Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0138(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0016/2018

Ingivna texter :

A8-0016/2018

Debatter :

PV 01/03/2018 - 3
CRE 01/03/2018 - 3

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0050

Antagna texter
PDF 423kWORD 57k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning *
P8_TA(2018)0050A8-0016/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 mars 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2017)0335),

–  med beaktande av artiklarna 113 och 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C8‑0195/2017),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(1),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0016/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  Medlemsstaterna finner det allt svårare att skydda sina nationella skattebaser från att urholkas eftersom skatteplaneringsstrukturerna har utvecklats till att bli synnerligen sofistikerade och ofta drar fördel av den ökade rörligheten för både kapital och personer på den inre marknaden. Dessa strukturer består vanligen av arrangemang som utvecklats i olika jurisdiktioner och som flyttar beskattningsbara vinster till mer fördelaktiga skattesystem eller får till effekt att minska skattebetalarnas totala skattebörda. Detta har lett till att medlemsstaterna ofta upplever betydande minskningar av sina skatteintäkter, vilket hindrar dem från att genomföra en tillväxtvänlig skattepolitik. Det är därför avgörande att medlemsstaternas skattemyndigheter får fullständiga och relevanta uppgifter om potentiellt aggressiva skattearrangemang. Denna information skulle göra det möjligt för dessa myndigheter att snabbt reagera mot skadlig skattepraxis och täppa till kryphål genom lagstiftningsinitiativ eller genom att göra lämpliga riskbedömningar och skatterevisioner.
(2)  Medlemsstaterna finner det allt svårare att skydda sina nationella skattebaser från att urholkas eftersom aggressiva och komplexa skatteplaneringsstrukturer har utvecklats till att bli synnerligen sofistikerade och ofta drar fördel av den ökade rörligheten för både kapital och personer på den inre marknaden. Dessa strukturer består vanligen av arrangemang som utvecklats i olika jurisdiktioner och som flyttar företags och enskildas beskattningsbara vinster till mer fördelaktiga skattesystem eller får till effekt att minska den totala skatten för skattebetalarna. Detta har lett till att medlemsstaterna ofta upplever betydande minskningar av sina skatteintäkter. Dessutom går bolagsskattesatserna allt mer isär inom medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna, och det är avgörande att principen om skattemässig likabehandling inte äventyras. Detta hindrar medlemsstaterna från att genomföra en tillväxtvänlig skattepolitik. Det är därför avgörande att medlemsstaternas skattemyndigheter får fullständiga och relevanta uppgifter om arrangemang som underlättar skatteundandragande och skatteflykt. Denna information skulle göra det möjligt för dessa myndigheter att snabbt reagera mot skadlig skattepraxis och täppa till kryphål genom lagstiftningsinitiativ eller genom att göra lämpliga riskbedömningar och skatterevisioner. Ett uteblivet gensvar från skattemyndigheterna om rapporterade upplägg bör emellertid inte tolkas som ett implicit godkännande från deras sida. Rapporteringsformat bör vara precisa och användarvänliga, så att den mängd information som kan genereras genom detta direktiv inte hindrar meningsfulla åtgärder för de upplägg som rapporteras.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Med tanke på att de flesta potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang sträcker sig över fler än en jurisdiktion skulle ett lämnande av upplysningar om dessa arrangemang ge ytterligare positiva resultat om den informationen också utbyts mellan medlemsstaterna. Det automatiska utbytet av upplysningar mellan skattemyndigheter är avgörande för att förse dessa myndigheter med den information som de behöver för att vidta åtgärder när de konstaterar aggressiva skattemetoder.
(3)  Med tanke på att de flesta potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang sträcker sig över fler än en jurisdiktion skulle ett lämnande av upplysningar om dessa arrangemang ge ytterligare positiva resultat om den informationen också utbyts mellan medlemsstaterna. Det automatiska utbytet av upplysningar mellan skattemyndigheter och säkerställandet av samordning med finansunderrättelseenheter som hanterar penningtvätt och finansiering av terrorism, är avgörande för att förse dessa myndigheter med den information som de behöver för att vidta åtgärder när de konstaterar aggressiva skattemetoder. Medlemsstaterna bör dock uppmanas att upprätta ett liknande krav på upplysningar om arrangemang som endast finns i deras jurisdiktion.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Genom att inse hur en transparent ram för utveckling av näringsverksamhet kan bidra till att motverka skatteflykt och skatteundandragande på den inre marknaden har kommissionen uppmanats att ta initiativ om obligatoriskt lämnande av uppgifter om potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang i linje med åtgärd 12 i OECD:s projekt rörande urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). Mot denna bakgrund har Europaparlamentet efterlyst kraftfullare åtgärder mot förmedlare som bistår med arrangemang som kan leda till skatteundandragande eller skatteflykt.
(4)  Genom att inse hur en transparent ram för utveckling av näringsverksamhet kan bidra till att motverka skatteflykt och skatteundandragande på den inre marknaden har kommissionen uppmanats att ta initiativ om obligatoriskt lämnande av uppgifter om potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang i linje med åtgärd 12 i OECD:s projekt rörande urholkning av skattebasen och överföring av vinster (BEPS). Mot denna bakgrund har Europaparlamentet visat förmedlarnas avgörande roll vid rådgivning om, skapande av och förvaltning av skattesystem och efterlyst kraftfullare åtgärder mot förmedlare som bistår med arrangemang som kan leda till skatteundandragande eller skatteflykt.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Det är nödvändigt att påminna om hur vissa finansiella förmedlare och andra som tillhandahåller skatterådgivning förefaller att aktivt ha hjälpt sina kunder i att dölja pengar i fonder med säten i skatteparadis. Även om de gemensamma rapporteringsstandarder som infördes genom rådets direktiv 2014/107/EU27 är ett viktigt steg framåt när det gäller att införa en skattetransparent ram inom unionen, åtminstone i fråga om upplysningar om finansiella konton, kan den fortfarande förbättras.
(5)  Det är nödvändigt att påminna om hur vissa finansiella förmedlare och andra som tillhandahåller skatterådgivning, och revisorer, aktivt har hjälpt sina kunder i att dölja pengar i fonder med säten i skatteparadis. Även om de gemensamma rapporteringsstandarder som infördes genom rådets direktiv 2014/107/EU27 är ett viktigt steg framåt när det gäller att införa en skattetransparent ram inom unionen, åtminstone i fråga om upplysningar om finansiella konton, kan den fortfarande förbättras. Dessutom bör medlemsstaternas kapacitet att bearbeta den mängd finansiella upplysningar som erhållits förstärkas i enlighet därmed, och skatteförvaltningarnas finansiella, mänskliga och informationstekniska resurser vid behov ökas och hållas på adekvata nivåer.
_________________
_________________
27 Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 1).
27 Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (EUT L 359, 16.12.2014, s. 1).
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  Ett lämnande av upplysningar om potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang med en gränsöverskridande dimension kan effektivt bidra till de insatser som görs för att skapa ett klimat med rättvis beskattning på den inre marknaden. Mot denna bakgrund skulle en skyldighet för förmedlare att informera skattemyndigheterna om vissa gränsöverskridande arrangemang, som eventuellt skulle kunna nyttjas för skatteflykt, utgöra ett steg i rätt riktning. För att utveckla en mer övergripande politik skulle det också vara betydelsefullt att skattemyndigheterna, som ett andra steg efter lämnandet av upplysningar, delar informationen med sina motsvarigheter i andra medlemsstater. Sådana arrangemang skulle också öka effektiviteten i de gemensamma rapporteringsstandarderna. Det skulle dessutom vara av avgörande betydelse att ge kommissionen tillräcklig information för att kunna övervaka en korrekt tillämpning av detta direktiv. Att ge kommissionen sådan tillgång till information löser inte medlemsstaten från skyldigheten att anmäla alla former av statligt stöd till kommissionen.
(6)  Ett lämnande av upplysningar om potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang med en gränsöverskridande dimension kan effektivt bidra till de insatser som görs för att skapa ett klimat med rättvis beskattning på den inre marknaden. Mot denna bakgrund skulle en skyldighet för förmedlare, revisorer och i förekommande fall för skattebetalare, att informera skattemyndigheterna om vissa gränsöverskridande arrangemang, som eventuellt skulle kunna nyttjas för skatteflykt, utgöra ett nödvändigt steg i rätt riktning. För att utveckla en mer övergripande politik skulle det också vara betydelsefullt att skattemyndigheterna, som ett andra steg efter lämnandet av upplysningar, delar informationen automatiskt med sina motsvarigheter i andra medlemsstater. Sådana arrangemang skulle också öka effektiviteten i de gemensamma rapporteringsstandarderna. Det skulle dessutom vara av avgörande betydelse att ge kommissionen relevant information för att kunna övervaka en korrekt tillämpning av detta direktiv och fullgöra sitt ansvar enligt konkurrenspolitiken. Att ge kommissionen sådan tillgång till information löser inte medlemsstaten från skyldigheten att anmäla alla former av statligt stöd till kommissionen. För att förbättra rättssäkerheten för förmedlare och skattebetalare bör kommissionen offentliggöra en förteckning över de rapporterade gränsöverskridande arrangemang som potentiellt skulle kunna nyttjas i skatteflyktssyfte, utan att hänvisa till förmedlaren eller skattebetalaren.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Det medges att ett lämnande av upplysningar om potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang skulle ha en bättre chans att nå sin planerade avskräckande verkan om den relevanta informationen nådde skattemyndigheterna i ett tidigt skede, dvs. innan de offentliggjorda arrangemangen genomförs i praktiken. Om skyldigheten att lämna upplysningar förs över till skattebetalarna skulle det vara praktiskt att ålägga skyldigheten att lämna upplysningar om dessa potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang i ett något senare skede, eftersom skattebetalarna kanske inte är medvetna om vilken typ av arrangemang som gäller vid tidpunkten när den införs. För att underlätta medlemsstaternas förvaltningar skulle ett automatiskt utbyte av upplysningar om dessa arrangemang kunna göras varje kvartal.
(7)  Det medges att ett lämnande av upplysningar om potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang skulle ha en bättre chans att nå sin planerade avskräckande verkan om den relevanta informationen nådde skattemyndigheterna i ett tidigt skede, dvs. innan de offentliggjorda arrangemangen genomförs i praktiken. Dessutom bör lämpliga sanktioner påföras för att förebygga och bekämpa sådana arrangemang. Om skyldigheten att lämna upplysningar förs över till skattebetalarna skulle det vara praktiskt att ålägga skyldigheten att lämna upplysningar om dessa potentiellt aggressiva gränsöverskridande skatteplaneringsarrangemang i ett något senare skede. För att underlätta medlemsstaternas förvaltningar skulle ett automatiskt utbyte av upplysningar om dessa arrangemang kunna göras varje kvartal.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   De immateriella rättigheternas ständigt växande roll och betydelse i affärsmodeller och skattestrukturer för stora företag betonar vidare hur brådskande informationsutbyte om skatteundandragande är, med tanke på de olika enkla alternativ som användningen av immateriella rättigheter ger för artificiella överföringar av vinster.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
(9b)   Bristen på omfattande, offentlig rapportering från respektive land om relevanta finansiella uppgifter från större multinationella företag har bidragit till den svaga tillförlitligheten hos aggregerade uppgifter om offshore-strukturer, vilket framgår av det faktum att många av de nyligen profilerade strukturerna för skatteundandragande inte är synliga i dagens kommersiella databaser för företagens räkenskaper. Dessa statistiska luckor hindrar skattemyndigheternas försök att genomföra riskbedömningar av riskjurisdiktioner och visar på behovet av ökat informationsutbyte om skatteplaneringsstrukturer.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Eftersom det primära målet med denna lagstiftning är att säkerställa en väl fungerande inre marknad är det av avgörande betydelse att inte lagstifta på unionsnivå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de avsedda syftena. Därför är det nödvändigt att begränsa eventuella gemensamma regler om att lämna upplysningar till gränsöverskridande situationer, det vill säga antingen situationer i mer än en medlemsstat eller i en medlemsstat och ett tredjeland. Därför är det bara under sådana omständigheter, som på grund av den potentiella inverkan på den inre marknadens funktion, som man kan motivera behovet av att anta en gemensam uppsättning regler i stället för att hantera frågan på nationell nivå.
(10)  Eftersom det primära målet med denna lagstiftning är att säkerställa en väl fungerande inre marknad och begränsa skatteundandragande och skatteflykt är det av avgörande betydelse att inte lagstifta på unionsnivå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de avsedda syftena. Därför är det nödvändigt att begränsa eventuella gemensamma regler om att lämna upplysningar till gränsöverskridande situationer, det vill säga antingen situationer i mer än en medlemsstat eller i en medlemsstat och ett tredjeland. Därför är det bara under sådana omständigheter, som på grund av den potentiella inverkan på den inre marknadens funktion, som man motiverar behovet av att anta en gemensam uppsättning regler i stället för att hantera frågan på nationell nivå. Om en medlemsstat genomför ytterligare nationella rapporteringsåtgärder av liknande karaktär, bör den kompletterande informationen som samlas in delas med andra medlemsstater om detta är relevant.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)   Eftersom alla medlemsstater kanske inte har några incitament att utforma och genomföra effektiva sanktioner och för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv genomgående i medlemsstaterna bör utbytet av information mellan skattemyndigheter i fråga om tillämpningen av sanktioner och situationer där en medlemsstat har avstått från att tillämpa sanktioner också vara automatiskt.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  För att förbättra utsikterna för detta direktivs ändamålsenlighet bör medlemsstaterna fastställa sanktioner för överträdelser av nationella regler som genomför detta direktiv och säkerställa att dessa sanktioner verkligen tillämpas i praktiken, att de är proportionerliga och har en avskräckande verkan.
(13)  För att förbättra utsikterna för detta direktivs ändamålsenlighet bör medlemsstaterna fastställa sanktioner för överträdelser av nationella regler som genomför detta direktiv och säkerställa att dessa sanktioner, inbegripet böter, verkligen tillämpas direkt i praktiken, att de är ändamålsenliga, proportionerliga och har en avskräckande verkan. Medlemsstaterna bör till kommissionen överlämna och offentliggöra en förteckning över förmedlare och skattebetalare mot vilka sanktioner tillämpats enligt detta direktiv, inklusive namn, nationalitet och bostadsort.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i samband med uppdatering av kännetecken för att i förteckningen över kännetecken inbegripa potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang eller serier av arrangemang som svar på uppdaterad information om dessa arrangemang eller serier av arrangemang som härrör från det obligatoriska kravet på att lämna upplysningar om sådana arrangemang.
(14)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av detta direktiv, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen i samband med uppdatering av kännetecken. Vartannat år bör kommissionen offentliggöra ett utkast till uppdatering av förteckningen över kännetecken som definierar aggressiv skatteplanering för att inkludera nya eller förändrade arrangemang för skatteundandragande och skatteflykt som har identifierats sedan den föregående uppdateringen offentliggjordes, och se till att de träder i kraft fyra månader efter offentliggörandet av utkastet till uppdatering.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)
(15a)   För att säkerställa en enhetlig användning och tolkning av kännetecken bör kommissionen regelbundet övervaka skattemyndigheternas verksamhet i enlighet med detta direktiv.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Eftersom målet för detta direktiv, nämligen att förbättra den inre marknadens funktion genom att avskräcka från användningen av gränsöverskridande aggressiva skatteplaneringsarrangemang inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand utan samordning, utan snarare uppnås bättre på unionsnivå på grund av att det riktar sig mot system som utvecklas för att eventuellt dra fördel av ineffektivitet på marknaden som har sitt ursprung i samspelet mellan olika nationella skatteregler, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som anges i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål, särskilt med tanke på att den är begränsad till arrangemang av gränsöverskridande dimension av antingen mer än en medlemsstat eller en medlemsstat och ett tredjeland.
(18)  Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att avsevärt begränsa de katastrofala konsekvenserna av skatteundandragande och skatteflykt för de offentliga finanserna och att förbättra den inre marknadens funktion genom att avskräcka från användningen av gränsöverskridande aggressiva skatteplaneringsarrangemang inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på egen hand utan samordning, utan snarare uppnås bättre på unionsnivå på grund av att det riktar sig mot system som utvecklas för att eventuellt dra fördel av ineffektivitet på marknaden som har sitt ursprung i samspelet mellan olika nationella skatteregler, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen, som anges i samma artikel, går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessaa mål, särskilt med tanke på att den är begränsad till arrangemang av gränsöverskridande dimension av antingen mer än en medlemsstat eller en medlemsstat och ett tredjeland.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – led 18 – led c
c)  En eller flera av parterna i arrangemanget eller serier av arrangemang bedriver affärsverksamhet i en annan jurisdiktion genom ett fast driftsställe beläget i den jurisdiktionen och arrangemanget eller serier av arrangemang utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftsstället.
c)  En eller flera av parterna i arrangemanget eller serien av arrangemang bedriver affärsverksamhet i en annan jurisdiktion genom ett fast driftsställe eller ett kontrollerat utländskt företag av något slag som inte är beläget i den jurisdiktionen och arrangemanget eller serier av arrangemang utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftsstället.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – led 18 – led d
d)  En eller flera av parterna i arrangemanget eller serien av arrangemang bedriver affärsverksamhet i en annan jurisdiktion genom ett fast driftsställe som inte är beläget i den jurisdiktionen och arrangemanget eller serien av arrangemang utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftsstället.
d)  En eller flera av parterna i arrangemanget eller serien av arrangemang bedriver affärsverksamhet i en annan jurisdiktion utan att skapa en beskattningsbar närvaro i den jurisdiktionen.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – led 20
20.  kännetecken: en typisk karaktäristik eller egenskap i ett arrangemang eller serie av arrangemang som är förtecknade i bilaga IV.
20.  kännetecken: ett arrangemang eller en serie av arrangemang som är förtecknade i bilaga IV.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 3 – led 23 – led ca (nytt)
ca)  En skattebetalare är den verkliga huvudmannen för en annan skattebetalare i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 1a (ny)
1a.  Revisorer ska vid utförandet av lagstadgad revision av sina kunder vara föremål för krav på att identifiera och rapportera de uppgifter om eventuella överträdelser av den granskade enheten, eller dennes förmedlares överträdelser av kraven på identifiering och utlämnande av uppgifter enligt denna artikel som revisorn har fått kännedom om. Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att ålägga revisorer att lämna uppgifter till de behöriga myndigheterna om sådana överträdelser inom 10 arbetsdagar, med början från dagen efter offentliggörandet av deras revisionsrapporter.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 2 – stycke 1
2.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att ge förmedlare rätten till ett undantag från att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang eller serier av sådana arrangemang om de är berättigade till yrkesmässiga privilegier enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten. Under sådana omständigheter ska skyldigheten att lämna information om ett sådant arrangemang eller serier av sådana arrangemang åligga skattebetalaren och förmedlarna ska informera skattebetalarna om detta ansvar på grund av privilegiet.
2.  Varje medlemsstat får om så är lämpligt vidta nödvändiga åtgärder för att ge förmedlare rätten till ett undantag från att lämna uppgifter om ett rapporteringspliktigt gränsöverskridande arrangemang eller serier av sådana arrangemang om de är berättigade till yrkesmässiga privilegier enligt den nationella lagstiftningen i den medlemsstaten. Under sådana omständigheter ska skyldigheten att lämna information om ett sådant arrangemang eller serier av sådana arrangemang åligga skattebetalaren och förmedlarna ska skriftligen informera skattebetalarna om detta ansvar på grund av privilegiet samt till sitt förfogande bevara ett mottagningsbevis som undertecknats av skattebetalaren. Skattebetalaren ska inom tio arbetsdagar rapportera upplysningarna om det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller serien av sådana arrangemang till de behöriga myndigheterna.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 4
4.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga förmedlare och skattebetalare att lämna information om rapporteringsskyldiga gränsöverskridande arrangemang som genomfördes mellan den [datum för politisk överenskommelse] och den 31 december 2018 för förmedlare och skattebetalare, i förekommande fall, ska lämna information om dessa rapporteringsskyldiga gränsöverskridande arrangemang senast den 31 mars 2019.
4.  Varje medlemsstat ska vidta nödvändiga åtgärder för att ålägga förmedlare, revisorer och skattebetalare att lämna information om rapporteringsskyldiga gränsöverskridande arrangemang som gäller den ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande] och som kommer att träda i kraft efter detta.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 4a (ny)
4a.  Varje medlemsstat ska vidta de åtgärder som krävs för att undersöka de offentliggjorda skattearrangemangen genom det informationsutbyte som föreskrivs enligt detta direktiv samt för att tillhandahålla de resurser som krävs för detta till sina skattemyndigheter.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 6 – led a
(a)  Identifiering av förmedlare och skattebetalare, inklusive deras namn, skatterättslig hemvist och identifikationsnummer för skattebetalare och, i förekommande fall, personer som är anknutna företag till förmedlaren eller skattebetalaren.
(a)  Identifiering av förmedlare, eller, i tillämpliga fall, revisorer, och skattebetalare, inklusive deras namn, nationalitet, skatterättslig hemvist och identifikationsnummer för skattebetalare och, i förekommande fall, personer som är anknutna företag till förmedlaren eller skattebetalaren.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 6 – led c
(c)   En sammanfattning av innehållet i det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller serier av sådana arrangemang, inklusive en hänvisning till det namn som allmänt används, om sådana finns, och en beskrivning i abstrakta ordalag av de relevanta affärsverksamheterna eller arrangemangen, utan att det skulle leda till att en affärshemlighet, företagshemlighet, yrkeshemlighet eller ett i näringsverksamhet använt förfaringssätt röjs, eller till att upplysningar lämnas vilket skulle strida mot allmän ordning.
(c)   En sammanfattning av innehållet i det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller serier av sådana arrangemang, inklusive en hänvisning till det namn som allmänt används, om sådana finns, och en beskrivning i abstrakta ordalag av de relevanta affärsverksamheterna eller arrangemangen, utan att det skulle leda till att en immaterialrättslig hemlighet, företagshemlighet eller yrkeshemlighet röjs, eller till att upplysningar lämnas vilket skulle strida mot allmän ordning.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 6 – led d
(d)  Det datum då genomförandet av det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller det första steget i en serie av sådana arrangemang ska inledas eller har inletts.
(d)  Startdatum för genomförandet av det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller det första steget i en serie av sådana arrangemang.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 6 – led e
(e)  Uppgifter om de nationella skatteregler vars tillämpning medför en skattemässig fördel, i förekommande fall.
(e)  Uppgifter om de nationella skatteregler som utgör grunden för de rapporteringspliktiga arrangemangen eller serierna av arrangemang, i förekommande fall.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 6 – led h
(h)  Identifiering av varje person i de andra medlemsstaterna, i förekommande fall, som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller serier av sådana arrangemang med angivande av med vilka medlemsstater som de berörda förmedlarna eller skattebetalare är anknutna.
(h)  Identifiering av varje person i de andra medlemsstaterna, i förekommande fall, som sannolikt kommer att beröras av det rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemanget eller serier av sådana arrangemang med angivande av med vilka medlemsstater som de berörda förmedlarna, revisorerna eller skattebetalare är anknutna.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 7
7.  För att underlätta det utbyte av uppgifter som avses i punkt 5 i denna artikel ska kommissionen anta de praktiska arrangemang som krävs för att genomföra denna artikel, inbegripet åtgärder för att standardisera lämnandet av uppgifter i enlighet med punkt 6 i denna artikel, som en del av förfarandet för att fastställa det standardformulär som anges i artikel 20.5.
7.  För att underlätta det utbyte av uppgifter som avses i punkt 5 i denna artikel ska kommissionen anta de praktiska arrangemang, och tillhandahålla tillräckliga resurser, som krävs för att genomföra denna artikel, inbegripet åtgärder för att standardisera lämnandet av uppgifter i enlighet med punkt 6 i denna artikel, som en del av förfarandet för att fastställa det standardformulär som anges i artikel 20.5.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 8aaa – punkt 8
8.  Kommissionen ska inte ha tillgång till den information som avses i leden a, c och h i punkt 6.
8.  Kommissionen ska ha tillgång till den information som avses i leden b, c, d, e, f och g i punkt 6. Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över de rapporterade gränsöverskridande arrangemangen, utan att hänvisa till respektive förmedlare eller skattebetalare.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 1
Kommissionen ska senast den 31 december 2017 utveckla och med tekniskt och logistiskt stöd tillhandahålla en säker central medlemsstatskatalog för administrativt samarbete i fråga om beskattning där upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8a.1 och 8a.2 ska registreras för att uppfylla det automatiska utbyte som föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2.
Kommissionen ska senast den 31 december 2017 utveckla och med tekniskt och logistiskt stöd tillhandahålla en säker central katalog för administrativt samarbete i fråga om beskattning, till vilken tillgången är begränsad till medlemsstaterna och kommissionen, där upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8a.1 och 8a.2 ska registreras för att uppfylla det automatiska utbyte som föreskrivs i artikel 8a.1 och 8a.2.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2
Kommissionen ska senast den 31 december 2018 utveckla och med tekniskt och logistiskt stöd tillhandahålla en säker central medlemsstatskatalog för administrativt samarbete i fråga om beskattning där upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8aaa.5, 8aaa.6 och 8aaa.7 ska registreras för att uppfylla det automatiska utbyte som föreskrivs i dessa punkter.
Kommissionen ska senast den 31 december 2018 utveckla och med tekniskt och logistiskt stöd tillhandahålla en säker central katalog för administrativt samarbete i fråga om beskattning, till vilken tillgången är begränsad till medlemsstaterna och kommissionen, där upplysningar som ska lämnas inom ramen för artikel 8aaa ska registreras för att uppfylla det automatiska utbyte som föreskrivs i den artikeln. Dessutom ska upplysningar som utbyts inom ramen för det automatiska utbyte som föreskrivs i artiklarna 8, 8a och 8aa också vara tillgängliga genom det centrala registret, till vilket endast medlemsstaterna och kommissionen har tillgång.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 3
Samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter ska ges tillgång till de upplysningar som registreras i denna medlemskatalog. Kommissionen ska även ha tillgång till de upplysningar som registreras i denna medlemskatalog, dock med de begränsningar som anges i artiklarna 8a.8 och 8aaa.8. De nödvändiga praktiska arrangemangen ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.
Samtliga medlemsstaters behöriga myndigheter och kommissionen ska ges tillgång till de upplysningar som registreras i denna medlemskatalog. De nödvändiga praktiska arrangemangen ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 3
”3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a, 8aa och 8aaa samt de praktiska resultat som uppnåtts. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2.”
”3. Medlemsstaterna ska till kommissionen lämna en årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska utbyte av upplysningar som avses i artiklarna 8, 8a, 8aa och 8aaa, kvaliteten och kvantiteten hos den information som utbyts, och de lagändringar som har föreslagits eller genomförts på grundval av de kryphål i regelverket som avslöjats genom denna information. Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa former och villkor för hur denna årliga utvärdering ska lämnas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 26.2. På grundval av dessa bedömningar ska kommissionen lägga fram lagstiftningsförslag för att täppa till kryphål i den befintliga rätten.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 3a (ny)
(5a)  I artikel 23 ska följande punkt införas:
”3a. Medlemsstaterna ska lämna upplysningar till kommissionen om antalet offentliggjorda arrangemang eller serier av arrangemang, enligt vad som anges i bilaga IV, tillsammans med en beskrivning av dessa arrangemang, samt nationaliteten hos de skattebetalare som gynnas av dessa arrangemang och omfattningen på de sanktioner som påförts förmedlare eller skattebetalare som offentliggör sådana arrangemang. Kommissionen ska årligen utarbeta en offentlig rapport som innehåller dessa upplysningar.”
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23 – punkt 3b (ny)
(5b)  I artikel 23 ska följande punkt införas:
”3b. Medlemsstaterna ska varje år överlämna en förteckning till kommissionen över de gränsöverskridande arrangemang som den berörda skattemyndigheten anser vara förenliga med detta direktiv.”
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 23aa
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26a för att ändra bilaga IV i syfte att i förteckningen över kännetecken lägga till potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang eller serier av arrangemang som svar på uppdaterad information om dessa arrangemang eller serier av arrangemang som härrör från det obligatoriska lämnandet av upplysningar om arrangemang.
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26a för att ändra bilaga IV i syfte att i förteckningen över kännetecken lägga till potentiellt aggressiva skatteplaneringsarrangemang eller serier av arrangemang som svar på uppdaterad information om dessa arrangemang eller serier av arrangemang som härrör från det obligatoriska lämnandet av upplysningar om sådana arrangemang. Den ska göra det vartannat år på grundval av den information som kommer att finnas tillgänglig om nya eller förändrade arrangemang för skatteundandragande och skatteflykt, och offentliggöra sina nya kriterier i utkastform fyra månader innan de träder i kraft.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 25a
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv vad avser artiklarna 8aa och 8aaa och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande..
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av nationella bestämmelser som antagits i enlighet med detta direktiv vad avser artiklarna 8aa och 8aaa och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Kommissionen ska kunna offentliggöra en tabell över vägledande sanktioner.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 26a – punkt 5a (ny)
5a.   Senast den … [tre år efter dagen för offentliggörandet av detta direktiv] och därefter vart tredje år, ska kommissionen lägga fram en rapport om genomförandet av detta direktiv för Europaparlamentet och rådet.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Bilaga 1
Direktiv 2011/16/EU
Bilaga IV – Kriteriet om huvudsaklig nytta – stycke 1
Kriteriet ska anses uppfyllt om den huvudsakliga nyttan av ett arrangemang eller serier av arrangemang är att uppnå en skattefördel, om det kan fastställas att fördelen är det resultat man kan förvänta sig av ett sådant arrangemang, eller en sådan serie av arrangemang, inklusive genom att dra nytta av det särskilda sätt som arrangemanget eller serien av arrangemang är uppbyggd på.
Kriteriet ska anses uppfyllt om en av de huvudsakliga fördelarna av ett arrangemang eller en serie av arrangemang är att uppnå en skattefördel, om det kan fastställas att fördelen är det resultat man kan förvänta sig av ett sådant arrangemang, eller en sådan serie av arrangemang, inklusive genom att dra nytta av det särskilda sätt som arrangemanget eller serien av arrangemang är uppbyggd på.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0310.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy