Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0392(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2018

Ingivna texter :

A8-0021/2018

Debatter :

PV 28/02/2018 - 21
CRE 28/02/2018 - 21

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.7
CRE 01/03/2018 - 8.7
Röstförklaringar
PV 13/03/2019 - 11.14

Antagna texter :

P8_TA(2018)0049
P8_TA(2019)0178

Antagna texter
PDF 883kWORD 86k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana ***I
P8_TA(2018)0049A8-0021/2018

Europaparlamentets ändringar antagna den 1 mars 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker (COM(2016)0750 – C8-0496/2016 – 2016/0392(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Skäl 3
(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktion av spritdrycker har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten och säkerheten på samt anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till jordbrukssektorn bör därför framhävas genom regelverket.
(3)  Syftet med bestämmelserna om spritdrycker bör vara att få ett konsumentskydd på hög nivå, att sätta stopp för informationsasymmetri, att förhindra vilseledande förfaranden, samt att uppnå en marknad som kännetecknas av öppenhet och sund konkurrens. De bör värna om det anseende som unionsspritdrycker har i unionen och på världsmarknaden, genom att även i fortsättningen beakta traditionella framställningsmetoder och ett växande behov av konsumentskydd och konsumentinformation. Tekniska innovationer bör också beaktas med avseende på spritdrycker när sådana innovationer leder till högre kvalitet utan att det påverkar den berörda dryckens traditionella karaktär. Produktionen av spritdrycker regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021a, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/20111b och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/6251c, och har stark anknytning till jordbrukssektorn. Förutom att utgöra en viktig avsättning för unionens jordbruksproduktion är anknytningen även avgörande för kvaliteten och anseendet hos spritdrycker som framställs i unionen. Denna starka anknytning till den jordbruksbaserade livsmedelssektorn bör därför framhävas genom regelverket.
____________________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EUT L 31, 1.2.2002, s. 1).
1b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s. 18).
1c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)
(3a)   De bestämmelser som är tillämpliga på spritdrycker utgör ett specialfall i förhållande till de allmänna bestämmelserna om den jordbruksbaserade livsmedelssektorn. Dessa särdrag består i detta fall av att traditionella framställningsmetoder bevaras, att spritdrycker har en nära koppling till jordbrukssektorn och användningen av högkvalitativa produkter samt till åtagandet vad gäller konsumentskydd, vilket spritdryckssektorn har lovat att aldrig överge.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.
(4)  För att garantera en mer enhetlig lagstiftning om spritdrycker, bör denna förordning innehålla tydliga kriterier för definition, presentation och märkning av spritdrycker samt för skydd av geografiska beteckningar, utan att det påverkar den mångfald av officiella språk och alfabet som finns i unionen. Den bör även omfatta bestämmelser om användningen av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksprodukter i framställningen av alkoholhaltiga drycker och på användning av försäljningsbeteckningar på spritdrycker i presentationen och märkningen av livsmedel.
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 15
(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Även sådana ursprungsuppgifter bör uppfylla de harmoniserade kriterierna. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.
(15)  I vissa fall kan livsmedelsföretagare vara tvungna att eller frivilligt vilja ange en spritdrycks ursprung för att fästa konsumenternas uppmärksamhet på varans kvaliteter. Därför bör särskilda bestämmelser införas om angivande av ursprungsland eller härkomstplats i presentationen och märkningen av spritdrycker.
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet) som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG12.
(17)  Vad gäller skyddet av geografiska beteckningar, är det viktigt att ta hänsyn till avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Tripsavtalet), särskilt artiklarna 22 och 23, och till det allmänna tull- och handelsavtalet (nedan kallat GATT-avtalet) som godkändes genom rådets beslut 94/800/EG. För ett starkare skydd och en effektivare bekämpning av förfalskningar bör detta skydd även avse varor som transiteras genom unionens tullområde.
__________________
__________________
12 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).
12 Rådets beslut 94/800/EG av den 22 december 1994 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar – vad beträffar frågor som omfattas av dess behörighet – av de avtal som är resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994) (EGT L 336, 23.12.1994, s. 1).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.
(18)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/201213 gäller inte spritdryckssektorn. Därför bör bestämmelser om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker fastställas. Geografiska beteckningar bör registreras av kommissionen, och i de fall en spritdrycks kvalitet, anseende, traditionella bearbetnings- och produktionsmetoder eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.
_________________
_________________
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).
13 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).
Ändring 8
Förslag till förordning
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Spritdrycker som har en geografisk beteckning och som framställts av vin utan skyddad ursprungsbeteckning samt har registrerats i enlighet med denna förordning, bör omfattas av samma förvaltningsverktyg för produktionskapacitet som de som finns tillgängliga enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/20131a.
_______________________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga skyddade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter de mer uttömmande och beprövade förfarandena för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör ett elektroniskt register över geografiska beteckningar upprättas.
(19)   Förfaranden för registrering, ändring och eventuell avregistrering av geografiska beteckningar för unionen eller ett tredjeland i enlighet med Tripsavtalet bör fastställas samtidigt som status för befintliga registrerade geografiska beteckningar i unionen automatiskt erkänns. För att göra förfarandena avseende geografiska beteckningar konsekventa inom alla berörda sektorer bör förfaranden för spritdrycker utformas efter liknande förfaranden som används för jordbruksprodukter och livsmedel som fastställs i förordning (EU) nr 1151/2012, med samtidig hänsyn till särdragen hos spritdrycker. För att förenkla registreringsförfarandena och garantera att information till livsmedelsföretagare och konsumenter är elektroniskt tillgänglig bör det upprättas ett insynsvänligt, omfattande och lättåtkomligt elektroniskt register över geografiska beteckningar, med samma rättsverkan som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Geografiska beteckningar som är registrerade enligt förordning (EG) nr 110/2008 bör registreras av automatiskt kommissionen. Kommissionen bör slutföra kontrollen av de geografiska beteckningar som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008, i enlighet med artikel 20 i den förordningen, före ikraftträdandet av denna förordning.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att denna förordning följs och kommissionen bör kunna övervaka och verifiera efterlevnaden. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.
(20)   Om spritdryckssektorns anseende och värde ska kunna upprätthållas är det mycket viktigt med en hög kvalitetsnivå. Medlemsstaternas myndigheter bör ha ansvaret för att en sådan standard upprätthålls genom att säkerställa att denna förordning följs. Kommissionen bör dock kunna övervaka och verifiera efterlevnaden för att säkerställa en enhetlig tillämpning. Därför bör kommissionen och medlemsstaterna dela relevanta uppgifter med varandra.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  Med tillämpning av en kvalitetspolicy och för att få högkvalitativa spritdrycker och mångfald inom spritdryckssektorn, bör medlemsstaterna kunna få införa striktare bestämmelser om definition, presentation och märkning av spritdrycker som framställs på det egna territoriet än de som fastställs i denna förordning.
(21)   Med tillämpning av en kvalitetspolicy och för att få högkvalitativa spritdrycker och mångfald inom spritdryckssektorn, bör medlemsstaterna kunna få införa striktare bestämmelser om produktion, definition, presentation och märkning av spritdrycker som framställs på det egna territoriet än de som fastställs i denna förordning.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera skyddet för geografiska beteckningar, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.
(22)  För att beakta förändringar som rör konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, utvecklingen av relevanta internationella normer och behovet att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, traditionella lagringsmetoder och, i undantagsfall, lagstiftningen i det importerande tredjelandet samt för att garantera ett fullgott skydd för geografiska beteckningar, med samtidig hänsyn till betydelsen av traditionella metoder, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen avseende ändringar av eller undantag från de tekniska definitionerna och kraven på kategorier av spritdrycker samt de särskilda bestämmelserna för vissa enligt kapitel I i denna förordning, den märkning och presentation som behandlas i kapitel II i denna förordning, de geografiska beteckningar som avses i kapitel III i denna förordning samt de kontroller och det informationsutbyte som avses i kapitel IV i denna förordning.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  Kommissionen bör få befogenhet att under vissa omständigheter anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om tillägg av nya kategorier spritdrycker till förteckningarna i bilaga II, del I och II, till denna förordning och av tekniska specifikationer, för att snabbt kunna reagera på ekonomisk och teknisk utveckling som påverkar de delar av spritdryckssektorn som omfattas av den föreliggande förordningen om kategorier eller tekniska specifikationer saknas, så att det blir möjligt att skydda konsumenterna och producenternas ekonomiska intressen samt harmonisera befintliga kvalitetskrav på framställning och kvalitet hos sådana spritdrycker.
utgår
Ändring 15
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – inledningen
i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder:
i)  Direkt med hjälp av någon av följande metoder, enskilt eller i kombination med varandra:
Ändring 16
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 2
–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en blandning av dessa i den mening som avses i denna förordning.
–  Genom maceration eller liknande bearbetning av växtmaterial i jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter, spritdrycker eller en kombination av dessa i den mening som avses i denna förordning.
Ändring 17
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led i – strecksats 3 – inledningen
–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av något av följande:
–  Genom tillsats av jordbruksalkohol, från ett destillat av jordbruksprodukter eller till destillat av jordbruksprodukter eller spritdrycker av en eller flera av följande:
Ändring 18
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led ii – inledningen
ii)  Genom tillsats till en spritdryck av något av följande:
ii)  Genom tillsats till en spritdryck av något av följande, enskilt eller i kombination med varandra:
Ändring 19
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – led d – led ii – strecksats 4a (nytt)
–  Drycker.
Ändring 20
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – inledningen
(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med något av följande:
(3)  blandning: en spritdryck som anges i del I av bilaga II eller som motsvarar en geografisk beteckning, blandad med en eller flera av följande:
Ändring 21
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)
ba)  Jordbruksalkohol.
Ändring 22
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4 – inledningen
(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med något av följande:
(4)  sammansatt beteckning: kombinationen av villkoren för en spritdrycks försäljningsbeteckning som anges i del I i bilaga II eller till en geografisk beteckning som beskriver en spritdryck, från vilken all den färdiga produktens alkohol har sitt ursprung, med en eller flera av följande:
Ändring 23
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 6
(6)  geografisk beteckning: en beteckning som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.
(6)  geografisk beteckning: ett namn som har registrerats i enlighet med denna förordning och som identifierar en spritdryck. I de fall en spritdrycks kvalitet, anseende eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung bör det anges att drycken har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land.
Ändring 24
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 7
(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla.
(7)  produktspecifikation: specifikationer som bifogats ansökan om skydd av en geografisk beteckning innehållande de specifikationer som spritdrycken måste uppfylla och som motsvarar den ”kravspecifikation” som avses i förordning (EG) nr 110/2008.
Ändring 25
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 11a (nytt)
(11a)  grupp: sammanslutning av producenter av spritdrycker, företag som bearbetar spritdrycker eller importörer av spritdrycker som organiserar sig på ett branschspecifikt sätt och har en betydande omsättning.
Ändring 26
Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 11b (nytt)
(11b)  av jordbruksprodukter: framställt av jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget.
Ändring 27
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Den alkohol som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska vara jordbruksalkohol.
1.  Den alkohol som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska vara jordbruksalkohol.
Ändring 28
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Destillat som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av alkoholhaltiga drycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.
2.  Destillat som används i framställningen av spritdrycker och för att späda ut eller lösa upp färgämnen, aromämnen eller andra godkända tillsatser som används i framställningen av spritdrycker ska uteslutande vara framställda av jordbruksprodukter.
Ändring 29
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
2a.  Vid saluföring av jordbruksalkohol eller destillat av jordbruksursprung ska de råvaror som de framställts av anges i de elektroniska följedokumenten.
Ändring 30
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 1 – led e
e)  De får enbart sötas i enlighet med bilaga I.3 och för att runda av den slutliga smaken.
e)  De får inte sötas utom för att runda av den slutliga smaken. Den högsta tillåtna halten av sötningsmedel uttryckt som invertsocker ska inte överskrida de tröskelvärden för respektive kategori som anges i bilaga II.
Ändring 31
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2 – led e
e)  De får sötas för att få de egenskaper som är typiska för produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3, med beaktande av gällande lagstiftning i respektive medlemsstat.
e)  De får sötas.
Ändring 32
Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led e
e)  De får sötas för att få de egenskaper som utmärker produkten i fråga, i enlighet med bilaga I.3.
e)  De får sötas.
Ändring 33
Förslag till förordning
Artikel 5
Artikel 5
Artikel 5
Delegerade befogenheter
Delegerade befogenheter
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på följande:
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på följande:
a)  Ändring av de tekniska definitionerna i bilaga I.
a)  Ändring av de tekniska definitionerna i bilaga I.
b)  Ändring av kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I av bilaga II och de särskilda bestämmelserna om spritdrycker enligt del II av bilaga II.
De delegerade akter som avses i första stycket a och b ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation.
De delegerade akter som avses i första stycket a ska inskränka sig till att tillgodose påvisade behov som följer av förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, tekniska framsteg, förändringar i berörda internationella standarder eller behoven av produktinnovation, med samtidig hänsyn till betydelsen av traditionella metoder i medlemsstaterna.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på tillägg av nya kategorier av spritdrycker i bilaga II.
En ny kategori får läggas till på följande villkor:
a)  Marknadsföringen av en spritdryck under visst namn och i enlighet med enhetliga tekniska specifikationer är ekonomiskt och tekniskt nödvändig för att skydda konsumenternas och producenternas intressen.
b)  En spritdryck har en betydande marknadsandel i minst en medlemsstat.
c)  Det namn som väljs för den nya kategorin ska antingen vara ett allmänt använt namn eller, om så inte är möjligt, vara av beskrivande karaktär, särskilt genom hänvisning till de råvaror som används i framställningen av spritdrycken.
d)  De tekniska specifikationerna för den nya kategorin ska fastställas med grund i en utvärdering av de befintliga kvalitets- och produktionsparametrar som används på unionsmarknaden. Tekniska specifikationer ska antas på ett sätt som är förenligt med tillämplig unionslagstiftning om konsumentskydd och med hänsyn till relevanta internationella standarder. Dessa ska garantera både rättvis konkurrens bland unionens tillverkare och det goda anseende som spritdrycker med ursprung i unionen åtnjuter.
3.  Kommissionen ska också ges befogenhet att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller undantag från kraven i de tekniska definitionerna i bilaga I, från kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I i bilaga II och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker enligt del II av bilaga II.
3.  Kommissionen ska också ges befogenhet att i undantagsfall, om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver, anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller undantag från kraven i de tekniska definitionerna i bilaga I, från kraven på kategorier av spritdrycker enligt del I i bilaga II och från de särskilda bestämmelserna om vissa spritdrycker enligt del II av bilaga II.
Ändring 34
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1a (ny)
1a.  Namn på råvaror eller växter som är förbehållna beteckningar för drycker som tillhör vissa produktkategorier av spritdrycker får användas i samband med beskrivningen och presentationen av alla livsmedel, inklusive spritdrycker, förutsatt att det – i synnerhet när det gäller spritdrycker – säkerställs att konsumenterna inte vilseleds.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av kategorierna 15–47 i del I i bilaga II, får den säljas under en eller flera av de relevanta försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.
3.  Om en spritdryck uppfyller kraven på spritdrycker i flera av de kategorier som förtecknas i del I i bilaga II, får den släppas ut på marknaden under en eller flera av de försäljningsbeteckningar som fastställs för dessa kategorier.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – inledningen
Om en försäljningsbeteckning kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen
Om ett registrerat namn kompletteras eller ändras i enlighet med första stycket led a, får den geografiska beteckning som avses i detta led endast kompletteras antingen
Ändring 37
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led a
a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, eller
a)  med beteckningar som redan användes den 20 februari 2008 för befintliga geografiska beteckningar i den mening som avses i artikel 34.1, inklusive de beteckningar som traditionellt används i medlemsstaterna för att ange att en produkt har en skyddad ursprungsbeteckning enligt nationell lagstiftning, eller
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2 – led b
b)  med beteckningar som anges i den aktuella produktspecifikationen.
b)  med de beteckningar som är tillåtna enligt den aktuella produktspecifikationen.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – led a
a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller etanol som kan förekomma i aromer som används för framställning av detta livsmedel.
a)  Den alkohol som används vid framställningen av livsmedel härrör endast från de spritdrycker som avses i den sammansatta beteckningen eller i hänvisning(arna), förutom när det gäller jordbruksalkohol som kan användas som bärare av aromer som används för framställning av detta livsmedel.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5
5.  Hänvisningar till spritdryckskategorier eller geografiska beteckningar ska för presentation av ett livsmedel inte ligga på samma rad som försäljningsbeteckningen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3 andra stycket, ska hänvisningen när den avser presentation av alkoholhaltiga drycker dessutom vara i en teckenstorlek som är mindre än försäljningsbeteckningen och den sammansatta beteckningen.
5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1169/2011 ska hänvisningar till spritdryckskategorier eller geografiska beteckningar för presentation av ett livsmedel inte ligga på samma rad som försäljningsbeteckningen. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10.3 andra stycket i denna förordning, ska hänvisningen när den avser presentation av alkoholhaltiga drycker dessutom vara i en teckenstorlek som är mindre än försäljningsbeteckningen och den sammansatta beteckningen.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 9a (ny)
Artikel 9a
Märkning vid tillsats av alkohol
Om alkohol, oavsett om den är utspädd eller inte, enligt definitionen i bilaga I.4 har tillsatts en spritdryck som klassificerats i kategorierna 1–14 i bilaga II ska denna spritdryck ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”. Den får inte ha en beteckning som är förbehållen kategorierna 1–14.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1
En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”.
En blandning ska ha försäljningsbeteckningen ”spritdryck”, vilken ska anges tydligt på en framträdande plats på etiketten.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3
3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att spritdrycken lagrats under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier.
3.  En lagringsperiod eller ålder får anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck endast med avseende på den yngsta alkoholkomponenten, och förutsatt att alla lagringsprocesser för spritdrycken har skett under tillsyn av en medlemsstats skattemyndigheter eller annan tillsyn som ger likvärdiga garantier. Kommissionen ska upprätta ett offentligt register över de myndigheter som respektive medlemsstat utsett för uppgiften att övervaka lagringsprocesserna.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.  Om en lagringsperiod eller ålder anges i presentationen eller märkningen av en spritdryck ska den också anges i det elektroniska följedokumentet.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3b (ny)
3b.  Genom undantag från punkt 3 i denna artikel får den genomsnittliga åldern för brandy som lagrats med hjälp av det dynamiska lagringssystemet ”criaderas y solera”, beräknad i enlighet med beskrivningen i bilaga IIa, endast anges i presentationen eller märkningen under förutsättning att lagringen av brandyn har omfattats av ett tillsynssystem som den behöriga myndigheten godkänt. Den genomsnittliga ålder som anges i märkningen av brandyn måste uttryckas i år och innehålla en hänvisning till systemet ”criaderas y solera”.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara ett sådant ursprungsland eller ursprungsterritorium som avses i artikel 60 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/201316.
1.  När en spritdrycks geografiska ursprung anges ska detta motsvara den ort eller region där den fas i framställningen av den slutliga produkten ägde rum som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga egenskaper.
__________________
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 13 – stycke 1a (ny)
Utan att det påverkar tillämpningen av första stycket gäller för spritdrycker som framställs i unionen och som är avsedda för export att de geografiska beteckningar och termer som anges med kursiverad stil i bilaga II får åtföljas av en översättning i fall då en sådan översättning är ett rättsligt krav i importlandet.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 14
Artikel 14
Artikel 14
Användning av en unionssymbol för registrerade geografiska beteckningar
Användning av en unionssymbol för geografiska beteckningar
Unionssymbolen för den skyddade geografiska beteckningen får användas vid märkning och presentation av spritdrycker.
Unionssymbolen för de skyddade geografiska beteckningar som antagits i enlighet med artikel 12.7 i förordning (EU) nr 1151/2012 får användas vid presentation och märkning av spritdrycker med en geografisk beteckning.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 16
Artikel 16
Artikel 16
Delegerade befogenheter
Delegerade befogenheter
1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:
1.  För att ta hänsyn till förändringar i konsumenternas efterfrågemönster, den tekniska utvecklingen, berörda internationella normers utveckling och behovet av att förbättra de ekonomiska villkoren för framställning och saluföring, med samtidigt säkerställande av konsumentskyddet och samtidig hänsyn till traditionella metoder, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter som ett komplement till denna förordning, i enlighet med artikel 43 när det gäller ändringar av följande:
a)  Ändringar av bestämmelserna om uppgifter på etiketterna för spritdrycker som gäller sammansatta beteckningar eller hänvisningar.
a)  Ändringar av bestämmelserna om uppgifter på etiketterna för spritdrycker som gäller sammansatta beteckningar eller hänvisningar.
b)  Ändringar av bestämmelserna om presentationen och märkningen av blandningar.
b)  Ändringar av bestämmelserna om presentationen och märkningen av blandningar.
c)  Uppdateringar och kompletteringar av unionens hänvisningsmetoder för analys av spritdrycker.
c)  Uppdateringar och kompletteringar av unionens hänvisningsmetoder för analys av spritdrycker.
2.  För att hänsyn ska kunna tas till traditionella lagringsprocesser i medlemsstaterna, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om undantag från artikel 11.3 när det gäller specifikationen för en lagringsperiod eller ålder i presentationen eller märkningen av spritdrycker.
2.  För att hänsyn ska kunna tas till traditionella lagringsprocesser i medlemsstaterna, ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om undantag från artikel 11.3 när det gäller specifikationen för en lagringsperiod eller ålder i presentationen eller märkningen av spritdrycker.
3.  I undantagsfall och om lagstiftningen i det importerande tredjelandet så kräver ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 med avseende på undantag från bestämmelserna om presentation och märkning i detta kapitel.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1
1.  Skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.
1.  Geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför en spritdryck som framställs i enlighet med motsvarande produktspecifikationer.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – inledningen
2.  Skyddade geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:
2.  Geografiska beteckningar och spritdrycker som använder de skyddade namnen i enlighet med produktspecifikationerna ska skyddas mot följande:
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led a – led i
i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller
i)  för jämförbara produkter som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, även när produkterna i fråga används som ingredienser, eller
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led b
b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt.
b)  Varje obehörigt bruk, imitation eller anspelning, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller det skyddade namnet har översatts eller åtföljs av uttryck som ”stil”, ”typ”, ”sort”, ”metod”, ”sådan som tillverkas i”, ”imitation”, ”smak”, ”liknande” eller dylikt, även när produkterna i fråga används som ingredienser.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 2 – led c
c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet eller väsentliga egenskaper hos produkten på den inre eller yttre förpackningen, reklammaterial eller handlingar, liksom förpackning av produkten i en behållare som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung.
c)  Varje annan osann eller vilseledande uppgift om ursprung, härkomst, beskaffenhet, ingredienser eller väsentliga egenskaper hos produkten som anges i presentationen eller märkningen av produkten och som är ägnad att inge en oriktig föreställning om produktens verkliga ursprung,
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3
3.  Skyddade geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.
3.  Geografiska beteckningar får inte vara generiska i unionen i den mening som avses i artikel 32.1.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3a (ny)
3a.  Det skydd av geografiska beteckningar som avses i punkt 2 ska också tillämpas på varor som förs in i unionens tullområde utan att släppas ut för fri rörlighet inom unionen.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av skyddade geografiska beteckningar som avses i punkt 2.
4.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller stoppa sådan olaglig användning av geografiska beteckningar som avses i punkt 2.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)
4a.  Medlemsstaterna får tillämpa bestämmelserna i artiklarna 61–72 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter på områden där det produceras vin som lämpar sig för framställning av spritdrycker med en geografisk beteckning. För tillämpningen av de bestämmelserna får de berörda områdena får behandlas som områden där det får produceras vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke 1 – led e
e)  En beskrivning av den metod som använts för framställning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall den ansökande gruppen fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.
e)  En beskrivning av den metod som använts för framställning av spritdrycken och, när det är lämpligt, uppgift om de ursprungliga hävdvunna lokala metoderna samt uppgifter om förpackning i det fall sökanden eller den ansökande gruppen (nedan kallade ”sökanden”) fastställer och ger tillräcklig produktspecifik motivation till att förpackningen ska ske i det avgränsade geografiska området i syfte att trygga kvaliteten eller säkerställa ursprung eller kontroll, med beaktande av unionsrätten, särskilt om den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 19 – stycke – led f
f)  Uppgifter om sambandet mellan en viss kvalitet, anseendet eller en annan egenskap hos spritdrycken och det geografiska område som avses i d.
f)  Uppgifter som styrker sambandet med den geografiska miljön eller det geografiska ursprunget.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led a
a)  Den ansökande gruppens namn och adress samt namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen.
a)  Sökandens namn och adress samt namn på och adress till de myndigheter eller, om de är tillgängliga, de organ som kontrollerar efterlevnaden av bestämmelserna i produktspecifikationen.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led i
i)  de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen: namn, en beskrivning av spritdrycken och i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackning och märkning, samt en kortfattad beskrivning av hur det geografiska området avgränsas,
i)  de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen: namn, kategori, en beskrivning av spritdrycken och i förekommande fall de särskilda regler som gäller för förpackning och märkning, samt en kortfattad beskrivning av hur det geografiska området avgränsas,
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led a
a)  Uppgift om den ansökande gruppens namn och adress.
a)  Uppgift om sökandens namn och adress.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2 – led c
c)  En förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av den ansökande gruppen bör ge upphov till ett positivt beslut och uppfyller villkoren i den här förordningen och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.
c)  En förklaring från medlemsstaten om att den anser att den ansökan som lämnats in av sökanden bör ge upphov till ett positivt beslut och uppfyller villkoren i den här förordningen och de bestämmelser som antagits i enlighet med den.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1 – stycke 3
En gemensam ansökan ska lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en ansökande grupp i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet. Den ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 20.2 c från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artikel 20 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.
En gemensam ansökan ska lämnas till kommissionen av en berörd medlemsstat eller av en sökande i ett berört tredjeland, direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet. Den ska inbegripa den förklaring som avses i artikel 20.2 c från alla de berörda medlemsstaterna. Kraven i artikel 20 ska vara uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater och tredjeländer.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 5
5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen, antingen direkt eller via myndigheterna i det berörda tredje landet.
5.  Om ansökan avser ett geografiskt område i ett land utanför EU ska ansökan lämnas till kommissionen via myndigheterna i det berörda tredje landet.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 22
Artikel 22
utgår
Nationellt skydd under en övergångsperiod
1.  Medlemsstaten får på nationell nivå, med verkan från och med den dag då ansökan inkom till kommissionen, bevilja tillfälligt skydd för ett namn enligt denna förordning.
2.  Det nationella tillfälliga skyddet ska upphöra den dag då det antingen fattas beslut om registrering enligt denna förordning eller den inlämnade ansökan dras tillbaka.
3.  Om namnet inte registreras enligt detta kapitel ska den berörda medlemsstaten bära hela ansvaret för ett sådant nationellt skydd.
4.  Åtgärder som medlemsstaterna vidtar med stöd av punkt 1 ska endast ha verkan nationellt och får inte påverka handeln inom unionen eller den internationella handeln.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1
1.  Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning bör slutföras inom tolvmånader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.
1.  Kommissionen ska på lämpligt sätt granska ansökningar som mottas enligt artikel 21 för att avgöra om de är motiverade och uppfyller villkoren i detta kapitel. Denna granskning ska bestå av en kontroll av att det inte finns några uppenbara felaktigheter i ansökan och ska som regel slutföras inom sex månader. Om denna tidsfrist överskrids ska kommissionen omedelbart skriftligen informera sökanden om orsakerna till förseningen.
Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över namn för vilka registreringsansökningar har inlämnats, med uppgift om vilken dag de lämnats in.
Kommissionen ska minst varje månad offentliggöra en förteckning över namn för vilka registreringsansökningar har inlämnats, med uppgift om vilken dag de lämnats in.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1
1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den anta genomförandeakter om att avslå ansökan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.
1.  Om kommissionen på grundval av den information kommissionen har tillgång till från den granskning som utförts enligt artikel 23.1 anser att villkoren för registrering inte är uppfyllda, ska den i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, om att avslå ansökan.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2
2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den utan att tillämpa förfarandet i artikel 44.2 anta genomförandeakter om registrering av namnet.
2.  Om kommissionen inte mottar något meddelande om invändning eller någon motiverad invändning som kan tas upp till prövning enligt artikel 24, ska den , i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, om registrering av namnet.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led a
a)  Om parterna har nått en överenskommelse, registrera namnet genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av förfarandet i artikel 44.2 och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.
a)  Om parterna har nått en överenskommelse, , i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, för att registrera namnet och, om det är nödvändigt, ändra den information som har offentliggjorts enligt artikel 23.2, förutsatt att sådana ändringar inte är väsentliga.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3 – led b
b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, anta genomförandeakter med beslut om registrering. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.
b)  Om ingen överenskommelse har nåtts, i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, med beslut om registrering.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
Om nationell lagstiftning gäller ska ansökan upprättas i enlighet med det förfarande som stadgas i den nationella lagstiftningen.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3
3.  Granskningen av ansökan ska inriktas på den föreslagna ändringen.
3.  Granskningen av ansökan ska endast avse den föreslagna ändringen.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 1 – inledningen
Kommissionen får, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, anta genomförandeakter för att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:
Kommissionen ges befogenhet att, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, på eget initiativ eller på begäran av en fysisk eller juridisk person som har ett berättigat intresse, i syfte att avregistrera en skyddad geografisk beteckning i följande fall:
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1 – led b
b)  Det har under minst sju år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.
b)  Det har under minst sju på varandra följande år inte saluförts några produkter under den aktuella skyddade geografiska beteckningen.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 3
De genomförandeakter som avses i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.
utgår
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 29 – stycke 3a (ny)
Akter om avregistrering av geografiska beteckningar ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 1
Kommissionen ska anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 44.2 för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret).
Kommissionen ska, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, för inrättandet och upprätthållandet av ett allmänt tillgängligt, uppdaterat elektroniskt register över skyddade geografiska beteckningar för spritdrycker som erkänns enligt denna ordning (nedan kallat registret), vilket ersätter och har samma rättsliga ställning som bilaga III till förordning (EG) nr 110/2008. Registret [infoga fotnot med direktlänk till relevant webbplats] ska ge direkt tillgång till alla produktspecifikationer för spritdrycker som är registrerade som geografiska beteckningar.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 2
Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.
Kommissionen ges befogenhet att, i enlighet med artikel 43, anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, med närmare bestämmelser om registrets utformning och innehåll.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 30 – stycke 3
Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar.
Geografiska beteckningar för spritdrycker framställda i tredjeländer, som skyddas i unionen i enlighet med ett internationellt avtal i vilket unionen är avtalsslutande part, får föras in i registret som geografiska beteckningar först efter det att kommissionen har antagit en delegerad akt om detta.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3a (ny)
3a.  Skyddet av geografiska beteckningar för spritdrycker i enlighet med artikel 2 i denna förordning ska inte påverka tillämpningen av de skyddade geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för produkter som fastställs i artikel 93 i förordning (EU) nr 1308/2013.
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3
3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om framställningen eller de förberedelser som krävs för att framställa den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.
3.  Ett namn får inte skyddas som geografisk beteckning om de steg som krävs för att framställa den berörda kategorin av spritdrycker inte utförs i det berörda geografiska området.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 34
Artikel 34
Artikel 34
Genomförandebefogenhet avseende befintliga skyddade geografiska beteckningar
Befogenhet avseende befintliga geografiska beteckningar
1.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2, ska geografiska beteckningar för spritdrycker som är skyddade enligt förordning (EG) nr 110/2008 automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.
Geografiska beteckningar för spritdrycker som är skyddade enligt förordning (EG) nr 110/2008 ska automatiskt skyddas som geografiska beteckningar enligt den här förordningen. Kommissionen ska föra in dem i registret.
2.  Under två år efter ikraftträdandet av den föreliggande förordningen får kommissionen genom genomförandeakter på eget initiativ besluta att dra in skyddet för sådana skyddade geografiska beteckningar som avses i artikel 20 i förordning (EU) nr 110/2008 om de inte uppfyller kraven i artikel 2.1.6. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 44.2.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 1 – led b
b)  ett kontrollorgan i den mening som avses i artikel 2 andra stycket punkt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/200419, som utför produktcertifieringar.
b)  ett organ med delegerade uppgifter i den mening som avses i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/62519, som utför produktcertifieringar.
__________________
__________________
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1).
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4. 2017, s.1).
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2
Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de livsmedelsföretagare som omfattas av kontrollerna.
Utan att det hindrar tillämpningen av nationell lagstiftning ska kostnaderna för sådana verifieringar av efterlevnaden av produktspecifikationerna bäras av de aktörer som omfattas av kontrollerna.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5
5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den skyddade geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.
5.  De behöriga myndigheter eller organ som avses i punkterna 1 och 2 som utför verifieringen av den geografiska beteckningen enligt produktspecifikationerna ska vara objektiva och opartiska. De ska förfoga över den utbildade personal och de resurser som är nödvändiga för uppgifterna ska kunna utföras.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1
1.  De förfaranden och krav som fastställs i förordning (EG) nr 882/2004 ska gälla i tillämpliga delar för de kontroller som föreskrivs i artiklarna 35 och 36 i denna förordning.
1.  De förfaranden och krav som fastställs i förordning (EU) 2017/625 ska gälla i tillämpliga delar för de kontroller som föreskrivs i artiklarna 35 och 36 i denna förordning.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska se till att verksamheter avseende kontrollskyldigheterna enligt detta kapitel förs in i ett separat avsnitt av de fleråriga nationella kontrollplanerna enligt artiklarna 41–43 i förordning (EG) nr 882/2004.
2.  Medlemsstaterna ska se till att verksamheter avseende kontrollskyldigheterna enligt detta kapitel förs in i ett separat avsnitt av de fleråriga nationella kontrollplanerna enligt artiklarna 109–111 i förordning (EU) 2017/625.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3
3.  De årliga rapporter som avses i artikel 44.1 i förordning (EG) nr 882/2004 ska innehålla ett separat avsnitt med de uppgifter som anges i bestämmelsen om kontroll av att de skyldigheter som fastställs i den föreliggande förordningen efterlevs.
3.  De årliga rapporter som avses i artikel 113.1 i förordning (EU) 2017/625 ska innehålla ett separat avsnitt med de uppgifter som anges i bestämmelsen om kontroll av att de skyldigheter som fastställs i den föreliggande förordningen efterlevs.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 38
Artikel 38
Artikel 38
Delegerade befogenheter
Delegerade befogenheter
1.  För att ta hänsyn till särdragen i framställningen i det avgränsade geografiska området ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 43 med avseende på
a)  ytterligare kriterier för avgränsningen av det geografiska området, och
b)  begränsningar och undantag för framställningen inom det avgränsade geografiska området.
2.  För att garantera produktkvalitet och spårbarhet får kommissionen genom delegerade akter antagna i enlighet med artikel 43, föreskriva de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla uppgifter om förpackning enligt artikel 19 e eller särskilda märkningsbestämmelser som avses i artikel 19 h.
3.  För att tillvarata producenters eller livsmedelsföretagares legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa
3.  För att tillvarata producenters eller aktörers legitima rättigheter eller intressen får kommissionen, genom delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 43 fastställa
a)  i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,
a)  i vilka fall en enskild producent får ansöka om skydd av en geografisk beteckning,
b)  vilka krav som ska fullgöras vid ansökan om skydd av geografisk beteckning, inledande nationella förfaranden, kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av skyddade geografiska beteckningar, däribland när det geografiska området omfattar mer än ett land.
b)  vilka krav som ska fullgöras vid ansökan om skydd av geografisk beteckning, inledande nationella förfaranden, kommissionens granskning, invändningsförfarande och avregistrering av skyddade geografiska beteckningar, däribland när det geografiska området omfattar mer än ett land.
4.  För att säkerställa att produktspecifikationer innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i produktspecifikationen, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.
4.  För att säkerställa att produktspecifikationer innehåller relevant och koncis information ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om regler för begränsning av de uppgifter som ingår i produktspecifikationen, i de fall en sådan begränsning är nödvändig för att undvika alltför omfattande registreringsansökningar.
5.  För att förenkla handläggningen av ändringsansökningar, också i de fall ändringen består av en tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av offentliga myndigheter eller med anledning av på naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden som formellt erkänts av behöriga myndigheter, ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som fastställer villkor och krav på förfarandet för ändringsansökningar, vilka ska godkännas både av medlemsstaterna och kommissionen.
5.  För att förenkla handläggningen av ändringsansökningar, också i de fall ändringen består av en tillfällig ändring av produktspecifikationen till följd av obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder som införts av offentliga myndigheter eller med anledning av på naturkatastrofer eller ogynnsamma väderförhållanden som formellt erkänts av behöriga myndigheter, ska kommissionen ges befogenhet att i enlighet med artikel 43 anta delegerade akter som fastställer villkor och krav på förfarandet för ändringsansökningar, vilka ska godkännas både av medlemsstaterna och kommissionen.
6.  För att förhindra olovlig användning av geografiska beteckningar får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om lämpliga åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i detta avseende.
6.  För att förhindra olovlig användning av geografiska beteckningar får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om lämpliga åtgärder som medlemsstaterna ska vidta i detta avseende.
7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller livsmedelsföretagares meddelanden till de behöriga myndigheterna.
7.  För att de kontroller som föreskrivs i detta kapitel ska vara effektiva ska kommissionen vara behörig att anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 om de åtgärder som krävs när det gäller aktörers meddelanden till de behöriga myndigheterna.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.
1.  Medlemsstaterna ska ha ansvaret för kontrollen av spritdrycker, i enlighet med förordning (EU) 2017/625. De ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att denna förordning efterlevs och utse den myndighet som ska kontrollera att förordningen efterlevs.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 38, 41 och 46.2 ska ges kommissionen tills vidare från och med dag då denna förordning träder i kraft.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5, 16, 27, 29, 30, 38, 41 och 46.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den … [EUT för in dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 3 – stycke 1
3.  Artiklarna 19–23, 28 och 29 ska vara tillämpliga på ansökningar om skydd, ansökningar om ändring eller avregistrering som lämnats in efter den dag den föreliggande förordningen börjar tillämpas.
3.  Artiklarna 19–23, 28 och 29 ska vara tillämpliga på ansökningar om skydd, ansökningar om ändring eller avregistrering som lämnats in efter den dag den föreliggande förordningen börjar tillämpas. Hänvisning till produktspecifikationer enligt artikel 2.1.7 ska i lämpliga fall också anses omfatta de tekniska specifikationerna för spritdrycker som skyddas enligt förordning (EG) nr 110/2008, i synnerhet med avseende på denna artikel och artiklarna 18, 28, 29, 35, 38 och 39 i denna förordning.
Ändring 95
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 1a (nytt)
(1a)  Med ”framställt av jordbruksprodukter” avses produkter som erhålls från jordbruksprodukter som förtecknas i bilaga I till EUF-fördraget.
Ändring 96
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 1b (nytt)
(1b)  Med ”destillering” avses ett förfarande då en blandning av alkoholhaltiga ämnen eller en alkoholhaltig vätska värms upp och den ånga som uppstår därefter kondenseras igen. Detta termiska förfarande syftar antingen till att separera ämnen i den ursprungliga blandningen eller till att förstärka vissa sensoriska egenskaper hos den alkoholhaltiga vätskan. Destilleringen sker en eller flera gånger, beroende på produktkategori, framställningsmetoder eller använd utrustning.
Ändring 98
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 2 – stycke 2
Om det hänvisas till de råvaror som använts ska destillatet ha erhållits uteslutande från dessa råvaror.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 99
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 2a (nytt)
(2a)  Inom ramen för denna förordning används den allmänna termen ”destillering” både för enkel destillering och fraktionerad destillering samt omdestillering.
Ändring 100
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 3 – led ea (nytt)
ea)   Stevia.
Ändring 101
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 3 – led f
f)  Andra naturliga kolhydrater som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.
f)  Andra naturliga ämnen eller jordbruksråvaror som har en liknande effekt som de produkter som avses i punkterna a–e.
Ändring 102
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 4
(4)  Med ”tillsats av alkohol” avses tillsats av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller båda i en spritdryck.
(4)  Med ”tillsats av alkohol” avses tillsats av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller båda i en spritdryck. Användning av jordbruksalkohol för att späda ut eller lösa färgämnen, aromer eller andra godkända tillsatser som används vid framställningen av spritdrycker ska inte betraktas som tillsats av alkohol.
Ändring 103
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 8a (nytt)
(8a)   Med ”aromatisering” avses tillägg av aromer eller livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper vid framställningen av en spritdryck.
Ändring 104
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 14
(14)  Med ”användning av färgämnen” avses användning av en eller flera färgämnen vid framställning av en spritdryck på det sätt som avses i bilaga I punkt 2 till förordning (EG) nr 1333/2008.
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 105
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 16a (nytt)
(16a)   Med ”tillverkningsort” avses den plats eller region där den fas i framställningen av den färdiga produkten ägde rum som gav spritdrycken dess karaktär och väsentliga, slutliga egenskaper.
Ändring 106
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – led 16b (nytt)
(16b)   Med ”beskrivning” avses de ord som används i märkningen, i presentationen och på ytterförpackningen, i följedokument vid transporter, i handelsdokument, särskilt fakturor och följesedlar, och i reklam.
Ändring 107
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 1 – led a – led ii
ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till försäljningsbeteckningen ”rom” tillsammans med någon av de registrerade geografiska beteckningar för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.
ii)  En spritdryck som uteslutande framställts genom alkoholjäsning och destillering av sockerrörssaft, och som dels har de särskilda aromatiska egenskaper som kännetecknar rom, dels en halt av flyktiga ämnen om minst 225 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Denna spritdryck får säljas med ordet ”jordbruks-” som bestämning till det registrerade namnet ”rom” endast tillsammans med en av de registrerade geografiska beteckningarna för de franska utomeuropeiska departementen och den autonoma regionen Madeira.
Ändring 108
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 1 – led fa (nytt)
fa)  Rom får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 109
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 2 – rubriken
2.  Whisky eller whiskey
2.  Whisky eller whiskey
(Orden ”Whisky eller whiskey” ska skrivas i kursiv stil om de antas.)
Ändring 110
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 2 – led c
c)  Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.54, oavsett om denna är utspädd eller ej.
c)  Alkohol får inte tillsättas enligt definitionen i bilaga I.4, oavsett om denna är utspädd eller ej.
Ändring 111
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 2 – led d
d)  Whisky eller whiskey får inte sötas eller smaksättas, och får inte heller innehålla några andra tillsatser än sockerkulör som används som färgning.
d)  Whisky eller whiskey får inte sötas eller smaksättas, och får inte heller innehålla några andra tillsatser än sockerkulör (E150a) som används som färgning.
Ändring 112
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 3 – led b
b)  Alkoholhalten i sädessprit ska vara lägst 37 volymprocent med undantag för ”Korn”.
b)  Alkoholhalten i sädessprit ska vara lägst 35 volymprocent med undantag för ”Korn”.
Ändring 113
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 3 – led fa (nytt)
fa)  Sädessprit får sötas med upp till 10 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 114
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 4 – led d
d)  Vinsprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.
d)  Vinsprit får inte smaksättas. Detta utesluter inte tillsats av ämnen som traditionellt används vid framställningen. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att fastställa vilka ämnen som är tillåtna inom EU, varvid den ska ta vägledning av de traditionella framställningsmetoderna i de enskilda medlemsstaterna.
Ändring 115
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 4 – led fa (nytt)
fa)  Vinsprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 116
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 4 – led fb (nytt)
fb)  Beteckningen Branntwein i kombination med Essig ska vara fortsatt tillåten för beskrivning, presentation och märkning av ättika.
Ändring 117
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 5 – rubriken
5.  Brandy eller Weinbrand
5.  Brandy eller Weinbrand
Ändring 118
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 5 – led d
d)  Varken brandy eller Weinbrand får smaksättas. Detta utesluter inte traditionella framställningsmetoder.
d)  Varken brandy eller Weinbrand får smaksättas. Detta utesluter inte tillsats av ämnen som traditionellt används vid framställningen. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 43 för att fastställa vilka ämnen som är tillåtna inom EU, varvid den ska ta vägledning av de traditionella framställningsmetoderna i de enskilda medlemsstaterna.
Ändring 119
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 5 – led ea (nytt)
ea)  Brandy eller Weinbrand får sötas med upp till 35 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
(Orden ”Brandy eller Weinbrand” ska skrivas i kursiv stil om de antas.)
Ändring 120
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 6 – led ea (nytt)
ea)  Druvsprit eller sprit av druvrester får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 121
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 7 – led a – led iv
iv)  Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en cyanvätesyrahalt om högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).
iv)  Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en cyanvätesyrahalt om högst 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Den har, i fråga om sprit av stenfruktrester, en etylkarbamathalt om högst 1 milligram per liter slutprodukt.
Ändring 122
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 7 – led fa (nytt)
fa)  Sprit av fruktrester får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 123
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 8 – rubriken
8.  Russinsprit eller raisin brandy
8.  Russinsprit eller raisin brandy
Ändring 124
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 8 – led ea (nytt)
ea)  Russinsprit eller raisin brandy får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
(Orden ”raising brandy” ska skrivas i kursiv stil om de antas.)
Ändring 125
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 9 – led a – led iv
iv)  Den har, i fråga om stenfruktsprit, en cyanvätesyrahalt om högst 7 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).
iv)  Den har, i fråga om stenfruktsprit, en cyanvätesyrahalt om högst 1 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent). Den har, i fråga om stenfruktsprit, en etylkarbamathalt om högst 1 milligram per liter slutprodukt.
Ändring 126
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 9 – led b – led iia (nytt)
iia)  – Oxelbär (Sorbus torminalis (L.) Crantz)
–  Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.)
–  Nypon (Rosa Canina L.)
Ändring 127
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 9 – led f – stycke 3a (nytt)
Alternativt får försäljningsbeteckningen Obstler användas för fruktsprit som framställts uteslutande av olika sorters äpplen, päron eller båda.
(Ordet ”Obstler” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 128
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 9 – led h
h)  Om två eller flera frukter, bär eller grönsaker destilleras tillsammans ska produkten i förekommande fall säljas under beteckningen ”fruktsprit” eller ”grönsakssprit”. Beteckningen får kompletteras med namnen på varje frukt, bär eller grönsak i fallande ordning efter den kvantitet som har använts.
h)  Om två eller flera frukter, bär eller grönsaker destilleras tillsammans ska produkten i förekommande fall säljas under beteckningen ”frukt- och grönsakssprit” eller ”grönsaks- och fruktsprit”, beroende på om det är huvudsakligen frukt- och bärsorter eller huvudsakligen grönsakssorter som destillerats tillsammans. Beteckningen får kompletteras med namnen på varje frukt, bär eller grönsak i fallande ordning efter den kvantitet som har använts.
Ändring 129
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 9 – led ha (nytt)
ha)  Fruktsprit får sötas med upp till 18 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 130
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 10 – led d
d)  Varken cidersprit eller päroncidersprit får smaksättas.
d)  Varken äppelcidersprit eller päroncidersprit får smaksättas. Detta får dock inte utesluta traditionella framställningsmetoder.
Ändring 131
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 10 – led ea (nytt)
ea)  Äppelcidersprit eller päroncidersprit får sötas med upp till 15 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 132
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 11 – led fa (nytt)
fa)  Honungssprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
Ändring 133
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 12 – rubriken
12.  Hefebrand
12.  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester
(Orden ”eller sprit av jäsnings- eller pressrester” ska skrivas enbart i fetstil om de antas.)
Ändring 134
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 12 – led a
a)  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jäsningsrester av vin eller av jäst frukt.
a)  Hefebrand eller sprit av jäsnings- eller pressrester är en spritdryck som uteslutande framställts genom destillering till en alkoholhalt som är lägre än 86 volymprocent av jäsningsrester av vin eller jäsningsrester av jäst frukt.
Ändring 135
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 12 – led fa (nytt)
fa)  Hefebrand får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
(Ordet ”Hefebrand” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 136
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 13 – rubriken
13.  Bierbrand eller eau de vie de bière
13.  Bierbrand eller eau de vie de bière
Ändring 137
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 13 – led ea (nytt)
ea)  Bierbrand eller eau-de-vie de bière får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
(Orden ”Bierbrand eller eau-de-vie de bière” ska skrivas i kursiv stil om de antas.)
Ändring 138
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 14 – rubriken
14.  Topinambur
14.  Topinambur eller jordärtskockssprit
(Orden ”eller jordärtskockssprit” ska skrivas i enbart fetstil om de antas.)
Ändring 139
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 14 – led ea (nytt)
ea)  Topinambur eller jordärtskockssprit får sötas med upp till 20 gram per liter slutprodukt, uttryckt som invertsocker, för att runda av den slutliga smaken.
(Ordet ”Topinambur” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 140
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led a – stycke 3
Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).
Halten av restsubstanser får inte vara högre än den halt som i bilaga I.1 anges för jordbruksalkohol som används för att framställa vodka; innehållet av metanol får emellertid inte vara högre än 10 gram per hektoliter alkohol (100 volymprocent).
Ändring 141
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led b
b)  Alkoholhalten i vodka ska vara lägst 37,5 volymprocent.
b)  Alkoholhalten i vodka ska inte vara lägre än 37,5 volymprocent eller högre än 80 volymprocent.
Ändring 142
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led ba (nytt)
ba)  Vodka får inte vara färgad.
Ändring 143
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led d
d)  I beskrivningen, presentationen eller märkningen av vodka som inte enbart framställts av potatis eller spannmål ska det anges ”tillverkad av...” med tillägg av namnet på de råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen.
d)  I beskrivningen, presentationen eller märkningen av vodka som inte enbart framställts av potatis eller spannmål eller båda ska det anges ”tillverkad av...” med tillägg av namnet på de råvaror som använts för att framställa jordbruksalkoholen.
Ändring 144
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led da (nytt)
da)  Vodka får sötas för att runda av den slutliga smaken. Slutprodukten får emellertid inte innehålla mer än 10 gram sötningsmedel per liter, uttryckt som invertsockerekvivalenter.
Ändring 145
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 15 – led db (nytt)
db)  Alternativt får försäljningsbeteckningen ”vodka” användas i medlemsstaterna.
(Ordet ”vodka” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 146
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led i
i)  Den framställs genom maceration av såväl delvis jästa som ojästa frukter eller bär enligt led ii, eventuellt med tillsats av högst 20 liter jordbruksalkohol eller tillsats av sprit eller destillat som härrör från samma frukt per 100 kg jästa frukter eller bär, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.
i)  Den framställs genom maceration av såväl delvis jästa som ojästa frukter eller bär enligt led ii, eventuellt med tillsats av högst 20 liter jordbruksalkohol eller tillsats av sprit eller destillat som härrör från samma frukt, eller en kombination därav, per 100 kg jästa frukter eller bär, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.
Ändring 147
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 9
–  Rönnbär (Sorbus aucuparia L.)
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 148
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 10
–  Äppelrönnbär (Sorbus domestica L.),
(Berör inte den svenska versionen.)
Ändring 149
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 16 – led a – led ii – strecksats 32a (nytt)
–  Aronia
–  Hägg (Prunus padus L.)
Ändring 150
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 17 – led a
a)  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts) är en spritdryck som framställts genom att ojästa frukter och bär som klassificerats i led a ii kategori 16 eller grönsaker, nötter eller andra växtdelar såsom örter eller rosenblad fått macerera i jordbruksalkohol, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.
a)  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts) är en spritdryck som framställts genom att ojästa frukter och bär som klassificerats i led a ii kategori 16 eller grönsaker, nötter, svampar eller andra växtdelar såsom örter eller rosenblad fått macerera i jordbruksalkohol, följt av destillering till lägre än 86 volymprocent.
Ändring 151
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 17 – rubriken
17.  Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts)
17.   Geist (tillsammans med namnet på den frukt eller den råvara som använts)
Ändring 152
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 17 – led ca (nytt)
ca)  Det ska vara fortsatt tillåtet att använda beteckningen ”-geist” som efterled till en annan beteckning än namnet på en frukt som fantasinamn inom spritdryckssektorn.
Ändring 153
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 19 – led a
a)  Enbärskryddad spritdryck är en spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol, sädessprit, sädesdestillat eller en blandning därav smaksatts med enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.).
a)  Enbärskryddad spritdryck är en spritdryck som har framställts genom att jordbruksalkohol, sädessprit, sädesdestillat eller en kombination därav smaksatts med enbär (Juniperus communis L. eller Juniperus oxycedrus L.).
Ändring 154
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 20 – rubriken
20.  Gin
20.  Gin
Ändring 155
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 21 – rubriken
21.  Destillerad gin
21.  Destillerad gin
Ändring 156
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 21 – led a – led ii
ii)  En blandning av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt. Aromämnen, sådana aromberedningar som avses i kategori 20.c eller båda får användas för att smaksätta destillerad gin.
ii)  En kombination av den produkt som erhållits genom en sådan destillering och jordbruksalkohol med samma sammansättning, renhet och alkoholhalt. Aromämnen, sådana aromberedningar som avses i kategori 20.c eller båda får användas för att smaksätta destillerad gin.
Ändring 157
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 22 – rubriken
22.  London gin
22.  London gin
Ändring 158
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 22 – led c
c)  Beteckningen London gin får kompletteras med ordet dry.
c)  Beteckningen London gin får innehålla ordet dry.
Ändring 159
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 24 – rubriken
24.  Akvavit eller aquavit
24.  Akvavit eller aquavit
Ändring 160
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 26 – rubriken
26.  Pastis
26.  Pastis
Ändring 161
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 27 – rubriken
27.  Pastis de Marseille
27.  Pastis de Marseille
Ändring 162
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 28 – rubriken
28.  Anis
28.  Anis
Ändring 163
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 28 – led b
b)  Alkoholhalten i destillerad anis ska vara lägst 37 volymprocent.
b)  Alkoholhalten i destillerad anis ska vara lägst 35 volymprocent.
Ändring 164
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 29 – rubriken
29.  Destillerad anis
29.  Destillerad anis
Ändring 165
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 30 – rubriken
30.  Bittra spritdrycker eller bitter
30.  Bittra spritdrycker eller bitter
Ändring 166
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 30 – led a
a)  Bittra spritdrycker eller bitter är spritdrycker med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen.
a)  Bittra spritdrycker eller bitter är spritdrycker med en dominerande bitter smak, som framställts genom att jordbruksalkohol smaksatts med aromämnen eller aromberedningar eller båda.
Ändring 167
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 31 – led da (nytt)
da)  Sockerhalten i smaksatt vodka ska vara högst 100 gram per liter, uttryckt som invertsocker.
Ändring 168
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 31 – led db (nytt)
db)  Termen ”vodka” på ett officiellt EU-språk får ersättas av ”vodka”.
(Andra förekomsten av ordet ”vodka” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 169
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 32 – led a – led ii
ii)  Den har framställts av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller en eller flera spritdrycker eller en blandning av dessa produkter, som har sötats och där en eller flera aromer, jordbruksprodukter eller livsmedel har tillsatts.
ii)  Den har framställts av jordbruksalkohol, destillat av jordbruksprodukter eller en eller flera spritdrycker eller en kombination av dessa produkter, som har sötats och där en eller flera aromer, jordbruksprodukter eller livsmedel har tillsatts.
Ändring 170
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 32 – led d – stycke 2a (nytt)
Alternativt får försäljningsbeteckningen ”likör” användas i medlemsstaterna.
(Ordet ”likör” ska skrivas i kursiv stil om det antas.)
Ändring 171
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 32 – led da (nytt)
da)  Försäljningsbeteckningen ”likör” får också kompletteras med namnet på den arom eller det livsmedel som använts vid framställningen av produkten.
Ändring 172
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 34 – rubriken
34.  Crème de cassis
34.  Crème de cassis
Ändring 173
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 35 – rubriken
35.  Guignolet
35.  Guignolet
Ändring 174
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 36 – rubriken
36.  Punch au rhum
36.  Punch au rhum
Ändring 175
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 37 – rubriken
37.  Sloe gin
37.  Sloe gin
Ändring 176
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 38 – rubriken
38.   ”Spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán”
31a.   ”Spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán
(Kategorin ”spritdryck med slånbärsarom eller Pacharán” ska flyttas så att den hamnar mellan kategori 31, ”vodka”, och kategori 32, ”likör”.)
Ändring 177
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 39 – rubriken
39.  Sambuca
39.  Sambuca
Ändring 178
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 39 – led a – led ii
ii)  Den har en lägsta sockerhalt på 370 gram per liter, uttryckt som invertsocker.
ii)  Den har en lägsta sockerhalt på 350 gram per liter, uttryckt som invertsocker.
Ändring 179
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 40 – rubriken
40.  Maraschino, Marrasquino eller Maraskino
40.  Maraschino, Marrasquino eller Maraskino
Ändring 180
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 41 – rubriken
41.  Nocino
41.  Nocino
Ändring 181
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 42 – rubriken
42.  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat
42.  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat
Ändring 182
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 42 – led a
a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten.
a)  Ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en kombination av dessa, och vars ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av ren äggula ska vara lägst 140 gram per liter i den färdiga produkten. Om ägg från hönor av andra raser än Gallus används ska detta anges på etiketten.
Ändring 183
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 42 – led c
c)  Endast aromämnen och aromberedningar får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.
c)  Endast livsmedel med aromegenskaper, naturliga aromämnen och aromberedningar får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.
Ändring 184
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 42 – led ca (nytt)
ca)  Grädde får användas vid framställning av ägglikör eller advocaat eller avocat eller advokat.
Ändring 185
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 43 – led a
a)  Likör med ägg är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en blandning av dessa och vars karakteristiska ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av äggula ska vara lägst 70 gram per liter i den färdiga produkten.
a)  Likör med ägg är en spritdryck, smaksatt eller inte, som erhållits från jordbruksalkohol, från ett destillat, från sprit eller en kombination av dessa och vars karakteristiska ingredienser är kvalitetsäggula, äggvita och socker eller honung. Socker- eller honungshalten ska vara lägst 150 gram per liter uttryckt som invertsocker. Halten av äggula ska vara lägst 70 gram per liter i den färdiga produkten.
Ändring 186
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 44 – rubriken
44.  Mistrà
44.  Mistrà
Ändring 187
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 45 – rubriken
45.  Väkevä glögi eller spritglögg
45.  Väkevä glögi eller spritglögg
Ändring 188
Förslag till förordning
Bilaga II – del I – kategori 46 – rubriken
46.  Berenburg eller Beerenburg
46.  Berenburg eller Beerenburg
Ändring 189
Förslag till förordning
Bilaga II – del II – led 2a (nytt)
2a.  Guignolet Kirsch framställs i Frankrike och erhålls genom att guignolet och kirsch blandas, så att minst 3 procent av slutproduktens totala innehåll av ren alkohol kommer från kirsch. Alkoholhalten för Guignolet Kirsch ska vara minst 15 volymprocent. Ordet ”Guignolet” ska finnas med i presentationen och märkningen, och anges med bokstäver av samma typsnitt, storlek och färg samt på samma rad som ordet ”Kirsch” och, när det rör sig om flaskor, på framsidans etikett. Informationen om alkoholsammansättningen ska inbegripa en angivelse av halten ren alkohol i volymprocent som guignolet och kirsch utgör av det totala innehållet av ren alkohol i volymprocent i Guignolet Kirsch.
Ändring 190
Förslag till förordning
Bilaga IIa (ny)
BILAGA IIa
LAGRINGSPROCESSEN DYNAMISK LAGRING ELLER ”CRIADERAS Y SOLERA”
Lagringsprocessen dynamisk lagring eller ”criaderas y solera” går ut på regelbunden extraktion av en del av den brandy som finns i de olika ekfat eller behållare som utgör en lagringsskala och motsvarande påfyllningar av brandy som extraherats från den föregående lagringsskalan.
Definitioner
Lagringsskalor: Var och en av de uppsättningar av ekfat eller behållare med samma mognadsgrad, mellan vilka brandyn förflyttas under lagringsprocessen. Varje skala kallas ”criadera”, utom den sista, som används innan brandyn tappas, vilken kallas ”solera”.
Extraktion: Delvolym brandy som extraheras från respektive ekfat och behållare i en lagringsskala för att sedan inlemmas i de ekfat och behållare som tillhör nästa lagringsskala eller – i fallet med ”solera” – för att tappas.
Påfyllning: Den volym av brandy från ekfat och behållare i viss lagringsskala som inlemmas och blandas med innehållet i ekfaten och behållarna i nästa lagringsskala.
Genomsnittlig ålder: Den tidsperiod som motsvarar rotationen av den totala volym brandy som finns i lagringsprocessen, beräknad som fraktionen mellan den totala volymen av brandy som finns i samtliga lagringsskalor och volymen av de tappningar som gjorts från den sista skalan – solera – under ett år.
Den genomsnittliga åldern för den brandy som tappas från ”soleran” kan beräknas enligt följande formel: ̅ 𝑡̅ = Vt/Ve
där
− 𝑡̅ är den genomsnittliga åldern, uttryckt i år,
− Vt är den totala lagervolymen i lagringssystemet, uttryckt i liter ren alkohol,
− Ve är den totala produktvolym som under ett år tappats från systemet, uttryckt i liter ren alkohol.
Lägsta genomsnittlig ålder: I fallet med ekfat eller behållare med en volym på mindre än 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara högst dubbelt så många som antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i minst sex månader.
I fallet med ekfat och behållare med en volym på minst 1 000 liter ska antalet årliga extraktioner och påfyllningar vara högst lika många som antalet skalor i systemet, för att säkerställa att den yngsta komponenten har lagrats i minst ett år.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0021/2018).

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy