – otsikko
17.  Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi)
17.   Geist (johon liittyy käytetyn hedelmän tai käytettyjen raaka-aineiden nimi)
Tarkistus 152
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 17 – c a alakohta (uusi)
c a)  Nimityksen ”Geist” käyttö niin, että sen etuliitteenä on jokin muu käsite kuin hedelmä, on edelleen sallittua tislattujen alkoholijuomien alalla mielikuvitusnimen muodossa.
Tarkistus 153
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 19 – a alakohta
a)  Katajanmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia tai viljasta tislattua alkoholijuomaa tai viljatislettä taikka niiden sekoitusta katajanmarjoilla (Juniperus communis L. tai Juniperus oxicedrus L.).
a)  Katajanmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma on tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia tai viljasta tislattua alkoholijuomaa tai viljatislettä taikka niiden yhdistelmää katajanmarjoilla (Juniperus communis L. tai Juniperus oxicedrus L.).
Tarkistus 154
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 20 – otsikko
20.  Gin
20.  Gin
Tarkistus 155
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 21 – otsikko
21.  Tislattu gin
21.  Tislattu gin
Tarkistus 156
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 21 – a alakohta – ii alakohta
ii)  tuote, joka saadaan sekoittamalla keskenään tällaisella tislauksella saatua tislettä ja koostumukseltaan, puhtaudeltaan ja alkoholipitoisuudeltaan vastaavaa maatalousperäistä etyylialkoholia; tislatun ginin maustamiseen voidaan myös käyttää luokassa 20 olevassa c alakohdassa määriteltyjä aromiaineita tai aromivalmisteita taikka näitä molempia.
ii)  tuote, joka saadaan yhdistämällä tällaisella tislauksella saatua tislettä ja koostumukseltaan, puhtaudeltaan ja alkoholipitoisuudeltaan vastaavaa maatalousperäistä etyylialkoholia; tislatun ginin maustamiseen voidaan myös käyttää luokassa 20 olevassa c alakohdassa määriteltyjä aromiaineita tai aromivalmisteita taikka näitä molempia.
Tarkistus 157
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 22 – otsikko
22.  London gin
22.  London gin
Tarkistus 158
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 22 – c alakohta
c)  IlmaisuaLondon gin” voidaan täydentää ilmaisulladry”.
c)  IlmaisuunLondon gin” voidaan lisätä ilmaisu ”dry”.
Tarkistus 159
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 24 – otsikko
24.  Akvavit tai aquavit
24.  Akvavit tai aquavit
Tarkistus 160
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 26 – otsikko
26.  Pastis
26.  Pastis
Tarkistus 161
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 27 – otsikko
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Tarkistus 162
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 28 – otsikko
28.  Anis
28.  Anis
Tarkistus 163
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 28 – b alakohta
b)  Aniksen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 37 tilavuusprosenttia.
b)  Aniksen alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 35 tilavuusprosenttia.
Tarkistus 164
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 29 – otsikko
29.  Tislattu anis
29.  Tislattu anis
Tarkistus 165
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 30 – otsikko
30.  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter
30.  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma tai bitter
Tarkistus 166
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 30 – a alakohta
a)  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter on voimakkaasti karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia aromiaineilla.
a)  Karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma eli bitter on voimakkaasti karvaanmakuinen tislattu alkoholijuoma, joka valmistetaan maustamalla maatalousperäistä etyylialkoholia aromiaineilla, aromivalmisteilla tai molemmilla.
Tarkistus 167
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 31 – d a alakohta (uusi)
d a)  Maustetun vodkan sokeripitoisuuden on oltava enintään 100 grammaa litrassa inverttisokerina ilmaistuna.
Tarkistus 168
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 31 – d b alakohta (uusi)
d b)  Sana ”vodka” millä tahansa unionin virallisella kielellä voidaan korvata sanalla ”vodka”.
(Sana ”vodka” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 169
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 32 – a alakohta – ii alakohta
ii)  joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista tai maatalousperäisestä tisleestä tai yhdestä tai useammasta tislatusta alkoholijuomasta taikka näiden sekoituksista makeuttamalla ja lisäämällä yhtä tai useampaa aromia, maataloustuotetta tai elintarviketta.
ii)  joka on valmistettu maatalousperäisestä etyylialkoholista tai maatalousperäisestä tisleestä tai yhdestä tai useammasta tislatusta alkoholijuomasta taikka näiden yhdistelmästä makeuttamalla ja lisäämällä yhtä tai useampaa aromia, maataloustuotetta tai elintarviketta.
Tarkistus 170
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 32 – d alakohta – 2 a alakohta (uusi)
Vaihtoehtoisesti myyntinimitys voi olla ”likööri” missä tahansa jäsenvaltiossa.
(Sana ”likööri” on tarkoitus kirjoittaa kursiivilla, jos tämä hyväksytään.)
Tarkistus 171
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 32 – d a alakohta (uusi)
d a)  Myyntinimitystä ”likööri” voidaan täydentää tuotteen valmistukseen käytetyn aromin tai elintarvikkeen nimellä.
Tarkistus 172
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 34 – otsikko
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Tarkistus 173
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 35 – otsikko
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Tarkistus 174
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 36 – otsikko
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Tarkistus 175
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 37 – otsikko
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Tarkistus 176
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 38 – otsikko
38.   Oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma eli Pacharán
31 a.   Oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma tai Pacharán
(Luokka ”oratuomenmarjoilla maustettu tislattu alkoholijuoma tai Pacharán” on siirrettävä luokkien 31 ”vodka” ja 32 ”likööri” väliin.)
Tarkistus 177
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 39 – otsikko
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Tarkistus 178
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 39 – a alakohta – ii alakohta
ii)  sen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on vähintään 370 grammaa litrassa;
ii)  sen sokeripitoisuus inverttisokerina ilmaistuna on vähintään 350 grammaa litrassa;
Tarkistus 179
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 40 – otsikko
40.  Maraschino, Marrasquino tai Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino tai Maraskino
Tarkistus 180
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 41 – otsikko
41.  Nocino
41.  Nocino
Tarkistus 181
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 42 – otsikko
42.  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat
42.  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat
Tarkistus 182
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 42 – a alakohta
a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden sekoituksesta ja jonka ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa.
a)  Munalikööri tai advocaat tai avocat tai advokat on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista taikka näiden yhdistelmästä ja jonka ainesosia ovat munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Puhtaan munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 140 grammaa litrassa. Jos tuotteessa käytetään muita kuin Gallus Gallus -suvun kanojen munia, tästä on ilmoitettava etiketissä.
Tarkistus 183
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 42 – c alakohta
c)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää ainoastaan aromiaineita ja aromivalmisteita.
c)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää ainoastaan elintarvikkeita, joilla on aromaattisia ominaisuuksia, luontaisia aromiaineita ja aromivalmisteita.
Tarkistus 184
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – 42 kohta – c a alakohta (uusi)
c a)  Munaliköörin tai advocaatin tai avocatin tai advokatin valmistuksessa saa käyttää kermaa.
Tarkistus 185
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – 43 kohta – a alakohta
a)  Munaa sisältävä likööri on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista tai näiden sekoituksesta ja jonka tyypillisiä ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 70 grammaa litrassa.
a)  Munaa sisältävä likööri on tislattu alkoholijuoma, joka on joko maustamatonta tai maustettua ja joka valmistetaan maatalousperäisestä etyylialkoholista, tisleestä tai tislatusta alkoholista tai näiden yhdistelmästä ja jonka tyypillisiä ainesosia ovat korkealaatuinen munankeltuainen, munanvalkuainen ja sokeri tai hunaja. Sokerin tai hunajan pitoisuuden on inverttisokerina ilmaistuna oltava vähintään 150 grammaa litrassa. Munankeltuaisen vähimmäispitoisuuden on lopputuotteessa oltava 70 grammaa litrassa.
Tarkistus 186
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 44 – otsikko
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Tarkistus 187
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 45 – otsikko
45.  Väkevä glögi tai spritglögg
45.  Väkevä glögi tai spritglögg
Tarkistus 188
Ehdotus asetukseksi
Liite II – I osa – luokka 46 – otsikko
46.  Berenburg tai Beerenburg
46.  Berenburg tai Beerenburg
Tarkistus 189
Ehdotus asetukseksi
Liite II – II osa – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Guignolet Kirschiä tuotetaan Ranskassa ja se valmistetaan sekoittamalla guignolet’ta ja kirschiä siten, että vähintään kolme prosenttia lopputuotteen puhtaasta alkoholista on peräisin kirschistä. Guignolet Kirschin alkoholipitoisuuden on oltava vähintään 15 tilavuusprosenttia. Esittelyssä ja merkinnöissä ilmaisun ”Guignolet” on oltava samanlaisella, samankokoisella ja samanvärisellä kirjasinlajilla sekä samalla rivillä kuin ilmaisun ”Kirsch”; kun kyseessä ovat pullot, ilmaisujen on oltava etupuolen etiketissä. Alkoholikoostumusta koskeviin tietoihin on sisällyttävä guignolet’n ja kirschin puhtaan alkoholin tilavuuden prosenttiosuus Guignolet Kirschin puhtaan alkoholin kokonaistilavuudesta.
Tarkistus 190
Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)
LIITE II a
DYNAAMINEN TAI NS. CRIADERAS Y SOLERA -KYPSYTYSMENETELMÄ
Dynaamisessa tai ns. criaderas y solera ‑kypsytysmenetelmässä kussakin tammitynnyrissä ja -säiliössä olevasta brandystä lasketaan määräajoin pois osuus tietyn kypsytysasteen brandyä ja syntyvä tyhjä tila täytetään seuraavaksi vanhimmalla brandyllä.
Määritelmät
Kypsytysasteet: Kukin tammitynnyreiden ja -säiliöiden ryhmä, joissa on sama kypsytysaste, joiden mukaisesti brandy kehittyy kypsytysmenetelmän aikana. Jokaisesta asteesta käytetään nimitystä ’criadera’, lukuun ottamatta viimeistä, valmista brandyä edeltävää astetta, josta käytetään nimitystä ’solera’.
Erottaminen: Kustakin kypsytysasteen tammitynnyristä ja -säiliöstä laskettu osa brandyä, joka lisätään seuraavan kypsytysasteen tammitynnyreihin ja -säiliöihin tai ’soleran’ tapauksessa toimitusvalmiiseen tuotteeseen.
Täyttäminen: Tietyn kypsytysasteen tammitynnyreistä ja -säiliöistä saatava brandy, joka lisätään ja sekoitetaan seuraavan kypsytysasteen tammitynnyreihin ja säiliöihin.
Keskimääräinen kypsytysaika: Aika, joka kuluu koko brandyvaraston kiertoon kypsytysmenetelmässä laskettuna erotuksena kaikkien kypsytysasteiden kokonaismäärän ja viimeisestä kypsytysasteesta – ’solerasta’ – erotetun määrän välillä yhden vuoden aikana.
’Solerasta’ erotetun brandyn keskimääräinen kypsytysaika voidaan laskea seuraavan kaavan avulla:
𝑡̅ = Vt/Ve
jossa:
− 𝑡̅ on keskimääräinen kypsytysaika vuosina ilmaistuna
− Vt on kypsytysmenetelmän varaston kokonaismäärä puhtaina alkoholilitroina ilmaistuna.
− Ve on toimitettavaksi erotetun tuotteen määrä puhtaina alkoholilitroina ilmaistuna.
Keskimääräinen vähimmäiskypsytysaika: Kun tammitynnyreitä ja -säiliöitä on alle 1 000 litraa, vuotuisten erotusten ja täyttöjen määrän on oltava sama tai vähemmän kuin järjestelmän kypsytysasteiden määrä kerrottuna kahdella, jotta varmistetaan, että nuorimman osuuden ikä on vähintään kuusi kuukautta.
Kun tammitynnyreitä ja -säiliöitä on yli 1 000 litraa, vuotuisten erotusten ja täyttöjen määrän on oltava sama tai vähemmän kuin järjestelmän kypsytysasteiden määrä, jotta varmistetaan, että nuorimman osuuden ikä on vähintään yksi vuosi.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0021/2018).

Päivitetty viimeksi: 5. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö