Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0392(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0021/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0021/2018

Rasprave :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Objašnjenja glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.14

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Usvojeni tekstovi
PDF 819kWORD 94k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Definicija, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića i zaštita njihovih oznaka zemljopisnog podrijetla ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Amandmani koje je donio Europski parlament 1. ožujka 2018. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.
(3)   Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića čvrsto je povezana s poljoprivrednim sektorom. Osim svoje velike važnosti u pogledu načina plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivrednim sektorom.
(3)   Mjere koje se primjenjuju na sektor jakih alkoholnih pića trebale bi pridonijeti postizanju visoke razine zaštite potrošača, uklanjanju asimetrije informacija, sprečavanju zavaravajućih praksi te ostvarivanju transparentnosti tržišta i poštenog tržišnog natjecanja. Njima treba štititi ugled koji jaka alkoholna pića Unije postižu na tržištu Unije i na svjetskom tržištu, vodeći i dalje računa o tradicionalnim praksama koje se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića te povećanoj potrebi zaštite i informiranja potrošača. U obzir treba uzeti i tehnološke inovacije u pogledu jakih alkoholnih pića, ako takve inovacije služe za poboljšanje kvalitete, a da ne utječu na tradicionalna svojstva predmetnih jakih alkoholnih pića. Proizvodnja jakih alkoholnih pića regulirana je Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a, Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1b i Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća1c te je čvrsto povezana s poljoprivrednim sektorom. Osim svoje velike važnosti u pogledu plasmana poljoprivrednih proizvoda Unije, ta povezanost određuje kvalitetu, sigurnost i ugled jakih alkoholnih pića proizvedenih u Uniji. Stoga regulatornim okvirom treba naglasiti tu čvrstu povezanost s poljoprivredno-prehrambenim sektorom.
____________________________
1a Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).
1b Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.).
1c Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Mjere koje se primjenjuju na jaka alkoholna pića poseban su slučaj u usporedbi s općim pravilima utvrđenima za poljoprivredno-prehrambeni sektor. Posebne značajke u tom se slučaju odnose na očuvanje tradicionalnih načina proizvodnje, na blisku povezanost jakih alkoholnih pića s poljoprivrednim sektorom, na upotrebu visokokvalitetnih proizvoda te na napore da se zaštiti sigurnost potrošača, a sektor jakih alkoholnih pića obvezao se da neće nikad odustati od toga.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)   Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.
(4)   Kako bi se osigurao ujednačeniji pristup u zakonodavstvu kojim se reguliraju jaka alkoholna pića, ovom Uredbom treba utvrditi jasne kriterije za definiciju, prezentiranje i označivanje jakih alkoholnih pića te za zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla, ne dovodeći u pitanje različitost službenih jezika i pisama u EU-u. Njome treba utvrditi i pravila za upotrebu etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla u proizvodnji alkoholnih pića i za upotrebu trgovačkih naziva jakih alkoholnih pića pri prezentiranju i označivanju prehrambenih proizvoda.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)   U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Takve oznake podrijetla trebale bi zadovoljavati usklađene kriterije. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.
(15)   U određenim slučajevima subjekti u poslovanju s hranom mogu željeti ili se od njih može tražiti da navedu podrijetlo jakih alkoholnih pića kako bi privukli pozornost potrošača na svojstva svojih proizvoda. Stoga je potrebno utvrditi posebne odredbe o označivanju države podrijetla ili mjesta podrijetla pri prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)   U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12.
(17)   U vezi sa zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla važno je na primjeren način uzeti u obzir Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva („Sporazum o TRIPS-u”), osobito njegove članke 22. i 23., i Opći sporazum o carinama i trgovini („GATT”), koji su odobreni Odlukom Vijeća 94/800/EZ12. Kako bi se ojačala zaštita i kako bi se učinkovitije suprotstavilo krivotvorenju , ta bi se zaštita trebala primjenjivati i u pogledu robe koja je u provozu kroz carinsko područje Unije.
__________________
__________________
12 Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).
12 Odluka Vijeća 94/800/EZ od 22. prosinca 1994. o sklapanju u ime Europske zajednice, s obzirom na pitanja iz njezine nadležnosti, sporazuma postignutih u Urugvajskom krugu multilateralnih pregovora (1986. – 1994.) (SL L 336, 23.12.1994., str. 1.).
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)   Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.
(18)   Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća13 ne primjenjuje se na jaka alkoholna pića. Stoga bi trebalo utvrditi pravila o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića. Komisija bi trebala registrirati oznake zemljopisnog podrijetla kojima se identificiraju jaka alkoholna pića kao pića podrijetlom s državnog područja zemlje ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se određeno svojstvo, ugled, tradicionalni način obrade i proizvodnje ili drugo svojstvo jakog alkoholnog pića mogu uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu.
_________________
_________________
13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).
13 Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L 343, 14.12.2012., str. 1.).
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.a (nova)
(18a)  Jaka alkoholna pića s oznakom zemljopisnog podrijetla koja se temelje na vinima koja nemaju zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i koja su registrirana u skladu s ovom Uredbom trebala bi se moći koristiti istim instrumentima za upravljanje proizvodnim potencijalom koji su dostupni u okviru Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a.
_______________________
1a Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
(19)   Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na iscrpnijim i bolje testiranim postupcima za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla.
(19)   Treba utvrditi postupke za registraciju, izmjenu i moguće brisanje oznaka zemljopisnog podrijetla Unije ili treće zemlje u skladu sa Sporazumom o TRIPS-u uz automatsko priznavanje statusa postojećih registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla Unije. U cilju izrade pravila o postupcima u vezi s oznakama zemljopisnog podrijetla koja bi bila usklađena u svim sektorima, na području jakih alkoholnih pića ta pravila trebaju biti temeljena na sličnim postupcima koji se koriste za poljoprivredne i prehrambene proizvode utvrđenima Uredbom (EU) br. 1151/2012, pri čemu treba u obzir uzeti specifičnosti sektora jakih alkoholnih pića. Kako bi se pojednostavnili postupci registracije i osiguralo da subjektima u poslovanju s hranom i potrošačima informacije budu na raspolaganju u elektroničkom obliku, treba utvrditi transparentan, sveobuhvatan i lako dostupan elektronički registar oznaka zemljopisnog podrijetla, s istom pravnom snagom kao i Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008. Oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s Uredbom (EZ) br. 110/2008 Komisija bi automatski trebala registrirati. Komisija bi prije stupanja na snagu ove Uredbe trebala završiti provjeru oznaka zemljopisnog podrijetla iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 110/2008, u skladu s člankom 20. te uredbe.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)   Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za osiguranje sukladnosti s ovom Uredbom, a Komisija bi trebala moći nadgledati i potvrditi tu sukladnost. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.
(20)   Kako bi se očuvali ugled i vrijednost sektora jakih alkoholnih pića, od ključne je važnosti zadržati visoki standard kvalitete. Državna tijela država članica trebala bi biti odgovorna za očuvanje standarda osiguravajući sukladnost s ovom Uredbom. Međutim, Komisija bi trebala moći nadgledati i provjeriti tu sukladnost kako bi potvrdila njezinu ujednačenu primjenu. Stoga bi od Komisije i država članica trebalo zatražiti da razmjenjuju odgovarajuće informacije.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)   Pri primjeni politike kvalitete te radi osiguravanja visoke kvalitete jakih alkoholnih pića i raznolikosti u sektoru jakih alkoholnih pića, državama članicama treba omogućiti da donose stroža pravila o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića koja se proizvode na njihovu državnom području od onih utvrđenih ovom Uredbom.
(21)   Pri primjeni politike kvalitete te radi osiguravanja visoke kvalitete jakih alkoholnih pića i raznolikosti u sektoru jakih alkoholnih pića, državama članicama treba omogućiti da donose stroža pravila o proizvodnji, definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića koja se proizvode na njihovu državnom području od onih utvrđenih ovom Uredbom.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)   Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.
(22)   Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, tradicionalni postupci starenja i, u iznimnim slučajevima, zakonodavstvo trećih zemalja uvoznica, te kako bi se osigurala puna zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla, vodeći pritom računa o važnosti tradicionalnih praksi, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjena ili odstupanja od tehničkih definicija i zahtjeva za kategorije jakih alkoholnih pića te specifičnih pravila koja se odnose na neke od njih iz Poglavlja I. ove Uredbe, u pogledu označivanja i prezentiranja iz Poglavlja II. ove Uredbe, u pogledu oznaka zemljopisnog podrijetla iz Poglavlja III. ove Uredbe te u pogledu kontrola i međusobnog razmjenjivanja informacija iz Poglavlja IV. ove Uredbe.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.
(23)  Kako bi se moglo brzo reagirati na gospodarski i tehnološki razvoj u vezi s jakim alkoholnim pićima obuhvaćenima ovom Uredbom, a za koje ne postoje kategorije i tehničke specifikacije koje bi štitile potrošače i gospodarske interese proizvođača te kako bi se objedinili zahtjevi u pogledu proizvodnje i kvalitete tih jakih alkoholnih pića, ovlast za donošenje akata, u skladu s člankom 290. Ugovora, trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu dodavanja, podložno određenim uvjetima, novih kategorija jakih alkoholnih pića onima koje su navedene u dijelovima I. i II. Priloga II. ovoj Uredbi te u pogledu utvrđivanja njihovih tehničkih specifikacija.
Briše se.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – uvodni dio
i.   izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda:
i.   izravno upotrebom jedne od sljedećih metoda, zasebno ili u kombinaciji:
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – alineja 2.
—   maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili mješavini jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,
—   maceracijom ili sličnom preradom biljnog materijala u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima ili kombinaciji jakih alkoholnih pića u smislu ove Uredbe,
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka i. – alineja 3. – uvodni dio
—   dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima nečeg od sljedećeg:
—   dodavanjem etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla, destilatima poljoprivrednog podrijetla ili jakim alkoholnim pićima jednog ili više sljedećih proizvoda:
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka ii. – uvodni dio
ii.   dodavanjem jakom alkoholnom piću nečeg od sljedećeg:
ii.   dodavanjem jakom alkoholnom piću nečeg od sljedećeg, zasebno ili u kombinaciji:
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d – podtočka ii. – alineja 4.a (nova)
—  pića;
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio
(3)   „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s nečim od sljedećeg:
(3)   „mješavina” je jako alkoholno piće navedeno u dijelu I. Priloga II. ili koje odgovara oznaci zemljopisnog podrijetla pomiješano s jednim ili više sljedećih proizvoda:
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)
(ba)  etilnim alkoholom poljoprivrednog podrijetla;
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4. – uvodni dio
(4)   „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim od sljedećeg:
(4)   „složenica” je kombinacija pojmova trgovačkog naziva jakog alkoholnog pića iz dijela I. Priloga II. ili pojmova oznake zemljopisnog podrijetla kojom se opisuje jako alkoholno piće od kojeg potječe sav alkohol u konačnom proizvodu, s jednim ili više sljedećih naziva:
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.
(6)   „zemljopisna oznaka” je oznaka kojom se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;
(6)   „zemljopisna oznaka” je naziv koji je registriran u skladu s ovom Uredbom kojim se jako alkoholno piće identificira kao piće podrijetlom s državnog područja države ili regije ili lokaliteta na tom državnom području, ako se kvaliteta, ugled ili drugo svojstvo tog jakog alkoholnog pića može uglavnom pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu;
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 7.
(7)   „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati;
(7)   „specifikacija proizvoda” je dokumentacija priložena zahtjevu za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla u kojoj se navode specifikacije koje jako alkoholno piće mora zadovoljavati i koja odgovara „tehničkoj dokumentaciji” iz Uredbe (EZ) br. 110/2008;
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 11.a (nova)
(11a)  „skupine” su sektorska udruženja proizvođača, prerađivača i uvoznika jakih alkoholnih pića koja ostvaruju znatan promet;
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 11.b (nova)
(11b)  „poljoprivrednog podrijetla” znači dobiveni od poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
1.   Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.
1.   Alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića je etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.
2.   Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla.
2.   Destilati koji se upotrebljavaju u proizvodnji jakih alkoholnih pića i za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se upotrebljavaju u pripremi jakih alkoholnih pića isključivo su poljoprivrednog podrijetla.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.a (novi)
2a.  U slučaju stavljanja na tržište etilnog alkohola ili destilata poljoprivrednog podrijetla, sirovine iz kojih su dobiveni navedene su na popratnim elektroničkim dokumentima.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1. – točka e
(e)   zaslađena su samo u skladu s točkom 3. Priloga I. i da bi se zaokružio konačni okus proizvoda.
(e)   ne zaslađuju se osim da bi se zaokružio konačni okus proizvoda. Najveća dopuštena količina sladila izražena kao invertni šećer ne prijelazi pragove utvrđene za svaku kategoriju u Prilogu II.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – točka e
(e)   biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I. te vodeći računa o odgovarajućem zakonodavstvu država članica.
(e)   biti zaslađena.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka e
(e)   biti zaslađena tako da odgovaraju posebnim svojstvima proizvoda i u skladu s točkom 3. Priloga I.
(e)   biti zaslađena.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Članak 5.
Članak 5.
Članak 5.
Delegirane ovlasti
Delegirane ovlasti
1.   Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o:
1.   Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte o:
(a)   izmjeni tehničkih definicija predviđenih u Prilogu I.;
(a)    izmjeni tehničkih definicija predviđenih u Prilogu I.;
(b)  izmjeni zahtjeva koji se odnose na kategorije jakih alkoholnih pića predviđenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.
Delegirani akti iz točaka (a) i (b) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda.
Delegirani akti iz točke (a) prvog podstavka ograničeni su na zadovoljavanje dokazanih potreba koje odražavaju rastuće zahtjeve potrošača, tehnološki napredak, razvoj relevantnih međunarodnih normi ili nužnost inovacije proizvoda te se u njima vodi računa o važnosti tradicionalnih praksi u državama članicama.
2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. koji se odnose na dodavanje novih kategorija jakih alkoholnih pića kategorijama koje su navedene u Prilogu II.
Nova kategorija može biti dodana na temelju sljedećih uvjeta:
(a)  stavljanje na tržište jakog alkoholnog pića pod određenim nazivom i u skladu s jedinstvenim tehničkim specifikacijama gospodarski je i tehnički nužno kako bi se zaštitili interesi potrošača i proizvođača;
(b)  jako alkoholno piće ima znatan udio na tržištu barem u jednoj državi članici;
(c)  odabrani naziv nove kategorije mora biti u širokoj upotrebi ili, ako to nije moguće, mora imati opisni karakter i to tako da upućuje na sirovinu koja je upotrijebljena za proizvodnju jakog alkoholnog pića;
(d)  tehničke specifikacije za novu kategoriju utvrđene su i temelje se na ocjeni postojećih parametara kvalitete i proizvodnje koji se primjenjuju na tržištu Unije. Pri utvrđivanju tehničkih specifikacija poštuje se važeće zakonodavstvo Unije o zaštiti potrošača te se uzimaju u obzir relevantne međunarodne norme. Tim zahtjevima mora se osigurati pošteno tržišno natjecanje među proizvođačima Unije te visoki ugled jakih alkoholnih pića Unije.
3.   Komisija se, u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od zahtjeva tehničkih definicija u Prilogu I., zahtjeva utvrđenih pod kategorijama jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.
3.   Komisija se, u iznimnim slučajevima kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, ovlašćuje i za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od zahtjeva tehničkih definicija u Prilogu I., zahtjeva utvrđenih pod kategorijama jakih alkoholnih pića navedenih u dijelu I. Priloga II. i posebnih pravila koja se odnose na određena jaka alkoholna pića navedena u dijelu II. Priloga II.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
1a.  Imena sirovina ili biljaka koja su rezervirana za oznake pića koja pripadaju određenim kategorijama jakih alkoholnih pića smiju se koristiti za označivanje i prezentiranje svih prehrambenih proizvoda, uključujući jaka alkoholna pića, ako je osigurano da potrošači neće biti dovedeni u zabludu, što posebno vrijedi za jaka alkoholna pića.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića od 15. do 47. navedene u dijelu I. Priloga II., smije se prodavati pod jednim odgovarajućim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.
3.   Ako jako alkoholno piće ispunjava zahtjeve više od jedne kategorije jakih alkoholnih pića navedene u dijelu I. Priloga II., smije se stavljati na tržište pod jednim trgovačkim nazivom ili više njih predviđenih za te kategorije.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – uvodni dio
Ako se trgovački naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:
Ako se pravni naziv dopuni ili zamijeni u skladu s točkom (a) prvog podstavka, oznaka zemljopisnog podrijetla iz te točke smije se dopuniti samo:
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. − točka a
(a)   izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1. ili
(a)   izrazima koji su se već upotrebljavali 20. veljače 2008. za postojeće oznake zemljopisnog podrijetla u smislu članka 34. stavka 1., uključujući izraze koji se tradicionalno koriste u državama članicama kako bi se naznačilo da proizvod ima zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 2. – točka b
(b)   izrazima navedenima u odgovarajućoj specifikaciji proizvoda.
(b)   bilo kojim izrazom koji je dopušten odgovarajućom specifikacijom proizvoda.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – točka a
(a)   alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol koji smije biti prisutan u aromama koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i
(a)   alkohol koji se upotrebljava u proizvodnji hrane potječe isključivo od jakih alkoholnih pića navedenih u složenici ili u aluziji (aluzijama), osim za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla koji se može koristiti kao nosač aromi koje se upotrebljavaju za proizvodnju te hrane, i
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5.
5.   Aluzija na kategoriju jakog alkoholnog pića ili oznaku zemljopisnog podrijetla pri prezentiranju prehrambenog proizvoda ne smije se nalaziti u istom retku kao i trgovački naziv. Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. drugi podstavak, pri prezentiranju alkoholnih pića aluzija je ispisana fontom manjim od fonta upotrijebljenog za trgovački naziv i složenicu.
5.   Ne dovodeći u pitanje članak 13. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1169/2011, aluzija na kategoriju jakog alkoholnog pića ili oznaku zemljopisnog podrijetla pri prezentiranju prehrambenog proizvoda ne smije se nalaziti u istom retku kao i trgovački naziv. Ne dovodeći u pitanje članak 10. stavak 3. drugi podstavak ove Uredbe, pri prezentiranju alkoholnih pića aluzija je ispisana fontom manjim od fonta upotrijebljenog za trgovački naziv i složenicu.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 9.a (novi)
Članak 9.a
Označivanje u slučaju dodanog alkohola
Ako je jakom alkoholnom piću navedenom u kategorijama od 1. do 14. Priloga II. dodan alkohol u smislu točke 4. Priloga I., razrijeđen ili ne, ono mora nositi trgovački naziv „jako alkoholno piće”. Takvo jako alkoholno piće ne smije nositi naziv rezerviran za kategorije od 1. do 14.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.
Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće”.
Mješavina nosi trgovački naziv „jako alkoholno piće” koji mora biti jasno prikazan na istaknutom mjestu na etiketi.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.
3.   Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da je jako alkoholno piće bilo ostavljeno da stari pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva.
3.   Razdoblje dozrijevanja ili starost smije se navoditi pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića samo ako se odnosi na najmlađu alkoholnu komponentu te uz uvjet da su svi postupci starenja jakog alkoholnog pića provedeni pod nadzorom poreznih tijela države članice ili pod nadzorom koji pruža jednaka jamstva. Komisija uspostavlja javni registar koji sadrži popis tijela odgovornih za nadzor nad postupcima u svakoj državi članici.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.a (novi)
3a.  Ako je u prezentaciji ili označivanju navedeno razdoblje dozrijevanja ili starenja jakog alkoholnog pića, ono mora biti navedeno i u popratnom elektroničkom dokumentu.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.b (novi)
3b.  Odstupajući od odredbi stavka 3. ovog članka, u slučaju brandyja koji je stario s pomoću dinamičkog sustava starenja („criaderas y solera”), prosječna starost, izračunata na način opisan u Prilogu II.a, smije se navesti samo pri prezentiranju ili označivanju pod uvjetom da je starenje brandyja bilo podvrgnuto nadzornom sustavu koji je odobrilo nadležno tijelo. Prosječna starost na etiketi brandyja izražava se u godinama i uključuje referencu na sustav „criaderas y solera”.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
1.   Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na zemlju ili područje podrijetla u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća16.
1.   Kada je navedeno podrijetlo jakog alkoholnog pića, odnosi se na mjesto ili regiju u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i bitna obilježja.
__________________
16 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL L 269, 10.10.2013., str. 1.).
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.a (novi)
Ne dovodeći u pitanje stavak 1., ako je riječ o jakim alkoholnim pićima koja se proizvode u Uniji u svrhu izvoza, oznaka zemljopisnog podrijetla i uvjeti koji su navedeni u kurzivu u Prilogu II. mogu biti popraćeni prijevodom ako je to pravni zahtjev zemlje uvoznice.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 14.
Članak 14.
Članak 14.
Upotreba simbola Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla
Upotreba simbola Unije za oznake zemljopisnog podrijetla
Simbol Unije za zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla smije se upotrebljavati za označivanje i prezentaciju jakih alkoholnih pića.
Simbol Unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla donesen u skladu s člankom 12. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1151/2012 smije se upotrebljavati za prezentaciju i označivanje jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 16.
Članak 16.
Članak 16.
Delegirane ovlasti
Delegirane ovlasti
1.   Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. o:
1.   Kako bi se uzeli u obzir rastući zahtjevi potrošača, tehnološki napredak, razvoj odgovarajućih međunarodnih normi te potreba za poboljšanjem gospodarskih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište te istodobno osigurala zaštita potrošača, vodeći pritom računa o tradicionalnim praksama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata za dopunu ove Uredbe u skladu s člankom 43. o:
(a)   izmjenama pravila o navodima na etiketi jakih alkoholnih pića koji se odnose na složenice ili aluzije;
(a)   izmjenama pravila o navodima na etiketi jakih alkoholnih pića koji se odnose na složenice ili aluzije;
(b)   izmjenama pravila povezanih s prezentiranjem i označivanjem mješavina i
(b)   izmjenama pravila povezanih s prezentiranjem i označivanjem mješavina i
(c)   mjerama za ažuriranje i upotpunjivanje referentnih metoda Unije za analizu jakih alkoholnih pića.
(c)   mjerama za ažuriranje i upotpunjivanje referentnih metoda Unije za analizu jakih alkoholnih pića.
2.   Kako bi se uzeli u obzir tradicionalni postupci starenja u državama članicama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od članka 11. stavka 3. u pogledu specifikacije razdoblja dozrijevanja ili starosti pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića.
2.   Kako bi se uzeli u obzir tradicionalni postupci starenja u državama članicama, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od članka 11. stavka 3. u pogledu specifikacije razdoblja dozrijevanja ili starosti pri prezentiranju ili označivanju jakog alkoholnog pića.
3.  U iznimnim slučajevima, kada to zahtijeva pravo treće zemlje uvoznice, Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. koji se odnose na izuzeća od odredbi o prezentiranju i označivanju sadržanih u ovom poglavlju.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
1.   Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.
1.   Oznake zemljopisnog podrijetla smiju upotrebljavati svi gospodarski subjekti koji stavljaju na tržište jako alkoholno piće proizvedeno u skladu s odgovarajućom specifikacijom proizvoda.
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – uvodni dio
2.   Zaštićene nazive zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:
2.   Oznake zemljopisnog podrijetla i jaka alkoholna pića koja se koriste tim zaštićenim nazivima u skladu sa specifikacijom proizvoda štiti se od:
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka a – podtočka i.
(i)   usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva ili
(i)   usporedivih proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijom proizvoda zaštićenog naziva, među ostalim kada se ti proizvodi koriste kao sastojak, ili
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka b
(b)   svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično;
(b)   svake zloupotrebe, imitacije ili aluzije, čak i kada je pravo podrijetlo proizvoda ili usluge naznačeno ili ako je zaštićeni naziv preveden ili mu je dodan izraz kao „u stilu”, „vrsta”, „sorta”, „metoda”, „kako se proizvodi u”, „imitacija”, „aroma”, „poput” ili slično, uključujući kada se ti proizvodi koriste kao sastojak;
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2. – točka c
(c)   svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode ili bitnih svojstava proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima, u dokumentima koji se odnose na predmetni proizvod ili pakiranjem proizvoda u ambalažu koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;
(c)   svake druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu u pogledu izvora, podrijetla, prirode, sastojaka ili bitnih svojstava proizvoda pri prezentiranju ili označivanju proizvoda koja može stvoriti pogrešnu predodžbu o njegovu podrijetlu;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.
3.   Zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.
3.   Oznake zemljopisnog podrijetla ne postaju generičke u Uniji u smislu članka 32. stavka 1.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3.a (novi)
3a.  Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2. također se primjenjuje na robu koja ulazi u carinsko područje Unije, a nije puštena u slobodan promet unutar Unije;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.
4.   Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.
4.   Države članice poduzimaju potrebne korake kako bi zaustavile nezakonitu upotrebu oznaka zemljopisnog podrijetla iz stavka 2.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.a (novi)
4a.  Države članice mogu primjenjivati odredbe iz članaka od 61. do 72. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda na područja u kojima se proizvode vina pogodna za proizvodnju jakih alkoholnih pića koja imaju oznaku zemljopisnog podrijetla. Za potrebe navedenih odredbi, tim područjima mogu se smatrati područja u kojima je moguća proizvodnja vina sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka e
(e)   opis metode dobivanja jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako skupina koja podnosi zahtjev tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;
(e)   opis metode proizvodnje jakog alkoholnog pića i, ako je primjereno, autentične i nepromjenjive lokalne metode kao i informacije o pakiranju ako podnositelj zahtjeva ili skupina koja podnosi zahtjev (dalje u tekstu zajedno navedeni kao „podnositelj zahtjeva”) tako odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kvaliteta ili osigurala izvornost ili kontrola, uvažavajući pravo Unije, posebice ono o slobodnom kretanju robe i slobodnom pružanju usluga;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 19. – stavak 1. – točka f
(f)   detalje kojima se utvrđuje veza između specifične kvalitete, ugleda ili neke druge značajke jakog alkoholnog pića i zemljopisnog podrijetla iz točke (d);
(f)   pojedinosti kojima se potkrjepljuje povezanost sa zemljopisnim okruženjem ili zemljopisnim podrijetlom;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1. − točka a
(a)   nazive i adrese skupine koja podnosi zahtjev i nadležnih tijela ili, ako je dostupno, tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama o specifikaciji proizvoda;
(a)   imena i adrese podnositelja zahtjeva i nadležnih tijela ili, ako je dostupno, tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama o specifikaciji proizvoda;
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1. – točka c. – podtočka i
(i)   glavne točke specifikacije proizvoda: naziv, opis jakog alkoholnog pića, uključujući, gdje je to primjereno, specifična pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju zemljopisnog područja;
(i)   glavne točke specifikacije proizvoda: naziv, kategoriju, opis jakog alkoholnog pića, uključujući, gdje je to primjereno, specifična pravila koja se odnose na pakiranje i označivanje, te sažetu definiciju zemljopisnog područja;
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2. – točka a
(a)   naziv i adresu skupine koja podnosi zahtjev;
(a)   ime i adresu podnositelja zahtjeva;
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2. – točka c
(c)   izjavu države članice da smatra da zahtjev koji je podnijela skupina i za koji se može donijeti pozitivna odluka udovoljava uvjetima ove Uredbe i odredbama koje su donesene u skladu s njom;
(c)   izjavu države članice da smatra da zahtjev koji je podnio podnositelj i za koji se može donijeti pozitivna odluka udovoljava uvjetima ove Uredbe i odredbama koje su donesene u skladu s njom;
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – podstavak 3.
Zajednički zahtjev Komisiji podnosi predmetna država članica ili skupina iz predmetne treće zemlje koja podnosi zahtjev, izravno ili posredovanjem nadležnog tijela te treće zemlje. Zahtjev uključuje izjavu iz članka 20. stavka 2. točke (c) svih predmetnih država članica. Zahtjevi utvrđeni člankom 20. trebaju biti ispunjeni u svim predmetnim državama članicama i trećim zemljama.
Zajednički zahtjev Komisiji podnosi predmetna država članica ili podnositelj zahtjeva iz predmetne treće zemlje, izravno ili posredovanjem nadležnog tijela te treće zemlje. Zahtjev uključuje izjavu iz članka 20. stavka 2. točke (c) svih predmetnih država članica. Zahtjevi utvrđeni člankom 20. trebaju biti ispunjeni u svim predmetnim državama članicama i trećim zemljama.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 5.
5.   Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji, izravno ili posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.
5.   Ako se zahtjev odnosi na zemljopisno područje treće zemlje, zahtjev se podnosi Komisiji posredovanjem nadležnih tijela predmetne treće zemlje.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 22.
Članak 22.
Briše se.
Prijelazna nacionalna zaštita
1.  Država članica može, samo na prijelaznoj osnovi, na nacionalnoj razini odobriti zaštitu naziva u skladu s ovom Uredbom, s učinkom od datuma podnošenja zahtjeva Komisiji.
2.  Ta prijelazna nacionalna zaštita prestaje na dan donošenja odluke o registraciji u skladu s ovom Uredbom ili s danom povlačenja zahtjeva.
3.  Ako naziv nije registriran u skladu s odredbama iz ovog poglavlja, posljedice takve nacionalne zaštite postaju odgovornost isključivo one države članice na koju se to odnosi.
4.  Mjere koje države članice poduzimaju u skladu s prvim stavkom imaju učinke samo na nacionalnoj razini, a nemaju nikakvog učinka na trgovinu unutar Unije niti na međunarodnu trgovinu.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.
1.   Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To razmatranje ne bi trebalo trajati dulje od 12 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.
1.   Komisija na odgovarajući način razmatra svaki zahtjev koji je zaprimila u skladu s člankom 21., kako bi provjerila opravdanost i ispunjavanje uvjeta iz ovog poglavlja. To se razmatranje sastoji od provjere da u tom zahtjevu nema očitih pogrešaka te u pravilu ne bi trebalo trajati dulje od 6 mjeseci. Ako se to razdoblje produlji, Komisija odmah pismenim putem podnositelju zahtjeva obrazlaže razloge produljenja.
Komisija barem svaki mjesec objavljuje popis naziva za koje su podneseni zahtjevi za registraciju i datume podnošenja zahtjeva.
Komisija barem svaki mjesec objavljuje popis naziva za koje su podneseni zahtjevi za registraciju i datume podnošenja zahtjeva.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 1.
1.   Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, donosi provedbene akte kojima se zahtjev odbija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.
1.   Ako na temelju informacija dostupnih Komisiji iz postupka provedenog u skladu s prvim podstavkom članka 23. stavka 1. Komisija smatra da nisu ispunjeni uvjeti za registraciju, ona donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba, u skladu s člankom 43. te se zahtjev odbija.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 2.
2.   Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., donosi provedbene akte bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima se naziv registrira.
2.   Ako Komisija ne zaprimi nikakav prigovor niti prihvatljivu obrazloženu izjavu na temelju članka 24., ona u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se nadopunjuje ova Uredba i kojima se naziv registrira.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3. – točka a
(a)   ako je sporazum postignut, registrira naziv provedbenim aktima donesenima bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2. i, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili
(a)   ako je sporazum postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba nadopunjuje te, prema potrebi, izmjenjuje informacije objavljene u skladu s člankom 23. stavkom 2., uz uvjet da te izmjene nisu znatne, ili
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 27. – stavak 3. – točka b
(b)   ako sporazum nije postignut, donosi provedbene akte kojima odlučuje o registraciji. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.
(b)   ako sporazum nije postignut, u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se ova Uredba dopunjuje i kojima se odlučuje o registraciji.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
U slučajevima u kojima se primjenjuje nacionalno pravo, zahtjev slijedi postupak naveden u nacionalnom pravu.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 3.
3.   Razmatranje zahtjeva usmjereno je na predloženu izmjenu.
3.   Razmatranje zahtjeva odnosi se isključivo na predloženu izmjenu.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 1. – uvodni dio
Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, donijeti provedbene akte za poništenje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:
Komisija je ovlaštena u skladu s člankom 43. donositi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i to na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom kako bi poništila zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla u sljedećim slučajevima:
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 1. – točka b
(b)   kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam godina.
(b)   kada proizvod s oznakom zemljopisnog podrijetla nije prisutan na tržištu barem sedam uzastopnih godina.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.
Provedbeni akti iz prvog stavka donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.
Briše se.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 3.a (novi)
Akti o poništenju registracije oznake zemljopisnog podrijetla objavljuju se u Službenom listu Europske unije.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
Komisija donosi provedbene akte, bez primjene postupka iz članka 44. stavka 2., kojima uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”).
Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte kojima se dopunjuje ova Uredba i kojima se uspostavlja i održava javno dostupan ažurirani elektronički registar zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića koja su priznata prema ovom sustavu („Registar”), koji zamjenjuje Prilog III. Uredbi (EZ) br. 110/2008 i ima njegov isti pravni učinak. Registrom [umetnuti fusnotu s izravnom poveznicom na relevantnu internetsku stranicu] će se omogućiti izravan pristup svim specifikacijama jakih alkoholnih pića koja su registrirana kao oznake zemljopisnog podrijetla.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 2.
Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.
Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se dopunjuje ova Uredba i kojima se utvrđuju detaljna pravila o obliku i sadržaju Registra.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 3.
Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar.
Oznake zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića proizvedena u trećim zemljama koja su u Uniji zaštićena prema međunarodnom sporazumu u kojem je Unija jedna od ugovornih stranaka mogu se kao oznake zemljopisnog podrijetla uvrstiti u Registar tek nakon što Komisija donese delegirani akt u tu svrhu.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 3.a (novi)
3a.  Zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obuhvaćenih člankom 2. ove Uredbe ne dovode se u pitanje zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda iz članka 93. Uredbe (EU) br. 1308/2013.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 3.
3.   Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se proizvodnja ili pripremne faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.
3.   Naziv nije zaštićen kao oznaka zemljopisnog podrijetla ako se faze koje su obvezne za odgovarajuću kategoriju jakih alkoholnih pića ne odvijaju na odgovarajućem zemljopisnom području.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 34.
Članak 34.
Članak 34.
Provedbene ovlasti s obzirom na postojeće zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla
Ovlasti s obzirom na postojeće oznake zemljopisnog podrijetla
1.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićene na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.
Oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićene na temelju Uredbe (EZ) br. 110/2008 automatski su zaštićene kao oznake zemljopisnog podrijetla na temelju ove Uredbe. Komisija ih upisuje u Registar.
2.  Tijekom razdoblja od najviše dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija može provedbenim aktima, na vlastitu inicijativu, ukinuti zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 110/2008 ako nisu u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom 6. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 44. stavka 2.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b
(b)  kontrolno tijelo u smislu članka 2. drugog podstavka točke 5. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća,19 koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda.
(b)  delegirano tijelo u smislu članka 3. točke 5. Uredbe (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća19, koje djeluje kao tijelo za certificiranje proizvoda.
__________________
__________________
19Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30.4.2004., str. 1.).
19Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 1. – podstavak 2.
Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti u poslovanju s hranom koji podliježu tim provjerama.
Neovisno o nacionalnom zakonodavstvu država članica, troškove takve provjere sukladnosti sa specifikacijama proizvoda snose subjekti koji podliježu tim provjerama.
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 35. – stavak 5.
5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.
5.  Nadležna tijela ili tijela iz stavaka 1. i 2. koja provjeravaju sukladnost oznake zemljopisnog podrijetla sa specifikacijama proizvoda objektivna su i nepristrana. Ona na raspolaganju imaju kvalificirano osoblje i resurse potrebne za provedbu svojih zadataka.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 1.
1.  Postupci i zahtjevi utvrđeni Uredbom (EZ) br. 882/2004 primjenjuju se mutatis mutandis na provjere iz članaka 35. i 36. ove Uredbe.
1.  Postupci i zahtjevi utvrđeni Uredbom (EU) br. 2017/625 primjenjuju se mutatis mutandis na provjere iz članaka 35. i 36. ove Uredbe.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 2.
2.  Države članice osiguravaju da su aktivnosti za kontrolu obveza iz ovog poglavlja posebno uključene u odvojen dio u okviru višegodišnjih nacionalnih planova kontrola u skladu s člancima 41. do 43. Uredbe (EZ) br. 882/2004.
2.  Države članice osiguravaju da su aktivnosti za kontrolu obveza iz ovog poglavlja posebno uključene u odvojen dio u okviru višegodišnjih nacionalnih planova kontrola u skladu s člancima od 109. do 111. Uredbe (EU) 2017/625. 2017./625.
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 3.
3.  Godišnja izvješća iz članka 44. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 uključuju u odvojenom dijelu informacije iz te odredbe koje se odnose na kontrolu obveza utvrđenih ovom Uredbom.
3.  Godišnja izvješća iz članka 113. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 uključuju u odvojenom dijelu informacije iz te odredbe koje se odnose na kontrolu obveza utvrđenih ovom Uredbom.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 38.
Članak 38.
Članak 38.
Delegirane ovlasti
Delegirane ovlasti
1.  Kako bi se u obzir uzele specifičnosti proizvodnje na razgraničenom zemljopisnom području, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. u vezi sa:
(a)  dodatnim kriterijima za razgraničenje zemljopisnog područja i
(b)  ograničenjima i odstupanjima povezanima s proizvodnjom na razgraničenom zemljopisnom području.
2.  Kako bi se osigurala kvaliteta proizvoda i sljedivost, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. predvidjeti uvjete uz koje specifikacija proizvoda može uključivati informacije koje se odnose na pakiranje iz članka 19. točke (e) ili bilo kojeg specifičnog pravila označivanja iz članka 19. točke (h).
3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata u poslovanju s hranom, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:
3.  Kako bi se osigurala prava ili zakoniti interesi proizvođača ili subjekata, Komisija može delegiranim aktima donesenima u skladu s člankom 43. utvrditi:
(a)  u kojim slučajevima pojedinačni proizvođač može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla;
(a)  u kojim slučajevima pojedinačni proizvođač može podnijeti zahtjev za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla;
(b)  uvjete koje treba poštovati u pogledu zahtjeva za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla, preliminarnih nacionalnih postupaka, kontrole koju provodi Komisija, postupka prigovora i postupka brisanja zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući slučajeve u kojima zemljopisno područje obuhvaća područja više zemalja.
(b)  uvjete koje treba poštovati u pogledu zahtjeva za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla, preliminarnih nacionalnih postupaka, kontrole koju provodi Komisija, postupka prigovora i postupka brisanja zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući slučajeve u kojima zemljopisno područje obuhvaća područja više zemalja.
4.  Kako bi se osiguralo da specifikacije proizvoda pružaju odgovarajuće i sažete informacije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. kojima se utvrđuju pravila za ograničavanje informacija sadržanih u specifikaciji proizvoda, kada je takvo ograničenje nužno radi izbjegavanja podnošenja opsežnih zahtjeva za registraciju.
4.  Kako bi se osiguralo da specifikacije proizvoda pružaju odgovarajuće i sažete informacije, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 43. kojima se utvrđuju pravila za ograničavanje informacija sadržanih u specifikaciji proizvoda, kada je takvo ograničenje nužno radi izbjegavanja podnošenja opsežnih zahtjeva za registraciju.
5.  Kako bi se olakšao upravni postupak u vezi sa zahtjevom za odobravanje izmjena, uključujući i slučajeve u kojima se izmjena odnosi na privremenu promjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo uslijed obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje su uvela javna nadležna tijela ili koja je povezana s prirodnim nepogodama ili nepovoljnim vremenskim uvjetima koje su formalno priznala nadležna tijela, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., kojima se utvrđuju uvjeti i zahtjevi za postupak koji se odnosi na izmjene koje trebaju odobriti i države članice i Komisija.
5.  Kako bi se olakšao upravni postupak u vezi sa zahtjevom za odobravanje izmjena, uključujući i slučajeve u kojima se izmjena odnosi na privremenu promjenu specifikacije proizvoda do koje je došlo uslijed obveznih sanitarnih i fitosanitarnih mjera koje su uvela javna nadležna tijela ili koja je povezana s prirodnim nepogodama ili nepovoljnim vremenskim uvjetima koje su formalno priznala nadležna tijela, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., kojima se utvrđuju uvjeti i zahtjevi za postupak koji se odnosi na izmjene koje trebaju odobriti i države članice i Komisija.
6.  Kako bi se spriječila nezakonita upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na primjerena djelovanja koja države članice moraju provesti u tom pogledu.
6.  Kako bi se spriječila nezakonita upotreba oznaka zemljopisnog podrijetla, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na primjerena djelovanja koja države članice moraju provesti u tom pogledu.
7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima u poslovanju s hranom.
7.  Kako bi se osigurala učinkovitost provjera predviđenih u ovom poglavlju, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte, u skladu s člankom 43., koji se odnose na potrebne mjere u pogledu obavješćivanja nadležnih tijela o subjektima.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 1.
1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.
1.  Države članice odgovorne su za kontrole jakih alkoholnih pića, u skladu s Uredbom (EU) 2017/625. One provode mjere potrebne za osiguravanje poštovanja zahtjeva ove Uredbe te određuju nadležna tijela odgovorna za kontrolu poštovanja zahtjeva ove Uredbe.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 38., 41. i članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe.
2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 16., 27., 29., 30., 38. i 41. te članka 46. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [SL: unijeti točan datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka tog petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za jednaka razdoblja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 3. – podstavak 1.
3.  Članci 19. do 23., 28. i 29. primjenjuju se na zahtjeve za zaštitu i zahtjeve za odobravanje izmjena i poništenja koji su podneseni nakon početka primjene ove Uredbe.
3.  Članci 19. do 23., 28. i 29. primjenjuju se na zahtjeve za zaštitu i zahtjeve za odobravanje izmjena i poništenja koji su podneseni nakon početka primjene ove Uredbe. Upućivanje na specifikaciju proizvoda kako je definirana člankom 7. stavkom 2. točkom 1. također uključuje tehničku dokumentaciju jakih alkoholnih pića zaštićenih Uredbom (EZ) br. 110/2008, ako je to primjereno i, osobito, uz poštovanje ovog članka i članaka 18., 28., 29., 35., 38. i 39.
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
(1.a)  „Poljoprivrednog podrijetla” znači dobiveni iz poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu I. UFEU-u.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 1.b (nova)
(1.b)  „Destilacija” znači postupak u kojem se zagrijava alkoholna smjesa tvari ili alkoholna tekućina, a tako nastala para zatim se ponovno kondenzira (postaje tekućina). Tim termičkim postupkom trebaju se odvojiti tvari u izvornoj smjesi ili pojačati određena posebna organoleptička svojstva alkoholne tekućine. Ovisno o kategoriji proizvoda, načinu proizvodnje i uređaju za proizvodnju destilacija se provodi jednom ili više puta.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 2. – stavak 2.
Tamo gdje se navode sirovine upotrijebljene u proizvodnji destilat mora biti proizveden samo od tih sirovina.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
(2.a)  U kontekstu ove Uredbe opći izraz „destilacija” koristi se i za jednostruku i višestruku destilaciju ili za ponovnu destilaciju.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – točka ea (nova)
(ea)   stevija;
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 3. – točka f
(f)  bilo koji drugi prirodni ugljikohidrati sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama (a) do (e).
(f)  bilo koje druge tvari ili poljoprivredne sirovine sa sličnim učinkom kao proizvodi navedeni u točkama od (a) do (e).
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 4.
(4)  „Dodavanje alkohola” znači dodavanje etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili destilata poljoprivrednog podrijetla jakom alkoholnom piću.
(4)  „Dodavanje alkohola” znači dodavanje etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili destilata poljoprivrednog podrijetla jakom alkoholnom piću. Korištenje alkohola poljoprivrednog podrijetla za razrjeđivanje ili otapanje boja, aroma ili drugih odobrenih aditiva koji se koriste u proizvodnji jakih alkoholnih pića ne smatra se dodatkom alkohola;
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 8.a (nova)
(8.a)   „Aromatiziranje” znači dodavanje aroma ili prehrambenih sastojaka sa aromatičnim svojstvima u proizvodnji jakog alkoholnog pića.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 14.
(14)  „Bojenje” znači uporaba jednog ili više bojila u proizvodnji jakog alkoholnog pića, kako je definirano u točki 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1333/2008.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 16.a (nova)
(16.a)   „Mjesto proizvodnje” znači mjesto ili regija u kojoj je obavljena ona faza proizvodnje gotovog proizvoda u kojoj je jako alkoholno piće dobilo svoja svojstva i konačna bitna obilježja.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1. – točka 16.b (nova)
(16.b)   „Opisivanje” znači izrazi koji se koriste prilikom označivanja, prezentiranja i pakiranja; na dokumentima koji prate prijevoz pića; na komercijalnim dokumentima, posebno na računima i otpremnicama; kao i u oglasima za piće.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 1. – točka a – podtočka ii.
(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje trgovački naziv „rum”, popraćeno nekom od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.
(ii)  ako alkoholno piće proizvedeno isključivo alkoholnom fermentacijom i destilacijom soka šećerne trske, koje ima aromatska svojstva karakteristična za rum i sadržaj hlapljivih tvari jednak ili veći od 225 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola. To jako alkoholno piće može se stavljati na tržište uz izraz „poljoprivredni” koji pobliže opisuje pravni naziv „rum” jedino ako se na njemu nalazi neka od registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla francuskih prekomorskih departmana i Autonomne regije Madeira.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 1. – točka fa (nova)
(fa)  Rum se smije zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Prilog VII. – dio B – kategorija 2. – naslov
2.  Whisky ili Whiskey
2.  Whisky ili Whiskey
(U slučaju usvajanja, riječi ‘Whisky ili Whiskey’ trebale bi stajati u kurzivu.)
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 2. – točka c
(c)  Ne dodaje se razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol, kako je navedeno u točki 54. Priloga I.
(c)  Ne dodaje se razrijeđeni ili nerazrijeđeni alkohol, kako je navedeno u točki 4. Priloga I.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 2. – točka d
(d)  Whisky ili whiskey ne smije se zaslađivati ili aromatizirati niti smije sadržavati aditive, osim karamela kao sredstva za prilagodbu boje.
(d)  Whisky ili whiskey ne smije se zaslađivati ili aromatizirati niti smije sadržavati aditive, osim karamela (E150a)kao sredstva za prilagodbu boje.
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 3. – točka b
(b)  Alkoholna jakost žitne rakije iznosi najmanje 37 % vol., uz iznimku proizvoda „Korn”.
(b)  Alkoholna jakost žitne rakije iznosi najmanje 35 % vol., uz iznimku proizvoda „Korn”.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 3. – točka fa (nova)
(fa)  Žitne rakije smiju se zaslađivati s maksimalno 10 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio okus.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka d
(d)  Rakija od vina ne smije se aromatizirati. To ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.
(d)  Rakija od vina ne smije se aromatizirati. To ne isključuje dodavanje tvari koje se tradicionalno koriste u proizvodnji. Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte u kojima navodi koje su tvari dopuštene na razini Unije, a pritom se ravna prema tradicionalnim postupcima proizvodnje u pojedinoj državi članici.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka fa (nova)
(fa)  Rakija od vina smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 4. – točka fb (nova)
(fb)  Još uvijek je dopušteno korištenje naziva „rakija od vina/Branntwein” u vezi s izrazom „ocat” za opisivanje, prezentiranje i označivanje octa.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – naslov
5.  Brandy ili Weinbrand
5.  Brandy ili Weinbrand
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – točka d
(d)  Brandy ili Weinbrand ne smije se aromatizirati. To ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.
(d)  Brandy ili Weinbrand ne smije se aromatizirati. To ne isključuje dodavanje tvari koje se tradicionalno koriste u proizvodnji. Komisija u skladu s člankom 43. donosi delegirane akte u kojima navodi koje su tvari dopuštene na razini Unije, a pritom se ravna prema tradicionalnim postupcima proizvodnje u pojedinoj državi članici.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 5. – točka ea (nova)
(ea)  Brandy ili Weinbrand može se zaslađivati s maksimalno 35 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačan okus proizvoda.
(U slučaju usvajanja, riječi „Brandy ili Weinbrand” trebale bi stajati u kurzivu.)
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 6. – točka ea (nova)
(ea)  Rakija od grožđane komine ili komovica smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 7. – točka a – podtočka iv.
(iv)  u slučaju voćne komine od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 7 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola;
(iv)  u slučaju voćne komine od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 1 grama po hektolitru preračunato na 100% vol. alkohola; najveća dopuštena razina etil karbamata u slučaju voćne komine od koštuničavog voća iznosi 1 mg po litri gotovog proizvoda.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 7. – točka fa (nova)
(fa)  Rakija od voćne komine smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Prilog VII. – dio I. – kategorija 8. – naslov
8.  Rakija od grožđica ili raisin brandy
8.  Rakija od grožđica ili raisin brandy
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 8. – točka ea (nova)
(ea)  Rakija od grožđica ili raisin brandy smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
(U slučaju usvajanja, riječi „raisin brandy” trebale bi stajati u kurzivu.)
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka a – podtočka iv.
(iv)  u slučaju rakija od koštuničavog voća, sadržaj cijanovodične kiseline iznosi najviše 7 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.
(iv)  u slučaju rakija iz koštuničavog voća, maksimalni sadržaj cijanovodične kiseline iznosi 1 gram po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola. Najveća dopuštena razina etil karbamata u slučaju rakija iz koštuničavog voća iznosi 1 mg po litri gotovog proizvoda.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka ii.a (nova)
(iia)  – joha (Sorbus torminallis (L.) Crantz),
–  Speierling (Sorbus domestica L.),
–  šipak (Rosa canina L.),
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka f – stavak 3.a (novi)
Alternativno se trgovački naziv „Obstler” može koristiti za rakiju od voća proizvedenu isključivo od različitih sorti jabuka, krušaka ili oboje.
(U slučaju usvajanja, riječ „Obstler” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka h
(h)  Ako se zajedno destiliraju dvije ili više vrste voća, bobica ili zelenih dijelova, proizvod se po potrebi prodaje pod nazivom „rakija od voća”. Naziv se može dopuniti nazivom za svako voće, bobicu ili zeleni dio, silaznim redoslijedom u odnosu na upotrijebljenu količinu.
(h)  Ako se zajedno destiliraju dvije ili više vrste voća, bobica ili zelenih dijelova, proizvod se po potrebi prodaje pod nazivom „rakija od voća i povrćaodnosno „rakija od povrća i voća”, ovisno o tome destiliraju li se zajedno pretežno sorte od voća ili pretežno sorte od povrća. Naziv se može dopuniti nazivom za svako voće, bobicu ili zeleni dio, silaznim redoslijedom u odnosu na upotrijebljenu količinu.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 9. – točka ha (nova)
(ha)  Rakije od voća smiju se zaslađivati s maksimalno 18 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio okus.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 10. – točka d
(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smije se aromatizirati.
(d)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina ne smije se aromatizirati. Međutim, navedeno ne isključuje tradicionalne metode proizvodnje.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 10. – točka ea (nova)
(ea)  Rakija od jabučnog vina i rakija od kruškovog vina smiju se zaslađivati s maksimalno 15 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 11. – točka fa (nova)
(fa)  Rakija od meda smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – naslov
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand ili rakija od taloga
(U slučaju usvajanja, riječi „ili rakija od taloga” trebale bi biti pisane običnim podebljanim slovima.)
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – točka a
(a)  Hefebrand ili rakija od taloga je jako alkoholno piće proizvedeno isključivo destilacijom vinskog taloga ili taloga fermentiranog voća na manje od 86 % vol.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 12. – točka fa (nova)
(fa)  Hefebrand ili rakija od taloga smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
(U slučaju usvajanja, riječ „Heferbrand” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 13. – naslov
13.  Bierbrand ili eau de vie de bière
13.  Bierbrand ili eau de vie de bière
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 13. – točka ea (nova)
(ea)  Bierbrand ili eau de vie de bière smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
(U slučaju usvajanja, riječi „Bierbrand or eau-de-vie de bière” trebale bi stajati u kurzivu.)
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 14. – naslov
14.  Topinambur
14.  Topinambur ili rakija od jeruzalemske artičoke
(U slučaju usvajanja, riječi „ili rakija od jeruzalemske artičoke” trebale bi biti pisane običnim podebljanim slovima.)
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 14. – točka ea (nova)
(ea)  Topinambur ili rakija od jeruzalemske artičoke smije se zaslađivati s maksimalno 20 g po litri konačnog proizvoda, izraženo kao invertni šećer, kako bi se zaokružio konačni okus.
(U slučaju usvajanja, riječ „Topinambur” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka a – stavak 3.
Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.
Najviše razine ostataka etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla koji se upotrebljava u proizvodnji vodke u skladu su s onima navedenima u točki 1. Priloga I., osim za sadržaj metanola koji ne smije prelaziti 10 grama po hektolitru preračunato na 100 % vol. alkohola.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka b
(b)  Alkoholna jakost proizvoda vodka iznosi najmanje 37,5 % vol.
(b)  Alkoholna jakost proizvoda vodka ne iznosi manje od 37,5 % vol., ni više od 80 % vol.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka ba (nova)
(ba)  Vodka se ne smije bojati.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka d
(d)  Pri opisivanju, prezentiranju ili označivanju proizvoda vodka koji nije proizveden isključivo od krumpira ili žitarica naznačeno je „proizvedeno od …”, uz dodatak naziva sirovina upotrijebljenih u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla.
(d)  Pri opisivanju, prezentiranju ili označivanju proizvoda vodka koji nije proizveden isključivo od krumpira ili žitarica ili krumpira i žitarica naznačeno je „proizvedeno od …”, uz dodatak naziva sirovina upotrijebljenih u proizvodnji etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka da (nova)
(da)  Vodka se može zaslađivati kako bi se zaokružio konačni okus. Međutim, konačni proizvod ne smije sadržavati više od 10 g sladila po litri, izraženog kao ekvivalent invertnog šećera.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 15. – točka db (nova)
(db)  Alternativno, trgovački naziv u svakoj državi članici može biti „vodka”.
(U slučaju usvajanja, riječ „Vodka” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka i.
(i)  proizvedeno je maceracijom djelomično fermentiranog ili nefermentiranog voća ili bobica iz točke ii., s mogućim dodatkom od najviše 20 litara etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili rakije ili destilata koji potječe od istog voća ili njihove mješavine na 100 kg fermentiranog voća ili bobica, nakon čega se provodi destilacija na manje od 86 % vol.;
(i)  proizvedeno je maceracijom djelomično fermentiranog ili nefermentiranog voća ili bobica iz točke ii., s mogućim dodatkom od najviše 20 litara etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili rakije ili destilata koji potječe od istog voća ili njihove kombinacije na 100 kg fermentiranog voća ili bobica, nakon čega se provodi destilacija na manje od 86 % vol.;
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 9.
–  oskoruša (Sorbus aucuparia L.),
Ne odnosi se na hrvatsku verziju.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 10.
–  jarebika (Sorbus domestica L.),
Ne odnosi se na hrvatsku verziju.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 16. – točka a – podtočka ii. – alineja 32.a (nova)
–  aronija (Aronia Medik.),
–  sremza (Prunus padus L.).
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – točka a
(a)  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobiveno maceracijom nefermentiranog voća i bobica navedenih u kategoriji 16. točki (a) podtočki ii. ili povrća, orašastih plodova ili drugih biljnih tvari poput bilja ili ružinih latica u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla te potom destilacijom na manje od 86 % vol.
(a)  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine) je jako alkoholno piće dobiveno maceracijom nefermentiranog voća i bobica navedenih u kategoriji 16. točki (a) podtočki ii. ili povrća, orašastih plodova, gljiva ili drugih biljnih tvari poput bilja ili ružinih latica u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla te potom destilacijom na manje od 86 % vol.
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – naslov
17.  Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine)
17.   Geist (s nazivom upotrijebljenog voća ili sirovine)
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 17. – točka ca (nova)
(ca)  Upotreba izraza „-geist” uz drugi izraz koji nije izraz za voće i dalje je dopuštena za nazivanje jakih alkoholnih pića.
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 19. – točka a
(a)  Jaka alkoholna pića aromatizirana borovicom su jaka alkoholna pića proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i/ili žitne rakije i/ili žitnog destilata bobicama borovice (Juniperus communis L. ili Juniperus oxicedrus L.).
(a)  Jaka alkoholna pića aromatizirana borovicom su jaka alkoholna pića proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili žitne rakije ili žitnog destilata ili njihove kombinacije bobicama borovice (Juniperus communis L. ili Juniperus oxicedrus L.).
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 20. – naslov
20.  Gin
20.  Gin
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 21. – naslov
21.  Destilirani gin
21.  Destilirani gin
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 21. – točka a – podtočka ii.
(ii)  mješavina proizvoda takve destilacije i etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla jednakog sastava, čistoće i alkoholne jačine; za aromatiziranje proizvoda destilirani gin mogu se upotrebljavati i aromatične tvari i/ili aromatični pripravci, kako je navedeno u točki (c) kategorije 20.
(ii)  kombinacija proizvoda takve destilacije i etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla jednakog sastava, čistoće i alkoholne jačine; za aromatiziranje proizvoda destilirani gin mogu se upotrebljavati i aromatične tvari i/ili aromatični pripravci, kako je navedeno u točki (c) kategorije 20.
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 22. – naslov
22.  London gin
22.  London gin
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 22. – točka c
(c)  Naziv London gin može se dopuniti izrazom „dry” (suhi).
(c)  Naziv London gin može sadržavati izraz „dry” (suhi).
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 24. – naslov
24.  Akvavit ili aquavit
24.  Akvavit ili aquavit
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 26. – naslov
26.  Pastis
26.  Pastis
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 27. – naslov
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 28. – naslov
28.  Anis
28.  Anis
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 28. – točka b
(b)  Alkoholna jakost proizvoda anis iznosi najmanje 37 % vol.
(b)  Alkoholna jakost proizvoda anis iznosi najmanje 35 % vol.
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 29. – naslov
29.  Destilirani anis
29.  Destilirani anis
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 30. – naslov
30.  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter
30.  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 30. – točka a
(a)  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter su jaka alkoholna pića u kojima prevladava gorki okus te su proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla aromatizirajućim tvarima.
(a)  Gorka jaka alkoholna pića ili bitter su jaka alkoholna pića u kojima prevladava gorki okus te su proizvedena aromatiziranjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla aromatizirajućim tvarima ili aromatizirajućim pripravcima ili i jednima i drugima.
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 31. – točka da (nova)
(da)  Maksimalni sadržaj šećera u aromatiziranoj vodki iznosi 100 grama po litri, izražen kao invertni šećer.
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 31. – točka db (nova)
(db)   Izraz „vodka” na bilo kojem službenom jeziku Unije može se zamijeniti s „vodka”.
(U slučaju usvajanja, druga riječ „vodka” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka a – podtočka ii.
(ii)  proizvedeno upotrebom etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili destilata poljoprivrednog podrijetla i/ili jednog ili više jakih alkoholnih pića, zaslađeno i s dodatkom jedne ili više aroma, proizvodâ poljoprivrednog podrijetla ili prehrambenih proizvoda.
(ii)  proizvedeno upotrebom etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla ili destilata poljoprivrednog podrijetla ili jednog ili više jakih alkoholnih pića ili njihovom kombinacijom, zaslađeno i s dodatkom jedne ili više aroma, proizvodâ poljoprivrednog podrijetla ili prehrambenih proizvoda.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka d – stavak 2.a (novi)
Alternativno, trgovački naziv u svakoj državi članici može biti „liker”.
(U slučaju usvajanja, riječ „liker” trebala bi stajati u kurzivu.)
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 32. – točka da (nova)
(da)  Trgovački naziv „liker” može se dopuniti imenom arome ili prehrambenog proizvoda koji se koristio u proizvodnji proizvoda.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 34. – naslov
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 35. – naslov
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 36. – naslov
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 37. – naslov
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 38. – naslov
38.   „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán”
31.a   „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán
(Kategoriju „Jako alkoholno piće aromatizirano divljom šljivom ili Pacharán” treba premjestiti između kategorija 31. „vodka”i 32. „liker”).
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 39. – naslov
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 39. – točka a – podtočka ii.
(ii)  ima najmanji sadržaj šećera od 370 grama po litri, izražen kao invertni šećer;
(ii)  ima najmanji sadržaj šećera od 350 grama po litri, izražen kao invertni šećer;
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 40. – naslov
40.  Maraschino, Marrasquino ili Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino ili Maraskino
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 41. – naslov
41.  Nocino
41.  Nocino
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – naslov
42.  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat
42.  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka a
(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije čiji su sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda.
(a)  Liker od jaja ili advocaat ili avocat ili advokat je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili rakije, ili od njihove kombinacije, čiji su sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj čistih žumanjaka jaja mora biti 140 grama po litri konačnog proizvoda. Na etiketi je potrebno navesti ako se ne koriste jaja kokoši vrste Gallus Gallus, nego neka druga jaja.
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka c
(c)  Samo aromatične tvari i aromatični pripravci smiju se upotrebljavati za proizvodnju likera od jaja ili proizvoda advocaat ili avocat ili advokat.
(c)  Samo prehrambeni proizvodi s aromatičnim svojstvima, prirodne aromatične tvari i aromatični pripravci smiju se upotrebljavati za proizvodnju likera od jaja ili proizvoda advocaat ili avocat ili advokat.
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 42. – točka ca (nova)
(ca)  Za proizvodnju likera od jaja ili proizvoda advocaat ili avocat ili advokat smije se upotrebljavati vrhnje.
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 43. – točka a
(a)  Liker s jajima je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili jakog alkoholnog pića ili njihove mješavine, čiji su karakteristični sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj žumanjka jaja mora biti 70 grama po litri konačnog proizvoda.
(a)  Liker s jajima je jako alkoholno piće, aromatizirano ili ne, proizvedeno od etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla, destilata ili jakog alkoholnog pića ili njihove kombinacije, čiji su karakteristični sastojci kvalitetni žumanjci jaja, bjelanjci jaja te šećer ili med. Najmanji sadržaj šećera ili meda mora biti 150 grama po litri, izražen kao invertni šećer. Najmanji sadržaj žumanjka jaja mora biti 70 grama po litri konačnog proizvoda.
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 44. – naslov
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 45. – naslov
45.  Väkevä glögi ili spritglögg
45.  Väkevä glögi ili spritglögg
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – kategorija 46. – naslov
46.  Berenburg ili Beerenburg
46.  Berenburg ili Beerenburg
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – točka 2.a (nova)
2.a  Guignolet Kirsch proizvodi se u Francuskoj i dobiva miješanjem guignoleta i kirscha, tako da najmanje 3 % ukupnog čistog alkohola sadržanog u konačnom proizvodu potječe od kirscha. Alkoholna jakost Guignolet Kirscha iznosi najmanje 15 % vol. Kod prezentiranja i označivanja riječ „Guignolet” mora se navesti slovima istog fonta, veličine i boje te u istom redu kao riječ „Kirsch” i, u slučaju pakiranja u bocama, na prednjoj etiketi. U informacijama o alkoholnom sastavu mora se naznačiti volumni postotak čistog alkohola koji guignolet i kirsch predstavljaju u ukupnom volumnom sadržaju čistog alkohola u Guignolet Kirschu.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Prilog II.a (novi)
PRILOG II.a
DINAMIČKI SUSTAV STARENJA ILI SUSTAV „CRIADERAS Y SOLERA”
Dinamički sustav starenja ili sustav „criaderas y solera” sastoji se od periodičnog ispuštanja dijela brandyja sadržanog u svakoj od bačvi ili spremnika od hrastova drveta koji čine razinu starenja te od prelijevanja odgovarajućih količina brandyja ispuštenog iz druge, prethodne razine starenja.
Definicije
„Razine starenja” znači svaka skupina bačvi ili spremnika od hrastova drveta iste starosti kroz koje prolazi brandy u postupku starenja. Svaka razina naziva se „criadera”, osim posljednje, koja prethodi punjenju brandyja u boce i koja se naziva „solera”.
„Ispuštanje” znači djelomični volumen brandyja koji se ispušta iz svake bačve ili spremnika od hrastova drveta određene razine starenja te se dodaje u bačve ili spremnike od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja ili, u slučaju „solere”, puni u boce i otprema.
„Prelijevanje” znači volumenbrandyja iz bačvi ili spremnika od hrastova drveta određene razine starenja koji se dodaje i miješa sa sadržajem bačvi ili spremnika od hrastova drveta sljedeće u nizu razina starenja.
„Prosječna starost” znači vremensko razdoblje koje odgovara rotaciji ukupnih zaliha brandyja u postupku starenja, izračunato kao kvocijent između ukupnog volumena brandyja sadržanog u svim razinama starenja i volumena ispuštenog brandyja iz posljednje razine starenja – „solere” – tijekom godine dana.
Prosječna starost brandyja ispuštenog iz „solere” može se izračunati prema sljedećoj formuli: ̅ = Vt/Ve
u kojoj je:
− ̅prosječna starost, izražena u godinama
− Vt ukupni volumen zaliha u sustavu starenja, izražen u litrama čistog alkohola
− Ve ukupni volumen proizvoda ispuštenog iz sustava tijekom godine i namijenjenog otpremanju, izražen u litrama čistog alkohola.
Najmanja prosječna starost. Kada je riječ o bačvama ili posudama od hrastova drveta obujma ispod 1 000 litara, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja manji je ili jednak dvostrukom broju razina starenja u sustavu, kako bi se osiguralo da najmlađi dio bude star šest mjeseci ili više.
Kada je riječ o bačvama ili posudama od hrastova drveta obujma većeg od 1000 litara, godišnji broj ispuštanja i prelijevanja jednak je ili manji od broja uređaja za starenje u sustavu, kako bi se osiguralo da je najmlađi dio star godinu dana ili više.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0021/2018).

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti