Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0138(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0016/2018

Ingediende teksten :

A8-0016/2018

Debatten :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0050

Aangenomen teksten
PDF 435kWORD 61k
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel Definitieve uitgave
Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 maart 2018 over een voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0335),

–  gezien de artikelen 113 en 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0195/2017),

–  gezien zijn resolutie van 6 juli 2016 over fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect(1),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0016/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2
(2)  Het valt de lidstaten almaar moeilijker om hun nationale belastinggrondslagen tegen uitholling te beschermen naarmate fiscale planningstructuren steeds gesofisticeerder worden en vaak profiteren van de toegenomen mobiliteit van kapitaal en personen binnen de interne markt. Deze structuren bestaan gewoonlijk uit constructies die zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken, waarbij belastbare winsten worden verschoven naar gunstigere belastingregimes of de totale belastingdruk op een belastingplichtige wordt verlaagd. Daardoor lopen de lidstaten vaak aanzienlijke belastinginkomsten mis en kunnen zij moeilijker een groeivriendelijk fiscaal beleid voeren. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de belastingautoriteiten van de lidstaten volledige en relevante informatie over mogelijk agressieve fiscale constructies krijgen. Hiermee zouden deze autoriteiten snel kunnen reageren op schadelijke belastingpraktijken en mazen dichten door wetgeving vast te stellen of door passende risicobeoordelingen en belastingcontroles te verrichten.
(2)  Het valt de lidstaten almaar moeilijker om hun nationale belastinggrondslagen tegen uitholling te beschermen naarmate agressieve en ingewikkelde fiscale planningstructuren steeds gesofisticeerder worden en vaak profiteren van de toegenomen mobiliteit van kapitaal en personen binnen de interne markt. Die structuren bestaan gewoonlijk uit constructies die zich over meerdere rechtsgebieden uitstrekken, waarbij de belastbare winsten van bedrijven en particulieren worden verschoven naar gunstigere belastingregimes of de belastingdruk op belastingplichtigen wordt verlaagd. Daardoor lopen de lidstaten vaak aanzienlijke belastinginkomsten mis. Bovendien neemt de spread tussen de vennootschapstarieven binnen de lidstaten en tussen de lidstaten toe, en het is van groot belang dat er niet getornd wordt aan het beginsel van gelijke belasting. Hierdoor kunnen lidstaten moeilijker een groeivriendelijk fiscaal beleid voeren. Het is dan ook van wezenlijk belang dat de belastingautoriteiten van de lidstaten volledige en relevante informatie krijgen over constructies die belastingontduiking en -ontwijking gemakkelijker maken. Hiermee zouden deze autoriteiten snel kunnen reageren op schadelijke belastingpraktijken en mazen dichten door wetgeving vast te stellen of door passende risicobeoordelingen en belastingcontroles te verrichten. Het uitblijven van een reactie van de belastingautoriteiten over gerapporteerde regelingen mag echter niet worden geïnterpreteerd als een impliciete goedkeuring door hen. Rapportagemodellen moeten beknopt en gebruiksvriendelijk zijn om te vermijden dat de hoeveelheid informatie die door deze richtlijn kan worden gegenereerd verhindert dat er doeltreffende maatregelen worden genomen voor gemelde praktijken.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3
(3)  Aangezien het merendeel van de mogelijk agressieve fiscale planningconstructies zich over meer dan één rechtsgebied uitstrekt, zou de melding van inlichtingen over dergelijke constructies nog meer resultaat opleveren als die inlichtingen ook tussen de lidstaten zouden worden uitgewisseld. Met name de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastingdiensten is van wezenlijk belang om deze autoriteiten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om op te treden wanneer zij agressieve fiscale praktijken vaststellen.
(3)  Aangezien het merendeel van de mogelijk agressieve fiscale planningconstructies zich over meer dan één rechtsgebied uitstrekt, zou de melding van inlichtingen over dergelijke constructies nog meer resultaat opleveren als die inlichtingen ook tussen de lidstaten zouden worden uitgewisseld. Met name de automatische uitwisseling van inlichtingen tussen belastingdiensten en coördinatie van de financiële inlichtingeneenheden die zich bezighouden met het witwassen van geld en terrorismefinanciering zijn van wezenlijk belang om deze autoriteiten de informatie te bezorgen die zij nodig hebben om op te treden wanneer zij agressieve fiscale praktijken vaststellen. De lidstaten moeten echter worden aangespoord om gelijkaardige meldingsvereisten op te stellen voor constructies die alleen in hun eigen rechtsgebied voorkomen.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
(4)  Vanuit het inzicht dat een transparant kader voor de ontplooiing van bedrijfsactiviteiten kan bijdragen aan de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking op de interne markt, is aan de Commissie gevraagd om initiatieven te nemen voor de verplichte melding van mogelijk agressieve fiscale planningconstructies overeenkomstig actiepunt 12 van het OESO-project inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS). In dit verband heeft het Europees Parlement aangedrongen op strengere maatregelen tegen intermediairs die hun medewerking verlenen aan constructies die tot belastingontwijking en -ontduiking kunnen leiden.
(4)  Vanuit het inzicht dat een transparant kader voor de ontplooiing van bedrijfsactiviteiten kan bijdragen aan de bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking op de interne markt, is aan de Commissie gevraagd om initiatieven te nemen voor de verplichte melding van mogelijk agressieve fiscale planningconstructies overeenkomstig actiepunt 12 van het OESO-project inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS). In dit verband heeft het Europees Parlement de essentiële rol aangetoond van intermediairs bij het verstrekken van advies over, het opzetten en beheren van belastingregelingen en aangedrongen op strengere maatregelen tegen intermediairs die hun medewerking verlenen aan constructies die tot belastingontwijking en -ontduiking kunnen leiden.
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5
(5)  Er dient te worden herinnerd aan het feit dat bepaalde financiële intermediairs en andere aanbieders van belastingadvies hun cliënten kennelijk actief hebben geholpen om geld in het buitenland te verbergen. En hoewel de bij Richtlijn 2014/107/EU van de Raad27 ingevoerde CRS een belangrijke stap voorwaarts is naar de totstandbrenging van een transparant fiscaal kader in de Unie, althans wat financiële rekeninggegevens betreft, is er nog ruimte voor verbetering.
(5)  Er dient te worden herinnerd aan het feit dat bepaalde financiële intermediairs en andere aanbieders van belastingadvies en accountants hun cliënten actief hebben geholpen om geld in het buitenland te verbergen. En hoewel de bij Richtlijn 2014/107/EU van de Raad27 ingevoerde CRS een belangrijke stap voorwaarts is naar de totstandbrenging van een transparant fiscaal kader in de Unie, althans wat financiële rekeninggegevens betreft, is er nog ruimte voor verbetering. Bovendien moet de capaciteit van de lidstaten op het gebied van de verwerking van de ontvangen financiële informatie worden verbeterd en moeten de belastingautoriteiten, waar nodig, kunnen beschikken over meer financiële, personele en IT-middelen, en moeten deze middelen op een adequaat niveau worden gehandhaafd.
_________________
_________________
27 Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 1).
27 Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 1).
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6
(6)  De melding van mogelijk agressieve fiscale planningconstructies met een grensoverschrijdende dimensie kan daadwerkelijk bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om een eerlijk belastingklimaat op de interne markt te scheppen. In dit verband zou het opleggen van een verplichting aan intermediairs om de belastingautoriteiten te informeren over bepaalde grensoverschrijdende constructies die mogelijkerwijs kunnen worden gebruikt voor belastingontwijking, een stap in de goede richting betekenen. Om dit in te bedden in een meer omvattend beleid, zou het ook van groot belang zijn dat de belastingautoriteiten deze inlichtingen in een volgende fase, dat wil zeggen na de melding, delen met hun tegenhangers in andere lidstaten. Een dergelijke regeling moet ook de CRS doeltreffender maken. Voorts zou het van wezenlijk belang zijn dat de Commissie toegang krijgt tot voldoende inlichtingen zodat zij kan toezien op de goede werking van deze richtlijn. Deze toegang tot inlichtingen voor de Commissie ontheft een lidstaat niet van zijn verplichtingen inzake het melden van staatssteun bij de Commissie.
(6)  De melding van mogelijk agressieve fiscale planningconstructies met een grensoverschrijdende dimensie kan daadwerkelijk bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om een eerlijk belastingklimaat op de interne markt te scheppen. In dit verband zou het opleggen van een verplichting aan intermediairs, accountants en, in voorkomend geval, belastingplichtigen, om de belastingautoriteiten te informeren over bepaalde grensoverschrijdende constructies die mogelijkerwijs kunnen worden gebruikt voor belastingontwijking, een noodzakelijke stap in de goede richting betekenen. Om dit in te bedden in een meer omvattend beleid, zou het ook van groot belang zijn dat de belastingautoriteiten deze inlichtingen in een volgende fase, dat wil zeggen na de melding, automatisch delen met hun tegenhangers in andere lidstaten. Een dergelijke regeling moet ook de CRS doeltreffender maken. Voorts zou het van wezenlijk belang zijn dat de Commissie toegang krijgt tot relevante inlichtingen zodat zij kan toezien op de goede werking van deze richtlijn en haar verantwoordelijkheid kan nemen op het gebied van het mededingingsbeleid. Deze toegang tot inlichtingen voor de Commissie ontheft een lidstaat niet van zijn verplichtingen inzake het melden van staatssteun bij de Commissie. Ten slotte moet de Commissie een lijst publiceren van de gemelde grensoverschrijdende fiscale constructies die mogelijkerwijs kunnen worden gebruikt voor belastingontwijking, zonder te verwijzen naar de intermediair of de belastingbetaler, om de rechtszekerheid voor intermediairs en belastingbetalers te verbeteren.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)  Er wordt erkend dat de kans groter is dat het afschrikkende effect dat met de melding van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies wordt beoogd, wordt bereikt wanneer de belastingautoriteiten de relevante informatie vroegtijdig ontvangen, dat wil zeggen vóórdat de gemelde constructie daadwerkelijk geïmplementeerd is. Wanneer de meldingsplicht naar de belastingplichtige verschuift, zou het praktisch zijn om de verplichte melding van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructie naar een iets later tijdstip te verplaatsen omdat een belastingplichtige zich aanvankelijk niet altijd bewust is van de aard van de constructie. Om een en ander te vergemakkelijken voor de belastingdiensten van de lidstaten, kan de daaropvolgende automatische uitwisseling van inlichtingen over deze constructies om het kwartaal plaatsvinden.
(7)  Er wordt erkend dat de kans groter is dat het afschrikkende effect dat met de melding van mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructies wordt beoogd, wordt bereikt wanneer de belastingautoriteiten de relevante informatie vroegtijdig ontvangen, dat wil zeggen vóórdat de gemelde constructie daadwerkelijk geïmplementeerd is. Daarnaast moeten er passende sancties worden opgelegd om dergelijke regelingen te voorkomen en tegen te gaan. Wanneer de meldingsplicht naar de belastingplichtige verschuift, zou het praktisch zijn om de verplichte melding van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale planningconstructie naar een iets later tijdstip te verplaatsen. Om een en ander te vergemakkelijken voor de belastingdiensten van de lidstaten, kan de daaropvolgende automatische uitwisseling van inlichtingen over deze constructies om het kwartaal plaatsvinden.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)
(9 bis)   Intellectuele-eigendomsrechten spelen een steeds grotere rol en worden steeds belangrijker in bedrijfsmodellen en belastingstructuren van grote bedrijven. Dit onderstreept de noodzaak van een betere inlichtingenuitwisseling met betrekking tot belastingontwijkingsconstructies, gelet op de talrijke gemakkelijke mogelijkheden die het gebruik van intellectuele-eigendomsrechten met zich meebrengt voor een artificiële overdracht van winsten.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 ter (nieuw)
(9 ter)   Het ontbreken van brede, openbare rapportering per land over relevante financiële cijfers van grote multinationals heeft de zwakke betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over offshorestructuren in de hand gewerkt. Dat wordt nog benadrukt door het feit dat veel van de recente belangrijke belastingontwijkingsconstructies onzichtbaar zijn in de huidige commerciële databases voor financiële bedrijfsrekeningen. Door deze statistische lacunes worden de belastingautoriteiten gehinderd bij hun pogingen tot het uitvoeren van risicobeoordelingen in rechtsgebieden waar het risico hoog is. Dit onderstreept het belang van een betere inlichtingenuitwisseling over fiscale planningstructuren.
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10
(10)  Aangezien dergelijke wetgeving zich primair moet richten op de goede werking van de interne markt, is het zaak op Unieniveau geen voorschriften vast te stellen die verder gaan dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken. Daarom dienen gemeenschappelijke voorschriften inzake melding uitsluitend te gelden voor grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen situaties in meer dan één lidstaat of een lidstaat en een derde land. Vanwege de mogelijke gevolgen voor de werking van de interne markt kan in die omstandigheden worden gerechtvaardigd dat gemeenschappelijke voorschriften moeten worden vastgesteld veeleer dan dat de lidstaten de zaak op nationaal niveau regelen.
(10)  Aangezien dergelijke wetgeving zich primair moet richten op de goede werking van de interne markt en beperking van belastingontduiking en -ontwijking, is het zaak op Unieniveau geen voorschriften vast te stellen die verder gaan dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken. Daarom dienen gemeenschappelijke voorschriften inzake melding uitsluitend te gelden voor grensoverschrijdende situaties, dat wil zeggen situaties in meer dan één lidstaat of een lidstaat en een derde land. Vanwege de mogelijke gevolgen voor de werking van de interne markt is het in die omstandigheden gerechtvaardigd dat gemeenschappelijke voorschriften worden vastgesteld veeleer dan dat de lidstaten de zaak op nationaal niveau regelen. Als een lidstaat verder gelijkaardige rapportagemaatregelen neemt, moet de verzamelde extra informatie worden gedeeld met andere lidstaten indien die relevant is.
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)   Aangezien misschien niet alle lidstaten beschikken over de prikkels om doeltreffende sancties op te stellen en uit te voeren om te zorgen voor een consequente tenuitvoerlegging van deze richtlijn in alle lidstaten, moeten inlichtingen automatisch worden uitgewisseld tussen de belastingautoriteiten, ook op het gebied van opgelegde sancties en situaties waarin de lidstaat ervan heeft afgezien een sanctie op te leggen.
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13
(13)  Om de kansen te vergroten dat deze richtlijn doeltreffend is, dienen de lidstaten sancties vast te stellen voor overtredingen van de nationale omzettingsbepalingen en erop toe te zien dat deze sancties ook werkelijk worden toegepast, dat ze evenredig zijn en een afschrikkend effect hebben.
(13)  Om de kansen te vergroten dat deze richtlijn doeltreffend is, dienen de lidstaten sancties vast te stellen voor overtredingen van de nationale omzettingsbepalingen en erop toe te zien dat deze sancties, inclusief financiële sancties, ook werkelijk onverwijld worden toegepast, dat ze doelmatig en evenredig zijn en een afschrikkend effect hebben. De lidstaten moeten bij de Commissie een openbaar toegankelijke lijst indienen van intermediairs en belastingbetalers aan wie sancties zijn opgelegd op grond van deze richtlijn, met vermelding van hun naam, nationaliteit en woonplaats.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14
(14)  Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen in verband met de actualisering van de wezenskenmerken, teneinde in de lijst van wezenskenmerken mogelijk agressieve fiscale planningconstructies of reeksen van constructies op te nemen naar aanleiding van geactualiseerde informatie over die constructies of reeksen van constructies die is verkregen uit de verplichte melding van dergelijke constructies.
(14)  Ter aanvulling of wijziging van bepaalde niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen in verband met de actualisering van de wezenskenmerken. Om de twee jaar moet de Commissie een ontwerpactualisering publiceren van de lijst van wezenskenmerken, waarin agressieve fiscale planning wordt gedefinieerd, teneinde nieuwe of gewijzigde belastingontduikings- en -ontwijkingsconstructies die sinds de vorige actualisering zijn ontdekt, te publiceren. Vier maanden na de publicatie van het ontwerp worden de wezenskenmerken van kracht.
Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)
(15 bis)   Om te verzekeren dat de wezenskenmerken op een uniforme manier worden gebruikt en geïnterpreteerd, moet de Commissie regelmatig de activiteiten van de belastingautoriteiten controleren, overeenkomstig deze richtlijn.
Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18
(18)  Daar de doelstelling van deze richtlijn, namelijk de werking van de interne markt te verbeteren door het gebruik van grensoverschrijdende agressieve fiscale planningconstructies te ontmoedigen, niet voldoende door afzonderlijke en ongecoördineerde maatregelen van de lidstaten kan worden verwezenlijkt maar beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt vanwege het feit dat zij gericht is op de bestrijding van regelingen die worden opgezet om zo mogelijk te profiteren van marktinefficiënties die voortvloeien uit de wisselwerking tussen uiteenlopende nationale belastingregels, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken, met name gelet op het feit dat zij uitsluitend geldt voor constructies van een grensoverschrijdende dimensie met ofwel meer dan één lidstaat ofwel een lidstaat en een derde land.
(18)  Daar de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de catastrofale gevolgen van belastingontduiking en -ontwijking voor de overheidsrekeningen aanzienlijk te beperken en de werking van de interne markt te verbeteren door het gebruik van grensoverschrijdende agressieve fiscale planningconstructies te ontmoedigen, niet voldoende door afzonderlijke en ongecoördineerde maatregelen van de lidstaten kan worden verwezenlijkt maar beter op Unieniveau kan worden verwezenlijkt vanwege het feit dat zij gericht is op de bestrijding van regelingen die worden opgezet om zo mogelijk te profiteren van marktinefficiënties die voortvloeien uit de wisselwerking tussen uiteenlopende nationale belastingregels, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken, met name gelet op het feit dat zij uitsluitend geldt voor constructies van een grensoverschrijdende dimensie met ofwel meer dan één lidstaat ofwel een lidstaat en een derde land.
Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 18 – letter c
c)  een of meer van de partijen bij de constructie of reeks van constructies oefent haar bedrijf uit in een ander rechtsgebied via een in dat rechtsgebied gelegen vaste inrichting en de constructie of reeks van constructies maakt alle of een deel van de activiteiten van die vaste inrichting uit;
c)  een of meer van de partijen bij de constructie of reeks van constructies oefent haar bedrijfsactiviteit uit in een ander rechtsgebied via een in dat rechtsgebied gelegen vaste inrichting of gecontroleerde buitenlandse vennootschap van welke aard dan ook, en de constructie of reeks van constructies maakt alle of een deel van de activiteiten van die vaste inrichting uit;
Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 18 – letter d
d)  een of meer van de partijen bij de constructie of reeks van constructies oefent haar bedrijf uit in een ander rechtsgebied via een niet in dat rechtsgebied gelegen vaste inrichting en de constructie of reeks van constructies maakt alle of een deel van de activiteiten van die vaste inrichting uit;
d)  een of meer van de partijen bij de constructie of reeks van constructies oefent haar bedrijfsactiviteit uit in een ander rechtsgebied zonder dat een belastbare aanwezigheid wordt gecreëerd in dat rechtsgebied;
Amendement 19
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 20
20.  "wezenskenmerk", een typische eigenschap of typisch kenmerk van een constructie of reeks van constructies die (dat) is vermeld in bijlage IV;
20.  "wezenskenmerk", een constructie of reeks van constructies die is vermeld in bijlage IV;
Amendement 20
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 3 – punt 23 – letter c bis (nieuw)
c bis)  een belastingplichtige is de uiteindelijk begunstigde van een andere belastingplichtige, in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849.
Amendement 21
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 1 bis (nieuw)
1 bis.  Bij het uitvoeren van wettelijke controles van de jaarrekeningen van hun cliënten zijn accountants onderworpen aan de verplichtingen inzake identificatie en melding van mogelijke overtredingen door de gecontroleerde entiteit of zijn intermediairs van de verplichtingen inzake identificatie en melding als bepaald in dit artikel waarvan de accountant kennis heeft genomen. Iedere lidstaat neemt de noodzakelijke maatregelen om accountants te verplichten om binnen 10 werkdagen over dergelijke overtredingen inlichtingen te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, te rekenen vanaf de dag na de publicatie van hun accountantsverslag.
Amendement 22
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 2 – alinea 1
2.  Iedere lidstaat neemt de noodzakelijke maatregelen om intermediairs het recht op ontheffing te geven van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over een te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies wanneer zij krachtens het nationale recht van die lidstaat aanspraak maken op een wettelijk verschoningsrecht. In dergelijke omstandigheden komt de verplichting om inlichtingen over een dergelijke constructie of reeks van constructies te verstrekken, bij de belastingplichtige te liggen en intermediairs dienen belastingplichtigen hiervan in kennis te stellen.
2.  Iedere lidstaat kan, in voorkomend geval, de noodzakelijke maatregelen nemen om intermediairs het recht op ontheffing te geven van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen over een te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies wanneer zij krachtens het nationale recht van die lidstaat aanspraak maken op een wettelijk verschoningsrecht. In dergelijke omstandigheden komt de verplichting om inlichtingen over een dergelijke constructie of reeks van constructies te verstrekken, bij de belastingplichtige te liggen en intermediairs dienen belastingplichtigen hiervan schriftelijk in kennis te stellen en een door de belastingplichtige ondertekend ontvangstbewijs bij te houden. De belastingplichtige verstrekt binnen 10 werkdagen aan de bevoegde autoriteiten inlichtingen over de te rapporteren grensoverschrijdende constructies of reeks van dergelijke constructies.
Amendement 23
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 4
4.  Iedere lidstaat neemt de noodzakelijke maatregelen om intermediairs en belastingplichtigen te verplichten inlichtingen te verstrekken over te rapporteren grensoverschrijdende constructies die zijn geïmplementeerd tussen [datum van politieke overeenkomst] en 31 december 2018. De intermediairs en, in voorkomend geval, de belastingplichtigen verstrekken inlichtingen over die te rapporteren grensoverschrijdende constructies uiterlijk 31 maart 2019.
4.  Iedere lidstaat neemt de noodzakelijke maatregelen om intermediairs, accountants en belastingplichtigen te verplichten inlichtingen te verstrekken over te rapporteren grensoverschrijdende constructies die actief zijn op ... [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] en de constructies die van kracht worden na deze datum.
Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 4 bis (nieuw)
4 bis.  Elke lidstaat neemt de nodige maatregelen om de fiscale constructies te beoordelen die zijn gemeld via de uitwisseling van inlichtingen krachtens deze richtlijn, en stelt de nodige middelen daartoe ter beschikking van hun belastingautoriteiten.
Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 6 – letter a
(a)  de identificatiegegevens van intermediairs en belastingplichtigen, met inbegrip van hun naam, fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer (TIN), en in voorkomend geval van de personen die een verbonden onderneming vormen met de intermediair of belastingplichtige;
(a)  de identificatiegegevens van intermediairs, of, in voorkomend geval, accountants en belastingplichtigen, met inbegrip van hun naam, nationaliteit, fiscale woonplaats en fiscaal identificatienummer (TIN), en in voorkomend geval van de personen die een verbonden onderneming vormen met de intermediair of belastingplichtige;
Amendement 26
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 6 – letter c
(c)  een samenvatting van de inhoud van de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of constructies, in algemene bewoordingen gesteld, die niet mag niet leiden tot de openbaarmaking van een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim of een fabrieks- of handelswerkwijze, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;
(c)  een samenvatting van de inhoud van de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies, met onder meer de benaming waaronder zij algemeen bekend staat, indien voorhanden, en een omschrijving van de relevante zakelijke activiteiten of constructies, in algemene bewoordingen gesteld, die niet mag niet leiden tot de openbaarmaking van een intellectueel-eigendoms-, nijverheids- of beroepsgeheim, of van inlichtingen waarvan de onthulling in strijd zou zijn met de openbare orde;
Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 6 – letter d
(d)  de datum waarop de implementatie van de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of de eerste stap in een reeks van dergelijke constructies van start zal gaan of is gegaan;
(d)  de begindatum van de implementatie van de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of de eerste stap in een reeks van dergelijke constructies;
Amendement 28
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 6 – letter e
(e)  nadere bijzonderheden van de nationale belastingbepalingen waarvan de toepassing tot een fiscaal voordeel leidt, indien van toepassing;
(e)  nadere bijzonderheden van de nationale belastingbepalingen die de grondslag vormen voor de te rapporteren constructies of reeks van constructies, indien van toepassing;
Amendement 29
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 6 – letter h
(h)  personen in de andere lidstaten, indien die er zijn, op wie de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de desbetreffende intermediairs of belastingplichtigen verbonden zijn.
(h)  personen in de andere lidstaten, indien die er zijn, op wie de te rapporteren grensoverschrijdende constructie of reeks van dergelijke constructies naar alle waarschijnlijkheid van invloed zal zijn, waarbij vermeld dient te worden met welke lidstaten de desbetreffende intermediairs, accountants of belastingplichtigen verbonden zijn.
Amendement 30
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 7
7.  Om de in lid 5 van dit artikel bedoelde inlichtingenuitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de nadere regels vast voor de uitvoering van dit artikel, daaronder begrepen maatregelen om de verstrekking van de in lid 6 van dit artikel bedoelde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier als bedoeld in artikel 20, lid 5.
7.  Om de in lid 5 van dit artikel bedoelde inlichtingenuitwisseling te vergemakkelijken, stelt de Commissie de nadere regels vast en voldoende middelen beschikbaar voor de uitvoering van dit artikel, daaronder begrepen maatregelen om de verstrekking van de in lid 6 van dit artikel bedoelde inlichtingen te standaardiseren, in het kader van de procedure voor de vaststelling van het standaardformulier als bedoeld in artikel 20, lid 5.
Amendement 31
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 8 bis bis bis – lid 8
8.  De Commissie heeft geen toegang tot de in lid 6, onder a), c) en h), bedoelde gegevens.
8.  De Commissie heeft toegang tot de in lid 6, onder b), c), d), e), f) en g), bedoelde gegevens. De Commissie maakt een lijst van de gerapporteerde grensoverschrijdende constructies openbaar, zonder te verwijzen naar de desbetreffende intermediair of belastingbetaler.
Amendement 32
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1
De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2017 een beveiligd centraal gegevensbestand van de lidstaten betreffende administratieve samenwerking op belastinggebied en zorgt voor de technische en logistieke ondersteuning daarvan; in dat centraal gegevensbestand kunnen in het kader van artikel 8 bis, leden 1 en 2, van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in die leden.
De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2017 een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende administratieve samenwerking op belastinggebied, waartoe alleen de lidstaten en de Commissie toegang hebben, en zorgt voor de technische en logistieke ondersteuning daarvan; in dat centraal gegevensbestand kunnen in het kader van artikel 8 bis, leden 1 en 2, van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in die leden.
Amendement 33
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2
De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2018 een beveiligd centraal gegevensbestand van de lidstaten betreffende administratieve samenwerking op belastinggebied en zorgt voor de technische en logistieke ondersteuning daarvan; in dat centraal gegevensbestand kunnen in het kader van artikel 8 bis bis bis, leden 5, 6 en 7, van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in die leden.
De Commissie ontwikkelt uiterlijk op 31 december 2018 een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende administratieve samenwerking op belastinggebied, waartoe alleen de lidstaten en de Commissie toegang hebben, en zorgt voor de technische en logistieke ondersteuning daarvan; in dat centraal gegevensbestand kunnen in het kader van artikel 8 bis bis bis, van deze richtlijn te verstrekken inlichtingen worden opgeslagen om te voldoen aan de automatische uitwisseling als bedoeld in dat artikel. Daarnaast worden de inlichtingen die worden uitgewisseld in het kader van de automatische uitwisseling krachtens artikel 8, 8 bis en 8 bis bis, ook toegankelijk via het centraal gegevensbestand, waartoe alleen de lidstaten en de Commissie toegang hebben.
Amendement 34
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 21 – lid 5 – alinea 3
De bevoegde autoriteiten van alle lidstaten hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen. De Commissie heeft ook toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen, evenwel met inachtneming van de in artikel 8 bis, lid 8, en artikel 8 bis bis bis, lid 8, genoemde beperkingen. De noodzakelijke praktische regelingen worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.
De bevoegde autoriteiten van alle lidstaten en de Commissie hebben toegang tot de in dit gegevensbestand opgeslagen inlichtingen. De noodzakelijke praktische regelingen worden door de Commissie vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure.
Amendement 35
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 8, 8 bis, 8 bis bis en 8 bis bis bis bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling en de daarmee bereikte resultaten. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.
3.  De lidstaten doen de Commissie een jaarlijkse beoordeling toekomen van de doeltreffendheid van de in de artikelen 8, 8 bis, 8 bis bis en 8 bis bis bis bedoelde automatische inlichtingenuitwisseling; de kwaliteit en de hoeveelheid uitgewisselde inlichtingen; en de voorgestelde of ten uitvoer gelegde wetgevingswijzigingen op basis van de mazen in het wettelijk kader die door deze inlichtingen aan het licht werden gebracht. De Commissie stelt aan de hand van uitvoeringshandelingen de vorm en wijze van mededeling van deze jaarlijkse beoordeling vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 26, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld. Op basis van deze beoordelingen doet de Commissie wetgevingsvoorstellen om de mazen in het bestaande recht te dichten.
Amendement 36
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)
(5 bis)  In artikel 23 wordt het volgende lid ingevoegd:
"3 bis. De lidstaten doen de Commissie het aantal gerapporteerde constructies of reeks van constructies toekomen, zoals opgesomd in bijlage IV, tezamen met een omschrijving van dergelijke constructies, de nationaliteit van de belastingbetalers die voordeel halen uit deze constructies en het aantal sancties - en de zwaarte van die sancties - dat is opgelegd aan intermediairs of belastingbetalers die dergelijke constructies hebben gerapporteerd. De Commissie stelt jaarlijks een openbaar rapport op met deze informatie.".
Amendement 37
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 – lid 3 ter (nieuw)
(5 ter)  In artikel 23 wordt het volgende lid ingevoegd:
"3 ter. De lidstaten doen de Commissie jaarlijks een lijst toekomen van de grensoverschrijdende constructies die volgens de relevante belastingautoriteiten in overeenstemming zijn met deze richtlijn."
Amendement 38
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 23 bis bis – alinea 1
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 26 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage IV te wijzigen en in de lijst van wezenskenmerken mogelijk agressieve fiscale planningconstructies of reeksen van constructies op te nemen naar aanleiding van geactualiseerde informatie over die constructies of reeksen van constructies die is verkregen uit de verplichte melding van dergelijke constructies.
De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 26 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage IV te wijzigen en in de lijst van wezenskenmerken mogelijk agressieve fiscale planningconstructies of reeksen van constructies op te nemen naar aanleiding van geactualiseerde informatie over die constructies of reeksen van constructies die is verkregen uit de verplichte melding van dergelijke constructies. De Commissie doet dat om de twee jaar, op basis van de informatie die beschikbaar zal zijn over nieuwe of gewijzigde belastingontduikings- en -ontwijkingsconstructies, en publiceert het ontwerp van haar nieuwe criteria vier maanden voor de inwerkingtreding ervan.
Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 25 bis – alinea 1
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van de artikelen 8 bis bis en 8 bis bis bis, en treffen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend.
De lidstaten stellen de regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op krachtens deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen ter uitvoering van de artikelen 8 bis bis en 8 bis bis bis, en treffen alle maatregelen om ervoor te zorgen dat zij worden toegepast. De sancties waarin wordt voorzien, zijn doeltreffend, evenredig en afschrikkend. De Commissie kan een tabel met richtsancties publiceren.
Amendement 40
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Richtlijn 2011/16/EU
Artikel 26 bis – lid 5 bis (nieuw)
5 bis.   Uiterlijk op … [drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn], en vervolgens om de drie jaar, brengt de Commissie verslag uit over de evaluatie van deze richtlijn aan het Europees Parlement en aan de Raad.
Amendement 41
Voorstel voor een richtlijn
Annex 1
Richtlijn 2011/16/EU
Bijlage IV – Main benefit test – alinea 1
Aan de toets is voldaan wanneer het belangrijkste voordeel van een constructie of een reeks van constructies erin bestaat een belastingvoordeel te behalen, voor zover kan worden aangetoond dat dat voordeel het resultaat is dat van een dergelijke constructie of reeks van constructies, onder andere dankzij de specifieke vormgeving ervan, kan worden verwacht.
Aan de toets is voldaan wanneer een van de belangrijkste voordelen van een constructie of een reeks van constructies erin bestaat een belastingvoordeel te behalen, voor zover kan worden aangetoond dat dat voordeel het resultaat is dat van een dergelijke constructie of reeks van constructies, onder andere dankzij de specifieke vormgeving ervan, kan worden verwacht.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0310.

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid