Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0138(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0016/2018

Esitatud tekstid :

A8-0016/2018

Arutelud :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0050

Vastuvõetud tekstid
PDF 416kWORD 61k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0335),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 113 ja 115, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0195/2017),

–  võttes arvesse oma 6. juuli 2016. aasta resolutsiooni maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete kohta(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8‑0016/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Liikmesriikidel on üha raskem kaitsta oma riigi maksubaasi kahanemise eest, kuna maksuplaneerimise struktuurid on muutunud erakordselt keerukateks ning kasutavad sageli ära nii kapitali kui ka isikute suurenenud liikuvust siseturul. Üldiselt koosnevad need struktuurid skeemidest, mis toimivad eri jurisdiktsioonides ning millega liigutatakse maksustatav tulu soodsamasse maksukeskkonda või vähendatakse üldist maksukoormust. Selle tulemusena väheneb sageli oluliselt liikmesriikide maksutulu, mis takistab neil majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Seetõttu on oluline, et liikmesriikide maksuhaldurid saaksid põhjalikku ja asjakohast teavet võimaliku agressiivse maksuplaneerimise kohta. Kõnealune teave võimaldaks maksuhalduritel kiiresti reageerida kahjulikele maksutavadele ning kaotada seaduselüngad, kehtestades õigusakte või tehes asjakohaseid riskihinnanguid ja maksuauditeid.
(2)  Liikmesriikidel on üha raskem kaitsta oma riigi maksubaasi kahanemise eest, kuna agressiivsed ja komplekssed maksuplaneerimise struktuurid on muutunud erakordselt keerukateks ning kasutavad sageli ära nii kapitali kui ka isikute suurenenud liikuvust siseturul. Üldiselt koosnevad need struktuurid skeemidest, mis toimivad eri jurisdiktsioonides ning millega liigutatakse äriühingute ja üksikisikute maksustatav tulu soodsamasse maksukeskkonda või vähendatakse maksude mõju maksumaksjale. Selle tulemusena väheneb sageli oluliselt liikmesriikide maksutulu. Lisaks suurenevad erinevused äriühingu tulumaksu määras nii liikmesriigi siseselt kui ka liikmesriikide vahel, seega on oluline maksude võrdsuse põhimõtet mitte ohtu seada. See takistab liikmesriikidel majanduskasvu soodustava maksupoliitika kohaldamist. Seetõttu on oluline, et liikmesriikide maksuhaldurid saaksid põhjalikku ja asjakohast teavet maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise skeemidest. Kõnealune teave võimaldaks maksuhalduritel kiiresti reageerida kahjulikele maksutavadele ning kaotada seaduselüngad, kehtestades õigusakte või tehes asjakohaseid riskihinnanguid ja maksuauditeid. Kui maksuhaldur ei reageeri teatatud maksuskeemile, ei tuleks seda siiski tõlgendada vaikimisi heakskiiduna. Teatamisvormid peaksid olema lühikesed ja kasutajasõbralikud, et käesoleva direktiiviga tekitatav teabehulk ei takistaks mõtestatud tegevust teatatud skeemide suhtes.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Arvestades, et enamik võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemidest hõlmab rohkem kui üht jurisdiktsiooni, annaks sellise teabe avalikustamine täiendavaid positiivseid tulemusi, kui teavet vahetatakse ka liikmesriikide vahel. Teabevahetus maksuasutuste vahel on otsustava tähtsusega, et anda neile vajalikku teavet, mis võimaldab võtta meetmeid, kui täheldatakse agressiivset maksuplaneerimist.
(3)  Arvestades, et enamik võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemidest hõlmab rohkem kui üht jurisdiktsiooni, annaks sellise teabe avalikustamine täiendavaid positiivseid tulemusi, kui teavet vahetatakse ka liikmesriikide vahel. Teabevahetus maksuasutuste vahel ja kooskõlastuse tagamine rahapesu ja terrorismi rahastamise andmebüroodega on otsustava tähtsusega, et anda neile vajalikku teavet, mis võimaldab võtta meetmeid, kui täheldatakse agressiivset maksuplaneerimist. Liikmesriike tuleks siiski ergutada kehtestama sarnaseid avalikustamisnõudeid skeemide osas, mis eksisteerivad üksnes nende jurisdiktsioonis.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Tunnistades, et läbipaistev raamistik äritegevuse arendamiseks võib aidata kaasa maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vähendamisele siseturul, on komisjon kutsutud üles käivitama algatusi võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemide kohustuslikuks avalikustamiseks kooskõlas OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 12. meetmega. Sellega seoses on Euroopa Parlament nõudnud karmimaid meetmeid vahendajate suhtes, kes aitavad kaasa skeemidele, mis võivad viia maksudest kõrvalehoidumise ja maksude vältimiseni.
(4)  Tunnistades, et läbipaistev raamistik äritegevuse arendamiseks võib aidata kaasa maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vähendamisele siseturul, on komisjon kutsutud üles käivitama algatusi võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemide kohustuslikuks avalikustamiseks kooskõlas OECD maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekti 12. meetmega. Sellega seoses on Euroopa Parlament tõendanud vahendajate otsustavalt tähtsat rolli nõustamisel ja maksuskeemide kujundamisel ja haldamisel ning nõudnud karmimaid meetmeid vahendajate suhtes, kes aitavad kaasa skeemidele, mis võivad viia maksudest kõrvalehoidumise ja maksude vältimiseni.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  On vajalik meelde tuletada, kuidas teatavad finantsvahendajad ja muud maksunõustajad on aktiivselt aidanud oma klientide raha välismaal varjata. Kuigi nõukogu direktiiviga 2014/107/EL27 kehtestatud ühine aruandlusstandard on märkimisväärne edusamm maksualase läbipaistvuse raamistiku loomises liidus, vähemalt seoses finantskontosid puudutava teabega, on selles parandamisruumi.
(5)  On vajalik meelde tuletada, kuidas teatavad finantsvahendajad ja muud maksunõustajad ja audiitorid on aktiivselt aidanud oma klientide raha välismaal varjata. Kuigi nõukogu direktiiviga 2014/107/EL27 kehtestatud ühine aruandlusstandard on märkimisväärne edusamm maksualase läbipaistvuse raamistiku loomises liidus, vähemalt seoses finantskontosid puudutava teabega, on selles parandamisruumi. Lisaks tuleks suurendada liikmesriikide suutlikkust töödelda saadud finantskontosid puudutavat teavet ning maksuhaldurite rahalisi, inim- ja IT‑ressursse tuleks vajaduse korral suurendada ja säilitada piisaval tasemel.
_________________
_________________
27 Nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).
27 Nõukogu 9. detsembri 2014. aasta direktiiv 2014/107/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas (ELT L 359, 16.12.2014, lk 1).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Piiriülest mõõdet omavate potentsiaalselt agressiivse maksuplaneerimise skeemide avalikustamine aitaks tõhusalt kaasa õiglase maksukeskkonna loomisele siseturul. Vahendajate kohustus teavitada maksuhaldureid teatavatest piiriülestest skeemidest, mida saab kasutada maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, oleks samm õiges suunas. Terviklikuma poliitika kujundamiseks oleks oluline, et teise sammuna pärast avalikustamist vahetaksid maksuhaldurid teavet oma kolleegidega teistes liikmesriikides. Selline kokkuleppe peaks tõhustama ka ühise aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline on anda komisjonile juurdepääs piisavale hulgale teabele, et ta saaks kontrollida käesoleva direktiivi nõuetekohast toimimist. Komisjoni juurdepääs teabele ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist.
(6)  Piiriülest mõõdet omavate potentsiaalselt agressiivse maksuplaneerimise skeemide avalikustamine aitaks tõhusalt kaasa õiglase maksukeskkonna loomisele siseturul. Vahendajate, audiitorite ja vajaduse korral maksumaksjate kohustus teavitada maksuhaldureid teatavatest piiriülestest skeemidest, mida saab kasutada maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, oleks vajalik samm õiges suunas. Terviklikuma poliitika kujundamiseks oleks oluline, et teise sammuna pärast avalikustamist vahetaksid maksuhaldurid automaatselt teavet oma kolleegidega teistes liikmesriikides. Selline kokkuleppe peaks tõhustama ka ühise aruandlusstandardi tõhusust. Väga oluline on anda komisjonile juurdepääs asjakohasele teabele, et ta saaks kontrollida käesoleva direktiivi nõuetekohast toimimist ja täita oma konkurentsipoliitikaga seotud ülesandeid. Komisjoni juurdepääs teabele ei vabasta liikmesriiki kohustusest teatada komisjonile mis tahes riigiabist. Et suurendada vahendajate ja maksumaksjate jaoks õiguskindlust, peaks komisjon avaldama loetelu teatatud piiriüleste skeemide kohta, mida saab kasutada maksudest kõrvalehoidumise eesmärgil, viitamata vahendajale või maksumaksjale.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Tunnistatakse, et potentsiaalselt agressiivsete piiriüleste maksuplaneerimise skeemide avalikustamine saavutaks oma kavandatud hoiatava mõju paremini, kui asjakohane teave jõuaks maksuhalduriteni varases etapis, st enne kui avalikustatud skeeme tegelikult rakendatakse. Kui avalikustamiskohustus jääb maksumaksjate kanda, oleks otstarbekas kehtestada kohustus avalikustada piiriülesed võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemid veidi hiljem, kuna maksumaksjad ei pruugi olla skeemi jõustumise ajal selle olemusest teadlikud. Liikmesriikide ametiasutuste töö hõlbustamiseks peaks avalikustamisele järgnev teabe automaatne vahetamine toimuma kord kvartalis.
(7)  Tunnistatakse, et potentsiaalselt agressiivsete piiriüleste maksuplaneerimise skeemide avalikustamine saavutaks oma kavandatud hoiatava mõju paremini, kui asjakohane teave jõuaks maksuhalduriteni varases etapis, st enne kui avalikustatud skeeme tegelikult rakendatakse. Lisaks tuleks kehtestada asjakohased karistused nende skeemide ennetamiseks ja tõkestamiseks. Kui avalikustamiskohustus jääb maksumaksjate kanda, oleks otstarbekas kehtestada kohustus avalikustada piiriülesed võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemid veidi hiljem. Liikmesriikide ametiasutuste töö hõlbustamiseks peaks avalikustamisele järgnev teabe automaatne vahetamine toimuma kord kvartalis.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Intellektuaalomandi õiguste üha olulisem roll ja tähtsus suurkorporatsioonide ärimudelites ja maksustruktuurides toob veelgi enam esile vajaduse parandada kiiresti teabevahetust maksustamise vältimise skeemide valdkonnas, arvestades erinevaid lihtsaid võimalusi, mida intellektuaalomandi õiguste kasutamine annab kasumi kunstlikuks ülekandmiseks.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
(9b)   Põhjaliku ja avaliku riigipõhise aruandluse puudumine rahvusvaheliste suurettevõtete asjaomaste finantsandmete kohta on aidanud kaasa offshore-struktuure käsitlevate koondandmete vähesele usaldusväärsusele, mida ilmestab tõsiasi, et paljud hiljutised kõrgetasemelised maksustamise vältimise struktuurid ei ole praegustes äriühingute finantskontode andmebaasides nähtavad. Need statistilised puudujäägid takistavad maksuhaldurite katseid viia läbi riskihindamisi suure riskiga jurisdiktsioonide tuvastamiseks ning toovad esile vajaduse parandada teabevahetust maksuplaneerimise struktuuride osas.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Kuna õigusakti esmane eesmärk peaks olema tagada siseturu nõuetekohane toimimine, oleks ülioluline, et reguleerimine liidu tasandil ei läheks kaugemale sellest, mis on vajalik kavandatud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu peaksid avalikustamise ühised eeskirjad piirnema ainult piiriüleste olukordadega, st olukordadega, mis hõlmavad kas rohkem kui üht liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki. Sellistes olukordades esineb võimalik mõju siseturu toimimisele, mis õigustab vajadust kehtestada ühtne eeskirjade kogum ning mitte jätta kõnealune küsimus liikmesriikide tasandil lahendatavaks.
(10)  Kuna õigusakti esmane eesmärk peaks olema tagada siseturu nõuetekohane toimimine ja piirata maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist, oleks ülioluline, et reguleerimine liidu tasandil ei läheks kaugemale sellest, mis on vajalik kavandatud eesmärkide saavutamiseks. Seetõttu peaksid avalikustamise ühised eeskirjad piirnema ainult piiriüleste olukordadega, st olukordadega, mis hõlmavad kas rohkem kui üht liikmesriiki või liikmesriiki ja kolmandat riiki. Sellistes olukordades esineb võimalik mõju siseturu toimimisele, mis õigustab vajadust kehtestada ühtne eeskirjade kogum ning mitte jätta kõnealune küsimus liikmesriikide tasandil lahendatavaks. Kui liikmesriik rakendab sarnase olemusega täiendavaid riikliku aruandluse meetmeid, tuleks kogutud lisateavet jagada teiste liikmesriikidega, kui see on asjakohane.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)   Kuna kõigil liikmesriikidel ei pruugi olla ajendit töötada välja ja rakendada tõhusaid karistusi, ning selleks, et tagada käesoleva direktiivi järjepidev rakendamine kõigis liikmesriikides, peaks maksuhaldurite vaheline teabevahetus seoses karistuste määramisega ja olukordadega, kus liikmesriik on jätnud karistuse määramata, olema automaatne.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Selleks et parandada käesoleva direktiivi tõhusust, peaksid liikmesriigid kehtestama karistused käesolevat direktiivi rakendavate siseriiklike eeskirjade rikkumise eest ning tagama, et neid karistusi ka praktikas rakendatakse ning et karistused on proportsionaalsed ja neil on hoiatav mõju.
(13)  Selleks et parandada käesoleva direktiivi tõhusust, peaksid liikmesriigid kehtestama karistused käesolevat direktiivi rakendavate siseriiklike eeskirjade rikkumise eest ning tagama, et neid karistusi, sealhulgas rahalisi karistusi ka praktikas kohe rakendatakse ning et karistused on tõhusad, proportsionaalsed ja neil on hoiatav mõju. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile ja tegema üldsusele teatavaks nende vahendajate ja maksumaksjates loetelu, kellele on määratud käesoleva direktiivi kohased karistused, sealhulgas nende nime, kodakondsuse ja elukoha.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14
(14)   Selleks et täiendada või muuta käesoleva direktiivi teatavaid vähemolulisi elemente, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et ajakohastada tunnuseid, kandes tunnuste loetellu võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeemi või skeemid, pidades silmas ajakohastatud teavet kõnealuse skeemi või kõnealuste skeemide kohta, mis on saadud selliste skeemide kohustuslikust avalikustamisest.
(14)  Selleks et täiendada või muuta käesoleva direktiivi teatavaid vähemolulisi elemente, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, et ajakohastada tunnuseid. Iga kahe aasta tagant peaks komisjon avaldama eelnõu ajakohastatud tunnuste loetelust, millega määratakse kindlaks agressiivne maksuplaneerimine, et hõlmata mis tahes uusi või muudetud maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise skeeme, mis on alates eelmisest ajakohastamisest kindlaks tehtud, ja loetelu tuleks jõustada nelja kuu jooksul pärast ajakohastatud loetelu eelnõu avaldamist.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)
(15a)   Et tagada tunnuste ühtne kasutamine ja tõlgendamine, peaks komisjon korrapäraselt jälgima maksuhaldurite tegevust kooskõlas käesoleva direktiiviga.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
(18)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki – parandada siseturu toimimist, takistades piiriüleste agressiivse maksuplaneerimise skeemide kasutamist – ei saa piisaval määral saavutada liikmesriikide poolt iseseisvalt ja koordineerimatult, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, kuna see on suunatud skeemidele, mis on välja töötatud, et potentsiaalselt kasutada turu ebatõhusust, mis tuleneb erinevate siseriiklike maksueeskirjade omavahelistest seostest, võib liit võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale, pidades eelkõige silmas, et see on piiratud piiriüleste skeemidega kas rohkem kui ühe liikmesriigi või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel.
(18)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki – piirata märkimisväärselt maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise katastroofilisi tagajärgi avaliku sektori raamatupidamisarvestusele ning parandada siseturu toimimist, takistades piiriüleste agressiivse maksuplaneerimise skeemide kasutamist – ei saa piisaval määral saavutada liikmesriikide poolt iseseisvalt ja koordineerimatult, küll aga saab seda paremini saavutada liidu tasandil, kuna see on suunatud skeemidele, mis on välja töötatud, et potentsiaalselt kasutada turu ebatõhusust, mis tuleneb erinevate siseriiklike maksueeskirjade omavahelistest seostest, võib liit võtta meetmeid kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, pidades eelkõige silmas, et see on piiratud piiriüleste skeemidega kas rohkem kui ühe liikmesriigi või liikmesriigi ja kolmanda riigi vahel.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 18 – alapunkt c
c)  ühe või enama skeemis või skeemide seerias osaleja majandustegevus toimub mõnes teises jurisdiktsioonis seal asuva püsiva tegevuskoha kaudu ja selle skeemi või skeemide seeria näol on tegemist püsiva tegevuskoha kogu majandustegevusega või osaga sellest;
c)  ühe või enama skeemis või skeemide seerias osaleja majandustegevus toimub mõnes teises jurisdiktsioonis seal asuva püsiva tegevuskoha või selles jurisdiktsioonis asuva mis tahes välismaise kontrollitava äriühingu kaudu ja selle skeemi või skeemide seeria näol on tegemist püsiva tegevuskoha kogu majandustegevusega või osaga sellest;
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 18 – alapunkt d
d)  ühe või enama skeemis või skeemide seerias osaleja majandustegevus toimub mõnes teises jurisdiktsioonis püsiva tegevuskoha kaudu, mis ei asu selles jurisdiktsioonis, ja selle skeemi või skeemide seeria näol on tegemist püsiva tegevuskoha kogu majandustegevusega või osaga sellest;
d)  ühe või enama skeemis või skeemide seerias osaleja majandustegevus toimub mõnes teises jurisdiktsioonis ilma selles jurisdiktsioonis maksukohustuslasena kohalolekut tekitamata;
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 20
20.  „tunnus“ – IV lisas loetletud skeemile või skeemide seeriale omane joon või omadus;
20.  „tunnus“ – IV lisas loetletud skeem või skeemide seeria;
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 3 – punkt 23 – alapunkt c a (uus)
ca)  maksumaksja on teise maksumaksja tegelikult kasu saav omanik direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 1 a (uus)
1a.  Klientide deklaratsioonide kohustusliku auditi läbiviimisel kehtivad audiitorite suhtes identifitseerimis- ja avalikustamiskohustused seoses auditeeritava üksuse või tema vahendajate võimalike rikkumistega käesolevas artiklis sätestatud identifitseerimis- ja avalikustamiskohustuste valdkonnas, millest audiitor on saanud teadlikuks. Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et kehtestada audiitorite jaoks nõue esitada pädevatele asutustele selliste rikkumiste kohta teave 10 tööpäeva jooksul pärast auditiaruannete avaldamist.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 2 – lõik 1
2.   Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et anda vahendajatele õigus loobuda avalikustatavate piiriüleste skeemide või skeemide seeria kohta teabe esitamisest, kui neil on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt õigus kutsesaladust hoida. Sellisel juhul lasub sellise skeemi või skeemide seeria kohta teabe esitamise kohustus maksumaksjal ja vahendaja teatab maksumaksjale sellisest kutsesaladuse hoidmise tulemusel tekkinud kohustusest.
2.   Iga liikmesriik võib vajaduse korral võtta vajalikud meetmed, et anda vahendajatele õigus loobuda avalikustatavate piiriüleste skeemide või skeemide seeria kohta teabe esitamisest, kui neil on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt õigus kutsesaladust hoida. Sellisel juhul lasub sellise skeemi või skeemide seeria kohta teabe esitamise kohustus maksumaksjal ja vahendaja teatab maksumaksjale sellisest kutsesaladuse hoidmise tulemusel tekkinud kohustusest kirjalikult, säilitades maksumaksja allkirjastatud kättesaamise kinnituse. Maksumaksja peab esitama pädevatele asutustele teabe avalikustatavate piiriüleste skeemide või skeemide seeriate kohta 10 tööpäeva jooksul.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 4
4.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et nõuda vahendajatelt ja maksumaksjatelt teabe esitamist nende avalikustatavate piiriüleste skeemide kohta, mida rakendati ajavahemikus 1. november 1993 kuni 31. detsember 2018. Vahendajad või maksumaksjad esitavad teabe nende avalikustatavate piiriüleste skeemide kohta 31. märtsiks 2019.
4.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et nõuda vahendajatelt, audiitoritelt ja maksumaksjatelt teabe esitamist nende avalikustatavate piiriüleste skeemide kohta, mis on aktiivsed ... [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] ja mis jõustuvad pärast seda.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 4 a (uus)
4a.  Iga liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et hinnata käesoleva direktiiviga ette nähtud teabevahetuse kaudu avalikustatud maksuskeeme, ning teeb maksuhalduritele kättesaadavaks vajalikud ressursid.
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 6 – punkt a
(a)  vahendajate ja maksumaksjate isikuandmed, sh nimi, maksuresidentsus, maksukohustuslasena registreerimise number ja vajadusel isikud, kes on vahendaja või maksumaksjaga seotud ettevõtjad;
a)  Vahendajate või vajaduse korral audiitorite ja maksumaksjate isikuandmed, sh nimi, kodakondsus, maksuresidentsus, maksukohustuslasena registreerimise number ja vajadusel isikud, kes on vahendaja või maksumaksjaga seotud ettevõtjad;
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 6 – punkt c
(c)  piiriülese skeemi või skeemide seeria sisu kokkuvõte, sh viide nimele, mille all neid tavaliselt teatakse (kui see on olemas) ning üldsõnaline kirjeldus asjaomaste majandustegevuste või skeemide kohta, avaldamata seejuures äri-, tööstus- ega kutsesaladust ega turustusprotsessi ega sellist teavet, mille avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga;
c)  piiriülese skeemi või skeemide seeria sisu kokkuvõte, sh viide nimele, mille all neid tavaliselt teatakse (kui see on olemas) ning üldsõnaline kirjeldus asjaomaste majandustegevuste või skeemide kohta, avaldamata seejuures intellektuaalomandit, tööstus- ega kutsesaladust ega sellist teavet, mille avalikustamine oleks vastuolus avaliku korraga;
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 6 – punkt d
(d)  kuupäev, mil avalikustatavat piiriülest skeemi hakatakse rakendama või rakendati või mil tehakse või tehti esimene samm skeemide seeriast;
d)  kuupäev, mil avalikustatavat piiriülest skeemi hakatakse rakendama või mil tehakse esimene samm skeemide seeriast;
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 6 – punkt e
(e)  vajadusel siseriiklikud maksuõigusnormid, mille kohaldamisel tekib maksusoodustus;
e)  vajadusel siseriiklikud maksuõigusnormid, mis on avalikustatavate skeemide või skeemide seeriate aluseks;
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 6 – punkt h
(h)  iga isik teistes liikmesriikides (kui selline isik on olemas), keda avalikustatav piiriülene skeem või skeemide seeria võib mõjutada, tuues välja, millise liikmesriigiga on asjaomased vahendajad või maksumaksjad seotud.
h)  iga isik teistes liikmesriikides (kui selline isik on olemas), keda avalikustatav piiriülene skeem või skeemide seeria võib mõjutada, tuues välja, millise liikmesriigiga on asjaomased vahendajad, audiitorid või maksumaksjad seotud.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 7
7.  Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud tüüpvormi kehtestamise korra osana vastu käesoleva artikli rakendamiseks vajaliku tegutsemiskorra, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud teabe edastamise standardimise meetmed.
7.  Käesoleva artikli lõikes 5 osutatud teabevahetuse hõlbustamiseks võtab komisjon artikli 20 lõikes 5 sätestatud tüüpvormi kehtestamise korra osana vastu käesoleva artikli rakendamiseks vajaliku tegutsemiskorra ja näeb ette piisavad ressursid, sealhulgas käesoleva artikli lõikes 6 sätestatud teabe edastamise standardimise meetmed.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 8aaa – lõige 8
8.  Komisjonil ei ole võimalik saada lõike 6 punktides a, c ja h osutatud teavet.
8.  Komisjonil on võimalik saada lõike 6 punktides b, c, d, e, f ja g osutatud teavet. Komisjon teeb ilma asjaomasele vahendajale või maksumaksjale viitamata üldsusele kättesaadavaks teatatud piiriüleste skeemide loetelu.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1
Komisjon töötab 31. detsembriks 2017 välja liikmesriikide maksustamisalase halduskoostöö turvalise keskregistri, kuhu kantakse artikli 8a lõigete 1 ja 2 alusel edastatav teave, et täita nimetatud lõigetes sätestatud automaatse teabevahetuse nõuet, ning tagab sellele registrile tehnilise ja logistilise toe.
Komisjon töötab 31. detsembriks 2017 välja maksustamisalase halduskoostöö turvalise keskregistri, millele on juurdepääs vaid liikmesriikidel ja komisjonil ja kuhu kantakse artikli 8a lõigete 1 ja 2 alusel edastatav teave, et täita nimetatud lõigetes sätestatud automaatse teabevahetuse nõuet, ning tagab sellele registrile tehnilise ja logistilise toe.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2
Komisjon töötab 31. detsembriks 2018 välja liikmesriikide maksustamisalase halduskoostöö turvalise keskregistri, kuhu kantakse artikli 8aaa lõigete 5, 6 ja 7 alusel edastatav teave, et täita nimetatud lõigetes sätestatud automaatse teabevahetuse nõuet, ning tagab sellele registrile tehnilise ja logistilise toe.
Komisjon töötab 31. detsembriks 2018 välja maksustamisalase halduskoostöö turvalise keskregistri, millele on juurdepääs vaid liikmesriikidel ja komisjonil ja kuhu kantakse artikli 8aaaa alusel edastatav teave, et täita selles artkilis sätestatud automaatse teabevahetuse nõuet, ning tagab sellele registrile tehnilise ja logistilise toe. Lisaks on artiklites 8, 8a ja 8aa sätestatud automaatse teabevahetuse raames vahetatud teave samuti kättesaadav keskregistris, millele on juurdepääs vaid liikmesriikidel ja komisjonil.
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 3
Registrisse kantud teabele on juurdepääs kõigi liikmesriikide pädevatel asutustel. Registrisse kantud teabele on juurdepääs ka komisjonil, võttes arvesse artikli 8a lõikes 8 ja artikli 8aaa lõikes 8 sätestatud piiranguid. Komisjon kehtestab vajaliku tegutsemiskorra kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Registrisse kantud teabele on juurdepääs kõigi liikmesriikide pädevatel asutustel ja komisjonil. Komisjon kehtestab vajaliku tegutsemiskorra kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23 – lõige 3
3.  Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artiklites 8, 8a, 8aa ja 8aaa osutatud automaatse teabevahetuse tõhususe kohta ja saavutatud praktilised tulemused. Komisjon kehtestab rakendusaktidega nimetatud iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.“.
3.  Liikmesriigid edastavad igal aastal komisjonile hinnangu artiklites 8, 8a, 8aa ja 8aaa osutatud automaatse teabevahetuse tõhususe kohta, vahetatud teabe kvaliteedi ja kvantiteedi kohta ning esitatud või rakendatud õigusaktide muudatuste kohta, mis põhinevad kõnealuse teabe abil kindlaks tehtud lünkadel reguleerivas raamistikus. Komisjon kehtestab rakendusaktidega nimetatud iga-aastase hinnangu vormi ja edastamise tingimused. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 osutatud menetlusega.“. Nende hinnangute põhjal esitab komisjon õigusakti ettepanekud, et kõrvaldada kehtivatest õigusaktidest lüngad.
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)
5a)  artiklisse 23 lisatakse järgmine lõige:
„3a. Liikmesriigid edastavad komisjonile avalikustatud skeemid või skeemide seeriad vastavalt IV lisas esitatud liigitusele koos skeemi kirjelduse, skeemist kasu saava maksumaksja kodakondsuse ja skeemi avalikustanud vahendajatele või maksumaksjatele määratud karistuste arvu ja ulatusega. Komisjon koostab igal aastal selle teabe kohta avaliku aruande.“.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23 – lõige 3 b (uus)
5b)  artiklisse 23 lisatakse järgmine lõige:
„3b. Igal aastal esitavad liikmesriigid komisjonile nende piiriüleste skeemide loetelu, mida asjaomane maksuhaldur peab käesoleva direktiiviga vastavuses olevaks.“.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 23aa – lõik 1
Komisjonil on õigus võtta artikli 26a alusel vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et lisada tunnuste loetellu võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeeme või skeemide seeriaid vastavalt selliste skeemide või skeemide seeriate kohta nende kohustusliku avalikustamise tulemusel saadud ajakohastatud teabele.
Komisjonil on õigus võtta artikli 26a alusel vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et lisada tunnuste loetellu võimaliku agressiivse maksuplaneerimise skeeme või skeemide seeriaid vastavalt selliste skeemide või skeemide seeriate kohta nende kohustusliku avalikustamise tulemusel saadud ajakohastatud teabele. Komisjon teeb seda iga kahe aasta tagant teabe alusel, mis on ilmnenud mis tahes uute või muudetud maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise skeemide kohta, avaldades uued kriteeriumid eelnõuna neli kuud enne nende jõustamist.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 25a – lõik 1
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, mis puudutavad artiklit 8aa ja artiklit 8aaa, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende täideviimise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel vastu võetud siseriiklike õigusnormide rikkumise korral, mis puudutavad artiklit 8aa ja artiklit 8aaa, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende täideviimise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Komisjon võib avaldada karistuste suunava tabeli.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/16/EL
Artikkel 26a – lõige 5 a (uus)
5a.   Hiljemalt ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] ja pärast seda iga kolme aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa
Direktiiv 2011/16/EL
IV lisa – Peamise eelise kriteeriumid – lõik 1
Kriteeriumid on täidetud, kui skeemi või skeemide seeria rakendamise tulemusel saadav peamine eelis on maksusoodustus, kui on võimalik kindlaks teha, et soodustuse näol on tegemist sellise tulemusega, mida on võimalik skeemi või skeemide seeria rakendamisel eeldada, sh kasutades ära seda, kuidas konkreetne skeem või skeemide seeria on üles ehitatud.
Kriteeriumid on täidetud, kui skeemi või skeemide seeria rakendamise tulemusel saadav üks peamisi eeliseid on maksusoodustus, kui on võimalik kindlaks teha, et soodustuse näol on tegemist sellise tulemusega, mida on võimalik skeemi või skeemide seeria rakendamisel eeldada, sh kasutades ära seda, kuidas konkreetne skeem või skeemide seeria on üles ehitatud.

(1) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0310.

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika