Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0392(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0021/2018

Ingediende teksten :

A8-0021/2018

Debatten :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Stemverklaringen
PV 13/03/2019 - 11.14

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Aangenomen teksten
PDF 704kWORD 93k
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel Definitieve uitgave
Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 1 maart 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de landbouwsector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.
(3)  De voor gedistilleerde dranken geldende maatregelen moeten bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van consumentenbescherming, het wegnemen van informatieasymmetrie, het voorkomen van bedrieglijke praktijken en het verwezenlijken van transparantie van de markt en eerlijke concurrentie. Zij moeten de faam die gedistilleerde dranken uit de Unie in de Unie zelf en op de wereldmarkt genieten, hooghouden door rekening te blijven houden met de traditionele methoden die bij de productie van gedistilleerde dranken worden gebruikt en met de toegenomen vraag naar bescherming en voorlichting van de consument. Ook met technologische vernieuwing met betrekking tot gedistilleerde dranken moet rekening worden gehouden wanneer deze de kwaliteit helpt te verbeteren zonder afbreuk te doen aan het traditionele karakter van de betrokken gedistilleerde dranken. De productie van gedistilleerde dranken valt binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad1 ter en Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad1 quater, en is sterk verbonden met de landbouwsector. Deze band blijkt niet alleen uit het feit dat de productie van gedistilleerde dranken een belangrijk afzetkanaal voor de landbouw van de Unie is, hij is tevens bepalend voor de kwaliteit, de veiligheid en de faam van de in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken. Deze sterke band met de agrovoedingssector moet daarom door het regelgevingskader worden benadrukt.
____________________________
1 bis Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PB L 31, 1.2.2002, blz. 1).
1 ter Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PB L 304, 22.11.2011, blz. 18).
1 quater Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (PB L 95, 7.4.2017, blz. 1).
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)   De maatregelen die van toepassing zijn op gedistilleerde dranken vormen een geval apart ten opzichte van de algemene regels voor de agrovoedingssector. De bijzondere kenmerken hangen in dit geval samen met het feit dat traditionele productiemethoden nog steeds in stand worden gehouden, dat gedistilleerde dranken nauw verbonden zijn met de landbouwsector, dat er hoogwaardige producten worden gebruikt en dat de bescherming van de consumentenveiligheid hoog in het vaandel wordt gedragen, met de belofte van de sector gedistilleerde dranken om hier nooit van af te zullen stappen.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.
(4)  Om een eenvormiger regelgeving voor gedistilleerde dranken te waarborgen, moeten in deze verordening duidelijke criteria voor de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en voor de bescherming van geografische aanduidingen worden vastgesteld, zonder afbreuk te doen aan de diversiteit van de officiële talen en alfabetten in de Unie. Tevens moet zij regels bevatten inzake het gebruik van ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten bij de productie van alcoholhoudende dranken en inzake het gebruik van de verkoopbenamingen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van levensmiddelen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Dergelijke oorsprongsaanduidingen moeten aan geharmoniseerde criteria voldoen. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.
(15)  In sommige gevallen zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven de oorsprong van gedistilleerde dranken moeten of willen aangeven om de consument te attenderen op de kwaliteiten van hun product. Daarom moeten specifieke bepalingen inzake de aanduiding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst in de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken worden vastgesteld.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn goedgekeurd.
(17)  Wat de bescherming van geografische aanduidingen betreft, is het belangrijk terdege rekening te houden met de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom ("TRIPS-overeenkomst"), en met name de artikelen 22 en 23, en met de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel ("GATT-overeenkomst"), die bij Besluit 94/800/EG van de Raad12 zijn goedgekeurd. Om de bescherming te verbeteren en namaak doeltreffender te bestrijden, moet deze bescherming tevens gelden voor goederen die door het douanegebied van de Unie worden doorgevoerd.
__________________
__________________
12 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).
12 Besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1).
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.
(18)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad13 is niet van toepassing op gedistilleerde dranken. Daarom moeten regels inzake de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden vastgesteld. Geografische aanduidingen die aangeven dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong heeft op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied, moeten, wanneer een bepaalde kwaliteit, faam, traditionele verwerkings- en productiemethode of ander kenmerk van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk valt toe te schrijven aan zijn geografische oorsprong, door de Commissie worden geregistreerd.
_________________
_________________
13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).
13 Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 18 bis (nieuw)
(18 bis)  Gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding die gebaseerd zijn op wijn zonder beschermde oorsprongsaanduiding en die overeenkomstig deze verordening zijn geregistreerd, moeten dezelfde beheersinstrumenten op het gebied van productiepotentieel kunnen genieten als die welke beschikbaar zijn uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis.
_______________________
1 bisVerordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347, 20.12.2013, blz. 617).
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 19
(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande beschermde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van de in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde uitgebreidere en beproefde procedures voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd.
(19)  Er moeten procedures voor de registratie, wijziging en eventuele annulering van geografische aanduidingen van de Unie of van derde landen overeenkomstig de TRIPS-overeenkomst worden vastgesteld, waarbij de status van bestaande geregistreerde geografische aanduidingen van de Unie automatisch wordt erkend. Teneinde de procedureregels inzake geografische aanduidingen in alle betrokken sectoren consistent te maken, moeten zulke procedures voor gedistilleerde dranken worden ingesteld naar het voorbeeld van in Verordening (EU) nr. 1151/2012 vastgestelde soortgelijke procedures die worden gebruikt voor landbouwproducten en levensmiddelen, met inachtneming van de specifieke kenmerken van gedistilleerde dranken. Om de registratieprocedures te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven en consumenten informatie elektronisch kunnen raadplegen, moet een transparant, omvattend en eenvoudig toegankelijk elektronisch register van geografische aanduidingen worden aangelegd dat dezelfde juridische waarde heeft als bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008. De in het kader van Verordening (EG) nr. 110/2008 geregistreerde geografische aanduidingen moeten automatisch in het register van de Commissie worden opgenomen. De Commissie moet de verificatie van geografische aanduidingen die overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 zijn opgenomen in bijlage III bij die verordening afronden voordat deze verordening in werking treedt.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
(20)  De autoriteiten van de lidstaten moeten met het toezicht op de naleving van deze verordening worden belast en de Commissie moet die naleving kunnen monitoren en controleren. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.
(20)  Voor het behoud van de faam en de waarde van de sector gedistilleerde dranken is het essentieel dat er een hoog kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd. De autoriteiten van de lidstaten moeten worden belast met het toezicht op de instandhouding van het kwaliteitsniveau door naleving van deze verordening. De Commissie moet die naleving echter kunnen monitoren en controleren om te verifiëren of de verordening op uniforme wijze wordt uitgevoerd. Daarom moeten de Commissie en de lidstaten worden verplicht relevante informatie met elkaar te delen.
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
(21)  Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en met het oog op een hoge kwaliteit van gedistilleerde dranken en een grote verscheidenheid in de sector gedistilleerde dranken, moeten de lidstaten regels inzake de definitie, presentatie en etikettering van op hun grondgebied geproduceerde gedistilleerde dranken kunnen vaststellen die strenger zijn dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld.
(21)  Bij de toepassing van een kwaliteitsbeleid en met het oog op een hoge kwaliteit van gedistilleerde dranken en een grote verscheidenheid in de sector gedistilleerde dranken, moeten de lidstaten regels inzake de productie, definitie, presentatie en etikettering van op hun grondgebied geproduceerde gedistilleerde dranken kunnen vaststellen die strenger zijn dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 22
(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de bescherming van geografische aanduidingen, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.
(22)  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen, de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, de traditionele rijpingsprocessen en, in uitzonderlijke gevallen, de wetgeving van invoerende derde landen, en met het oog op de volledige bescherming van geografische aanduidingen en met inachtneming van het belang van traditionele praktijken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de wijziging of afwijkingen van de technische definities en vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken en van de specifieke regels inzake bepaalde van die categorieën als bedoeld in hoofdstuk I van deze verordening, de etikettering en de presentatie als bedoeld in hoofdstuk II van deze verordening, de geografische aanduidingen als bedoeld in hoofdstuk III van deze verordening en de controles en uitwisseling van informatie als bedoeld in hoofdstuk IV van deze verordening.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
(23)  Teneinde snel te reageren op economische en technologische ontwikkelingen met betrekking tot de onder deze verordening vallende gedistilleerde dranken waarvoor er geen categorie en technische specificaties bestaan om de consumenten en de economische belangen van de producenten te beschermen en de gegeven productie- en kwaliteitsvereisten voor die gedistilleerde dranken eenvormig te maken, moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de toevoeging, onder bepaalde voorwaarden, van nieuwe categorieën gedistilleerde dranken aan die welke zijn vermeld in respectievelijk deel I en II van bijlage II bij deze verordening, en van de technische specificaties daarvan.
Schrappen
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – inleidende formule
(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden:
(i)  hetzij rechtstreeks aan de hand van een van de volgende methoden, afzonderlijk of in combinatie:
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 2
—  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een mengsel daarvan in de zin van deze verordening;
—  maceratie of soortgelijke bewerkingen van plantaardige materialen in ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaten uit landbouwproducten of gedistilleerde dranken of een combinatie daarvan in de zin van deze verordening;
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt i – streepje 3 – inleidende formule
—  de toevoeging van één van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:
—  de toevoeging van één of meer van de volgende producten aan ethylalcohol uit landbouwproducten, aan distillaten uit landbouwproducten of aan gedistilleerde dranken:
Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt ii – inleidende formule
(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een van de volgende producten toe te voegen:
(ii)  hetzij door aan een gedistilleerde drank een van de volgende producten toe te voegen, afzonderlijk of in combinatie:
Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 1 – letter d – punt ii – streepje 4 bis (nieuw)
—  dranken;
Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – inleidende formule
(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een van de volgende producten:
(3)  "mengsel": een in bijlage II, deel I, opgenomen of met een geografische aanduiding overeenkomende gedistilleerde drank die gemengd is met een of meer van de volgende producten:
Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  ethylalcohol uit landbouwproducten;
Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 4 – inleidende formule
(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een van de volgende termen:
(4)  "samengestelde term": de combinatie van de termen van een verkoopbenaming van een in bijlage II, deel I, opgenomen gedistilleerde drank of de termen van een geografische aanduiding die een gedistilleerde drank beschrijven waarvan alle alcohol van het eindproduct afkomstig is, met een of meer van de volgende termen:
Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 6
(6)  "geografische aanduiding": een aanduiding die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;
(6)  "geografische aanduiding": een overeenkomstig deze verordening geregistreerde naam die aangeeft dat een gedistilleerde drank zijn oorsprong op het grondgebied van een land of in een regio of plaats op dat grondgebied heeft, voor zover een bepaalde kwaliteit, faam of andere eigenschap van die gedistilleerde drank hoofdzakelijk aan zijn geografische oorsprong is toe te schrijven;
Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 7
(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld;
(7)  "productdossier": een bij de aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding gevoegd dossier waarin de specificaties waaraan de gedistilleerde drank moet voldoen, zijn vastgesteld en dat overeenstemt met het "technisch dossier" als bedoeld in Verordening (EG) nr. 110/2008;
Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 11 bis (nieuw)
(11 bis)  "groepering": verbond van producenten, verwerkers of invoerders van gedistilleerde dranken die zich per branche organiseren en een aanzienlijke omzet genereren;
Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 11 ter (nieuw)
(11 ter)  "uit landbouwproducten": verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het VWEU.
Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
1.  De alcohol die wordt gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten.
1.  De alcohol die wordt gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, is ethylalcohol uit landbouwproducten.
Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
2.  De distillaten die worden gebruikt om alcoholhoudende dranken te produceren en om bij de bereiding van alcoholhoudende dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten.
2.  De distillaten die worden gebruikt om gedistilleerde dranken te produceren en om bij de bereiding van gedistilleerde dranken kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven op te lossen of te verdunnen, zijn uitsluitend distillaten uit landbouwproducten.
Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)
2 bis.  Indien ethylalcohol of distillaten uit landbouwproducten in de handel worden gebracht, worden de grondstoffen waaruit deze zijn verkregen op de begeleidende elektronische documenten vermeld.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter e
(e)  uitsluitend worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3), en met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(e)  niet worden verzoet, tenzij met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het maximumgehalte aan zoetstoffen, uitgedrukt in invertsuiker, blijft onder de drempels die voor elke categorie zijn vastgesteld in bijlage II.
Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – letter e
(e)  mogen worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen waarbij rekening moet worden gehouden met de desbetreffende wetgeving van de lidstaten.
(e)  mogen worden verzoet.
Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter e
(e)  worden verzoet overeenkomstig bijlage I, punt 3, om specifieke productkenmerken te verkrijgen.
(e)  worden verzoet.
Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Gedelegeerde bevoegdheden
Gedelegeerde bevoegdheden
1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
1.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
(a)   de wijziging van de in bijlage I opgenomen technische definities;
(a)  de wijziging van de in bijlage I opgenomen technische definities.
(b)  de wijziging van de vereisten van de categorieën gedistilleerde dranken als bedoeld in bijlage II, deel I, en de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, vermelde gedistilleerde dranken.
De in de eerste alinea, onder a) en b), bedoelde gedelegeerde handelingen gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.
De in de eerste alinea, onder a), bedoelde gedelegeerde handelingen houden rekening met het belang van traditionele praktijken in de lidstaten en gaan niet verder dan nodig is om te voldoen aan de behoeften die zijn gebleken in verband met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen of de behoefte aan productinnovatie.
2.  De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de toevoeging van nieuwe categorieën gedistilleerde dranken aan bijlage II.
Een nieuwe categorie kan worden toegevoegd onder de volgende voorwaarden:
(a)  het onder een bepaalde naam en overeenkomstig eenvormige technische specificaties in de handel brengen van een gedistilleerde drank is economisch en technisch noodzakelijk om de belangen van consumenten en producenten te vrijwaren;
(b)  de gedistilleerde drank heeft een significant marktaandeel in ten minste één lidstaat;
(c)  voor de nieuwe categorie wordt een gangbare naam gekozen of, wanneer dat niet mogelijk is, een naam van beschrijvende aard die met name naar de voor de productie van de gedistilleerde drank gebruikte grondstof verwijst;
(d)  de technische specificaties voor de nieuwe categorie worden vastgesteld en gebaseerd op een evaluatie van de bestaande kwaliteits- en productieparameters die op de markt van de Unie worden gebruikt. Bij de vaststelling van de technische specificaties wordt de toepasselijke consumentenbeschermingswetgeving van de Unie nageleefd en wordt rekening gehouden met alle ter zake relevante internationale normen. Zij moeten ervoor zorgen dat de concurrentie tussen de producenten in de Unie eerlijk verloopt en gedistilleerde dranken uit de Unie grote faam genieten.
3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie ook bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende afwijkingen van de vereisten uit hoofde van de technische definities als vastgesteld in bijlage I, van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als vastgesteld in bijlage II, deel I, en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, opgenomen gedistilleerde dranken.
3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie ook bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende afwijkingen van de vereisten uit hoofde van de technische definities als vastgesteld in bijlage I, van de vereisten voor de categorieën gedistilleerde dranken als vastgesteld in bijlage II, deel I, en van de specifieke voorschriften voor bepaalde in bijlage II, deel II, opgenomen gedistilleerde dranken.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  De namen van grondstoffen of plantennamen die gereserveerd zijn voor het aanduiden van dranken die behoren tot bepaalde productcategorieën van gedistilleerde dranken mogen in de aanduiding en presentatie van alle levensmiddelen, met inbegrip van gedistilleerde dranken, worden gebruikt, mits wordt gegarandeerd dat de consument niet wordt misleid, met name in het geval van gedistilleerde dranken.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken 15 tot en met 47 van bijlage II, deel I, mag worden verkocht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.
3.  Een gedistilleerde drank die voldoet aan de vereisten voor meer dan een van de categorieën gedistilleerde dranken die zijn opgenomen in bijlage II, deel I, mag op de markt worden gebracht onder een of meer van de voor die categorieën vastgestelde verkoopbenamingen.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – inleidende formule
Indien een verkoopbenaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:
Indien een wettelijke benaming wordt aangevuld of vervangen overeenkomstig de eerste alinea, onder a), mag de daar bedoelde geografische aanduiding enkel worden aangevuld:
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter a
(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1; of
(a)  hetzij met termen die reeds op 20 februari 2008 in gebruik waren voor bestaande geografische aanduidingen in de zin van artikel 34, lid 1, met inbegrip van de termen die van oudsher in de lidstaten worden gebruikt om aan te geven dat een product een beschermde oorsprongsbenaming heeft uit hoofde van het nationale recht; of
Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2 – letter b
(b)  met in het desbetreffende productdossier vermelde termen.
(b)  met alle in het desbetreffende productdossier toegestane termen.
Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1 – letter a
(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol die kan voorkomen in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's; en
(a)  de bij de productie van een levensmiddel gebruikte alcohol is uitsluitend afkomstig van de gedistilleerde dranken waarnaar in de samengestelde term wordt verwezen of waarop wordt gezinspeeld, met uitzondering van de ethylalcohol uit landbouwproducten die als draagstof mag worden gebruikt voor in de voor de productie van dat levensmiddel gebruikte aroma's; en
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 5
5.  De zinspeling op een categorie gedistilleerde drank of op een geografische aanduiding mag bij de presentatie van een levensmiddel niet op dezelfde regel staan als de verkoopbenaming. Onverminderd artikel 10, lid 3, tweede alinea, wordt bij de presentatie van alcoholische dranken voor de zinspeling een kleinere lettergrootte gebruikt dan voor de verkoopbenaming en de samengestelde term.
5.  Onverminderd artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 mag de zinspeling op een categorie gedistilleerde drank of op een geografische aanduiding bij de presentatie van een levensmiddel niet op dezelfde regel staan als de verkoopbenaming. Onverminderd artikel 10, lid 3, tweede alinea, van onderhavige verordening wordt bij de presentatie van alcoholische dranken voor de zinspeling een kleinere lettergrootte gebruikt dan voor de verkoopbenaming en de samengestelde term.
Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 bis (nieuw)
Artikel 9 bis
Etikettering in het geval van toegevoegde alcohol
Wanneer alcohol in de zin van punt 4 van bijlage I, al dan niet verdund, is toegevoegd aan een gedistilleerde drank van de categorieën 1 tot en met 14 van bijlage II, draagt die gedistilleerde drank de verkoopbenaming "gedistilleerde drank". De drank mag geen benaming dragen die in de categorieën 1 tot en met 14 is gereserveerd.
Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 1
Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank".
Een mengsel draagt de verkoopbenaming "gedistilleerde drank" die duidelijk op een opvallende plaats op het etiket wordt vermeld.
Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank is gerijpt onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder een toezicht dat gelijke waarborgen biedt.
3.  In de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank mag een rijpingsduur of ouderdom uitsluitend worden gespecificeerd indien deze betrekking heeft op het jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat alle handelingen om de gedistilleerde drank te doen rijpen, hebben plaatsgevonden onder toezicht van de belastingautoriteiten van een lidstaat of onder toezicht dat gelijke waarborgen biedt. De Commissie brengt een openbaar register tot stand van de door elke lidstaat aangewezen instanties voor het toezicht op rijpingsprocessen.
Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  Als in de presentatie of etikettering van een gedistilleerde drank de rijpingsduur of ouderdom wordt vermeld, moet deze ook in de begeleidende elektronische documenten worden opgenomen.
Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 ter (nieuw)
3 ter.  In afwijking van lid 3 van dit artikel mag, voor brandy die gerijpt is met gebruikmaking van het dynamische rijpingssysteem (het "criaderas y solera"-systeem), de gemiddelde ouderdom van de brandy, berekend als beschreven in bijlage II bis, alleen worden vermeld in de presentatie of etikettering als de rijping van de brandy aan een door de bevoegde autoriteit erkend controlesysteem is onderworpen. De gemiddelde ouderdom in de etikettering van brandy wordt uitgedrukt in jaren en bevat een verwijzing naar het "criaderas y solera"-systeem.
Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1
1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met het land of het gebied van oorsprong overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad16.
1.  Wanneer de oorsprong van een gedistilleerde drank wordt vermeld, komt deze overeen met de plaats of regio waar de fase in het productieproces van het eindproduct plaatsvond waarin aan de gedistilleerde drank het eigen karakter en de wezenlijke hoedanigheden werden gegeven.
__________________
16 Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 bis (nieuw)
Onverminderd het eerste lid mogen in het geval van in de Unie geproduceerde gedistilleerde dranken die bestemd zijn voor de uitvoer de geografische aanduidingen en de termen die in bijlage II bij deze verordening cursief staan aangegeven, vergezeld gaan van vertalingen indien dat bij wet verplicht is in het invoerende land.
Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Gebruik van het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen
Gebruik van het symbool van de Unie voor geografische aanduidingen
Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen mag worden gebruikt voor de etikettering en presentatie van gedistilleerde dranken.
Het symbool van de Unie voor beschermde geografische aanduidingen dat is vastgesteld uit hoofde van artikel 12, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 mag worden gebruikt voor de presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding.
Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Gedelegeerde bevoegdheden
Gedelegeerde bevoegdheden
1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake:
1.  Om rekening te houden met veranderende consumentenbehoeften, technologische vooruitgang, ontwikkelingen in de desbetreffende internationale normen en de noodzaak om de economische productie- en afzetomstandigheden te verbeteren en tegelijkertijd te waarborgen dat consumenten worden beschermd en dat rekening wordt gehouden met traditionele praktijken, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen inzake:
(a)  wijzigingen van de regels inzake vermeldingen op het etiket van gedistilleerde dranken met betrekking tot samengestelde termen of zinspelingen;
(a)  wijzigingen van de regels inzake vermeldingen op het etiket van gedistilleerde dranken met betrekking tot samengestelde termen of zinspelingen;
(b)  wijzigingen van de regels inzake de presentatie en etikettering van mengsels; en
(b)  wijzigingen van de regels inzake de presentatie en etikettering van mengsels; en
(c)  de actualisering en aanvulling van referentiemethoden van de Unie voor de analyse van gedistilleerde dranken.
(c)  de actualisering en aanvulling van referentiemethoden van de Unie voor de analyse van gedistilleerde dranken.
2.  Om rekening te houden met traditionele rijpingsprocessen in de lidstaten is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van artikel 11, lid 3, wat betreft de specificatie van de rijpingsperiode of ouderdom in de presentatie of de etikettering van een gedistilleerde drank.
2.  Om rekening te houden met traditionele rijpingsprocessen in de lidstaten is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van artikel 11, lid 3, wat betreft de specificatie van de rijpingsperiode of ouderdom in de presentatie of de etikettering van een gedistilleerde drank.
3.  In uitzonderlijke gevallen waarin het recht van een invoerend derde land zulks vereist, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake afwijkingen van de in dit hoofdstuk vervatte bepalingen inzake presentatie en etikettering.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1
1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag beschermde geografische aanduidingen gebruiken.
1.  Elke exploitant die een overeenkomstig het desbetreffende productdossier geproduceerde gedistilleerde drank in de handel brengt, mag geografische aanduidingen gebruiken.
Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – inleidende formule
2.  Beschermde geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:
2.  Geografische aanduidingen en de gedistilleerde dranken die deze beschermde namen overeenkomstig het productdossier dragen, worden beschermd tegen:
Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter a – punt i
(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier; of
(i)  voor vergelijkbare producten die niet in overeenstemming zijn met het bij de beschermde naam horende productdossier, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt, of
Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter b
(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke;
(b)  elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het product of de dienst is aangegeven, of indien de beschermde naam is vertaald of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals "soort", "type", "stijl", "methode", "op de wijze van", "imitatie", "smaak", "zoals" en dergelijke, ook wanneer deze producten als ingrediënt worden gebruikt;
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – letter c
(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard of de wezenlijke hoedanigheden van het product op de binnen- of buitenverpakking, reclamemateriaal of documenten voor het betrokken product, alsmede het verpakken in een recipiënt die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;
(c)  elke andere valse of misleidende aanduiding met betrekking tot de herkomst, de oorsprong, de aard, de ingrediënten of de wezenlijke hoedanigheden van het product in de presentatie of de etikettering van het product die aanleiding kan geven tot misverstanden over de oorsprong van het product;
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3
3.  Beschermde geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.
3.  Geografische aanduidingen mogen in de Unie geen soortnamen in de zin van artikel 32, lid 1, worden.
Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De bescherming van de in lid 2 bedoelde geografische aanduidingen geldt ook voor goederen die het douanegebied van de Unie binnenkomen zonder dat zij binnen de Unie in het vrije verkeer worden gebracht.
Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4
4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van beschermde geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.
4.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het onwettige gebruik van geografische aanduidingen als bedoeld in lid 2 te voorkomen of te beëindigen.
Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  De lidstaten mogen de bepalingen die zijn vastgesteld in de artikelen 61 tot en met 72 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten toepassen op arealen waar wijnen worden geproduceerd die geschikt zijn voor de productie van gedistilleerde dranken met een geografische aanduiding. Voor de toepassing van die bepalingen kunnen deze arealen worden beschouwd als arealen waar wijnen met een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding mogen worden geproduceerd.
Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 – letter e
(e)  een beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvragende groepering aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;
(e)  een beschrijving van de werkwijze voor het produceren van de gedistilleerde drank en, in voorkomend geval, van de authentieke en onveranderlijke plaatselijke methoden, alsmede informatie over de verpakking indien de aanvrager of aanvragende groepering (hierna beide "aanvrager" genoemd) aangeeft en op afdoende en productspecifieke wijze motiveert dat de verpakking in het afgebakende geografische gebied moet plaatsvinden om de kwaliteit te behouden, om de oorsprong te waarborgen of om de controle te verzekeren, rekening houdend met het Unierecht, in het bijzonder het recht betreffende het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten;
Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – alinea 1 – letter f
(f)  bijzonderheden die het verband staven tussen een bepaalde kwaliteit, faam of ander kenmerk van de gedistilleerde drank en de onder d) bedoelde geografische oorsprong;
(f)  de bijzonderheden die het verband met de geografische omgeving of de geografische oorsprong bevestigen;
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter a
(a)  de naam en het adres van de aanvragende groepering en van de autoriteiten of, indien beschikbaar, van de organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd;
(a)  de naam en het adres van de aanvrager en van de autoriteiten of, indien beschikbaar, van de organen die verifiëren of de bepalingen van het productdossier worden nageleefd;
Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 – letter c – punt i
(i)  de belangrijkste gegevens van het productdossier: de naam, een beschrijving van de gedistilleerde drank met, in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels en een beknopte afbakening van het geografische gebied;
(i)  de belangrijkste gegevens van het productdossier: de naam, categorie, een beschrijving van de gedistilleerde drank met, in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels en een beknopte afbakening van het geografische gebied;
Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a
(a)  de naam en het adres van de aanvragende groepering;
(a)  de naam en het adres van de aanvrager;
Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c
(c)  een verklaring van de lidstaat dat de aanvraag van de groepering die voor een gunstig besluit in aanmerking komt, voldoet aan de voorwaarden van deze verordening en de op grond van deze verordening vastgestelde bepalingen;
(c)  een verklaring van de lidstaat dat de aanvraag van de aanvrager die voor een gunstig besluit in aanmerking komt, voldoet aan de voorwaarden van deze verordening en de op grond van deze verordening vastgestelde bepalingen;
Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – alinea 3
Een gezamenlijke aanvraag wordt bij de Commissie ingediend door een betrokken lidstaat of door een aanvragende groepering in een betrokken derde land, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land. Zij omvat de in artikel 20, lid 2, onder c), bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Aan de in artikel 20 vastgestelde vereisten wordt in alle betrokken lidstaten en derde landen voldaan.
Een gezamenlijke aanvraag wordt bij de Commissie ingediend door een betrokken lidstaat of door een aanvrager in een betrokken derde land, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land. Zij omvat de in artikel 20, lid 2, onder c), bedoelde verklaring van alle betrokken lidstaten. Aan de in artikel 20 vastgestelde vereisten wordt in alle betrokken lidstaten en derde landen voldaan.
Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 5
5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van het betrokken derde land.
5.  Wanneer de aanvraag betrekking heeft op een geografisch gebied in een derde land, wordt de aanvraag bij de Commissie ingediend via de autoriteiten van het betrokken derde land.
Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 22
Artikel 22
Schrappen
Voorlopige nationale bescherming
1.  Een lidstaat mag, uitsluitend op voorlopige basis, op nationaal niveau een naam overeenkomstig deze verordening beschermen, met ingang van de datum waarop de aanvraag bij de Commissie is ingediend.
2.  Deze nationale bescherming loopt af op de datum waarop een besluit inzake registratie krachtens deze verordening wordt genomen of de aanvraag wordt ingetrokken.
3.  Wanneer een naam niet overeenkomstig dit hoofdstuk wordt geregistreerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van die nationale bescherming volledig bij de betrokken lidstaat.
4.  De door de lidstaten krachtens lid 1 getroffen maatregelen hebben uitsluitend op nationaal niveau werking en hebben geen gevolgen voor het intra-uniale noch het internationale handelsverkeer.
Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
1.  De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek neemt niet langer dan twaalf maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.
1.  De Commissie onderzoekt op gepaste wijze alle door haar uit hoofde van artikel 21 ontvangen aanvragen om te controleren of de aanvraag gerechtvaardigd is en aan de voorwaarden van dit hoofdstuk voldoet. Dit onderzoek bestaat uit een controle om na te gaan of de aanvraag geen kennelijke fouten bevat en neemt doorgaans niet meer dan zes maanden in beslag. Indien deze termijn wordt overschreden, stelt de Commissie de aanvrager onverwijld schriftelijk in kennis van de redenen voor de vertraging.
De Commissie maakt ten minste maandelijks de lijst openbaar van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend.
De Commissie maakt ten minste maandelijks de lijst openbaar van de namen waarvoor bij haar registratieaanvragen zijn ingediend, en de datum waarop die aanvragen zijn ingediend.
Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1
1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij uitvoeringshandelingen vast waarbij de aanvraag wordt verworpen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
1.  Indien de Commissie, op basis van de informatie die zij tijdens het krachtens artikel 23, lid 1, eerste alinea, verrichte onderzoek heeft verkregen, oordeelt dat niet aan de registratievoorwaarden wordt voldaan, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij de aanvraag wordt verworpen.
Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2
2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast waarbij de naam wordt geregistreerd.
2.  Indien de Commissie geen aankondiging van bezwaar of geen ontvankelijk met redenen omkleed bezwaarschrift krachtens artikel 24 ontvangt, stelt zij overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij de naam wordt geregistreerd.
Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter a
(a)  ofwel registreert zij, indien overeenstemming is bereikt, de naam door middel van uitvoeringshandelingen die worden vastgesteld zonder toepassing van de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure, en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of
(a)  ofwel stelt zij, indien overeenstemming is bereikt, overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast om de naam te registreren en wijzigt zij, indien nodig, de krachtens artikel 23, lid 2, bekendgemaakte informatie, mits deze wijzigingen niet ingrijpend zijn; of
Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3 – letter b
(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, uitvoeringshandelingen vast waarbij over de registratie wordt besloten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
(b)  ofwel stelt zij, indien er geen overeenstemming is bereikt, overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast waarbij over de registratie wordt besloten.
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)
Wanneer het nationale recht van toepassing is, volgt de aanvraag de in het nationale recht vastgelegde procedure.
Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3
3.  Het onderzoek van de aanvraag wordt op de voorgestelde wijziging toegespitst.
3.  Het onderzoek van de aanvraag heeft uitsluitend betrekking op de voorgestelde wijziging.
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1 – inleidende formule
In de volgende gevallen kan de Commissie, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, uitvoeringshandelingen vaststellen om de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:
In de volgende gevallen is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen, op eigen initiatief of op verzoek van elke natuurlijke of rechtspersoon met een rechtmatig belang, teneinde de registratie van een beschermde geografische aanduiding te annuleren:
Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 1 – letter b
(b)  indien er sedert ten minste zeven jaar geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.
(b)  indien er sedert ten minste zeven opeenvolgende jaren geen product op de markt is gebracht onder de als geografische aanduiding geregistreerde naam.
Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 3
De in de eerste alinea bedoelde uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.
Schrappen
Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – alinea 3 bis (nieuw)
De handelingen tot annulering van geografische aanduidingen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 1
De Commissie stelt, zonder de in artikel 44, lid 2, bedoelde procedure toe te passen, uitvoeringshandelingen vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd).
De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast betreffende het aanleggen en actueel houden van een openbaar elektronisch register van krachtens deze regeling erkende geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (hierna het "register" genoemd) dat in de plaats komt van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 110/2008 en dezelfde juridische waarde heeft. Het register [voetnoot met een rechtstreekse link naar de desbetreffende website invoegen] verleent rechtstreeks toegang tot alle productdossiers voor gedistilleerde dranken die als geografische aanduidingen zijn geregistreerd.
Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 2
De Commissie kan door middel van uitvoeringshandelingen nadere regels vaststellen betreffende de vorm en de inhoud van het register. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast te stellen om nadere regels vast te stellen betreffende de vorm en de inhoud van het register.
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – alinea 3
Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen als geografische aanduiding in het register worden opgenomen.
Geografische aanduidingen van in derde landen geproduceerde gedistilleerde dranken die in de Unie zijn beschermd krachtens een internationale overeenkomst waarbij de Unie een overeenkomstsluitende partij is, mogen pas als geografische aanduiding in het register worden opgenomen nadat de Commissie hiertoe een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld.
Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw)
3 bis.  De bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken overeenkomstig artikel 2 van deze verordening geldt onverminderd de beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van producten als gedefinieerd in artikel 93 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3
3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de productie- of voorbereidende stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.
3.  Een naam wordt niet als geografische aanduiding beschermd indien de stadia die verplicht zijn voor de desbetreffende categorie gedistilleerde drank niet in het betrokken geografische gebied plaatsvinden.
Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot bestaande beschermde geografische aanduidingen
Bevoegdheden met betrekking tot bestaande geografische aanduidingen
1.  Onverminderd lid 2 worden krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.
Krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermde geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken worden automatisch beschermd als geografische aanduidingen krachtens de onderhavige verordening. De Commissie neemt deze geografische aanduidingen op in het register.
2.  Gedurende ten hoogste twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening kan de Commissie, middels uitvoeringshandelingen, op eigen initiatief de bescherming van de in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 110/2008 bedoelde geografische aanduidingen annuleren indien deze niet in overeenstemming zijn met artikel 2, lid 1, punt 6. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 1 – letter b
(b)  controleorgaan in de zin van artikel 2, tweede alinea, punt 5, van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad19, dat optreedt als orgaan voor productcertificering.
(b)  gemachtigde instantie in de zin van artikel 3, punt 5, van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad19, die optreedt als orgaan voor productcertificering.
__________________
__________________
19 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).
19 Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PB L 95 van 7.4.2017, blz. 1).
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2
Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten van levensmiddelenbedrijven.
Ongeacht de nationale wetgeving van de lidstaten komen de kosten voor de verificatie van de inachtneming van het productdossier ten laste van de aan die controles onderworpen exploitanten.
Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5
5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de beschermde geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.
5.  De in de leden 1 en 2 bedoelde bevoegde autoriteiten of organen die verifiëren of de geografische aanduiding voldoet aan het productdossier, zijn objectief en onpartijdig. Zij beschikken over het gekwalificeerde personeel en de middelen die nodig zijn om hun taak te vervullen.
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1
1.  De in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde procedures en vereisten gelden mutatis mutandis voor de in de artikelen 35 en 36 van deze verordening bedoelde controles.
1.  De in Verordening (EU) 2017/625 vastgestelde procedures en vereisten gelden mutatis mutandis voor de in de artikelen 35 en 36 van deze verordening bedoelde controles.
Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2
2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de werkzaamheden voor de controles van de verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk specifiek worden opgenomen in een aparte afdeling in de meerjarige nationale controleplannen overeenkomstig de artikelen 41, 42 en 43 van Verordening (EG) nr. 882/2004.
2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de werkzaamheden voor de controles van de verplichtingen uit hoofde van dit hoofdstuk specifiek worden opgenomen in een aparte afdeling in de meerjarige nationale controleplannen overeenkomstig de artikelen 109 tot en met 111 van Verordening (EU) 2017/625.
Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3
3.  De in artikel 44, lid 1, van Verordening (EG) nr. 882/2004 bedoelde jaarverslagen omvatten een afzonderlijke afdeling met de in die bepaling bedoelde informatie betreffende de controle van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening.
3.  De in artikel 113, lid 1, van Verordening (EU) 2017/625 bedoelde jaarverslagen omvatten een afzonderlijke afdeling met de in die bepaling bedoelde informatie betreffende de controle van de verplichtingen uit hoofde van deze verordening.
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Gedelegeerde bevoegdheden
Gedelegeerde bevoegdheden
1.  Om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de productie in het afgebakende geografische gebied is de Commissie bevoegd overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot:
(a)  de aanvullende criteria voor de afbakening van het geografische gebied; en
(b)  de beperkingen en afwijkingen met betrekking tot de productie in het afgebakende geografische gebied.
2.  Met het oog op de kwaliteit en de traceerbaarheid van het product kan de Commissie, middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen, de voorwaarden vaststellen waaronder het productdossier informatie betreffende verpakking als bedoeld in artikel 19, onder e), of een specifieke etiketteringsregel als bedoeld in artikel 19, onder h), mag bevatten.
3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten van levensmiddelenbedrijven te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:
3.  Om de rechten of de rechtmatige belangen van producenten of exploitanten te waarborgen, kan de Commissie middels overeenkomstig artikel 43 vastgestelde gedelegeerde handelingen:
(a)  vaststellen in welke gevallen een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;
(a)  vaststellen in welke gevallen een individuele producent de bescherming van een geografische aanduiding kan aanvragen;
(b)  de voorwaarden vaststellen met betrekking tot een aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding, de inleidende nationale procedures, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de annulering van geografische aanduidingen, met inbegrip van gevallen waarin een geografisch gebied zich over meer dan een land uitstrekt.
(b)  de voorwaarden vaststellen met betrekking tot een aanvraag voor de bescherming van een geografische aanduiding, de inleidende nationale procedures, het onderzoek door de Commissie, de bezwaarprocedure en de annulering van geografische aanduidingen, met inbegrip van gevallen waarin een geografisch gebied zich over meer dan een land uitstrekt.
4.  Om ervoor te zorgen dat productdossiers relevante en beknopte informatie verschaffen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende regels die grenzen stellen aan de informatie in het productdossier, indien zulks noodzakelijk is om buitensporig omvangrijke registratieaanvragen te vermijden.
4.  Om ervoor te zorgen dat productdossiers relevante en beknopte informatie verschaffen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen houdende regels die grenzen stellen aan de informatie in het productdossier, indien zulks noodzakelijk is om buitensporig omvangrijke registratieaanvragen te vermijden.
5.  Om het administratieve proces van een wijzigingsaanvraag te vergemakkelijken, onder meer indien de wijziging bestaat in een tijdelijke verandering van het productdossier die het gevolg is van een door de overheid opgelegde verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel of die verband houdt met door de bevoegde autoriteiten formeel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de voorwaarden en vereisten te bepalen van de procedure betreffende de wijzigingen die zowel door de lidstaten als door de Commissie moeten worden goedgekeurd.
5.  Om het administratieve proces van een wijzigingsaanvraag te vergemakkelijken, onder meer indien de wijziging bestaat in een tijdelijke verandering van het productdossier die het gevolg is van een door de overheid opgelegde verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel of die verband houdt met door de bevoegde autoriteiten formeel erkende natuurrampen of ongunstige weersomstandigheden, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen om de voorwaarden en vereisten te bepalen van de procedure betreffende de wijzigingen die zowel door de lidstaten als door de Commissie moeten worden goedgekeurd.
6.  Om onrechtmatig gebruik van geografische aanduidingen te voorkomen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de passende maatregelen die de lidstaten in dit verband ten uitvoer dienen te leggen.
6.  Om onrechtmatig gebruik van geografische aanduidingen te voorkomen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de passende maatregelen die de lidstaten in dit verband ten uitvoer dienen te leggen.
7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten van levensmiddelenbedrijven aan de bevoegde autoriteiten.
7.  Om de doeltreffendheid van de in dit hoofdstuk bedoelde controles te waarborgen, is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de nodige maatregelen betreffende de mededelingen van de exploitanten aan de bevoegde autoriteiten.
Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1
1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.
1.  De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de controles van gedistilleerde dranken overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625. Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze verordening wordt nageleefd en wijzen de bevoegde autoriteiten aan die belast zijn met het controleren van de naleving van deze verordening.
Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2
2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie met ingang van de inwerkingtreding van deze verordening voor onbepaalde tijd verleend.
2.  De bevoegdheid om de in de artikelen 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 en artikel 46, lid 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt de Commissie verleend voor een termijn van vijf jaar met ingang van … [PB: gelieve de datum van inwerkingtreding van deze verordening in te voegen]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op met betrekking tot de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend verlengd met termijnen van dezelfde duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.
Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 – alinea 1
3.  De artikelen 19 tot en met 23 en de artikelen 28 en 29 zijn van toepassing op de beschermings- en wijzigingsaanvragen en annuleringsverzoeken die na de toepassingsdatum van deze verordening worden ingediend.
3.  De artikelen 19 tot en met 23 en de artikelen 28 en 29 zijn van toepassing op de beschermings- en wijzigingsaanvragen en annuleringsverzoeken die na de toepassingsdatum van deze verordening worden ingediend. In de verwijzing naar productspecificaties als omschreven in artikel 2, lid 1, punt 7, worden in voorkomend geval ook de technische dossiers opgenomen van gedistilleerde dranken die krachtens Verordening (EG) nr. 110/2008 beschermd zijn, in het bijzonder met betrekking tot dit artikel en de artikelen 18, 28, 29, 35, 38 en 39 van onderhavige verordening.
Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
(1 bis)  Onder "uit landbouwproducten" wordt verstaan verkregen uit landbouwproducten die zijn opgenomen in bijlage I bij het VWEU.
Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
(1 ter)  Onder "distillatie" wordt verstaan een proces waarbij een alcoholhoudend mengsel van stoffen of een alcoholische vloeistof wordt verhit en de damp die hierbij ontstaat vervolgens weer wordt gecondenseerd (vloeibaar wordt gemaakt). Het doel van dit thermische proces is het scheiden van stoffen in het oorspronkelijke mengsel of het versterken van bepaalde sensorische kenmerken van de alcoholische vloeistof. De distillatie vindt een of meerdere keren plaats, afhankelijk van de productcategorie, de productiemethode of de gebruikte apparatuur.
Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2– alinea 2
Worden de gebruikte grondstoffen vermeld, dan moet het distillaat uitsluitend uit die grondstoffen zijn verkregen.
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
(2 bis)  In het kader van deze verordening wordt de algemene term "distillatie" gebruikt voor zowel enkelvoudige als meervoudige distillatie of herdistillatie.
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter e bis (nieuw)
(e bis)   stevia;
Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 3 – letter f
(f)  andere natuurlijke koolhydraten die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde producten.
(f)  andere natuurlijke stoffen of landbouwgrondstoffen die een soortgelijke werking hebben als de onder a) tot en met e) bedoelde producten.
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 4
(4)  Onder "toevoeging van alcohol" wordt verstaan de bewerking waarbij ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaten uit landbouwproducten of beide worden toegevoegd aan een gedistilleerde drank.
(4)  Onder "toevoeging van alcohol" wordt verstaan de bewerking waarbij ethylalcohol uit landbouwproducten of distillaten uit landbouwproducten of beide worden toegevoegd aan een gedistilleerde drank. Het gebruik van alcohol uit landbouwproducten voor het verdunnen of oplossen van kleurstoffen, aroma's of andere toegestane additieven die bij de bereiding van gedistilleerde dranken worden gebruikt, wordt niet als toevoeging van alcohol beschouwd.
Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)
(8 bis)   Onder "aromatisering" wordt verstaan de toevoeging van aroma's of voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen bij de bereiding van een gedistilleerde drank.
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 14
(14)  Onder "kleuring" wordt verstaan het gebruik bij de bereiding van een gedistilleerde drank van een of meer kleurstoffen in de zin van bijlage I, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1333/2008.
(14)  Onder "kleuring" wordt verstaan het gebruik bij de productie van een gedistilleerde drank van een of meer kleurstoffen in de zin van bijlage I, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1333/2008.
Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 16 bis (nieuw)
(16 bis)   Onder "plaats van bereiding" wordt verstaan de plaats of regio waar de fase van het productieproces van het eindproduct plaatsvond die de gedistilleerde drank zijn eigen karakter en zijn wezenlijke definitieve eigenschappen heeft gegeven.
Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 16 ter (nieuw)
(16 ter)   Onder "aanduiding" wordt verstaan de termen die worden gebruikt in de etikettering, de presentatie en de verpakking, in de documenten die de drank bij het vervoer ervan vergezellen, in de handelsdocumenten, vooral de facturen en de leveringsbonnen, en in reclame voor de drank.
Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 1 – letter a – punt ii
(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de verkoopbenaming "rum" nader omschrijft, vergezeld van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.
(ii)  een uitsluitend door alcoholische vergisting en distillatie van suikerrietsap verkregen gedistilleerde drank die de specifieke aromatische kenmerken van rum bezit en een gehalte aan vluchtige stoffen heeft dat ten minste 225 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt. Deze gedistilleerde drank kan alleen in de handel worden gebracht met het woord "boeren-", dat de wettelijke benaming "rum" nader omschrijft, als dit vergezeld gaat van een van de geregistreerde geografische aanduidingen van de Franse overzeese departementen en de autonome regio Madeira.
Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 1 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Rum mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter van het eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 2 – titel
2.  Whisky of whiskey
2.  Whisky of whiskey
(De woorden " Whisky of whiskey " moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 2 – letter c
(c)  Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd in de zin van bijlage I, punt 54.
(c)  Er mag geen alcohol, al dan niet verdund, aan worden toegevoegd in de zin van bijlage I, punt 4.
Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 2 – letter d
(d)  Whisky of whiskey wordt niet verzoet of gearomatiseerd en bevat geen andere additieven dan zuivere karamel voor de kleuring.
(d)  Whisky of whiskey wordt niet verzoet of gearomatiseerd en bevat geen andere additieven dan zuivere karamel (E150a) voor de kleuring.
Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 3 – letter b
(b)  Behalve in het geval van Korn bedraagt het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde drank van granen ten minste 37 %.
(b)  Behalve in het geval van Korn bedraagt het alcoholvolumegehalte van gedistilleerde drank van granen ten minste 35 %.
Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 3 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Gedistilleerde drank van granen mag worden verzoet tot maximaal 10 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter d
(d)  Wijn-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.
(d)  Wijn-eau-de-vie wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit de toevoeging van stoffen die traditioneel bij de productie ervan worden gebruikt niet uit. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast om te specificeren welke stoffen in de hele Unie worden toegestaan en baseert zich daarbij op de traditionele productieprocessen in de afzonderlijke lidstaten.
Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Wijn-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 4 – letter f ter (nieuw)
(f ter)  De term "wijn-eau-de-vie" in combinatie met "azijn" is nog steeds toegestaan voor de aanduiding, presentatie en etikettering van azijn.
Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 5 – titel
5.  Brandy of Weinbrand
5.  Brandy of Weinbrand
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 5 – letter d
(d)  Brandy of Weinbrand wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden niet uit.
(d)  Brandy of Weinbrand wordt niet gearomatiseerd. Dit sluit de toevoeging van stoffen die traditioneel bij de productie ervan worden gebruikt niet uit. De Commissie stelt overeenkomstig artikel 43 gedelegeerde handelingen vast om te specificeren welke stoffen in de hele Unie worden toegestaan en baseert zich daarbij op de traditionele productieprocessen in de afzonderlijke lidstaten.
Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 5 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Brandy of Weinbrand mag worden verzoet tot maximaal 35 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(De woorden "Brandy of Weinbrand" moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 6 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Druivendraf-eau-de-vie of marc mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 7 – letter a – punt iv
(iv)  voor vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten bedraagt het gehalte aan cyaanwaterstof ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol;
(iv)  voor vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten bedraagt het gehalte aan cyaanwaterstof ten hoogste gram per hectoliter alcohol van 100 % vol; in het geval van vruchtendraf-eau-de-vie van steenvruchten wordt het ethylcarbamaatgehalte van 1 milligram per liter eindproduct niet overschreden.
Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 7 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Vruchtendraf-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 8 – titel
8.  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy
8.  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy
Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 8 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Rozijnen- of krenten-eau-de-vie of raisin brandy mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(De woorden "raisin brandy" moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter a – punt iv
(iv)  in het geval van eaux-de-vie van steenvruchten heeft hij een gehalte aan cyaanwaterstof dat ten hoogste 7 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol bedraagt.
(iv)  in het geval van eaux-de-vie van steenvruchten wordt een gehalte aan cyaanwaterstof van 1 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol niet overschreden. In het geval van eaux-de-vie van steenvruchten wordt het ethylcarbamaatgehalte van 1 milligram per liter eindproduct niet overschreden.
Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter b – punt ii bis (nieuw)
(ii bis)  – elsbessen (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),
–  rozenbottels (Rosa canina L.),
Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter f – alinea 3 bis (nieuw)
Als alternatief mag de verkoopbenaming "Obstler" worden gebruikt voor vruchten-eau-de-vie die uitsluitend is geproduceerd van verschillende variëteiten appelen, peren of beide.
(Het woord "Obstler" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter h
(h)  Indien twee of meer soorten vruchten, bessen of groenten samen zijn gedistilleerd, is de verkoopbenaming van het product "vruchten-eau-de-vie" of, waar van toepassing, "groenten-eau-de-vie". Deze verkoopbenaming mag worden aangevuld met de naam van elk van die vruchten-, bessen- of groentesoorten, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.
(h)  Indien twee of meer soorten vruchten, bessen of groenten samen zijn gedistilleerd, is de verkoopbenaming van het product "vruchten-en-groenten-eau-de-vie" wanneer het beslag van voornamelijk vruchten of bessen samen wordt gedistilleerd, of "groenten-en-vruchten-eau-de-vie" wanneer het beslag van voornamelijk groenten samen wordt gedistilleerd. Deze verkoopbenaming mag worden aangevuld met de naam van elk van die vruchten-, bessen- of groentesoorten, vermeld in afnemende volgorde van de gebruikte hoeveelheden.
Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 9 – letter h bis (nieuw)
(h bis)  Vruchten-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 18 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 10 – letter d
(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd.
(d)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie worden niet gearomatiseerd. Dit sluit traditionele productiemethoden echter niet uit.
Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 10 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Appelcider-eau-de-vie en perencider-eau-de-vie mogen worden verzoet tot maximaal 15 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 11 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Honing-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 12 – titel
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand of moer-eau-de-vie
(De woorden "of moer-eau-de-vie" moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 12 – letter a
(a)  Hefebrand of moer-eau-de-vie is een gedistilleerde drank die uitsluitend is verkregen door distillatie tot minder dan 86 % vol van wijnmoer of moer van vergiste vruchten.
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 12 – letter f bis (nieuw)
(f bis)  Hefebrand of moer-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(Het woord "Hefebrand" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 13 – titel
13.  Bierbrand of eau-de-vie de bière
13.  Bierbrand of eau-de-vie de bière
Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 13 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Bierbrand of eau-de-vie de bière mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(De woorden "Bierbrand of eau-de-vie de bière" moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 14 – titel
14.  Topinambur
14.  Topinambur of aardpeer-eau-de-vie
(De woorden "of aardpeer-eau-de-vie" moeten cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 14 – letter e bis (nieuw)
(e bis)  Topinambur of aardpeer-eau-de-vie mag worden verzoet tot maximaal 20 gram per liter eindproduct, uitgedrukt in invertsuiker, met het oog op het op smaak afmaken van het product.
(Het woord "Topinambur" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter a – alinea 3
De maximale residugehalten zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld voor ethylalcohol uit landbouwproducten, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.
De maximale residugehalten voor ethylalcohol uit landbouwproducten die wordt gebruikt om wodka te produceren, zijn die welke in bijlage I, punt 1, zijn vastgesteld, behalve dat het methanolgehalte in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 10 gram per hectoliter alcohol van 100 % vol.
Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter b
(b)  Het alcoholvolumegehalte van wodka bedraagt ten minste 37,5 %.
(b)  Het alcoholvolumegehalte van wodka bedraagt niet minder dan 37,5 % en niet meer dan 80 %.
Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter b bis (nieuw)
(b bis)  Wodka wordt niet gekleurd.
Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d
(d)  Op de aanduiding, presentatie of etikettering van wodka die niet uitsluitend is geproduceerd uit aardappelen of granen, wordt de vermelding "geproduceerd uit …" aangebracht, aangevuld met de naam van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten.
(d)  Op de aanduiding, presentatie of etikettering van wodka die niet uitsluitend is geproduceerd uit aardappelen of granen of beide, wordt de vermelding "geproduceerd uit …" aangebracht, aangevuld met de naam van de grondstoffen die zijn gebruikt voor de productie van de ethylalcohol uit landbouwproducten.
Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  Wodka mag worden verzoet met het oog op het op smaak afmaken van het product. Het eindproduct mag echter niet meer dan 10 gram per liter aan zoetstoffen bevatten, uitgedrukt als invertsuikerequivalent.
Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 15 – letter d ter (nieuw)
(d ter)  Als alternatief mag in elke lidstaat de verkoopbenaming "vodka" worden gebruikt.
(Het woord "vodka" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt i
(i)  hij is verkregen door maceratie van onder punt ii) genoemde vruchten of bessen, hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, eventueel aangevuld, per 100 kg vergiste vruchten of bessen, met ten hoogste 20 l ethylalcohol uit landbouwproducten of met uit dezelfde vruchten verkregen eau-de-vie of distillaat of met een mengsel daarvan, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol;
(i)  hij is verkregen door maceratie van onder punt ii) genoemde vruchten of bessen, hetzij gedeeltelijk vergist, hetzij niet vergist, eventueel aangevuld, per 100 kg vergiste vruchten of bessen, met ten hoogste 20 l ethylalcohol uit landbouwproducten of met uit dezelfde vruchten verkregen eau-de-vie of distillaat of met een combinatie daarvan, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol;
Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 9
–  lijsterbessen (Sorbus aucuparia L.),
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 10
–  peerlijsterbessen (Sorbus domestica L.),
(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)
Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 16 – letter a – punt ii – streepje 32 bis (nieuw)
—  appelbessen (Aronia),
—  vogelkers (Prunus padus L.).
Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 17 – letter a
(a)  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) is een gedistilleerde drank die wordt verkregen door in categorie 16, onder a), ii), vermelde niet-vergiste vruchten en bessen, dan wel groenten, noten of andere plantaardige materialen zoals kruiden of rozenblaadjes te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol.
(a)  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen) is een gedistilleerde drank die wordt verkregen door in categorie 16, onder a), ii), vermelde niet-vergiste vruchten en bessen, dan wel groenten, noten, paddenstoelen of andere plantaardige materialen zoals kruiden of rozenblaadjes te macereren in ethylalcohol uit landbouwproducten, gevolgd door distillatie tot minder dan 86 % vol.
Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 17 – titel
17.  Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen)
17.   Geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstoffen)
Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 17 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  Het gebruik van de benaming "-geist" die wordt voorafgegaan door een andere term dan de naam van een vrucht blijft toegestaan voor fantasienamen in de sector gedistilleerde dranken.
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 19 – letter a
(a)  Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of granen-eau-de-vie of granendistillaat of een mengsel daarvan te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L. en/of Juniperus oxicedrus L.).
(a)  Met jeneverbessen gearomatiseerde gedistilleerde drank is een gedistilleerde drank die is verkregen door ethylalcohol uit landbouwproducten of granen-eau-de-vie of granendistillaat of een combinatie daarvan te aromatiseren met jeneverbessen (Juniperus communis L. en/of Juniperus oxicedrus L.).
Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 20 – titel
20.  Gin
20.  Gin
Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 21 – titel
21.  Gedistilleerde gin
21.  Gedistilleerde gin
Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 21 – letter a – punt ii
(ii)  een mengsel van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.
(ii)  een combinatie van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.
Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 22 – titel
22.  London gin
22.  London gin
Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 22 – letter c
(c)  De term London gin mag worden aangevuld met de term dry.
(c)  De term London gin mag de term dry omvatten.
Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 24 – titel
24.  Akvavit of aquavit
24.  Akvavit of aquavit
Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 26 – titel
26.  Pastis
26.  Pastis
Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 27 – titel
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 28 – titel
28.  Anis
28.  Anis
Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 28 – letter b
(b)  Het alcoholvolumegehalte van anis bedraagt ten minste 37 %.
(b)  Het alcoholvolumegehalte van anis bedraagt ten minste 35 %.
Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 29 – titel
29.  Gedistilleerde anis
29.  Gedistilleerde anis
Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 30 – titel
30.  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter
30.  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter
Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 30 – letter a
(a)  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersend bittere smaak die wordt verkregen door aromatisering van ethylalcohol uit landbouwproducten met aromastoffen.
(a)  Gedistilleerde drank met bittere smaak of bitter is een gedistilleerde drank met een overheersend bittere smaak die wordt verkregen door aromatisering van ethylalcohol uit landbouwproducten met aromastoffen of aromatiserende preparaten of beide.
Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 31 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  Het gehalte aan suiker van gearomatiseerde wodka, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten hoogste 100 gram per liter.
Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 31 – letter d ter (nieuw)
(d ter)  De term "wodka" mag in alle officiële talen van de Unie worden vervangen door "vodka".
(Het woord "vodka" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter a – punt ii
(ii)  is geproduceerd met ethylalcohol uit landbouwproducten of met een distillaat uit landbouwproducten of met een of meer gedistilleerde dranken of met een mengsel daarvan, die zijn verzoet en waaraan een of meer aroma's, landbouwproducten of voedingsmiddelen zijn toegevoegd.
(ii)  is geproduceerd met ethylalcohol uit landbouwproducten of met een distillaat uit landbouwproducten of met een of meer gedistilleerde dranken of met een combinatie daarvan, die zijn verzoet en waaraan een of meer aroma's, landbouwproducten of voedingsmiddelen zijn toegevoegd.
Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter d – alinea 2 bis (nieuw)
Als alternatief mag in elke lidstaat de verkoopbenaming "liqueur" worden gebruikt.
(Het woord "liqueur" moet cursief worden aangegeven indien goedgekeurd)
Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 32 – letter d bis (nieuw)
(d bis)  De verkoopbenaming "likeur" kan ook worden aangevuld met de naam van het aroma of voedingsmiddel dat bij de bereiding van het product wordt gebruikt.
Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 34 – titel
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 35 – titel
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 36 – titel
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 37 – titel
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 38 – titel
38.   Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán
31 bis.   Met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán
(De categorie "met sleepruimen gearomatiseerde gedistilleerde drank of Pacharán" moet tussen de categorieën 31 "Wodka" en 32 "Likeur" worden geplaatst)
Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 39 – titel
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 39 – letter a – punt ii
(ii)  hij heeft een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 370 gram per liter;
(ii)  hij heeft een gehalte aan suiker, uitgedrukt in invertsuiker, van ten minste 350 gram per liter;
Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 40 – titel
40.  Maraschino, marrasquino of maraskino
40.  Maraschino, marrasquino of maraskino
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 41 – titel
41.  Nocino
41.  Nocino
Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 42 – titel
42.  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat
42.  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat
Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter a
(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct.
(a)  Eierlikeur of advocaat of avocat of advokat is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een combinatie daarvan, die de ingrediënten eigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan kwaliteitseigeel bedraagt ten minste 140 gram per liter eindproduct. Wanneer eieren worden gebruikt van een andere soort kip dan de Gallus gallus, moet dit worden vermeld op het etiket.
Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter c
(c)  Bij de bereiding van advocaat of avocat of advokat mogen uitsluitend aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.
(c)  Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mogen uitsluitend levensmiddelen met aromatiserende eigenschappen, natuurlijke aromastoffen en aromatiserende preparaten worden gebruikt.
Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 42 – letter c bis (nieuw)
(c bis)  Bij de bereiding van eierlikeur of advocaat of avocat of advokat mag room worden gebruikt.
Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 43 – letter a
(a)  Likeur met ei is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een mengsel daarvan, die de kenmerkende ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan eigeel bedraagt ten minste 70 gram per liter eindproduct.
(a)  Likeur met ei is een al dan niet gearomatiseerde gedistilleerde drank op basis van ethylalcohol uit landbouwproducten, distillaat of eau-de-vie, of een combinatie daarvan, die de kenmerkende ingrediënten kwaliteitseigeel, eiwit en suiker of honing bevat. Het gehalte aan suiker of honing, uitgedrukt in invertsuiker, bedraagt ten minste 150 gram per liter. Het gehalte aan eigeel bedraagt ten minste 70 gram per liter eindproduct.
Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 44 – titel
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 45 – titel
45.  Väkevä glögi of spritglögg
45.  Väkevä glögi of spritglögg
Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel I – categorie 46 – titel
46.  Berenburg of Beerenburg
46.  Berenburg of Beerenburg
Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel II – punt 2 bis (nieuw)
2 bis.  Guignolet Kirsch is een in Frankrijk geproduceerde drank die wordt verkregen door vermenging van guignolet en kirsch, waarbij ten minste 3 % van de in het eindproduct aanwezige zuivere alcohol afkomstig moet zijn van kirsch. Het alcoholvolumegehalte van Guignolet Kirsch bedraagt ten minste 15 %. Wat de etikettering en de presentatie betreft, wordt het woord "Guignolet" in de presentatie of op de etikettering in letters van hetzelfde type, dezelfde grootte en dezelfde kleur als die van, en op dezelfde regel als, het woord "Kirsch" vermeld, waarbij dit in het geval van flessen op het buiketiket moet zijn. De informatie over alcoholische samenstelling vermeldt het volumepercentage zuivere alcohol dat guignolet en kirsch elk vertegenwoordigen in het totale volumegehalte aan zuivere alcohol van Guignolet Kirsch.
Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Bijlage II bis (nieuw)
BIJLAGE II bis
RIJPING MET BEHULP VAN HET DYNAMISCHE RIJPINGSSYSTEEM "CRIADERAS Y SOLERA"
Rijping met behulp van het dynamische rijpingssysteem "criaderas y solera" bestaat uit het periodiek extraheren van een deel van de brandy uit elk van de eikenhouten fusten en vaten van eenzelfde rijpingstrap, en het overeenkomstig bijvullen met uit de voorgaande rijpingstrap geëxtraheerde brandy.
Definities
Rijpingstrappen: elke groep eikenhouten fusten en vaten met hetzelfde rijpingsniveau die de brandy doorloopt tijdens het rijpingsproces. Elke trap wordt een "criadera" genoemd, behalve de laatste trap net voor de brandy wordt gebotteld, die de "solera" wordt genoemd.
Extractie: deelvolume van brandy dat uit elk eikenhouten fust of vat van dezelfde trap wordt onttrokken om te worden toegevoegd aan de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap of, in het geval van de solera, om te worden gebotteld.
Bijvulling: volume van brandy uit de eikenhouten fusten en vaten van een bepaalde rijpingstrap dat wordt toegevoegd aan en wordt gemengd met de inhoud van de eikenhouten fusten en vaten van de volgende rijpingstrap.
Gemiddelde ouderdom: tijdsaanduiding die overeenkomt met de omloopsnelheid van de totale voorraad brandy die het rijpingsproces ondergaat, berekend als het totale volume aan brandy in alle rijpingstrappen gedeeld door het volume van de extracties uit de laatste trap – de solera – in één jaar.
De gemiddelde ouderdom van de brandy die uit de solera wordt onttrokken, kan worden berekend met behulp van de volgende formule: t̅ = Vt/Ve
waarbij:
− ̅t̅ de gemiddelde ouderdom is, uitgedrukt in jaren;
− Vt het totale volume van de voorraad in het rijpingssysteem is, uitgedrukt in liters zuivere alcohol;
− Ve het totale volume product is dat gedurende een jaar wordt onttrokken om te worden gebotteld, uitgedrukt in liters zuivere alcohol.
Minimale gemiddelde ouderdom. In het geval van eikenhouten fusten en vaten van minder dan 1 000 liter is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan tweemaal het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van zes maanden of meer heeft.
In het geval van eikenhouten fusten en vaten van 1 000 liter of meer is het aantal jaarlijkse extracties en bijvullingen gelijk aan of lager dan het aantal trappen in het systeem, teneinde te waarborgen dat het jongste bestanddeel een ouderdom van één jaar of meer heeft.

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A8-0021/2018).

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid