Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0392(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2018

Predkladané texty :

A8-0021/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/03/2019 - 11.14

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Prijaté texty
PDF 936kWORD 115k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Definovanie, prezentácia a označovanie liehovín a ochrana ich zemepisných označení ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 1. marca 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, prezentácii a označovaní liehovín, o používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín a o ochrane zemepisných označení liehovín (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Opatreniami, ktoré sa vzťahujú na liehoviny, by sa malo prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu klamlivým praktikám, dosiahnutiu transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži. Mala by sa nimi chrániť dobrá povesť, ktorú liehoviny Únie dosiahli v Únii a na svetovom trhu, pričom by sa naďalej mali zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín, ako aj zvyšujúce sa nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Technologické inovácie by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s liehovinami, v prípade ktorých tieto inovácie prispievajú k zvyšovaniu kvality bez toho, aby ovplyvnili tradičný charakter dotknutých liehovín. Výroba liehovín je úzko prepojená s poľnohospodárskym odvetvím. Okrem toho, že predstavuje dôležitý odbyt pre poľnohospodárstvo Únie, je toto prepojenie určujúce pre kvalitu a dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii. Preto by sa táto silná väzba na poľnohospodárske odvetvie mala prehĺbiť regulačným rámcom.
(3)  Opatreniami, ktoré sa vzťahujú na liehoviny, by sa malo prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, odstráneniu informačnej asymetrie, predchádzaniu klamlivým praktikám, dosiahnutiu transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži. Mala by sa nimi chrániť dobrá povesť, ktorú liehoviny Únie dosiahli v Únii a na svetovom trhu, pričom by sa naďalej mali zohľadňovať tradičné postupy používané pri výrobe liehovín, ako aj zvyšujúce sa nároky na ochranu a informovanosť spotrebiteľa. Technologické inovácie by sa mali zohľadniť aj v súvislosti s liehovinami, v prípade ktorých tieto inovácie prispievajú k zvyšovaniu kvality bez toho, aby ovplyvnili tradičný charakter dotknutých liehovín. Výroba liehovín sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/20021a, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/20111b a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/6251c a je úzko prepojená s poľnohospodárskym odvetvím. Okrem toho, že predstavuje dôležitý odbyt pre poľnohospodárstvo Únie, toto prepojenie je určujúce pre kvalitu, bezpečnosť a dobrú povesť liehovín vyrábaných v Únii. Preto by sa táto silná väzba na agropotravinárske odvetvie mala prehĺbiť regulačným rámcom.
____________________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
1c Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)   Opatrenia vzťahujúce sa na liehoviny predstavujú osobitný prípad v porovnaní so všeobecnými pravidlami stanovenými pre agropotravinárske odvetvie. Osobitosti v tomto prípade súvisia s tým, že v odvetví liehovín sa naďalej uplatňujú tradičné výrobné metódy, že liehoviny sú úzko prepojené s poľnohospodárskym odvetvím, s využívaním vysoko kvalitných výrobkov a so záväzkom k ochrane bezpečnosti spotrebiteľov, od ktorého odvetvie liehovín sľúbilo nikdy nepopustiť.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Na zabezpečenie jednotnejšieho prístupu v právnych predpisoch v oblasti liehovín, by sa v tomto nariadení mali stanoviť jasné kritériá definovania, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany zemepisných označení. Mali by sa v ňom stanoviť aj pravidlá používania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a používania predajných názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín.
(4)  Na zabezpečenie jednotnejšieho prístupu v právnych predpisoch v oblasti liehovín by sa v tomto nariadení mali stanoviť jasné kritériá definovania, prezentácie a označovania liehovín, ako aj ochrany zemepisných označení, a to bez toho, aby bola dotknutá rôznorodosť úradných jazykov a abecied Únie. Mali by sa v ňom stanoviť aj pravidlá používania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu pri výrobe alkoholických nápojov a používania predajných názvov liehovín pri prezentácii a označovaní potravín.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu mať v niektorých prípadoch povinnosť uviesť pôvod liehoviny, alebo ho môžu chcieť uviesť, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na vlastnosti svojho výrobku. Takéto označenia pôvodu by mali byť v súlade s harmonizovanými kritériami. Preto by sa mali prijať osobitné ustanovenia o označovaní krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie pri prezentácii a označovaní liehovín.
(15)  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov môžu mať v niektorých prípadoch povinnosť uviesť pôvod liehoviny, alebo ho môžu chcieť uviesť, aby upriamili pozornosť spotrebiteľov na vlastnosti svojho výrobku. Preto by sa mali prijať osobitné ustanovenia o označovaní krajiny pôvodu alebo miesta proveniencie pri prezentácii a označovaní liehovín.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite zohľadniť ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä jej články 22 a 23, a Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT“), ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES12.
(17)  Pokiaľ ide o ochranu zemepisných označení, je dôležité náležite zohľadniť ustanovenia Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (ďalej len „dohoda TRIPS“), a najmä jej články 22 a 23, a Všeobecnej dohody o clách a obchode (ďalej len „dohoda GATT“), ktoré boli schválené rozhodnutím Rady 94/800/ES12. V záujme zvýšenia ochrany a účinnejšieho boja proti falšovaniu by sa táto ochrana mala uplatňovať aj na tovar, ktorý je prepravovaný colným územím Únie.
__________________
__________________
12 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
12 Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/201213 sa na liehoviny neuplatňuje. Mali by sa preto stanoviť pravidlá ochrany zemepisných označení liehovín. Komisia by mala registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu.
(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/201213 sa na liehoviny neuplatňuje. Mali by sa preto stanoviť pravidlá ochrany zemepisných označení liehovín. Komisia by mala registrovať zemepisné označenia, ktoré označujú liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť, tradičnú metódu spracovania a výroby alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu.
_________________
_________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Je vhodné, aby v prípade liehovín so zemepisným označením, ktoré sú vyrobené z vín bez chráneného označenia pôvodu a registrované v súlade s týmto nariadením, boli k dispozícii rovnaké nástroje riadenia, pokiaľ ide o výrobný potenciál, ako sú nástroje, ktoré sú k dispozícii na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/20131a.
_______________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Mali by sa stanoviť postupy registrácie, úpravy a prípadného zrušenia zemepisných označení Únie alebo tretej krajiny v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa automaticky uznalo postavenie existujúcich chránených zemepisných označení Únie. S cieľom zosúladiť procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení vo všetkých dotknutých odvetviach by postupy pre liehoviny mali vychádzať z podrobnejších a dobre overených postupov pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti liehovín. S cieľom zjednodušiť postupy registrácie a zabezpečiť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a spotrebiteľom elektronickú dostupnosť informácií by sa mal zriadiť elektronický register zemepisných označení.
(19)  Mali by sa stanoviť postupy registrácie, úpravy a prípadného zrušenia zemepisných označení Únie alebo tretej krajiny v súlade s dohodou TRIPS, pričom by sa automaticky uznalo postavenie existujúcich registrovaných zemepisných označení Únie. S cieľom zosúladiť procesné pravidlá týkajúce sa zemepisných označení vo všetkých dotknutých odvetviach by postupy pre liehoviny mali vychádzať z podobných postupov, aké sa uplatňujú v prípade poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktoré sa stanovujú v nariadení (EÚ) č. 1151/2012, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti liehovín. S cieľom zjednodušiť postupy registrácie a zabezpečiť prevádzkovateľom potravinárskych podnikov a spotrebiteľom elektronickú dostupnosť informácií by sa mal zriadiť transparentný, podrobný a ľahko prístupný elektronický register zemepisných označení, ktorý by bol rovnako právne záväzný ako príloha III k nariadeniu (ES) č. 110/2008. Zemepisné označenia zaregistrované v zmysle nariadenia (ES) č. 110/2008 by Komisia mala automaticky zapísať do registra. Komisia by mala dokončiť overovanie zemepisných označení uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 v súlade s článkom 20 tohto nariadenia, a to pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zabezpečenie dodržiavania tohto nariadenia a Komisia by mala mať možnosť monitorovať a overovať jeho dodržiavanie. Komisia a členské štáty by preto mali mať povinnosť navzájom si poskytovať príslušné informácie.
(20)  Ochrana vysokej úrovne kvality je nevyhnutná pre zachovanie dobrej povesti a hodnoty odvetvia liehovín. Orgány členských štátov by mali byť zodpovedné za zabezpečenie ochrany tejto úrovne kvality prostredníctvom dodržiavania tohto nariadenia. Komisia by však mala mať možnosť monitorovať a overovať jeho dodržiavanie v záujme zaručenia jeho jednotného uplatňovania. Komisia a členské štáty by preto mali mať povinnosť navzájom si poskytovať príslušné informácie.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Členským štátom by sa pri uplatňovaní politiky kvality a s cieľom zohľadniť vysokú úroveň kvality liehovín a rozmanitosti v tomto odvetví malo umožniť prijímať prísnejšie pravidlá definovania, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na ich území, ako sú tie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení,
(21)  Členským štátom by sa pri uplatňovaní politiky kvality a s cieľom zohľadniť vysokú úroveň kvality liehovín a rozmanitosti v tomto odvetví malo umožniť prijímať prísnejšie pravidlá výroby, definovania, prezentácie a označovania liehovín vyrábaných na ich území, ako sú tie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania výrobkov na trh, tradičný proces zrenia a vo výnimočných prípadoch právne predpisy dovážajúcich tretích krajín, ako aj zabezpečiť ochranu zemepisných označení by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o zmenu technických definícií a požiadaviek v prípade jednotlivých kategórií liehovín a osobitných pravidiel týkajúcich sa niektorých z nich uvedených v kapitole I tohto nariadenia, o zmenu označovania a prezentácie uvedených v kapitole II tohto nariadenia, o zmenu zemepisných označení uvedených v kapitole III tohto nariadenia a o zmenu kontrol a výmeny informácií podľa kapitoly IV tohto nariadenia alebo o výnimky z uvedených pravidiel.
(22)  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania výrobkov na trh, tradičný proces zrenia a vo výnimočných prípadoch právne predpisy dovážajúcich tretích krajín, ako aj zabezpečiť úplnú ochranu zemepisných označení, zohľadňujúc dôležitosť tradičných postupov, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o zmenu technických definícií a požiadaviek v prípade jednotlivých kategórií liehovín a osobitných pravidiel týkajúcich sa niektorých z nich uvedených v kapitole I tohto nariadenia, o zmenu označovania a prezentácie uvedených v kapitole II tohto nariadenia, o zmenu zemepisných označení uvedených v kapitole III tohto nariadenia a o zmenu kontrol a výmeny informácií podľa kapitoly IV tohto nariadenia alebo o výnimky z uvedených pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  S cieľom rýchlo reagovať na hospodársky a technologický rozvoj v oblasti liehovín, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje a v prípade ktorých neexistujú žiadne kategórie a technické špecifikácie, a to v záujme ochrany spotrebiteľov a hospodárskych záujmov výrobcov a zjednotenia požiadaviek na danú výrobu a na kvalitu týchto liehovín, by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o doplnenie (za určitých podmienok) nových kategórií liehovín ku kategóriám uvedeným v časti I a II prílohy II k tomuto nariadeniu a súvisiacich technických špecifikácií.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – úvodná časť
i)  buď priamo ktoroukoľvek z týchto metód:
i)  buď priamo ktoroukoľvek z týchto metód, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – zarážka 2
—  macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich zmesi v zmysle tohto nariadenia,
—  macerovaním alebo podobným spracovaním rastlinných surovín v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, destilátoch poľnohospodárskeho pôvodu alebo liehovinách alebo ich kombináciách v zmysle tohto nariadenia,
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod i – zarážka 3 – úvodná časť
—  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
—  pridaním jednej alebo viacerých z týchto látok do etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, do destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo do liehovín:
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod ii – úvodná časť
ii)  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do liehoviny:
ii)  pridaním ktorejkoľvek z týchto látok do liehoviny, a to jednotlivo alebo v kombinácii:
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – bod ii – zarážka 4 a (nová)
—  nápojov;
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť
(3)  „zmes“ je liehovina uvedená v časti I prílohy II alebo zodpovedajúca zemepisnému označeniu zmiešaná s niektorou z týchto látok:
(3)  „zmes“ je liehovina uvedená v časti I prílohy II alebo zodpovedajúca zemepisnému označeniu zmiešaná s jednou alebo viacerými z týchto látok:
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)
ba)  s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť
(4)  „zložený výraz“ je kombinácia výrazov predajného názvu liehoviny stanovených v časti I prílohy II, alebo výrazov zemepisného označenia opisujúcich liehovinu, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, s niektorým z týchto výrazov:
(4)  „zložený výraz“ je kombinácia výrazov predajného názvu liehoviny stanovených v časti I prílohy II, alebo výrazov zemepisného označenia opisujúcich liehovinu, z ktorej pochádza všetok alkohol konečného výrobku, s jedným alebo viacerými z týchto výrazov:
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
(6)  „zemepisné označenie“ je označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti tejto liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu;
(6)  „zemepisné označenie“ je názov zaregistrovaný v súlade s týmto nariadením, ktorý označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z územia krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak je možné danú kvalitu, dobrú povesť alebo iné vlastnosti tejto liehoviny zásadne pripísať jej zemepisnému pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7
(7)  „špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sa stanovujú špecifikácie, ktoré musí táto liehovina spĺňať;
(7)  „špecifikácia výrobku“ je dokumentácia priložená k žiadosti o ochranu zemepisného označenia, v ktorej sa stanovujú špecifikácie, ktoré musí táto liehovina spĺňať, a ktorá sa zhoduje s „technickou dokumentáciou“ stanovenou v nariadení (ES) č. 110/2008;
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 a (nový)
(11a)  „skupina“ je zoskupenie výrobcov, spracovateľov alebo dovozcov liehovín, ktorí sa združujú podľa konkrétneho odvetvia a vykazujú významný obrat;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11 b (nový)
(11b)  „poľnohospodárskeho pôvodu“ sú výrobky získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Alkoholom používaným vo výrobe alkoholických nápojov a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave alkoholických nápojov, je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.
1.  Alkoholom používaným vo výrobe liehovín a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave liehovín, je etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Destiláty používané vo výrobe alkoholických nápojov a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave alkoholických nápojov, musia byť poľnohospodárskeho pôvodu.
2.  Destiláty používané vo výrobe liehovín a na zriedenie alebo rozpustenie farbív, aróm alebo akýchkoľvek iných povolených prídavných látok, ktoré sa používajú pri príprave liehovín, musia byť poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  V prípade uvádzania etylalkoholu alebo destilátov poľnohospodárskeho pôvodu na trh sa v ich elektronických sprievodných dokladoch uvedú suroviny, z ktorých boli získané.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno e
e)   sladené výlučne podľa bodu 3 prílohy I, a to na dotvorenie konečnej chuti výrobku.
e)  nie sú sladené, s výnimkou na dotvorenie konečnej chuti výrobku. Maximálny obsah sladidiel vyjadrený ako invertný cukor nesmie presahovať prahové hodnoty stanovené pre každú kategóriu v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno e
e)  možno sladiť tak, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku, a v súlade s bodom 3 prílohy I, pričom sa zohľadňujú príslušné právne predpisy členských štátov.
e)  možno sladiť.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno e
e)  možno sladiť tak, aby zodpovedali osobitným vlastnostiam výrobku, a v súlade s bodom 3 prílohy I.
e)  možno sladiť.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5
Článok 5
Článok 5
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  Komisia sa v súlade s článkom 43 splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov, pokiaľ ide o:
1.  Komisia sa v súlade s článkom 43 splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov, pokiaľ ide o:
a)   zmenu technických definícií stanovených v prílohe I;
a)  zmenu technických definícií stanovených v prílohe I.
b)  zmenu požiadaviek na kategórie liehovín stanovených v časti I prílohy II a osobitných pravidiel týkajúcich sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
Delegované akty uvedené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa obmedzujú na naplnenie preukázaných potrieb, ktoré vyplývajú z vyvíjajúcich sa požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku, vývoja príslušných medzinárodných noriem alebo potreby inovovať výrobky.
Delegované akty uvedené v písmene a) prvého pododseku vyzdvihujú dôležitosť tradičných postupov v členských štátoch a obmedzujú sa na naplnenie preukázaných potrieb, ktoré vyplývajú z vyvíjajúcich sa požiadaviek spotrebiteľov, technologického pokroku, vývoja príslušných medzinárodných noriem alebo potreby inovovať výrobky.
2.  Komisia sa splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o doplnenie nových kategórií liehovín do prílohy II.
Novú kategóriu možno doplniť za týchto podmienok:
a)  uvádzanie liehoviny na trh pod konkrétnym názvom a v súlade s jednotnými technickými špecifikáciami je z hospodárskeho aj technického hľadiska nevyhnutné z dôvodov ochrany záujmov spotrebiteľov a výrobcov;
b)  liehovina má významný podiel na trhu aspoň v jednom členskom štáte;
c)  názov novej kategórie musí byť buď bežne používaným názvom, alebo v prípade, že to nie je možné, mať opisný charakter, najmä tým, že sa ním odkazuje na surovinu, ktorá sa používa na výrobu príslušnej liehoviny;
d)  technické špecifikácie novej kategórie sa stanovujú na základe posúdenia existujúcich kvalitatívnych a výrobných parametrov, ktoré sa na trhu Únie používajú. Pri stanovovaní technických špecifikácií sa dodržiavajú uplatniteľné právne predpisy Únie na ochranu spotrebiteľov a zohľadňujú všetky príslušné medzinárodné normy. Musí sa nimi zabezpečiť spravodlivá hospodárska súťaž medzi výrobcami v Únii, ako aj výborná povesť liehovín Únie.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje na základe právnych predpisov dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia takisto splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek podľa technických definícií stanovených v prílohe I, o požiadavky podľa kategórií liehovín stanovené v časti I prílohy II a o osobitné pravidlá týkajúce sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje na základe právnych predpisov dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia takisto splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z požiadaviek podľa technických definícií stanovených v prílohe I, o požiadavky podľa kategórií liehovín stanovené v časti I prílohy II a o osobitné pravidlá týkajúce sa určitých liehovín uvedených v časti II prílohy II.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.  Názvy surovín alebo rastlinné názvy, ktoré sú vyhradené ako označenia pre určité kategórie liehovinových výrobkov, sa smú používať pri všetkých potravinách vrátane liehovín pri opise a prezentácii, pokiaľ je najmä v prípade liehovín zaistené, že spotrebiteľ nie je uvedený do omylu.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  Ak liehovina spĺňa požiadavky podľa viac ako jednej kategórie liehovín 15 až 47 uvedenej v časti I prílohy II, možno ju predávať pod jedným alebo viacerými príslušnými predajnými názvami uvedenými pre tieto kategórie.
3.  Ak liehovina spĺňa požiadavky na viac ako jednu kategóriu liehovín uvedených v časti I prílohy II, možno ju uviesť na trh pod jedným alebo viacerými príslušnými predajnými názvami uvedenými pre tieto kategórie.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – úvodná časť
Ak sa predajný názov doplní alebo nahradí v súlade s prvým pododsekom písm. a), zemepisné označenie v uvedenom bode možno doplniť len buď:
Ak sa zákonný názov doplní alebo nahradí v súlade s prvým pododsekom písm. a), zemepisné označenie v uvedenom bode možno doplniť len buď:
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a
a)  výrazmi, ktoré sa už používali 20. februára 2008 pre existujúce zemepisné označenia v zmysle článku 34 ods. 1, alebo
a)  výrazmi, ktoré sa už používali 20. februára 2008 pre existujúce zemepisné označenia v zmysle článku 34 ods. 1, vrátane výrazov, ktoré sa tradične používajú v členských štátoch na označenie toho, že výrobok má chránené označenie pôvodu podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b
b)  výrazmi uvedenými v príslušnej špecifikácii výrobku.
b)  všetkými výrazmi povolenými pre príslušnú špecifikáciu výrobku.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a
a)  alkohol používaný pri výrobe potravín pochádza výlučne z liehovín uvedených v zloženom výraze alebo zmienke okrem etylalkoholu, ktorý sa môže nachádzať v arómach používaných na výrobu tejto potraviny a
a)  alkohol používaný pri výrobe potravín pochádza výlučne z liehovín uvedených v zloženom výraze alebo zmienke okrem etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, ktorý sa môže používať ako nosič aróm používaných na výrobu tejto potraviny a
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5
5.  Na účely prezentácie potraviny sa zmienka o žiadnej kategórii liehovín ani zemepisnom označení nesmie uviesť v tom istom riadku ako predajný názov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 druhý pododsek, na účely prezentácie alkoholických nápojov sa zmienka uvádza menším písmom, než je písmo použité na predajný názov a zložený výraz.
5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, na účely prezentácie potraviny sa zmienka o žiadnej kategórii liehovín ani zemepisnom označení nesmie uviesť v tom istom riadku ako predajný názov. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 druhý pododsek tohto nariadenia, na účely prezentácie alkoholických nápojov sa zmienka uvádza menším písmom, než je písmo použité na predajný názov a zložený výraz.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Označovanie pri pridaní alkoholu
Ak sa do liehoviny uvedenej v kategóriách 1 až 14 prílohy II pridal alkohol definovaný v prílohe I bode 4, zriedený alebo nezriedený, táto liehovina má obchodný názov „liehovina“. Nesmie mať v žiadnej forme názov, ktorý je vyhradený v kategóriách 1 až 14.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
Zmes má predajný názov „liehovina“.
Zmes má predajný názov „liehovina“, ktorý musí byť jasne zobrazený na poprednom mieste na etikete.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Pri prezentácii alebo označovaní liehoviny možno uviesť čas zrenia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku s najkratším časom zrenia a za predpokladu, že liehovina dozrievala pod dohľadom daňových orgánov členského štátu alebo pod dohľadom, ktorý poskytuje rovnaké záruky.
3.  Pri prezentácii alebo označovaní liehoviny možno uviesť čas zrenia alebo vek iba vtedy, ak sa vzťahuje na alkoholickú zložku s najkratším časom zrenia a za predpokladu, že všetky operácie dozrievania liehoviny pod dohľadom daňových orgánov členského štátu alebo pod dohľadom, ktorý poskytuje rovnaké záruky. Komisia vytvorí verejný register obsahujúci zoznam orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi dozrievania vymenovaných v každom členskom štáte.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 a (nový)
3a.  Keď sa pri prezentácii alebo označovaní uvádza čas zrenia alebo starnutia liehoviny, musí sa uviesť aj v elektronických sprievodných dokladoch.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 b (nový)
3b.  Odchylne od odseku 3 tohto článku sa v prípade brandy, ktoré dozrievalo pomocou systému dynamického dozrievania čiže systému „criaderas y solera“, sa priemerné dozrievanie, vypočítané podľa opisu v prílohe IIa, môže uvádzať pri prezentácii alebo na etikete za predpokladu, že dozrievanie brandy podliehalo systému kontroly, ktorý schválil príslušný orgán. Priemerné dozrievanie na etikete brandy je vyjadrené v rokoch a obsahuje odkaz na systém „criaderas y solera“.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  Ak sa uvádza pôvod liehoviny, musí zodpovedať krajine alebo územiu pôvodu v súlade s článkom 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/201316.
1.  Ak sa uvádza pôvod liehoviny, musí zodpovedať miestu alebo regiónu, kde sa uskutočnilo štádium výrobného procesu konečného výrobku, ktorým liehovina získala svoj charakter a podstatné vlastnosti.
__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, v prípade liehovín vyrobených v Únii a určených na vývoz môže byť k zemepisným označeniam a výrazom uvedeným kurzívou v prílohe II priložený preklad, keď ide o právnu požiadavku dovážajúcej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 14
Článok 14
Článok 14
Používanie symbolu Únie pre chránené zemepisné označenia
Používanie symbolu Únie pre zemepisné označenia
Pri označovaní a prezentácii liehovín možno používať symbol Únie pre chránené zemepisné označenia.
Pri prezentácii a označovaní liehovín so zemepisným označením možno používať symbol Únie pre chránené zemepisné označenia prijaté v súlade s článkom 12 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 16
Článok 16
Článok 16
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania na trh sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o:
1.  S cieľom zohľadniť vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov, technologický pokrok, vývoj príslušných medzinárodných noriem a potrebu zlepšiť hospodárske podmienky výroby a uvádzania na trh, pri súčasnom zabezpečení ochrany spotrebiteľov a zohľadnení tradičných postupov, sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov dopĺňajúcich toto nariadenie, v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o:
a)  zmeny pravidiel uvádzania zložených výrazov alebo zmienok na etikete liehovín;
a)  zmeny pravidiel uvádzania zložených výrazov alebo zmienok na etikete liehovín;
b)  zmeny pravidiel prezentovania a označovania zmesí a
b)  zmeny pravidiel prezentácie a označovania zmesí a
c)  aktualizáciu a dokončenie referenčných metód analýzy liehovín v Únii.
c)  aktualizáciu a dokončenie referenčných metód analýzy liehovín v Únii.
2.  S cieľom zohľadniť tradičný proces stárenia v členských štátoch sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43 týkajúcich sa výnimiek z článku 11 ods. 3, pokiaľ ide o špecifikáciu času zrenia alebo veku pri prezentácii alebo označovaní liehoviny.
2.  S cieľom zohľadniť tradičný proces dozrievania v členských štátoch sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43 týkajúcich sa výnimiek z článku 11 ods. 3, pokiaľ ide o špecifikáciu času zrenia alebo veku pri prezentácii alebo označovaní liehoviny.
3.  Vo výnimočných prípadoch, keď sa to vyžaduje v právnych predpisoch dovážajúcej tretej krajiny, sa Komisia splnomocňuje na prijímanie delegovaných aktov v súlade s článkom 43, pokiaľ ide o výnimky z ustanovení o prezentácií a označovaní uvedených v tejto kapitole.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Chránené zemepisné označenia môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh liehovinu vyrobenú v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
1.  Zemepisné označenia môže používať ktorýkoľvek hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh liehovinu vyrobenú v súlade s príslušnou špecifikáciou výrobku.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Chránené zemepisné označenia a liehoviny, v prípade ktorých sa tieto chránené názvy používajú v súlade so špecifikáciou výrobku, sú chránené pred:
2.  Zemepisné označenia a liehoviny, v prípade ktorých sa tieto chránené názvy používajú v súlade so špecifikáciou výrobku, sú chránené pred:
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – bod i
i)  prostredníctvom porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom, alebo
i)  prostredníctvom porovnateľných výrobkov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou výrobku s chráneným názvom, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka, alebo
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno b
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním dojmu, hoci je uvedený skutočný pôvod výrobku alebo služby, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „príchuť“, „ako“ alebo podobne;
b)  akýmkoľvek zneužitím, napodobením alebo vyvolávaním dojmu, a to aj vtedy, ak je uvedený skutočný pôvod výrobku alebo služby, alebo ak je chránený názov preložený alebo uvedený v spojení s výrazmi ako „štýl“, „typ“, „druh“, „metóda“, „ako sa vyrába v“, „napodobenina“, „príchuť“, „ako“ alebo podobne, a to aj v prípade, keď sa tieto výrobky používajú ako zložka;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno c
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti výrobku, na vnútornom alebo vonkajšom obale, v reklamných materiáloch alebo dokumentoch súvisiacich s príslušným výrobkom, ako aj na prepravnom balení výrobku, ktoré by mohli vyvolať mylnú predstavu o jeho pôvode;
c)  akýmkoľvek iným klamlivým alebo zavádzajúcim označením, pokiaľ ide o provenienciu, pôvod, povahu, zložky alebo základné vlastnosti výrobku, v prezentácii alebo označovaní výrobku, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Chránené zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 32 ods. 1.
3.  Zemepisné označenia sa v Únii nestávajú druhovými v zmysle článku 32 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ochrana zemepisných označení uvedená v odseku 2 sa uplatňuje aj na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Únie bez toho, aby v nej bol prepustený do voľného obehu.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4
4.  Členské štáty prijímajú nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie chránených zemepisných označení uvedených v odseku 2.
4.  Členské štáty prijímajú nevyhnutné kroky, aby zastavili nezákonné používanie zemepisných označení uvedených v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu uplatňovať ustanovenia uvedené v článkoch 61 až 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, na plochy, z ktorých sa produkuje víno vhodné na výrobu liehovín so zemepisným označením. Na účely týchto ustanovení možno na tieto plochy nazerať analogicky ako na plochy, z ktorých možno produkovať vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno e
e)  opis spôsobu získavania liehoviny a, ak je to vhodné, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak skupina žiadateľov rozhodne a uvedie dostatočné, pre výrobok špecifické odôvodnenie toho, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä právo vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
e)  opis spôsobu výroby liehoviny a, ak je to vhodné, opis originálnych a nemenných miestnych postupov, ako aj informácie o balení v prípade, že tak žiadateľ alebo skupina žiadateľov (ďalej spoločne len „žiadateľ“) rozhodnú a uvedú dostatočné, pre výrobok špecifické odôvodnenie toho, prečo sa na zabezpečenie kvality, zaručenie pôvodu alebo zabezpečenie kontroly musí balenie vykonať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, a to s prihliadnutím na právo Únie, najmä právo vzťahujúce sa na voľný pohyb tovaru a voľné poskytovanie služieb;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1 – písmeno f
f)  podrobnosti, ktorými sa potvrdzuje súvislosť danej kvality, dobrej povesti alebo iných vlastností liehoviny so zemepisnou oblasťou uvedenou v písmene d);
f)  podrobnosti, ktoré potvrdzujú spojenie so zemepisným prostredím alebo zemepisným pôvodom;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  mená a adresy členov skupiny žiadateľov a názvy a adresy orgánov alebo, ak existujú, subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku;
a)  mená a adresy žiadateľov a názvy a adresy orgánov alebo, ak existujú, subjektov, ktoré overujú súlad s ustanoveniami v špecifikácii výrobku;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c – bod i
i)  hlavné body špecifikácie výrobku: názov a opis liehoviny vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania a stručného vymedzenia zemepisnej oblasti;
i)  hlavné body špecifikácie výrobku: názov, kategória a opis liehoviny vrátane prípadných špecifických pravidiel balenia a označovania a stručného vymedzenia zemepisnej oblasti;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno a
a)  názov a adresu skupiny žiadateľov;
a)  názov a adresu žiadateľa;
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno c
c)  vyhlásenie členského štátu, že podľa jeho názoru žiadosť, ktorú predložila skupina žiadateľov a ktorej možno vyhovieť, spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na jeho základe;
c)  vyhlásenie členského štátu, že podľa jeho názoru žiadosť, ktorú predložil žiadateľ a ktorej možno vyhovieť, spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia a ustanovenia prijaté na jeho základe;
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1 – pododsek 3
Spoločnú žiadosť predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo skupina žiadateľov v dotknutej tretej krajine, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov uvedenej tretej krajiny. K žiadostí sa prikladá vyhlásenie uvedené v článku 20 ods. 2 písm. c) každého dotknutého členského štátu. Požiadavky stanovené v článku 20 musia byť splnené v každom dotknutom členskom štáte a každej dotknutej tretej krajine.
Spoločnú žiadosť predkladá Komisii dotknutý členský štát alebo žiadateľ v dotknutej tretej krajine, a to priamo alebo prostredníctvom orgánov uvedenej tretej krajiny. K žiadostí sa prikladá vyhlásenie uvedené v článku 20 ods. 2 písm. c) každého dotknutého členského štátu. Požiadavky stanovené v článku 20 musia byť splnené v každom dotknutom členskom štáte a každej dotknutej tretej krajine.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 5
5.  Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v určitej tretej krajine, žiadosť sa podá Komisii, a to buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny.
5.  Ak sa žiadosť týka zemepisnej oblasti v určitej tretej krajine, žiadosť sa podá Komisii, a to prostredníctvom orgánov dotknutej tretej krajiny.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 22
Článok 22
vypúšťa sa
Prechodná vnútroštátna ochrana
1.  Členský štát môže podľa tohto nariadenia poskytnúť, a to výhradne prechodne, ochranu názvu na vnútroštátnej úrovni s účinnosťou odo dňa podania žiadosti Komisii.
2.  Takáto vnútroštátna ochrana zaniká dňom prijatia rozhodnutia o zápise do registra podľa tohto nariadenia alebo dňom stiahnutia žiadosti.
3.  Ak názov nie je zapísaný do registra podľa tejto kapitoly, je za dôsledky takejto vnútroštátnej ochrany zodpovedný výlučne príslušný členský štát.
4.  Opatrenia prijaté členskými štátmi podľa odseku 1 platia iba na vnútroštátnej úrovni a nesmú mať žiadny vplyv na obchod v rámci Únie ani na medzinárodný obchod.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1
1.  Komisia vhodnými prostriedkami preskúma každú žiadosť, ktorú dostane podľa článku 21, aby overila, či je odôvodnená a či spĺňa podmienky tejto kapitoly. Toto preskúmanie by nemalo trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Ak sa táto lehota prekročí, Komisia žiadateľovi písomne oznámi dôvody tohto zdržania.
1.  Komisia vhodnými prostriedkami preskúma každú žiadosť, ktorú dostane podľa článku 21, aby overila, či je odôvodnená a či spĺňa podmienky tejto kapitoly. Toto preskúmanie pozostáva z kontroly, či v žiadosti nie sú nijaké zjavné chyby a spravidla netrvá dlhšie ako šesť mesiacov. Ak sa táto lehota prekročí, Komisia žiadateľovi bezodkladne písomne oznámi dôvody tohto zdržania.
Komisia aspoň raz za mesiac zverejní zoznam názvov, pre ktoré jej boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj dátumy ich podania.
Komisia aspoň raz za mesiac zverejní zoznam názvov, pre ktoré jej boli podané žiadosti o zápis do registra, ako aj dátumy ich podania.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1
1.  Ak sa Komisia na základe dostupných informácií získaných pri preskúmaní vykonanom podľa článku 23 ods. 1 prvého pododseku domnieva, že podmienky na zápis do registra nie sú splnené, prijme vykonávacie akty, ktorými sa žiadosť zamietne. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
1.  Ak sa Komisia na základe dostupných informácií získaných pri preskúmaní vykonanom podľa článku 23 ods. 1 prvého pododseku domnieva, že podmienky na zápis do registra nie sú splnené, prijme v súlade s článkom 43 delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie, ktorými sa žiadosť zamietne.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Ak Komisia nedostane žiadne oznámenie o námietke ani žiadnu prípustnú odôvodnenú námietku podľa článku 24, bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2 prijme vykonávacie akty, ktorými sa názov zapíše do registra.
2.  Ak Komisia nedostane žiadne oznámenie o námietke ani žiadnu prípustnú odôvodnenú námietku podľa článku 24, v súlade s článkom 43 prijme delegované akty dopĺňajúce toto nariadenie, ktorými sa názov zapíše do registra.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno a
a)  ak sa dosiahla dohoda, zapíše názov do registra prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2 a v prípade potreby zmení informácie uverejnené podľa článku 23 ods. 2 za predpokladu, že takéto zmeny nie sú podstatné; alebo
a)  ak sa dosiahla dohoda, v súlade s článkom 43 prijme delegované akty doplňujúce toto nariadenie, aby sa názov zapísal do registra, a v prípade potreby zmení informácie uverejnené podľa článku 23 ods. 2 za predpokladu, že takéto zmeny nie sú podstatné; alebo
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno b
b)  ak sa nedosiahla dohoda, prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o zápise do registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
b)  ak sa nedosiahla dohoda, prijme v súlade s článkom 43 delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa rozhodne o zápise do registra.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Ak sa uplatňujú vnútroštátne právne prepisy, žiadosť sa musí riadiť postupom stanoveným vo vnútroštátnych právnych prepisoch.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3
3.  Preskúmanie žiadosti sa sústredí na navrhovanú zmenu.
3.  Preskúmanie žiadosti sa zaoberá iba navrhovanou zmenou.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – úvodná časť
Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom prijať vykonávacie akty na zrušenie zápisu zemepisného označenia do registra, a to v týchto prípadoch:
Komisia má právomoc z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby s oprávneným záujmom v súlade s článkom 43 prijať delegované akty doplňujúce toto nariadenie s cieľom zrušiť zápis zemepisného označenia do registra, a to v týchto prípadoch:
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno b
b)  ak za posledných najmenej sedem rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s uvedeným zemepisným označením.
b)  ak za posledných najmenej sedem po sebe idúcich rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s uvedeným zemepisným označením.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3
Vykonávacie akty uvedené v prvom odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 3 a (nový)
Akty týkajúce sa zrušenia registrácie zemepisných označení sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
Komisia prijme vykonávacie akty bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 44 ods. 2, ktorými sa zriadi a udržiava verejne prístupný aktualizovaný elektronický register zemepisných označení liehovín uznaných v rámci tohto systému (ďalej len „register“).
Komisia prijme v súlade s článkom 43 delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa zriadi a udržiava verejne prístupný aktualizovaný elektronický register zemepisných označení liehovín uznaných v rámci tohto systému (ďalej len „register“), ktorý nahrádza prílohu III k nariadeniu (ES) č. 110/2008 a je rovnako právne záväzný. Tento register [vložiť poznámku pod čiarou s priamym odkazom na príslušné webové sídlo] poskytuje priamy prístup ku všetkým špecifikáciám výrobkov pre liehoviny zapísané do registra ako zemepisné označenia.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa formy a obsahu registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 43 prijímať delegované akty doplňujúce toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa formy a obsahu registra.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
Zemepisné označenia liehovín vyrábaných v tretích krajinách, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, možno zapísať do registra ako zemepisné označenia.
Zemepisné označenia liehovín vyrábaných v tretích krajinách, ktoré sú v Únii chránené podľa medzinárodnej dohody, ktorej je Únia zmluvnou stranou, možno zapísať do registra ako zemepisné označenia až potom ako Komisia na tento účel prijme delegované akty.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ochrana zemepisných označení liehovín v súlade s článkom 2 tohto nariadenia sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté chránené zemepisné označenia a označenia pôvodu výrobkov vymedzené v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
3.  Názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie, ak sa výroba alebo kroky prípravy, ktoré sú povinné pre príslušnú kategóriu liehoviny, neuskutočňujú v príslušnej zemepisnej oblasti.
3.  Názov nemožno chrániť ako zemepisné označenie, ak sa kroky, ktoré sú povinné pre príslušnú kategóriu liehoviny, neuskutočňujú v príslušnej zemepisnej oblasti.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 34
Článok 34
Článok 34
Vykonávacie právomoci v súvislosti s existujúcimi chránenými zemepisnými označeniami
Právomoci v súvislosti s existujúcimi zemepisnými označeniami
1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, zemepisné označenia liehovín chránené podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 sa automaticky chránia ako zemepisné označenia podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra.
Zemepisné označenia liehovín chránené podľa nariadenia (ES) č. 110/2008 sa automaticky chránia ako zemepisné označenia podľa tohto nariadenia. Komisia ich zapíše do registra.
2.  Komisia môže z vlastnej iniciatívy prostredníctvom vykonávacích aktov do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zrušiť ochranu zemepisných označení uvedených v článku 20 nariadenia (ES) č. 110/2008, ak nespĺňajú podmienky stanovené v článku 2 ods. 1 bode 6. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 44 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  kontrolný orgán v zmysle článku 2 druhého pododseku bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/200419, ktorý pôsobí ako orgán pre certifikáciu výrobkov.
b)  delegovaný orgán v zmysle článku 3 bodu 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady () 2017/62519, ktorý pôsobí ako orgán pre certifikáciu výrobkov.
__________________
__________________
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1). 1).
19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady () 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014,(EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – pododsek 2
Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy členských štátov náklady na uvedené overovanie dodržiavania špecifikácií výrobkov znášajú prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí podliehajú uvedeným kontrolám.
Bez ohľadu na vnútroštátne právne predpisy členských štátov náklady na uvedené overovanie dodržiavania špecifikácií výrobkov znášajú subjekty, ktoré podliehajú uvedeným kontrolám.
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 5
5.  Príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré overujú súlad chráneného zemepisného označenia so špecifikáciou výrobkov, musia byť objektívne a nestranné. Musia mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.
5.  Príslušné orgány uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré overujú súlad zemepisného označenia so špecifikáciou výrobkov, musia byť objektívne a nestranné. Musia mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
1.  Postupy a požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly stanovené v článkoch 35 a 36 tohto nariadenia.
1.  Postupy a požiadavky stanovené v nariadení () 2017/625 sa uplatňujú mutatis mutandis na kontroly stanovené v článkoch 35 a 36 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 2
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti zamerané na kontrolu povinností podľa tejto kapitoly výslovne uviedli v samostatnom oddiele v rámci viacročných národných plánov kontroly v súlade s článkami 4143 nariadenia (ES) č. 882/2004.
2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti zamerané na kontrolu povinností podľa tejto kapitoly výslovne uviedli v samostatnom oddiele v rámci viacročných národných plánov kontroly v súlade s článkami 109111 nariadenia () 2017/625.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3
3.  Do výročných správ podľa článku 44 ods. 1 nariadenia (ES) č. 882/2004 sa v samostatnom oddiele uvedú informácie, ktoré sa podľa daného ustanovenia týkajú kontroly povinností stanovených týmto nariadením.
3.  Do výročných správ podľa článku 113 ods. 1 nariadenia () 2017/625 sa v samostatnom oddiele uvedú informácie, ktoré sa podľa daného ustanovenia týkajú kontroly povinností stanovených týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 38
Článok 38
Článok 38
Delegované právomoci
Delegované právomoci
1.  S cieľom zohľadniť špecifické črty výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti sa Komisia v súlade s článkom 43 splnomocňuje prijať delegované akty týkajúce sa:
a)  ďalších kritérií vymedzovania zemepisnej oblasti a
b)  obmedzení a odchýlok súvisiacich s výrobou vo vymedzenej zemepisnej oblasti.
2.  Komisia s cieľom zaistiť kvalitu a vysledovateľnosť výrobkov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 stanoviť podmienky, na základe ktorých možno do špecifikácie výrobku zahrnúť informácie o balení, ako sa uvádza v článku 19 písm. e), alebo akékoľvek osobitné pravidlo označovania, ako sa uvádza v článku 19 písm. h).
3.  Komisia s cieľom zaistiť práva alebo oprávnené záujmy výrobcov alebo prevádzkovateľov potravinárskych podnikov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 vymedziť:
3.  Komisia s cieľom zaistiť práva alebo oprávnené záujmy výrobcov alebo subjektov môže prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 43 vymedziť:
a)  prípady, v ktorých o ochranu zemepisného označenia môže požiadať jednotlivý výrobca;
a)  prípady, v ktorých o ochranu zemepisného označenia môže požiadať jednotlivý výrobca;
b)  podmienky, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu zemepisného označenia, predbežné vnútroštátne konania, preskúmanie zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení vrátane prípadov, v ktorých zemepisná oblasť pokrýva územie viac ako jednej krajiny.
b)  podmienky, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti so žiadosťou o ochranu zemepisného označenia, predbežné vnútroštátne konania, preskúmanie zo strany Komisie, námietkové konanie a zrušenie zemepisných označení vrátane prípadov, v ktorých zemepisná oblasť pokrýva územie viac ako jednej krajiny.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov obsahovali podstatné a stručné informácie, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii výrobku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
4.  S cieľom zabezpečiť, aby špecifikácie výrobkov obsahovali podstatné a stručné informácie, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia pravidlá obmedzujúce informácie obsiahnuté v špecifikácii výrobku, keď je takéto obmedzenie nevyhnutné na predchádzanie príliš rozsiahlym žiadostiam o zápis do registra.
5.  S cieľom uľahčiť administratívny postup podávania žiadostí o zmenu, a to aj v prípade, ak zmena zahŕňa dočasnú zmenu špecifikácie výrobku, ktorá vyplýva z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo ktorá súvisí so živelnými pohromami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré príslušné orgány formálne uznali, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky a požiadavky v súvislosti s postupom, pokiaľ ide o zmeny, ktoré majú schváliť členské štáty aj Komisia.
5.  S cieľom uľahčiť administratívny postup podávania žiadostí o zmenu, a to aj v prípade, ak zmena zahŕňa dočasnú zmenu špecifikácie výrobku, ktorá vyplýva z uloženia povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení orgánmi verejnej moci alebo ktorá súvisí so živelnými pohromami alebo nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré príslušné orgány formálne uznali, sa Komisia splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty, ktorými sa stanovia podmienky a požiadavky v súvislosti s postupom, pokiaľ ide o zmeny, ktoré majú schváliť členské štáty aj Komisia.
6.  Komisia sa s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu zemepisných označení splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o vhodných opatreniach, ktoré majú členské štáty v tejto súvislosti vykonávať.
6.  Komisia sa s cieľom zabrániť nezákonnému používaniu zemepisných označení splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o vhodných opatreniach, ktoré majú členské štáty v tejto súvislosti vykonávať.
7.  Komisia sa s cieľom zaistiť účinnosť kontrol stanovených v tejto kapitole splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o nevyhnutných opatreniach týkajúcich sa oznámení prevádzkovateľov potravinárskych podnikov príslušným orgánom.
7.  Komisia sa s cieľom zaistiť účinnosť kontrol stanovených v tejto kapitole splnomocňuje prijať v súlade s článkom 43 delegované akty o nevyhnutných opatreniach týkajúcich sa oznámení subjektov príslušným orgánom.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1
1.  Členské štáty sú zodpovedné za kontroly liehovín. Prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a určia príslušné orgány zodpovedné za dodržiavanie súladu s týmto nariadením.
1.  Členské štáty sú zodpovedné za kontroly liehovín v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625. Prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a určia príslušné orgány zodpovedné za dodržiavanie súladu s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5, 16, 38, 41 a 46 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 a 46 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu päť rokov od ... [Ú. v., vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – pododsek 1
3.  Články 19 až 23, 28 a 29 sa uplatňujú na žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu a zrušenie predložené po začatí uplatňovania tohto nariadenia.
3.  Články 19 až 23, 28 a 29 sa uplatňujú na žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu a zrušenie predložené po začatí uplatňovania tohto nariadenia. Odkaz na špecifikácie výrobku vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 7 sa považuje aj za odkaz na technickú dokumentáciu liehovín chránenú podľa nariadenia (ES) č. 110/2008, ak je to vhodné, a najmä so zreteľom na tento článok a články 18, 28, 29, 35, 38 a 39 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 a (nový)
1a.  „Poľnohospodárskeho pôvodu“ sú výrobky získané z poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k ZFEÚ.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 b (nový)
1b.  „Destilácia“ je proces, pri ktorom sa zahrieva zmes látok obsahujúca alkohol alebo alkoholová kvapalina a para, ktorá sa tvorí, sa následne kondenzuje (skvapalňuje). Pri tomto tepelnom procese sa majú oddeliť buď látky v počiatočnej zmesi, alebo sa posilňujú určité senzorické vlastnosti alkoholovej kvapaliny. V závislosti od kategórie výrobku, spôsobu výroby alebo použitého destilačného zariadenia sa destilácia uskutočňuje raz alebo viackrát.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 –bod 2 – odsek 2
Ak sa odkazuje na použité suroviny, destilát musí byť vyrobený výlučne z dotknutých surovín.
Ak sa odkazuje na použité suroviny, destilát musí byť vyrobený výlučne z týchto surovín.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2 a (nový)
2a.  V kontexte tohto nariadenia sa všeobecný pojem „destilácia“ používa pre samostatnú a viacnásobnú destiláciu alebo redestiláciu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno e a (nové)
ea)   stévia;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 3 – písmeno f
f)  akékoľvek iné prírodné sacharidy, ktoré majú podobný účinok ako výrobky uvedené v písmenách a) až e).
f)  akékoľvek iné prírodné látky alebo poľnohospodárske suroviny, ktoré majú podobný účinok ako výrobky uvedené v písmenách a) až e).
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 4
4.  „Pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo oboch do liehoviny.
4.  „Pridanie alkoholu“ je pridanie etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátov poľnohospodárskeho pôvodu alebo oboch do liehoviny. Používanie alkoholu poľnohospodárskeho pôvodu na riedenie alebo rozpúšťanie farbív, dochucovadiel alebo iných povolených prísad používaných pri príprave liehovín sa nepovažuje za pridávanie alkoholu.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 8 a (nový)
8a.   „Aróma“ znamená, že pri príprave liehoviny sa do nej pridali arómy alebo potravinové zložky s aromatickými vlastnosťami.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 14
14.  „Farbenie“ je pridávanie jedného farbiva alebo viacerých farbív podľa vymedzenia v bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 do pripravovaných liehovín.
14.  „Farbenie“ je pridávanie jedného farbiva alebo viacerých farbív podľa vymedzenia v bode 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1333/2008 do vyrábaných liehovín.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 16 a (nový)
16a.   „Miesto výroby“ je miesto alebo región, kde sa uskutočnilo štádium výrobného procesu konečného výrobku, ktorým liehovina získala svoj charakter a podstatné konečné vlastnosti.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 16 b (nový)
16b.   „Popis“ sú výrazy, ktoré sa používajú pri označení a prezentácii liehoviny a na jej obale; v sprievodných dokladoch pri preprave liehoviny; v obchodných dokumentoch, najmä na faktúrach a dodacích listoch; a v reklamách na liehovinu.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 1 – písmeno a – bod ii
ii)  liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou zo šťavy cukrovej trstiny, ktorá má aromatické vlastnosti špecifické pre rum a obsah prchavých látok najmenej 225 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu. Túto liehovinu možno uvádzať na trh s výrazom „poľnohospodársky“, ktorý určuje predajný názov „rum“ doplnený ktorýmkoľvek z registrovaných zemepisných označení francúzskych zámorských departementov a autonómnej oblasti Madeira.
ii)  liehovina vyrábaná výlučne alkoholovou fermentáciou a destiláciou zo šťavy cukrovej trstiny, ktorá má aromatické vlastnosti špecifické pre rum a obsah prchavých látok najmenej 225 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu. Túto liehovinu možno uvádzať na trh s výrazom „poľnohospodársky“, ktorý určuje zákonný názov „rum“, len keď je doplnený jedným z registrovaných zemepisných označení francúzskych zámorských departementov a autonómnej oblasti Madeira.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 1 – písmeno f a (nové)
fa)  Rum môže byť sladený maximálnou dávkou 20 gramov cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertovaný cukor, na dotvorenie konečnej chuti výrobku.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I - kategória 2 – názov
2.  Whisky alebo Whiskey
2.  Whisky alebo Whiskey
(Slová „Whisky alebo Whiskey“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 2 – písmeno c
c)  Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 54 prílohy I, zriedený ani nezriedený.
c)  Nepridáva sa alkohol, ako sa vymedzuje v bode 4 prílohy I, zriedený ani nezriedený.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 2 – písmeno d
d)  Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená ani aromatizovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu, ktorý sa používa na sfarbenie.
d)  Whisky alebo whiskey nesmie byť sladená ani aromatizovaná, ani obsahovať iné prídavné látky okrem obyčajného karamelu (E150a), ktorý sa používa na sfarbenie.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 3 – písmeno b
b)  S výnimkou liehoviny „Korn“ je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 37 obj. %.
b)  S výnimkou liehoviny „Korn“ je minimálny obsah alkoholu obilného destilátu 35 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 3 – písmeno f a (nové)
fa)  Obilné destiláty môžu byť sladené na dotvorenie konečnej chuti iba do 10 gramov na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertovaný cukor.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno d
d)  Vínny destilát sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.
d)  Vínny destilát sa nearomatizuje. To nevylučuje pridávanie látok, ktoré sa tradične používajú pri výrobe. Komisia v súlade s článkom 43 prijme delegované akty, ktorými určí látky povolené v celej Únii, a riadi sa pritom tradičnými výrobnými postupmi v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno f a (nové)
fa)  Vínny destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 4 – písmeno f b (nové)
fb)  Pojem „vínny destilát“ v spojení s „octom“ zostáva prípustný na opis, prezentáciu a označovanie octu.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – názov
5.  Brandy alebo Weinbrand
5.  Brandy alebo Weinbrand
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – písmeno d
d)  Brandy alebo Weinbrand sa nearomatizuje. To nevylučuje tradičné výrobné metódy.
d)  Brandy alebo Weinbrand sa nearomatizuje. To nevylučuje pridávanie látok, ktoré sa tradične používajú pri výrobe. Komisia v súlade s článkom 43 prijme delegované akty, ktorými určí látky povolené v celej Únii, a riadi sa pritom tradičnými výrobnými postupmi v jednotlivých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 5 – písmeno e a (nové)
ea)  Brandy alebo Weinbrand sa smie dosládzať maximálnou dávkou 35 g na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „Brandy alebo Weinbrand“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 6 – písmeno e a (nové)
ea)  Destilát z hroznových výliskov alebo matolinovica sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 7 – písmeno a – bod iv
iv)  maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 7 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia;
iv)  maximálny obsah kyseliny kyanovodíkovej je 1 gram na hektoliter 100 obj. % alkoholu v prípade výliskov z kôstkového ovocia; v prípade výliskov z kôstkového ovocia je obsah etylkarbamátu najviac 1 mg na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 7 – písmeno f a (nové)
fa)  Destilát z ovocných výliskov sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 8 – názov
8.  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy)
8.  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy)
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 8 – písmeno e a (nové)
ea)  Hrozienkový destilát alebo raisin brandy (hrozienkové brandy) sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „raisin brandy“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno a – bod iv
iv)  v prípade destilátov z kôstkového ovocia obsahuje najviac 7 gramov kyseliny kyanovodíkovej na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
iv)  v prípade destilátov z kôstkového ovocia nesmie byť prekročený obsah kyseliny kyanovodíkovej v množstve 1 gram na hektoliter 100 obj. % alkoholu. V prípade destilátov z kôstkového ovocia obsahuje najviac 1 mg etylkarbamátu na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno b – bod ii a (nový)
iia)  – jarabina brekyňová [Sorbus torminalis (L.) Crantz,
–  oskoruša (Sorbus domestica L.),
–  ruža šípová (Rosa canina L.).
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno f – odsek 3 a (nový)
Obchodný názov „Obstler“ sa prípadne môže použiť pre ovocný destilát vyrobený výlučne z rôznych druhov jabĺk, hrušiek alebo z oboch.
(Slovo „Obstler“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno h
h)  Kedykoľvek sú spolu destilované dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny, výrobok sa musí predávať pod názvom „ovocný destilát“ alebo, ak je to vhodné, „zeleninový destilát“. Názov možno doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny v zostupnom poradí použitého množstva.
h)  Kedykoľvek sú spolu destilované dva alebo viaceré druhy ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny, výrobok sa musí predávať pod názvom „ovocný a zeleninový destilát“, alebo „zeleninový a ovocný destilát“ podľa toho, či sú spolu destilované prevažne zápary z druhov ovocia alebo bobúľ, alebo zápary z druhov zeleniny. Názov možno doplniť názvom každého druhu ovocia, bobuľovitého ovocia alebo zeleniny v zostupnom poradí použitého množstva.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 9 – písmeno h a (nové)
ha)  Ovocný destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 18 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 10 – písmeno d
d)  Destilát z jablčného vína ani destilát z hruškového vína sa nearomatizujú.
d)  Destilát z jablčného vína ani destilát z hruškového vína sa nearomatizujú. Nevylučuje to však uplatnenie tradičných výrobných metód.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 10 – písmeno e a (nové)
ea)  Destilát z jablčného vína a destilát z hruškového vína sa smie dosládzať maximálnou dávkou 15 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 11 – písmeno f a (nové)
fa)  Medový destilát sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – názov
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand alebo destilát z kalov
(Slová „alebo destilát z kalov“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – písmeno a
a)  Hefebrand alebo destilát z kalov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov alebo kalov z kvaseného ovocia na menej ako 86 obj. %.
a)  Hefebrand alebo destilát z kalov je liehovina vyrábaná výlučne destiláciou vínnych kalov alebo kalov z kvaseného ovocia na menej ako 86 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 12 – písmeno f a (nové)
fa)  Hefebrand alebo destilát z kalov sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slovo „Hefebrand“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 13 – názov
13.  Bierbrand alebo eau de vie de bière
13.  Bierbrand alebo eau de vie de bière
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 13 – písmeno e a (nové)
ea)  Bierbrand alebo eau de vie de bière sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slová „Bierbrand alebo eau-de-vie de bière“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 14 – názov
14.  Topinambur
14.  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičok
(Slová „destilát z jeruzalemských artičok“ sa budú písať kurzívou ak budú prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 14 – písmeno e a (nové)
ea)  Topinambur alebo destilát z jeruzalemských artičok sa smie dosládzať maximálnou dávkou 20 g cukru na liter konečného výrobku, vyjadreného ako invertný cukor, a to na dotvorenie konečnej chuti.
(Slovo „Topinambur“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno a – odsek 3
maximálny reziduálny limit pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu musí spĺňať limit uvedený v bode 1 prílohy I okrem toho, že obsah metylalkoholu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
maximálny reziduálny limit pre etylalkohol poľnohospodárskeho pôvodu používaný na výrobu vodky musí spĺňať limit uvedený v bode 1 prílohy I okrem toho, že obsah metylalkoholu nesmie prekročiť 10 gramov na hektoliter 100 obj. % alkoholu.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno b
b)  Minimálny obsah alkoholu vodky je 37,5 obj. %.
b)  Obsah alkoholu vodky je najmenej 37,5 obj. % a najviac 80 %.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno b a (nové)
ba)  Vodka sa neprifarbuje.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – odsek 15 – písmeno d
d)  V opise, prezentácii alebo označení vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo zemiakov alebo obilnín, sa uvádza označenie „vyrobené z...“, ktoré sa doplní o názov surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.
d)  V opise, prezentácii alebo označení vodky, ktorá sa nevyrobila výlučne zo zemiakov alebo obilnín alebo obidvoch, sa uvádza označenie „vyrobené z...“, ktoré sa doplní o názov surovín použitých na výrobu etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – bod 15 – písmeno d a (nové)
da)  Vodka môže byť sladená na dotvorenie konečnej chuti. Konečný výrobok však nesmie obsahovať viac ako 10 g sladidiel na liter, vyjadrených ako ekvivalent invertovaného cukru.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 15 – písmeno d b (nové)
db)  Obchodný názov môže byť prípadne „vodka“ v ktoromkoľvek členskom štáte.
(Slovo vodka“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod i
i)  vyrába sa maceráciou čiastočne vykvaseného alebo nevykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia uvedených v bode ii), pričom možno pridať najviac 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu alebo destilačného výrobku (alebo ich zmesi) pochádzajúcich z toho istého ovocia na každých 100 kg vykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %;
i)  vyrába sa maceráciou čiastočne vykvaseného alebo nevykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia uvedených v bode ii), pričom možno pridať najviac 20 litrov etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu alebo destilačného výrobku alebo ich kombinácie pochádzajúcich z toho istého ovocia na každých 100 kg vykvaseného ovocia alebo bobuľovitého ovocia, po ktorom nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %;
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 9
–  jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia L.),
–  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 10
–  jarabina oskurošová (Sorbus domestica L.),
–  (Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 16 – písmeno a – bod ii – zarážka 32 a (nová)
–   arónia (Aronia MEDIK.),
–   čremcha obyčajná (Prunus padus L.).
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – písmeno a
a)  Geist (s použitím názvu ovocia alebo použitých surovín) je liehovina, ktorá sa získava maceráciou nekvaseného ovocia a bobuľovitého ovocia uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo nekvasenej zeleniny, orechov alebo iných rastlinných surovín, ako sú napr. byliny alebo ružové lupienky, v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %.
a)  Geist (s použitím názvu ovocia alebo použitých surovín) je liehovina, ktorá sa získava maceráciou nekvaseného ovocia a bobuľovitého ovocia uvedených v kategórii 16 písm. a) bode ii) alebo nekvasenej zeleniny, orechov, húb alebo iných rastlinných surovín, ako sú napr. byliny alebo ružové lupienky, v etylalkohole poľnohospodárskeho pôvodu, po ktorej nasleduje destilácia na menej ako 86 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – názov
17.  Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)
17.   Geist (s názvom ovocia alebo použitej suroviny)
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 17 – písmeno c a (nové)
ca)  Použitie výrazu „-geist“ pred iným pojmom ako ovocie zostáva v sektore liehovín prípustné ako vymyslený názov.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 19 – písmeno a
a)  Liehoviny aromatizované borievkami sú liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obilného destilátu alebo destilátu z obilia (alebo ich zmesi) plodmi borievky obyčajnej alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.).
a)  Liehoviny aromatizované borievkami sú liehoviny, ktoré sa vyrábajú aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo obilného destilátu alebo destilátu z obilia alebo ich kombinácie plodmi borievky obyčajnej alebo borievky cédrovitej (Juniperus communis L. alebo Juniperus oxicedrus L.).
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 20 – názov
20.  Gin
20.  Gin
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 21 – názov
21.  Destilovaný gin
21.  Destilovaný gin
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 21 – písmeno a – bod ii
ii)  zmes výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na aromatizovanie destilovaného ginu možno použiť aj aromatické látky alebo aromatické prípravky alebo oboje stanovené v kategórii 20 písm. c).
ii)  kombinácia výrobku takejto destilácie a etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu s rovnakým zložením, čistotou a obsahom alkoholu; na aromatizovanie destilovaného ginu možno použiť aj aromatické látky alebo aromatické prípravky alebo oboje stanovené v kategórii 20 písm. c).
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 22 – názov
22.  London gin
22.  London gin
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 22 – písmeno c
c)  Výraz London gin možno doplniť výrazom „dry“ (suchý).
c)  Výraz London gin môže zahŕňať výraz „dry“ (suchý).
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 24 – názov
24.  Akvavit alebo aquavit
24.  Akvavit alebo aquavit
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 26 – názov
26.  Pastis
26.  Pastis
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 27 – názov
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 28 – názov
28.  Anis
28.  Anis
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 28 – písmeno b
b)  Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis je 37 obj. %.
b)  Minimálny obsah alkoholu liehoviny anis je 35 obj. %.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 29 – názov
29.  Destilovaný anis
29.  Destilovaný anis
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 30 – názov
30.  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter
30.  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 30 – písmeno a
a)  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter sú liehoviny s prevládajúcou horkou chuťou, vyrobené aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu aromatickými látkami.
a)  Liehoviny s horkou chuťou alebo bitter sú liehoviny s prevládajúcou horkou chuťou, vyrobené aromatizovaním etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu aromatickými látkami, aromatickými prípravkami alebo obidvomi.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 31 – písmeno d a (nové)
da)  Maximálny obsah cukru v aromatizovanej vodke je 100 g na liter liehoviny, vyjadrený ako invertný cukor.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 31 – písmeno d b (nové)
db)  Slovo vodka sa vo všetkých úradných jazykoch Únie môže nahradiť slovom vodka.
(Slovo vodka“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno a – bod ii
ii)  sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich zmesi a ku ktorým sa pridala jedna alebo viaceré arómy, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.
ii)  sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu alebo destilátu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo jednej alebo viacerých liehovín alebo ich kombinácie a ku ktorým sa pridala jedna alebo viaceré arómy, výrobky poľnohospodárskeho pôvodu alebo potraviny.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno d – odsek 2 a (nový)
Obchodný názov môže byť prípadne „likér“ v ktoromkoľvek členskom štáte.
(Slovo likér“ sa bude písať kurzívou ak bude prijaté.)
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 32 – písmeno d a (nové)
da)  Obchodné označenie likér alebo liqueur môže byť doplnené aj o názov arómy alebo potraviny používanej pri príprave výrobku.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 34 – názov
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 35 – názov
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 36 – názov
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 37 – názov
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 38 – názov
38.   Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán
31a.   Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán
(Kategóriu „Liehovina aromatizovaná trnkami alebo Pacharán“ treba presunúť medzi kategóriu 31 „Vodka“ a kategóriu 32 „Likér“.)
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 39 – názov
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 39 – písmeno a – bod ii
ii)  má minimálny obsah cukru 370 gramov na liter vyjadreného ako invertovaný cukor;
ii)  má minimálny obsah cukru 350 gramov na liter vyjadreného ako invertovaný cukor;
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 40 – názov
40.  Maraschino, marrasquino alebo maraskino
40.  Maraschino, marrasquino alebo maraskino
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 41 – názov
41.  Nocino
41.  Nocino
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – názov
42.  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat
42.  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno a
a)  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, ktorá sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich zmesi a ktorej zložkami sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah čistého vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku.
a)  Vaječný likér alebo advocaat, avocat alebo advokat je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, ktorá sa vyrába z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich kombinácie a ktorej zložkami sú vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah čistého vaječného žĺtka musí byť 140 gramov na liter konečného výrobku. V prípade, že sa použijú iné vajcia ako vajcia sliepok druhu Gallus, malo by to byť uvedené na etikete.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno c
c)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať len aromatické látky a aromatické prípravky.
c)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať len potraviny s aromatickými vlastnosťami, prírodné aromatické látky a aromatické prípravky.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 42 – písmeno c a (nové)
ca)  Na výrobu vaječného likéru alebo liehoviny advocaat, avocat alebo advokat možno používať smotanu.
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 43 – písmeno a
a)  Likér s vajcom je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, získaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich zmesi, ktorej charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.
a)  Likér s vajcom je aromatizovaná alebo nearomatizovaná liehovina, získaná z etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, destilátu alebo liehoviny alebo ich kombinácie, ktorej charakteristické zložky sú kvalitný vaječný žĺtok, vaječný bielok a cukor alebo med. Minimálny obsah cukru alebo medu je 150 gramov na liter liehoviny vyjadreného ako invertovaný cukor. Minimálny obsah vaječného žĺtka musí byť 70 gramov na liter konečného výrobku.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 44 – názov
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 45 – názov
45.  Väkevä glögi alebo spritglögg
45.  Väkevä glögi alebo spritglögg
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Príloha II – časť I – kategória 46 – názov
46.  Berenburg alebo Beerenburg
46.  Berenburg alebo Beerenburg
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Príloha II – časť II – bod 2 a (nový)
2a.  Guignolet Kirsch sa vyrába vo Francúzsku a získava sa zmiešaním guignoletu a čerešňového destilátu, pričom minimálne 3 % celkového objemu čistého alkoholu v konečnom výrobku pochádzajú z čerešňového destilátu. Minimálny obsah alkoholu liehoviny Guignolet Kirsch je 15 obj. %. Pokiaľ ide o označovanie a prezentáciu, slovo Guignolet sa musí uvádzať pri prezentácii a označovaní písmenami rovnakého typu, veľkosti a farby ako slovo Kirsch, pričom obe slová musia byť v tom istom riadku a v prípade fliaš na prednej etikete. Informácie o alkoholickom zložení musia obsahovať údaje o percentuálnom podiele čistého alkoholu, ktorý guignolet a kirsch predstavujú z celkového objemu alkoholu v liehovine Guignolet Kirsch.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Príloha Il a (nová)
PRÍLOHA IIa
SYSTÉM DYNAMICKÉHO DOZRIEVANIA „CRIADERAS Y SOLERA“
Systém dynamického dozrievania „criaderas y solera“ spočíva vo vykonávaní pravidelnej extrakcie porcie brandy obsiahnutého v každom z dubových sudov a nádob, ktoré tvoria škálu dozrievania, a príslušné doplnenie o brandy extrahovaného z predchádzajúcej škály dozrievania.
Vymedzenia
Škály dozrievania: Každá skupina dubových sudov a nádob s rovnakou úrovňou zrenia, ktorými brandy postupuje v priebehu svojho procesu dozrievania. Každá škála je známa ako „criadera“, s výnimkou poslednej, pred expedíciou brandy, známej ako „solera“.
Extrakcia: Čiastočný objem brandy odčerpaný z každého dubového suda a nádoby v škále dozrievania na jeho vypustenie do dubových sudov alebo nádob v nasledujúcej škále dozrievania alebo, v prípade „solera“, na jeho expedíciu.
Dopĺňanie: Objem brandy z dubových sudov a nádob danej škály dozrievania, ktorý je obsiahnutý a zmiešaný s obsahom dubových sudov a nádob nasledujúcej škály dozrievania.
Priemerné dozrievanie: Obdobie zodpovedajúce rotácii celkového množstva brandy, ktoré prechádza procesom dozrievania, vypočítané ako pomer medzi celkovým objemom brandy obsiahnutého vo všetkých škálach dozrievania a objemom extrakcií z poslednej škály – solera – za jeden rok.
Priemerný vek brandy odčerpaného zo solery možno vypočítať podľa tohto vzorca: ̅𝑡̅ = Vt/Ve
Kde:
− 𝑡̅ je priemerný vek vyjadrený v rokoch,
− Vt je celkový objem zásob v systéme dozrievania, vyjadrený v litroch čistého alkoholu,
− Ve je celkový objem výrobku extrahovaného na prepravu počas roka, vyjadrený v litroch čistého alkoholu.
Minimálne priemerné dozrievanie: V prípade dubových sudov a nádob s objemom menším ako 1 000 litrov sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná dvojnásobku počtu škál v systéme alebo je nižší, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dozrievala rovnako alebo dlhšie ako šesť mesiacov.
V prípade dubových sudov a nádob s objemom 1 000 litrov alebo viac sa počet ročných extrakcií a doplnení rovná dvojnásobku počtu škál v systéme alebo je nižší, s cieľom zabezpečiť, aby najmladšia zložka dozrievala rovnako alebo dlhšie ako jeden rok.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0021/2018).

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia