Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/0392(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0021/2018

Predložena besedila :

A8-0021/2018

Razprave :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Obrazložitev glasovanja
PV 13/03/2019 - 11.14

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Sprejeta besedila
PDF 797kWORD 118k
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj Končna izdaja
Opredelitev, predstavitev in označevanje žganih pijač ter zaščita njihovih geografskih označb ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 1. marca 2018, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil ter zaščiti geografskih označb žganih pijač (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnja žganih pijač je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo s kmetijskim sektorjem.
(3)  Ukrepi, ki veljajo za žgane pijače, bi morali prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov, odpravi nesorazmerja informacij, preprečevanju goljufivega ravnanja ter doseganju preglednosti trga in poštene konkurence. Morali bi varovati ugled, ki so ga žgane pijače Unije dosegle na trgu Unije in svetovnem trgu, z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač, ter večjih zahtev po varstvu potrošnikov in informiranju. Treba bi bilo upoštevati tudi tehnološke inovacije v zvezi z žganimi pijačami, kadar te inovacije prispevajo k izboljšanju kakovosti, brez vplivanja na tradicionalni značaj zadevnih žganih pijač. Proizvodnjo žganih pijač ureja Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a, Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1b in Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta1c ter je tesno povezana s kmetijskim sektorjem. Poleg tega, da predstavlja pomembno prodajno možnost za kmetijski sektor Unije, je ta povezava odločilna za kakovost, varnost in sloves žganih pijač, proizvedenih v Uniji. Regulativni okvir bi zato moral poudarjati to tesno povezavo z agroživilskim sektorjem.
____________________________
1a Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 31, 1.2.2002, str. 1).
1b Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).
1c Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter sklepa Sveta 92/438/EGS (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)   Za žgane pijače se uporabljajo posebni ukrepi, ki se razlikujejo od splošnih predpisov, predvidenih za agroživilski sektor. Posebne značilnosti se v tem primeru nanašajo na ohranjanje tradicionalnih načinov proizvodnje, tesno povezavo s kmetijskim sektorjem, uporabo zelo kakovostnih proizvodov in zavezanost zaščiti varnosti potrošnika, glede katerih so se v sektorju obvezali, da se jim ne bodo nikoli odpovedali.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.
(4)  Za zagotovitev enotnejšega pristopa v zakonodaji o žganih pijačah, bi morala ta uredba postaviti jasna merila za opredelitev, predstavitev in označevanje ter zaščito geografskih označb žganih pijač, brez poseganja v raznolikost uradnih jezikov in abeced v Uniji. Prav tako bi morala ta uredba določiti pravila o uporabi etanola ali destilatov kmetijskega porekla v proizvodnji alkoholnih pijač in o uporabi prodajnih poimenovanj žganih pijač pri predstavitvi in označevanju živil.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 15
(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Takšne navedbe porekla bi morale upoštevati usklajena merila. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.
(15)  V nekaterih primerih nosilci živilske dejavnosti morda morajo ali želijo navesti poreklo žganih pijač, da s tem pozornost potrošnikov usmerijo na lastnosti svojega proizvoda. Zato bi bilo treba za predstavitev in označevanje žganih pijač predvideti posebne določbe o navedbi države porekla ali kraja izvora.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12.
(17)  Glede zaščite geografskih označb je pomembno, da se ustrezno upošteva Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljnjem besedilu: sporazum TRIPS), zlasti člena 22 in 23 Sporazuma, in Splošni sporazum o tarifah in trgovini (v nadaljnjem besedilu: sporazum GATT), ki sta bila odobrena s Sklepom Sveta 94/800/ES12. Da bi izboljšali zaščito označb in učinkovitost preprečevanja ponarejanja, bi morala tovrstna zaščita veljati tudi za blago, ki potujejo čez carinsko ozemlje Unije.
__________________
__________________
12 Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).
12 Sklep Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986–1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL L 336, 23.12.1994, str. 1).
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.
(18)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta13 se ne uporablja za žgane pijače. Zato bi bilo treba določiti pravila o zaščiti geografskih označb žganih pijač. Geografske označbe, ki določajo žgane pijače kot pijače s poreklom z ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, katerih določena kakovost, sloves, tradicionalni načini predelave in proizvodnje ali druge značilnosti žganih pijač se pripisujejo zlasti geografskemu poreklu, bi morala registrirati Komisija.
_________________
_________________
13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).
13 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343, 14.12.2012, str. 1).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 18 a (novo)
(18a)  Za žgane pijače z geografsko označbo, proizvedene iz vin brez zaščitene označbe porekla in registrirane v skladu s to uredbo, bi se morala uporabljati enaka orodja za upravljanje, povezana s pridelovalno zmogljivostjo, kot so določena v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.
_______________________
1a Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih zaščitenih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na bolj izčrpnih in dobro preizkušenih postopkih za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v elektronski obliki, bi bilo treba vzpostaviti elektronski register geografskih označb.
(19)  Določiti bi bilo treba postopke za registracijo, spremembo in morebiten preklic geografskih označb Unije ali tretje države v skladu s sporazumom TRIPS, hkrati pa bi bilo treba samodejno priznati status obstoječih registriranih geografskih označb Unije. Da bi se postopkovna pravila o geografskih označbah uskladila v vseh zadevnih sektorjih, bi morali takšni postopki za žgane pijače temeljiti na podobnih postopkih, ki se uporabljajo za kmetijske proizvode in živila iz Uredbe (EU) št. 1151/2012, ob upoštevanju posebnosti žganih pijač. Za poenostavitev postopkov registracije in zagotovitev, da so informacije za nosilce živilske dejavnosti in potrošnike na voljo v preglednem, izčrpnem in lahko dostopnem elektronskem registru geografskih označb z enako pravno vrednostjo kot jo ima Priloga III k Uredbi (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala samodejno registrirati geografske označbe, registrirane v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008. Komisija bi morala dokončati preverjanje geografskih označb iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 110/2008 v skladu s členom 20 navedene uredbe, pred začetkom veljavnosti te uredbe.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Organi držav članic bi morali biti odgovorni za zagotovitev skladnosti s to uredbo, Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje takšne skladnosti. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.
(20)  Ohranjanje visoke ravni kakovosti je bistveno za ohranitev ugleda in vrednosti sektorja žganih pijač. Organi držav članic bi morali biti odgovorni za ohranjanje ravni kakovosti, tako da zagotavljajo skladnost s to uredbo. Komisiji pa bi bilo treba omogočiti spremljanje in preverjanje skladnosti, da bi zagotovila njeno enotno uporabo. Zato bi si morale Komisija in države članice med seboj izmenjavati informacije.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 21
(21)  Ob uporabi politike kakovosti in za zagotovitev visoke ravni kakovosti žganih pijač in raznolikosti v sektorju žganih pijač bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v zvezi z opredelitvijo, predstavitvijo in označevanjem žganih pijač, proizvedenih na njihovem ozemlju, sprejmejo strožja pravila od tistih, določenih v tej uredbi.
(21)  Ob uporabi politike kakovosti in za zagotovitev visoke ravni kakovosti žganih pijač in raznolikosti v sektorju žganih pijač bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v zvezi s proizvodnjo, opredelitvijo, predstavitvijo in označevanjem žganih pijač, proizvedenih na njihovem ozemlju, sprejmejo strožja pravila od tistih, določenih v tej uredbi.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila zaščita geografskih označb, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.
(22)  Da bi se upoštevale spreminjajoče se zahteve potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj zadevnih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, tradicionalnih postopkov staranja in, v posebnih primerih, zakonodaje tretjih držav uvoznic ter da bi se zagotovila polna zaščita geografskih označb, obenem pa bi se upoštevala pomembnost tradicionalnih praks, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s spremembami ali odstopanji od tehničnih opredelitev in zahtev kategorij žganih pijač ter posebnih pravil, ki veljajo za nekatere od njih, iz poglavja I te uredbe, označevanjem in predstavitvijo iz poglavja II te uredbe, geografskimi označbami iz poglavja III te uredbe ter preverjanji in izmenjavo informacij iz poglavja IV te uredbe.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
(23)  Za hiter odziv na gospodarski in tehnološki razvoj v zvezi z žganimi pijačami iz te uredbe, ki niso razvrščene v kategorije in za katere niso določene tehnične specifikacije, s katerimi bi se zaščitili potrošniki in ekonomski interesi proizvajalcev ter poenotile zahteve glede proizvodnje in kakovosti za navedene žgane pijače, bi bilo treba v zvezi z dodajanjem, pod določenimi pogoji, novih kategorij žganih pijač na seznam tistih, ki so navedene v delu I oziroma delu II Priloge II k tej uredbi, in njihovimi tehničnimi specifikacijami, na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe.
črtano
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – uvodni del
(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod:
(i)  bodisi neposredno z uporabo ene od naslednjih metod, posamezno ali v kombinaciji:
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 2
–  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali mešanicah le-teh v smislu te uredbe,
–  maceracije ali podobne obdelave rastlinskih snovi v etanolu kmetijskega porekla, destilatih kmetijskega porekla, žganih pijačah ali kombinacijah le-teh v smislu te uredbe,
Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka i – alinea 3 – uvodni del
–  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam katerega od naslednjih elementov:
–  dodajanja etanolu kmetijskega porekla, destilatom kmetijskega porekla ali žganim pijačam enega ali več naslednjih elementov:
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – uvodni del
(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači katerega od naslednjih:
(ii)  bodisi z dodajanjem žgani pijači katerega od naslednjih, posamezno ali v kombinaciji:
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – točka d – točka ii – alinea 4 a (novo)
–  pijač;
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del
(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano s katerim od naslednjih:
(3)  „mešanica“ pomeni žgano pijačo, ki je navedena v delu I Priloge II ali ki ustreza geografski označbi, mešano z enim ali več od naslednjih:
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka b a (novo)
(ba)  etilnega alkohola kmetijskega porekla;
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4 – uvodni del
(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje katerega od naslednjih:
(4)  „sestavljeni izraz“ pomeni kombinacijo izrazov prodajnega poimenovanja žgane pijače iz dela I Priloge II ali izrazov geografske označbe, ki opisujejo žgano pijačo, iz katere izhaja ves alkohol končnega proizvoda, in vključuje enega ali več od naslednjih:
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6
(6)  „geografska označba“ pomeni označbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;
(6)  „geografska označba“ pomeni ime, ki je bilo registrirano v skladu s to uredbo, ki določa žgano pijačo kot pijačo s poreklom iz ozemlja države ali iz regije ali kraja tega ozemlja, pri čemer se določena kakovost, sloves ali druge značilnosti te žgane pijače pripisujejo zlasti njenemu geografskemu poreklu;
Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 7
(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača;
(7)  „specifikacija proizvoda“ pomeni dokumentacijo, ki se priloži zahtevku za zaščito geografske označbe in določa specifikacije, ki jih mora izpolnjevati zadevna žgana pijača, ter ustreza „tehničnemu dokumentu“ iz Uredbe (ES) št. 110/2008;
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 a (novo)
(11a)  „skupina“ pomeni združenje proizvajalcev, predelovalcev ali uvoznikov žganih pijač, ki se organizirajo sektorsko in ustvarjajo pomemben prihodek.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 11 b (novo)
(11b)  „kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1
1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi alkoholnih pijač, je etanol kmetijskega porekla.
1.  Alkohol, ki se uporablja pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, je etanol kmetijskega porekla.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2
2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji alkoholnih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi alkoholnih pijač, so izključno kmetijskega porekla.
2.  Destilati, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač in za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, ki se uporabljajo pri pripravi žganih pijač, so izključno kmetijskega porekla.
Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)
2a.  Pri trženju etanola ali destilata kmetijskega porekla se surovine, iz katerih se pridobivata, navedejo v njihovih elektronskih spremnih dokumentih.
Sprememba 30
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1 – točka e
(e)  sladkajo se samo v skladu s točko 3 Priloge I in zato, da se zaokroži končni okus proizvoda.
(e)  se ne sladkajo, razen, da se zaokroži končni okus proizvoda. Največja količina sladil, izraženih kot invertni sladkor, ne presega mejnih vrednosti, določenih za vsako kategorijo v Prilogi II
Sprememba 31
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2 – točka e
(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I, ob upoštevanju zadevne zakonodaje držav članic.
(e)  lahko so sladkane.
Sprememba 32
Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka e
(e)  lahko so sladkane v skladu z določenimi značilnostmi proizvoda in v skladu s točko 3 Priloge I.
(e)  lahko so sladkane.
Sprememba 33
Predlog uredbe
Člen 5
Člen 5
Člen 5
Prenos pooblastil
Prenos pooblastil
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi s:
1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi s:
(a)   spremembo tehničnih opredelitev, določenih v Prilogi I;
(a)  spremembo tehničnih opredelitev, določenih v Prilogi I.
(b)  spremembo zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.
Delegirani akti iz točk (a) in (b) prvega pododstavka so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.
Delegirani akti iz točke (a) prvega pododstavka sicer upoštevajo pomembnost tradicionalnih praks v državi članici, a so omejeni na izpolnitev dokazanih potreb, ki izhajajo iz razvijajočega se povpraševanja potrošnikov, tehnološkega napredka in razvoja ustreznih mednarodnih standardov ali potreb po inovacijah proizvodov.
2.  Komisija je v skladu s členom 43 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z dodajanjem novih kategorij žganih pijač v Prilogo II.
Nova kategorija se lahko doda pod naslednjimi pogoji:
(a)  trženje žgane pijače pod določenim imenom in v skladu z enotnimi tehničnimi specifikacijami je ekonomsko in tehnično nujno za zaščito interesov potrošnikov in proizvajalcev;
(b)  žgana pijača ima velik tržni delež v vsaj eni državi članici;
(c)  ime nove kategorije je ime, ki se splošno uporablja, ali, če to ni mogoče, opisno ime, ki se zlasti nanaša na surovino, ki se uporablja za proizvodnjo žgane pijače;
(d)  tehnične specifikacije za novo kategorijo se določijo in temeljijo na oceni obstoječe kakovosti in proizvodnih parametrov, ki se uporabljajo na trgu Unije. Pri določanju tehničnih specifikacij se spoštuje veljavna zakonodaja Unije o varstvu potrošnikov in upoštevajo vsi zadevni mednarodni standardi. Zagotavljajo lojalno konkurenco med vsemi proizvajalci v Uniji in dober ugled žganih pijač iz Unije.
3.  Komisijo se tudi pooblasti, da v izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države, sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, in sicer v zvezi z odstopanji od zahtev za tehnične opredelitve iz Priloge I, zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.
3.  Komisijo se tudi pooblasti, da v izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države, sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, in sicer v zvezi z odstopanji od zahtev za tehnične opredelitve iz Priloge I, zahtev za kategorije žganih pijač iz dela I Priloge II in posebnih pravil za nekatere žgane pijače, navedene v delu II Priloge II.
Sprememba 34
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Imena surovin ali rastlinska imena, ki so rezervirana za označbe določenih kategorij proizvodov žganih pijač, se sme pri vseh živilih, tudi žganih pijačah, uporabljati za opis in predstavitev, če se predvsem v primeru žganih pijač zagotovi, da ne pride do zavajanja potrošnikov.
Sprememba 35
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač od 15 do 47 iz dela I Priloge II, se lahko prodaja pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.
3.  Če žgana pijača izpolnjuje zahteve, ki so določene za več kot eno od kategorij žganih pijač, naštetih v delu I Priloge II, se lahko da na trg pod enim ali več prodajnimi poimenovanji, navedenimi pod temi kategorijami.
Sprememba 36
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – uvodni del
Če se prodajno poimenovanje dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:
Če se pravno ime dopolni ali nadomesti v skladu s točko (a) prvega pododstavka, se lahko geografska označba iz navedene točke nadomesti le z:
Sprememba 37
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka a
(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), ali
(a)  izrazi, ki so bili 20. februarja 2008 že v uporabi za obstoječe geografske označbe v smislu člena 34(1), vključno z izrazi, ki se tradicionalno uporabljajo v državah članicah za označevanje proizvodov, ki imajo zaščiteno označbo porekla v skladu z nacionalno zakonodajo ali
Sprememba 38
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka b
(b)  izrazi, navedenimi v ustrezni specifikaciji proizvoda.
(b)  katerimi koli izrazi, ki so dovoljeni v ustrezni specifikaciji proizvoda.
Sprememba 39
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a
(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola, ki je lahko prisoten v aromah, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil, in
(a)  alkohol, uporabljen pri proizvodnji živil, izvira izključno iz žganih pijač, na katere se nanaša sestavljeni izraz ali sklicevanje(a), razen etanola kmetijskega porekla, ki se lahko uporablja kot nosilec arom, ki se uporabljajo pri proizvodnji teh živil; ter
Sprememba 40
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 5
5.  Sklicevanje na katero koli kategorijo žgane pijače ali geografsko označbo za predstavitev živila ni v isti vrstici kot prodajno poimenovanje proizvoda. Brez poseganja v drugi pododstavek člena 10(3) se za predstavitev alkoholnih pijač sklicevanje navede z manjšo velikostjo pisave od tiste uporabljene za navedbo prodajnega poimenovanja in sestavljenega izraza.
5.  Brez poseganja v člen 13(1) Uredbe (EU) št. 1169/2011 sklicevanje na katero koli kategorijo žgane pijače ali geografsko označbo za predstavitev živila ni v isti vrstici kot prodajno poimenovanje proizvoda. Brez poseganja v drugi pododstavek člena 10(3) te uredbe se za predstavitev alkoholnih pijač sklicevanje navede z manjšo velikostjo pisave od tiste uporabljene za navedbo prodajnega poimenovanja in sestavljenega izraza.
Sprememba 41
Predlog uredbe
Člen 9 a (novo)
Člen 9a
Označevanje ob dodajanju alkohola
Kadar je bil žgani pijači, našteti v kategorijah od 1 do 14 Priloge II, dodan razredčen ali nerazredčen alkohol, kakor je opredeljeno v točki (4) Priloge I, ta žgana pijača nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“. V nobeni obliki ne sme nositi imena, ki je rezervirano za kategorije od 1 do 14.
Sprememba 42
Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1
Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“.
Mešanica nosi prodajno poimenovanje „žgana pijača“, ki je prikazano jasno na vidnem mestu na označbi.
Sprememba 43
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3
3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da se je žgana pijača starala pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva.
3.  Čas zorenja ali staranja se v predstavitvi ali označevanju žgane pijače lahko navede le, če se nanaša na najmlajšo alkoholno sestavino, in pod pogojem, da so bile vse dejavnosti staranja žgane pijače pod nadzorom davčnih organov države članice ali nadzorom, ki daje enakovredna jamstva. Komisija vzpostavi javni register s seznamom organov, ki so v posameznih državah članicah zadolženi za nadzor staranja.
Sprememba 44
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Kadar je v predstavitvi ali označevanju naveden čas zorenja ali staranja žgane pijače, ga je treba navesti tudi v elektronskem spremnem dokumentu.
Sprememba 45
Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3 b (novo)
3b.  Z odstopanjem od odstavka 3 tega člena se lahko v primeru brandyja, staranega po dinamičnem sistemu staranja oziroma sistemu „criaderas y solera“, povprečna starost, izračunana v skladu s Prilogo IIa, v predstavitvi ali označevanju navede samo, če je bilo staranje brandyja predmet sistema nadzora, ki ga je odobril pristojni organ. Povprečna starost na označevanju brandyja je izražena v letih in vključuje sklic na sistem „criaderas y solera“.
Sprememba 46
Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1
1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza državi ali ozemlju porekla v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta16.
1.  Kadar je navedeno poreklo žgane pijače, to ustreza kraju ali območju, kjer je bila izvedena faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, s katerim je žgana pijača dobila značaj in bistvene lastnosti.
__________________
16Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).
Sprememba 47
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)
Brez poseganja v prvi odstavek se lahko v primeru žganih pijač, proizvedenih v Uniji in namenjenih za izvoz, geografske označbe in izrazi, napisani v ležečem tisku, iz Priloge II dopolnijo s prevodi, če to zahteva zakonodaja države uvoznice.
Sprememba 48
Predlog uredbe
Člen 14
Člen 14
Člen 14
Uporaba znaka Unije za zaščitene geografske označbe
Uporaba znaka Unije za geografske označbe
Znak Unije za zaščiteno geografsko označbo se lahko uporablja za označevanje in predstavitev žganih pijač.
Znak Unije za zaščitene geografske označbe, sprejet s členom 12(7) Uredbe (EU) št. 1151/2012, se lahko uporablja za predstavitev in označevanje žganih pijač z geografsko označbo.
Sprememba 49
Predlog uredbe
Člen 16
Člen 16
Člen 16
Prenos pooblastil
Prenos pooblastil
1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:
1.  Da bi se upoštevali razvijajoče se povpraševanje potrošnikov, tehnološki napredek, razvoj ustreznih mednarodnih standardov in potreba po izboljšanju ekonomskih pogojev proizvodnje in trženja, obenem pa bi se zagotovilo varstvo potrošnikov in bi se upoštevale tradicionalne prakse, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, in sicer v zvezi s:
(a)  spremembami pravil glede označb žganih pijač v zvezi s sestavljenimi izrazi ali sklicevanji;
(a)  spremembami pravil glede označb žganih pijač v zvezi s sestavljenimi izrazi ali sklicevanji;
(b)  spremembami pravil glede predstavitve in označevanja mešanic in
(b)  spremembami pravil glede predstavitve in označevanja mešanic in
(c)  posodobitvijo in dopolnitvijo referenčnih metod Unije za analizo žganih pijač.
(c)  posodobitvijo in dopolnitvijo referenčnih metod Unije za analizo žganih pijač.
2.  Zaradi upoštevanja tradicionalnih postopkov staranja v državah članicah se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od člena 11(3) glede specifikacije časa zorenja ali staranja v predstavitvi ali označevanju žgane pijače.
2.  Zaradi upoštevanja tradicionalnih postopkov staranja v državah članicah se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od člena 11(3) glede specifikacije časa zorenja ali staranja v predstavitvi ali označevanju žgane pijače.
3.  V izjemnih primerih, kadar tako zahteva zakonodaja tretje države uvoznice, se Komisijo v skladu s členom 43 pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od določb o predstavitvi in označevanju iz tega poglavja.
Sprememba 50
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1
1.  Zaščitene geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.
1.  Geografske označbe lahko uporablja vsak izvajalec dejavnosti, ki trži žgano pijačo, proizvedeno v skladu z ustrezno specifikacijo proizvoda.
Sprememba 51
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – uvodni del
2.  Zaščitene geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:
2.  Geografske označbe in žgane pijače, ki uporabljajo ta zaščitena imena v skladu s specifikacijo proizvoda, so zaščitene pred:
Sprememba 52
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka a – točka i
(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, ali
(i)  za primerljive proizvode, ki niso v skladu s specifikacijo proizvoda za zaščiteno ime, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine, ali
Sprememba 53
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka b
(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno;
(b)  vsako zlorabo, posnemanjem ali navajanjem, tudi če je navedeno pravo poreklo proizvodov ali storitev ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz, kot so „vrsta“, „tip“, „sorta“ „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali podobno, tudi kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavine;
Sprememba 54
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 2 – točka c
(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja na notranji ali zunanji strani embalaže, v reklamnem gradivu ali dokumentih v zvezi z zadevnim proizvodom in pred uporabo embalaže, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;
(c)  vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, značaja, sestavin ali bistvenih lastnosti proizvoda, ki se uporablja pri predstavitvi ali označevanju proizvoda, ki lahko ustvari napačen vtis o njegovem poreklu;
Sprememba 55
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3
3.  Zaščitene geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).
3.  Geografske označbe v Uniji ne morejo postati generične v smislu člena 32(1).
Sprememba 56
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Zaščita geografskih označb iz odstavka 2 se uporablja tudi za blago, ki prihaja na carinsko ozemlje Unije, ne da bi bilo v Uniji sproščeno v prosti promet.
Sprememba 57
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4
4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe zaščitenih geografskih označb iz odstavka 2.
4.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo nezakonite uporabe geografskih označb iz odstavka 2.
Sprememba 58
Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)
4a.  Države članice lahko določbe iz členov 61 do 72 Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov uporabljajo za območja, na katerih se proizvaja vino, primerno za proizvodnjo žganih pijač z geografsko označbo. Za namene teh določb se lahko ta območja obravnavajo kot območja, na katerih se lahko proizvaja vino z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.
Sprememba 59
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka e
(e)  opis metode pridobivanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi skupina vložnikov in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;
(e)  opis metode proizvajanja žgane pijače ter, kjer je to primerno, pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kakor tudi informacije o pakiranju, če tako določi vložnik ali skupina vložnikov (v nadaljnjem besedilu skupaj: vložnik) in zadostno utemelji za posamezni proizvod, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali nadzora, ob upoštevanju prava Unije zlasti s področja prostega pretoka blaga in prostega opravljanja storitev;
Sprememba 60
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1 – točka f
(f)  podrobne podatke, ki dokazujejo povezavo med določeno kakovostjo, slovesom ali drugo značilnostjo žgane pijače in geografskim območjem iz točke (d);
(f)  podrobnosti, ki potrjujejo povezavo z geografskim okoljem ali geografskim poreklom;
Sprememba 61
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka a
(a)  imena in naslove skupine vložnikov ter organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo upoštevanje določb iz specifikacije proizvoda;
(a)  imena in naslove vložnika ter organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo upoštevanje določb iz specifikacije proizvoda;
Sprememba 62
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c – točka i
(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: ime, opis žgane pijače, vključno s posebnimi pravili o pakiranju in označevanju, kjer je ustrezno, ter jedrnato opredelitev geografskega območja;
(i)  glavne točke specifikacije proizvoda: ime, kategorija, opis žgane pijače, vključno s posebnimi pravili o pakiranju in označevanju, kjer je ustrezno, ter jedrnato opredelitev geografskega območja;
Sprememba 63
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka a
(a)  ime in naslov skupine vložnikov;
(a)  ime in naslov vložnika;
Sprememba 64
Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 2 – točka c
(c)  izjavo države članice, da po njenem mnenju zahtevek, ki ga je vložila skupina vložnikov in se mu lahko ugodi, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in določbe, sprejete v skladu z njo;
(c)  izjavo države članice, da po njenem mnenju zahtevek, ki ga je vložil vložnik in se mu lahko ugodi, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in določbe, sprejete v skladu z njo;
Sprememba 65
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 3
Skupni zahtevek Komisiji predloži zadevna država članica ali skupina vložnikov v zadevni tretji državi neposredno ali prek organov v navedeni tretji državi. Skupni zahtevek vključuje izjavo iz točke (c) člena 20(2), ki jo podajo vse zadevne države članice. Zahteve iz člena 20 se izpolnijo v vseh zadevnih državah članicah in tretjih državah.
Skupni zahtevek Komisiji predloži zadevna država članica ali vložnik v zadevni tretji državi neposredno ali prek organov v navedeni tretji državi. Skupni zahtevek vključuje izjavo iz točke (c) člena 20(2), ki jo podajo vse zadevne države članice. Zahteve iz člena 20 se izpolnijo v vseh zadevnih državah članicah in tretjih državah.
Sprememba 66
Predlog uredbe
Člen 21 – odstavek 5
5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži neposredno pri Komisiji ali prek organov zadevne tretje države.
5.  Kadar se zahtevek nanaša na geografsko območje v tretji državi, se zahtevek vloži pri Komisiji prek organov zadevne tretje države.
Sprememba 67
Predlog uredbe
Člen 22
Člen 22
črtano
Prehodna nacionalna zaščita
1.  Država članica lahko le prehodno odobri zaščito imena v skladu s to uredbo na nacionalni ravni, z učinkom od dneva vložitve zahtevka pri Komisiji.
2.  Takšna nacionalna zaščita preneha veljati na dan, ko je sprejeta odločitev glede registracije v skladu s to uredbo ali ko je zahtevek umaknjen.
3.  Kadar ime ni registrirano v skladu s tem poglavjem, je za posledice takšne nacionalne zaščite odgovorna le zadevna država članica.
4.  Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v skladu z odstavkom 1, imajo učinek le na nacionalni ravni in ne vplivajo na trgovino znotraj Unije ali mednarodno trgovino.
Sprememba 68
Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1
1.  Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled naj ne bi trajal več kot 12 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika pisno obvesti o razlogih za zamudo.
1.  Komisija z ustreznimi sredstvi pregleda vsak zahtevek, ki ga je prejela v skladu s členom 21, da preveri njegovo utemeljenost in izpolnjevanje pogojev iz tega poglavja. Pregled vključuje preverjanje, da v zahtevku ni očitnih napak, in naj praviloma ne bi trajal več kot 6 mesecev. Kadar pregled traja dlje, Komisija vložnika nemudoma pisno obvesti o razlogih za zamudo.
Komisija vsak mesec ali pogosteje objavi seznam imen, za katera je prejela zahtevke za registracijo, in datum njihove predložitve.
Komisija vsak mesec ali pogosteje objavi seznam imen, za katera je prejela zahtevke za registracijo, in datum njihove predložitve.
Sprememba 69
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1
1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, sprejme izvedbene akte, s katerimi zavrne zahtevek. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).
1.  Kadar Komisija na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, po pregledu, izvedenem v skladu s prvim pododstavkom člena 23(1), meni, da pogoji za registracijo niso izpolnjeni, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in z njimi zavrne zahtevek.
Sprememba 70
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 2
2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi registrira ime.
2.  Če Komisija ne prejme nobenega ugovora ali nobenega dopustnega utemeljenega ugovora v skladu s členom 24, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in z njimi registrira ime.
Sprememba 71
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka a
(a)  če je bil dogovor dosežen, registrira ime z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe postopka iz člena 44(2), ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali
(a)  če je bil dogovor dosežen, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, da registrira ime ter po potrebi spremeni informacije, objavljene v skladu s členom 23(2), če te spremembe niso bistvene, ali
Sprememba 72
Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 3 – točka b
(b)  če dogovor ni bil dosežen, sprejme izvedbene akte, s katerimi sprejme odločitev glede registracije. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).
(b)  če dogovor ni bil dosežen, sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43 in ki vsebujejo odločitev glede registracije.
Sprememba 73
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
Kadar velja nacionalna zakonodaja, se zahtevek obravnava po postopku, določenem v njej.
Sprememba 74
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 3
3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava predvsem predlagana sprememba.
3.  Pri pregledu zahtevka se obravnava samo predlagana sprememba.
Sprememba 75
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – uvodni del
Komisija lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte za preklic registracije geografske označbe v naslednjih primerih:
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli fizične ali pravne osebe s pravnim interesom, da prekliče registracijo geografske označbe v naslednjih primerih:
Sprememba 76
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1 – točka b
(b)  kadar vsaj sedem let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.
(b)  kadar vsaj sedem zaporednih let ni na trg dan noben proizvod z geografsko označbo.
Sprememba 77
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3
Izvedbeni akti iz prvega odstavka se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).
črtano
Sprememba 78
Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 3 a (novo)
Akti za preklic geografskih označb se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.
Sprememba 79
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1
Komisija brez uporabe postopka iz člena 44(2) sprejme izvedbene akte, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register).
Komisija sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, s katerimi vzpostavi in posodablja javno dostopen posodobljen elektronski register geografskih označb žganih pijač, priznanih v okviru te sheme (v nadaljnjem besedilu: register), ki nadomesti Prilogo III k Uredbi (ES) št. 110/2008 in ima njej enako pravno veljavnost. Register [vključiti opombo z neposredno povezavo na ustrezno spletno mesto] bo zagotavljal neposreden dostop do vseh specifikacij proizvoda za žgane pijače z registrirano geografsko označbo.
Sprememba 80
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 2
Komisija lahko sprejme izvedbene akte, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov za sprejemanje delegiranih aktov, ki dopolnjujejo to uredbo, v skladu s členom 43, v katerih določi podrobna pravila o obliki in vsebini registra.
Sprememba 81
Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 3
Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe.
Geografske označbe žganih pijač, proizvedenih v tretjih državah, ki so zaščitene v Uniji v skladu z mednarodnim sporazumom, katerega pogodbenica je Unija, se lahko vpišejo v register kot geografske označbe šele, ko Komisija za ta namen sprejme delegirani akt.
Sprememba 82
Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 3 a (novo)
3a.  Zaščita geografskih označb žganih pijač v skladu s členom 2 te uredbe ne posega v zaščitene geografske označbe in označbe porekla proizvodov, kot so določene v členu 93 Uredbe (EU) št. 1308/2013.
Sprememba 83
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 3
3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če proizvodne ali pripravljalne faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.
3.  Ime se ne zaščiti kot geografska označba, če faze, ki so obvezne za zadevno kategorijo žgane pijače, ne potekajo na zadevnem geografskem območju.
Sprememba 84
Predlog uredbe
Člen 34
Člen 34
Člen 34
Izvedbena pooblastila glede obstoječih zaščitenih geografskih označb
Pooblastila glede obstoječih geografskih označb
1.  Brez poseganja v odstavek 2 se geografske označbe žganih pijač, zaščitene v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.
Geografske označbe žganih pijač, zaščitene v skladu z Uredbo (ES) št. 110/2008, se samodejno zaščitijo kot geografske označbe v skladu s to uredbo. Komisija jih vključi v register.
2.  Za obdobje do dveh let po začetku veljavnosti te uredbe lahko Komisija z izvedbenimi akti na lastno pobudo prekliče zaščito geografskih označb iz člena 20 Uredbe (EU) št. 110/2008, če niso skladne s točko (6) člena 2(1). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 44(2).
Sprememba 85
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b
(b)  izvajalec nadzora v smislu točke 5 drugega pododstavka člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta19, ki deluje kot organ za certificiranje proizvodov.
(b)  pooblaščeni organ v smislu točke 5 člena 3 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta19, ki deluje kot organ za certificiranje proizvodov.
__________________
__________________
19 Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).
19 Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).
Sprememba 86
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1 – pododstavek 2
Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo nosilci živilske dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.
Ne glede na nacionalno zakonodajo držav članic stroške takega preverjanja skladnosti s specifikacijo proizvoda krijejo izvajalci dejavnosti, ki so predmet tega nadzora.
Sprememba 87
Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 5
5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost zaščitenih geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.
5.  Pristojni organi ali izvajalci iz odstavkov 1 in 2, ki pregledajo skladnost geografskih označb s specifikacijami proizvoda, so objektivni in nepristranski. Na razpolago imajo usposobljeno osebje ter sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.
Sprememba 88
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 1
1.  Postopki in zahteve iz Uredbe (ES) št. 882/2004 se smiselno uporabljajo za preglede iz členov 35 in 36 te uredbe.
1.  Postopki in zahteve iz Uredbe (EU) 2017/625 se smiselno uporabljajo za preglede iz členov 35 in 36 te uredbe.
Sprememba 89
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2
2.  Države članice zagotovijo, da so dejavnosti nadzora obveznosti v okviru tega poglavja posebej vključene v ločen oddelek večletnih nacionalnih načrtov nadzora v skladu s členi 41 do 43 Uredbe (ES) št. 882/2004.
2.  Države članice zagotovijo, da so dejavnosti nadzora obveznosti v okviru tega poglavja posebej vključene v ločen oddelek večletnih nacionalnih načrtov nadzora v skladu s členi 109 do 111 Uredbe (EU) 2017/625.
Sprememba 90
Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 3
3.  Letna poročila iz člena 44(1) Uredbe (ES) št. 882/2004 v ločenem oddelku vključujejo informacije iz navedene določbe v zvezi z nadzorom obveznosti, določenih v tej uredbi.
3.  Letna poročila iz člena 113(1) Uredbe (EU) 2017/625 v ločenem oddelku vključujejo informacije iz navedene določbe v zvezi z nadzorom obveznosti, določenih v tej uredbi.
Sprememba 91
Predlog uredbe
Člen 38
Člen 38
Člen 38
Prenos pooblastil
Prenos pooblastil
1.  Da se upoštevajo posebnosti proizvodnje na razmejenem geografskem območju, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 43 v zvezi z:
(a)  dodatnimi merili za razmejitev geografskega območja in
(b)  omejitvami in odstopanji, povezanimi s proizvodnjo na razmejenem geografskem območju.
2.  Da se zagotovita kakovost in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacija proizvoda vključuje informacije v zvezi s pakiranjem iz točke (e) člena 19 ali katero koli posebno pravilo o označevanju iz točke (h) člena 19.
3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali nosilcev živilske dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:
3.  Da se zagotovijo pravice ali zakoniti interesi proizvajalcev ali izvajalcev dejavnosti, lahko Komisija z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 43, določi naslednje:
(a)  v katerih primerih lahko en sam proizvajalec vloži zahtevek za zaščito geografske označbe;
(a)  v katerih primerih lahko en sam proizvajalec vloži zahtevek za zaščito geografske označbe;
(b)  pogoje, ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z zahtevkom za zaščito geografske označbe, predhodnim nacionalnim postopkom, pregledom s strani Komisije, postopkom ugovora in preklicem geografskih označb, tudi kadar geografsko območje obsega več kot eno državo.
(b)  pogoje, ki jih je treba izpolnjevati v zvezi z zahtevkom za zaščito geografske označbe, predhodnim nacionalnim postopkom, pregledom s strani Komisije, postopkom ugovora in preklicem geografskih označb, tudi kadar geografsko območje obsega več kot eno državo.
4.  Da se zagotovi, da specifikacije proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate informacije, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pravila, ki omejujejo informacije iz specifikacije proizvoda, kadar je takšna omejitev potrebna, da se preprečijo pretirano obsežni zahtevki za registracijo.
4.  Da se zagotovi, da specifikacije proizvodov vključujejo ustrezne in jedrnate informacije, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pravila, ki omejujejo informacije iz specifikacije proizvoda, kadar je takšna omejitev potrebna, da se preprečijo pretirano obsežni zahtevki za registracijo.
5.  Za olajšanje upravnega postopka zahtevka za spremembo, tudi kadar se sprememba nanaša na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi uvedbe obveznih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov ali zaradi naravnih nesreč oziroma slabih vremenskih razmer, uradno priznanih s strani pristojnih organov, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pogoje in zahteve za postopek v zvezi s spremembami, ki jih morajo odobriti države članice in Komisija.
5.  Za olajšanje upravnega postopka zahtevka za spremembo, tudi kadar se sprememba nanaša na začasno spremembo specifikacije proizvoda zaradi uvedbe obveznih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov ali zaradi naravnih nesreč oziroma slabih vremenskih razmer, uradno priznanih s strani pristojnih organov, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi pogoje in zahteve za postopek v zvezi s spremembami, ki jih morajo odobriti države članice in Komisija.
6.  Da se prepreči nezakonita uporaba geografskih označb, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati države članice.
6.  Da se prepreči nezakonita uporaba geografskih označb, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati države članice.
7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili nosilcev živilske dejavnosti pristojnim organom.
7.  Da se zagotovi učinkovitost pregledov iz tega poglavja, se na Komisijo v skladu s členom 43 prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih določi ustrezne ukrepe v zvezi z obvestili izvajalcev dejavnosti pristojnim organom.
Sprememba 92
Predlog uredbe
Člen 40 – odstavek 1
1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.
1.  Države članice so odgovorne za preglede žganih pijač v skladu z Uredbo (EU) 2017/625. Sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti s to uredbo ter imenujejo pristojne organe, odgovorne za skladnost s to uredbo.
Sprememba 93
Predlog uredbe
Člen 43 – odstavek 2
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 38, 41 in člena 46(2) se na Komisijo prenese za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.
2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 in člena 46(2) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od … [UL, prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.
Sprememba 94
Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek 1
3.   Členi 19 do 23, 28 in 29 se uporabljajo za zahtevke za zaščito, zahtevke za spremembo in preklice, ki se predložijo po datumu začetka uporabe te uredbe.
3.   Členi 19 do 23, 28 in 29 se uporabljajo za zahtevke za zaščito, zahtevke za spremembo in preklice, ki se predložijo po datumu začetka uporabe te uredbe. Sklicevanje na specifikacijo proizvoda iz točke 7 člena 2(1) bi moralo, kjer je ustrezno, vključevati tudi tehnično dokumentacijo žganih pijač, zaščitenih na podlagi Uredbe (ES) št. 110/2008, zlasti ob upoštevanju tega člena ter členov 18, 28, 29, 35, 38 in 39 te uredbe.
Sprememba 95
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
(1a)  „Kmetijskega porekla“ pomeni, da je proizvod pridobljen iz kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU;
Sprememba 96
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
(1b)  „Destilacija“ pomeni postopek, pri katerem se mešanica snovi, ki vsebuje alkohol, ali alkoholna tekočina segreva, nastala para pa se nato ponovno kondenzira (se utekočini). Ta termični postopek se uporablja za ločevanje snovi v prvotni mešanici ali pa za okrepitev nekaterih organoleptičnih lastnosti alkoholne tekočine. Glede na kategorijo proizvoda, način proizvodnje ali uporabljeno opremo se destilacija izvede enkrat ali večkrat.
Sprememba 98
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – odstavek 2
Kjer je navedeno sklicevanje na uporabljene surovine, mora biti destilat pridobljen izključno iz navedenih surovin.
(Ne zadeva slovenske različice.)
Sprememba 99
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
(2a)  V okviru te uredbe se splošni izraz „destilacija“ uporablja za enkratno in večkratno destilacijo ali redestilacijo.
Sprememba 100
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka e a (novo)
(ea)   sladka zel/stevia;
Sprememba 101
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 3 – točka f
(f)  kateri koli drugi naravni ogljikovi hidrati, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).
(f)  katere koli druge naravne snovi ali kmetijske surovine, ki imajo podoben učinek kot proizvodi iz točk (a) do (e).
Sprememba 102
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 4
(4)  „Dodajanje alkohola“ pomeni dodajanje etanola kmetijskega porekla in/ali destilatov kmetijskega porekla žgani pijači.
(4)  „Dodajanje alkohola“ pomeni dodajanje etanola kmetijskega porekla in/ali destilatov kmetijskega porekla žgani pijači. Uporaba alkohola kmetijskega porekla, ki se uporablja za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov pri pripravi žganih pijač, se ne šteje za dodajanje alkohola.
Sprememba 103
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 8 a (novo)
(8a)   „Aromatiziranje“ pomeni dodajanje arom ali živilskih sestavin z aromatičnimi lastnostmi pri pripravi žgane pijače.
Sprememba 104
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 14
(14)  „Barvanje“ pomeni uporabo ene ali več barv, opredeljenih v točki 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1333/2008, pri pripravi žgane pijače.
(14)  „Barvanje“ pomeni uporabo ene ali več barv, opredeljenih v točki 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1333/2008, pri proizvodnji žgane pijače.
Sprememba 105
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 16 a (novo)
(16a)   „Kraj proizvodnje“ pomeni kraj ali območje, kjer je potekala faza postopka proizvodnje končnega proizvoda, v katerem je žgana pijača dobila svoj značaj in bistvene končne lastnosti.
Sprememba 106
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 16 b (novo)
(16b)   „Opis“ pomeni izraze, uporabljene na označbi, predstavitvi in embalaži, na dokumentih, ki spremljajo prevoz pijače, na trgovinskih dokumentih, predvsem na računih in dobavnicah, ter pri oglaševanju pijače.
Sprememba 107
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 1 – točka a – točka ii
(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje prodajno poimenovanje „rum“, kateremu je dodana katera koli od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.
(ii)  žgana pijača, proizvedena izključno z alkoholnim vretjem in destilacijo soka sladkornega trsa, ki ima aromo, značilno za rum, in vsebuje najmanj 225 gramov hlapljivih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola. Ta žgana pijača se lahko trži z besedo „kmetijski“, ki upravičuje pravno ime „rum“, le, če ji je dodana ena od registriranih geografskih označb francoskih čezmorskih departmajev in avtonomne regije Madeire.
Sprememba 108
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 1 – točka f a (novo)
(fa)  Rum se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.
Sprememba 109
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 2 – naslov
2.  Whisky ali Whiskey
2.  Whisky ali Whiskey
(Besedi „ Whisky ali Whiskey“ morata biti napisani v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 110
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 2 – točka c
(c)  Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki (54) Priloge I.
(c)  Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki (4) Priloge I.
Sprememba 111
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 2 – točka d
(d)  Whisky ali whiskey ni sladkan ali aromatiziran, prav tako ne vsebuje nikakršnih dodatkov razen navadnega karamelnega sladkorja za obarvanje.
(d)  Whisky ali whiskey ni sladkan ali aromatiziran, prav tako ne vsebuje nikakršnih dodatkov razen navadnega karamelnega sladkorja (E150a) za obarvanje.
Sprememba 112
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 3 – točka b
(b)  Z izjemo pijače Korn je najmanjši volumenski delež alkohola v žitnem žganju 37 %.
(b)  Z izjemo pijače Korn je najmanjši volumenski delež alkohola v žitnem žganju 35 %.
Sprememba 113
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 3 – točka f a (novo)
(fa)  Žitno žganje se lahko osladka samo z do 10 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.
Sprememba 114
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 4 – točka d
(d)  Žganje iz vina se ne aromatizira. To ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.
(d)  Žganje iz vina se ne aromatizira. To ne izključuje dodajanja snovi, ki se tradicionalno uporabljajo pri njegovi proizvodnji. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, v katerih določi, katere snovi so dovoljene v Uniji, pri tem pa upošteva tradicionalne postopke proizvodnje v posameznih državah članicah.
Sprememba 115
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 4 – točka f a (novo)
(fa)  Žganje iz vina se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.
Sprememba 116
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 4 – točka f b (novo)
(fb)  Izraz „žganje iz vina“ v povezavi z izrazom „kis“ je še naprej dovoljen za opis, predstavitev in označevanje kisa.
Sprememba 117
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 5 – naslov
5.  Brandy ali Weinbrand
5.  Brandy ali Weinbrand
Sprememba 118
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 5 – točka d
(d)  Brandy ali Weinbrand se ne aromatizira. To ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.
(d)  Brandy ali Weinbrand se ne aromatizira. To ne izključuje dodajanja snovi, ki se tradicionalno uporabljajo pri njegovi proizvodnji. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 43, v katerih določi, katere snovi so dovoljene v Uniji, pri tem pa upošteva tradicionalne postopke proizvodnje v posameznih državah članicah.
Sprememba 119
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 5 – točka e a (novo)
(ea)  Brandy ali Weinbrand se lahko osladka z do 35 grami na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.
(Besedi „Brandy ali Weinbrand“ morata biti napisani v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 120
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 6 – točka e a (novo)
(ea)  Žganje iz grozdnih tropin ali grozdni tropinovec se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se zaokroži končni okus.
Sprememba 121
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 7 – točka a – točka iv
(iv)  pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline7 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola;
(iv)  pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline 1 gram na hektoliter 100 vol. % alkohola. Pri žganju iz tropin koščičastega sadja je največja vsebnost etilkarbamata 1 mg/l končnega proizvoda.
Sprememba 122
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 7 – točka f a (novo)
(fa)  Žganje iz sadnih tropin se lahko osladka z do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
Sprememba 123
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 8 – naslov
8.  Žganje iz rozin ali raisin brandy
8.  Žganje iz rozin ali raisin brandy
Sprememba 124
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 8 – točka e a (novo)
(ea)  Žganju iz rozin ali raisin brandyju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
(Besedi „raisin brandy“ morata biti napisani v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 125
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 9 – točka a – točka iv
(iv)  pri žganju iz koščičastega sadja je njena največja vsebnost cianovodikove kisline 7 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.
(iv)  pri žganju iz koščičastega sadja je največja vsebnost cianovodikove kisline 1 gram na hektoliter 100 vol. % alkohola. Pri žganju iz koščičastega sadja je največja vsebnost etilkarbamata 1 mg/l končnega proizvoda.
Sprememba 126
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 9 – točka b – točka ii a (novo)
(iia)  –jagod breka (Sorbus torminalis (L.) Crantz),
–  plodov jerebike (Sorbus domestica L.),
–  šipka (Rosa canina L.),
Sprememba 127
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 9 – točka f – odstavek 3 a (novo)
Kot druga možnost se prodajno poimenovanje „Obstler“ lahko uporablja za sadno žganje, proizvedeno izključno iz različnih sort jabolk, hrušk ali obojega.
(Beseda „Obstler“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 128
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 9 – točka h
(h)  Ko se dve ali več vrst sadja, jagodičja ali rastlin destilirajo skupaj, se proizvod prodaja pod imenom „žganje iz sadja“ ali „žganje iz rastlin“, kot je ustrezno. Ime se lahko dopolni z imenom vsakega sadja, jagodičja ali rastlin, pri čemer se ta imena navedejo po padajočem vrstnem redu glede na uporabljeno količino.
(h)  Ko se dve ali več vrst sadja, jagodičja ali rastlin destilirajo skupaj, se proizvod prodaja pod imenom „žganje iz sadja in rastlin“ ali „žganje iz rastlin in sadja“, odvisno od tega, ali se skupaj destilira drozga, ki je pretežno iz sadja ali jagodičja, ali drozga, ki je iz rastlin. Ime se lahko dopolni z imenom vsakega sadja, jagodičja ali rastlin, pri čemer se ta imena navedejo po padajočem vrstnem redu glede na uporabljeno količino.
Sprememba 129
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 9 – točka h a (novo)
(ha)  Žganju iz sadja je dovoljeno dodati do 18 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
Sprememba 130
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 10 – točka d
(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira.
(d)  Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca se ne aromatizira. To pa ne izključuje tradicionalnih metod proizvodnje.
Sprememba 131
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 10 – točka e a (novo)
(ea)  Žganju iz jabolčnika in žganju iz hruškovca je dovoljeno dodati do 15 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
Sprememba 132
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 11 – točka f a (novo)
(fa)  Medenemu žganju je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
Sprememba 133
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 12 – naslov
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand ali žgana pijača iz droži
(Besede „ali žgana pijača iz droži“ morajo biti napisane v navadnem krepkem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 134
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 12 – točka a
(a)  Hefebrand ali žgana pijača iz droži je žgana pijača, proizvedena izključno z destilacijo vinskih droži ali fermentiranega sadja do manj kot 86 vol. % alkohola.
(a)  Hefebrand ali žgana pijača iz droži je žgana pijača, proizvedena izključno z destilacijo vinskih droži ali droži iz fermentiranega sadja do manj kot 86 vol. % alkohola.
Sprememba 135
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 12 – točka f a (novo)
(fa)  Hefebrandu ali žgani pijači iz droži je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
(Beseda „Hefebrand“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 136
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 13 – naslov
13.  Bierbrand ali eau de vie de bière
13.  Bierbrand ali eau de vie de bière
Sprememba 137
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 13 – točka e a (novo)
(ea)  Bierbrandu ali eau de vie de bière je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
(Besede „Bierbrand ali eau de vie de bière“ morajo biti napisane v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 138
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 14 – naslov
14.  Topinambur
14.  Topinambur ali žgana pijača iz laške repe
(Besede „ali žgana pijača iz laške repe“ morajo biti napisane v navadnem krepkem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 139
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 14 – točka e a (novo)
(ea)  Topinamburju ali žgani pijači iz laške repe je dovoljeno dodati do 20 gramov sladkorja na liter končnega proizvoda, izraženih kot invertni sladkor, da se dopolni končni okus.
(Beseda „Topinambur“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 140
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka a – odstavek 3
Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.
Največja vrednost ostanka za etanol kmetijskega porekla, ki se ga uporablja za proizvodnjo vodke, mora biti taka, kot je določeno v točki (1) Priloge I, razen za metanol, katerega vsebnost ne sme presegati 10 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.
Sprememba 141
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka b
(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v vodki je 37,5 %.
(b)  Volumenski delež alkohola v vodki je najmanj 37,5 % in največ 80 %.
Sprememba 142
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka b a (novo)
(ba)  Vodke se ne barva.
Sprememba 143
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d
(d)  Opis, predstavitev ali označevanje vodke, ki ni proizvedena izključno iz krompirja ali žit, nosi navedbo „proizvedeno iz ...“, ki se dopolni z imenom surovin, uporabljenih za proizvodnjo etanola kmetijskega porekla.
(d)  Opis, predstavitev ali označevanje vodke, ki ni proizvedena izključno iz krompirja ali žit ali obojega, nosi navedbo „proizvedeno iz ...“, ki se dopolni z imenom surovin, uporabljenih za proizvodnjo etanola kmetijskega porekla.
Sprememba 144
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d a (novo)
(da)  Vodki se lahko doda sladkor, da se zaokroži končni okus. Vendar končni proizvod ne sme vsebovati več kot 10 g snovi za sladkanje na liter, izraženih kot ekvivalent invertnega sladkorja.
Sprememba 145
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 15 – točka d b (novo)
(db)  Druga možnost je, da se prodajno poimenovanje „vodka“ uporablja v vseh državah članicah.
(Beseda „vodka“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 146
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka i
(i)  proizvedena je z maceracijo sadja ali jagodičja iz točke (ii), delno fermentiranega ali nefermentiranega, z morebitnim dodatkom največ 20 litrov etanola kmetijskega porekla ali žganja ali destilata iz enakega sadja, ali mešanice le-teh, na 100 kg fermentiranega sadja ali jagodičevja, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. % alkohola;
(i)  proizvedena je z maceracijo sadja ali jagodičja iz točke (ii), delno fermentiranega ali nefermentiranega, z morebitnim dodatkom največ 20 litrov etanola kmetijskega porekla ali žganja ali destilata iz enakega sadja, ali kombinacije le-teh, na 100 kg fermentiranega sadja ali jagodičevja, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. % alkohola;
Sprememba 147
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 9
–  jagod jerebike (Sorbus aucuparia L.),
Ne zadeva slovenske različice.
Sprememba 148
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 10
–  plodov jerebike (Sorbus domestica L.),
Ne zadeva slovenske različice.
Sprememba 149
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 16 – točka a – točka ii – alinea 32 a (novo)
–  aronija (Aronia MEDIK.),
–  čremsa (Prunus padus L.),
Sprememba 150
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 17 – točka a
(a)  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovin) je žgana pijača, pridobljena z maceracijo nefermentiranega sadja in jagodičja iz točke (a)(ii) kategorije 16 ali zelenjave, oreščkov ali drugih rastlinskih snovi, kot so zdravilna zelišča ali cvetni listi vrtnice, v etanolu kmetijskega porekla, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. %.
(a)  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovin) je žgana pijača, pridobljena z maceracijo nefermentiranega sadja in jagodičja iz točke (a)(ii) kategorije 16 ali zelenjave, oreščkov, gob ali drugih rastlinskih snovi, kot so zdravilna zelišča ali cvetni listi vrtnice, v etanolu kmetijskega porekla, ki ji sledi destilacija do manj kot 86 vol. %.
Sprememba 151
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 17 – naslov
17.  Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine)
17.   Geist (z imenom uporabljenega sadja ali surovine)
Sprememba 152
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 17 – točka c a (novo)
(ca)  Uporaba izraza „-geist“, pred katerim je namesto sadja naveden drug izraz, je za izmišljena imena v sektorju žganih pijač še naprej dovoljena.
Sprememba 153
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 19 – točka a
(a)  Žgane pijače z aromo brinja so žgane pijače, proizvedene z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla ali žitnega žganja ali žitnega destilata ali mešanice le-teh z brinovimi jagodami (Juniperus communis L. ali Juniperus oxicedrus L.).
(a)  Žgane pijače z aromo brinja so žgane pijače, proizvedene z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla ali žitnega žganja ali žitnega destilata ali kombinacije le-teh z brinovimi jagodami (Juniperus communis L. ali Juniperus oxicedrus L.).
Sprememba 154
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 20 – naslov
20.  Gin
20.  Gin
Sprememba 155
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 21 – naslov
21.  Destilirni gin
21.  Destilirni gin
Sprememba 156
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 21 – točka a – točka ii
(ii)  mešanica destilata in etanola kmetijskega porekla enake sestave, čistosti in vsebnosti alkohola; za aromatiziranje destiliranega gina se prav tako lahko uporabljajo aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kakor je navedeno v točki (c) kategorije 20.
(ii)  kombinacija destilata in etanola kmetijskega porekla enake sestave, čistosti in vsebnosti alkohola; za aromatiziranje destiliranega gina se prav tako lahko uporabljajo aromatične snovi in/ali aromatični pripravki, kakor je navedeno v točki (c) kategorije 20.
Sprememba 157
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 22– naslov
22.  London gin
22.  London gin
Sprememba 158
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 22– točka c
(c)  Izraz London gin je lahko dopolnjen z izrazom „dry“.
(c)  Izrazu London gin se lahko doda izraz „dry“.
Sprememba 159
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 24 – naslov
24.  Akvavit ali aquavit
24.  Akvavit ali aquavit
Sprememba 160
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 26 – naslov
26.  Pastis
26.  Pastis
Sprememba 161
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 27 – naslov
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Sprememba 162
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 28 – naslov
28.  Anis
28.  Anis
Sprememba 163
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 28 – točka b
(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v anisu je 37 %.
(b)  Najmanjši volumenski delež alkohola v anisu je 35 %.
Sprememba 164
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 29 – naslov
29.  Destilirani anis
29.  Destilirani anis
Sprememba 165
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 30 – naslov
30.  Grenke žgane pijače ali bitter
30.  Grenke žgane pijače ali bitter
Sprememba 166
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 30 – točka a
(a)  Grenke žgane pijače ali bitter so žgane pijače s prevladujočim grenkim okusom, ki se pridobivajo z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla z aromatičnimi snovmi.
(a)  Grenke žgane pijače ali bitter so žgane pijače s prevladujočim grenkim okusom, ki se pridobivajo z aromatiziranjem etanola kmetijskega porekla z aromatičnimi snovmi ali aromatičnimi pripravki ali obojim.
Sprememba 167
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 31– točka d a (novo)
(da)  Najmanjša vsebnost sladkorja v aromatizirani vodki je 100 gramov na liter, izraženih kot invertni sladkor.
Sprememba 168
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 31 – točka d b (novo)
(db)  Izraz „vodka“ v katerem koli uradnem jeziku Unije, se lahko nadomesti z izrazom „vodka“.
(Druga beseda „vodka“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 169
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 32– točka a – točka ii
(ii)  proizvedena z uporabo etanola kmetijskega porekla ali destilata kmetijskega porekla ali ene ali več žganih pijač ali mešanice le-teh, sladkana in z dodatkom ene ali več arom, proizvodov kmetijskega porekla ali živil.
(ii)  proizvedena z uporabo etanola kmetijskega porekla ali destilata kmetijskega porekla ali ene ali več žganih pijač ali kombinacije le-teh, sladkana in z dodatkom ene ali več arom, proizvodov kmetijskega porekla ali živil.
Sprememba 170
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 32– točka d – točka 2 a (novo)
Druga možnost je, da se prodajno poimenovanje „liqueur“ uporablja v vseh državah članicah.
(Beseda „liqueur“ mora biti napisana v ležečem tisku, če bo sprememba sprejeta.)
Sprememba 171
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 32 – točka d a (novo)
(da)  Prodajnemu poimenovanju „liqueur“ se lahko doda tudi ime arome ali živila, uporabljenega pri pripravi proizvoda.
Sprememba 172
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 34 – naslov
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Sprememba 173
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 35 – naslov
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Sprememba 174
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 36 – naslov
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Sprememba 175
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 37 – naslov
37.  Gin iz trnulj
37.  Sloe gin
Sprememba 176
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 38 – naslov
38.   Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán
31a.   Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán
(Kategorijo „Žgana pijača, aromatizirana s trnuljami, ali Pacharán“ se prestavi med kategorijama 31 „vodka“ in 32 „liquor“.)
Sprememba 177
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 39 – naslov
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Sprememba 178
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 39 – točka a – točka ii
(ii)  ima najmanjšo vsebnost sladkorja 370 gramov na liter, izraženo kot invertni sladkor;
(ii)  ima najmanjšo vsebnost sladkorja 350 gramov na liter, izraženo kot invertni sladkor;
Sprememba 179
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 40 – naslov
40.  Maraschino, Marrasquino ali Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino ali Maraskino
Sprememba 180
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 41 – naslov
41.  Nocino
41.  Nocino
Sprememba 181
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 42 – naslov
42.  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat
42.  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat
Sprememba 182
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 42 – točka a
(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali mešanice le-teh, ki vsebuje kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda.
(a)  Jajčni liker ali advocaat ali avocat ali advokat je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žganja, ali kombinacije le-teh, ki vsebuje jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost čistega jajčnega rumenjaka mora znašati 140 gramov na liter končnega proizvoda. Če se uporabljajo druga jajca kot jajca kokoši vrste Gallus gallus, je to treba navesti na označbi.
Sprememba 183
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 42 – točka c
(c)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporabljajo samo aromatične snovi in aromatični pripravki.
(c)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporabljajo samo živila z aromatičnimi lastnostmi, naravne aromatične snovi in aromatični pripravki.
Sprememba 184
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 42– točka c a (novo)
(ca)  Pri pripravi jajčnega likerja ali advocaata ali avocata ali advokata se lahko uporablja smetana.
Sprememba 185
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 43 – točka a
(a)  Liker z jajci je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žgane pijače, ali mešanice le-teh, ki vsebuje značilne sestavine, kot so kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost rumenjakov mora znašati 70 gramov na liter končnega proizvoda.
(a)  Liker z jajci je aromatizirana ali nearomatizirana žgana pijača, pridobljena iz etanola kmetijskega porekla, destilata ali žgane pijače, ali kombinacije le-teh, ki vsebuje značilne sestavine, kot so kakovosten jajčni rumenjak, jajčni beljak in sladkor ali med. Najmanjša vsebnost sladkorja ali medu mora znašati 150 gramov na liter, izražena kot invertni sladkor. Najmanjša vsebnost rumenjakov mora znašati 70 gramov na liter končnega proizvoda.
Sprememba 186
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 44 – naslov
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Sprememba 187
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 45 – naslov
45.  Väkevä glögi ali spritglögg
45.  Väkevä glögi ali spritglögg
Sprememba 188
Predlog uredbe
Priloga II – del I – kategorija 46 – naslov
46.  Berenburg ali Beerenburg
46.  Berenburg ali Beerenburg
Sprememba 189
Predlog uredbe
Priloga II – del II – točka 2 a (novo)
2a.  Guignolet Kirsch se proizvaja v Franciji in je pridobljen z mešanjem pijač guignolet in kirsch, pri čemer vsaj 3 % čistega alkohola, ki ga vsebuje končni proizvod, izhaja iz pijače kirsch. Najmanjši volumenski odstotek alkohola v pijači Guignolet Kirsch je 15 %. Pri označevanju in predstavitvi je beseda „Guignolet“ navedena z znaki iste pisave, velikosti in barve ter v isti vrstici kot beseda „Kirsch“, pri steklenicah pa mora biti navedena na sprednji označbi. V informacijah o alkoholni sestavi je naveden volumenski odstotek čistega alkohola, ki ga predstavljata pijači guignolet in kirsch v skupni vsebnosti čistega alkohola glede na volumen pijače Guignolet Kirsch.
Sprememba 190
Predlog uredbe
Priloga II a (novo)
PRILOGA IIa
DINAMIČNI SISTEM STARANJA OZIROMA SISTEM „CRIADERAS Y SOLERA“
Dinamični sistem staranja oziroma sistem „criaderas y solera“ zajema redne odtočitve dela brandyja iz posameznih hrastovih sodov in posod, ki predstavljajo stopnje staranja, ter ustrezne dotočitve z brandyjem, odtočenim iz predhodne stopnje staranja.
Opredelitve pojmov
Stopnje staranja: vsaka skupina hrastovih sodov in posod z enako ravnjo zorenja, skozi katero se brandy pomika v procesu staranja. Posamezne stopnje se imenujejo „criadera“, zadnja stopnja pred odpošiljanjem brandyja pa se imenuje „solera“.
Odtočitev: del brandyja, ki se odtoči iz vsakega hrastovega soda in posode v okviru ene stopnje staranja in doda v hrastove sode in posode naslednje stopnje staranja, v primeru „solere“ pa se odpošlje naprej.
Dotočitev: del brandyja iz hrastovih sodov in posod katere koli stopnje staranja, ki se doda v hrastove sode in posode naslednje stopnje staranja ter se premeša z vsebino v njih.
Povprečna starost: čas, ki ustreza rotaciji skupnih zalog brandyja, ki se stara, izračunan kot delež med skupnim volumnom brandyja na vseh stopnjah staranja in volumnom odtočitev na zadnji stopnji staranja („solera“) v enem letu.
Povprečna starost brandyja, odtočenega iz solere, se lahko izračuna po naslednji formuli: ̅ = Vt/Ve,
kjer je:
− t povprečna starost, izražena v letih,
− Vt skupni volumen zalog v sistemu staranja, izražen v litrih čistega alkohola,
− Ve skupni volumen proizvoda, odtočenega za odpošiljanje v enem letu, izražen v litrih čistega alkohola.
Najnižja povprečna starost. Pri manj kot tisočlitrskih hrastovih sodih in posodah je število letnih odtočitev in dotočitev enako ali nižje od dvakratnega števila stopenj staranja v sistemu, s čimer se zagotovi, da je najmlajša sestavina stara 6 mesecev ali več.
Pri manj kot tisočlitrskih hrastovih sodih in posodah je število letnih odtočitev in dotočitev enako ali nižje od števila stopenj staranja v sistemu, s čimer se zagotovi, da je najmlajša sestavina stara 1 leto ali več.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0021/2018).

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov