Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0392(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0021/2018

Teksty złożone :

A8-0021/2018

Debaty :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/03/2019 - 11.14

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Teksty przyjęte
PDF 905kWORD 95k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela
Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 1 marca 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3
(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolniczym.
(3)  Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych powinny przyczyniać się do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony konsumentów, usunięcia asymetrii informacji, zapobiegania nieuczciwym praktykom oraz osiągnięcia przejrzystości rynku i uczciwej konkurencji. Środki te powinny chronić renomę, jaką unijne napoje spirytusowe zyskały na rynku unijnym i światowym, uwzględniając tradycyjne praktyki stosowane przy produkcji napojów spirytusowych oraz wzrost potrzeb w zakresie ochrony i informowania konsumenta. Wskazane jest również uwzględnienie innowacji technologicznych w odniesieniu do napojów spirytusowych, w odniesieniu do których innowacje takie służą poprawie jakości, nie naruszając tradycyjnego charakteru danego napoju spirytusowego. Produkcja napojów spirytusowych jest regulowana rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/20111b i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/6251c, a ponadto jest mocno powiązana z sektorem rolnictwa. Z jednej strony umożliwia ona zbyt produktów rolniczych, a z drugiej strony powiązanie to ma decydujące znaczenie dla jakości, bezpieczeństwa i renomy unijnych napojów spirytusowych. W ramach regulacyjnych należy zatem podkreślić ten silny związek z sektorem rolno-spożywczym.
____________________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
1b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18).
1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Środki mające zastosowanie do napojów spirytusowych stanowią specjalną kategorię wśród ogólnych przepisów obowiązujących w sektorze rolno-spożywczym. Ten specjalny charakter wynika w tym przypadku z zachowania tradycyjnych metod produkcji, ścisłego związku napojów spirytusowych z sektorem rolnym, stosowania produktów wysokiej jakości i zaangażowania na rzecz ochrony bezpieczeństwa konsumentów, z której sektor ten zobowiązuje się nigdy nie zrezygnować.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.
(4)  W celu zapewnienia bardziej jednolitego podejścia do prawodawstwa regulującego kwestie napojów spirytusowych niniejsze rozporządzenie powinno jasno określić kryteria dotyczące definicji, prezentowania i etykietowania napojów spirytusowych, jak również ochrony oznaczeń geograficznych, bez uszczerbku dla różnorodności języków urzędowych i alfabetów w Unii. Niniejsze rozporządzenie powinno również określić zasady wykorzystywania alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego do produkcji napojów alkoholowych oraz stosowania nazw handlowych napojów spirytusowych przy prezentacji i etykietowaniu środków spożywczych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. Takie oznaczenia pochodzenia również powinny spełniać zharmonizowane kryteria. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.
(15)  W niektórych przypadkach, aby zwrócić uwagę konsumentów na cechy jakościowe swego produktu, podmioty działające na rynku spożywczym mogą chcieć wskazać pochodzenie danego napoju spirytusowego lub też być zobowiązane do jego wskazania. W związku z powyższym należy ustanowić szczegółowe przepisy dotyczące wskazania państwa lub miejsca pochodzenia w prezentacji i etykietowaniu napojów spirytusowych.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), które zatwierdzono decyzją Rady 94/800/WE12.
(17)  Jeżeli chodzi o ochronę oznaczeń geograficznych, ważne jest, aby należycie uwzględniać Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („porozumienie TRIPS”), w szczególności jego art. 22 i 23, oraz Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu („GATT”), które zatwierdzono decyzją Rady 94/800/WE12. W celu zwiększenia ochrony oraz w celu skuteczniejszego zwalczania fałszerstwa taka ochrona powinna także mieć zastosowanie do towarów znajdujących się w tranzycie na terytorium unii celnej.
__________________
__________________
12 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).
12 Decyzja Rady 94/800/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994) (Dz.U. L 336 z 23.12.1994, s. 1).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.
(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/201213 nie ma zastosowania do napojów spirytusowych. W związku z tym należy ustanowić przepisy dotyczące ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. W przypadku gdy daną jakość, renomę, tradycyjne metody wytwarzania i produkcji czy inne cechy napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo jego pochodzeniu geograficznemu, Komisja powinna zarejestrować oznaczenie geograficzne wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca na danym terytorium.
_________________
_________________
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 1).
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
(18a)  Napoje spirytusowe posiadające oznaczenie geograficzne, wyprodukowane na bazie win nieobjętych ochroną oznaczeń pochodzenia i zarejestrowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny korzystać z tych samych narzędzi zarządzania potencjałem produkcyjnym, które są dostępne na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20131a.
_______________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych chronionych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na bardziej wyczerpujących i dobrze przetestowanych procedurach dotyczących produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych.
(19)  Należy ustanowić procedury rejestracji, zmiany i ewentualnego cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych UE lub państw trzecich zgodnie z porozumieniem TRIPS, przy jednoczesnym automatycznym uznawaniu statusu istniejących unijnych zarejestrowanych oznaczeń geograficznych. Aby uspójnić przepisy proceduralne dotyczące oznaczeń geograficznych we wszystkich zainteresowanych sektorach, takie procedury dotyczące napojów spirytusowych powinny wzorować się na podobnych procedurach wykorzystywanych do produktów rolnych i środków spożywczych, ustanowionych w rozporządzeniu (UE) nr 1151/2012, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki napojów spirytusowych. W celu uproszczenia procedur rejestracji oraz w celu udostępnienia podmiotom działającym na rynku spożywczym i konsumentom informacji w formie elektronicznej należy stworzyć przejrzysty, kompleksowy i łatwo dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych mający taką samą moc prawną jak załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Oznaczenia geograficzne zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 110/2008 powinny zostać automatycznie wpisane do rejestru Komisji. Na podstawie art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Komisja powinna zakończyć weryfikację oznaczeń geograficznych ujętych w załączniku III do tego rozporządzenia przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem; Komisja powinna móc monitorować i weryfikować tę zgodność. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.
(20)  Ochrona wysokiego poziomu jakości ma kluczowe znaczenie dla utrzymania renomy i wartości sektora napojów spirytusowych. Organy państw członkowskich powinny być odpowiedzialne za zapewnienie tej ochrony dzięki zgodności z niniejszym rozporządzeniem. Komisja powinna jednak móc monitorować i weryfikować tę zgodność w trosce o jednolite stosowanie przepisów. W związku z tym Komisję i państwa członkowskie należy zobowiązać do wymieniania się stosownymi informacjami.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  Stosując politykę w zakresie jakości, oraz aby zapewnić wysoki poziom jakości napojów spirytusowych i zróżnicowania w przedmiotowym sektorze, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia przepisów surowszych niż ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych produkowanych na ich terytorium.
(21)  Stosując politykę w zakresie jakości, oraz aby zapewnić wysoki poziom jakości napojów spirytusowych i zróżnicowania w przedmiotowym sektorze, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przyjęcia przepisów surowszych niż ustanowione w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do produkcji, definicji, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych produkowanych na ich terytorium.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia ochrony oznaczeń geograficznych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.
(22)  W celu uwzględnienia zmieniających się wymagań konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczności poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, tradycyjnych procesów leżakowania, a w wyjątkowych przypadkach prawa państw trzecich przywozu oraz zapewnienia pełnej ochrony oznaczeń geograficznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu znaczenia tradycyjnych praktyk, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do zmiany lub odstępstwa od definicji technicznych i wymogów w zakresie kategorii napojów spirytusowych oraz przepisów szczególnych dotyczących niektórych z nich, o których mowa w rozdziale I niniejszego rozporządzenia, etykietowania i prezentacji, o których mowa w rozdziale II niniejszego rozporządzenia, oznaczeń geograficznych, o których mowa w rozdziale III niniejszego rozporządzenia, oraz kontroli i wymiany informacji, o których mowa w rozdziale IV niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  W celu szybkiego reagowania na zmiany gospodarcze i technologiczne w odniesieniu do napojów spirytusowych objętych niniejszym rozporządzeniem, dla których nie istnieje odpowiednia kategoria ani specyfikacje techniczne służące ochronie konsumentów i interesów gospodarczych producentów, oraz w celu zharmonizowania odnośnej produkcji i wymogów jakościowych dla tych napojów spirytusowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do dodawania, pod pewnymi warunkami, nowych kategorii napojów spirytusowych do tych, które wymieniono, odpowiednio, w części I i II załącznika II do niniejszego rozporządzenia i jego specyfikacji technicznych.
skreśla się
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – wprowadzenie
(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod:
(i)  albo bezpośrednio, przy użyciu jednej z następujących metod, pojedynczo lub w połączeniu:
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 2
—  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich mieszanki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;
—  maceracji – lub podobnego przetwarzania – surowców roślinnych w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, destylatach pochodzenia rolniczego lub napojach spirytusowych lub ich połączeniu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt i – tiret 3 – wprowadzenie
—  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych:
—  dodanie do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatów pochodzenia rolniczego lub napojów spirytusowych co najmniej jednego składnika spośród niżej wymienionych:
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt ii – wprowadzenie
(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego:
(ii)  przez dodanie do napoju spirytusowego, pojedynczo lub w połączeniu:
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1 – litera d – podpunkt ii – tiret 4 a (nowe)
—  napojów,
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – wprowadzenie
3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z:
3)  „mieszanina” oznacza napój spirytusowy wymieniony w załączniku II część I lub napój spirytusowy objęty oznaczeniem geograficznym, zmieszany z co najmniej jednym z następujących składników:
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
ba)  alkoholem etylowym pochodzenia rolniczego;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 4 – wprowadzenie
4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z:
4)  „wyrażenie złożone” oznacza połączenie wyrażeń użytych w nazwie handlowej napoju spirytusowego, przewidzianych w załączniku II część I lub w oznaczeniu geograficznym, opisujących napój spirytusowy, z którego pochodzi alkohol w produkcie końcowym, z co najmniej jednym spośród niżej wymienionych:
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 6
6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie wskazujące na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;
6)  „oznaczenie geograficzne” oznacza nazwę, która została zarejestrowana zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i która wskazuje na pochodzenie napoju spirytusowego z określonego terytorium danego państwa, regionu czy miejsca w obrębie danego terytorium, w przypadkach gdy określoną jakość, renomę czy inne właściwości napoju spirytusowego przypisuje się zasadniczo temu pochodzeniu geograficznemu;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7
7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać;
7)  „specyfikacja produktu” oznacza dokumentację załączoną do wniosku o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, określającą specyfikacje, którym dany napój spirytusowy musi odpowiadać, i odpowiadającą „dokumentacji technicznej” przewidzianej rozporządzeniem (WE) nr 110/2008;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 a (nowy)
11a)  „grupa” oznacza grupę producentów, przetwórców lub importerów napojów spirytusowych, zorganizowaną w sposób uwzględniający specyfikę branży i generującą znaczne obroty;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 11 b (nowy)
11b)  „pochodzenia rolniczego” oznacza otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE .
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego.
1.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się alkohol etylowy pochodzenia rolniczego .
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Do produkcji napojów alkoholowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów alkoholowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia rolniczego.
2.  Do produkcji napojów spirytusowych oraz do rozcieńczania lub rozpuszczania środków barwiących, aromatyzujących lub innych dodatków stosowanych przy produkcji napojów spirytusowych stosuje się destylaty wyłącznie pochodzenia .
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku wprowadzania do obrotu alkoholu etylowego lub destylatów pochodzenia rolniczego surowce, z których je uzyskano, zostają wyszczególnione w elektronicznych dokumentach towarzyszących.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera e
e)  można słodzić wyłącznie zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
e)  można słodzić jedynie w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu. Maksymalna zawartość substancji słodzących wyrażona w postaci cukru inwertowanego nie może przekraczać progów określonych dla każdej kategorii w załączniku II.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – litera e
e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3 oraz z uwzględnieniem odpowiednich przepisów państw członkowskich.
e)  być słodzone.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – litera e
e)  być słodzone w celu nadania danemu produktowi jego cech charakterystycznych oraz zgodnie z załącznikiem I pkt 3.
e)  być słodzone.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5
Artykuł 5
Artykuł 5
Przekazane uprawnienia
Przekazane uprawnienia
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, w odniesieniu do:
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43, w odniesieniu do:
a)   zmiany definicji technicznych przewidzianych w załączniku I;
a)  zmiany definicji technicznych przewidzianych w załączniku I.
b)  zmiany wymogów kategorii napojów spirytusowych, przewidzianych w załączniku II część I oraz szczegółowych przepisów dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.
Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), są ograniczone do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów;
Akty delegowane, o których mowa w ust. 1 lit. a), są ograniczone – z uwzględnieniem znaczenia tradycyjnych praktyk w obrębie państwa członkowskiego – do zaspokojenia zapotrzebowania wynikającego ze zmieniających się wymogów konsumentów, postępu technicznego, zmian w odpowiednich normach międzynarodowych lub zapotrzebowania w zakresie innowacyjności produktów.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 43, dotyczących dodawania nowych kategorii napojów spirytusowych w załączniku II.
Nową kategorię można dodać pod następującymi warunkami:
a)  wprowadzanie do obrotu napoju spirytusowego pod konkretną nazwą i zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi jest ekonomicznie i technicznie niezbędne do ochrony interesów konsumentów i producentów;
b)  dany napój spirytusowy ma znaczny udział w rynku w przynajmniej jednym państwie członkowskim;
c)  nazwa wybrana dla nowej kategorii jest powszechnie używana lub – jeżeli nie jest to możliwe – ma charakter opisowy, w szczególności, zawiera odniesienie do surowca użytego do produkcji napoju spirytusowego;
d)  specyfikacje techniczne dotyczące nowej kategorii zostaną określone i oparte na ocenie bieżącej jakości i parametrów produkcyjnych stosowanych na unijnym rynku. Przy określaniu specyfikacji technicznych przestrzegane są obowiązujące unijne przepisy w zakresie ochrony konsumentów i uwzględniane wszelkie odpowiednie normy międzynarodowe. Zapewniają one uczciwą konkurencję między unijnymi producentami, jak również dobrą reputację unijnych napojów spirytusowych.
3.  Komisja – w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu – jest też uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących odstępstw od wymogów definicji technicznych wymienionych w załączniku I, wymogów ustanowionych dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I oraz przepisów szczegółowych dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.
3.  Komisja – w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu – jest też uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących odstępstw od wymogów definicji technicznych wymienionych w załączniku I, wymogów ustanowionych dla poszczególnych kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I oraz przepisów szczegółowych dotyczących niektórych napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część II.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Nazwy surowców lub roślin zastrzeżone dla oznaczenia napojów należących do określonych kategorii produktów napojów spirytusowych mogą być wykorzystywane w opisie i prezentacji wszystkich środków spożywczych, w tym napojów spirytusowych, pod warunkiem zapewnienia że, w szczególności w przypadku napojów alkoholowych, konsumenci nie będą wprowadzani w błąd.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I w kategoriach od 15 do 47, można go sprzedawać pod jedną z odpowiednich nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.
3.  W przypadku gdy napój spirytusowy spełnia wymagania określone dla więcej niż jednej kategorii napojów spirytusowych wymienionych w załączniku II część I, można go wprowadzać do obrotu pod jedną z nazw handlowych przewidzianych dla tych kategorii lub większą ich liczbą.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – wprowadzenie
Jeżeli nazwa handlowa jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:
Jeżeli nazwa prawna jest uzupełniana lub zastępowana zgodnie z ust. 1 lit. a), oznaczenie geograficzne, o którym mowa w tej literze, może zostać uzupełnione wyłącznie:
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a
a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1; lub
a)  terminami będącymi już w użyciu w dniu 20 lutego 2008 r. w odniesieniu do istniejących oznaczeń geograficznych w rozumieniu art. 34 ust. 1, w tym terminami tradycyjnie używanymi w państwach członkowskich do wskazania, że produkt nosi chronioną nazwę pochodzenia zgodnie z prawem krajowym; lub
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b
b)  terminami określonymi w odpowiedniej specyfikacji produktu.
b)  jakimikolwiek terminami, które dopuszcza odpowiednia specyfikacja produktu.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a
a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego, który może występować w środkach aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego; oraz
a)  alkohol wykorzystany do produkcji środków spożywczych pochodzi wyłącznie z napojów spirytusowych, o których mowa w wyrażeniu złożonym lub w odniesieniu (-ach), z wyjątkiem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, który może być nośnikiem środków aromatyzujących wykorzystywanych do produkcji tego środka spożywczego; oraz
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5
5.  Do celów prezentacji środków spożywczych w tym samym wierszu, w którym znajduje się nazwa handlowa, nie umieszcza się żadnych odniesień do kategorii napojów spirytusowych ani oznaczeń geograficznych. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 3 akapit drugi w zakresie prezentacji napojów alkoholowych, odniesienia umieszcza się czcionką o wielkości mniejszej niż wykorzystywana w nazwie handlowej i wyrażeniu złożonym.
5.  Nie naruszając przepisów art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1169/2011, do celów prezentacji środków spożywczych w tym samym wierszu, w którym znajduje się nazwa handlowa, nie umieszcza się żadnych odniesień do kategorii napojów spirytusowych ani oznaczeń geograficznych. Nie naruszając przepisów art. 10 ust. 3 akapit drugi niniejszego rozporządzenia w zakresie prezentacji napojów alkoholowych, odniesienia umieszcza się czcionką o wielkości mniejszej niż wykorzystywana w nazwie handlowej i wyrażeniu złożonym.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)
Artykuł 9a
Etykietowanie przy dodawaniu alkoholu
W przypadku dodania, zgodnie z definicją w załączniku I pkt 4, alkoholu rozcieńczonego lub nierozcieńczonego do napoju spirytusowego wymienionego w kategoriach od 1 do 14 w załączniku II ten napój spirytusowy nosi nazwę handlową „napój spirytusowy”. Nie może on nosić nazwy zastrzeżonej w kategoriach od 1 do 14.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1
Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”.
Mieszaninę opatruje się nazwą handlową „napój spirytusowy”, którą umieszcza się w wyraźnie widocznym miejscu na etykiecie.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli napój spirytusowy był leżakowany pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje.
3.  W prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego można podawać okres dojrzewania lub leżakowania, tylko jeżeli odnosi się on do najmłodszego składnika alkoholowego i jeżeli wszystkie czynności związane z leżakowaniem napoju spirytusowego odbywały się pod nadzorem organów skarbowych państwa członkowskiego lub nadzorem zapewniającym podobne gwarancje. Komisja ustanawia publiczny rejestr organów wyznaczanych przez każde państwo członkowskie, odpowiedzialnych za nadzór nad procesami leżakowania.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Jeżeli w prezentacji lub na etykiecie podany jest okres dojrzewania lub leżakowania napoju spirytusowego, musi on być podany również w odnośnym elektronicznym dokumencie towarzyszącym.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 niniejszego artykułu w przypadku brandy dojrzewającej w ramach dynamicznego systemu leżakowania lub systemu „criaderas y solera” średni wiek obliczony zgodnie z załącznikiem IIa można podać w prezentacji lub na etykiecie jedynie wówczas, gdy proces leżakowania brandy podlegał systemowi kontroli zatwierdzonemu przez właściwy organ. Na etykiecie brandy podaje się średni wiek wyrażony w latach i informację o systemie „criaderas y solera”.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do państwa lub terytorium pochodzenia zgodnie z art. 60 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/201316.
1.  W przypadku wskazania pochodzenia napoju spirytusowego informacja ta odnosi się do miejsca lub regionu, w którym następuje etap procesu produkcji gotowego produktu decydujący o charakterze napoju spirytusowego oraz jego podstawowych właściwościach.
__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1 a (nowy)
Bez uszczerbku dla akapitu pierwszego w przypadku napojów spirytusowych wytworzonych w Unii z przeznaczeniem na wywóz oznaczenia geograficzne i nazwy zapisane kursywą w załączniku II mogą występować wraz z tłumaczeniem, jeżeli taki jest wymóg prawny państwa, do którego produkt ten jest wywożony.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14
Artykuł 14
Artykuł 14
Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do chronionych oznaczeń geograficznych
Stosowanie unijnego symbolu w odniesieniu do oznaczeń geograficznych
Unijny symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być stosowany przy etykietowaniu i w prezentacji napojów spirytusowych.
Unijny symbol chronionego oznaczenia geograficznego przyjęty na mocy art. 12 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 może być stosowany w prezentacji i przy etykietowaniu napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem geograficznym.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16
Artykuł 16
Artykuł 16
Przekazane uprawnienia
Przekazane uprawnienia
1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych – zgodnie z art. 43 – dotyczących:
1.  Aby uwzględnić zmieniający się popyt konsumpcyjny, postęp techniczny, zmiany w odpowiednich normach międzynarodowych, a także konieczność poprawy warunków ekonomicznych produkcji i wprowadzania do obrotu – zapewniając przy tym odpowiednią ochronę konsumentów i uwzględniając tradycyjne praktyki – Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie – zgodnie z art. 43 – dotyczących:
a)  zmian przepisów regulujących określenia dotyczące wyrażeń złożonych lub odniesień na etykietach napojów spirytusowych;
a)  zmian przepisów regulujących określenia dotyczące wyrażeń złożonych lub odniesień na etykietach napojów spirytusowych;
b)  zmian przepisów regulujących prezentację i etykietowanie mieszanin; oraz
b)  zmian przepisów regulujących prezentację i etykietowanie mieszanin; oraz
c)  aktualizacji i uzupełniania unijnych metod referencyjnych służących do analizy napojów spirytusowych.
c)  aktualizacji i uzupełniania unijnych metod referencyjnych służących do analizy napojów spirytusowych.
2.  W celu uwzględnienia tradycyjnych procesów leżakowania w państwach członkowskich Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych — zgodnie z art. 43 — dotyczących odstępstw od art. 11 ust. 3 w odniesieniu do podawania okresu dojrzewania lub leżakowania w prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego.
2.  W celu uwzględnienia tradycyjnych procesów leżakowania w państwach członkowskich Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych — zgodnie z art. 43 — dotyczących odstępstw od art. 11 ust. 3 w odniesieniu do podawania okresu dojrzewania lub leżakowania w prezentacji lub na etykiecie napoju spirytusowego.
3.  W wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego prawo państwa trzeciego przywozu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w odniesieniu do odstępstw od przepisów dotyczących prezentacji i etykietowania zawartych w niniejszym rozdziale.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Chronione oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.
1.  Oznaczenia geograficzne mogą być wykorzystywane przez wszelkie podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu napoje spirytusowe produkowane zgodnie z odpowiednią specyfikacją produktu.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Chronione oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:
2.  Oznaczenia geograficzne oraz napoje spirytusowe, w odniesieniu do których używa się tych chronionych nazw zgodnie ze specyfikacjami produktów, podlegają ochronie przed:
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i
(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą; lub
(i)  w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu objętego chronioną nazwą, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik; lub
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera b
b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne;
b)  wszelkim niewłaściwym stosowaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu lub usługi jest podane lub chroniona nazwa jest przetłumaczona, lub towarzyszą jej określenia, takie jak: „styl”, „typ”, „rodzaj” „metoda”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „smak”, „jak” lub tym podobne, w tym również w sytuacji, gdy produkty te są wykorzystywane jako składnik;
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c
c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, umieszczanymi na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do tego produktu, oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;
c)  wszelkimi innymi nieprawdziwymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru, składników lub podstawowych właściwości produktu w jego prezentacji lub etykietowaniu, które mogłyby stwarzać błędne wrażenie co do jego pochodzenia;
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3
3.  Chronione oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.
3.  Oznaczenia geograficzne nie stają się w Unii nazwami rodzajowymi w rozumieniu art. 32 ust. 1.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Ochrona oznaczeń geograficznych, o której mowa w ust. 2, powinna mieć także zastosowanie do towarów wwożonych na obszar celny Unii bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu w obrębie Unii.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.
4.  Państwa członkowskie podejmują niezbędne kroki, aby zapobiegać bezprawnemu stosowaniu oznaczeń geograficznych, o którym mowa w ust. 2.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą stosować przepisy ustanowione w art. 61–72 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych do obszarów produkcji win odpowiednich do produkcji napojów spirytusowych opatrzonych oznaczeniem geograficznym. Do celów tych przepisów wspomniane obszary mogą być traktowane jako obszary, na których można produkować wina opatrzone chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit 1 – litera e
e)  opis metod pozyskiwania napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli grupa składająca wniosek zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;
e)  opis metod produkcji napoju spirytusowego oraz – w stosownych przypadkach –autentycznych i niezmiennych lokalnych metod, a także informacje dotyczące pakowania, jeżeli wnioskodawca lub grupa składająca wniosek (dalej zwani łącznie „wnioskodawcą”) zdecyduje o ich uwzględnieniu i przedstawi wystarczające i odnoszące się wyłącznie do danego produktu uzasadnienie, dlaczego zapewnienie jakości, pochodzenia lub kontroli wymaga, aby pakowanie odbywało się na określonym obszarze geograficznym, z uwzględnieniem przepisów unijnych, w szczególności dotyczących swobodnego przepływu towarów i swobodnego świadczenia usług;
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – akapit 1 – litera f
f)  szczegółowe informacje dotyczące związku między określoną jakością, renomą lub inną cechą charakterystyczną produktu a obszarem geograficznym, o którym mowa w lit. d);
f)  szczegółowe informacje wskazujące na związek ze środowiskiem geograficznym lub pochodzeniem geograficznym;
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  nazwę i adres grupy składającej wniosek oraz organów lub, o ile są dostępne, jednostek dokonujących kontroli zgodności z wymogami specyfikacji produktu;
a)  nazwę i adres wnioskodawcy oraz organów lub, o ile są dostępne, jednostek dokonujących kontroli zgodności z wymogami specyfikacji produktu;
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c – podpunkt i
(i)  główne punkty specyfikacji produktu: nazwę, opis napoju spirytusowego, w odpowiednich przypadkach łącznie ze szczególnymi zasadami dotyczącymi jego pakowania i etykietowania, zwięzłe określenie obszaru geograficznego;
(i)  główne punkty specyfikacji produktu: nazwę, kategorię, opis napoju spirytusowego, w odpowiednich przypadkach łącznie ze szczególnymi zasadami dotyczącymi jego pakowania i etykietowania, zwięzłe określenie obszaru geograficznego;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera a
a)  nazwę i adres grupy składającej wniosek;
a)  nazwę i adres wnioskodawcy;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2 – litera c
c)  oświadczenie państwa członkowskiego, że uznało ono wniosek złożony przez grupę i będący przedmiotem pozytywnej decyzji za spełniający wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i przepisach przyjętych na jego podstawie;
c)  oświadczenie państwa członkowskiego, że uznało ono wniosek złożony przez wnioskodawcę i będący przedmiotem pozytywnej decyzji za spełniający wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu i przepisach przyjętych na jego podstawie;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 3
Wspólny wniosek przedkłada Komisji zainteresowane państwo członkowskie lub dowolna z grup składających wniosek we właściwym państwie trzecim, bezpośrednio lub za pośrednictwem władz tego państwa trzeciego. Wniosek zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich. Wymogi określone w art. 20 są spełnione we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich i państwach trzecich.
Wspólny wniosek przedkłada Komisji zainteresowane państwo członkowskie lub wnioskodawca we właściwym państwie trzecim, bezpośrednio lub za pośrednictwem władz tego państwa trzeciego. Wniosek zawiera oświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 lit. c), ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich. Wymogi określone w art. 20 są spełnione we wszystkich zainteresowanych państwach członkowskich i państwach trzecich.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 5
5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji, bezpośrednio lub za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.
5.  Jeżeli wniosek dotyczy obszaru geograficznego znajdującego się w państwie trzecim, wniosek składa się do Komisji za pośrednictwem organów danego państwa trzeciego.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22
Artykuł 22
skreśla się
Tymczasowa ochrona krajowa
1.  Państwo członkowskie może – wyłącznie na zasadzie tymczasowej – przyznać danej nazwie ochronę na szczeblu krajowym na podstawie niniejszego rozporządzenia, ze skutkiem od dnia, w którym do Komisji wpłynął wniosek o rejestrację.
2.  Tego rodzaju ochrona na szczeblu krajowym ustaje z dniem, w którym podjęta zostaje decyzja w sprawie rejestracji na podstawie niniejszego rozporządzenia albo wniosek zostaje wycofany.
3.  W przypadku gdy nazwa nie zostanie zarejestrowana na mocy niniejszego rozdziału, za konsekwencje takiej ochrony na szczeblu krajowym odpowiada wyłącznie zainteresowane państwo członkowskie.
4.  Środki podejmowane przez państwa członkowskie na podstawie ust. 1 wywołują skutki jedynie na szczeblu krajowym i nie mają wpływu na handel wewnątrzunijny lub międzynarodowy.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.
1.  Komisja bada każdy wniosek otrzymany na podstawie art. 21 przy wykorzystaniu właściwych środków, aby sprawdzić, czy jest on uzasadniony i czy spełnia wymogi niniejszego rozdziału. Rozpatrywanie wniosku obejmuje sprawdzenie pod kątem oczywistych błędów we wniosku i zasadniczo nie powinno trwać dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli ten termin zostanie przekroczony Komisja natychmiast pisemnie powiadamia wnioskodawcę o powodach tego przekroczenia.
Komisja co najmniej raz w miesiącu podaje do wiadomości publicznej wykaz nazw, w odniesieniu do których złożono do Komisji wniosek o rejestrację, wraz z datą ich przedłożenia.
Komisja co najmniej raz w miesiącu podaje do wiadomości publicznej wykaz nazw, w odniesieniu do których złożono do Komisji wniosek o rejestrację, wraz z datą ich przedłożenia.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 1
1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty wykonawcze odrzucające wniosek. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.
1.  Jeżeli – na podstawie informacji uzyskanych przez Komisję w toku badania wniosku zgodnie z art. 23 ust. 1 akapit pierwszy – Komisja uzna, że nie spełniono wymogów rejestracji, przyjmuje ona akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu odrzucenia wniosku.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, akty wykonawcze rejestrujące nazwę.
2.  Jeżeli Komisja nie otrzyma zawiadomienia o sprzeciwie lub uzasadnionego dopuszczalnego oświadczenia o sprzeciwie na mocy art. 24, przyjmuje ona akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu rejestracji nazwy.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera a
a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, rejestruje nazwę w drodze aktów wykonawczych przyjętych bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; lub
a)  jeżeli osiągnięto porozumienie, przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, w celu rejestracji nazwy oraz – w razie potrzeby – zmienia informacje opublikowane na podstawie art. 23 ust. 2, pod warunkiem że zmiany te nie mają istotnego charakteru; lub
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 – ustęp 3 – litera b
b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje akty wykonawcze decydujące o rejestracji. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.
b)  jeżeli nie osiągnięto porozumienia, przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, i decydujące o rejestracji.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Jeśli zastosowanie ma prawo krajowe, wniosek jest rozpatrywany zgodnie z procedurą krajową.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Podczas badania wniosku należy skupić się na proponowanej zmianie.
3.  Podczas badania wniosku należy zająć się tylko proponowaną zmianą.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit 1 – wprowadzenie
Komisja może – z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes – przyjmować akty wykonawcze, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej osoby fizycznej lub prawnej mającej uzasadniony interes, aby cofnąć rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego w przypadku, gdy:
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit 1 – litera b
b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie został wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem lat.
b)  w przypadku, gdy produkt z danym oznaczeniem geograficznym nie był wprowadzany na rynek przez co najmniej siedem kolejnych lat.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit 3
Akty wykonawcze, o których mowa w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – akapit 3 a (nowy)
Akty cofające rejestrację oznaczeń geograficznych są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 1
Komisja, bez stosowania procedury, o której mowa w art. 44 ust. 2, przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”).
Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, ustanawiające i aktualizujące powszechnie dostępny elektroniczny rejestr oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych uznanych w ramach niniejszego systemu (zwany dalej „rejestrem”), który zastępuje załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 i ma takie samo jak on znaczenie prawne. Rejestr [wstawić przypis dolny z bezpośrednim łączem do odpowiedniej strony] zapewni bezpośredni dostęp do wszystkich specyfikacji produktu dla napojów spirytusowych zarejestrowanych jako oznaczenia geograficzne.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 2
Komisja może przyjmować akty wykonawcze ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie, zgodnie z art. 43, i ustanawiających szczegółowe przepisy dotyczące formy i treści tego rejestru.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – akapit 3
Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną.
Do rejestru można włączać jako oznaczenia geograficzne oznaczenia odnoszące się do napojów spirytusowych wyprodukowanych w państwach trzecich, chronione w Unii na mocy porozumień międzynarodowych, których Unia jest umawiającą się stroną, dopiero po przyjęciu przez Komisję w tym celu aktu delegowanego.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z art. 2 niniejszego rozporządzenia pozostaje bez uszczerbku dla chronionych oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia mających zastosowanie do produktów w rozumieniu art. 93 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013.
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli produkcja lub etapy przygotowania, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.
3.  Nazwa nie jest chroniona jako oznaczenie geograficzne, jeśli etapy, które są obowiązkowe dla danej kategorii napoju spirytusowego, nie są przeprowadzane na danym obszarze geograficznym.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34
Artykuł 34
Artykuł 34
Uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do obowiązujących chronionych oznaczeń geograficznych
Uprawnienia w odniesieniu do obowiązujących oznaczeń geograficznych
1.  Nie naruszając przepisów ust. 2, oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych chronione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.
Oznaczenia geograficzne napojów spirytusowych chronione na podstawie rozporządzenia (WE) nr 110/2008, są automatycznie chronione jako oznaczenia geograficzne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja włącza je do rejestru.
2.  W okresie do dwóch lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja może z własnej inicjatywy — w drodze aktów wykonawczych — podjąć decyzję o cofnięciu ochrony chronionych oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, jeśli nie spełniają one warunków ustanowionych w art. 2 ust. 1 pkt 6. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 44 ust. 2.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  organ kontrolny w rozumieniu art. 2 akapit drugi pkt 5 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady19, działający jako jednostka certyfikująca produkty.
b)  organ delegowany w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia (UE) nr 2017/625 Parlamentu Europejskiego i Rady19, działający jako jednostka certyfikująca produkty.
__________________
__________________
19 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit 2
Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty działające na rynku spożywczym, które podlegają tym kontrolom.
Niezależnie od prawodawstwa krajowego państw członkowskich koszty takich kontroli zgodności ze specyfikacją produktu ponoszą podmioty, które podlegają tym kontrolom.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 5
5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności chronionego oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.
5.  Właściwe organy lub jednostki, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonują weryfikacji zgodności oznaczenia geograficznego ze specyfikacją produktu w sposób obiektywny i bezstronny. Dysponują one wykwalifikowanym personelem i zasobami niezbędnymi do wykonywania ich zadań.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
1.  Procedury i wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 stosuje się, odpowiednio, do kontroli przewidzianych w art. 35 i 36 niniejszego rozporządzenia.
1.  Procedury i wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 2017/625 stosuje się, odpowiednio, do kontroli przewidzianych w art. 35 i 36 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby kontrole dotyczące zobowiązań na podstawie niniejszego rozdziału zostały wyraźnie uwzględnione w oddzielnej sekcji w ramach wieloletnich krajowych planów kontroli, zgodnie z art. 4143 rozporządzenia (WE) nr 882/2004.
2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby kontrole dotyczące zobowiązań na podstawie niniejszego rozdziału zostały wyraźnie uwzględnione w oddzielnej sekcji w ramach wieloletnich krajowych planów kontroli, zgodnie z art. 109111 rozporządzenia (UE) nr 2017/625.
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 3
3.  Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, zawierają w oddzielnej sekcji informacje, o których mowa w tym przepisie, dotyczące kontroli obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
3.  Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2017/625, zawierają w oddzielnej sekcji informacje, o których mowa w tym przepisie, dotyczące kontroli obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38
Artykuł 38
Artykuł 38
Przekazane uprawnienia
Przekazane uprawnienia
1.  W celu uwzględnienia szczególnych cech produkcji na wyznaczonym obszarze geograficznym Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 43, dotyczących:
a)  dodatkowych kryteriów wyznaczania obszaru geograficznego; oraz
b)  ograniczeń i odstępstw dotyczących wyrobu na wyznaczonym obszarze geograficznym.
2.  W celu zapewnienia jakości i identyfikowalności produktów, Komisja może — w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 — określić warunki, na jakich specyfikacja produktu może zawierać dodatkowe informacje na temat opakowania, o których mowa w art. 19 lit. e), lub przepisy szczególne dotyczące etykietowania, o których mowa w art. 19 lit. h).
3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów działających na rynku spożywczym Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:
3.  W celu zagwarantowania praw lub uzasadnionego interesu producentów lub podmiotów Komisja może – w drodze aktów delegowanych przyjętych zgodnie z art. 43 – określić:
a)  przypadki, kiedy indywidualny producent może złożyć wniosek o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego;
a)  przypadki, kiedy indywidualny producent może złożyć wniosek o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego;
b)  warunki, jakie należy spełnić w związku z wnioskiem o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, wstępne procedury krajowe, rozpatrywanie wniosków przez Komisję, procedury sprzeciwu i cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych, w tym jeśli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo.
b)  warunki, jakie należy spełnić w związku z wnioskiem o objęcie ochroną oznaczenia geograficznego, wstępne procedury krajowe, rozpatrywanie wniosków przez Komisję, procedury sprzeciwu i cofnięcia rejestracji oznaczeń geograficznych, w tym jeśli obszar geograficzny obejmuje więcej niż jedno państwo.
4.  W celu zagwarantowania, że informacje zawarte w specyfikacjach produktów są istotne i konkretne, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych ustanawiających przepisy ograniczające ilość informacji zawartych w specyfikacji produktu, jeżeli takie ograniczenie jest konieczne, aby wnioski o rejestrację nie były przesadnie obszerne.
4.  W celu zagwarantowania, że informacje zawarte w specyfikacjach produktów są istotne i konkretne, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych ustanawiających przepisy ograniczające ilość informacji zawartych w specyfikacji produktu, jeżeli takie ograniczenie jest konieczne, aby wnioski o rejestrację nie były przesadnie obszerne.
5.  Aby usprawnić administracyjny proces obsługi wniosku o zmianę, w tym jeżeli zmiana dotyczy tymczasowej zmiany specyfikacji produktu wynikającej z nałożenia przez władze publiczne obowiązkowych środków sanitarnych i fitosanitarnych lub związanych z klęskami żywiołowymi lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi formalnie uznanymi przez właściwe organy, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu ustanowienia warunków i wymogów proceduralnych dotyczących zmian, które mają być zatwierdzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję.
5.  Aby usprawnić administracyjny proces obsługi wniosku o zmianę, w tym jeżeli zmiana dotyczy tymczasowej zmiany specyfikacji produktu wynikającej z nałożenia przez władze publiczne obowiązkowych środków sanitarnych i fitosanitarnych lub związanych z klęskami żywiołowymi lub niekorzystnymi warunkami pogodowymi formalnie uznanymi przez właściwe organy, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu ustanowienia warunków i wymogów proceduralnych dotyczących zmian, które mają być zatwierdzone zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję.
6.  W celu zapobieżenia stosowaniu oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących odpowiednich działań, jakie państwa członkowskie mają wdrożyć w tym zakresie.
6.  W celu zapobieżenia stosowaniu oznaczeń geograficznych niezgodnie z prawem Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących odpowiednich działań, jakie państwa członkowskie mają wdrożyć w tym zakresie.
7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty działające w sektorze spożywczym.
7.  W celu zagwarantowania skuteczności kontroli przewidzianych w niniejszym rozdziale Komisja jest uprawniona do przyjęcia zgodnie z art. 43 aktów delegowanych dotyczących niezbędnych środków w zakresie powiadamiania właściwych organów przez podmioty.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1
1.  Za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
1.  Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/625 za kontrolę napojów spirytusowych odpowiadają państwa członkowskie. Przyjmują one środki konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem i wyznają organy właściwe w zakresie zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 38, 41 i 46 ust. 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 i 46 ust. 2, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – akapit 1
3.  Artykuły 19–23, 28 i 29 stosuje się do wniosków o objęcie ochroną, wniosków o zatwierdzenie zmiany i cofnięcie rejestracji złożonych po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.
3.  Artykuły 19–23, 28 i 29 stosuje się do wniosków o objęcie ochroną, wniosków o zatwierdzenie zmiany i cofnięcie rejestracji złożonych po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Odniesienie do specyfikacji produktów zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 obejmuje również dokumentację techniczną napojów spirytusowych chronionych na mocy rozporządzenia (WE) nr 110/2008 w stosownych przypadkach oraz w szczególności w odniesieniu do niniejszego artykułu oraz art. 18, 28, 29, 35, 38 i 39 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
1a.  „pochodzenia rolniczego” oznacza otrzymany z produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TFUE .
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
1b.  „destylacja” oznacza proces, w którym zawierająca alkohol mieszanina składników lub ciecz alkoholowa jest podgrzewana, a tworząca się para jest następnie z powrotem skraplana. Za pomocą tego procesu termicznego rozdzielone mają zostać składniki w mieszaninie wyjściowej lub wzmocnione określone właściwości sensoryczne cieczy alkoholowej. W zależności od kategorii produktu, sposobu produkcji lub używanego destylatora destylacja ta odbywa się jednokrotnie lub wielokrotnie.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 – akapit 2
W przypadku odniesienia do użytych surowców destylat musi być otrzymywany wyłącznie z tych surowców.
W przypadku odniesienia do użytych surowców destylat musi być otrzymywany wyłącznie z takich surowców.
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
2a.  W kontekście rozporządzenia ogólny termin „destylacja” jest wykorzystywany zarówno w przypadku jednokrotnej, jak i wielokrotnej destylacji lub ponownej destylacji.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera e a (nowa)
ea)   stewia;
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 3 – litera f
f)  wszelkie inne naturalne substancje węglowodanowe o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).
f)  wszelkie inne naturalne substancje lub surowce rolne o skutku podobnym do produktów, o których mowa w lit. a)–e).
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 4
4.  „dodatek alkoholu” oznacza dodatek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego (lub obu) do napoju spirytusowego;
4.  „dodatek alkoholu” oznacza dodatek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatów pochodzenia rolniczego (lub obu) do napoju spirytusowego. Użycie alkoholu pochodzenia rolniczego do rozcieńczania lub rozpuszczania barwników, środków aromatyzujących lub wszelkich innych dopuszczalnych dodatków stosowanych w przygotowywaniu napojów spirytusowych nie jest uznawane za dodatek alkoholu.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 8 a (nowy)
8a.   „Aromatyzowanie” oznacza dodawanie środków aromatyzujących lub składników żywności o właściwościach aromatyzujących podczas przyrządzania napoju spirytusowego.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 14
14.  „barwienie” oznacza używanie do przyrządzania napoju spirytusowego co najmniej jednego z barwników zgodnie z definicją w pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;
14.  „barwienie” oznacza używanie do produkcji napoju spirytusowego co najmniej jednego z barwników zgodnie z definicją w pkt 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)
16a.   „miejsce wytworzenia” oznacza miejsce lub region, gdzie odbywał się etap procesu wytwarzania wyrobu gotowego, podczas którego napój spirytusowy otrzymał swoje właściwości i zasadnicze cechy jakościowe;
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – akapit 1 – punkt 16 b (nowy)
16b.   „opis” to wyrażenia zamieszczone na etykiecie, prezentacji i opakowaniu, w dokumentacji towarzyszącej podczas transportu napoju, w dokumentach handlowych, zwłaszcza na fakturach i dowodach dostawy oraz w reklamach napoju;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 1 – litera a – podpunkt ii
(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy handlowej „rum”, wraz ze wszelkimi zarejestrowanymi oznaczeniami geograficznymi francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.
(ii)  napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze fermentacji alkoholowej i destylacji soku z trzciny cukrowej, posiadający właściwości zapachowe specyficzne dla rumu oraz zawartość substancji lotnych równą lub większą niż 225 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj. Ten napój spirytusowy można wprowadzać do obrotu używając wyrazu „rolny”, jako kwalifikatora nazwy prawnej „rum” wyłącznie w przypadku,, gdy został użyty wraz z jednym z zarejestrowanych oznaczeń geograficznych francuskich departamentów zamorskich i autonomicznego regionu Madery.
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 1 – litera f a (nowa)
fa)  Rum można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 2 – nagłówek
2.  Whisky albo whiskey
2.  Whisky albo whiskey
(W przypadku przyjęcia nazwy „Whisky albo whiskey” zostaną zapisane kursywą).
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 2 – litera c
c)  Nie zawiera dodatku alkoholu, jak określono w załączniku I pkt 54, rozcieńczonego lub nie.
c)  Nie zawiera dodatku alkoholu, jak określono w załączniku I pkt 4, rozcieńczonego lub nie.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 2 – litera d
d)  Whisky albo whiskey nie słodzi się, ani nie dodaje się do niej żadnych środków aromatyzujących ani jakichkolwiek dodatków, oprócz czystego karmelu stosowanego do barwienia.
d)  Whisky albo whiskey nie słodzi się, ani nie dodaje się do niej żadnych środków aromatyzujących ani jakichkolwiek dodatków, oprócz czystego karmelu (E150a) stosowanego do barwienia.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 3 – litera b
b)  Z wyjątkiem napoju „Korn”, minimalna objętościowa zawartość alkoholu w okowicie zbożowej wynosi 37 %.
b)  Z wyjątkiem napoju „Korn”, minimalna objętościowa zawartość alkoholu w okowicie zbożowej wynosi 35 %.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 3 – litera f a (nowa)
fa)  Zbożowe napoje spirytusowe można słodzić maksymalnie 10 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera d
d)  Okowita z wina gronowego nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.
d)  Okowita z wina gronowego nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to dodawania składników stosowanych tradycyjnie w produkcji. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 43, w których określa dopuszczalne w UE składniki, kierując się przy tym tradycyjnymi metodami produkcji w poszczególnych państwach członkowskich.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera f a (nowa)
fa)  Okowitę z wina gronowego można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 4 – litera f b (nowa)
fb)  Nazwa „Branntwein” (okowita z wina gronowego) w połączeniu z nazwą „ocet” pozostaje dopuszczalna w odniesieniu do opisu, prezentacji i etykiety octu.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 5 – nagłówek
5.  Brandy albo weinbrand
5.  Brandy albo weinbrand
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 5 – litera d
d)  Brandy albo weinbrand nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to tradycyjnych metod produkcji.
d)  Brandy albo weinbrand nie jest aromatyzowana. Nie wyklucza to dodawania składników stosowanych tradycyjnie w produkcji. Komisja przyjmuje akty delegowane na podstawie art. 43, w których określa dopuszczalne w UE składniki, kierując się przy tym tradycyjnymi metodami produkcji w poszczególnych państwach członkowskich.
Poprawka119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 5 – litera e a (nowa)
ea)  Brandy lub Weinbrand można słodzić maksymalnie 35 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
(W przypadku przyjęcia nazwy „Brandy lub Weinbrand” zostaną zapisane kursywą).
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 6 – litera e a (nowa)
ea)  Okowitę z wytłoków z winogron albo winiak z wytłoków z winogron można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 7 – litera a – podpunkt iv
(iv)  w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi 7 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.;
(iv)  w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych maksymalna zawartość kwasu cyjanowodorowego wynosi 1 gram na hektolitr alkoholu 100% obj.; w przypadku okowity z wytłoków z owoców pestkowych nie przekracza się zawartości karbaminianu etylu w wysokości 1 mg/l gotowego wyrobu.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 7 – litera f a (nowa)
fa)  Okowitę z wytłoków z owoców można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 8 – nagłówek
8.  Okowita z rodzynków albo raisin brandy
8.  Okowita z rodzynków albo raisin brandy
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 8 – litera e a (nowa)
ea)  Okowitę z rodzynków albo raisin brandy można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
(W przypadku przyjęcia nazwa „raisin brandy” zostanie zapisane kursywą).
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera a – podpunkt iv
(iv)  w przypadku okowit z owoców pestkowych, zawartość kwasu cyjanowodorowego nie przekracza 7 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.
(iv)  w przypadku okowit z owoców pestkowych, zawartość kwasu cyjanowodorowego nie przekracza 1 grama w hektolitrze alkoholu 100 % obj. w przypadku okowit z owoców pestkowych nie przekracza się zawartości karbaminianu etylu w wysokości 1 mg/l gotowego wyrobu.
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera b – podpunkt ii a (nowy)
(iia)  – gaulteria rozesłana (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  jarząb domowy (Sorbus domestica L.),
–  dzika róża (Rosa canina L.),
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera f – akapit 3 a (nowy)
Alternatywnie nazwa handlowa „Obstler” może być używana dla okowity owocowej uzyskiwanej z różnych odmian jabłek, gruszek lub obu owoców.
(W przypadku przyjęcia nazwa „Obstler” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera h
h)  W przypadku łącznej destylacji dwóch lub kilku rodzajów owoców, jagód lub warzyw wytworzony produkt jest sprzedawany odpowiednio pod nazwą: „okowita z owoców” lub „okowita z warzyw”. Nazwę tę można uzupełnić nazwami wszystkich wykorzystanych owoców, jagód lub warzyw, wymienionych w porządku malejącym według użytych ilości.
h)  W przypadku łącznej destylacji dwóch lub kilku rodzajów owoców, jagód lub warzyw wytworzony produkt jest sprzedawany odpowiednio pod nazwą „okowita z owoców i warzyw” lub „okowita z warzyw i owoców” zależnie od tego, czy razem destylowane są głównie zaciery z owoców bądź jagód lub zaciery z warzyw. Nazwę tę można uzupełnić nazwami wszystkich wykorzystanych owoców, jagód lub warzyw, wymienionych w porządku malejącym według użytych ilości.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 9 – litera h a (nowa)
ha)  Okowitę z owoców można słodzić maksymalnie 18 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 10 – litera d
d)  Ani okowita z cydru ani okowita z perry nie są aromatyzowane.
d)  Ani okowita z cydru ani okowita z perry nie są aromatyzowane. Nie wyklucza to jednak tradycyjnych metod produkcji.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 10 – litera e a (nowa)
ea)  Okowitę z cydru i okowitę z perry można słodzić maksymalnie 15 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 11 – litera f a (nowa)
fa)  Okowitę miodową można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 12 – nagłówek
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym
(w przypadku przyjęcia zwrot „lub napój spirytusowy na osadzie drożdżowym” zostanie zapisany kursywą).
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 12 – litera a
a)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym jest to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji drożdżowego osadu winiarskiego lub sfermentowanych owoców do poniżej 86 % obj.
a)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym jest to napój spirytusowy wytwarzany wyłącznie w drodze destylacji drożdżowego osadu winiarskiego lub osadu ze sfermentowanych owoców do poniżej 86 % obj.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 12 – litera f a (nowa)
fa)  Hefebrand albo napój spirytusowy z owoców na osadzie drożdżowym można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
(W przypadku przyjęcia nazwa „Hefebrand” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 13 – nagłówek
13.  Bierbrand albo eau de vie de bière
13.  Bierbrand albo eau de vie de bière
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 13 – litera e a (nowa)
ea)  Bierbrand albo eau de vie de bière można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
(W przypadku przyjęcia nazwy „Bierbrand albo eau de vie de bière” zostaną zapisane kursywą).
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 14 – nagłówek
14.  Topinambur
14.  Okowita ze słonecznika bulwiastego lub topinamburu
(w przypadku przyjęcia zwrot „okowita ze słonecznika bulwiastego” zostanie zapisany kursywą).
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 14 – litera e a (nowa)
ea)  Okowitę ze słonecznika bulwiastego lub topinamburu można słodzić maksymalnie 20 g cukru (tzw. cukier inwertowany) na litr gotowego wyrobu w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu.
(W przypadku przyjęcia nazwa „Topinambur” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera a – akapit 3
Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.
Maksymalne poziomy pozostałości odnoszące się do alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego stosowanego do produkcji wódki muszą odpowiadać poziomom określonym w załączniku I pkt 1, z wyjątkiem poziomu metanolu, który nie może przekraczać 10 gramów na hektolitr alkoholu 100 % obj.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera b
b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w wódce wynosi 37,5 %.
b)  Zawartość alkoholu według objętości w wódce nie może być niższa niż 37,5 % i nie wyższa niż 80 %.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera b a (nowa)
ba)  Wódka nie może być barwiona.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d
d)  W opisie, prezentacji lub na etykiecie wódki, która nie jest wytworzona wyłącznie z ziemniaków lub zbóż używa się określenia „wytworzona z…”, uzupełnionego nazwami surowców użytych do wytworzenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
d)  W opisie, prezentacji lub na etykiecie wódki, która nie jest wytworzona wyłącznie z ziemniaków lub zbóż bądź z obu tych składników używa się określenia „wytworzona z…”, uzupełnionego nazwami surowców użytych do wytworzenia alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d a (nowa)
da)  Wódkę można słodzić w celu dopełnienia ostatecznego smaku produktu. Produkt końcowy nie może jednak zawierać więcej niż 10 g substancji słodzących na litr, wyrażonych jako odpowiednik cukru inwertowanego.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 15 – litera d b (nowa)
db)  Alternatywnie nazwa handlowa „vodka” może być używana w każdym państwie członkowskim.
(W przypadku przyjęcia nazwa „Vodka” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt i
(i)  jest wytwarzany w drodze maceracji owoców lub jagód wymienionych w ppkt (ii), częściowo sfermentowanych lub nie, z ewentualnym dodatkiem maksymalnie 20 litrów alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity lub destylatu pochodzącego z tego samego owocu lub ich mieszaniny na 100 kg sfermentowanych owoców lub jagód, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.;
(i)  jest wytwarzany w drodze maceracji owoców lub jagód wymienionych w ppkt (ii), częściowo sfermentowanych lub nie, z ewentualnym dodatkiem maksymalnie 20 litrów alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity lub destylatu pochodzącego z tego samego owocu lub ich połączenia na 100 kg sfermentowanych owoców lub jagód, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.;
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 9
–  jarząb domowy (Sorbus aucuparia L.),
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 10
–  jarząb domowy – odmiana service-berry (Sorbus domestica L.),
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 16 – litera a – podpunkt ii – tiret 32 a (nowe)
—  aronia (Aronia MEDIK.),
—  czeremcha (Prunus padus L.).
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 17 – litera a
a)  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca) jest to napój spirytusowy otrzymywany w drodze maceracji niesfermentowanych owoców i jagód wymienionych w kategorii 16 lit. a) ppkt (ii) lub warzyw, orzechów albo innych surowców roślinnych, takich jak zioła lub płatki róż w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.
a)  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca) jest to napój spirytusowy otrzymywany w drodze maceracji niesfermentowanych owoców i jagód wymienionych w kategorii 16 lit. a) ppkt (ii) lub warzyw, orzechów, grzybów albo innych surowców roślinnych, takich jak zioła lub płatki róż w alkoholu etylowym pochodzenia rolniczego, po której następuje destylacja do poniżej 86 % obj.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 17 – nagłówek
17.  Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca)
17.   Geist (z nazwą użytego owocu lub innego surowca)
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 17 – litera c a (nowa)
ca)  Użycie określenia „-geist” z umieszczoną przed nim nazwą inną niż nazwa owoców pozostaje dopuszczalne w branży spirytusowej jako nazwa fantazyjna.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 19 – litera a
a)  Napoje spirytusowe jałowcowe są to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity zbożowej lub destylatu zbożowego jagodami jałowca, lub ich mieszaniny (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).
a)  Napoje spirytusowe jałowcowe są to napoje spirytusowe wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, okowity zbożowej lub destylatu zbożowego jagodami jałowca, lub ich połączenia (Juniperus communis L. lub Juniperus oxicedrus L.).
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 20 – nagłówek
20.  Gin
20.  Gin
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 21 – nagłówek
21.  Gin destylowany
21.  Gin destylowany
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 21 – litera a – podpunkt ii
(ii)  mieszanina produktu takiej destylacji i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o tym samym składzie, czystości i zawartości alkoholu. Do aromatyzowania ginu destylowanego można użyć również substancji aromatycznych lub preparatów aromatycznych określonych w kategorii 20 lit. c).
(ii)  połączenie produktu takiej destylacji i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o tym samym składzie, czystości i zawartości alkoholu. Do aromatyzowania ginu destylowanego można użyć również substancji aromatycznych lub preparatów aromatycznych określonych w kategorii 20 lit. c).
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 22 – nagłówek
22.  London gin
22.  London gin
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 22 – litera c
c)  Termin London gin można uzupełnić określeniem „dry”.
c)  Termin London gin może zawierać określenie „dry”.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 24 – nagłówek
24.  Akvavit lub aquavit
24.  Akvavit lub aquavit
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 26 – nagłówek
26.  Pastis
26.  Pastis
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 27 – nagłówek
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 28 – nagłówek
28.  Anis
28.  Anis
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 28 – litera b
b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w anis wynosi 37 %.
b)  Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w anis wynosi 35 %.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 29 – nagłówek
29.  Anis destylowany
29.  Anis destylowany
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 30 – nagłówek
30.  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter
30.  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 30 – litera a
a)  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter („gorzki”) są to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi.
a)  Gorzkie napoje spirytusowe albo bitter („gorzki”) są to napoje spirytusowe o dominującym gorzkim smaku, wytwarzane poprzez aromatyzowanie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego substancjami aromatycznymi lub preparatami aromatycznymi bądź substancjami i preparatami aromatycznymi jednocześnie.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 31 – litera d a (nowa)
da)  Maksymalna zawartość cukru dla wódek smakowych wynosi 100 gramów w litrze wyrażona jako cukier inwertowany.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 31 – litera d b (nowa)
db)  Termin „wódka” może zostać zastąpiony w każdym języku urzędowym Unii przez termin „vodka”.
(W przypadku przyjęcia nazwa „Vodka” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera a – podpunkt ii
(ii)  wytwarzany z zastosowaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego, lub jednego lub kilku napojów spirytusowych lub mieszaniny powyższych napojów, słodzony i z dodatkiem jednego lub więcej aromatów, produktów pochodzenia rolniczego lub środków spożywczych.
(ii)  wytwarzany z zastosowaniem alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego lub destylatu pochodzenia rolniczego, lub jednego lub kilku napojów spirytusowych lub połączenia powyższych napojów, słodzony i z dodatkiem jednego lub więcej aromatów, produktów pochodzenia rolniczego lub środków spożywczych.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera d – akapit 2 a (nowy)
Alternatywnie nazwa handlowa „liqueur” może być używana w każdym państwie członkowskim.
(W przypadku przyjęcia nazwa „liqueur” zostanie zapisana kursywą).
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 32 – litera d a (nowa)
da)  Nazwę handlową „liqueur” można również uzupełnić o nazwę aromatu lub środka spożywczego zastosowanego w procesie przygotowywania produktu.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 34 – nagłówek
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 35 – nagłówek
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 36 – nagłówek
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 37 – nagłówek
37.  Gin z tarniny
37.  Gin z tarniny
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 38 – nagłówek
38.   „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran”
31a.   „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran
(Kategoria „Napój spirytusowy aromatyzowany tarniną lub Pacháran” zostanie przesunięta między kategorie 31 „wódka” i 32 „likier”.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 39 – nagłówek
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 39 – litera a – podpunkt ii
(ii)  jego minimalna zawartość cukru wynosi 370 gramów na litr, wyrażonego jako cukier inwertowany;
(ii)  jego minimalna zawartość cukru wynosi 350 gramów na litr, wyrażonego jako cukier inwertowany;
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 40 – nagłówek
40.  Maraschino, marrasquino lub maraskino
40.  Maraschino, marrasquino lub maraskino
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 41 – nagłówek
41.  Nocino
41.  Nocino
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 42 – nagłówek
42.  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat
42.  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera a
a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, zawierający następujące składniki: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu.
a)  Likier jajeczny albo advocaat, avocat, czy też advokat jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, otrzymany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich połączenia, zawierający następujące składniki: żółtko jaj, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość czystego żółtka jaj musi wynosić 140 gramów na litr gotowego wyrobu. Jeżeli używane są inne jaja niż jaja kur gatunku Gallus gallus, powinno zostać to podane na etykiecie.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera c
c)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować jedynie naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne.
c)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować środki spożywcze o właściwościach aromatyzujących oraz naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 42 – litera c a (nowa)
ca)  Do przyrządzania likieru jajecznego albo advocaat, avocat, czy też advokat można stosować śmietanę.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 43 – litera a
a)  Likier z dodatkiem jajka jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, uzyskany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich mieszaniny, którego charakterystyczne składniki to: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość żółtka jaj musi wynosić 70 gramów na litr gotowego wyrobu.
a)  Likier z dodatkiem jajka jest to napój spirytusowy, aromatyzowany lub nie, uzyskany z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu lub okowity lub ich połączenia, którego charakterystyczne składniki to: żółtko jaj wysokiej jakości, białko jaj i cukier lub miód. Minimalna zawartość cukru lub miodu – wyrażonego jako cukier inwertowany – musi wynosić 150 gramów na litr. Minimalna zawartość żółtka jaj musi wynosić 70 gramów na litr gotowego wyrobu.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 44 – nagłówek
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 45 – nagłówek
45.  Väkevä glögi albo spritglögg
45.  Väkevä glögi albo spritglögg
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – kategoria 46 – nagłówek
46.  Berenburg albo beerenburg
46.  Berenburg albo beerenburg
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – punkt 2 a (nowy)
2a.  Guignolet Kirsch jest wytwarzany we Francji i uzyskuje się go mieszając guignolet i kirsch w taki sposób, że co najmniej 3 % całkowitej objętości czystego alkoholu w wyrobie gotowym pochodzi z kirsch. Minimalna objętościowa zawartość alkoholu w Guignolet Kirsch wynosi 15 %. Na etykiecie i w prezentacji wyrobu wyraz „guignolet” jest napisany czcionką tego samego rodzaju, rozmiaru i koloru oraz w tym samym wierszu co wyraz „kirsch”, a w przypadku butelek musi być zamieszczony na przedniej etykiecie. Informacja o składzie alkoholu obejmuje określenie stosunku objętości czystego alkoholu, który stanowią guignolet i kirsch, do całkowitej objętości czystego alkoholu w Guignolet Kirsch.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II a (nowy)
ZAŁĄCZNIK IIa
DYNAMICZNY SYSTEM PODZIELONEGO LEŻAKOWANIA LUB SYSTEM LEŻAKOWANIA „CRIADERAS Y SOLERA”
Dynamiczny system podzielonego leżakowania lub system leżakowania „criaderas y solera” polega na wykonaniu okresowych ekstrakcji części brandy zawartej w poszczególnych rzędach dębowych beczek lub pojemników, ułożonych jedne na drugich i odpowiednim uzupełnianiu ekstrahowaną brandy z poprzedzającego rzędu beczek.
Definicje
Rzędy beczek: poszczególne rzędy dębowych beczek i pojemników o takim samym poziomie dojrzewania, przez które przechodzi brandy w procesie leżakowania. Poszczególne rzędy beczek zwane są „criadera”, z wyjątkiem ostatniego rzędu zwanego „solera”, z którego brandy trafia do butelek.
Ekstrakcja: częściowa ilość brandy odciągana z poszczególnych rzędów dębowych beczek lub pojemników w celu jej wprowadzenia do dębowych beczek i pojemników w kolejnych rzędach beczek lub w przypadku „solera” w celu butelkowania.
Uzupełnienie: ilość brandy z dębowych beczek i pojemników w danym rzędzie wprowadzana i kupażowana z zawartością dębowych beczek i pojemników w kolejnych rzędach w zależności od okresu leżakowania.
Średni wiek: okres odpowiadający rotacji całkowitego zapasu brandy podlegającego procesowi leżakowania obliczony jako stosunek całkowitej ilości brandy zawartej we wszystkich rzędach beczek do ilości ekstrakcji wykonanych z ostatniego rzędu beczek – „solera” – w ciągu jednego roku.
Średni wiek brandy odciągniętej z rzędu beczek „solera” można obliczyć, korzystając z poniższego wzoru: = Vt/Ve
w którym:
− ̅ oznacza średni wiek, wyrażony w latach
− Vt oznacza łączną ilość zapasów w systemie leżakowania, wyrażoną w litrach czystego alkoholu,
− Ve oznacza łączną ilość produktu ekstrahowanego do wysyłki w ciągu roku, wyrażoną w litrach czystego alkoholu.
Minimalny średni wiek: w przypadku dębowych beczek i pojemników o pojemności mniejszej niż 1000 litrów liczba rocznych ekstrakcji i uzupełnień będzie równa lub mniejsza od dwukrotności liczby rzędów beczek w systemie w celu zagwarantowania, że najmłodszy komponent ma co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku dębowych beczek i pojemników o pojemności co najmniej 1000 litrów liczba rocznych ekstrakcji i uzupełnień będzie równa lub mniejsza od liczby rzędów beczek w systemie w celu zagwarantowania, że najmłodszy komponent ma co najmniej 1 rok.

(1) Sprawa została odesłana do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia zgodnie z art. 59 ust. 4 akapit czwarty regulaminu (A8-0021/2018).

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności