Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2568(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0122/2018

Teksty złożone :

B8-0122/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 01/03/2018 - 8.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0051

Teksty przyjęte
PDF 364kWORD 57k
Czwartek, 1 marca 2018 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Zmodyfikowana genetycznie kukurydza 59122 (DAS-59122-7)
P8_TA(2018)0051B8-0122/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ((D054772-02 – 2018/2568(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D054772-02),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

–  uwzględniając fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 16 stycznia 2018 r.,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 18 maja 2017 r. opublikowaną w dniu 29 czerwca 2017 r.(3),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje wyrażające sprzeciw wobec zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że na mocy decyzji Komisji 2007/702/WE zezwolono na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122, składającej się z niej lub z niej wyprodukowanej; mając na uwadze, że zanim Komisja podjęła decyzję, w dniu 23 marca 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (zwaną dalej „pierwszą opinią EFSA”), którą opublikowano w dniu 3 kwietnia 2007 r.(5);

B.  mając na uwadze, że w dniu 19 lipca 2016 r. przedsiębiorstwa Pioneer Overseas Corporation i Dow AgroSciences Ltd. (zwane dalej „wnioskodawcą”) wspólnie złożyły wniosek o odnowienie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierającej genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122, składającej się z niej lub z niej wyprodukowanej, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003; mając na uwadze, że wniosek odnosił się również do wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 w produktach składających się z niej lub ją zawierających do zastosowań innych niż w żywności i paszy na równi z innymi rodzajami kukurydzy, z wyjątkiem uprawy;

C.  mając na uwadze, że w dniu 18 maja 2017 r. EFSA wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 (zwaną dalej „drugą decyzją EFSA”), którą opublikowano w dniu 29 czerwca 2017 r.(6);

D.  mając na uwadze, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza 59122 wykazuje ekspresję białek Cry34Ab1 i Cry35Ab1 nadających odporność na szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze należące do rodzaju Diabrotica), takie jak larwy zachodniej stonki kukurydzianej, oraz białka PAT nadającego tolerancję na herbicydy zawierające glufosynat;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 stanowi, że genetycznie zmodyfikowana żywność lub pasza nie mogą mieć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, zdrowie zwierząt i na środowisko, oraz że przy sporządzaniu decyzji Komisja bierze pod uwagę wszelkie odnośne przepisy prawa unijnego, a także inne uzasadnione czynniki istotne dla rozpatrywanej sprawy;

F.  mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji(7) państwa członkowskie zgłosiły wiele krytycznych uwag do pierwszej opinii EFSA dotyczących między innymi niewystarczającego planu nadzoru, ryzyka narażenia organizmów niebędących celem zwalczania na toksyny BT, braku podstaw do stwierdzenia, że „produkty paszowe pochodzące z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 są zasadniczo równoważne produktom paszowym z kukurydzy komercyjnej, są równoważne im pod względem odżywczym i równie jak one bezpieczne”, zaś w odniesieniu do 90-dniowego badania szczurów – dotyczących faktu, że genetycznie zmodyfikowana kukurydza 59122 była podawana tylko na jednym poziomie dawki w całym badaniu, co jest sprzeczne z zaleceniem zawartym w wytycznych OECD;

G.  mając na uwadze, że po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o ponowne zezwolenie EFSA został poproszony o ocenę danych przedłożonych przez wnioskodawcę, w tym sprawozdań z monitorowania środowiska po wprowadzeniu do obrotu i 11 analiz badań podstawowych opublikowanych w latach 2007–2016; mając na uwadze, że na podstawie oceny przedłożonych danych EFSA przyjął pozytywną opinię (drugą opinię EFSA, o której mowa powyżej), stwierdzając, że „nie wykryto żadnych nowych zagrożeń lub zmian w zakresie narażenia, ani nie pojawiły się żadne nowe wątpliwości natury naukowej, które wpłynęłyby na zmianę wniosków z pierwotnej oceny ryzyka dotyczącej kukurydzy 59122”;

H.  mając na uwadze, że w trakcie trzymiesięcznego okresu konsultacji(8) państwa członkowskie zgłosiły wiele krytycznych uwag do drugiej opinii EFSA, stwierdzając między innymi, że „na podstawie przeprowadzonej kontroli genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 nie można przedstawić znaczących wyników na potrzeby bieżącej oceny ani wyjaśnić wątpliwości związanych z oceną ryzyka przeprowadzoną przed udzieleniem zezwolenia, np. jeśli chodzi o narażenie środowiska naturalnego” oraz że „metoda monitorowania zastosowana do genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 nie jest zgodna z wymogami załącznika VII do dyrektywy 2001/18/WE”;

I.  mając na uwadze, że jedno państwo członkowskie zapytało, dlaczego wnioskodawca nie przedłożył szeregu oficjalnych analiz wykazujących immunogenność białek Cry u myszy, w związku z czym nie zostały one ocenione przez EFSA, a także zaleciło wyjaśnienie problemów związanych z immunogennością i adiuwancyjnością białek Cry ulegających ekspresji w genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 przed udzieleniem zezwolenia;

J.  mając na uwadze, że jedno państwo członkowskie zauważyło, iż Unia zatwierdziła Konwencję o różnorodności biologicznej, która nakłada zobowiązania międzynarodowe w zakresie różnorodności biologicznej zarówno na kraje eksportujące, jak i importujące, i że w związku z tym należy brać pod uwagę wpływ importu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 do Unii zarówno na różnorodność biologiczną w Unii, jak i na różnorodność biologiczną w krajach uprawy;

K.  mając na uwadze, że glufosynat zaliczono do substancji działających szkodliwie na rozrodczość, w związku z czym podlega on kryteriom wyłączenia określonym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009(9); mając na uwadze, że zezwolenie dla glufosynatu traci ważność w dniu 31 lipca 2018 r.(10);

L.  mając na uwadze, że stosowanie herbicydów uzupełniających należy do rutynowych praktyk rolnych w uprawie roślin odpornych na herbicydy, dlatego można założyć, że pozostałości z oprysków zawsze będą obecne w zbiorach i że nie można ich uniknąć; mając na uwadze, że wykazano, iż uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin tolerujących herbicydy prowadzi do wyższego zużycia herbicydów uzupełniających niż w przypadku konwencjonalnych odpowiedników tych roślin(11);

M.  mając na uwadze, że w opinii EFSA nie oceniono pozostałości z oprysków dokonywanych z użyciem glufosynatu; mając na uwadze, że pozostałości glufosynatu będą obecne w genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 59122 przywożonej do Unii z przeznaczeniem na żywność i paszę;

N.  mając na uwadze, że ze względów bezpieczeństwa żywności niedopuszczalne, a także bardzo niekonsekwentne byłoby zezwolenie na przywóz genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy odpornej na glufosynat, biorąc pod uwagę fakt, że zezwolenie na stosowanie glufosynatu w Unii wygasa z dniem 31 lipca 2018 r. z powodu jego szkodliwego działania na rozrodczość(12);

O.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 16 stycznia 2018 r.; mając na uwadze, że 12 państw członkowskich głosowało przeciw wnioskowi, 12 państw członkowskich, reprezentujących jedynie 38,83 % mieszkańców Unii, głosowało za jego przyjęciem, a cztery państwa członkowskie wstrzymały się od głosu;

P.  mając na uwadze, że Komisja niejednokrotnie wyrażała ubolewanie, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 przyjmuje decyzje zatwierdzające bez wsparcia ze strony Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, oraz że odsyłanie dokumentacji do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, co miało być wyjątkiem w procedurze, stało się normą w podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwoleń dotyczących genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że praktykę tę jako niedemokratyczną potępił również przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker(13);

Q.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym czytaniu wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003(14) oraz wezwał Komisję do wycofania tego wniosku i przedstawienia nowego;

R.  mając na uwadze, że w motywie 14 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 stwierdzono, że Komisja powinna – tak dalece, jak to możliwe – działać w taki sposób, aby unikać sprzeciwiania się jakiemukolwiek dominującemu stanowisku, jakie może wyłonić się w komitecie odwoławczym przeciwko stosowności aktu wykonawczego, zwłaszcza dotyczącego tak wrażliwych kwestii jak zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że projekt decyzji wykonawcza Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002(15) – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie do czasu zmiany procedury zatwierdzania w sposób pozwalający wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia;

5.  wzywa odpowiedzialnych prawodawców do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w trybie pilnym oraz do zapewnienia, by Komisja wycofała wniosek, między innymi, w przypadku gdy Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wyda opinii dotyczącej zatwierdzenia GMO przeznaczonych do uprawy lub do żywności i paszy;

6.  wzywa w szczególności Komisję, aby nie zezwalała na import żadnych genetycznie zmodyfikowanych roślin przeznaczonych na żywność lub paszę, jeśli uzyskały one tolerancję na herbicyd uzupełniający, który jest zakazany lub będzie zakazany w Unii w najbliższej przyszłości;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
(2) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(4)–––––––––––––––––––– – Rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110).Rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 71).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 19).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 17).Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 15).Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0271).Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0272).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0388).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0389).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0386).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0387).Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0390).Rezolucja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0123).Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0215).Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0214).Rezolucja z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0341).Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0377).Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0378).Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji odnawiającej zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-Ø15Ø7-1, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0396).Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0397).Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
(6) http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
(7) Załącznik G – Uwagi państw członkowskich i odpowiedzi panelu EFSA ds. GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(8) Załącznik G – Uwagi państw członkowskich i odpowiedzi panelu EFSA ds. GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(9) Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
(10) Ustęp 7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/404 (Dz.U. L 67 z 12.3.2015, s. 6).
(11) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(12) Załącznik G – Uwagi państw członkowskich i odpowiedzi panelu EFSA ds. GMO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
(13) Na przykład w przemówieniu inauguracyjnym podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, włączonym do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, dnia 15 lipca 2014 r.) lub w orędziu o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, dnia 14 września 2016 r.).
(14) Dz.U. C 355 z 20.10.2017, s. 165.
(15) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności