Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0392(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0021/2018

Pateikti tekstai :

A8-0021/2018

Debatai :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/03/2019 - 11.14

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Priimti tekstai
PDF 910kWORD 83k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis
Spiritinių gėrimų apibrėžimas, pateikimas bei ženklinimas ir jų geografinių nuorodų apsauga ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

2018 m. kovo 1 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus ir spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
(3)  spiritinių gėrimų sektoriui taikomos priemonės turėtų padėti siekti aukšto vartotojų apsaugos lygio, užkirsti kelią klaidinančiai veiklai ir užtikrinti, kad rinka būtų skaidri ir vyktų sąžininga konkurencija. Taikant šias priemones turėtų būti apsaugota gera Sąjungos spiritinių gėrimų reputacija Sąjungoje ir pasaulio rinkoje, nes ir toliau būtų atsižvelgiama į naudojamus tradicinius spiritinių gėrimų gamybos metodus ir padidėjusį vartotojų apsaugos ir informavimo poreikį. Turėtų būti atsižvelgiama ir į spiritinių gėrimų sektoriaus technologines naujoves, kai jomis galima pagerinti kokybę nepakeičiant tradicinių atitinkamo spiritinio gėrimo ypatybių. Spiritinių gėrimų gamyba yra glaudžiai susijusi su žemės ūkio sektoriumi. Šis ryšys nurodo ne tik vieną iš pagrindinių Sąjungos žemės ūkio produktų realizavimo būdų, bet ir yra labai svarbus Sąjungoje pagamintų spiritinių gėrimų kokybę ir reputaciją lemiantis veiksnys. Todėl glaudus ryšys su žemės ūkio sektoriumi turėtų būti pabrėžiamas šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose;
(3)  spiritinių gėrimų sektoriui taikomos priemonės turėtų padėti siekti aukšto vartotojų apsaugos lygio, pašalinti informacijos asimetriją, užkirsti kelią klaidinančiai veiklai ir užtikrinti, kad rinka būtų skaidri ir vyktų sąžininga konkurencija. Taikant šias priemones turėtų būti apsaugota gera Sąjungos spiritinių gėrimų reputacija Sąjungoje ir pasaulio rinkoje, nes ir toliau būtų atsižvelgiama į naudojamus tradicinius spiritinių gėrimų gamybos metodus ir padidėjusį vartotojų apsaugos ir informavimo poreikį. Turėtų būti atsižvelgiama ir į spiritinių gėrimų sektoriaus technologines naujoves, kai jomis galima pagerinti kokybę nepakeičiant tradicinių atitinkamo spiritinio gėrimo ypatybių. Spiritinių gėrimų gamyba reglamentuojama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 178/20021a, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1169/20111b ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/6251c ir yra glaudžiai susijusi su žemės ūkio sektoriumi. Šis ryšys nurodo ne tik vieną iš pagrindinių Sąjungos žemės ūkio produktų realizavimo būdų, bet ir yra labai svarbus Sąjungoje pagamintų spiritinių gėrimų kokybę, saugą ir reputaciją lemiantis veiksnys. Todėl glaudus ryšys su žemės ūkio maisto produktų sektoriumi turėtų būti pabrėžiamas šią sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose;
____________________________
1a 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).
1b 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
1c 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   spiritiniams gėrimams taikytinos priemonės yra ypatingos, palyginti su bendrosiomis žemės ūkio maisto produktų sektoriui taikomomis taisyklėmis. Šiuo atveju ypatumai susiję su tuo, kad siekiama ir toliau išlaikyti tradicinius gamybos metodus, kad spiritiniai gėrimai yra glaudžiai susiję su žemės ūkio sektoriumi, su aukštos kokybės produktų naudojimu ir įsipareigojimu užtikrinti vartotojų saugą – tam spiritinių gėrimų sektorius visada žada skirti didelį dėmesį;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant užtikrinti, kad spiritinius gėrimus reglamentuojančiuose teisės aktuose būtų laikomasi vienodesnio požiūrio, šiame reglamente turėtų būti nurodyti aiškūs spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, taip pat geografinių nuorodų apsaugos kriterijai. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus ir spiritinių gėrimų prekinių pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant maisto produktus taisyklės;
(4)  siekiant užtikrinti, kad spiritinius gėrimus reglamentuojančiuose teisės aktuose būtų laikomasi vienodesnio požiūrio, šiame reglamente turėtų būti nurodyti aiškūs spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo, taip pat geografinių nuorodų apsaugos kriterijai, nedarant poveikio Sąjungoje vartojamų oficialiųjų kalbų ir raidynų įvairovei. Šiame reglamente taip pat turėtų būti nustatytos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ar žemės ūkio kilmės distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus ir spiritinių gėrimų prekinių pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant maisto produktus taisyklės;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
(15)  kai kuriais atvejais iš maisto tvarkymo subjektų, kurie nori atkreipti vartotojų dėmesį į savo produkto savybes, gali būti reikalaujama arba jie gali pageidauti nurodyti spiritinių gėrimų kilmės vietą. Toks kilmės vietos nurodymas turėtų atitikti suderintus kriterijus. Todėl turėtų būti numatytos specialiosios nuostatos dėl kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus;
(15)  kai kuriais atvejais iš maisto tvarkymo subjektų, kurie nori atkreipti vartotojų dėmesį į savo produkto savybes, gali būti reikalaujama arba jie gali pageidauti nurodyti spiritinių gėrimų kilmės vietą. Todėl turėtų būti numatytos specialiosios nuostatos dėl kilmės šalies ar kilmės vietos nurodymo pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)  dėl geografinių nuorodų apsaugos yra svarbu tinkamai atsižvelgti į Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS susitarimas) nuostatas, ypač į jo 22 ir 23 straipsnius, ir Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT susitarimas), kurie buvo patvirtinti Tarybos sprendimu 94/800/EB12;
(17)  dėl geografinių nuorodų apsaugos yra svarbu tinkamai atsižvelgti į Susitarimo dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPS susitarimas) nuostatas, ypač į jo 22 ir 23 straipsnius, ir Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT susitarimas), kurie buvo patvirtinti Tarybos sprendimu 94/800/EB12. Siekiant sustiprinti apsaugą ir veiksmingiau kovoti su klastojimu, tokia apsauga turėtų būti taip pat taikoma prekėms, kurios per Sąjungos muitų teritoriją vežamos tranzitu;
__________________
__________________
12 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).
12 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994 12 23, p. 1).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/201213 spiritiniams gėrimams netaikomas. Todėl turėtų būti nustatytos spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. Geografines nuorodas, kuriomis nurodoma, kad spiritiniai gėrimai yra kilę iš šalies teritorijos ar toje teritorijoje esančio regiono ar vietovės, jei spiritinio gėrimo tam tikra savybė, reputacija ar kita savybė iš esmės priskirtina jo geografinei kilmei, turėtų registruoti Komisija;
(18)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/201213 spiritiniams gėrimams netaikomas. Todėl turėtų būti nustatytos spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos taisyklės. Geografines nuorodas, kuriomis nurodoma, kad spiritiniai gėrimai yra kilę iš šalies teritorijos ar toje teritorijoje esančio regiono ar vietovės, jei spiritinio gėrimo tam tikra savybė, reputacija, tradicinis perdirbimo ir gamybos metodas ar kita savybė iš esmės priskirtina jo geografinei kilmei, turėtų registruoti Komisija;
_________________
_________________
13 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).
13 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012 12 14, p. 1).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a)  spiritiniams gėrimams su geografine nuoroda, pagamintiems iš vynų, neturinčių saugomos kilmės vietos nuorodos, ir registruotiems pagal šį reglamentą, turėtų būti taikomos tokios pat gamybos potencialo valdymo priemonės, kurios taikomos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/20131a;
_______________________
1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
(19)  turėtų būti nustatyta Sąjungos ar trečiųjų valstybių geografinių nuorodų registravimo, pakeitimo ir galimo panaikinimo pagal TRIPS susitarimą procedūra, kartu automatiškai pripažįstant Sąjungos esamų saugomų geografinių nuorodų statusą. Siekiant užtikrinti nuoseklų su geografinėmis nuorodomis susijusių procedūrinių taisyklių taikymą visuose atitinkamuose sektoriuose, šios spiritiniams gėrimams taikomos procedūros turėtų būti parengtos naudojantis išsamesnėmis ir gerai patikrintomis žemės ūkio ir maisto produktams taikomomis procedūromis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1151/2012, kartu atsižvelgiant į spiritinių gėrimų ypatumus. Siekiant supaprastinti registravimo procedūras ir užtikrinti, kad informacija maisto tvarkymo subjektams ir vartotojams būtų prieinama elektroniniu būdu, turėtų būti sukurtas elektroninis geografinių nuorodų registras;
(19)  turėtų būti nustatyta Sąjungos ar trečiųjų valstybių geografinių nuorodų registravimo, pakeitimo ir galimo panaikinimo pagal TRIPS susitarimą procedūra, kartu automatiškai pripažįstant Sąjungos esamų registruotų geografinių nuorodų statusą. Siekiant užtikrinti nuoseklų su geografinėmis nuorodomis susijusių procedūrinių taisyklių taikymą visuose atitinkamuose sektoriuose, šios spiritiniams gėrimams taikomos procedūros turėtų būti parengtos naudojantis panašiomis į žemės ūkio ir maisto produktams taikomas procedūromis, nustatytomis Reglamente (ES) Nr. 1151/2012, kartu atsižvelgiant į spiritinių gėrimų ypatumus. Siekiant supaprastinti registravimo procedūras ir užtikrinti, kad informacija maisto tvarkymo subjektams ir vartotojams būtų prieinama elektroniniu būdu, turėtų būti sukurtas skaidrus, išsamus ir lengvai prieinamas elektroninis geografinių nuorodų registras, kuris turėtų tokią pat teisinę galią kaip Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 registruotas geografines nuorodas Komisija turėtų automatiškai įrašyti į registrą. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, Komisija turėtų užbaigti Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priede įrašytų geografinių nuorodų tikrinimą pagal to reglamento 20 straipsnį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
(20)  valstybių narių valdžios institucijos turėtų būti atsakingos už tai, kad būtų užtikrintas šio reglamento laikymasis, o Komisijai turėtų būti suteikta galimybė stebėti ir tikrinti, kaip šio reglamento laikomasi. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės keistųsi reikiama informacija;
(20)  itin svarbu išsaugoti aukštus kokybės standartus siekiant išlaikyti spiritinių gėrimų sektoriaus reputaciją ir vertę. Valstybių narių valdžios institucijos turėtų būti atsakingos užtikrinti, kad standartas būtų išlaikytas laikantis šio reglamento. Vis dėlto Komisijai turėtų būti suteikta galimybė stebėti ir tikrinti, kaip laikomasi šio reglamento tam, kad ji galėtų užtikrinti vienodą jo įgyvendinimą. Todėl turėtų būti reikalaujama, kad Komisija ir valstybės narės keistųsi reikiama informacija;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  vykdant kokybės politiką ir siekiant aukštos spiritinių gėrimų kokybės bei jų įvairovės spiritinių gėrimų sektoriuje, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama priimti griežtesnes jų teritorijoje gaminamų spiritinių gėrimų apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, nei nustatytos šiame reglamente;
(21)  vykdant kokybės politiką ir siekiant aukštos spiritinių gėrimų kokybės bei jų įvairovės spiritinių gėrimų sektoriuje, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama priimti griežtesnes jų teritorijoje gaminamų spiritinių gėrimų gamybos, apibrėžimo, pateikimo ir ženklinimo taisykles, nei nustatytos šiame reglamente;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  siekiant atsižvelgti į kintančius vartotojų poreikius, technologijų pažangą, atitinkamų tarptautinių standartų raidą ir būtinybę gerinti ekonomines gamybos ir prekybos sąlygas, tradicinius išlaikymo procesus, o išimtiniais atvejais – importuojančių trečiųjų valstybių įstatymus ir užtikrinti geografinių nuorodų apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl šio reglamento I skyriuje pateiktų spiritinių gėrimų kategorijų techninių apibrėžčių ir reikalavimų bei kai kurioms iš jų taikomų specialių taisyklių, šio reglamento II skyriuje pateiktų ženklinimo ir pateikimo taisyklių, šio reglamento III skyriuje pateiktų su geografinėmis nuorodomis susijusių taisyklių ir šio reglamento IV skyriuje pateiktų patikrų bei keitimosi informacija taisyklių pakeitimo arba nuo jų leidžiančių nukrypti nuostatų;
(22)  siekiant atsižvelgti į kintančius vartotojų poreikius, technologijų pažangą, atitinkamų tarptautinių standartų raidą ir būtinybę gerinti ekonomines gamybos ir prekybos sąlygas, tradicinius išlaikymo procesus, o išimtiniais atvejais – importuojančių trečiųjų valstybių įstatymus ir užtikrinti visišką geografinių nuorodų apsaugą, kartu atsižvelgiant į tai, kad svarbu taikyti tradicinius metodus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl šio reglamento I skyriuje pateiktų spiritinių gėrimų kategorijų techninių apibrėžčių ir reikalavimų bei kai kurioms iš jų taikomų specialių taisyklių, šio reglamento II skyriuje pateiktų ženklinimo ir pateikimo taisyklių, šio reglamento III skyriuje pateiktų su geografinėmis nuorodomis susijusių taisyklių ir šio reglamento IV skyriuje pateiktų patikrų bei keitimosi informacija taisyklių pakeitimo arba nuo jų leidžiančių nukrypti nuostatų;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
(23)  siekiant greitai reaguoti į ekonominius ir technologinius pokyčius, susijusius su spiritiniais gėrimais, kuriems taikomas šis reglamentas, kurie nepriskirti jokiai kategorijai ir kuriems neparengtos jokios techninės specifikacijos, tam, kad būtų apsaugoti vartotojai ir gamintojų ekonominiai interesai ir suvienodinti šių spiritinių gėrimų gamybos ir kokybės reikalavimai, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl naujų spiritinių gėrimų kategorijų ir jų techninių specifikacijų įtraukimo tam tikromis sąlygomis į šio reglamento II priedo I ir II dalyse pateiktus sąrašus;
Išbraukta.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio i punkto įžanginė dalis
i)  arba tiesiogiai, vienu iš šių būdų:
i)  arba tiesiogiai, vienu iš šių būdų, naudojamų atskirai arba juos derinant:
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio i punkto 2 įtrauka
–  maceruojant ar panašiai apdorojant augalines medžiagas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, žemės ūkio kilmės distiliatuose, spiritiniuose gėrimuose arba jų mišinyje, kaip apibrėžta šiame reglamente;
–  maceruojant ar panašiai apdorojant augalines medžiagas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, žemės ūkio kilmės distiliatuose, spiritiniuose gėrimuose arba jų derinyje, kaip apibrėžta šiame reglamente;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio i punkto 3 įtraukos įžanginė dalis
–  į žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, žemės ūkio kilmės distiliatą arba spiritinius gėrimus pridedant:
–  į žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, žemės ūkio kilmės distiliatą arba spiritinius gėrimus pridedant vieną ar daugiau toliau išvardytų medžiagų:
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio ii punkto įžanginė dalis
ii)  į spiritinį gėrimą pridedant bet kurių iš toliau išvardytų medžiagų:
ii)  į spiritinį gėrimą pridedant bet kurių iš toliau išvardytų medžiagų atskirai arba jas derinant:
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunkčio ii punkto 4 a įtrauka (nauja)
–  gėrimų;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis
3)  mišinys – spiritinis gėrimas, nurodytas II priedo I dalyje arba atitinkantis geografinę nuorodą, sumaišytas su bet kuria iš šių medžiagų:
3)  mišinys – spiritinis gėrimas, nurodytas II priedo I dalyje arba atitinkantis geografinę nuorodą, sumaišytas su viena ar keliomis iš šių medžiagų:
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)
ba)  žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto įžanginė dalis
4)  sudėtinis terminas – II priedo I dalyje nurodyto spiritinio gėrimo prekinių pavadinimų derinys arba geografinės nuorodos, apibūdinančios spiritinį gėrimą, iš kurio kilo visas galutinio produkto alkoholis, terminų derinys kartu su bet kuriuo iš šių dalykų:
4)  sudėtinis terminas – II priedo I dalyje nurodyto spiritinio gėrimo prekinių pavadinimų derinys arba geografinės nuorodos, apibūdinančios spiritinį gėrimą, iš kurio kilo visas galutinio produkto alkoholis, terminų derinys kartu su vienu ar daugiau šių dalykų:
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas
6)  geografinė nuoroda – nuoroda, rodanti, kad spiritinis gėrimas yra kilęs iš šalies teritorijos arba toje teritorijoje esančio regiono ar vietovės, jei spiritinio gėrimo tam tikra savybė, reputacija ar kitas požymis iš esmės priskirtinas jo geografinei kilmei;
6)  geografinė nuoroda – pavadinimas, įregistruotas pagal šį reglamentą, rodantis, kad spiritinis gėrimas yra kilęs iš šalies teritorijos arba toje teritorijoje esančio regiono ar vietovės, jei spiritinio gėrimo tam tikra savybė, reputacija ar kitas požymis iš esmės priskirtinas jo geografinei kilmei;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
7)  produkto specifikacija – dokumentas, pridėtas prie geografinės nuorodos apsaugos paraiškos, kurioje nurodytos specifikacijos, kurias tas spiritinis gėrimas turi atitikti;
7)  produkto specifikacija – dokumentas, pridėtas prie geografinės nuorodos apsaugos paraiškos, kurioje nurodytos specifikacijos, kurias tas spiritinis gėrimas turi atitikti, ir atitinkantis Reglamente (EB) Nr. 110/2008 nurodytą techninės dokumentacijos bylą;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)
11a)  grupė – spiritinių gėrimų gamintojų, perdirbėjų ar importuotojų, kurie jungiasi pagal konkrečius sektorius ir sukuria didelę apyvartą, susivienijimas;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 11 b punktas (naujas)
11b)  žemės ūkio kilmės – gautas iš SESV I priede išvardytų žemės ūkio produktų.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
1.  Alkoholiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems alkoholinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojamas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis.
1.  Spiritiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojamas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
2.  Alkoholiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems alkoholinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojami tik žemės ūkio kilmės distiliatai.
2.  Spiritiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojami tik žemės ūkio kilmės distiliatai.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Prekiaujant etilo alkoholiu arba žemės ūkio kilmės distiliacijos produktais, žaliavos, iš kurių jie gauti, nurodomos jų lydimuosiuose elektroniniuose dokumentuose.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  jie saldinami tik pagal I priedo 3 punktą, siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį.
e)  jie nesaldinami, nebent reikia sušvelninti galutinį produkto skonį. Didžiausias saldinimo produktų kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, turi neviršyti II priede kiekvienai kategorijai nustatytų ribų.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies e punktas
e)  kad atitiktų tam tikro produkto savybes, jie gali būti saldinti pagal I priedo 3 punkto reikalavimus ir atsižvelgiant į atitinkamus valstybių narių teisės aktus.
e)  jie gali būti saldinti.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies e punktas
e)  kad atitiktų tam tikro produkto savybes, jie gali būti saldinti pagal šio reglamento I priedo 3 punktą.
e)  jie gali būti saldinti.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
5 straipsnis
5 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai
Deleguotieji įgaliojimai
1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
a)   I priede nustatytų techninių apibrėžčių pakeitimo;
a)  I priede nustatytų techninių apibrėžčių pakeitimo;
b)  II priedo I dalyje nurodytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų ir specialiųjų taisyklių, susijusių su II priedo II dalyje išvardytais tam tikrais spiritiniais gėrimais, pakeitimo.
Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyti deleguotieji aktai priimami neviršijant įrodytų reikmių, kylančių dėl kintančių vartotojų poreikių, technologijų pažangos, atitinkamų tarptautinių standartų raidos ir produktų inovacijų būtinybės.
Pirmos pastraipos a punkte nurodyti deleguotieji aktai, nors pagal juos atsižvelgiama į tradicinių gamybos metodų valstybėse narėse svarbą, priimami neviršijant įrodytų reikmių, kylančių dėl kintančių vartotojų poreikių, technologijų pažangos, atitinkamų tarptautinių standartų raidos ir produktų inovacijų būtinybės.
2.  Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl naujų spiritinių gėrimų kategorijų įtraukimo į II priedą.
Nauja kategorija gali būti įtraukta, jei laikomasi šių sąlygų:
a)  siekiant apsaugoti vartotojų ir gamintojų interesus, ekonominiu ir techniniu atžvilgiu būtina spiritinį gėrimą parduoti tam tikru pavadinimu ir laikantis vienodų techninių specifikacijų;
b)  spiritinis gėrimas užima didelę rinkos dalį nors vienoje valstybėje narėje;
c)  naujos kategorijos pavadinimas yra plačiai naudojamas pavadinimas, o jei tai neįmanoma – yra aprašomojo pobūdžio (juo visų pirma nurodoma spiritiniam gėrimui gaminti naudojama žaliava);
d)  nustatomos naujos kategorijos techninės specifikacijos, pagrįstos esamos kokybės įvertinimu ir Sąjungos rinkoje naudojamais gamybos parametrais. Nustatant technines specifikacijas, laikomasi Sąjungoje taikomų vartotojų apsaugos teisės aktų ir atsižvelgiama į visus atitinkamus tarptautinius standartus. Techninėmis specifikacijomis užtikrinama sąžininga Sąjungos gamintojų konkurencija ir gera Sąjungos spiritinių gėrimų reputacija.
3.  Išimtiniais atvejais, jei tai privaloma pagal importuojančios trečiosios šalies teisę, Komisijai pagal 43 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo I priede nustatytų techninių apibrėžčių reikalavimų, II priedo I dalyje nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų ir specialiųjų taisyklių, susijusių su tam tikrais II priedo II dalyje nurodytais spiritiniais gėrimais.
3.  Išimtiniais atvejais, jei tai privaloma pagal importuojančios trečiosios šalies teisę, Komisijai pagal 43 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo I priede nustatytų techninių apibrėžčių reikalavimų, II priedo I dalyje nustatytų spiritinių gėrimų kategorijų reikalavimų ir specialiųjų taisyklių, susijusių su tam tikrais II priedo II dalyje nurodytais spiritiniais gėrimais.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Žaliavų pavadinimai arba augalų pavadinimai, kurie yra rezervuoti kaip tam tikrų spiritinių gėrimų kategorijų produktų pavadinimai, gali būti naudojami visiems maisto produktams, įskaitant spiritinius gėrimus, apibūdinti ir pateikti, jei, ypač spiritinių gėrimų atveju, užtikrinama, kad nebus klaidinami vartotojai.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau negu vienai iš II priedo I dalies 15–47 spiritinių gėrimų kategorijų nustatytus reikalavimus, jis gali būti parduodamas vienu ar daugiau toms kategorijoms priskirtų prekinių pavadinimų.
3.  Jei spiritinis gėrimas atitinka daugiau negu vienai iš II priedo I dalyje išvardytų 15–47 spiritinių gėrimų kategorijų nustatytus reikalavimus, jis gali būti pateikiamas rinkai vienu ar daugiau toms kategorijoms priskirtų prekinių pavadinimų.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis
Jei prekinis pavadinimas yra papildomas arba pakeičiamas pagal pirmos pastraipos a punktą, tame punkte nurodyta geografinė nuoroda tame punkte gali būti papildoma tik:
Jei įteisintas pavadinimas yra papildomas arba pakeičiamas pagal pirmos pastraipos a punktą, tame punkte nurodyta geografinė nuoroda tame punkte gali būti papildoma tik:
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas
a)  2008 m. vasario 20 d. jau vartotais terminais, kurie taikomi esamoms geografinėms nuorodoms, kaip apibrėžta 34 straipsnio 1 dalyje, arba
a)  2008 m. vasario 20 d. jau vartotais terminais, kurie taikomi esamoms geografinėms nuorodoms, kaip apibrėžta 34 straipsnio 1 dalyje, įskaitant valstybėse narėse tradiciškai vartojamus terminus, skirtus nurodyti, kad produkto kilmės nuoroda saugoma pagal nacionalinės teisės aktus, arba
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas
b)  terminais, nurodytais atitinkamoje produkto specifikacijoje.
b)  visais terminais, kurie leidžiami pagal atitinkamo produkto specifikaciją.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  maisto produktams gaminti naudojamas alkoholis kilęs tik iš spiritinio gėrimo, nurodyto sudėtiniame termine ar užuominoje, išskyrus etilo alkoholį, kuris gali būti kvapiosiose medžiagose, naudojamose tam maisto produktui gaminti, ir
a)  maisto produktams gaminti naudojamas alkoholis kilęs tik iš spiritinio gėrimo, nurodyto sudėtiniame termine ar užuominoje, išskyrus žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, kuris gali būti naudojamas kaip pagalbinė medžiaga kvapiosiose medžiagose, naudojamose tam maisto produktui gaminti, ir
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis
5.  Užuomina į spiritinio gėrimo kategoriją arba geografinę nuorodą, daroma pateikiant maisto produktą, nepateikiama toje pat linijoje kaip prekinis pavadinimas. Nepažeidžiant 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos, pateikiant alkoholinį gėrimą, užuominos šrifto dydis yra mažesnis už prekinio pavadinimo ir sudėtinio termino šriftus.
5.  Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 13 straipsnio 1 daliai, užuomina į spiritinio gėrimo kategoriją arba geografinę nuorodą, daroma pateikiant maisto produktą, nepateikiama toje pat linijoje kaip prekinis pavadinimas. Nepažeidžiant šio reglamento 10 straipsnio 3 dalies antros pastraipos, pateikiant alkoholinį gėrimą, užuominos šrifto dydis yra mažesnis už prekinio pavadinimo ir sudėtinio termino šriftus.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
9a straipsnis
Ženklinimas alkoholio įpylimo atveju
Jei į spiritinį gėrimą, nurodytą II priedo 1–14 kategorijose, įpilta praskiesto arba nepraskiesto alkoholio, kaip apibrėžta I priedo 4 punkte, tam spiritiniam gėrimui suteikiamas prekinis pavadinimas „spiritinis gėrimas“. Jam negali būti suteiktas 1–14 kategorijų gėrimams rezervuotas pavadinimas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Mišinio prekinis pavadinimas yra „spiritinis gėrimas“.
Mišinio prekinis pavadinimas yra „spiritinis gėrimas“. Jis aiškiai nurodomas gerai matomoje etiketės vietoje.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalis
3.  Pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą gali būti nurodomas tik trumpiausiai brandintos alkoholinės sudedamosios dalies brandinimo laikotarpis ar amžius, su sąlyga, kad spiritinis gėrimas buvo brandinamas prižiūrint valstybės narės mokesčių institucijoms arba kitoms lygiavertes garantijas suteikiančioms institucijoms.
3.  Pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą gali būti nurodomas tik trumpiausiai brandintos alkoholinės sudedamosios dalies brandinimo laikotarpis ar amžius, su sąlyga, kad visos spiritinio gėrimo brandinimo operacijos buvo vykdomos prižiūrint valstybės narės mokesčių institucijoms arba kitoms lygiavertes garantijas suteikiančioms institucijoms. Komisija įsteigia viešą registrą, kuriame pateikiamas brandinimą kiekvienoje valstybėje narėje kontroliuojančių institucijų sąrašas.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Kai pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą nurodomas spiritinio gėrimo išlaikymo ar brandinimo laikotarpis, jis taip pat turi būti nurodytas lydimajame elektroniniame dokumente.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 3 dalies, brendžio, brandinto naudojant dinaminio brandinimo, arba „criaderas y solera“, sistemą, atveju vidutinis brandinimo laikotarpis, apskaičiuotas pagal IIa priedą, gali būti paminėtas pateikiant ar ženklinant gėrimą tik tuo atveju, jei brendžio brandinimo metu buvo taikoma kompetentingos institucijos patvirtinta kontrolės sistema. Brendžio ženklinimo etiketėje vidutinis brandinimo laikotarpis nurodomas metais ir pateikiama nuoroda į dinaminio brandinimo sistemą (isp. „criaderas y solera“).
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
1.  Jei nurodoma spiritinio gėrimo kilmė, ji turi atitikti kilmės šalį arba teritoriją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/201316 60 straipsnį.
1.  Jei nurodoma spiritinio gėrimo kilmė, ji turi atitikti vietovę ar regioną, kuriame buvo atliktas galutinio produkto gamybos proceso etapas, suteikęs spiritiniam gėrimui jo pobūdį ir pagrindines savybes.
__________________
16 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Nedarant poveikio pirmos pastraipos taikymui, tais atvejais, kai spiritiniai gėrimai gaminami Sąjungoje ir skirti eksportui, geografinės nuorodos ir II priede kursyvu nurodyti terminai gali būti papildyti vertimais, kai tai teisiškai privaloma šalyje, į kurią importuojami gėrimai.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
14 straipsnis
14 straipsnis
Saugomų geografinių nuorodų Sąjungos simbolio naudojimas
Sąjungos geografinių nuorodų simbolio naudojimas
Ženklinant ir pateikiant spiritinius gėrimus gali būti nurodomas saugomų geografinių nuorodų Sąjungos simbolis.
Pateikiant ir ženklinant spiritinius gėrimus su geografine nuoroda gali būti naudojamas Sąjungos saugomos geografinės nuorodos simbolis, priimtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1151/2012 12 straipsnio 7 dalį.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis
16 straipsnis
16 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai
Deleguotieji įgaliojimai
1.  Kad būtų atsižvelgta į kintančius vartotojų poreikius, technologijų pažangą, atitinkamų tarptautinių standartų raidą ir būtinybę gerinti ekonomines gamybos ir prekybos sąlygas, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
1.  Kad būtų atsižvelgta į kintančius vartotojų poreikius, technologijų pažangą, atitinkamų tarptautinių standartų raidą ir būtinybę gerinti ekonomines gamybos ir prekybos sąlygas, kartu užtikrinant vartotojų apsaugą ir atsižvelgiant į tradicinius gamybos metodus, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus dėl:
a)  taisyklių, taikomų spiritinių gėrimų etiketėse nurodant sudėtinius terminus arba užuominas, pakeitimų,
a)  taisyklių, taikomų spiritinių gėrimų etiketėse nurodant sudėtinius terminus arba užuominas, pakeitimų,
b)  mišinių pateikimo ir ženklinimo taisyklių pakeitimų ir
b)  mišinių pateikimo ir ženklinimo taisyklių pakeitimų ir
c)  etaloninių Sąjungos spiritinių gėrimų analizės metodų atnaujinimo ir papildymo.
c)  etaloninių Sąjungos spiritinių gėrimų analizės metodų atnaujinimo ir papildymo.
2.  Siekiant atsižvelgti į valstybėse narėse naudojamus tradicinius brandinimo procesus, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 11 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl brandinimo laikotarpio ar amžiaus nurodymo pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą.
2.  Siekiant atsižvelgti į valstybėse narėse naudojamus tradicinius brandinimo procesus, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 11 straipsnio 3 dalies nuostatų dėl brandinimo laikotarpio ar amžiaus nurodymo pateikiant ar ženklinant spiritinį gėrimą.
3.  Išimtiniais atvejais, jei tai privaloma pagal importuojančios trečiosios šalies teisę, Komisijai pagal 43 straipsnį taip pat suteikiami įgaliojamai priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, kuriomis leidžiama nukrypti nuo šiame skyriuje išdėstytų pateikimo ir ženklinimo nuostatų.
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
1.  Saugomas geografines nuorodas gali naudoti bet kuris spiritinį gėrimą parduodantis ūkio subjektas, jei toks produktas pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
1.  Geografines nuorodas gali naudoti bet kuris spiritinį gėrimą parduodantis ūkio subjektas, jei toks produktas pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2.  Saugomos geografinės nuorodos ir spiritiniai gėrimai, kuriems pavadinti, laikantis produkto specifikacijos, naudojami tokie saugomi pavadinimai, saugomi nuo:
2.  Geografinės nuorodos ir spiritiniai gėrimai, kuriems pavadinti, laikantis produkto specifikacijos, naudojami tokie saugomi pavadinimai, saugomi nuo:
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis
i)  panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos, arba
i)  panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos, įskaitant tuos atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys, arba
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo prirašomi žodžiai „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai;
b)  bet kokio netinkamo naudojimo, imitavimo ar mėgdžiojimo, net jei nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jei saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo prirašomi žodžiai „rūšis“, „tipas“, „klasė“, „metodas“, „pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai, įskaitant atvejus, kai tie produktai naudojami kaip sudedamosios dalys;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  bet kokių melagingų ar klaidinančių nuorodų į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, pateikiamų ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir nuo produkto pakavimo į tokią tarą, dėl kurios vartotojai gali susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę;
c)  bet kokių melagingų ar klaidinančių nuorodų į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį, sudedamąsias dalis ar esmines savybes, galinčių sudaryti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę jį pateikiant ar ženklinant;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
3.  Saugomos geografinės nuorodos Sąjungoje neturi tapti bendriniais pavadinimais, kaip apibrėžta 32 straipsnio 1 dalyje.
3.  Geografinės nuorodos Sąjungoje neturi tapti bendriniais pavadinimais, kaip apibrėžta 32 straipsnio 1 dalyje.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Geografinių nuorodų apsauga, nurodyta 2 dalyje, taip pat taikoma prekėms, kurios į Sąjungos muitų teritoriją įvežamos neišleidžiant jų į laisvą apyvartą Sąjungoje.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų, kad būtų sustabdytas neteisėtas saugomų geografinių nuorodų naudojimas, kaip nurodyta 2 dalyje.
4.  Valstybės narės imasi atitinkamų veiksmų, kad būtų sustabdytas neteisėtas geografinių nuorodų naudojimas, kaip nurodyta 2 dalyje.
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Valstybės narės gali taikyti nuostatas, nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, 61–72 straipsniuose, vietovėms, kuriose gaminami vynai yra tinkami spiritinių gėrimų su geografine nuoroda gamybai. Taikant tas nuostatas, atitinkamos vietovės gali būti laikomos vietovėmis, kuriose galima gaminti vynus su saugoma kilmės nuoroda arba saugoma geografine nuoroda.
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies e punktas
e)  spiritinio gėrimo gaminimo būdo ir atitinkamais atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip pat informacija apie pakavimą, jei pareiškėjų grupė taip nustato ir pateikia pakankamą su produktu susijusį pagrindimą, kodėl produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas srityse;
e)  spiritinio gėrimo gamybos būdo ir atitinkamais atvejais autentiškų ir nekintančių vietinių gamybos būdų apibūdinimas, taip pat informacija apie pakavimą, jei pareiškėjas ar pareiškėjų grupė (toliau kartu – pareiškėjas) taip nustato ir pateikia pakankamą su produktu susijusį pagrindimą, kodėl produktas turi būti pakuojamas apibrėžtoje geografinėje vietovėje, kad būtų išsaugota kokybė, užtikrinta kilmė ar užtikrinta kontrolė, atsižvelgiant į Sąjungos teisę, visų pirma laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas srityse;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalies f punktas
f)  spiritinio gėrimo kokybės, reputacijos ar kitos savybės ir d punkte nurodytos geografinės vietovės ryšys;
f)  išsamūs duomenys, patvirtinantys sąsają su geografine aplinka ar geografine kilme;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  pareiškėjų grupės ir valdžios institucijų arba, jei yra, įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai ir adresai;
a)  pareiškėjo ir valdžios institucijų arba, jei yra, įstaigų, tikrinančių atitiktį produkto specifikacijos nuostatoms, pavadinimai ir adresai;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punkto i papunktis
i)  pagrindinė produkto specifikacijos informacija: spiritinio gėrimo pavadinimas, aprašymas, įskaitant atitinkamais atvejais specialias pakavimo ir ženklinimo taisykles, ir glaustas geografinės vietovės apibrėžimas;
i)  pagrindinė produkto specifikacijos informacija: spiritinio gėrimo pavadinimas, kategorija, aprašymas, įskaitant atitinkamais atvejais specialias pakavimo ir ženklinimo taisykles, ir glaustas geografinės vietovės apibrėžimas;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  pareiškėjų grupės pavadinimas ir adresas;
a)  pareiškėjo pavadinimas ir adresas;
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies c punktas
c)  valstybės narės pareiškimas, kad, jos nuomone, pareiškėjų grupės pateikta paraiška, tenkinanti reikalavimus palankiam sprendimui priimti, atitinka šio reglamento sąlygas ir pagal jį priimtas nuostatas;
c)  valstybės narės pareiškimas, kad, jos nuomone, pareiškėjo pateikta paraiška, tenkinanti reikalavimus palankiam sprendimui priimti, atitinka šio reglamento sąlygas ir pagal jį priimtas nuostatas;
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Bendrą paraišką Komisijai teikia atitinkama valstybė narė arba atitinkamos trečiosios šalies pareiškėjų grupė, tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies valdžios institucijas. Į paraišką įtraukiamas 20 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas visų atitinkamų valstybių narių pareiškimas. 20 straipsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi visose atitinkamose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.
Bendrą paraišką Komisijai teikia atitinkama valstybė narė arba atitinkamos trečiosios šalies pareiškėjas, tiesiogiai arba per tos trečiosios šalies valdžios institucijas. Į paraišką įtraukiamas 20 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas visų atitinkamų valstybių narių pareiškimas. 20 straipsnyje nustatytų reikalavimų turi būti laikomasi visose atitinkamose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 5 dalis
5.  Kai paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, ji teikiama Komisijai tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas.
5.  Kai paraiška yra susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, ji teikiama Komisijai per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnis
22 straipsnis
Išbraukta.
Laikina nacionalinė apsauga
1.  Valstybė narė pagal šį reglamentą gali suteikti tik laikiną nacionalinę pavadinimo apsaugą, kuri įsigalioja nuo paraiškos pateikimo Komisijai dienos.
2.  Tokia nacionalinė apsauga nustoja galioti sprendimo dėl įregistravimo pagal šį reglamentą priėmimo dieną arba paraiškos atsiėmimo dieną.
3.  Kai pavadinimas nėra registruotas pagal šį skyrių, visa atsakomybė už tokios nacionalinės apsaugos pasekmes tenka atitinkamai valstybei narei.
4.  Priemonės, kurių valstybės narės imasi pagal 1 dalį, daro poveikį tik nacionaliniu lygmeniu ir nedaro poveikio Sąjungos vidaus ar tarptautinei prekybai.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija tinkamomis priemonėmis nagrinėja visas paraiškas, kurias gauna pagal 21 straipsnį, siekdama patikrinti, ar jos yra pagrįstos ir ar atitinka šio skyriaus sąlygas. Šis nagrinėjimas trunka ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Tais atvejais, kai šio termino nesilaikoma, Komisija paraiškos teikėjui raštu nurodo tokio uždelsimo priežastis.
1.  Komisija tinkamomis priemonėmis nagrinėja visas paraiškas, kurias gauna pagal 21 straipsnį, siekdama patikrinti, ar jos yra pagrįstos ir ar atitinka šio skyriaus sąlygas. Šis nagrinėjimas apima patikrinimą, ar nėra aiškių klaidų paraiškoje, ir, įprastai, trunka ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Tais atvejais, kai šio termino nesilaikoma, Komisija paraiškos teikėjui raštu nedelsiant nurodo tokio uždelsimo priežastis.
Komisija ne rečiau kaip kas mėnesį viešai skelbia pavadinimų, kuriems įregistruoti buvo pateiktos paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo datą.
Komisija ne rečiau kaip kas mėnesį viešai skelbia pavadinimų, kuriems įregistruoti buvo pateiktos paraiškos, sąrašą ir jų pateikimo datą.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis
1.  Tais atvejais, kai Komisija, remdamasi jai prieinama informacija, gauta atlikus nagrinėjimą pagal 23 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, mano, kad registravimo sąlygos neįvykdytos, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais paraiška atmetama. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
1.  Tais atvejais, kai Komisija, remdamasi jai prieinama informacija, gauta atlikus nagrinėjimą pagal 23 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, mano, kad registravimo sąlygos neįvykdytos, ji pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir kuriais paraiška atmetama.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
2.  Jeigu Komisija negauna pranešimo apie prieštaravimą arba priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo pagal 24 straipsnį, ji, netaikydama 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais pavadinimas įregistruojamas.
2.  Jeigu Komisija negauna pranešimo apie prieštaravimą arba priimtino pagrįsto prieštaravimo pareiškimo pagal 24 straipsnį, ji pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir kuriais pavadinimas įregistruojamas.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies a punktas
a)  jeigu susitarimas pasiektas – netaikydama 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, įgyvendinimo aktais įregistruoja pavadinimą ir prireikus iš dalies pakeičia pagal 23 straipsnio 2 dalį paskelbtą informaciją, jei tokie pakeitimai nėra esminiai, arba
a)  jeigu susitarimas pasiektas, pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildo šį reglamentą ir kuriais įregistruoja pavadinimą ir prireikus iš dalies pakeičia pagal 23 straipsnio 2 dalį paskelbtą informaciją, jei tokie pakeitimai nėra esminiai, arba
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  jeigu susitarimo pasiekti nepavyko priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas sprendimas dėl registravimo. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
b)  jeigu susitarimo pasiekti nepavyko, pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir kuriuose pateikiamas sprendimas dėl registravimo.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Tais atvejais, kai taikoma nacionalinė teisė, paraiškos teikiamos laikantis nacionalinių teisės aktų.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis
3.  Nagrinėjant paraišką daugiausia dėmesio skiriama pasiūlytam keitimui.
3.  Nagrinėjant paraišką sprendžiama tik dėl pasiūlyto keitimo.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis
Savo iniciatyva arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, prašymu Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais panaikinama saugomos geografinės nuorodos registracija, tokiais atvejais:
Savo iniciatyva arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, prašymu Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, siekiant panaikinti saugomos geografinės nuorodos registraciją, tokiais atvejais:
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 pastraipos b punktas
b)  jeigu produktas, kurio pavadinimas įregistruotas kaip saugoma geografinė nuoroda, bent septynerius metus neteikiamas rinkai.
b)  jeigu produktas, kurio pavadinimas įregistruotas kaip saugoma geografinė nuoroda, bent septynerius metus iš eilės neteikiamas rinkai.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 pastraipa
Pirmoje pastraipoje nurodyti įgyvendinimo aktai priimami laikantis 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)
Teisės aktai, kuriais panaikinama geografinių nuorodų registracija, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 pastraipa
Komisija, netaikydama 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, priima įgyvendinimo aktus, kuriais sudaromas ir nuolat atnaujinamas viešas elektroninis pagal šią sistemą pripažintų spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registras (toliau – registras).
Komisija pagal 43 straipsnį priima šį reglamentą papildančius deleguotuosius aktus, kuriais sudaromas ir nuolat atnaujinamas viešas elektroninis pagal šią sistemą pripažintų spiritinių gėrimų geografinių nuorodų registras (toliau – registras), kuris turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Reglamento (EB) Nr. 110/2008 III priedas ir jį pakeičia. Registre [įterpti išnašą su tiesiogine nuoroda į atitinkamą svetainę] suteikiama tiesioginė prieiga prie visų spiritinių gėrimų, kurių geografinės nuorodos užregistruotos, produktų specifikacijų.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 pastraipa
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos išsamios registro formos ir turinio taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatomos išsamios registro formos ir turinio taisyklės.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 pastraipa
Į registrą gali būti įrašytos trečiosiose šalyse pagamintų spiritinių gėrimų geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga.
Į registrą gali būti įrašytos trečiosiose šalyse pagamintų spiritinių gėrimų geografinės nuorodos, kurios Sąjungoje yra saugomos pagal tarptautinį susitarimą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Sąjunga, tik po to, kai Komisija šiuo klausimu priima deleguotąjį aktą.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.  Spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsauga pagal šio reglamento 2 straipsnį nedaro poveikio Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 93 straipsnyje apibrėžtų produktų saugomoms geografinėms nuorodoms ir kilmės nuorodoms.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis
3.  Pavadinimas nėra saugomas kaip geografinė nuoroda, jei atitinkamai spiritinių gėrimų kategorijai nustatyti privalomi gamybos arba paruošimo etapai atliekami ne atitinkamoje geografinėje vietovėje.
3.  Pavadinimas nėra saugomas kaip geografinė nuoroda, jei atitinkamai spiritinių gėrimų kategorijai nustatyti privalomi etapai atliekami ne atitinkamoje geografinėje vietovėje.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis
34 straipsnis
34 straipsnis
Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su esamomis saugomomis geografinėmis nuorodomis
Įgaliojimai, susiję su esamomis geografinėmis nuorodomis
1.  Nepažeidžiant 2 dalies, pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 saugomos geografinės spiritinių gėrimų nuorodos yra automatiškai saugomos kaip geografinės nuorodos pagal šį reglamentą. Komisija jas įtraukia į registrą.
Pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008 saugomos geografinės spiritinių gėrimų nuorodos yra automatiškai saugomos kaip geografinės nuorodos pagal šį reglamentą. Komisija jas įtraukia į registrą.
2.  Per ne ilgesnį nei dvejų metų laikotarpį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija savo iniciatyva įgyvendinimo aktais gali nuspręsti panaikinti Reglamento (ES) Nr. 110/2008 20 straipsnyje nurodytų geografinių nuorodų apsaugą, jei jos neatitinka 2 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatų. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 44 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  kontrolės institucija, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/200419 2 straipsnio antros pastraipos 5 punkte, veikianti kaip produktų sertifikavimo įstaiga.
b)  įgaliotoji įstaiga, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/62519 3 straipsnio 5 punkte, veikianti kaip produktų sertifikavimo įstaiga.
__________________
__________________
19 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).
19 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Nepaisant valstybių narių nacionalinės teisės aktų, tokio atitikties produkto specifikacijai patikrinimo išlaidas padengia tikrinami maisto tvarkymo subjektai.
Nepaisant valstybių narių nacionalinės teisės aktų, tokio atitikties produkto specifikacijai patikrinimo išlaidas padengia tikrinami ūkio subjektai.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis
5.  Kompetentingos institucijos ar institucijos, nurodytos 1 ir 2 dalyse, tikrinančios saugomų geografinių nuorodų atitiktį produkto specifikacijai, turi būti objektyvios ir nešališkos. Jos turi turėti kvalifikuotą personalą ir išteklius, būtinus jų užduotims atlikti.
5.  Kompetentingos institucijos ar institucijos, nurodytos 1 ir 2 dalyse, tikrinančios geografinių nuorodų atitiktį produkto specifikacijai, turi būti objektyvios ir nešališkos. Jos turi turėti kvalifikuotą personalą ir išteklius, būtinus jų užduotims atlikti.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis
1.  Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatyta tvarka ir reikalavimai mutatis mutandis taikomi šio reglamento 35 ir 36 straipsniuose numatytoms patikroms.
1.  Reglamente (ES) 2017/625 nustatyta tvarka ir reikalavimai mutatis mutandis taikomi šio reglamento 35 ir 36 straipsniuose numatytoms patikroms.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės užtikrina, kad šiame skyriuje numatyta įpareigojimų kontrolė būtų konkrečiai įtraukta į atskirą daugiamečių nacionalinių kontrolės planų skirsnį pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 4143 straipsnius.
2.  Valstybės narės užtikrina, kad šiame skyriuje numatyta įpareigojimų kontrolė būtų konkrečiai įtraukta į atskirą daugiamečių nacionalinių kontrolės planų skirsnį pagal Reglamento (ES) 2017/625 109111 straipsnius.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis
3.  Į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 44 straipsnio 1 dalyje nurodytas metines ataskaitas įtraukiamas atskiras skirsnis, kuriame pateikiama toje nuostatoje numatyta informacija apie šiuo reglamentu nustatytą įpareigojimų kontrolę.
3.  Į Reglamento (ES) 2017/625 113 straipsnio 1 dalyje nurodytas metines ataskaitas įtraukiamas atskiras skirsnis, kuriame pateikiama toje nuostatoje numatyta informacija apie šiuo reglamentu nustatytą įpareigojimų kontrolę.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis
38 straipsnis
38 straipsnis
Deleguotieji įgaliojimai
Deleguotieji įgaliojimai
1.  Siekiant atsižvelgti į gamybos nustatytoje geografinėje vietovėje ypatumus, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:
a)  geografinės vietovės ribų nustatymo papildomų kriterijų ir
b)  su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusių apribojimų ir nukrypti leidžiančių nuostatų.
2.  Siekdama užtikrinti produktų kokybę ir atsekamumą, Komisija pagal 43 straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais gali numatyti sąlygas, kuriomis į produktų specifikaciją gali būti įtraukta informacija apie 19 straipsnio e punkte nurodytą pakavimą arba 19 straipsnio h punkte nurodytas specialias ženklinimo taisykles.
3.  Siekdama užtikrinti gamintojų ar maisto tvarkymo subjektų teises ar pagrįstus interesus, Komisija pagal 43 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais gali nustatyti:
3.  Siekdama užtikrinti gamintojų ar ūkio subjektų teises ar pagrįstus interesus, Komisija pagal 43 straipsnį priimamais deleguotaisiais aktais gali nustatyti:
a)  kokiais atvejais atskiras gamintojas gali teikti geografinės nuorodos apsaugos paraišką;
a)  kokiais atvejais atskiras gamintojas gali teikti geografinės nuorodos apsaugos paraišką;
b)  sąlygas, kurių turi būti laikomasi teikiant geografinės nuorodos apsaugos paraišką, vykdant preliminarias nacionalines procedūras, Komisijai nagrinėjant paraiškas, vykstant prieštaravimo procedūrai ir saugomos geografinės nuorodos panaikinimo procedūrai, įskaitant tais atvejais, kai geografinė vietovė yra kelių šalių teritorijoje.
b)  sąlygas, kurių turi būti laikomasi teikiant geografinės nuorodos apsaugos paraišką, vykdant preliminarias nacionalines procedūras, Komisijai nagrinėjant paraiškas, vykstant prieštaravimo procedūrai ir saugomos geografinės nuorodos panaikinimo procedūrai, įskaitant tais atvejais, kai geografinė vietovė yra kelių šalių teritorijoje.
4.  Siekiant užtikrinti, kad produktų specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir glausta informacija, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl produkto specifikacijoje pateikiamos informacijos apribojimo taisyklių, kai toks apribojimas yra būtinas siekiant išvengti pernelyg didelės apimties registravimo paraiškų.
4.  Siekiant užtikrinti, kad produktų specifikacijose būtų pateikiama svarbi ir glausta informacija, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl produkto specifikacijoje pateikiamos informacijos apribojimo taisyklių, kai toks apribojimas yra būtinas siekiant išvengti pernelyg didelės apimties registravimo paraiškų.
5.  Siekiant supaprastinti administracines su pakeitimo paraiškomis susijusias procedūras, įskaitant tais atvejus, kai atliekamas laikinas produkto specifikacijos keitimas dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių arba dėl valdžios institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl procedūros, susijusios su pakeitimais, kuriuos turi patvirtinti valstybės narės ir Komisija, taikymo sąlygų ir reikalavimų.
5.  Siekiant supaprastinti administracines su pakeitimo paraiškomis susijusias procedūras, įskaitant tais atvejus, kai atliekamas laikinas produkto specifikacijos keitimas dėl valdžios institucijų nustatytų privalomų sanitarijos ir fitosanitarijos priemonių arba dėl valdžios institucijų oficialiai pripažintų gaivalinių nelaimių ar nepalankių oro sąlygų, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl procedūros, susijusios su pakeitimais, kuriuos turi patvirtinti valstybės narės ir Komisija, taikymo sąlygų ir reikalavimų.
6.  Siekiant užkirsti kelią neteisėtam geografinių nuorodų naudojimui, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tinkamų veiksmų, kurių šiuo tikslu turi imtis valstybės narės.
6.  Siekiant užkirsti kelią neteisėtam geografinių nuorodų naudojimui, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tinkamų veiksmų, kurių šiuo tikslu turi imtis valstybės narės.
7.  Siekiant užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių, susijusių su maisto tvarkymo subjektų pranešimų teikimu kompetentingoms institucijoms.
7.  Siekiant užtikrinti šiame skyriuje numatytų patikrų veiksmingumą, Komisijai pagal 43 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl būtinų priemonių, susijusių su ūkio subjektų pranešimų teikimu kompetentingoms institucijoms.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
1.   spiritinių gėrimų patikras atsakingos valstybės narės. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti šio reglamento nuostatų laikymąsi, ir paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šio reglamento nuostatų laikymosi kontrolę.
1.  Pagal Reglamentą (ES) 2017/625 už spiritinių gėrimų patikras atsakingos valstybės narės. Jos imasi priemonių, būtinų užtikrinti šio reglamento nuostatų laikymąsi, ir paskiria kompetentingas institucijas, atsakingas už šio reglamento nuostatų laikymosi kontrolę.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
2.  5, 16, 38 ir 41 straipsniuose ir 46 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
2.  5, 16, 27, 29, 30, 38 ir 41 straipsniuose ir 46 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo... [OL: prašom įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.   19–23, 28 ir 29 straipsniai taikomi apsaugos ir pakeitimo paraiškoms bei panaikinimo prašymams, pateiktiems po šio reglamento taikymo pradžios dienos.
3.   19–23, 28 ir 29 straipsniai taikomi apsaugos ir pakeitimo paraiškoms bei panaikinimo prašymams, pateiktiems po šio reglamento taikymo pradžios dienos. Nuoroda į produkto specifikacijas, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies 7 punkte, taip pat apima spiritinių gėrimų, saugomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 110/2008, technines bylas, jei reikia ir visų pirma atsižvelgiant į šį straipsnį, taip pat šio reglamento 18, 28, 29, 35, 38 ir 39 straipsnius.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 a punktas (naujas)
1a)  Žemės ūkio kilmės produktai – produktai, gauti iš SESV I priede išvardytų žemės ūkio produktų.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 1 b punktas (naujas)
1b)  Distiliacija – procesas, per kurį alkoholinis medžiagų mišinys arba alkoholinis skystis pakaitinamas ir susidaręs garas vėl kondensuojamas (suskystinamas). Šiuo šiluminiu procesu siekiama atskirti pradinio mišinio medžiagas arba sustiprinti tam tikras alkoholinio skysčio organoleptines savybes. Atsižvelgiant į produktų kategoriją, gamybos būdą arba naudojamą kaitinimo prietaisą, šis distiliacijos procesas atliekamas vieną arba kelis kartus.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 2 punkto 2 pastraipa
Tais atvejais, kai daroma nuoroda į naudotas žaliavas, distiliatas turi būti gautas vien tik iš žaliavų.
Tais atvejais, kai daroma nuoroda į naudotas žaliavas, distiliatas turi būti gautas vien tik iš šitų žaliavų.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
2a)  Šiame reglamente bendras terminas „distiliacija“ naudojamas vienkartinei ir daugkartinei distiliacijai arba pakartotinei distiliacijai.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punkto e a papunktis (naujas)
ea)   stevija,
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punkto f papunktis
f)  kitų natūralių angliavandenių medžiagų, turinčių panašų poveikį kaip ir a–e punktuose nurodyti produktai.
f)  kitų natūralių medžiagų arba žemės ūkio žaliavų, turinčių panašų poveikį kaip ir a–e punktuose nurodyti produktai.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 4 punktas
4)  Alkoholio įpylimas – žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir (arba) žemės ūkio kilmės distiliatų įpylimas į spiritinį gėrimą.
4)  Alkoholio įpylimas – žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir (arba) žemės ūkio kilmės distiliatų įpylimas į spiritinį gėrimą. Spiritiniams gėrimams gaminti ir dažikliams, kvapiosioms medžiagoms ar kitiems spiritinių gėrimų gamyboje leistiniems priedams skiesti ar tirpinti naudojamas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis;
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)
8a)   Aromatizavimas – kvapiųjų medžiagų ar aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto sudėtinių dalių įdėjimas spiritinio gėrimo gamybos metu.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 14 punktas
14)  Dažymas – vieno ar kelių dažiklių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I priedo 2 punkte, naudojimas gaminant spiritinį gėrimą.
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 16 a punktas (naujas)
16a)   Pagaminimo vieta – vieta arba regionas, kuriame įvyko gatavo produkto gamybos proceso etapas, suteikiantis spiritiniam gėrimui jo pobūdį ir pagrindines galutines savybes. Pavienės I priede praleistos apibrėžtys.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 16 b punktas (naujas)
16b)   Apibūdinimas – sąvokos, panaudotos ženklinime, pateikime, pakuotėje, gėrimo vežimo dokumentuose, komerciniuose dokumentuose, pirmiausia sąskaitose ir važtaraščiuose, taip pat jo reklamoje.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 1 kategorijos a punkto ii papunktis
ii)  spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis romui būdingomis aromato savybėmis, kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 225 gramai hektolitre absoliutaus alkoholio. Šis spiritinis gėrimas gali būti tiekiamas rinkai įrašant žodžius „žemės ūkio“ kaip prekinio pavadinimo „romas“ kvalifikatorių, kartu su Prancūzijos užjūrio departamentų ir Madeiros autonominio regiono geografinėmis nuorodomis.
ii)  spiritinis gėrimas, pagamintas vien tik alkoholinio fermentavimo ir distiliavimo būdu iš cukranendrių syvų ir pasižymintis romui būdingomis aromato savybėmis, kuriame lakiųjų medžiagų kiekis yra ne mažesnis kaip 225 gramai hektolitre absoliutaus alkoholio. Šis spiritinis gėrimas gali būti tiekiamas rinkai įrašant žodžius „žemės ūkio“ kaip teisinio pavadinimo „romas“ kvalifikatorių, tik kartu su viena iš Prancūzijos užjūrio departamentų ir Madeiros autonominio regiono užregistruota geografine nuoroda.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 1 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Siekiant praturtinti galutinį produkto skonį, į romą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 2 kategorijos antraštinė dalis
2.  Whisky arba Whiskey
2.  Whisky arba Whiskey
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „Whisky arba Whiskey“ turi būti pažymėti pasviruoju šriftu.)
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 2 kategorijos c punktas
c)  Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio, kaip apibrėžta I priedo 54 punkte.
c)  Neįpilama praskiesto arba nepraskiesto alkoholio, kaip apibrėžta I priedo 4 punkte.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 2 kategorijos d punktas
d)  Whisky arba whiskey neturi būti saldinamas ar aromatizuojzmas ir turėti kitų priedų, išskyrus gryną karamelę, kuri naudojama kaip dažiklis.
d)  Whisky arba whiskey neturi būti saldinamas ar aromatizuojzmas ir turėti kitų priedų, išskyrus gryną karamelę (E150a), kuri naudojama kaip dažiklis.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 3 kategorijos b punktas
b)  Minimali stipraus grūdų gėrimo (išskyrus Korn) alkoholio koncentracija yra 37 tūrio proc.
b)  Minimali stipraus grūdų gėrimo (išskyrus Korn) alkoholio koncentracija yra 35 tūrio proc.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 3 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Stiprūs grūdų gėrimai skoniui sušvelninti gali būti saldinami ne daugiau kaip 10 gramų cukraus, išreikšto invertuotu cukrumi, litre galutinio produkto.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 4 kategorijos d punktas
d)  Vyno spiritas nearomatizuojamas. Tai taikoma ir tradiciniams gamybos metodams.
d)  Vyno spiritas nearomatizuojamas. Tai taikoma ir medžiagų, kurios naudojamos pagal tradicinius gamybos metodus, pridėjimui. Komisija pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustato, kokias medžiagas leidžiama naudoti visoje Sąjungoje, ir tai darydama orientuojasi į tradicinius gamybos metodus atskirose valstybėse narėse.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 4 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į vyno spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 4 kategorijos f b punktas (naujas)
fb)  Sąvoką „Branntwein“ toliau leidžiama vartoti su žodžiu „Essig“ („actas“) actui vadinti, teikti ir ženklinti.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 5 kategorijos antraštinė dalis
5.  Brandy arba Weinbrand
5.  Brandy arba Weinbrand
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 5 kategorijos d punktas
d)  Brandy arba Weinbrand nearomatizuojamas. Tai taikoma ir tradiciniams gamybos metodams.
d)  Brandy arba Weinbrand nearomatizuojamas. Tai taikoma ir medžiagų, kurios naudojamos pagal tradicinius gamybos metodus, pridėjimui. Komisija pagal 43 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais nustato, kokias medžiagas leidžiama naudoti visoje Sąjungoje, ir tai darydama orientuojasi į tradicinius gamybos metodus atskirose valstybėse narėse.
Pakeitimas119
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 5 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į brendį (Brandy ar Weinbrand) gali būti dedama ne daugiau kaip 35 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „Brandy ar Weinbrand“ turi būti pažymėti pasviruoju šriftu.)
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 6 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į vynuogių išspaudų spiritą arba vynuogių išspaudas gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 7 kategorijos a punkto iv papunktis
iv)  kaulavaisių išspaudų spiritinio gėrimo atveju vandenilio cianido kiekis neviršija 7 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio;
iv)  kaulavaisių išspaudų spiritinio gėrimo atveju vandenilio cianido kiekis neviršija 1 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio; kaulavaisių išspaudų spiritinio gėrimo atveju etilkarbamato kiekis neviršija 1 miligramo litre galutinio produkto;
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 7 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į vaisių išspaudų spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 8 kategorijos antraštinė dalis
8.  Razinų spiritas arba raisin brandy
8.  Razinų spiritas arba raisin brandy
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 8 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į razinų spiritą arba raisin brandy gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „raisin brandy“ turi būti pažymėti pasviruoju šriftu.)
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 9 kategorijos a punkto iv papunktis
iv)  kaulavaisių spirite cianido rūgšties kiekis neviršija 7 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.
iv)  kaulavaisių spirite cianido rūgšties kiekis neviršija 1 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio. Kaulavaisių spiritinio gėrimo atveju etilkarbamato kiekis neviršija 1 miligramo litre galutinio produkto;
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 9 kategorijos b punkto ii a papunktis (naujas)
iia)  – grūstinio šermukšnio (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.),
–  erškėtuogių (Rosa canina L.),
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 9 kategorijos f punkto 3 a pastraipa (nauja)
Prekinis pavadinimas „Obstler“ kaip alternatyva gali būti naudojamas vaisių spiritui, pagamintam vien tik iš įvairių veislių obuolių, kriaušių arba jų mišinio.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodis „Obstler“ turi būti pažymėtas pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 9 kategorijos h punktas
h)  Jei kartu distiliuojami dviejų ar daugiau rūšių vaisiai, uogos ar daržovės, gaminys turi būti parduodamas atitinkamai „vaisių spirito“ arba „daržovių spirito“ pavadinimu. Pavadinime gali būti nurodyti vaisiai, uogos ar daržovės, išvardyti mažėjančia tvarka pagal naudotą kiekį.
h)  Jei kartu distiliuojami dviejų ar daugiau rūšių vaisiai, uogos ar daržovės, gaminys turi būti parduodamas atitinkamai „vaisių ir daržovių spirito“ arba „daržovių ir vaisių spirito“ pavadinimu, atsižvelgiant į tai, ar kartu distiliuojama daugiau rūšių vaisių ir uogų, ar daržovių. Pavadinime gali būti nurodyti vaisiai, uogos ar daržovės, išvardyti mažėjančia tvarka pagal naudotą kiekį.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 9 kategorijos h a punktas (naujas)
ha)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į vaisių spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 18 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 10 kategorijos d punktas
d)  Nei sidro spiritas, nei kriaušių spiritas nearomatizuojami.
d)  Nei sidro spiritas, nei kriaušių spiritas nearomatizuojami. Tačiau tai netrukdo taikyti tradicinių gamybos metodų.
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 10 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į sidro spiritą ir kriaušių spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 15 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 11 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į medaus spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 12 kategorijos antraštinė dalis
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand arba nuosėdų spiritas
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „arba nuosėdų spiritas“ turi būti pažymėti paprastu pusjuodžiu šriftu.)
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 12 kategorijos a punktas
a)  Hefebrand arba nuosėdų spiritas yra spiritinis gėrimas, gaunamas vien tik distiliuojant vyno arba fermentuotų vaisių nuosėdas iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos.
a)  Hefebrand arba nuosėdų spiritas yra spiritinis gėrimas, gaunamas vien tik distiliuojant vyno nuosėdas arba fermentuotų vaisių nuosėdas iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 12 kategorijos f a punktas (naujas)
fa)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į hefebrand arba nuosėdų spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodis „hefebrand“ turi būti pažymėtas pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 13 kategorijos antraštinė dalis
13.  Bierbrand arba eau de vie de bière
13.  Bierbrand arba eau de vie de bière
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 13 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į Bierbrand arba eau de vie de bière gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „Bierbrand arba eau-de-vie de bière“ turi būti pažymėti pasviruoju šriftu.)
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 14 kategorijos antraštinė dalis
14.  Topinambur
14.  Topinambur arba bulvinių saulėgrąžų spiritas
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžiai „arba bulvinių saulėgrąžų spiritas“ turi būti pažymėti paprastu pusjuodžiu šriftu)
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 14 kategorijos e a punktas (naujas)
ea)  Siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį, į Topinambur arba bulvinių saulėgrąžų spiritą gali būti dedama ne daugiau kaip 20 g invertuotu cukrumi išreikšto saldiklio vienam litrui galutinio produkto.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodis „Tipinambur“ turi būti pažymėtas pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos a punkto 3 pastraipa
Didžiausi leistini liekanų kiekiai žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje turi atitikti nustatytuosius I priedo 1 punkte, išskyrus tai, kad metanolio kiekis neturi viršyti 10 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.
Didžiausi leistini liekanų kiekiai žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje, iš kurio gaminama degtinė, turi atitikti nustatytuosius I priedo 1 punkte, išskyrus tai, kad metanolio kiekis neturi viršyti 10 gramų hektolitre absoliutaus alkoholio.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos b punktas
b)  Minimali degtinės alkoholio koncentracija yra 37,5 tūrio proc.
b)  Degtinės alkoholio koncentracija yra ne mažiau nei 37,5 tūrio proc. ir ne daugiau nei 80 tūrio proc.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos b a punktas (naujas)
ba)  Degtinė nespalvinama.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos d punktas
d)  Aprašant, pateikiant ar ženklinant degtinę, kuri nėra pagaminta išimtinai iš bulvių arba grūdų, nurodoma „pagaminta iš ...“ ir pateikiamas žaliavos, iš kurios pagamintas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, pavadinimas.
d)  Aprašant, pateikiant ar ženklinant degtinę, kuri nėra pagaminta išimtinai iš bulvių ir (arba) grūdų, nurodoma „pagaminta iš ...“ ir pateikiamas žaliavos, iš kurios pagamintas žemės ūkio kilmės etilo alkoholis, pavadinimas.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos d a punktas (naujas)
da)  Degtinė gali būti saldinama siekiant sušvelninti galutinį produkto skonį. Tačiau galutiniame produkte gali būti ne daugiau kaip 10 g saldiklių vienam litrui, išreikštam invertuoto cukraus ekvivalentu.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 15 kategorijos d b punktas (naujas)
db)  Prekinis pavadinimas „degtinė“ kaip alternatyva gali būti naudojamas bet kurioje valstybėje narėje.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodžis „degtinė“ turi būti pažymėtas pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 16 kategorijos a punkto i papunktis
i)  pagamintas maceruojant ii punkte išvardytus iš dalies fermentuotus arba nefermentuotus vaisius arba uogas, į kuriuos papildomai galima įpilti ne daugiau kaip 20 litrų žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba spirito arba distiliato arba iš jų mišinio, gauto iš tos pačios rūšies vaisiaus 100 kg fermentuotų vaisių arba uogų, ir po to distiliuojant iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos;
i)  pagamintas maceruojant ii punkte išvardytus iš dalies fermentuotus arba nefermentuotus vaisius arba uogas, į kuriuos papildomai galima įpilti ne daugiau kaip 20 litrų žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba spirito arba distiliato arba iš jų derinio, gauto iš tos pačios rūšies vaisiaus 100 kg fermentuotų vaisių arba uogų, ir po to distiliuojant iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos;
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 16 kategorijos a punkto ii papunkčio 9 įtrauka
–  šermukšnių (Sorbus aucuparia L.),
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 16 kategorijos a punkto ii papunkčio 10 įtrauka
–  naminių šermukšnių (Sorbus domestica L.),
(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 16 kategorijos a punkto ii papunkčio 32 a įtrauka (nauja)
–  aronijų (Aronia MEDIK.),
–  paprastosios ievos vaisių (Prunus padus L.).
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 17 kategorijos a punktas
a)  Geist (kartu nurodant naudotų vaisių ar žaliavos pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, gaunamas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje maceruojant nefermentuotus vaisius ir uogas, išvardytus 16 kategorijos a punkto ii papunktyje, arba daržoves, riešutus ar kitas augalines medžiagas, pavyzdžiui, prieskoninius augalus ar rožių lapelius, ir po to juos distiliuojant iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos.
a)  Geist (kartu nurodant naudotų vaisių ar žaliavos pavadinimą) yra spiritinis gėrimas, gaunamas žemės ūkio kilmės etilo alkoholyje maceruojant nefermentuotus vaisius ir uogas, išvardytus 16 kategorijos a punkto ii papunktyje, arba daržoves, riešutus, grybus ar kitas augalines medžiagas, pavyzdžiui, prieskoninius augalus ar rožių lapelius, ir po to juos distiliuojant iki mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos.
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 17 kategorijos antraštinė dalis
17.  Geist (kartu nurodant naudotų vaisių ar žaliavos pavadinimą)
17.   Geist (kartu nurodant naudotų vaisių ar žaliavos pavadinimą)
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 17 kategorijos c a punktas (naujas)
ca)  Pavadinimas „geist“ prieš jį nurodant kitą nei vaisių pavadinimą ir toliau leidžiamas kaip išgalvotas pavadinimas spiritinių gėrimų sektoriuje.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 19 kategorijos a punktas
a)  Kadagiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai yra gaminami žemės ūkio kilmės etilo alkoholį arba grūdų spiritą arba grūdų distiliatą arba jų mišinį aromatizuojant kadagio (Juniperus communis L. arba Juniperus oxicedrus L.) uogomis.
a)  Kadagiais aromatizuoti spiritiniai gėrimai yra gaminami žemės ūkio kilmės etilo alkoholį arba grūdų spiritą arba grūdų distiliatą arba jų derinį aromatizuojant kadagio (Juniperus communis L. arba Juniperus oxicedrus L.) uogomis.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 20 kategorijos antraštinė dalis
20.  Gin
20.  Gin
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 21 kategorijos antraštinė dalis
21.  Distiliuotas gin
21.  Distiliuotas gin
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 21 kategorijos a punkto ii papunktis
ii)  tokios pat sudėties, grynumo ir alkoholio koncentracijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir pirmiau nurodyto distiliavimo produkto mišinys; kvapiųjų medžiagų pagrindai ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatai, kaip nurodyta 20 kategorijos c punkte, taip pat gali būti naudojami distiliuotam gin aromatizuoti.
ii)  tokios pat sudėties, grynumo ir alkoholio koncentracijos žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir pirmiau nurodyto distiliavimo produkto derinys; kvapiųjų medžiagų pagrindai ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatai, kaip nurodyta 20 kategorijos c punkte, taip pat gali būti naudojami distiliuotam gin aromatizuoti.
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 22 kategorijos antraštinė dalis
22.  London gin
22.  London gin
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 22 kategorijos c punktas
c)  Pavadinimas London gin gali būti papildytas žodžiu „dry“.
c)  Pavadinimas London gin gali apimti žodį „dry“.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 24 kategorijos antraštinė dalis
24.  Akvavit arba aquavit
24.  Akvavit arba aquavit
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 26 kategorijos antraštinė dalis
26.  Pastis
26.  Pastis
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 27 kategorijos antraštinė dalis
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 28 kategorijos antraštinė dalis
28.  Anis
28.  Anis
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 28 kategorijos b punktas
b)  Minimali anis alkoholio koncentracija yra 37 tūrio proc.
b)  Minimali anis alkoholio koncentracija yra 35 tūrio proc.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 29 kategorijos antraštinė dalis
29.  Distiliuotas anis
29.  Distiliuotas anis
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 30 kategorijos antraštinė dalis
30.  Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba bitter
30.  Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba bitter
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 30 kategorijos a punktas
a)  Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba gėrimai „bitter“ yra spiritiniai gėrimai, kuriuose vyrauja kartus skonis, atsirandantis suteikiant žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui tam tikrą skonį kvapiųjų medžiagų pagrindais.
a)  Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba gėrimai „bitter“ yra spiritiniai gėrimai, kuriuose vyrauja kartus skonis, atsirandantis suteikiant žemės ūkio kilmės etilo alkoholiui tam tikrą skonį kvapiųjų medžiagų pagrindais ir (arba) kvapiųjų medžiagų preparatais.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 31 kategorijos d a punktas (naujas)
da)  Aromatizuotos degtinės invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis turi būti ne didesnis kaip 100 gramų litre.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 31 kategorijos d b punktas (naujas)
db)  Terminas „degtinė“ bet kuria oficialiąja Sąjungos kalba, gali būti pakeistas žodžiu vodka“.
(Jei pakeitimas bus priimtas, antrasis žodis „degtinė“ turi būti pažymėtas paprastu pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 32 kategorijos a punkto ii papunktis
ii)  pagamintas naudojant arba žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ar žemės ūkio kilmės distiliatą, arba vieną ar kelis spiritinius gėrimus, arba jų mišinį, pasaldinant ir įdedant vienos ar daugiau kvapiųjų medžiagų, žemės ūkio kilmės produktų arba maisto produktų.
ii)  pagamintas naudojant arba žemės ūkio kilmės etilo alkoholį ar žemės ūkio kilmės distiliatą, arba vieną ar kelis spiritinius gėrimus, arba jų derinį, pasaldinant ir įdedant vienos ar daugiau kvapiųjų medžiagų, žemės ūkio kilmės produktų arba maisto produktų.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 32 kategorijos d punkto 2 a pastraipa (nauja)
Prekinis pavadinimas „likeris“ kaip alternatyva gali būti naudojamas bet kurioje valstybėje narėje.
(Jei pakeitimas bus priimtas, žodis „likeris“ turi būti pažymėtas pasvyruoju šriftu.)
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 32 kategorijos d a punktas (naujas)
da)  Prekinis pavadinimas „likeris“ taip pat gali būti papildytas aromato ar maisto produkto, kuris naudojamas gaminant produktą, pavadinimu.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies 34 kategorijos antraštinė dalis
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 35 kategorijos antraštinė dalis
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 36 kategorijos antraštinė dalis
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 37 kategorijos antraštinė dalis
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 38 kategorijos antraštinė dalis
38.   Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba Pacharán
31a.   Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba Pacharán
(„Dygiųjų slyvų aromato spiritinis gėrimas arba Pacharán“ kategorija turi būti perkelta tarp 31 kategorijos „degtinė“ ir 32 kategorijos „likeris“.)
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 39 kategorijos antraštinė dalis
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 39 kategorijos a punkto ii papunktis
ii)  jame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 370 gramų cukraus litre;
ii)  jame invertuotu cukrumi išreikšto cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 350 gramų cukraus litre;
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 40 kategorijos antraštinė dalis
40.  Maraschino, Marrasquino arba Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino arba Maraskino
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 41 kategorijos antraštinė dalis
41.  Nocino
41.  Nocino
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 42 kategorijos antraštinė dalis
42.  Kiaušinių likeris arba advocaat, arba avocat, arba advokat
42.  Kiaušinių likeris arba advocaat, arba avocat, arba advokat
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 42 kategorijos a punktas
a)  Kiaušinių likeris arba advocaat, arba avocat, arba advokat – iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, distiliato arba spirito, ar jų mišinio gaunamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kurio sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai ir cukrus arba medus. Invertuotu cukrumi išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių grynų trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 140 gramų litre galutinio produkto.
a)  Kiaušinių likeris arba advocaat, arba avocat, arba advokat – iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, distiliato arba spirito, ar jų derinio gaunamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kurio sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai ir cukrus arba medus. Invertuotu cukrumi išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių grynų trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 140 gramų litre galutinio produkto. Jei naudojami kitokie nei Gallus rūšies vištų kiaušiniai, tai turėtų būti nurodyta etiketėje.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 42 kategorijos c punktas
c)  Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, arba avocat, arba advokat gali būti naudojami tik kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.
c)  Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, arba avocat, arba advokat gali būti naudojami tik kvapiųjų medžiagų savybių turintys maisto produktai, natūralūs kvapiųjų medžiagų pagrindai ir kvapiųjų medžiagų preparatai.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 42 kategorijos c a punktas (naujas)
ca)  Gaminant kiaušinių likerį arba advocaat, arba avocat, arba advokat gali būti naudojama grietinėlė.
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 43 kategorijos a punktas
a)  Likeris su kiaušiniais – iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, distiliato arba spiritinio gėrimo, ar jų mišinio gaunamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kuriam būdingos sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai ir cukrus arba medus. Invertuotu cukrumi išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 70 gramų litre galutinio produkto.
a)  Likeris su kiaušiniais – iš žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, distiliato arba spiritinio gėrimo, ar jų derinio gaunamas aromatizuotas arba nearomatizuotas spiritinis gėrimas, kuriam būdingos sudedamosios dalys yra geros kokybės kiaušinių tryniai, kiaušinių baltymai ir cukrus arba medus. Invertuotu cukrumi išreikšto cukraus arba medaus kiekis turi būti ne mažesnis kaip 150 gramų litre. Kiaušinių trynių kiekis turi būti ne mažesnis kaip 70 gramų litre galutinio produkto.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 44 kategorijos antraštinė dalis
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 45 kategorijos antraštinė dalis
45.  Väkevä glögi arba spritglögg
45.  Väkevä glögi arba spritglögg
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo I dalies 46 kategorijos antraštinė dalis
46.  Berenburg arba Beerenburg
46.  Berenburg arba Beerenburg
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo II dalies 2 a punktas (naujas)
2a.  Guignolet Kirsch gaminamas Prancūzijoje ir gaunamas maišant Guignolet ir Kirsch taip, kad ne mažiau kaip 3 % viso gryno alkoholio, esančio galutiniame produkte, būtų iš Kirsch. Guignolet Kirsch alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne mažesnė kaip 15 procentų. Ženklinant ir pateikiant produktą, žodis „Guignolet“ nurodomas pateikimo informacijoje ir etiketėje to paties šrifto, dydžio, tos pačios spalvos raidėmis ir toje pačioje eilutėje kaip ir žodis „Kirsch“, o ant butelių – priekinėje etiketėje. Alkoholinių sudedamųjų dalių informacijoje nurodoma, kokią Guignolet Kirsch esančio gryno alkoholio dalį tūrio procentais sudaro Guignolet ir kokią Kirsch.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)
IIA PRIEDAS
DINAMINIO ARBA „CRIADERAS Y SOLERA“ BRANDINIMO SISTEMA
Dinaminio arba „criaderas y solera“ brandinimo sistemą sudaro periodiškas brendžio, laikomo ąžuolo statinėse ir talpyklose, išgavimas, kuris sudaro brandinimo pakopą, ir atitinkamas papildymas brendžiu, išgautu ankstesnės brandinimo pakopos metu.
Apibrėžtys
Brandinimo pakopos: visos ąžuolo statinių ir talpyklų su tokiu pačiu brendžio brandinimo lygiu, pasiektu jo brandinimo procese, grupės. Kiekviena pakopa vadinama „criadera“, išskyrus paskutiniąją, kuri vyksta prieš brendžio išgavimą ir yra žinoma kaip „solera“.
Ekstrahavimas: dalis brendžio tūrio iš kiekvienos ąžuolo statinės ir talpyklos brandinimo pakopoje pilama į ąžuolo statines ir talpyklas kitoje brandinimo pakopoje arba, „solera“ atveju, brendžiui išgauti.
Papildymas: tai brendžio, išgauto iš ąžuolo statinių ir talpyklų tam tikroje brandinimo pakopoje, tūris, kuris pilamas ir sumaišomas su tolesnės pakopos ąžuolo statinėse ir talpyklose esančiu turiniu brandinimo procese.
Vidutinis amžius: laikotarpis, atitinkantis viso brandinimo proceso metu naudojamo brendžio atsargų rotaciją, apskaičiuojamą kaip viso brendžio, apimančio visas brandinimo pakopas, tūrio ir paskutinės pakopos – „solera“ – metu išgauto tūrio per vienus metus, dalis.
Iš „solera“ pagaminto brendžio vidutinį amžių galima apskaičiuoti pagal šią formulę: ̅𝑡̅ = Vt/Ve
Čia:
− 𝑡̅ yra vidutinis amžius, išreikštas metais
− Vt yra bendras atsargų kiekis brandinimo sistemoje, išreiškiamas gryno alkoholio litrais.
− Ve yra bendras produkto kiekis, išgautas per metus ir išreiškiamas gryno alkoholio litrais.
Minimalus vidutinis amžius. Jei ąžuolo statinės ir talpyklos yra mažesnės nei 1 000 litrų, metinių išgavimų ir papildymų kiekis turi būti lygus ar mažesnis už dvigubą sistemoje esančių pakopų skaičių, siekiant užtikrinti, kad mažiausiai brandintos sudedamosios dalies amžius būtų lygus arba viršytų šešis mėnesius.
Jei ąžuolo statinės ir talpyklos yra 1 000 litrų arba didesnės, metinių išgavimų ir papildymų kiekis turi būti lygus ar mažesnis už sistemoje esančių pakopų skaičių, siekiant užtikrinti, kad mažiausiai brandintos sudedamosios dalies amžius būtų lygus arba viršytų vienus metus.

(1) Klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0021/2018).

Atnaujinta: 2018 m. spalio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika