Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2568(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0122/2018

Předložené texty :

B8-0122/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.9

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0051

Přijaté texty
PDF 363kWORD 52k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel Konečné znění
Geneticky modifikovaná kukuřice DAS-59122-7
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D054772-02 – 2018/2568(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (DAS-59122-7), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D054772-02),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 16. ledna 2018 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin přijaté dne čtvrtek 18. května 2017, které bylo zveřejněno dne 29. června 2017(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozhodnutím Komise 2007/702/ES se povoluje uvedení na trh potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122 (dále jen „geneticky modifikovaná kukuřice 59122“), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny; vzhledem k tomu, že dne 23. března 2007 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 3. dubna 2007(5) (dále jen „první stanovisko úřadu EFSA“);

B.  vzhledem k tomu, že dne 19. července 2016 společně předložily společnosti Pioneer Overseas Corporation a Dow AgroSciences Ltd. (dále jen „žadatel“) žádost o obnovení povolení pro uvádění potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 59122, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh, a to v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení na trh geneticky modifikované kukuřice 59122 v produktech, které z ní sestávají nebo ji obsahují, pro jakákoli jiná použití než v potravinách a krmivech jako jakákoli jiná kukuřice, s výjimkou pěstování;

C.  vzhledem k tomu, že dne 18. května 2017 přijal úřad EFSA v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 29. června 2017(6) (dále jen „druhé stanovisko úřadu EFSA“);

D.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice 59122 vytváří bílkoviny CRY34Ab1 a CRY35Ab1, které propůjčují odolnost vůči hmyzím škůdcům z řádu Coleoptera, kteří patří k rodu Diabrotica, např. vůči larvám bázlivce kukuřičného, a bílkovinu PAT, která propůjčuje toleranci vůči herbicidům obsahujícím glufosinát;

E.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy v souvislosti s prvním stanoviskem úřadu EFSA předložily během tříměsíčního období konzultací řadu kritických připomínek(7) týkajících se mimo jiné nedostatečného plánu dohledu, rizika expozice toxinům BT u necílových organismů, nedostatečného podložení závěru, že „krmné produkty z geneticky modifikované kukuřice 59122 jsou v zásadě rovnocenné, a to i z výživového hlediska, krmným produktům z komerční kukuřice a právě tak bezpečné“ a týkajících se 90denní studie na potkanech, u níž bylo zjištěno, že se geneticky modifikovaná kukuřice podávala pouze na úrovni jedné dávky za celou studii, což je v rozporu s doporučením příslušných pokynů OECD;

G.  vzhledem k tomu, že poté, co žadatel předložil žádost o obnovení povolení, byl úřad EFSA požádán o posouzení údajů předložených žadatelem, včetně zpráv o environmentálním monitorování po uvedení na trh a 11 studií zabývajících se primárním výzkumem zveřejněných mezi lety 2007 a 2016; vzhledem k tomu, že na základě svého posouzení předložených údajů přijal úřad EFSA kladné stanovisko (druhé stanovisko úřadu EFSA, viz výše), v němž dospěl k závěru, že „nebyla zjištěna žádná rizika nebo změny expozice ani nové nejistoty z vědeckého hlediska, které by vyžadovaly změnu závěru původního posouzení dopadu týkajícího se kukuřice 59122“;

H.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek v souvislosti s druhým stanoviskem úřadu EFSA(8), včetně mimo jiné tvrzení, „že monitorování provedené u geneticky modifikované kukuřice 59122 nemůže zajistit smysluplné výsledky pro stávající hodnocení a odstranit nejistoty spojené s posouzením rizika provedeným před udělením povolení, např. pokud jde o expozici životního prostředí“ a že „přístup k monitorování, který se uplatnil u geneticky modifikované kukuřice 59122, není v souladu s požadavky přílohy VII směrnice 2001/18/ES“;

I.  vzhledem k tomu, že jeden členský stát položil otázku, proč žadatel nepředložil několik veřejných studií prokazujících imunogenitu bílkovin Cry u myší, a tudíž proč nebyla tato otázka posouzena úřadem EFSA, a doporučil, aby před udělením obnoveného povolení byly odstraněny obavy ohledně bílkovin Cry vytvářených geneticky modifikovanou kukuřicí 59122 týkající se imunogenity a schopnosti působit jako adjuvans;

J.  vzhledem k tomu, že jeden členský stát konstatoval, že Unie schválila Úmluvu o biologické rozmanitosti, která ukládá mezinárodní povinnosti jak vyvážejícím, tak dovážejícím zemím, pokud jde o biologickou rozmanitost, a že je tedy důležité zohlednit dopady dovozu geneticky modifikované kukuřice 59122 do Unie, a to jak dopady na biologickou rozmanitost Unie, tak na biologickou rozmanitost v zemi, kde se rostlina pěstuje;

K.  vzhledem k tomu, že glufosinát je klasifikován jako látka toxická pro reprodukci a splňuje proto kritéria pro vyloučení vymezená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009(9); vzhledem k tomu, že povolení pro používání glufosinátu skončí platnost dne 31. července 2018(10);

L.  vzhledem k tomu, že použití doplňkových herbicidů je součástí běžné zemědělské praxe při pěstování rostlin odolných vůči herbicidům, a lze proto očekávat, že rezidua z postřiků budou ve sklizni vždy přítomna a jsou jejími nevyhnutelnými složkami; vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že geneticky modifikované plodiny odolné vůči herbicidům vedou k vyššímu používání doplňkových herbicidů než jejich tradiční protějšky(11);

M.  vzhledem k tomu, že ani v jednom stanovisku úřadu EFSA nebyla posuzována rezidua z postřiku glufosinátem; vzhledem k tomu, že rezidua glufosinátu budou přítomna v plodinách geneticky modifikované kukuřice 59122, které se dovážejí do Unie za účelem potravinářského a krmivářského použití;

N.  vzhledem k tomu, že by z hlediska bezpečnosti potravin bylo nepřijatelné, jakož i značně nekonzistentní povolit dovoz geneticky modifikované kukuřice s tolerancí vůči glufosinátu vzhledem ke skutečnosti, že povolení pro použití glufosinátu v Unii vyprší dne 31. července 2018 z důvodu toxicity pro reprodukci(12);

O.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 16. ledna 2018 skončilo bez vydání stanoviska; vzhledem k tomu, že 12 členských států hlasovalo proti, zatímco 12 členských států, zastupujících 38,83 % obyvatel Unie, hlasovalo ve prospěch a čtyři členské státy se hlasování zdržely;

P.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost musela přijímat rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(13);

Q.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015(14), v prvním čtení zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

R.  vzhledem k tomu, že ve 14. bodu odůvodnění nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právem Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(15), spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá příslušné zákonodárce, aby co nejdříve pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, a aby mimo jiné zajistili, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  zejména vyzývá Komisi, aby nepovolovala dovoz žádných geneticky modifikovaných rostlin pro potravinářské nebo krmivářské účely, které získaly toleranci vůči doplňkovému herbicidu, který byl v Unii zakázán nebo který v blízké budoucnosti bude zakázán;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)–––––––––––––––––––– – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 71).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 19).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 17).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 15).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0271).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0272).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0388).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (P8_TA(2016)0389).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0386).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0390).Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0123).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0215).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214).Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0341).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0377).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0378).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0396).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0397).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(8) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
(9) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(10) Bod 7 přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/404 (Úř. věst. L 67, 12.3.2015, s. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Např. v úvodním projevu na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro novou Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo v projevu o stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(14) Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.
(15) Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí