Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0138(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2018

Внесени текстове :

A8-0016/2018

Разисквания :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0050

Приети текстове
PDF 664kWORD 65k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0335),

—  като взе предвид членове 113 и 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8‑0195/2017),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1) ,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8‑0016/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Държавите членки срещат все по-големи трудности да противодействат на свиването на националните си данъчни основи, тъй като структурите за данъчно планиране стават изключително сложни и често се възползват от повишената мобилност на капитали и хора във вътрешния пазар. Тези структури обикновено се състоят от договорености, които са сключени в различни юрисдикции и пренасочват облагаемата печалба към по-благоприятни данъчни режими или водят до цялостно намаляване на данъчните задължения на данъкоплатеца. В резултат на това държавите членки често търпят значителни намаления в своите данъчни приходи, което ги възпрепятства да провеждат благоприятстващи растежа данъчни политики. Поради това е изключително важно данъчните органи на държавите членки да получават изчерпателна и съществена информация относно договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране. Тази информация ще позволи на органите своевременно да реагират срещу вредните данъчни практики и да отстранят пропуските в нормативната уредба, като приемат необходимото законодателство или извършват подходящи оценки на риска и данъчни одити.
(2)  Държавите членки срещат все по-големи трудности да противодействат на свиването на националните си данъчни основи, тъй като агресивните и сложни структури за данъчно планиране стават изключително сложни и често се възползват от повишената мобилност на капитали и хора във вътрешния пазар. Тези структури обикновено се състоят от договорености, които са сключени в различни юрисдикции и пренасочват облагаемата печалба на предприятията и физическите лица към по-благоприятни данъчни режими или водят до намаляване на данъчните последици за данъчнозадължените лица. В резултат на това държавите членки често търпят значителни намаления в своите данъчни приходи. Освен това различията в ставките на корпоративния данък в рамките на държавите членки и между държавите членки се увеличават и е от ключово значение да не се нарушава принципът на равенството по отношение на данъчното облагане. Това възпрепятства държавите членки да провеждат благоприятстващи растежа данъчни политики. Поради това е изключително важно данъчните органи на държавите членки да получават изчерпателна и съществена информация относно договореностите, способстващи за отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци. Тази информация ще позволи на органите своевременно да реагират срещу вредните данъчни практики и да отстранят пропуските в нормативната уредба, като приемат необходимото законодателство или извършват подходящи оценки на риска и данъчни одити. Липсата на реакция от данъчните органи относно оповестените схеми не следва обаче да се тълкува като предоставяне на косвено разрешение от тяхна страна. Формите на оповестяване следва да са кратки и лесни, така че обемът на информацията, която би могла да се събере по силата на настоящата Директива, не възпрепятства ефективните действия по отношение на оповестените схеми.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Като се има предвид, че повечето от договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране излизат извън границите на една юрисдикция, ползата от тяхното оповестяване допълнително ще се увеличи, ако информацията се обменя между държавите членки. По-специално, автоматичният обмен на информация между данъчните администрации е от решаващо значение, за да могат те да разполагат с необходимата информация, която ще им позволи да предприемат действия в случай на агресивни данъчни практики.
(3)  Като се има предвид, че повечето от договореностите за потенциално агресивно данъчно планиране излизат извън границите на една юрисдикция, ползата от тяхното оповестяване допълнително ще се увеличи, ако информацията се обменя между държавите членки. По-специално автоматичният обмен на информация между данъчните администрации и гарантирането на координация с органите за финансово разузнаване, борещи се с изпирането на пари и финансирането на тероризма, са от решаващо значение, за да могат те да разполагат с необходимата информация, която ще им позволи да предприемат действия в случай на агресивни данъчни практики. От друга страна, държавите членки следва да бъдат насърчавани да въведат подобни изисквания за оповестяване за договореностите, които съществуват единствено в техните юрисдикции.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Осъзнавайки, че упражняването на стопанска дейност в условията на прозрачност може да допринесе за възпрепятстване на избягването на данъци и данъчните измами във вътрешния пазар, Комисията бе призована да предприеме инициативи за задължително оповестяване на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране в духа на действие 12 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В този контекст Европейският парламент призова за по-строги мерки срещу посредниците, които подпомагат договорености, които могат да доведат до отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.
(4)  Осъзнавайки, че упражняването на стопанска дейност в условията на прозрачност може да допринесе за възпрепятстване на избягването на данъци и данъчните измами във вътрешния пазар, Комисията бе призована да предприеме инициативи за задължително оповестяване на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране в духа на действие 12 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). В този контекст Европейският парламент разкри важната роля на посредниците при консултирането, създаването и управлението на данъчни схеми и призова за по-строги мерки срещу посредниците, които подпомагат договорености, които могат да доведат до отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Необходимо е да се припомни как някои финансови посредници и други данъчни консултанти активно са подпомагали техните клиенти да укриват средства в офшорни зони. Освен това общият стандарт за предоставяне на информация, въведен с Директива 2014/107/ЕС27 на Съвета, може още да се подобри, при все че той представлява значителна стъпка напред в установяването на прозрачна данъчна рамка в Съюза, поне що се отнася до информацията за финансови сметки.
(5)  Необходимо е да се припомни как някои финансови посредници и други данъчни консултанти и одитори активно са подпомагали своите клиенти да укриват средства в офшорни зони. Освен това общият стандарт за предоставяне на информация, въведен с Директива 2014/107/ЕС27 на Съвета, може още да се подобри, при все че той представлява значителна стъпка напред в установяването на прозрачна данъчна рамка в Съюза, поне що се отнася до информацията за финансови сметки. Освен това капацитетът на държавите членки за обработване на обема получена информация за финансови сметки следва съответно да се засили, финансовите, човешките и ИТ ресурси на данъчните администрации следва да се увеличат, където това е необходимо, както и да се поддържат на подходящи равнища.
_________________
_________________
27Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).
27Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Оповестяването на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране с трансгранично измерение може успешно да подпомогне усилията за създаване във вътрешния пазар на среда на справедливо данъчно облагане. Поради тази причина въвеждането на задължение за посредниците да уведомяват данъчните органи относно някои трансгранични договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, би представлявало стъпка в правилната посока. Важно е, като втора стъпка след задължителното оповестяване, данъчните органи да обменят получената информация с колегите си в другите държави членки, за да се постигне по-всеобхватна политика. По този начин следва да се подобри и ефективността на общия стандарт за предоставяне на информация. Освен това е изключително важно Комисията да получи достъп до достатъчно количество информация, за да може да следи за правилното прилагане на настоящата директива. Достъпът на Комисията не освобождава дадена държава членка от задължението ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи.
(6)  Оповестяването на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране с трансгранично измерение може успешно да подпомогне усилията за създаване във вътрешния пазар на среда на справедливо данъчно облагане. Поради тази причина въвеждането на задължение за посредниците, одиторите, и по целесъобразност, за данъчнозадължените лица, да уведомяват данъчните органи относно някои трансгранични договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, би представлявало необходима стъпка в правилната посока. Важно е, като втора стъпка след задължителното оповестяване, данъчните органи автоматично да обменят получената информация с колегите си в другите държави членки, за да се постигне по-всеобхватна политика. По този начин следва да се подобри и ефективността на общия стандарт за предоставяне на информация. Освен това е изключително важно Комисията да получи достъп до съответната информация, за да може да следи за правилното прилагане на настоящата директива и да изпълнява задълженията си в съответствие с политиките в областта на конкуренцията. Достъпът на Комисията не освобождава дадена държава членка от задължението ѝ да уведомява Комисията за държавните помощи. И на последно място, за да се повиши правната сигурност за посредниците и данъчнозадължените лица, Комисията следва да публикува списък с докладваните трансгранични данъчни договорености, които евентуално биха могли да се използват за целите на избягването на данъци, без да посочва посредника или данъчнозадълженото лице.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Безспорно е, че е по-вероятно оповестяването на трансграничните договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да постигне търсения възпиращ ефект, когато съответната информация достигне до данъчните органи на ранен етап, т.е преди оповестените договорености да започнат да се изпълняват. Когато задължението за оповестяване се прехвърля върху данъчнозадължените лица, би било практично срокът за оповестяването на тези трансгранични договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да бъде малко удължен, тъй като е възможно данъчнозадължените лица да не са запознати с естеството на договореностите в момента на тяхното сключване. За улесняване на администрациите на държавите членки последващият автоматичен обмен на информация относно тези договорености би могъл да се извършва на тримесечие.
(7)  Безспорно е, че е по-вероятно оповестяването на трансграничните договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да постигне търсения възпиращ ефект, когато съответната информация достигне до данъчните органи на ранен етап, т.е преди оповестените договорености да започнат да се изпълняват. В допълнение към това следва да се налагат подходящи санкции за предотвратяване и противодействие на тези договорености. Когато задължението за оповестяване се прехвърля върху данъчнозадължените лица, би било практично срокът за оповестяването на тези трансгранични договорености за потенциално агресивно данъчно планиране да бъде малко удължен. За улесняване на администрациите на държавите членки последващият автоматичен обмен на информация относно тези договорености би могъл да се извършва на тримесечие.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Непрекъснато нарастващите роля и значение на правата върху интелектуална собственост в стопанските модели и данъчните структури на големите предприятия допълнително подчертават спешната необходимост от по-добър обмен на информация относно договореностите, свързани с избягване на данъци, предвид различните лесни възможности, които използването на правата върху интелектуална собственост предоставя за изкуственото прехвърляне на печалбите.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)   Липсата на изчерпателно публично отчитане по държави относно съответните финансови данни на големите международни предприятия е причина за ненадеждността на събраните данни относно офшорните структури, което се подчертава и от факта, че много от станалите неотдавна обект на голямо обществено внимание структури за избягване на данъци, не са отразени в настоящите бази данни за търговски корпоративни финансови отчети. Тези разлики в статистическите данни пречат на опитите на данъчните органи да извършват оценки на риска относно рисковите юрисдикции и подчертават необходимостта от по-голям обмен на информация относно структурите за данъчно планиране.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Като се има предвид, че основната цел на това законодателство следва да бъде гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар, от решаващо значение е регулирането на равнището на Съюза да не надхвърля необходимото за постигане на предвидените цели. Ето защо е необходимо обхватът на общите изисквания за оповестяване да се ограничи само до трансгранични ситуации, т.е. ситуации между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава. Предвид тези ситуации може да се обоснове необходимостта от въвеждането на общ набор от норми — вместо уреждане на въпроса на национално равнище, предвид потенциалното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.
(10)  Като се има предвид, че основната цел на това законодателство следва да бъде гарантирането на правилното функциониране на вътрешния пазар и ограничаването на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци, от решаващо значение е регулирането на равнището на Съюза да не надхвърля необходимото за постигане на предвидените цели. Ето защо е необходимо обхватът на общите изисквания за оповестяване да се ограничи само до трансгранични ситуации, т.е. ситуации между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава. Предвид тези ситуации е обоснована необходимостта от въвеждането на общ набор от норми — вместо уреждане на въпроса на национално равнище, предвид потенциалното въздействие върху функционирането на вътрешния пазар. Ако дадена държава членка приложи допълнителни национални мерки за отчитане, събраната допълнителна информация следва да се споделя с други държави членки, в случай че е целесъобразно.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
(11a)   Тъй като не всички държави членки биха имали стимул за определяне и прилагане на ефективни санкции и за да се гарантира последователното прилагане на настоящата директива във всички държави членки, обменът на информация между данъчните органи следва да се осъществява автоматично също и по отношение на налаганите санкции, както и в случаите, когато държавите членки са се въздържали от налагането на санкции.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  С цел да се подобрят перспективите за ефективното прилагане на настоящата директива държавите членки следва да определят санкции за нарушаването на националните правила, с които се прилага настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции действително се прилагат на практика, че са пропорционални и имат възпиращ ефект.
(13)  С цел да се подобрят перспективите за ефективното прилагане на настоящата директива държавите членки следва да определят строги санкции за нарушаването на националните правила, с които се прилага настоящата директива, и да гарантират, че тези санкции, включително финансовите санкции, действително се прилагат своевременно на практика, че са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки следва да представят на Комисията и да публикуват списък с посредниците и данъчнозадължените лица, на които са били наложени санкции съгласно настоящата директива, включително наименования, гражданство / националност и местожителство.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на списъка с типичните белези, в който да бъдат добавяни договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредица от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация относно тези договорености или поредица от договорености, получена във връзка със задължителното оповестяване на такива договорености.
(14)  С цел допълване или изменение на някои несъществени елементи от настоящата директива, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с актуализирането на списъка с типичните белези. На всеки две години Комисията следва да публикува проект на актуализиран списък с типичните белези, които определят агресивното данъчно планиране, с цел включването на всички нови или изменени договорености за отклонение от данъчно облагане и избягване на данъци, които са били установени след публикуването на предишната актуализация, като актуализираният списък следва да влезе в сила в срок от четири месеца след публикуването на проекта на списъка.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   За да се гарантира еднаквото използване и тълкуване на типичните белези, Комисията следва да извършва редовно наблюдение на дейностите на данъчните органи в съответствие с настоящата директива.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно подобряването на функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждането на възпиращи фактори за използването на трансгранични договорености за агресивно данъчно планиране, не може да бъде достатъчно добре постигната от държавите членки, действащи поотделно, по некоординиран начин, но може по-скоро да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради факта, че тя е насочена към схеми, които са разработени, за да се възползват евентуално от недостатъците на пазара, които произтичат от взаимодействието между различните национални данъчни правила, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел, особено като се има предвид, че нейният обхват е ограничен до договорености с трансгранично измерение между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава.
(18)  Тъй като целта на настоящата директива, а именно същественото ограничаване на катастрофалните последствия от отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци върху публичните сметки и подобряването на функционирането на вътрешния пазар чрез въвеждането на възпиращи фактори за използването на трансгранични договорености за агресивно данъчно планиране, не може да бъде достатъчно добре постигната от държавите членки, действащи поотделно, по некоординиран начин, но може по-скоро да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза поради факта, че тя е насочена към схеми, които са разработени, за да се възползват евентуално от недостатъците на пазара, които произтичат от взаимодействието между различните национални данъчни правила, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че нейният обхват е ограничен до договорености с трансгранично измерение между повече от една държава членка или между държава членка и трета държава.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 18 – буква в
в)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност, разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
в)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност или контролирано чуждестранно дружество от всякакъв вид, разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 18 – буква г
г)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция чрез място на стопанска дейност, което не е разположено в тази юрисдикция, и договореността или поредицата от договорености представлява част или цялата стопанска дейност на мястото на стопанска дейност;
г)  една или повече от страните по договореността или поредицата от договорености извършва стопанска дейност в друга юрисдикция, без да подлежи на данъчно облагане в тази юрисдикция;
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 20
20.  „типичен белег“ означава типична характеристика или особеност на договореност или поредица от договорености, както са посочени в приложение IV.
20.  „типичен белег“ означава договореност или поредица от договорености, както са посочени в приложение IV.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б)
Директива 2011/16/ЕС
Член 3 – точка 23 – буква в а (нова)
вa)  „данъчнозадължено лице“ означава действителен собственик на друго данъчнозадължено лице по смисъла на Директива (ЕС) 2015/849.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 1 a (нов)
1a.  При извършването на задължителните одити на отчетите на клиентите, одиторите изпълняват задълженията за идентифициране и оповестяване по отношение на потенциални нарушения от страна на одитирания субект или неговите посредници, посочени в настоящия член, за които одиторите са осведомени. Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да въведе изискване за одиторите да подават информация пред компетентните данъчни органи относно подобни нарушения в срок от 10 работни дни, считано от деня след деня на публикуване на докладите за одит.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 2 – алинея 1
2.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, с които да освободи посредниците от задължението за подаване на информация относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредицата от такива договорености, в случай че националното право на тази държава членка предвижда правото на запазване на поверителност. В такъв случай посредниците информират данъчнозадължените лица, че поради правото на запазване на поверителност последните носят отговорността за подаване на информация относно такава договореност или поредица от договорености.
2.  Всяка държава членка може, по целесъобразност, да предприема необходимите мерки, с които да освободи посредниците от задължението за подаване на информация относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредицата от такива договорености, в случай че националното право на тази държава членка предвижда правото на запазване на поверителност. В такъв случай посредниците информират писмено данъчнозадължените лица, като съответно съхраняват подписано от тях потвърждение за приемане, че поради правото на запазване на поверителност последните носят отговорността за подаване на информация относно такава договореност или поредица от договорености. В рамките на 10 работни дни данъчнозадълженото лице докладва на компетентните органи информацията относно подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от договорености.
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 2
4.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да изиска от посредниците и данъчнозадължените лица да подадат информация относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, изпълнени между [дата на политическото споразумение] и 31 декември 2018 г. Посредниците и данъчнозадължените лица, според случая, подават информацията относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености до 31 март 2019 г.
4.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки, за да изиска от посредниците, одиторите и данъчнозадължените лица да подадат информация относно подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, прилагани от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива], както и тези, които ще влязат в сила след тази дата.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 4 a (нов)
4a.  Всяка държава членка предприема необходимите мерки за оценка на данъчните договорености, оповестени чрез обмена на информация, който се урежда от настоящата директива, както и за предоставяне на необходимите ресурси на своите данъчни органи.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква а
a)  идентифициране на посредниците и данъчнозадължените лица, в т.ч. тяхното наименование, място на постоянно пребиваване за данъчни цели и данъчен идентификационен номер (ДИН) и, ако е целесъобразно, лицата, които са свързани предприятия с посредника или данъчнозадълженото лице;
a)  идентифициране на посредниците или, където е приложимо, одиторите, и данъчнозадължените лица, в т.ч. тяхното наименование, националност, място на постоянно пребиваване за данъчни цели и данъчен идентификационен номер (ДИН) и, ако е целесъобразно, лицата, които са свързани предприятия с посредника или данъчнозадълженото лице;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква в
в)  обобщение на съдържанието на подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, включително посочване на името, под което тя е позната, ако има такова, и общо описание на съответните стопански дейности или договорености, без да се разкрива търговска, промишлена или професионална тайна или търговски процес, или информация, чието разкриване би противоречало на обществения ред;
в)  обобщение на съдържанието на подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, включително посочване на името, под което тя е позната, ако има такова, и общо описание на съответните стопански дейности или договорености, без да се разкрива тайна, свързана с интелектуална собственост, промишлена или професионална тайна или информация, чието оповестяване би противоречало на обществения ред;
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква г
г)  датата, на която трябва да започне или е започнало изпълнението на подлежащата на оповестяване договореност или на първата стъпка от поредица от подобни договорености;
г)  датата на започване на изпълнението на подлежащата на оповестяване договореност или на първата стъпка от поредица от подобни договорености;
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква д
д)  подробности за националните данъчни разпоредби, чието прилагане създава данъчно предимство, ако е приложимо;
д)  подробности за националните данъчни разпоредби, които формират основата на подлежащите на оповестяване договорености или поредица от договорености, ако е приложимо;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 6 – буква з
з)  идентификация на всички лица в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, като се посочва с кои държави членки са свързани засегнатите посредници или данъчнозадължени лица.
з)  идентификация на всички лица в другите държави членки, ако има такива, които има вероятност да бъдат засегнати от подлежащата на оповестяване трансгранична договореност или поредица от такива договорености, като се посочва с кои държави членки са свързани засегнатите посредници, одитори или данъчнозадължени лица.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 7
7.  С цел улесняване на обмена на информация по параграф 5 от настоящия член Комисията приема, като част от процедурата за одобряване на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5, практическите процедури, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията по параграф 6 от настоящия член.
7.  С цел улесняване на обмена на информация по параграф 5 от настоящия член Комисията приема, като част от процедурата за одобряване на стандартния формуляр, предвиден в член 20, параграф 5, практическите процедури и предоставя достатъчно ресурси, необходими за прилагането на настоящия член, включително мерки за стандартизиране на съобщаването на информацията по параграф 6 от настоящия член.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2011/16/ЕС
Член 8ааа – параграф 8
8.  Комисията няма да има достъп до информацията, посочена в параграф 6, букви а), в) и з).
8.  Комисията има достъп до информацията, посочена в параграф 6, букви б), в), г), д), е) и ж). Комисията публикува списък с оповестените трансгранични данъчни договорености, без да посочва съответния посредник или съответното данъчнозадължено лице.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 1
До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана съгласно член 8а, параграфи 1 и 2, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
До 31 декември 2017 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, с достъп единствено за държавите членки и Комисията, в който информацията, съобщавана съгласно член 8а, параграфи 1 и 2, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 2
До 31 декември 2018 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, в който информацията, съобщавана съгласно член 8ааа, параграфи 5, 6 и 7, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в посочените параграфи.
До 31 декември 2018 г. Комисията създава и обезпечава в техническо и логистично отношение защитен централен регистър на държавите членки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане, с достъп единствено за държавите членки и Комисията, в който информацията, съобщавана съгласно член 8ааа, параграфи 5, 6 и 7, се записва в изпълнение на изискванията за автоматичен обмен, предвидени в този член. В допълнение към това, информацията, обменена съгласно автоматичния обмен, предвиден в членове 8, 8а и 8аа, също е достъпна чрез централния регистър, с достъп единствено за държавите членки и Комисията.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2011/16/ЕС
Член 21 – параграф 5 – алинея 3
Компетентните органи на всички държави членки имат достъп до информацията в регистъра. Комисията също има достъп до информацията в този регистър, но в рамките на ограниченията, предвидени в член 8а, параграф 8 и член 8ааа, параграф 8. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.
Компетентните органи на всички държави членки и Комисията имат достъп до информацията в този регистър. Комисията приема необходимите практически договорености в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3
3.  Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а, 8аа и 8ааа, както и за постигнатите практически резултати. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2..
3.  Държавите членки представят на Комисията годишна оценка за ефективността на автоматичния обмен на информация, предвиден в членове 8, 8а, 8аа и 8ааа, както и за постигнатите практически резултати, качеството и количеството на обменената информация, както и законодателните промени, предложени или реализирани въз основа на пропуските в нормативната рамка, разкрити от тази информация. Формата и условията за представянето на годишната оценка се приемат от Комисията посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2. Въз основа на тези оценки Комисията представя законодателни предложения за отстраняване на пропуските в съществуващото право.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3 а (нов)
(5a)  В член 23 се създава следният параграф:
„3а. Държавите членки съобщават на Комисията броя на оповестените договорености или поредица от договорености съгласно класификацията в приложение IV, заедно с описание на тези договорености, гражданството / националността на данъчнозадължените лица, които се облагодетелстват от тези договорености, и броя и степента на наложените санкции на посредниците или данъчнозадължените лица, които оповестяват такива договорености. Комисията изготвя годишен публичен доклад, съдържащ тази информация.“.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)
Директива 2011/16/ЕС
Член 23 – параграф 3 б (нов)
(5б)  В член 23 се създава следният параграф:
„3б. Всяка година държавите членки представят на Комисията списък с трансграничните договорености, които съответният данъчен орган счита, че съответстват на разпоредбите на настоящата директива.“
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2011/16/ЕС
Член 23аа – параграф 1
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26а за изменение на приложение IV с цел включване в списъка с типичните белези на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредици от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация, получена във връзка със задължението за оповестяване на такива договорености..
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 26а за изменение на приложение IV с цел включване в списъка с типичните белези на договорености за потенциално агресивно данъчно планиране или поредици от такива договорености, станали известни вследствие на актуализирана информация, получена във връзка със задължението за оповестяване на такива договорености. Тя извършва това на всеки две години, действайки въз основа на информацията, която ще получи, по отношение на нови или изменени договорености за отклонение от данъчно облагане или избягване на данъци, като публикува проекта на новите си критерии четири месеца преди влизането им в сила.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Директива 2011/16/ЕС
Член 25a – параграф 1
Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа и 8ааа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
Държавите членки установяват правилата относно санкциите, приложими при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива и отнасящи се до членове 8аа и 8ааа, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Комисията може да публикува таблица с ориентировъчни санкции.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2011/16/ЕС
Член 26а – параграф 5 a (нов)
5a.   Не по-късно от ... [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и на всеки три години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива.
Изменение 41
Предложение за директива
Приложение 1
Директива 2011/16/ЕС
Приложение IV – раздел 1 – параграф 1
Приема се, че резултатът от проверката е положителен, когато основната полза от дадена договореност или поредица от договорености е да се получи данъчно предимство; ако може да се установи, че предимството е резултатът, за който може да се очаква да бъде получен от подобна договореност или поредица от договорености, включително чрез използване на специфичната структура на договореността или поредицата от договорености.
Приема се, че резултатът от проверката е положителен, когато една от основните ползи от дадена договореност или поредица от договорености е да се получи данъчно предимство; ако може да се установи, че предимството е резултатът, за който може да се очаква да бъде получен от подобна договореност или поредица от договорености, включително чрез използване на специфичната структура на договореността или поредицата от договорености.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0310.

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност