Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0138(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0016/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0016/2018

Keskustelut :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0050

Hyväksytyt tekstit
PDF 414kWORD 52k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevasta pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2017)0335),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 ja 115 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0195/2017),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0016/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Jäsenvaltioiden vaikeudet suojata kansallisia veropohjiaan rapautumiselta kasvavat sitä mukaa, kun aggressiivisen verosuunnittelun rakenteet kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja niissä hyödynnetään usein sekä pääoman että henkilöiden lisääntynyttä liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Nämä rakenteet koostuvat usein järjestelyistä, joita kehitetään yli lainkäyttöalueiden ja joilla veronalaisia tuloja siirretään suotuisampien verojärjestelyjen piiriin tai joiden ansiosta verovelvollisen kokonaisverotaakka vähenee. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden verotulot usein vähenevät merkittävästi, mikä estää niitä soveltamasta kasvua edistävää veropolitiikkaa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaisilla on kattavat ja asianmukaiset tiedot mahdollisista aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä. Tällaisten tietojen avulla viranomaiset pystyisivät reagoimaan ripeästi haitallisiin verokäytäntöihin ja tukkimaan porsaanreikiä hyväksymällä uutta lainsäädäntöä tai tekemällä asianmukaisia riskinarviointeja ja verotarkastuksia.
(2)  Jäsenvaltioiden vaikeudet suojata kansallisia veropohjiaan rapautumiselta kasvavat sitä mukaa, kun aggressiivisen ja monimutkaisen verosuunnittelun rakenteet kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja niissä hyödynnetään usein sekä pääoman että henkilöiden lisääntynyttä liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Nämä rakenteet koostuvat usein järjestelyistä, joita kehitetään yli lainkäyttöalueiden ja joilla yritysten ja yksityishenkilöiden veronalaisia tuloja siirretään suotuisampien verojärjestelyjen piiriin tai joiden ansiosta verovelvollista koskeva verotuksellinen vaikutus vähenee. Tämän seurauksena jäsenvaltioiden verotulot usein vähenevät merkittävästi. Lisäksi yhteisöveroasteen erojen suureneminen jäsenvaltioissa ja niiden välillä on nousussa, ja on ratkaisevan tärkeää, ettei verotuksen tasa-arvoisuutta koskevaa periaatetta vaaranneta. Tämä estää jäsenvaltioita soveltamasta kasvua edistävää veropolitiikkaa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaisilla on kattavat ja asianmukaiset tiedot järjestelyistä, joilla edistetään verovilppiä ja veronkiertoa. Tällaisten tietojen avulla viranomaiset pystyisivät reagoimaan ripeästi haitallisiin verokäytäntöihin ja täyttämään sääntelyaukkoja hyväksymällä uutta lainsäädäntöä tai tekemällä asianmukaisia riskinarviointeja ja verotarkastuksia. Veroviranomaisten reagoimattomuutta raportoituihin järjestelmiin ei olisi kuitenkaan tulkittava viranomaisten epäsuoraksi hyväksynnäksi. Raportointilomakkeiden olisi oltava tiiviit ja käyttäjäystävälliset niin, että tämän direktiivin mahdollisesti aikaansaamalla tiedon määrällä ei estetä raportoitaviin järjestelyihin kohdistuvia tarkoituksenmukaisia toimia.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Ottaen huomioon, että useimmat mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävät järjestelyt koskevat useampaa kuin yhtä lainkäyttöaluetta, kyseisiä järjestelyjä koskevien tietojen ilmoittamisesta olisi lisähyötyä, jos jäsenvaltiot vaihtaisivat niitä keskenään. Automaattinen tietojenvaihto on erityisen tärkeää verohallintojen välillä, jotta niillä olisi käytettävissään tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen ryhtyä toimiin aggressiivisia verokäytäntöjä huomatessaan.
(3)  Ottaen huomioon, että useimmat mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävät järjestelyt koskevat useampaa kuin yhtä lainkäyttöaluetta, kyseisiä järjestelyjä koskevien tietojen ilmoittamisesta olisi lisähyötyä, jos jäsenvaltiot vaihtaisivat niitä keskenään. Automaattinen tietojenvaihto verohallintojen välillä sekä koordinaation varmistaminen rahanpesua ja terrorismin rahoitusta käsittelevien rahanpesun selvittelykeskusten kanssa on erityisen tärkeää, jotta niillä olisi käytettävissään tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen ryhtyä toimiin aggressiivisia verokäytäntöjä huomatessaan. Jäsenvaltioita olisi kuitenkin kannustettava ottamaan käyttöön vastaavanlainen ilmoittamisvaatimus, joka koskee järjestelyjä, jotka ovat olemassa vain niiden omalla lainkäyttöalueella.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Sen jälkeen, kun huomattiin, että liiketoiminnan kehittämisen avoimet puitteet voisivat edistää veron kiertämisen ja verovilpin torjuntaa sisämarkkinoilla, komissiota on kehotettu tekemään aloitteita mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntäviä järjestelyjä koskevien tietojen pakollisesta ilmoittamisesta OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan BEPS-toimintasuunnitelman toimenpiteen 12 mukaisesti. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on vaatinut tiukempia toimia välittäjiä vastaan, jotka avustavat järjestelyissä, jotka voivat johtaa veron kiertämiseen ja verovilppiin.
(4)  Sen jälkeen, kun huomattiin, että liiketoiminnan kehittämisen avoimet puitteet voisivat edistää veron kiertämisen ja verovilpin torjuntaa sisämarkkinoilla, komissiota on kehotettu tekemään aloitteita mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntäviä järjestelyjä koskevien tietojen pakollisesta ilmoittamisesta OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan BEPS-toimintasuunnitelman toimenpiteen 12 mukaisesti. Tässä yhteydessä Euroopan parlamentti on osoittanut välittäjien ratkaisevan aseman verojärjestelyjä koskevassa neuvonnassa ja niiden perustamisessa ja hallinnoinnissa sekä vaatinut tiukempia toimia välittäjiä vastaan, jotka avustavat järjestelyissä, jotka voivat johtaa veron kiertämiseen ja verovilppiin.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  On tarpeen muistuttaa, että tietyt rahoituksen välittäjät ja muut veroneuvontaa tarjoavat tahot vaikuttavat aktiivisesti avustaneen asiakkaitaan rahojen piilottamisessa ulkomaille. Lisäksi on todettava, että vaikka neuvoston direktiivillä 2014/107/EU27 vahvistettu yhteinen tietojenvaihtostandardi on merkittävä edistysaskel kohti verotuksellisesti läpinäkyvää lainsäädäntökehystä unionissa, sitä voidaan vielä parantaa ainakin finanssitilitietojen osalta.
(5)  On tarpeen muistuttaa, että tietyt rahoituksen välittäjät ja muut veroneuvontaa tarjoavat tahot sekä tilintarkastajat ovat aktiivisesti avustaneet asiakkaitaan rahojen piilottamisessa ulkomaille. Lisäksi on todettava, että vaikka neuvoston direktiivillä 2014/107/EU27 vahvistettu yhteinen tietojenvaihtostandardi on merkittävä edistysaskel kohti verotuksellisesti läpinäkyvää lainsäädäntökehystä unionissa, sitä voidaan vielä parantaa ainakin finanssitilitietojen osalta. Lisäksi jäsenvaltioiden valmiuksia käsitellä saatujen finanssitilitietojen määrää olisi parannettava vastaavasti, ja veroviranomaisten rahoitus-, henkilöstö- ja IT-resursseja olisi lisättävä tarpeen vaatiessa ja ylläpidettävä asianmukaisella tasolla.
_________________
_________________
27 Neuvoston direktiivi 2014/107/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1).
27 Neuvoston direktiivi 2014/107/EU, annettu 9 päivänä joulukuuta 2014, direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien järjestelyjen, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, ilmoittaminen voi edistää tehokkaasti oikeudenmukaisen verotusympäristön luomista sisämarkkinoilla. Näin ollen velvoite, jonka mukaan välittäjien on ilmoitettava veroviranomaisille tietyistä rajatylittävistä järjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää veron kiertämiseen, on askel oikeaan suuntaan. Laaja-alaisemman toimintapolitiikan kehittämiseksi olisi tärkeää, että ilmoittamisen jälkeen veroviranomaiset jakavat tiedot muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien kollegoidensa kanssa. Tällaiset järjestelyt tukisivat myös yhteisen tietojenvaihtostandardin toimintaa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää antaa komissiolle pääsy riittävään määrään tietoja, jotta se voi valvoa, että direktiivi toimii asianmukaisesti. Se, että komissiolla olisi pääsy tietoihin, ei vapauta jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa valtiontuesta komissiolle.
(6)  Mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien järjestelyjen, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, ilmoittaminen voi edistää tehokkaasti oikeudenmukaisen verotusympäristön luomista sisämarkkinoilla. Näin ollen velvoite, jonka mukaan välittäjien, tilintarkastajien ja tarpeen vaatiessa verovelvollisten on ilmoitettava veroviranomaisille tietyistä rajatylittävistä järjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää veron kiertämiseen, on tarpeellinen askel oikeaan suuntaan. Laaja-alaisemman toimintapolitiikan kehittämiseksi olisi tärkeää, että ilmoittamisen jälkeen veroviranomaiset jakavat tiedot automaattisesti muissa jäsenvaltioissa sijaitsevien kollegoidensa kanssa. Tällaiset järjestelyt tukisivat myös yhteisen tietojenvaihtostandardin toimintaa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää antaa komissiolle pääsy asiaankuuluviin tietoihin, jotta se voi valvoa, että direktiivi toimii asianmukaisesti, ja suorittaa kilpailupolitiikan mukaiset velvollisuutensa. Se, että komissiolla olisi pääsy tietoihin, ei vapauta jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa valtiontuesta komissiolle. Välittäjien ja verovelvollisten oikeusvarmuuden edistämiseksi komission olisi myös julkaistava luettelo ilmoitetuista rajatylittävistä verojärjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää veron kiertämiseen, viittaamatta mitenkään välittäjään tai verovelvolliseen.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  On tunnustettua, että mahdollisista aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, ilmoittamisella on sitä parempi ehkäisevä vaikutus, mitä varhaisemmassa vaiheessa veroviranomaiset saavat asiaa koskevat tiedot eli ennen kuin järjestely(t) otetaan käyttöön. Kun ilmoittamisvelvoite siirtyy verovelvollisille, olisi käytännöllistä siirtää ilmoittamisvelvoitteen ajankohtaa hieman myöhemmäksi, sillä verovelvolliset eivät välttämättä ole tietoisia järjestelyn luonteesta niiden kehittämisvaiheessa. Jäsenvaltioiden viranomaisten työn helpottamiseksi tällaisia järjestelyjä koskevien tietojen automaattinen vaihtaminen voisi tapahtua neljännesvuosittain.
(7)  On tunnustettua, että mahdollisista aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, ilmoittamisella on sitä parempi ehkäisevä vaikutus, mitä varhaisemmassa vaiheessa veroviranomaiset saavat asiaa koskevat tiedot eli ennen kuin järjestely(t) otetaan käyttöön. Lisäksi olisi määrättävä asianmukaisia seuraamuksia näiden järjestelyjen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Kun ilmoittamisvelvoite siirtyy verovelvollisille, olisi käytännöllistä siirtää ilmoittamisvelvoitteen ajankohtaa hieman myöhemmäksi. Jäsenvaltioiden viranomaisten työn helpottamiseksi tällaisia järjestelyjä koskevien tietojen automaattinen vaihtaminen voisi tapahtua neljännesvuosittain.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Teollis- ja tekijänoikeuksien jatkuvasti kasvava rooli ja merkitys suuryritysten liiketoimintamalleissa ja verorakenteissa korostaa entisestään sitä, että veronkiertojärjestelyjä koskevaa tiedonvaihtoa on kiireellisesti parannettava, koska teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö tuo erilaisia helppoja vaihtoehtoja keinotekoiseen voitonsiirtoon.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)   Suurten monikansallisten yritysten asiaankuuluvia rahoituslukuja koskevan kokonaisvaltaisen, julkisen ja maakohtaisen raportoinnin puute on vähentänyt veroparatiisitoimintaa koskevien yhdistettyjen tietojen luotettavuutta, mikä näkyy siten, että monet viimeaikaisista korkean profiilin veronkiertorakenteista eivät tule esiin nykyisissä, yritysten finanssitilitietoja koskevissa kaupallisissa tietokannoissa. Nämä tilastopuutteet haittaavat veroviranomaisten yrityksiä tehdä riskinarviointeja riskialttiilla lainkäyttöalueilla, mikä korostaa tarvetta lisätä verosuunnittelun rakenteita koskevaa tiedonvaihtoa.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Ottaen huomioon, että tällaisen lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena olisi keskittyä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseen, asiasta olisi erittäin tärkeää säätää unionin tasolla vain siinä määrin kuin on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä olisi tarpeen rajata tietojen ilmoittamista koskevat yhteiset säännöt rajatylittäviin tilanteisiin eli tilanteisiin, jotka koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota tai yhtä jäsenvaltiota ja kolmatta maata. Yhteisten sääntöjen laatiminen sen sijaan, että ratkaisu olisi kansallisten toimien varassa, onkin perusteltua tällaisissa tilanteissa, koska ne saattavat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan.
(10)  Ottaen huomioon, että tällaisen lainsäädännön ensisijaisena tavoitteena olisi keskittyä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseen sekä verovilpin ja veronkierron rajoittamiseen, asiasta olisi erittäin tärkeää säätää unionin tasolla vain siinä määrin kuin on tarpeen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä olisi tarpeen rajata tietojen ilmoittamista koskevat yhteiset säännöt rajatylittäviin tilanteisiin eli tilanteisiin, jotka koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota tai yhtä jäsenvaltiota ja kolmatta maata. Yhteisten sääntöjen laatiminen sen sijaan, että ratkaisu olisi kansallisten toimien varassa, onkin perusteltua tällaisissa tilanteissa, koska ne saattavat vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan. Jos jokin jäsenvaltio ottaa käyttöön lisää samankaltaisia kansallisia ilmoittamistoimenpiteitä, kerätyt lisätiedot olisi jaettava muiden jäsenvaltioiden kanssa, jos se on tarkoituksenmukaista.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Koska kaikilla jäsenvaltioilla ei ehkä ole kannustinta suunnitella ja panna täytäntöön tehokkaita seuraamuksia, ja jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin johdonmukainen täytäntöönpano kaikissa jäsenvaltioissa, veroviranomaisten välisen tietojenvaihdon olisi oltava automaattista myös seuraamuksia määrättäessä sekä tilanteissa, joissa jäsenvaltio on pidättäytynyt määräämästä seuraamuksia.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Tämän direktiivin vaikuttavuuden tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita aiheutuu niiden kansallisten sääntöjen rikkomisesta, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ja varmistettava, että näitä seuraamuksia myös sovelletaan tosiasiallisesti ja että ne ovat oikeasuhteisia ja niillä on varoittava vaikutus.
(13)  Tämän direktiivin vaikuttavuuden tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita aiheutuu niiden kansallisten sääntöjen rikkomisesta, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ja varmistettava, että näitä seuraamuksia, myös taloudellisia seuraamuksia, sovelletaan tosiasiallisesti ripeästi ja että ne ovat tehokkaita ja oikeasuhteisia ja niillä on varoittava vaikutus. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle ja asetettava julkisesti saataville luettelo välittäjistä ja verovelvollisista, joille on määrätty seuraamuksia tämän direktiivin nojalla, mukaan lukien nimi, kansalaisuus ja asuinpaikka.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Tämän direktiivin muiden kuin keskeisten osa-alueiden täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä siinä yhteydessä, kun mahdollisten aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien järjestelyjen tai järjestelyjen sarjan tunnusmerkkien luetteloa päivitetään vastauksena kyseisiä järjestelyjä tai järjestelyjen sarjaa koskevien tietojen päivittämiseen, joka on seurausta kyseisiä järjestelyjä koskevasta pakollisesta ilmoittamisvelvoitteesta.
(14)  Tämän direktiivin muiden kuin keskeisten osa-alueiden täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä siinä yhteydessä, kun tunnusmerkkejä päivitetään. Komission olisi julkaistava kahden vuoden välein päivitysehdotus tunnusmerkkien luettelosta, jossa määritellään aggressiivinen verosuunnittelu, jotta siihen voidaan sisällyttää kaikki mahdolliset uudet tai muutetut verovilppi- ja veronkiertojärjestelyt, joita on havaittu edellisen päivityksen julkaisemisen jälkeen, ja luettelo olisi saatettava voimaan neljän kuukauden kuluessa päivitysehdotuksen julkaisemisesta.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
(15 a)   Tunnusmerkkien yhdenmukaisen käytön ja tulkinnan varmistamiseksi komission olisi seurattava säännöllisesti veroviranomaisten toimia tämän direktiivin mukaisesti.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Tämän direktiivin tavoitetta eli sisämarkkinoiden toiminnan parantamista aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien rajatylittävien järjestelyjen käyttöä ehkäisemällä ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden yksittäisillä toimilla ilman koordinointia, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska sen kohteena ovat järjestelyt, joiden tarkoituksena saattaa olla erilaisten kansallisten verosääntöjen keskinäisestä vaikutuksesta johtuvan markkinoiden tehottomuuden hyödyntäminen. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti koska se koskee vain rajatylittäviä järjestelyjä, joissa on osallisena useampi kuin yksi jäsenvaltio tai yksi jäsenvaltio ja kolmas maa.
(18)  Tämän direktiivin tavoitteita eli julkisiin varoihin verovilpistä ja veronkierrosta kohdistuvien katastrofaalisten seurausten rajoittamista ja sisämarkkinoiden toiminnan parantamista aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien rajatylittävien järjestelyjen käyttöä ehkäisemällä ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden yksittäisillä toimilla ilman koordinointia, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, koska sen kohteena ovat järjestelyt, joiden tarkoituksena saattaa olla erilaisten kansallisten verosääntöjen keskinäisestä vaikutuksesta johtuvan markkinoiden tehottomuuden hyödyntäminen. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti koska se koskee vain rajatylittäviä järjestelyjä, joissa on osallisena useampi kuin yksi jäsenvaltio tai yksi jäsenvaltio ja kolmas maa.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 18 kohta – c alakohta
(c)  yksi tai useampi järjestelyn tai järjestelyjen sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa toisella lainkäyttöalueella kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevan kiinteän toimipaikan välityksellä, ja kyseinen järjestely tai järjestelyjen sarja muodostaa osan kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan;
(c)  yksi tai useampi järjestelyn tai järjestelyjen sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa toisella lainkäyttöalueella kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevan kiinteän toimipaikan tai minkä tahansa ulkomaisen väliyhtiön välityksellä, ja kyseinen järjestely tai järjestelyjen sarja muodostaa osan kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan;
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 18 kohta – d alakohta
(d)  yksi tai useampi järjestelyn tai järjestelyjen sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa toisella lainkäyttöalueella sellaisen kiinteän toimipaikan välityksellä, joka ei sijaitse kyseisellä lainkäyttöalueella, ja kyseinen järjestely tai järjestelyjen sarja muodostaa osan kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan;
(d)  yksi tai useampi järjestelyn tai järjestelyjen sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa toisella lainkäyttöalueella ilman veronalaista läsnäoloa kyseisellä lainkäyttöalueella;
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 20 kohta
20.  ’tunnusmerkillä’ järjestelyn tai järjestelyjen sarjan tyypillistä ominaispiirrettä tai osatekijää, joka on lueteltu liitteessä IV;
20.  ’tunnusmerkillä’ järjestelyä tai järjestelyjen sarjaa, joka on lueteltu liitteessä IV;
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
3 artikla – 23 kohta – c a alakohta (uusi)
(c a)  verovelvollinen on direktiivissä (EU) 2015/849 tarkoitettu toisen verovelvollisen tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Kun tilintarkastajat tekevät lakisääteisiä tarkastuksia asiakkaittensa ilmoituksista, heihin sovelletaan yksilöinti- ja ilmoittamisvelvoitteita, kun on kyse tarkastettavan toimijan tai sen välittäjän tekemästä mahdollisesta tämän artiklan mukaisen yksilöinti- ja ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta, joka on tullut tilintarkastajan tietoon. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla tilintarkastajat velvoitetaan toimittamaan toimivaltaisille veroviranomaisille tiedot tällaisista rikkomuksista kymmenen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tilintarkastuskertomus julkaistaan.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjille annetaan oikeus olla toimittamatta raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä tai kyseisten järjestelyjen sarjaa koskevia tietoja, kun ne ovat kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla oikeutettuja asianajosalaisuuteen. Näissä tapauksissa raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä tai kyseisten järjestelyjen sarjaa koskevien tietojen toimittaminen on verovelvollisen vastuulla ja välittäjien on tiedotettava verovelvollisille tästä asianajosalaisuudesta johtuvasta vastuusta.
2.  Kukin jäsenvaltio voi tilanteen mukaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjille annetaan oikeus olla toimittamatta raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä tai kyseisten järjestelyjen sarjaa koskevia tietoja, kun ne ovat kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla oikeutettuja asianajosalaisuuteen. Näissä tapauksissa raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä tai kyseisten järjestelyjen sarjaa koskevien tietojen toimittaminen on verovelvollisen vastuulla ja välittäjien on tiedotettava verovelvollisille kirjallisesti tästä asianajosalaisuudesta johtuvasta vastuusta ja säilytettävä hallussaan verovelvollisen allekirjoittama vastaanottokuitti. Verovelvollisen on ilmoitettava toimivaltaisille veroviranomaisille tiedot raportoitavista rajatylittävistä järjestelyistä tai kyseisten järjestelyjen sarjasta kymmenen työpäivän kuluessa.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 4 kohta
4.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjät ja verovelvolliset velvoitetaan toimittamaan tiedot raportoitavista rajatylittävistä järjestelyistä, jotka toteutettiin [päivä, jona poliittinen yhteisymmärrys saavutettiin] ja 31 päivän joulukuuta 2018 välisenä aikana. Välittäjien tai soveltuvin osin verovelvollisten on toimitettava kyseisiä raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevat tiedot viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019.
4.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjät, tilintarkastajat ja verovelvolliset velvoitetaan toimittamaan tiedot raportoitavista rajatylittävistä järjestelyistä, jotka ovat voimassa ... päivänä … kuuta … [tämän direktiivin voimaantulopäivä], ja järjestelyistä, jotka tulevat voimaan sen jälkeen.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.  Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tässä direktiivissä tarkoitetussa tietojenvaihdossa ilmoitettujen verojärjestelyn arvioimiseksi ja tarjottava tarvittavat resurssit veroviranomaisilleen.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 6 kohta – a alakohta
(a)  välittäjien ja verovelvollisten tiedot, mukaan lukien nimi, verotuksellinen kotipaikka ja verovelvollisen tunnusnumero (TIN) sekä tapauksesta riippuen tiedot henkilöistä, jotka ovat välittäjään tai verovelvolliseen etuyhteydessä olevia yrityksiä;
(a)  välittäjien ja soveltuvin osin tilintarkastajien ja verovelvollisten tiedot, mukaan lukien nimi, kansalaisuus, verotuksellinen kotipaikka ja verovelvollisen tunnusnumero (TIN) sekä tapauksesta riippuen tiedot henkilöistä, jotka ovat välittäjään tai verovelvolliseen etuyhteydessä olevia yrityksiä;
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 6 kohta – c alakohta
(c)  tiivistelmä raportoitavan rajatylittävän järjestelyn tai kyseisten järjestelyjen sarjan sisällöstä, mukaan lukien viittaus nimeen, jolla ne yleisesti tunnetaan, jos sellainen on, ja sellainen yleinen kuvaus olennaisista liiketoimista tai järjestelyistä, joka ei johda liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;
(c)  tiivistelmä raportoitavan rajatylittävän järjestelyn tai kyseisten järjestelyjen sarjan sisällöstä, mukaan lukien viittaus nimeen, jolla ne yleisesti tunnetaan, jos sellainen on, ja sellainen yleinen kuvaus olennaisista liiketoimista tai järjestelyistä, joka ei johda teollis- ja tekijänoikeussalaisuuden tai elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 6 kohta – d alakohta
(d)  päivämäärä, jona raportoitavan rajatylittävän järjestelyn tai kyseisten järjestelyjen sarjan ensimmäisen vaiheen toteutuksen on määrä alkaa tai jona se alkoi;
(d)  raportoitavan rajatylittävän järjestelyn tai kyseisten järjestelyjen sarjan ensimmäisen vaiheen toteutuksen aloituspäivämäärä;
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 6 kohta – e alakohta
(e)  soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot kansallisista verosäännöksistä, joiden soveltaminen tuottaa verotuksellista etua;
(e)  soveltuvin osin yksityiskohtaiset tiedot kansallisista verosäännöksistä, jotka muodostavat perustan raportoitaville järjestelyille tai järjestelyjen sarjalle;
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 6 kohta – h alakohta
(h)  niiden muissa jäsenvaltioissa olevien mahdollisten henkilöiden yksilöinti, joita raportoitava rajatylittävä järjestely tai kyseisten järjestelyjen sarja todennäköisesti koskee, sekä tiedot siitä, mihin jäsenvaltioihin asianomaiset välittäjät tai verovelvolliset liittyvät.
(h)  niiden muissa jäsenvaltioissa olevien mahdollisten henkilöiden yksilöinti, joita raportoitava rajatylittävä järjestely tai kyseisten järjestelyjen sarja todennäköisesti koskee, sekä tiedot siitä, mihin jäsenvaltioihin asianomaiset välittäjät, tilintarkastajat tai verovelvolliset liittyvät.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 7 kohta
7.  Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio hyväksyy tarvittavat käytännön järjestelyt tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimenpiteet tämän artiklan 6 kohdan mukaisen tietojen ilmoittamisen yhdenmukaistamiseksi osana 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamismenettelyä.
7.  Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio hyväksyy tarvittavat käytännön järjestelyt ja tarjoaa riittävät resurssit tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien toimenpiteet tämän artiklan 6 kohdan mukaisen tietojen ilmoittamisen yhdenmukaistamiseksi osana 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamismenettelyä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
8 aaa artikla – 8 kohta
8.  Komissiolle ei anneta pääsyä 6 kohdan a, c ja h kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.
8.  Komissiolle annetaan pääsy 6 kohdan b, c, d, e, f ja g kohdassa tarkoitettuihin tietoihin. Komissio asettaa julkisesti saataville luettelon raportoiduista rajatylittävistä järjestelyistä viittaamatta mitenkään asiaankuuluvaan välittäjään tai verovelvolliseen.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Komissio kehittää 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan jäsenvaltioiden turvallisen keskusrekisterin, johon 8 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot kirjataan mainittujen kohtien mukaisen automaattisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi, ja antaa teknistä ja logistista tukea.
Komissio kehittää 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan turvallisen keskusrekisterin, johon on pääsy vain jäsenvaltioilla ja komissiolla ja johon 8 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot kirjataan mainittujen kohtien mukaisen automaattisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi, ja antaa teknistä ja logistista tukea.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
Komissio kehittää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan jäsenvaltioiden turvallisen keskusrekisterin, johon 8 aaa artiklan 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot kirjataan mainittujen kohtien mukaisen automaattisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi, ja antaa teknistä ja logistista tukea.
Komissio kehittää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan turvallisen keskusrekisterin, johon on pääsy vain jäsenvaltioilla ja komissiolla ja johon 8 aaa artiklan mukaisesti toimitettavat tiedot kirjataan kyseisen artiklan mukaisen automaattisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi, ja antaa teknistä ja logistista tukea. Lisäksi 8, 8 a ja 8 aa artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon mukaisesti vaihdetun tiedon on oltava saatavilla keskusrekisterissä, johon on pääsy vain jäsenvaltioilla ja komissiolla.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
21 artikla – 5 kohta – 3 alakohta
Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tähän rekisteriin kirjattuihin tietoihin. Myös komissiolla on pääsy tähän rekisteriin kirjattuihin tietoihin 8 a artiklan 8 kohdassa ja 8 aaa artiklan 8 kohdassa asetetuin rajoituksin. Komissio hyväksyy tätä artiklaa koskevat tarpeelliset käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla ja komissiolla on oltava pääsy tähän rekisteriin kirjattuihin tietoihin. Komissio hyväksyy tätä artiklaa koskevat tarpeelliset käytännön järjestelyt 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8, 8 a, 8 aa ja 8 aaa artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8, 8 a, 8 aa ja 8 aaa artiklassa tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta, vaihdettujen tietojen laadusta ja määrästä sekä näiden tietojen avulla sääntelykehyksessä paljastuneiden aukkojen perusteella ehdotetuista tai toteutetuista lainsäädäntömuutoksista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio esittää näiden arviointien perusteella lainsäädäntöehdotuksia voimassa olevan lainsäädännön sääntelyaukkojen täyttämiseksi.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 a kohta (uusi)
(5 a)  Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on välitettävä komissiolle ilmoitettujen järjestelyjen tai järjestelyjen sarjojen määrät liitteen IV luokituksen mukaan sekä kuvaus tällaisista järjestelyistä, niistä hyötyvien verovelvollisten kansalaisuus ja tällaisista verojärjestelyistä ilmoittaville välittäjille tai verovelvollisille määrättyjen seuraamusten määrä ja laajuus. Komissio laatii vuosittain nämä tiedot sisältävän julkisen kertomuksen.”
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/16/EU
23 artikla – 3 b kohta (uusi)
(5 b)  Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 b. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain luettelo rajatylittävistä järjestelyistä, joiden asiaankuuluva veroviranomainen katsoo olevan tämän direktiivin mukaisia.”
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
23 aa artikla – 1 kohta
Komissiolle siirretään 26 a artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteen IV muuttamiseksi aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyjen tai järjestelyjen sarjan tunnusmerkkien luettelon päivittämiseksi vastauksena kyseisiä järjestelyjä tai järjestelyjen sarjaa koskevien tietojen päivittämiseen, joka on seurausta kyseisiä järjestelyjä koskevasta pakollisesta ilmoittamisvelvoitteesta.
Komissiolle siirretään 26 a artiklan mukaisesti valta hyväksyä delegoituja säädöksiä liitteen IV muuttamiseksi aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyjen tai järjestelyjen sarjan tunnusmerkkien luettelon päivittämiseksi vastauksena kyseisiä järjestelyjä tai järjestelyjen sarjaa koskevien tietojen päivittämiseen, joka on seurausta kyseisiä järjestelyjä koskevasta pakollisesta ilmoittamisvelvoitteesta. Se tekee niin joka toinen vuosi uusista tai muutetuista verovilppi- ja veronkiertojärjestelyistä saatavilla olevien tietojen perusteella ja julkaisee uusista kriteereistään luonnoksen neljä kuukautta ennen niiden voimaantuloa.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
25 aartikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 aa ja 8 aaa artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen 8 aa ja 8 aaa artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Komissio voi julkaista suuntaa-antavan taulukon seuraamuksista.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/16/EU
26 aartikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta … [kolme vuotta tämän direktiivin voimaantulopäivästä], ja sen jälkeen joka kolmas vuosi kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Liite 1
Direktiivi 2011/16/EU
Liite IV – Pääasiallista hyötyä mittaava testi – 1 kohta
Testi katsotaan läpäistyksi, kun järjestelyn tai järjestelyjen sarjan pääasiallisena hyötynä on verotuksellisen edun saaminen, jos voidaan osoittaa, että kyseisestä järjestelystä tai järjestelyjen sarjasta voidaan odottaa saavan verotuksellista etua esimerkiksi hyödyntämällä järjestelyn tai järjestelyjen sarjan erityistä rakennetta.
Testi katsotaan läpäistyksi, kun yksi järjestelyn tai järjestelyjen sarjan pääasiallisista hyödyistä on verotuksellisen edun saaminen, jos voidaan osoittaa, että kyseisestä järjestelystä tai järjestelyjen sarjasta voidaan odottaa saavan verotuksellista etua esimerkiksi hyödyntämällä järjestelyn tai järjestelyjen sarjan erityistä rakennetta.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0310.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö