Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0392(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2018

Texte depuse :

A8-0021/2018

Dezbateri :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Explicaţii privind voturile
PV 13/03/2019 - 11.14

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Texte adoptate
PDF 934kWORD 93k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase și protecția indicațiilor geografice ale acestora ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Amendamentele Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele altor produse alimentare și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agricol.
(3)  Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase ar trebui să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, eliminând asimetria informațiilor, la prevenirea practicilor frauduloase, precum și la asigurarea transparenței pieței și a concurenței loiale. Aceste măsuri ar trebui să protejeze reputația pe care băuturile spirtoase produse în Uniune au dobândit-o în cadrul Uniunii și pe piața mondială, ținând în continuare seama de practicile tradiționale utilizate în procesul de producție a băuturilor spirtoase, precum și de cererea tot mai mare privind protecția și informarea consumatorilor. Inovarea tehnologică ar trebui, de asemenea, luată în considerare în ceea ce privește băuturile spirtoase, în cazul în care această inovare duce la îmbunătățirea calității, fără a afecta caracterul tradițional al băuturilor spirtoase în cauză. Producția de băuturi spirtoase este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului1a, de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1b și de Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului1c și este strâns legată de sectorul agricol. Pe lângă faptul că reprezintă un debușeu important pentru sectorul agricol al Uniunii, această legătură este determinantă pentru calitatea, siguranța și reputația băuturilor spirtoase produse în Uniune. Prin urmare, cadrul de reglementare ar trebui să sublinieze această legătură strânsă cu sectorul agroalimentar.
____________________________
1a Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).
1b Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18).
1c Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   Măsurile aplicabile băuturilor spirtoase reprezintă un caz special comparativ cu normele generale prevăzute pentru sectorul agroalimentar. Caracteristicile speciale în acest caz se referă la faptul că metodele de producție tradiționale sunt în continuare păstrate, la legătura strânsă dintre băuturile spirtoase și sectorul agricol, la utilizarea unor produse de înaltă calitate și la angajamentul de a proteja siguranța consumatorului, la care sectorul băuturilor spirtoase promite să nu renunțe niciodată.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.
(4)  Pentru a asigura o abordare mai uniformă în cadrul legislației din domeniul băuturilor spirtoase, prezentul regulament ar trebui să stabilească criterii clare cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, precum și la protecția indicațiilor geografice, fără a aduce atingere varietății de limbi oficiale și alfabete din Uniune. De asemenea, prezentul regulament ar trebui să prevadă norme cu privire la folosirea alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă la producerea băuturilor alcoolice și cu privire la utilizarea denumirilor de vânzare ale băuturilor spirtoase în prezentarea și pe etichetele produselor alimentare.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Aceste indicații privind originea ar trebui să respecte criterii armonizate. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.
(15)  Este posibil ca, în anumite cazuri, operatorii din sectorul alimentar să aibă obligația sau să dorească să indice originea băuturilor spirtoase pentru a atrage atenția consumatorilor asupra calităților produsului lor. Prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții specifice privind indicarea țării de origine sau a locului de proveniență în prezentarea și pe etichetele băuturilor spirtoase.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”) care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12.
(17)  În privința protecției indicațiilor geografice, este important să se ia în considerare, în mod corespunzător, Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”), în special articolele 22 și 23, precum și Acordul General pentru Tarife și Comerț (denumit în continuare „Acordul GATT”) care au fost aprobate prin Decizia 94/800/CE a Consiliului12. Pentru a consolida protecția și a combate contrafacerea într-un mod mai eficace, această protecție ar trebui să se aplice, de asemenea, și bunurilor care tranzitează teritoriul uniunii vamale.
__________________
__________________
12 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).
12 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.
(18)  Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului13 nu se aplică băuturilor spirtoase. Prin urmare, ar trebui stabilite norme privind protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase. Indicațiile geografice care identifică băuturile spirtoase ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația, metodele tradiționale de prelucrare și de producție sau altă caracteristică a băuturii spirtoase poate fi atribuită în mod esențial originii sale geografice, ar trebui să fie înregistrate de către Comisie.
_________________
_________________
13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).
13 Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, p. 1).
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  Ar trebui ca băuturile spirtoase cu o indicație geografică care sunt elaborate pe bază de vinuri fără indicație de origine protejată și care sunt înregistrate în conformitate cu prezentul regulament să beneficieze de aceleași instrumente de gestionare referitoare la potențialul de producție ca și cele care sunt disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a.
_______________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice protejate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor mai exhaustive și mai bine testate aferente produselor agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic al indicațiilor geografice.
(19)  Ar trebui prevăzute proceduri pentru înregistrarea, modificarea și eventuala anulare a indicațiilor geografice ale Uniunii sau ale țărilor terțe, în conformitate cu Acordul TRIPS, recunoscându-se totodată, în mod automat, statutul indicațiilor geografice înregistrate existente ale Uniunii. Pentru a se asigura coerența normelor procedurale privind indicațiile geografice în toate sectoarele vizate, aceste proceduri pentru băuturile spirtoase ar trebui să fie concepute după modelul procedurilor similare utilizate pentru produsele agricole și alimentare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, luându-se totodată în considerare aspectele specifice băuturilor spirtoase. Pentru a se simplifica procedurile de înregistrare și pentru a se garanta că informațiile destinate consumatorilor și operatorilor din sectorul alimentar sunt disponibile în format electronic, ar trebui creat un registru electronic transparent, cuprinzător și ușor accesibil al indicațiilor geografice, care să aibă aceeași valoare juridică ca Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Indicațiile geografice înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 ar trebui să fie înregistrate în mod automat de către Comisie. Comisia ar trebui să finalizeze procesul de verificare a indicațiilor geografice enumerate în Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008, în conformitate cu articolul 20 al aceluiași regulament, înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 20
(20)  Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea respectării prezentului regulament, iar Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.
(20)  Menținerea unui standard înalt de calitate este esențială pentru păstrarea reputației și a valorii sectorului băuturilor spirtoase. Autoritățile statelor membre ar trebui să răspundă de asigurarea menținerii standardului prin respectarea prezentului regulament. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a monitoriza și verifica respectarea acestuia, pentru a controla aplicarea sa uniformă. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să aibă obligația de a-și pune reciproc la dispoziție informații relevante.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  În cadrul aplicării unei politici în domeniul calității și pentru a permite un nivel ridicat de calitate a băuturilor spirtoase și de diversitate în cadrul acestui sector, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte norme mai stricte decât cele stabilite prin prezentul regulament cu privire la definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor.
(21)  În cadrul aplicării unei politici în domeniul calității și pentru a permite un nivel ridicat de calitate a băuturilor spirtoase și de diversitate în cadrul acestui sector, statele membre ar trebui să fie autorizate să adopte norme mai stricte decât cele stabilite prin prezentul regulament cu privire la producția, definirea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase produse pe teritoriul lor.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția indicațiilor geografice, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.
(22)  Pentru a se ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, de procedeele tradiționale de învechire și, în cazuri excepționale, de legislația țărilor terțe importatoare, precum și pentru a se garanta protecția deplină a indicațiilor geografice și luând în considerare importanța practicilor tradiționale, Comisiei ar trebui să-i fie delegată competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea sau derogările de la definițiile și cerințele tehnice aferente categoriilor de băuturi spirtoase și de la normele specifice referitoare la unele dintre acestea, menționate în capitolul I din prezentul regulament, la etichetarea și prezentarea la care se face referire în capitolul II din prezentul regulament, la indicațiile geografice menționate în capitolul III din prezentul regulament și la controalele și schimburile de informații prevăzute în capitolul IV din prezentul regulament.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Pentru a se asigura o reacție rapidă la evoluțiile economice și tehnologice în ceea ce privește băuturile spirtoase care intră sub incidența prezentului regulament și pentru care nu există categorii și specificații tehnice, în scopul protejării consumatorilor și a intereselor economice ale producătorilor și al unificării cerințelor referitoare la producție și calitate pentru respectivele băuturi spirtoase, Comisiei ar trebui să i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește adăugarea, în anumite condiții, a unor noi categorii de băuturi spirtoase la cele enumerate în părțile I și II din anexa II la prezentul regulament, precum și a specificațiilor tehnice ale acestora.
eliminat
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – partea introductivă
(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode:
(i)  fie în mod direct, prin utilizarea oricăreia dintre următoarele metode, în mod individual sau în combinație:
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – a doua liniuță
—  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau amestecuri ale acestora în sensul prezentului regulament,
—  macerarea sau o prelucrare similară a materialelor vegetale în alcool etilic de origine agricolă, în distilate de origine agricolă sau în băuturi spirtoase sau combinații ale acestora în sensul prezentului regulament,
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul i – liniuța 3 – partea introductivă
—  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a oricăruia dintre următoarele elemente:
—  adăugarea la alcoolul etilic de origine agricolă, la distilatele de origine agricolă sau la băuturile spirtoase a unuia sau mai multora dintre următoarele elemente:
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul ii – partea introductivă
(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a oricăruia dintre următoarele elemente:
(ii)  prin adăugarea la o băutură spirtoasă a oricăruia dintre următoarele elemente, în mod individual sau în combinație:
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 – litera d – subpunctul ii – liniuța 4 a (nouă)
—  băuturi;
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă
(3)   „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu oricare dintre următoarele elemente:
3.   „amestec” înseamnă o băutură spirtoasă dintre cele enumerate în anexa II partea I sau care corespunde unei indicații geografice, amestecată cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
(ba)  alcool etilic de origine agricolă;
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 – partea introductivă
(4)   „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu oricare dintre următoarele elemente:
4.   „termen compus” înseamnă combinația dintre termenii unei denumiri de vânzare a unei băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I sau termenii unei indicații geografice care descrie o băutură spirtoasă, din care provine întreaga cantitate de alcool a produsului finit, cu unul sau mai multe dintre următoarele elemente:
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6
(6)   „indicație geografică” înseamnă o indicație care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;
6.   „indicație geografică” înseamnă o denumire care a fost înregistrată în conformitate cu prezentul regulament, care identifică o băutură spirtoasă ca avându-și originea pe teritoriul unei țări sau într-o regiune ori într-o localitate de pe teritoriul respectiv, în cazul în care o anumită calitate, reputația sau altă caracteristică a băuturii spirtoase respective poate fi atribuită în principal originii sale geografice;
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7
(7)   „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză;
7.   „caiet de sarcini” înseamnă un dosar anexat cererii de protecție a unei indicații geografice, care conține specificațiile pe care trebuie să le respecte băutura spirtoasă în cauză și care coincide cu „fișa tehnică” prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 110/2008;
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 a (nou)
11a.  „grup” înseamnă o grupare de producători, prelucrători sau importatori de băuturi spirtoase care se organizează în mod specific sectorului și generează o cifră de afaceri considerabilă;
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 11 b (nou)
11b.  „de origine agricolă” înseamnă obținut din produsele agricole enumerate în anexa I la TFUE;
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.   Alcoolul folosit la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă.
(1)   Alcoolul folosit la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie alcool etilic de origine agricolă.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.   Distilatele folosite la producerea băuturilor alcoolice și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor alcoolice trebuie să fie exclusiv de origine agricolă.
(2)   Distilatele folosite la producerea băuturilor spirtoase și la diluarea sau la dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase trebuie să fie exclusiv de origine agricolă.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)
(2a)  În cazul comercializării alcoolului etilic sau a distilatelor de origine agricolă, materiile prime din care au fost obținute acestea se menționează în documentele electronice de însoțire.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e
(e)  sunt îndulcite numai în conformitate cu punctul (3) din anexa I și numai pentru a completa gustul final al produsului.
(e)  nu sunt îndulcite, altfel decât pentru a completa gustul final al produsului. Conținutul maxim de îndulcitori exprimat ca zahăr invertit nu depășește limitele stabilite pentru fiecare categorie în Anexa II.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera e
(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I și ținând seama de legislația relevantă a statelor membre.
(e)  să fie îndulcite.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera e
(e)  să fie îndulcite pentru a corespunde anumitor caracteristici specifice ale produselor și în conformitate cu punctul (3) din anexa I.
(e)  să fie îndulcite.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Articolul 5
Articolul 5
Articolul 5
Competențe delegate
Competențe delegate
1.   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate privind:
(1)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate privind:
(a)   modificarea definițiilor tehnice prevăzute în anexa I;
(a)  modificarea definițiilor tehnice prevăzute în anexa I.
(b)  modificarea cerințelor referitoare la categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și a normelor specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.
Actele delegate menționate la primul paragraf literele (a) și (b) se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.
Actele delegate menționate la primul paragraf litera (a), luând în considerare importanța practicii tradiționale în statele membre, se limitează să răspundă necesităților demonstrate care rezultă din evoluția cerințelor consumatorilor, din progresele tehnologice, din evoluțiile standardelor internaționale relevante sau ale necesităților legate de inovarea în materie de produse.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește adăugarea unor noi categorii de băuturi spirtoase în anexa II.
O nouă categorie poate fi adăugată în următoarele condiții:
(a)  comercializarea unei băuturi spirtoase sub o anumită denumire și în conformitate cu specificațiile tehnice uniforme este necesară din punct de vedere economic și tehnic pentru a proteja interesele consumatorilor și ale producătorilor;
(b)  o băutură spirtoasă deține o cotă semnificativă de piață în cel puțin un stat membru;
(c)  denumirea aleasă pentru noua categorie trebuie să fie o denumire utilizată la scară largă sau, dacă acest lucru nu este posibil, trebuie să fie de natură descriptivă, referindu-se, mai exact, la materia primă utilizată pentru producerea băuturii spirtoase în cauză;
(d)  pentru noua categorie sunt stabilite specificații tehnice bazate pe o evaluare a parametrilor de calitate și de producție existenți, utilizați pe piața Uniunii. În stabilirea specificațiilor tehnice, trebuie să fie respectată legislația Uniunii aplicabilă în domeniul protecției consumatorilor și trebuie să fie luate în considerare standardele internaționale relevante. Aceste specificații tehnice garantează concurența echitabilă între producătorii din Uniune, precum și înalta reputație a băuturilor spirtoase produse în Uniune.
3.   În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la cerințele definițiilor tehnice din anexa I, de la cerințele pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și de la normele specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.
(3)   În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la cerințele definițiilor tehnice din anexa I, de la cerințele pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa II partea I și de la normele specifice privind anumite băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea II.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
(1a)  Numele de materii prime sau de plante care sunt rezervate ca denumiri ale anumitor categorii de băuturi spirtoase pot fi utilizate pentru denumirea și prezentarea tuturor categoriilor de produse alimentare, inclusiv a băuturilor spirtoase, în măsura în care, în special în cazul băuturilor spirtoase, se garantează faptul că consumatorii nu sunt induși în eroare.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
3.   În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase 15-47 din anexa II partea I, aceasta poate fi vândută sub una sau mai multe dintre denumirile de vânzare relevante prevăzute la categoriile respective.
(3)   În cazul în care o băutură spirtoasă îndeplinește cerințele de la cel puțin una dintre categoriile de băuturi spirtoase enumerate în anexa II partea I, aceasta poate fi introdusă pe piață sub una sau mai multe dintre denumirile prevăzute la categoriile respective.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – partea introductivă
În cazul în care o denumire de vânzare este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:
În cazul în care o denumire juridică este completată sau înlocuită în conformitate cu primul paragraf litera (a), indicația geografică menționată la litera respectivă poate fi completată numai:
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a
(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1); sau
(a)  cu termeni aflați deja în uz la 20 februarie 2008, în cazul indicațiilor geografice existente în sensul articolului 34 alineatul (1), inclusiv cu termenii folosiți în mod tradițional în statele membre pentru a arăta că un produs deține o denumire de origine protejată în temeiul legislației naționale; sau
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b
(b)  cu termeni indicați în caietul de sarcini al produsului.
(b)  cu oricare dintre termenii acceptați în caietul de sarcini al produsului.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a
(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic care poate fi prezent în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar; și
(a)  alcoolul utilizat la producerea produselor alimentare provine exclusiv din băuturile spirtoase menționate în termenul compus sau în aluzie (aluzii), cu excepția alcoolului etilic de origine agricolă care poate fi utilizat ca suport de arome în aromele utilizate pentru producerea respectivului produs alimentar; și
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5
5.   Aluzia la orice categorie de băutură spirtoasă sau indicație geografică, pentru prezentarea unui produs alimentar, nu trebuie să se afle pe același rând cu denumirea de vânzare. Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf, pentru prezentarea băuturilor alcoolice, aluziile trebuie scrise cu caractere de dimensiuni mai mici decât cele utilizate pentru scrierea denumirii de vânzare și a termenului compus.
(5)   Fără a aduce atingere articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, aluzia la orice categorie de băutură spirtoasă sau indicație geografică, pentru prezentarea unui produs alimentar, nu trebuie să se afle pe același rând cu denumirea de vânzare. Fără a aduce atingere articolului 10 alineatul (3) al doilea paragraf din prezentul regulament, pentru prezentarea băuturilor alcoolice, aluziile trebuie scrise cu caractere de dimensiuni mai mici decât cele utilizate pentru scrierea denumirii de vânzare și a termenului compus.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)
Articolul 9a
Etichetarea în cazul adaosului de alcool
O băutură spirtoasă menționată în categoriile 1-14 din anexa II la care s-a adăugat alcool, astfel cum este definit la punctul 4 din anexa I, diluat sau nu, poartă denumirea de vânzare de „băutură spirtoasă”. Aceasta nu poate purta o denumire rezervată în categoriile 1-14.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”.
Un amestec trebuie să poarte denumirea de vânzare „băutură spirtoasă”, care se afișează într-un loc ușor vizibil de pe etichetă.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.   Perioada de maturare sau vechimea pot fi specificate în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca băutura spirtoasă să fi fost învechită sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente.
(3)   Perioada de maturare sau vechimea poate fi specificată în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase numai în cazul în care se referă la cele mai noi componente alcoolice și cu condiția ca toate operațiunile de învechire a băuturii spirtoase să fi avut loc sub supravegherea autorităților fiscale ale unui stat membru sau sub o supraveghere care oferă garanții echivalente. Comisia instituie un registru public care conține lista organismelor desemnate de fiecare stat membru să supravegheze procesul de învechire.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Atunci când în prezentare sau pe etichetă este indicată o perioadă de maturare sau vechimea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să fie specificată și în documentul electronic de însoțire.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 b (nou)
(3b)  Prin derogare de la alineatul (3) din prezentul articol, în cazul brandy-ului care a fost învechit prin sistemul de învechire dinamic sau „criaderas y solera”, învechirea medie, calculată conform descrierii din Anexa IIa, poate fi menționată în prezentare sau pe etichetă doar cu condiția ca învechirea brandy-ului să fi fost supusă unui sistem de monitorizare autorizat de autoritatea competentă. Învechirea medie menționată pe eticheta brandy-ului se exprimă în ani și include o trimitere la sistemul „criaderas y solera”.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.   În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta trebuie să corespundă țării sau teritoriului de origine, în conformitate cu articolul 60 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului16.
(1)   În cazul în care este indicată originea unei băuturi spirtoase, aceasta corespunde locului sau regiunii în care are loc faza procesului de producție a produsului finit care îi conferă băuturii spirtoase caracterul și calitățile sale esențiale.
__________________
16 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Articolul 13 – paragraful 1 a (nou)
Fără a aduce atingere primului paragraf, în cazul băuturilor spirtoase produse în Uniune și destinate exportului, indicațiile geografice și termenii cu caractere cursive din Anexa II pot fi însoțiți de traduceri în cazul în care aceasta este o cerință legală în țara importatoare.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Articolul 14
Articolul 14
Articolul 14
Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice protejate
Utilizarea unui simbol al Uniunii pentru indicațiile geografice
Simbolul Uniunii pentru indicația geografică protejată poate fi utilizat pentru etichetarea și prezentarea băuturilor spirtoase.
Simbolul Uniunii pentru indicațiile geografice protejate adoptate în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 poate fi utilizat pentru prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase cu o indicație geografică.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Articolul 16
Articolul 16
Articolul 16
Competențe delegate
Competențe delegate
1.   Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 cu privire la:
(1)   Pentru a ține seama de evoluția cerințelor consumatorilor, de progresele tehnologice, de evoluția standardelor internaționale în domeniu și de necesitatea de a îmbunătăți condițiile economice de producție și de comercializare, asigurând, în același timp, protecția consumatorilor și ținând seama de practica tradițională, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, cu privire la:
(a)  modificări ale normelor privind mențiunile de pe eticheta băuturilor spirtoase referitoare la termenii compuși sau la aluzii;
(a)  modificări ale normelor privind mențiunile de pe eticheta băuturilor spirtoase referitoare la termenii compuși sau la aluzii;
(b)  modificări ale normelor privind prezentarea și etichetarea amestecurilor; și
(b)  modificări ale normelor privind prezentarea și etichetarea amestecurilor; și
(c)  actualizarea și completarea metodelor de referință ale Uniunii pentru analizarea băuturilor spirtoase.
(c)  actualizarea și completarea metodelor de referință ale Uniunii pentru analizarea băuturilor spirtoase.
2.   Pentru a ține seama de procedeele tradiționale de învechire întrebuințate în statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind derogările de la articolul 11 alineatul (3) în ceea ce privește specificarea unei perioade de maturare sau a vechimii în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase.
(2)   Pentru a ține seama de procedeele tradiționale de învechire întrebuințate în statele membre, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind derogările de la articolul 11 alineatul (3) în ceea ce privește specificarea unei perioade de maturare sau a vechimii în prezentarea sau pe eticheta unei băuturi spirtoase.
3.  În cazuri excepționale în care legislația țării terțe importatoare impune acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 în ceea ce privește derogările de la dispozițiile privind prezentarea și etichetarea prevăzute în prezentul capitol.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.   Indicațiile geografice protejate pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.
(1)   Indicațiile geografice pot fi utilizate de orice operator care comercializează o băutură spirtoasă produsă în conformitate cu caietul de sarcini corespunzător al produsului.
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă
2.   Indicațiile geografice protejate și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:
(2)   Indicațiile geografice și băuturile spirtoase care utilizează denumirile protejate respective în conformitate cu caietul de sarcini al produsului sunt protejate împotriva:
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera a – punctul i
(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate; sau
(i)  de produse comparabile care nu sunt conforme cu caietul de sarcini al denumirii protejate, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient; sau
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b
(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea;
(b)  utilizării abuzive, imitării sau evocării, chiar dacă originea adevărată a produsului sau a serviciului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „fel”, „metodă”, „manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau altele asemenea, inclusiv în cazul în care aceste produse sunt folosite ca ingredient;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera c
(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un recipient care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;
(c)  oricărei alte mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura, ingredientele sau calitățile esențiale ale produsului, utilizate în prezentarea sau etichetarea produsului, care ar putea crea o impresie eronată cu privire la originea acestuia;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3
3.   Indicațiile geografice protejate nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).
(3)   Indicațiile geografice nu devin generice în Uniune în sensul articolului 32 alineatul (1).
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Protecția indicațiilor geografice menționate la alineatul (2) se aplică, de asemenea, produselor care intră pe teritoriul vamal al Uniunii, fără a fi puse în liberă circulație în Uniune.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4
4.   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice protejate, la care se face referire la alineatul (2).
(4)   Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a opri utilizarea ilegală a indicațiilor geografice la care se face referire la alineatul (2).
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)
(4a)  Statele membre pot pune în aplicare dispozițiile prevăzute la articolele 61-72 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, în cazul zonelor în care se produc vinuri potrivite pentru producția de băuturi spirtoase cu indicație geografică. În sensul respectivelor dispoziții, zonele respective pot fi tratate ca zone în care pot fi produse vinuri cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera e
(e)  descrierea metodei de obținere a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când grupul solicitant oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;
(e)  descrierea metodei de producere a băuturii spirtoase și, după caz, a metodelor locale autentice și invariabile, precum și a informațiilor privind ambalarea, atunci când solicitantul sau grupul solicitant (denumiți în continuare în mod colectiv „solicitantul”) oferă o justificare suficientă, legată de produs, cu privire la motivele pentru care a stabilit că ambalarea trebuie să aibă loc în aria geografică delimitată în scopul de a păstra calitatea, de a garanta originea sau de a asigura controlul, ținând seama de legislația Uniunii, în special de legislația privind libera circulație a mărfurilor și libera furnizare a serviciilor;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera f
(f)  informații detaliate care atestă legătura dintre o anumită calitate, reputația sau o altă caracteristică a produsului și aria geografică menționată la litera (d);
(f)  detalii care să justifice legătura cu mediul geografic sau cu originea geografică;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  denumirile și adresele grupului solicitant și ale autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini;
(a)  denumirile și adresele solicitantului și ale autorităților sau, dacă sunt disponibile, ale organismelor care verifică respectarea dispozițiilor caietului de sarcini;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c – subpunctul i
(i)  elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea, descrierea băuturii spirtoase, inclusiv, după caz, normele specifice aplicabile ambalării și etichetării, precum și o definiție concisă a ariei geografice;
(i)  elementele principale ale caietului de sarcini: denumirea, categoria, descrierea băuturii spirtoase, inclusiv, după caz, normele specifice aplicabile ambalării și etichetării, precum și o definiție concisă a ariei geografice;
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a
(a)  denumirea și adresa grupului solicitant;
(a)  denumirea și adresa solicitantului;
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera c
(c)  o declarație a statului membru care să precizeze că acesta consideră că cererea care a fost depusă de grup și care este eligibilă pentru o decizie favorabilă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament și respectă dispozițiile adoptate în temeiul acestuia;
(c)  o declarație a statului membru care să precizeze că acesta consideră că cererea care a fost depusă de solicitant și care este eligibilă pentru o decizie favorabilă îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul regulament și respectă dispozițiile adoptate în temeiul acestuia;
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – paragraful 3
O cerere comună este prezentată Comisiei de către un stat membru implicat sau de către un grup de solicitanți dintr-o țară terță implicată, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună include declarația menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolul 20 trebuie să fie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe implicate.
O cerere comună este prezentată Comisiei de către un stat membru implicat sau de către un solicitant dintr-o țară terță implicată, direct sau prin intermediul autorităților din respectiva țară terță. Cererea comună include declarația menționată la articolul 20 alineatul (2) litera (c) din partea tuturor statelor membre în cauză. Cerințele prevăzute la articolul 20 trebuie să fie îndeplinite în toate statele membre și țările terțe implicate.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5
5.   În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei fie direct, fie prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.
(5)   În cazul în care se referă la o arie geografică situată într-o țară terță, cererea se adresează Comisiei prin intermediul autorităților țării terțe în cauză.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 22
Articolul 22
eliminat
Protecție națională tranzitorie
1.  Doar cu titlu provizoriu, un stat membru poate acorda protecție unei denumiri, în temeiul prezentului regulament, la nivel național, cu efect de la data transmiterii cererii către Comisie.
2.  Protecția națională încetează la data la care se ia o decizie privind înregistrarea, în temeiul prezentului regulament, sau atunci când cererea este retrasă.
3.  Atunci când o denumire nu este înregistrată în temeiul prezentului capitol, consecințele acestei protecții naționale sunt exclusiv responsabilitatea statului membru respectiv.
4.  Măsurile adoptate de statele membre în temeiul alineatului (1) nu produc efecte decât pe plan național și nu afectează comerțul în interiorul Uniunii sau comerțul internațional.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
1.   Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare nu ar trebui să dureze mai mult de 12 luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică în scris solicitantului motivele întârzierii.
(1)   Comisia examinează, prin mijloace adecvate, eventualele cereri primite în temeiul articolului 21, pentru a verifica dacă sunt justificate și dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul capitol. Această examinare constă dintr-o verificare prin care se determină că cererea nu conține erori vădite și, ca regulă generală, nu trebuie să dureze mai mult de șase luni. În cazul în care această perioadă este depășită, Comisia îi comunică imediat în scris solicitantului motivele întârzierii.
Cel puțin în fiecare lună, Comisia publică lista denumirilor care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare, precum și data depunerii acestora.
Cel puțin în fiecare lună, Comisia publică lista denumirilor care au făcut obiectul unei cereri de înregistrare, precum și data depunerii acestora.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1
1.   Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte de punere în aplicare pentru respingerea cererii. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).
(1)   Atunci când, pe baza informațiilor puse la dispoziția sa în urma examinării efectuate în temeiul articolului 23 alineatul (1) primul paragraf, Comisia consideră că nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrare, aceasta adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru respingerea cererii.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2
2.   În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare pentru înregistrarea denumirii.
(2)   În cazul în care nu primește niciun act de opoziție sau nicio declarație de opoziție motivată admisibilă în temeiul articolului 24, Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera a
(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, înregistrează denumirea prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2) și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau
(a)  în cazul în care s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru înregistrarea denumirii și, dacă este necesar, modifică informațiile publicate în temeiul articolului 23 alineatul (2), dacă modificările nu sunt substanțiale; sau
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera b
(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte de punere în aplicare prin care decide în privința înregistrării. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).
(b)  în cazul în care nu s-a ajuns la un acord, adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, prin care decide în privința înregistrării.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
În cazul în care se aplică legislația națională, cererea urmează procedura prevăzută în legislația națională.
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3
3.   Examinarea cererii vizează modificarea propusă.
(3)   Examinarea cererii ține seama doar de modificarea propusă.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 – partea introductivă
Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să anuleze înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:
Din proprie inițiativă sau la solicitarea unei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului regulament, în conformitate cu articolul 43, pentru a anula înregistrarea unei indicații geografice, în următoarele cazuri:
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 – litera b
(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani.
(b)  atunci când nu a fost introdus pe piață niciun produs sub indicația geografică respectivă timp de cel puțin șapte ani consecutivi.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 3
Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 3 a (nou)
Actele de anulare a înregistrării indicațiilor geografice se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
Comisia adoptă, fără aplicarea procedurii menționate la articolul 44 alineatul (2), acte de punere în aplicare privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”).
Comisia adoptă acte delegate de completare a prezentului regulament în conformitate cu articolul 43, privind instituirea și menținerea la zi a unui registru electronic public al indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase recunoscute în cadrul acestui sistem (denumit în continuare „registrul”), care înlocuiește și are aceeași valoare juridică ca anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008. Registrul [se inserează o notă de subsol cu un link direct la website-ul relevant] furnizează acces direct la toate caietele de sarcini pentru băuturile spirtoase înregistrate ca indicații geografice.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2
Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor norme detaliate privind forma și conținutul registrului. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate de completare a prezentului Regulament, în conformitate cu articolul 43 care stabilește norme detaliate privind forma și conținutul registrului.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice protejate.
Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase produse în țări terțe care sunt protejate în Uniune în temeiul unui acord internațional la care Uniunea este parte contractantă pot fi introduse în registru ca indicații geografice, numai după ce Comisia a adoptat un act delegat în acest sens.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)
(3a)  Protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase care este în conformitate cu articolul 2 din prezentul regulament nu aduce atingere indicațiilor geografice și a denumirilor de origine protejate ale produselor definite la articolul 93 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
3.   O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele de producție sau de preparare care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.
(3)   O denumire nu este protejată ca indicație geografică în cazul în care etapele care sunt obligatorii pentru categoria respectivă de băuturi spirtoase nu se desfășoară în zona geografică relevantă.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 34
Articolul 34
Articolul 34
Competențele de executare în ceea ce privește indicațiile geografice protejate existente
Competențe în ceea ce privește indicațiile geografice existente
1.  Fără a aduce atingere alineatului (2), indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.
Indicațiile geografice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul prezentului regulament. Comisia le înscrie în registru.
2.  Pentru o perioadă de până la doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia poate decide din proprie inițiativă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să anuleze protecția indicațiilor geografice menționate la articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 110/2008 dacă acestea nu sunt în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 6. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 44 alineatul (2).
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  organismul de control, în sensul articolului 2 al doilea paragraf punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului19, care acționează în calitate de organism de certificare a produselor.
(b)  organismul delegat în sensul articolului 3 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului19, care acționează în calitate de organism de certificare a produselor.
__________________
__________________
19 Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).
19 Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95,7.4.2017, p. 1).
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – paragraful 2
Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii din sectorul produselor alimentare care fac obiectul controalelor în cauză.
Fără a aduce atingere legislației naționale a statelor membre, costurile aferente acestei verificări a conformității cu caietul de sarcini sunt suportate de către operatorii care fac obiectul controalelor în cauză.
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5
5.   Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice protejate cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.
(5)   Autoritățile sau organismele competente menționate la alineatele (1) și (2), responsabile cu verificarea conformității indicației geografice cu caietul de sarcini, trebuie să fie obiective și imparțiale. Acestea trebuie să dispună de personal calificat și de resursele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1
1.   Procedurile și cerințele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 se aplică mutatis mutandis controalelor prevăzute la articolele 35 și 36 din prezentul regulament.
(1)   Procedurile și cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică mutatis mutandis controalelor prevăzute la articolele 35 și 36 din prezentul regulament.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
2.   Statele membre se asigură că activitățile de control al obligațiilor prevăzute în prezentul capitol sunt incluse într-o secțiune separată a planurilor naționale multianuale de control, în conformitate cu articolele 41-43 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004.
(2)   Statele membre se asigură că activitățile de control al obligațiilor prevăzute în prezentul capitol sunt incluse într-o secțiune separată a planurilor naționale multianuale de control, în conformitate cu articolele 109-111 din Regulamentul (UE) 2017/625.
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3
3.   Rapoartele anuale menționate la articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 cuprind, într-o secțiune separată, informațiile menționate la articolul respectiv privind controlul obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.
(3)   Rapoartele anuale menționate la articolul 113 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 cuprind, într-o secțiune separată, informațiile menționate la articolul respectiv privind controlul obligațiilor prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 38
Articolul 38
Articolul 38
Competențe delegate
Competențe delegate
1.  Pentru a ține seama de caracteristicile specifice ale producției din aria geografică delimitată, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 43 privind:
(a)  criteriile suplimentare pentru delimitarea ariei geografice; și
(b)  restricțiile și derogările referitoare la producția din aria geografică delimitată.
2.  Pentru a asigura calitatea și trasabilitatea produselor, Comisia poate să prevadă, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, condițiile în care caietul de sarcini al produsului poate include informații privind ambalarea, astfel cum se menționează la articolul 19 litera (e), sau orice norme specifice de etichetare, astfel cum se menționează la articolul 19 (h).
3.   Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor din sectorul produselor alimentare, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:
(3)   Pentru a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, Comisia poate, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 43, să definească:
(a)  în ce cazuri un producător individual poate solicita protecția unei indicații geografice;
(a)  în ce cazuri un producător individual poate solicita protecția unei indicații geografice;
(b)  condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei indicații geografice, procedurile prealabile la nivel național, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și anularea indicațiilor geografice, inclusiv în cazul în care aria geografică include mai multe țări.
(b)  condițiile care trebuie respectate în cazul unei cereri de protecție a unei indicații geografice, procedurile prealabile la nivel național, examinarea de către Comisie, procedura de opoziție și anularea indicațiilor geografice, inclusiv în cazul în care aria geografică include mai multe țări.
4.   Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.
(4)   Pentru a garanta caracterul relevant și succint al informațiilor conținute în caietul de sarcini, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 43, acte delegate de stabilire a unor norme care limitează informațiile incluse în caietul de sarcini, atunci când această limitare este necesară pentru a evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase.
5.   Pentru a facilita procesul administrativ aferent cererilor de modificare, inclusiv în cazurile în care modificarea constă într-o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute oficial de autoritățile competente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a stabili condiții și cerințe pentru procedura aplicată modificărilor, care trebuie să fie aprobate atât de statele membre, cât și de Comisie.
(5)   Pentru a facilita procesul administrativ aferent cererilor de modificare, inclusiv în cazurile în care modificarea constă într-o modificare temporară a caietului de sarcini ca urmare a impunerii unor măsuri sanitare și fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice sau ca urmare a unor dezastre naturale sau condiții meteorologice nefavorabile recunoscute oficial de autoritățile competente, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a stabili condiții și cerințe pentru procedura aplicată modificărilor, care trebuie să fie aprobate atât de statele membre, cât și de Comisie.
6.   Pentru a preveni utilizarea ilegală a indicațiilor geografice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile adecvate care trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre în acest sens.
(6)   Pentru a preveni utilizarea ilegală a indicațiilor geografice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile adecvate care trebuie să fie puse în aplicare de către statele membre în acest sens.
7.   Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatorii din sectorul produselor alimentare.
(7)   Pentru a asigura eficiența controalelor prevăzute în prezentul capitol, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 43, referitoare la măsurile necesare cu privire la notificarea autorităților competente de către operatori.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1
1.   Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.
(1)   Statele membre sunt responsabile cu controalele privind băuturile spirtoase, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625. Ele iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament și desemnează autoritățile competente responsabile cu respectarea dispozițiilor prezentului regulament.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2
2.   Competența de a adopta acte delegate, menționată la articolele 5, 16, 38, 41 și 46 alineatul (2), se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 și la articolul 46 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani începând de la ... [JO: a se introduce data de intrare în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – paragraful 1
3.  Articolele 19-23, 28 și 29 se aplică cererilor de protecție, de modificare și de anulare depuse după data aplicării prezentului regulament.
3.  Articolele 19-23, 28 și 29 se aplică cererilor de protecție, de modificare și de anulare depuse după data aplicării prezentului regulament. Referirea la caietele de sarcini, astfel cum sunt definite acestea la articolul 2 alineatul (1) punctul 7, este înțeleasă ca incluzând și fișele tehnice ale băuturilor spirtoase protejate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008, după caz și, în special, în ceea ce privește prezentul articol și articolele 18, 28, 29, 35, 38 și 39 din prezentul regulament.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
1a.  „De origine agricolă” înseamnă obținut din produse agricole enumerate în anexa I la TFUE.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
1b.  „Distilare” înseamnă procesul care presupune trecerea unui amestec alcoolic de substanțe sau a unui lichid alcoolic în stare de vapori prin fierbere, urmată de condensarea (lichefiere) vaporilor obținuți. Prin acest proces termic se urmărește fie separarea substanțelor din amestecul inițial, fie îmbunătățirea anumitor caracteristici organoleptice ale lichidului alcoolic. În funcție de categoria de produse, de metoda de producție sau de echipamentul de distilare utilizat, distilarea este simplă sau continuă.
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – paragraful 2
În cazul în care se face referire la materiile prime utilizate, distilatul trebuie să fie obținut exclusiv din materiile prime respective.
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
2a.  În contextul prezentului regulament, termenul generic „distilare” desemnează atât o singură distilare, cât și distilarea multiplă sau redistilarea.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera ea (nouă)
(ea)   ștevie;
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 3 – litera f
(f)  orice alți carbohidrați naturali care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).
(f)  orice alte substanțe naturale sau materii prime agricole care au un efect similar cu cel al produselor menționate la literele (a)-(e).
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 4
(4)   „Adaos de alcool” înseamnă adăugarea de alcool etilic de origine agricolă sau de distilate de origine agricolă sau ambele la o băutură spirtoasă.
4.   „Adaos de alcool” înseamnă adăugarea de alcool etilic de origine agricolă sau de distilate de origine agricolă sau ambele la o băutură spirtoasă. Folosirea de alcool de origine agricolă pentru diluarea sau dizolvarea coloranților, a aromelor sau a oricăror alți aditivi autorizați utilizați la prepararea băuturilor spirtoase nu este considerată adaos de alcool.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
8a.   „Aromatizare” înseamnă adăugarea de arome sau ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante la prepararea unei băuturi spirtoase.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 14
(14)   „Colorare” înseamnă folosirea, la prepararea băuturilor spirtoase, a unuia sau a mai multor coloranți în sensul definiției de la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.
14.   „Colorare” înseamnă folosirea, la producerea băuturilor spirtoase, a unuia sau a mai multor coloranți în sensul definiției de la punctul 2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 16 a (nou)
16a.   „Locul de fabricație” înseamnă localitatea sau regiunea în care are loc etapa din procesul de elaborare a produsului finit care îi conferă băuturii caracterul și calitățile sale definitorii esențiale.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 16 b (nou)
16b.   „Desemnare” înseamnă termenii utilizați pe etichetă, în prezentare și pe ambalaj; în documentele de însoțire a transportului unei băuturi; în documentele comerciale, în special pe facturi și pe notele de livrare; precum și în materialele publicitare pentru această băutură.
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 1 – litera a – punctul ii
(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată denumirii de vânzare „rom”, însoțită de orice indicație geografică înregistrată a departamentelor franceze de peste mări și a Regiunii Autonome Madeira.
(ii)  o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin fermentarea alcoolică și distilarea sucului de trestie de zahăr, care prezintă caracteristicile aromatice specifice romului și care are un conținut de substanțe volatile mai mare sau egal cu 225 de grame per hectolitru de alcool 100 % vol. Această băutură spirtoasă poate fi introdusă pe piață cu mențiunea „agricol” adăugată numelui legal „rom” doar dacă este însoțită de una din indicațiile geografice înregistrate ale departamentelor franceze de peste mări și ale Regiunii Autonome Madeira.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 1 – litera fa (nouă)
(fa)  romul poate fi îndulcit cu o doză maximă de 20 de grame per litru de produs final, exprimată în zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 2 – titlu
2.  Whisky sau Whiskey
2.  Whisky sau Whiskey
(Cuvintele „Whisky sau Whiskey” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 2 – litera c
(c)  Nu are adaos de alcool, în sensul definiției de la punctul 54 din anexa I, diluat sau nu.
(c)  Nu are adaos de alcool, în sensul definiției de la punctul 4 din anexa I, diluat sau nu.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 2 – litera d
(d)  Whisky sau whiskey nu este îndulcit sau aromatizat și nici nu conține alți aditivi în afară de caramelul obișnuit, utilizat drept colorant.
(d)  Whisky sau whiskey nu este îndulcit sau aromatizat și nici nu conține alți aditivi în afară de caramelul obișnuit (E150a), utilizat drept colorant.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 3 – litera b
(b)  Cu excepția băuturii spirtoase „Korn”, tăria alcoolică minimă în volume a rachiului din cereale este de 37 %.
(b)  Cu excepția băuturii spirtoase „Korn”, tăria alcoolică minimă în volume a rachiului din cereale este de 35 %.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 3 – litera fa (nouă)
(fa)  Rachiul din cereale poate fi îndulcit cu până la 10 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 4 – litera d
(d)  Rachiul de vin nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.
(d)  Rachiul de vin nu este aromatizat. Aceasta nu exclude adaosul de substanțe utilizate în mod tradițional în producție. Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a specifica substanțele autorizate la nivelul Uniunii Europene, pornind de la procesele tradiționale de producție din statele membre individuale.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 4 – litera fa (nouă)
(fa)  Rachiul de vin poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final;
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 4 – litera fb (nouă)
(fb)  termenul „Branntwein” utilizat în legătură cu „oțet” este permis în continuare pentru descrierea, prezentarea și etichetarea unui tip de oțet.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 5 – titlu
5.  Brandy sau Weinbrand
5.  Brandy sau Weinbrand
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 5 – litera d
(d)  Brandy sau Weinbrand nu este aromatizat. Aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.
(d)  Brandy sau Weinbrand nu este aromatizat. Aceasta nu exclude adaosul de substanțe utilizate în mod tradițional în producție. Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 43, pentru a specifica substanțele autorizate la nivelul Uniunii, pornind de la procesele tradiționale de producție din statele membre individuale.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 5 – litera ea (nouă)
(ea)  Brandy-ul sau Weinbrand-ul poate fi îndulcit cu până la 35 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
(Cuvintele „Brandy-ul sau Weinbrand-ul” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 6 – litera ea (nouă)
(ea)  Rachiul de tescovină de struguri sau tescovina de struguri poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 7 – litera a – punctul iv
(iv)  conținutul maxim de acid cianhidric este de 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol., în cazul rachiului de tescovină de fructe sâmburoase;
(iv)  conținutul maxim de acid cianhidric este de 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol., în cazul rachiului de tescovină de fructe sâmburoase; în cazul rachiurilor de tescovină de fructe sâmburoase, conținutul de carbamat de etil nu depășește 1 mg/l de produs finit.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 7 – litera fa (nouă)
(fa)  Rachiul de tescovină de fructe poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 8 – titlu
8.  Rachiu de stafide sau raisin brandy
8.  Rachiu de stafide sau raisin brandy
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 8 – litera ea (nouă)
(ea)  Rachiul de stafide sau raisin brandy poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
(cuvintele „raisin brandy” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 9 – litera a – punctul iv
(iv)  în cazul rachiurilor de fructe sâmburoase, are un conținut de acid cianhidric care nu depășește 7 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..
(iv)  în cazul rachiurilor de fructe sâmburoase, nu se depășește un conținut de acid cianhidric de 1 gram per hectolitru de alcool 100 % vol. În cazul rachiurilor de tescovină de fructe sâmburoase, conținutul de carbamat de etil nu depășește 1 mg/l de produs finit.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 9 – litera b – punctul iia (nou)
(iia)  – sorb (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  Scoruș (Sorbus domestica L.),
–  măceșe (Rosa canina L.),
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 9 – litera f – paragraful 3 a (nou)
Ca alternativă, denumirea de vânzare „Obstler” poate fi utilizată pentru rachiul de fructe obținut exclusiv din soiuri diferite de mere, pere sau ambele.
(cuvântul „Obstler” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 9 – litera h
(h)  Când două sau mai multe soiuri de fructe, bace sau legume sunt distilate împreună, produsul se comercializează sub denumirea „rachiu de fructe” sau „rachiu de legume”, după caz. Această mențiune poate fi completată cu denumirea fiecărei specii de fructe, bace sau legume, în ordinea descrescătoare a cantităților utilizate.
(h)  Când două sau mai multe soiuri de fructe, bace sau legume sunt distilate împreună, produsul se comercializează sub denumirea „rachiu de fructe și legume”, dacă în soiurile distilate împreună predomină fructele sau bacele sau „rachiu de legume și fructe”, dacă în soiurile distilate împreună predomină legumele. Această mențiune poate fi completată cu denumirea fiecărei specii de fructe, bace sau legume, în ordinea descrescătoare a cantităților utilizate;
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 9 – litera ha (nouă)
(ha)  Rachiul de fructe poate fi îndulcit cu până la 18 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 10 – litera d
(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat.
(d)  Nici rachiul de cidru de mere, nici rachiul de cidru de pere nu este aromatizat. Totuși, aceasta nu exclude metodele tradiționale de producție.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 10 – litera ea (nouă)
(ea)  Rachiul de cidru de mere și rachiul de cidru de pere pot fi îndulcite cu până la 15 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 11 – litera fa (nouă)
(fa)  Băutura spirtoasă pe bază de miere poate fi îndulcită cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 12 – titlu
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand sau rachiu de drojdie
(cuvintele „sau rachiu de drojdie” trebuie să apară doar cu caractere aldine în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 12 – litera a
(a)  Hefebrand sau rachiul de drojdie este o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin distilarea la mai puțin de 86 % vol. a drojdiei de vin sau de fructe fermentate.
(a)  Hefebrand sau rachiul de drojdie este o băutură spirtoasă produsă exclusiv prin distilarea la mai puțin de 86 % vol. a drojdiei de vin sau a drojdiei de fructe fermentate.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 12 – litera fa (nouă)
(fa)  Hefebrand sau rachiul de drojdie poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
(cuvântul „Hefebrand” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 13 – titlu
13.  Bierbrand sau eau de vie de bière
13.  Bierbrand sau eau de vie de bière
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 13 – litera ea (nouă)
(ea)  Bierbrand sau eau de vie de bière pot fi îndulcite cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
(cuvintele „Bierbrand sau eau de vie de bière” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 14 – titlu
14.  Topinambur
14.  Topinambur sau băutură spirtoasă din topinambur
(cuvintele „băutură spirtoasă din topinambur” trebuie să apară doar cu caractere aldine în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 14 – litera ea (nouă)
(ea)  Topinamburul sau băutura spirtoasă din topinambur poate fi îndulcit cu până la 20 g per litru de produs finit, exprimat ca zahăr invertit, pentru a completa gustul final.
(cuvântul „Topinambur” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera a – paragraful 3
Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol..
Nivelurile maxime de reziduuri de alcool etilic de origine agricolă utilizate la producerea de votcă trebuie să le respecte pe cele stabilite la punctul 1 din anexa I, cu excepția conținutului de metanol, care nu trebuie să depășească 10 grame per hectolitru de alcool 100 % vol.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera b
(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a votcii este de 37,5 %.
(b)  Tăria alcoolică în volume a votcii este de cel puțin 37,5 % și cel mult 80 %.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera ba (nouă)
(ba)  Votca nu este colorată.
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera d
(d)  Descrierea, prezentarea sau etichetarea votcii care nu este produsă exclusiv din cartofi sau din cereale trebuie să poarte indicația „produsă din ...”, completată cu denumirea materiei prime utilizate la producerea alcoolului etilic de origine agricolă,
(d)  Descrierea, prezentarea sau etichetarea votcii care nu este produsă exclusiv din cartofi sau din cereale sau din ambele trebuie să poarte indicația „produsă din ...”, completată cu denumirea materiei prime utilizate la producerea alcoolului etilic de origine agricolă.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera da (nouă)
(da)  Votca poate fi îndulcită pentru a completa gustul final. Cu toate acestea, produsul finit nu poate conține mai mult de 10 g de îndulcitor per litru, exprimat în echivalent de zahăr invertit.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 15 – litera db (nouă)
(db)  Ca alternativă, denumirea de vânzare poate fi „votcă” în orice stat membru.
(cuvântul „votcă” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul i
(i)  este produsă prin macerarea fructelor sau a bacelor enumerate la punctul (ii), chiar parțial fermentate sau nefermentate, cu posibilitatea adăugării unei cantități maxime de 20 de litri de alcool etilic de origine agricolă sau de rachiu sau de distilat derivat din același fruct sau de amestec al acestora la 100 kg de fructe sau bace fermentate, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.;
(i)  este produsă prin macerarea fructelor sau a bacelor enumerate la punctul (ii), chiar parțial fermentate sau nefermentate, cu posibilitatea adăugării unei cantități maxime de 20 de litri de alcool etilic de origine agricolă sau de rachiu sau de distilat derivat din același fruct sau de combinație a acestora la 100 kg de fructe sau bace fermentate, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.;
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 9
–  scorușe (Sorbus aucuparia L.),
(Nu privește versiunea în limba română).
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 10
–  scorușe de munte (Sorbus domestica L.),
(Nu privește versiunea în limba română).
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 16 – litera a – punctul ii – liniuța 32 a (nouă)
-aronia (aronia),
Mălin (Prunus padus L.).
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 17 – litera a
(a)  Geist (însoțit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este o băutură spirtoasă obținută prin macerarea fructelor și a bacelor nefermentate enumerate la categoria 16 litera (a) punctul (ii) sau a legumelor, a fructelor cu coajă lemnoasă și a altor materiale vegetale, cum ar fi plantele aromatice sau petalele de trandafir, în alcool etilic de origine agricolă, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.
(a)  Geist (însoțit de numele fructului sau al materiei prime utilizate) este o băutură spirtoasă obținută prin macerarea fructelor și a bacelor nefermentate enumerate la categoria 16 litera (a) punctul (ii) sau a legumelor, a fructelor cu coajă lemnoasă, a ciupercilor și a altor materiale vegetale, cum ar fi plantele aromatice sau petalele de trandafir, în alcool etilic de origine agricolă, urmată de distilarea la mai puțin de 86 % vol.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 17 – titlu
17.  Geist (însoțit de denumirea fructului sau a materiei prime utilizate)
17.   Geist (însoțit de denumirea fructului sau a materiei prime utilizate)
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 17 – litera ca (nouă)
(ca)  Utilizarea denumirii „-geist” însoțită de un alt termen, diferit de numele unui fruct, este permisă în continuare în sectorul băuturilor spirtoase ca denumire inventată.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 19 – litera a
(a)  Băuturile spirtoase cu aromă de ienupăr sunt băuturi spirtoase produse prin aromatizarea cu boabe de ienupăr (Juniperus communis L. or Juniperus oxicedrus L.) a alcoolului etilic de origine agricolă sau a rachiului de cereale sau a distilatului de cereale sau a unui amestec al acestora.
(a)  Băuturile spirtoase cu aromă de ienupăr sunt băuturi spirtoase produse prin aromatizarea cu boabe de ienupăr (Juniperus communis L. or Juniperus oxicedrus L.) a alcoolului etilic de origine agricolă sau a rachiului de cereale sau a distilatului de cereale sau a unei combinații a acestora.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 20 – titlu
20.  Gin
20.  Gin
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 21 – titlu
21.  Gin distilat
21.  Gin distilat
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 21 – litera a – punctul ii
(ii)  amestecul produsului acestei distilări cu alcool etilic de origine agricolă având aceeași compoziție, puritate și tărie alcoolică; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi folosite, de asemenea, substanțe aromatizante sau preparate aromatizante, în conformitate cu categoria 20 litera (c), sau ambele.
(ii)  combinarea produsului acestei distilări cu alcool etilic de origine agricolă având aceeași compoziție, puritate și tărie alcoolică; pentru aromatizarea ginului distilat pot fi folosite, de asemenea, substanțe aromatizante sau preparate aromatizante, în conformitate cu categoria 20 litera (c), sau ambele.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 22 – titlu
22.  London gin
22.  London gin
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 22 – litera c
(c)  Termenul London gin poate fi completat cu termenul „dry”.
(c)  În termenul London gin se poate încorpora termenul „dry”.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 24 – titlu
24.  Akvavit sau aquavit
24.  Akvavit sau aquavit
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 26 – titlu
26.  Pastis
26.  Pastis
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 27 – titlu
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 28 – titlu
28.  Anis
28.  Anis
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 28 – litera b
(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a anis-ului este de 37 %.
(b)  Tăria alcoolică minimă în volume a anis-ului este de 35 %.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 29 – titlu
29.  Anis distilat
29.  Anis distilat
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 30 – titlu
30.  Băuturi spirtoase cu gust amar sau bitter
30.  Băuturi spirtoase cu gust amar sau bitter
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 30 – litera a
(a)  Băuturile spirtoase cu gust amar sau bitter-ul sunt băuturi spirtoase cu un gust predominant amar, produse prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanțe aromatizante.
(a)  Băuturile spirtoase cu gust amar sau bitter-ul sunt băuturi spirtoase cu un gust predominant amar, produse prin aromatizarea alcoolului etilic de origine agricolă cu substanțe aromatizante sau preparate aromatizante sau ambele.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 31 – litera da (nouă)
(da)  Conținutul maxim de zahăr din votca aromatizată este de 100 de grame la litru, exprimat ca zahăr invertit.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 31 – litera db (nouă)
(db)  Termenul „votcă” ,în orice limbă oficială a Uniunii, poate fi înlocuit cu „votcă”.
(al doilea cuvânt „votcă” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 32 – litera a – punctul ii
(ii)  obținută utilizând alcool etilic de origine agricolă, un distilat de origine agricolă sau una sau mai multe băuturi spirtoase ori un amestec al acestora, îndulcită și cu un adaos de una sau de mai multe arome, produse de origine agricolă sau produse alimentare.
(ii)  obținută utilizând alcool etilic de origine agricolă, un distilat de origine agricolă sau una sau mai multe băuturi spirtoase ori o combinație a acestora, îndulcită și cu un adaos de una sau de mai multe arome, produse de origine agricolă sau produse alimentare.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 32 – litera d – paragraful 2 a (nou)
Ca alternativă, denumirea de vânzare poate fi „lichior” în orice stat membru.
(cuvântul „lichior” trebuie să apară cu caractere cursive, în cazul în care este adoptat.)
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 32 – litera da (nouă)
(da)  Denumirea de vânzare „lichior” poate fi completată cu denumirea aromei sau a produsului alimentar folosit la prepararea produsului.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 34 – titlu
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 35 – titlu
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 36 – titlu
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 37 – titlu
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 38 – titlu
38.   «Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán»
31a.   «Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán»
(categoria „Băutură spirtoasă cu aromă de porumbe sau Pacharán” trebuie mutată între categoriile 31 „votcă” și 32 „lichior”.)
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 39 – titlu
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 39 – litera a – punctul ii
(ii)  are un conținut minim de 370 de grame de zahăr per litru, exprimat în zahăr invertit,
(ii)  are un conținut minim de 350 de grame de zahăr per litru, exprimat în zahăr invertit,
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 40 – titlu
40.  Maraschino, Marrasquino sau Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino sau Maraskino
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 41 – titlu
41.  Nocino
41.  Nocino
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 42 – titlu
42.  Lichior pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat
42.  Lichior pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 42 – litera a
(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final.
(a)  Lichiorul pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-o combinație a acestora, ale cărei ingrediente sunt gălbenușul de ou, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou pur este de 140 de grame la litrul de produs final. Dacă sunt utilizate ouă care nu provin de la găini din specia Gallus, acest lucru ar trebui indicat pe etichetă.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 42 – litera c
(c)  Pentru prepararea lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat pot fi utilizate numai substanțe aromatizante și preparate aromatizante.
(c)  Pentru prepararea lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat pot fi utilizate numai produse alimentare cu proprietăți aromatizante, substanțe aromatizante și preparate aromatizante naturale.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 42 – litera ca (nouă)
(ca)  Pentru prepararea de lichiorului pe bază de ouă sau advocaat sau avocat sau advokat poate fi utilizată frișca.
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 43 – litera a
(a)  Lichiorul de ouă este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-un amestec al acestora, ale cărei ingrediente caracteristice sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou este de 70 de grame per litru de produs finit.
(a)  Lichiorul de ouă este o băutură spirtoasă, aromatizată sau nu, obținută din alcool etilic de origine agricolă, din distilat sau din rachiu sau dintr-o combinație a acestora, ale cărei ingrediente caracteristice sunt gălbenușul de ou de calitate, albușul de ou și zahărul sau mierea. Conținutul minim de zahăr sau miere este de 150 de grame la litru, exprimat în zahăr invertit. Conținutul minim de gălbenuș de ou este de 70 de grame per litru de produs finit.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 44 – titlu
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 45 – titlu
45.  Väkevä glögi sau spritglögg
45.  Väkevä glögi sau spritglögg
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Anexa II – partea I – categoria 46 – titlu
46.  Berenburg sau Beerenburg
46.  Berenburg sau Beerenburg
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Anexa II – partea II – punctul 2 a (nou)
2a.  Guignolet Kirsch este produs în Franța și este obținut dintr-un amestec de guignolet și kirsch, astfel încât minimum 3 % din alcoolul total pur conținut de produsul finit provine din kirsch. Tăria alcoolică minimă în volume a Guignolet Kirsch-ului este de 15 %. În ceea ce privește etichetarea și prezentarea, termenul „Guignolet” figurează în prezentare și pe etichete cu caractere de același tip, dimensiune și culoare ca cele folosite pentru cuvântul „Kirsch”, pe același rând cu acesta, iar pe sticle este menționat pe eticheta frontală. Informațiile privind compoziția alcoolică indică procentele de volum de alcool pur pe care componentele guignolet și respectiv kirsch le reprezintă din volumul total de alcool pur din Guignolet Kirsch.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)
„ANEXA IIa
SISTEMUL DE ÎNVECHIRE DINAMIC SAU „CRIADERAS Y SOLERA”
Sistemul de învechire dinamic sau „criaderas y solera” constă în efectuarea unor extracții periodice a unei părți din brandy-ul conținut în fiecare dintre butoaiele și recipientele de stejar care formează o scală de învechire și în completările corespunzătoare cu brandy extras din scala de învechire anterioară.
Definiții
Scală de învechire: Un grup de butoaie și recipiente de stejar cu același nivel de maturare; brandy-ul parcurge această scală în decursul procesului său de învechire. Fiecare scală este numită „criadera”, cu excepția ultimei, care corespunde etapei imediat anterioare expedierii brandy-ului, numită „solera”.
Extract: Volumul parțial de brandy extras din fiecare butoi și recipient de stejar aparținând unei scale de învechire, în vederea încorporării în butoaiele și recipientele de stejar din următoarea scală de învechire sau, în cazul extracției din scala „solera”, în vederea expedierii.
Completare: Volumul de brandy extras din butoaiele și recipientele de stejar aparținând unei anumite scale de învechire care este încorporat în și amestecat cu conținutul butoaielor și recipientelor de stejar din următoarea scală de învechire.
Învechire medie: Intervalul de timp care corespunde rotației întregului stoc de brandy supus procesului de învechire, calculat ca raport între volumul total de brandy conținut în toate scalele de învechire și volumul extracțiilor din ultima scală – solera – efectuate în cursul unui an.
Învechirea medie a brandy-ului extras din solera se poate calcula cu ajutorul următoarei formule: ̅𝑡̅ = Vt/Ve
unde:
− 𝑡̅ este învechirea medie, exprimată în ani
− Vt este volumul total de brandy conținut în procedeul de învechire, exprimat în litri de alcool pur,
− Ve este volumul total al produsului extras în vederea expedierii în cursul unui an, exprimat în litri de alcool pur.
Învechire medie minimă: În cazul butoaielor și recipientelor de stejar cu capacitate mai mică de 1 000 de litri, numărul de extracții și completări anuale trebuie să fie cel mult egal cu dublul numărului de scale din sistem, pentru a garanta că brandy-ul cel mai nou are o învechire de cel puțin șase luni.
În cazul butoaielor și recipientelor de stejar cu capacitate mai mare sau egală cu 1.000 de litri, numărul de extracții și completări anuale trebuie să fie cel mult egal cu numărul de scale din sistem, pentru a garanta că brandy-ul cel mai nou are o învechire de cel puțin un an.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0021/2018).

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate