Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0138(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0016/2018

Předložené texty :

A8-0016/2018

Rozpravy :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0050

Přijaté texty
PDF 597kWORD 58k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0335),

–  s ohledem na články 113 a 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle nichž Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0195/2017),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2016 o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem(1),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0016/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Pro členské státy je čím dál tím těžší chránit své vnitrostátní základy daně před erozí, jelikož struktury daňového plánování se vyvíjely, jsou mimořádně propracované a často využívají výhodu ze zvýšeného pohybu kapitálu i osob v rámci vnitřního trhu. Tyto struktury obvykle zahrnují systémy, které se rozvíjejí napříč různými soudními pravomocemi a zdanitelné zisky přesouvají do příznivějších daňových režimů, nebo mají vliv na snížení celkové daňové povinnosti daňového poplatníka. V důsledku toho členské státy často pociťují značné snížení svých daňových příjmů, což jim brání v uplatňování daňových politik příznivých pro růst. Proto je důležité, aby daňové orgány členských států dostaly komplexní a důležité informace o potenciálně agresivních daňových režimech. Tyto informace by daňovým orgánům umožnily, že by mohly pohotově reagovat proti škodlivým daňovým praktikám a překlenout mezery uzákoněním právních předpisů nebo provedením odpovídajícího hodnocení rizika a vykonáváním daňových auditů.
(2)  Pro členské státy je čím dál tím těžší chránit své vnitrostátní základy daně před erozí, jelikož agresivní a komplexní struktury daňového plánování se vyvíjely, jsou mimořádně propracované a často využívají výhodu ze zvýšeného pohybu kapitálu i osob v rámci vnitřního trhu. Tyto struktury obvykle zahrnují systémy, které se rozvíjejí napříč různými jurisdikcemi a zdanitelné zisky podniků a jednotlivců přesouvají do příznivějších daňových režimů, nebo mají za následek snížení daňového dopadu na daňového poplatníka. V důsledku toho členské státy často pociťují značné snížení svých daňových příjmů. Kromě toho také rostou rozdíly v sazbách daně z příjmů právnických osob uvnitř členských států a mezi nimi a je klíčové, aby nebyla ohrožena zásada daňové rovnosti. Tyto skutečnosti členským státům brání v uplatňování daňových politik příznivých pro růst. Proto je důležité, aby daňové orgány členských států dostaly komplexní a důležité informace o opatřeních usnadňujících daňové úniky a vyhýbání se daňovým povinnostem. Tyto informace by daňovým orgánům umožnily, že by mohly pohotově reagovat proti škodlivým daňovým praktikám a překlenout mezery uzákoněním právních předpisů nebo provedením odpovídajícího hodnocení rizika a vykonáváním daňových auditů. Nedostatečná reakce daňových orgánů na oznámené režimy by však neměla být vykládána jako implicitní schválení z jejich strany. Formáty zpráv by měly být stručné a uživatelsky přívětivé, aby objem informací, který by mohl kvůli této směrnici vzniknout, svou velikostí nebránil smysluplným krokům v reakci na oznámené praktiky.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Vzhledem k tomu, že většina opatření potenciálně agresivního daňového plánování se rozšiřuje napříč více než jednou jurisdikcí, zveřejňování informací o nich by přineslo další kladné výsledky, pokud by se tyto informace vyměňovaly také mezi členskými státy. Zejména automatická výměna informací mezi daňovými správami je důležitá, aby se těmto orgánům poskytly potřebné informace s cílem umožnit jim přijmout opatření, když zaznamenají agresivní daňové praktiky.
(3)  Vzhledem k tomu, že většina opatření potenciálně agresivního daňového plánování se rozšiřuje napříč více než jednou jurisdikcí, zveřejňování informací o nich by přineslo další kladné výsledky, pokud by se tyto informace vyměňovaly také mezi členskými státy. Proto je obzvláště důležitá automatická výměna informací mezi daňovými správami a zajištění koordinace s finančními zpravodajskými jednotkami bojujícími proti praní peněz a financování terorismu, aby se těmto orgánům poskytly potřebné informace s cílem umožnit jim přijmout opatření, když zaznamenají agresivní daňové praktiky. Členské státy by se nicméně měly vybízet, aby zavedly podobný požadavek na zveřejňování opatření, která existují pouze v jejich vlastní jurisdikci.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Uznávajíc, jak by transparentní rámec pro rozvoj podnikatelské činnosti mohl přispět k tomu, aby se zakročilo proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům na vnitřním trhu, byla Komise vyzvána, aby zahájila iniciativy o povinném zveřejňování potenciálně agresivního daňového plánování v souladu s opatřením č. 12 v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) OECD. V této souvislosti Evropský parlament požadoval přísnější opatření proti zprostředkovatelům, kteří napomáhají systémům, jež mohou vést k vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.
(4)  Uznávajíc, jak by transparentní rámec pro rozvoj podnikatelské činnosti mohl přispět k tomu, aby se zakročilo proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům na vnitřním trhu, byla Komise vyzvána, aby zahájila iniciativy o povinném zveřejňování potenciálně agresivního daňového plánování v souladu s opatřením č. 12 v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) OECD. V této souvislosti Evropský parlament prokázal zásadní úlohu zprostředkovatelů při poskytování poradenství a při vytváření a řízení daňových režimů a požadoval přísnější opatření proti zprostředkovatelům, kteří napomáhají systémům, jež mohou vést k vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Je třeba připomenout, jak někteří finanční zprostředkovatelé a jiní poskytovatelé daňového poradenství zřejmě aktivně pomáhali svým klientům v zatajování offshorových finančních prostředků. Kromě toho, i když je společný standard pro oznamování (CRS) zavedený směrnicí Rady 2014/107/EU27 významný krok vpřed ve vytváření transparentního daňového rámce v Unii, přinejmenším z hlediska informací o finančních účtech, může se ještě zdokonalit.
(5)  Je třeba připomenout, jak někteří finanční zprostředkovatelé a jiní poskytovatelé daňového poradenství a auditoři aktivně pomáhali svým klientům v zatajování offshorových finančních prostředků. Kromě toho, i když je společný standard pro oznamování (CRS) zavedený směrnicí Rady 2014/107/EU27 významný krok vpřed ve vytváření transparentního daňového rámce v Unii, přinejmenším z hlediska informací o finančních účtech, může se ještě zdokonalit. Kromě toho by měla být odpovídajícím způsobem posílena schopnost členských států zpracovávat množství obdržených finančních informací a v souladu s tím by měly být v případě potřeby navýšeny finanční, lidské a IT zdroje daňových správ a tyto zdroje by měly být následně udržovány na odpovídající úrovni.
_________________
_________________
27 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).
27 Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Zveřejňování potenciálně agresivního daňového plánování s přeshraniční dimenzí může účinně přispět k úsilím zaměřeným na vytvoření prostředí spravedlivého zdaňování na vnitřním trhu. V tomto ohledu by povinnost zprostředkovatelů informovat daňové orgány o určitých přeshraničních opatřeních, které by mohly být potenciálně použity pro účely vyhýbání se daňovým povinnostem, představovala krok správným směrem. Aby se zpracovala komplexnější politika, bylo by rovněž důležité, aby si daňové orgány, jako druhý krok po zveřejnění informací, vyměňovaly informace se svými protějšky v jiných členských státech. Taková rozhodnutí by také zvýšila efektivnost CRS. Kromě toho by bylo důležité poskytnout Komisi přístup k dostatečnému množství informací, aby mohla monitorovat náležité fungování této směrnice. Takový přístup Komise k informacím nezbavuje členské státy povinnosti oznamovat jakoukoli státní podporu Komisi.
(6)  Zveřejňování potenciálně agresivního daňového plánování s přeshraniční dimenzí může účinně přispět k úsilím zaměřeným na vytvoření prostředí spravedlivého zdaňování na vnitřním trhu. V tomto ohledu by povinnost zprostředkovatelů, auditorů a případně daňových poplatníků informovat daňové orgány o určitých přeshraničních opatřeních, která by mohla být potenciálně použita pro účely vyhýbání se daňovým povinnostem, představovala nezbytný krok správným směrem. Aby se zpracovala komplexnější politika, bylo by rovněž důležité, aby si daňové orgány, jako druhý krok po zveřejnění informací, automaticky vyměňovaly informace se svými protějšky v jiných členských státech. Taková rozhodnutí by také zvýšila efektivnost CRS. Kromě toho by bylo důležité poskytnout Komisi přístup k relevantním informacím, aby mohla monitorovat náležité fungování této směrnice a plnit své úkoly v rámci politik na ochranu hospodářské soutěže. Takový přístup Komise k informacím nezbavuje členské státy povinnosti oznamovat jakoukoli státní podporu Komisi. V zájmu posílení právní jistoty zprostředkovatelů a daňových poplatníků by Komise měla zveřejnit seznam oznámených přeshraničních opatření, která by mohla být potenciálně využita pro účely vyhýbání se daňovým povinnostem, bez uvedení odkazů na zprostředkovatele nebo daňové poplatníky.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Uznává se, že zveřejňování potenciálně agresivního přeshraničního daňového plánování by dávalo lepší šanci na dosažení předpokládaného odrazujícího účinku, kdyby se příslušné informace dostaly k daňovým orgánům včas, jinými slovy dříve, než se zveřejněné systémy skutečně uplatní. Pokud se povinnost zveřejňování informací přesune na daňové poplatníky, bylo by účelné uložit povinnost zveřejňovat toto potenciálně agresivní přeshraniční daňové plánování v poněkud dřívější fázi, neboť daňoví poplatníci nemusí být informováni o charakteru systémů v době jejich zavedení. Aby se pomohlo správním orgánům členských států, následná automatická výměna informací o těchto systémech by se mohla provádět každé čtvrtletí.
(7)  Uznává se, že zveřejňování potenciálně agresivního přeshraničního daňového plánování by dávalo lepší šanci na dosažení předpokládaného odrazujícího účinku, kdyby se příslušné informace dostaly k daňovým orgánům včas, jinými slovy dříve, než se zveřejněné systémy skutečně uplatní. Kromě toho by měly být uloženy odpovídající sankce s cílem předcházet zavádění těchto systémů a odstraňovat systémy již existující. Pokud se povinnost zveřejňování informací přesune na daňové poplatníky, bylo by účelné uložit povinnost zveřejňovat toto potenciálně agresivní přeshraniční daňové plánování v poněkud dřívější fázi. Aby se pomohlo správním orgánům členských států, následná automatická výměna informací o těchto systémech by se mohla provádět každé čtvrtletí.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Stále rostoucí úloha a význam práv duševního vlastnictví v podnikatelských modelech a daňových strukturách velkých podniků dále podtrhují naléhavost lepší výměny informací o opatřeních pro vyhýbání se daňovým povinnostem, a to vzhledem k různým snadným způsobům, jak využít práva duševního vlastnictví k umělým převodům zisku.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)   Chybějící komplexní a veřejné podávání zpráv za jednotlivé země týkající se příslušných finančních údajů o významných nadnárodních společnostech přispělo k nízké spolehlivosti souhrnných údajů o offshorových strukturách, což podtrhuje skutečnost, že mnohé z nedávných známých struktur pro daňové úniky nejsou viditelné v aktuálních komerčních finančních databázích firemních účtů. Tyto mezery ve statistikách brání snaze daňových orgánů provádět hodnocení rizik v oblasti rizikových jurisdikcí a poukazují na potřebu lepší výměny informací o strukturách daňového plánování.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Vzhledem k tomu, že základní cíl těchto právních předpisů by se měl zaměřit na zajištění řádného fungování vnitřního trhu, bylo by důležité, aby se na úrovni Unie neregulovalo to, co překračuje rámec nezbytný pro dosažení těchto cílů. Právě proto by bylo potřebné omezit jakákoli společná pravidla na zveřejňování přeshraničních situací, tj. situací buď ve více než jednom členském státě, nebo v členském státě a třetí zemi. Za takových okolností lze z důvodu potenciálního vlivu na fungování vnitřního trhu spíše zdůvodnit potřebu uzákonit společný soubor pravidel, než ponechat otázku k řešení na vnitrostátní úrovni.
(10)  Vzhledem k tomu, že základní cíl těchto právních předpisů by se měl zaměřit na zajištění řádného fungování vnitřního trhu a omezení daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, bylo by důležité, aby se na úrovni Unie neregulovalo to, co překračuje rámec nezbytný pro dosažení těchto cílů. Právě proto by bylo potřebné omezit jakákoli společná pravidla na zveřejňování přeshraničních situací, tj. situací buď ve více než jednom členském státě, nebo v členském státě a třetí zemi. Za takových okolností je z důvodu potenciálního vlivu na fungování vnitřního trhu odůvodněné uzákonit společný soubor pravidel, spíše než ponechat otázku k řešení na vnitrostátní úrovni. Pokud členský stát provádí další obdobná vnitrostátní opatření v oblasti podávání zpráv, dodatečné shromážděné informace by měly být sdíleny s ostatními členskými státy, je-li to vhodné.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Vzhledem k tomu, že všechny členské státy nemusí mít motivaci navrhovat a uplatňovat účinné sankce, a aby bylo zajištěno soudržné provedení této směrnice v členských státech, měla by být výměna informací mezi daňovými orgány ve vztahu k uloženým sankcím, jakož i k situacím, kdy členský stát žádné sankce neukládal, automatická.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby se zlepšily vyhlídky na efektivnost této směrnice, členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnitrostátních pravidel, kterými se provádí tato směrnice, a zabezpečit, aby se tyto sankce skutečně uplatňovaly v praxi, aby byly přiměřené a měly odrazující účinek.
(13)  Aby se zlepšily vyhlídky na efektivnost této směrnice, členské státy by měly stanovit sankce za porušení vnitrostátních pravidel, kterými se provádí tato směrnice, a zabezpečit, aby se tyto sankce, včetně sankcí finančních, skutečně urychleně uplatňovaly v praxi, aby byly účinné a přiměřené a měly odrazující účinek. Členské státy by měly předkládat Komisi a veřejně zpřístupňovat seznam zprostředkovatelů a daňových poplatníků, kterým byly uloženy sankce podle této směrnice, zahrnující jméno, státní příslušnost a místo pobytu.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  S cílem doplnit nebo změnit některé nepodstatné prvky této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s aktualizací charakteristických znaků, aby se do seznamu charakteristických znaků zahrnula opatření potenciálně agresivního daňového plánování nebo řada těchto opatření jako reakce na aktualizované informace o těchto opatřeních nebo řadě opatření získaných z jejich povinného zveřejňování.
(14)  S cílem doplnit nebo změnit některé nepodstatné prvky této směrnice by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU v souvislosti s aktualizací charakteristických znaků. Komise by měla každé dva roky zveřejnit návrh aktualizace seznamu charakteristických znaků, které definují agresivní daňové plánování tak, aby zahrnoval jakákoli nová nebo upravená opatření v oblasti daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, která byla odhalena od zveřejnění předchozí aktualizace, a tento návrh by měl být uveden v platnost čtyři měsíce po svém zveřejnění.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)   Aby bylo zajištěno jednotné používání a jednotný výklad charakteristických znaků, Komise by měla v souladu s touto směrnicí průběžně monitorovat činnost daňových orgánů.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Jelikož cíle této směrnice, totiž zlepšení fungování vnitřního trhu odrazením od používání přeshraničního agresivního daňového plánování, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni jednotlivých členských států jednajících nekoordinovaným způsobem, ale jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, neboť se cíleně zaměřuje na systémy, které se rozvíjely, aby potenciálně získaly výhodu z neúčinnosti trhu, jež má svůj původ v součinnosti rozdílných vnitrostátních pravidel, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle, zejména s přihlédnutím k tomu, že je omezena na opatření s přeshraniční dimenzí buď více než jednoho členského státu, nebo členského státu a třetí země.
(18)  Jelikož cílů této směrnice, totiž výrazného omezení katastrofických důsledků daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem pro veřejné finance a zlepšení fungování vnitřního trhu odrazením od používání přeshraničního agresivního daňového plánování, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni jednotlivých členských států jednajících nekoordinovaným způsobem, ale jich může být lépe dosaženo na úrovni Unie, neboť se cíleně zaměřují na systémy, které se rozvíjely, aby potenciálně získaly výhodu z neúčinnosti trhu, jež má svůj původ v součinnosti rozdílných vnitrostátních pravidel, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů, zejména s přihlédnutím k tomu, že je omezena na opatření s přeshraniční dimenzí buď více než jednoho členského státu, nebo členského státu a třetí země.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 18 – písm. c
c)  jeden nebo více účastníků opatření nebo řady opatření vykonává podnikatelské činnosti prostřednictvím stálé provozovny, která se nachází v jiné jurisdikci, a opatření nebo řada opatření je součástí celkové podnikatelské činnosti této stálé provozovny;
c)  jeden nebo více účastníků opatření nebo řady opatření vykonává podnikatelskou činnost v jiné jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny nebo jakéhokoli druhu ovládané zahraniční společnosti, která se nachází v této jurisdikci, a opatření nebo řada opatření je součástí celkové podnikatelské činnosti této stálé provozovny;
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 18 – písm. d
d)  jeden nebo více účastníků opatření nebo řady opatření vykonává činnosti v jiné jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny, která nespadá do této jurisdikce, a opatření nebo řada opatření je součástí celkové podnikatelské činnosti této stálé provozovny;
d)  jeden nebo více účastníků opatření nebo řady opatření vykonává podnikatelskou činnost v jiné jurisdikci, aniž by v této jurisdikci vznikala zdanitelná přítomnost;
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 20
20.  „charakteristickým znakem“ se rozumí typický charakteristický znak nebo vlastnost opatření nebo řady opatření uvedený v příloze IV.
20.  „charakteristickým znakem“ se rozumí opatření nebo řada opatření uvedené v příloze IV.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 3 – bod 23 – písm. c a (nové)
ca)  daňový poplatník je skutečným majitelem jiného daňového poplatníka ve smyslu směrnice (EU) 2015/849.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 1 a (nový)
1a.  Při provádění povinných auditů závěrek svých klientů auditoři podléhají identifikačním a informačním povinnostem týkajícím se potenciálních porušení identifikačních a informačních povinností stanovených v tomto článku ze strany auditovaného subjektu nebo jeho zprostředkovatelů, o nichž se dotčený auditor dozvěděl. Každý členský stát přijme nezbytná opatření s cílem požadovat od auditorů, aby příslušným orgánům předkládali informace o takovýchto porušeních, a to do deseti pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění jejich auditní zprávy.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 2 – pododstavec 1
2.  Každý členský stát učiní nezbytná opatření, aby zprostředkovatelům bylo poskytnuto právo na zproštění povinností podávat informace o přeshraničním opatření nebo řadě takových opatření, která se mají oznamovat, když se na ně vztahuje ochrana důvěrnosti komunikace podle vnitrostátních právních předpisů daného členského státu. Za těchto okolností povinnost podávat informace o takových opatřeních nebo řadě opatření spadá do odpovědnosti daňového poplatníka a zprostředkovatelé informují daňové poplatníky o jejich odpovědnosti z důvodu ochrany důvěrnosti komunikace.
2.  Každý členský stát může v případě potřeby učinit nezbytná opatření, aby zprostředkovatelům bylo poskytnuto právo na zproštění povinností podávat informace o přeshraničním opatření nebo řadě takových opatření, která se mají oznamovat, když se na ně vztahuje ochrana důvěrnosti komunikace podle vnitrostátních právních předpisů daného členského státu. Za těchto okolností povinnost podávat informace o takových opatřeních nebo řadě opatření spadá do odpovědnosti daňového poplatníka a zprostředkovatelé písemně informují daňové poplatníky o jejich odpovědnosti z důvodu ochrany důvěrnosti komunikace a ponechají si potvrzení o přijetí podepsané příslušným daňovým poplatníkem. Daňový poplatník informuje příslušné orgány o přeshraničním opatření nebo řadě takových opatření podléhajících oznamovací povinnosti do deseti pracovních dnů.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 4
4.  Každý členský stát učiní potřebná opatření s cílem požádat zprostředkovateledaňové poplatníky, aby podávali informace o přeshraničních opatřeních, která se mají oznamovat, a která byla uskutečněna od [datum politické dohody] do 31. prosince 2018. Zprostředkovatelédaňoví poplatníci případně podají informace o těchto přeshraničních opatřeních, která se mají oznamovat, do 31. března 2019.
4.  Každý členský stát učiní potřebná opatření s cílem požadovat od zprostředkovatelů, auditorůdaňových poplatníků, aby podávali informace o přeshraničních opatřeních, která se mají oznamovat, a která byla aktivní ke dni … [datum vstupu této směrnice v platnost], a o takovýchto opatřeních, která se začnou uplatňovat později.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 4 a (nový)
4a.  Každý členský stát přijme nezbytná opatření k prošetření daňových opatření zveřejněných prostřednictvím výměny informací stanovené touto směrnicí a poskytne svým daňovým orgánům potřebné prostředky.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 6 – písm. a
a)  identifikaci zprostředkovatelů a daňových poplatníků, včetně jejich jména, daňového sídla osoby povinné k dani a daňového identifikačního čísla daňového poplatníka (DIČ), případně osob, které jsou přidruženými podniky zprostředkovatele nebo daňového poplatníka;
a)  identifikaci zprostředkovatelů, případně auditorů a daňových poplatníků, včetně jejich jména, státní příslušnosti, daňového sídla osoby povinné k dani a daňového identifikačního čísla daňového poplatníka (DIČ), případně osob, které jsou přidruženými podniky zprostředkovatele nebo daňového poplatníka;
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 6 – písm. c
c)  shrnutí obsahu přeshraničního opatření nebo řady takových opatření, která se mají oznamovat, včetně odkazu na jméno, pod nímž jsou obecně známa, pokud existuje, a popis příslušných podnikatelských činností nebo opatření v abstraktní rovině, aniž by to vedlo ke zveřejnění obchodního, průmyslového nebo profesního tajemství nebo obchodního postupu či informací, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s veřejnou politikou;
c)  shrnutí obsahu přeshraničního opatření nebo řady takových opatření, která se mají oznamovat, včetně odkazu na jméno, pod nímž jsou obecně známa, pokud existuje, a popis příslušných podnikatelských činností nebo opatření v abstraktní rovině, aniž by to vedlo ke zveřejnění průmyslového nebo profesního tajemství či tajemství spojeného s duševním vlastnictvím nebo obchodního postupu či informací, jejichž zveřejnění by bylo v rozporu s veřejnou politikou;
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 6 – písm. d
d)  datum, kdy má začít, nebo kdy začalo provádění přeshraničního opatření, které se má oznamovat, nebo kdy má být, nebo kdy byl učiněn první krok v řadě těchto opatření;
d)  datum zahájení provádění přeshraničního opatření, které se má oznamovat, nebo podniknutí prvního kroku v řadě těchto opatření;
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 6 – písm. e
e)  podrobné údaje o vnitrostátních daňových předpisech, jejichž uplatňování případně vytváří daňovou výhodu;
e)  podrobné údaje o vnitrostátních daňových předpisech, které případně tvoří základ pro opatření nebo řadu opatření, jež se mají oznamovat;
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 6 – písm. h
h)  identifikace jakékoli osoby v jiných členských státech pravděpodobně dotčené přeshraničním opatřením nebo řadou takových opatření, která se mají oznamovat, existuje-li, s uvedením, se kterými členskými státy jsou dotčení zprostředkovatelé nebo daňoví poplatníci spojeni.
h)  identifikace jakékoli osoby v jiných členských státech pravděpodobně dotčené přeshraničním opatřením nebo řadou takových opatření, která se mají oznamovat, existuje-li, s uvedením, se kterými členskými státy jsou dotčení zprostředkovatelé, auditoři nebo daňoví poplatníci spojeni.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8aaa – odst. 7
7.  V zájmu usnadnění výměny informací uvedených v odstavci 5 tohoto článku Komise přijme praktická opatření potřebná k uplatňování tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci oznamování informací uvedených v odstavci 6 tohoto článku jako součást postupu pro vytvoření standardního formuláře stanoveného v čl. 20 odst. 5.
7.  V zájmu usnadnění výměny informací uvedených v odstavci 5 tohoto článku Komise přijme praktická opatření a poskytne dostatečné zdroje potřebné k uplatňování tohoto článku, včetně opatření pro standardizaci oznamování informací uvedených v odstavci 6 tohoto článku jako součást postupu pro vytvoření standardního formuláře stanoveného v čl. 20 odst. 5.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 8 a a a – odst. 8
8.  Komise nemá přístup k informacím uvedeným v písmenech a), c) a h) odstavce 6.
8.  Komise přístup k informacím uvedeným v písmenech b), c), d), e), f)g) odstavce 6. Komise zpřístupní veřejnosti seznam oznámených přeshraničních opatření, aniž by uváděla odkaz na příslušného zprostředkovatele nebo daňového poplatníka.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 1
Komise do 31. prosince 2017 vytvoří bezpečný centrální rejstřík členských států pro správní spolupráci v oblasti daní a poskytne mu technickou a logistickou podporu, pokud se informace oznamované v rámci čl. 8a odst. 1 a 2 zaznamenávají, aby se splnila automatická výměna stanovená v uvedených odstavcích.
Komise do 31. prosince 2017 vytvoří bezpečný centrální rejstřík pro správní spolupráci v oblasti daní s přístupem omezeným na členské státy a Komisi a bude mu také poskytovat technickou a logistickou podporu, pokud se informace oznamované v rámci čl. 8a odst. 1 a 2 zaznamenávají, aby se splnila automatická výměna stanovená v uvedených odstavcích.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 2
Komise do 31. prosince 2018 vytvoří bezpečný centrální rejstřík členských států pro správní spolupráci v oblasti daní a poskytne mu technickou a logistickou podporu, pokud se informace oznamované v rámci čl. 8aaa odst. 5, 6 a 7 zaznamenávají, aby se splnila automatická výměna stanovená v uvedených odstavcích.
Komise do 31. prosince 2018 vytvoří bezpečný centrální rejstřík pro správní spolupráci v oblasti daní s přístupem omezeným na členské státy a Komisi a bude mu poskytovat technickou a logistickou podporu, pokud se informace oznamované v rámci článku 8aaa zaznamenávají, aby se splnila automatická výměna stanovená v uvedeném článku. Informace vyměňované v rámci automatické výměny podle článků 8, 8a a 8aa se rovněž zpřístupní prostřednictvím centrálního rejstříku, přičemž přístup bude umožněn pouze členským státům a Komisi.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 21 – odst. 5 – pododstavec 3
Příslušné orgány všech členských států mají přístup k informacím zaznamenávaným v uvedeném rejstříku. Komise má k informacím zaznamenaným v tomto rejstříku rovněž přístup, avšak s omezeními stanovenými v článcích 8a odst. 8 a 8aaa odst. 8. Komise příjme praktická opatření v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2.
Příslušné orgány všech členských států a Komise mají přístup k informacím zaznamenávaným v uvedeném rejstříku. Komise příjme praktická opatření v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 – odst. 3
3.  Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací podle článků 8, 8a, 8aa a 8aaa a sdělují jí dosažené praktické výsledky. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2.
3.  Členské státy předávají Komisi roční hodnocení účinnosti automatické výměny informací podle článků 8, 8a, 8aa a 8aaa, hodnocení kvality a kvantity vyměněných informací a informace o změnách právních předpisů navržených nebo provedených na základě mezer v regulačním rámci, na které tyto informace poukázaly. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme formu a podmínky předávání tohoto ročního hodnocení. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 26 odst. 2. Na základě těchto hodnocení předloží Komise legislativní návrhy za účelem odstranění mezer ve stávajícím právu.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 – odst. 3 a (nový)
5a)  V článku 23 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3a. Členské státy sdělí Komisi informace o počtu oznámených opatření nebo řad opatření, podle klasifikace v příloze IV, společně s popisem těchto opatření, státní příslušností daňových poplatníků, kteří těchto opatření využívají, a počtem a rozsahem sankcí uložených prostředkovatelům nebo daňovým poplatníkům oznamujícím takováto opatření. Komise každý rok vypracuje veřejnou zprávu obsahující tyto informace.“
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 – odst. 3 b (nový)
5b)  V článku 23 se vkládá nový odstavec, který zní:
„3b. Členské státy každý rok předloží Komisi seznam přeshraničních opatření, která příslušný daňový orgán považuje za slučitelná s touto směrnicí.“
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 23 a a – odst. 1
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26a za účelem změny přílohy IV, aby se do seznamu charakteristických znaků zahrnula opatření potenciálně agresivního daňového plánování nebo řada opatření jako reakce na aktualizované informace o nich získané z povinného zveřejňování těchto opatření.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 26a za účelem změny přílohy IV, aby se do seznamu charakteristických znaků zahrnula opatření potenciálně agresivního daňového plánování nebo řada opatření jako reakce na aktualizované informace o nich získané z povinného zveřejňování těchto opatření. Učiní tak každé dva roky a bude přitom vycházet z dostupných informací o nových nebo pozměněných opatřeních v oblasti daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem, přičemž návrh nových kritérií zveřejní čtyři měsíce před nabytím jejich platnosti.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 25 a – odst. 1
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a týkajících se článků 8aa a 8aaa a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a týkajících se článků 8aa a 8aaa a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Komise může zveřejnit orientační tabulku sankcí.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2011/16/EU
Čl. 26 a – odst. 5 a (nový)
5a.   Do ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Příloha 1
Směrnice 2011/16/EU
Příloha IV – hlavní test očekávaných přínosů – odst. 1
Testu se vyhoví, když hlavním přínosem opatření nebo řady opatření je získání daňové výhody, pokud je možné určit, že výhoda je výsledkem, u něhož lze očekávat, že bude získán z takového opatření nebo řady opatření, kromě jiného i prostřednictvím využití výhody specifického způsobu, jakým jsou opatření nebo řada opatření strukturovány.
Testu se vyhoví, když je jedním z hlavních přínosů opatření nebo řady opatření získání daňové výhody, pokud je možné určit, že výhoda je výsledkem, u něhož lze očekávat, že bude získán z takového opatření nebo řady opatření, kromě jiného i prostřednictvím využití výhody specifického způsobu, jakým jsou opatření nebo řada opatření strukturovány.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0310.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí