Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2569(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0124/2018

Внесени текстове :

B8-0124/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.10

Приети текстове :

P8_TA(2018)0052

Приети текстове
PDF 531kWORD 62k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел
Генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON 89034 и NK603, и за отмяна на Решение № 2010/420/ЕС (D054771-02 – 2018/2569(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) и генетично модифицирана царевица, комбинираща две от събитията MON 87427, MON89034 и NK603 (D054771-02),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

—  като взе предвид, че гласуването на посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., не доведе до приемането на становище,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

—  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 28 юни 2017 г. и публикувано на 1 август 2017 г.(3);

—  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

—  като взе предвид своите предишни резолюции, в които се възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми(4),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че на 13 септември 2013 г. Monsanto Europe S.A. подаде заявление за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, до националния компетентен орган на Белгия, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението се отнася и до пускането на пазара на продукти, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603, които са предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както всеки други вид царевица, с изключение на култивиране;

Б.  като има предвид, че заявлението се отнася, по отношение на тези употреби, до всички три подкомбинации на генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603;

В.  като има предвид, че генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 съдържа две гена за резистентност на глифосат и експресира белтъци Cry1A.105 и Cry2Ab2, които придават устойчивост към специфични люспокрили вредители;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2017 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) даде положително становище в съответствие с членове 6 и 18 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, което беше публикувано на 1 август 2017 г.(5);

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, както и че Комисията взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос, при изготвянето на решението си;

Е.  като има предвид, че през тримесечния период на консултации бяха представени многобройни критични забележки от държавите членки(6); като има предвид, че най-критичните забележки включват обстоятелството, че анализът на състава не обхваща остатъците от добавъчните хербициди, нито неговите метаболити; че, поради опасения, породени, наред с другото, от проучвания, показващи увеличение на случаите на камъни в пикочния мехур при мишки, хранени с MON 89034, не може да бъде направено заключение относно рисковете, свързани с използването на този генетично модифициран организъм („ГМО“) в храна, предназначена за хора или животни; че е необходима допълнителна информация, преди оценката на риска да може да бъде финализирана, и че не са възможни заключения във връзка с дългосрочните ефекти относно субхроничната токсичност (не е било проведено 90-дневно проучване), възпроизводството или развитието на всички храни и/или фуражи;

Ж.  като има предвид, че компетентният орган на една държава членка е обърнал внимание на факта, че за генетично модифицирана царевица MON 87427 x MON 89034 x NK603 (обработена с глифосат) са установени статистически значими разлики с генетично немодифицирания представител за сравнение за 16 крайни точки за зърна(7) и 2 крайни точки за фураж(8), че са открити още повече статистически различни крайни точки за зърна (42) при сравнение между генетично модифицирана царевица, която не е третирана с глифосат, и нейния генетично немодифициран представител за сравнение, както и че значителното намаляване на съдържанието на витамини и минерали на културите е сериозен проблем за здравето на хората и на животните, като се има предвид, че недохранването тип Б е световен проблем;

З.  като има предвид, че независимо проучване(9) е установило, че предвид тези статистически разлики може да се предположи, че генетично модифицираната царевица се различава значително от своя генетично немодифициран представител за сравнение по отношение на множество съставни и биологични характеристики, и че, въпреки че промените, разглеждани като изолирани данни, може да не пораждат опасения във връзка с безопасността, общият брой на ефектите и силното им значение е трябвало да бъдат взети като отправна точка за по-задълбочени изследвания; като има предвид, че ЕОБХ не е извършила допълнителни проучвания;

И.  като има предвид, че заявителят не е предоставил експериментални данни за подкомбинациите MON 87427 × MON 89034 и MON 87427 × NK603; като има предвид, че докато експертната група на ЕОБХ по ГМО очаква след екстраполиране на експерименталните данни, предоставени за другата подкомбинация и единични събития, двете подкомбинации да бъдат също толкова безопасни, колкото и оценените отделни събития на трансформация на царевицата, MON89034 × NK603 и MON87427 × MON89034 × NK603, не е извършена оценка на несигурността, свързана с екстраполирането; като има предвид, че тази слабост може да доведе до невалидност на общото заключение в становището на ЕОБХ и може също така да наруши публикуваните през януари 2018 г. насоки на ЕОБХ относно анализа на несигурността в научната оценка („Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment“)(10); като има предвид, че издаването на разрешение не следва да се разглежда без задълбочена оценка на експерименталните данни за всяка комбинация на множествено събитие на трансформация;

Й.  като има предвид, че експертната група по ГМО на ЕОБХ отбеляза, че представеният от заявителя план за последващ мониторинг на околната среда след пускането на пазара на царевица, състояща се от три събития на трансформация, не включва разпоредби за двете подкомбинации MON 87427 × MON 89034 × NK603 и MON87427, и поради това препоръча на заявителя да преразгледа плана по съответния начин; като има предвид, че планът за мониторинг, представен от заявителя, показва, че тази препоръка не е била възприета(11);

К.  като има предвид, че една от основните цели на множественото събитие на трансформация е да увеличи поносимостта на растението към глифосат (NK603 и MON87427 отделят ензими EPSPS, които придават поносимост към глифосат); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква растението да бъде изложено на по-високи и повтарящи се дози глифосат, което не само ще доведе до по-голяма тежест на остатъчните вещества в реколтата, но може също да окаже влияние върху състава на растенията и техните агрономични характеристики; като има предвид, че този аспект не е бил включен в оценката на риска; като има предвид, че остатъците от пръскането с глифосат също не са били оценени в становището на ЕОБХ;

Л.  като има предвид, че остава неизяснен въпросът, отнасящ се до канцерогенността на глифосат; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че противно на горепосоченото, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака класифицира глифосата като вероятно канцерогенен за хората; като има предвид, че Европейският парламент сформира специална комисия, която да разгледа процедурата на ЕС по издаването на разрешения за продукти за растителна защита, която ще помогне да се установи дали от страна на промишлеността е оказано неправомерно въздействие върху заключенията на агенциите на Съюза относно канцерогенността на глифосат;

М.  като има предвид, че според групата за пестициди на ЕОБХ въз основа на предоставените досега данни не може да се правят заключения относно безопасността на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури със смеси, съдържащи глифосат(12); като има предвид, че добавките и техните смеси, използвани в търговски препарати за пръскане с глифосат, могат да имат по-голяма токсичност, отколкото самата активна съставка(13); като има предвид, че Съюзът вече премахна от пазара добавка, известна като POE tallowamine, поради опасения относно нейната токсичност; като има предвид, че проблемните добавки и смеси обаче може да продължават да са разрешени в държавите, в които се отглежда тази генетично модифицирана царевица;

Н.  като има предвид, че за храненето на животни в Съюза широко се използва внос на генетично модифицирана царевица; като има предвид, че рецензирано от експерти научно изследване е установило евентуална връзка между глифосата във фуражите за бременни свине майки и увеличаването на случаите на тежки вродени аномалии в техните прасенца(14);

О.  като има предвид, че разработването на генетично модифицирани култури, устойчиви на редица селективни хербициди, се дължи основно на бързото развитие на резистентност на плевелите към глифосат в страни, които са разчитали в голяма степен на генетично модифицирани култури;

П.  като има предвид, че устойчивите на насекоми характеристики на множествените събития на трансформация се дължат на MON 89034, което отделя Bt протеини (Cry1A.105 и Cry2Ab2) и придава резистентност към специфични люспокрили вредители (например европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis)); като има предвид, че според данни от независимо изследване в контекста на оценката на риска, извършвана от ЕОБХ, остатъците от глифосат е следвало също така да бъдат определени като мощен допълнителен стресов фактор, тъй като влиянието върху клетки и организми, изложени успоредно на няколко стресови фактора, може да бъде от голямо значение за ефикасността на Bt токсините(15); като има предвид, че в научно изследване от 2017 г. относно потенциалното въздействие върху здравето на Bt токсини и остатъци от пръскане с добавъчни хербициди се стига до заключението, че на остатъчните вещества от хербициди и тяхното взаимодействие с Bt токсини следва да се обърне специално внимание(16); като има предвид, че това не е проучвано от ЕОБХ;

Р.  като има предвид, че гласуването в посочения в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 Постоянен комитет по хранителната верига и здравето на животните, проведено на 16 януари 2018 г., не доведе до приемане на становище; като има предвид, че 14 държави членки гласуваха „против“, докато едва 11 държави членки, представляващи само 38,75% от населението на Съюза, гласуваха „за“, и три държави членки се въздържаха;

С.  като има предвид, че неколкократно Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 тя е трябвало да приема решения за разрешаване без подкрепата на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, както и че връщането на въпроса към Комисията за окончателно решение, което по принцип представлява изключение от процедурата като цяло, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи; като има предвид, че председателят на Комисията Юнкер също осъди посочената практика като недемократична(17);

Т.  като има предвид, че на 28 октомври 2015 г. Парламентът отхвърли на първо четене(18) законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да го оттегли и да представи ново предложение;

У.  като има предвид, че съгласно съображение 14 от Регламент (ЕС) № 182/2011 Комисията, доколкото е възможно, следва да действа по начин, при който да се избегне всяко противоречие с преобладаващото мнение, което би могло да възникне в рамките на апелативния комитет срещу целесъобразността на даден акт за изпълнение, особено по чувствителни въпроси, като например здравето на потребителите, безопасността на храните и опазването на околната среда;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът за решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като не е съвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която – в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, е да предоставя основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите, що се отнася до генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  приканва Комисията да преустанови действието на всяко решение за изпълнение относно заявленията за разрешение за ГМО, докато процедурата по разрешаване бъде преразгледана по такъв начин, че да се обърне внимание на слабостите в сегашната процедура, която се оказа неподходяща;

5.  приканва отговорните законодателни органи да ускорят работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 като въпрос с неотложен характер и да гарантират, наред с другото, че ако Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище във връзка с одобрението на ГМО, било то за отглеждане или за храни и фуражи, Комисията ще оттегли предложението;

6.  приканва Комисията да не разрешава никакви генетично модифицирани растения, които са устойчиви на хербициди (УХ ГМР), без да е извършена пълна оценка на остатъците от пръскане с добавъчни хербициди и техните търговски формулировки, използвани в страните на отглеждането им;

7.  приканва Комисията да изисква много по-подробно изследване на рисковете за здравето, свързани с множествени събития на трансформация, като например генетично модифицирана царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  приканва Комисията да разработи стратегии за оценка на риска за здравето и на токсикологията, както и за мониторинг след пускането на пазара, които да са насочени към цялата хранителна и фуражна верига;

9.  приканва Комисията да включи изцяло оценката на риска при прилагането на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска на УХ ГМР, независимо дали генетично модифицираното растение е предназначено за отглеждане в Съюза или за внос за храни и фуражи;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)— ― Резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара ― в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ― с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители (ОВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 110). ― Резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 71). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 19), ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 0039(OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 17). ― Резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2) (OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 15). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията (Приети текстове, P8_TA(2016)0271). ― Резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за пускане на пазара на генетично модифициран карамфил (Dianthus caryophyllus L., ред SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0388). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (Приети текстове, P8_TA(2016)0389).― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (Приети текстове, P8_TA(2016)0386). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (Приети текстове, P8_TA(2016)0387). ― Резолюция от 6 октомври 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Приети текстове, P8_TA(2016)0390). ― Резолюция от 5 април 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, 59122, MIR604, 1507 и GA21, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0123).Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0215). ― Резолюция от 17 май 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук GHB119 (BCS-GHØØ5-8) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P8_TA(2017)0214). ― Резолюция от 13 септември 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-68416-4, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0341). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0377). ― Резолюция от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя DAS-44406-6, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0378). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0396). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0397). ― Резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) и MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (Приети текстове, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Приложение Ж ― коментари на държавите членки и отговори на експертната група по ГМО: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, пепел, калций, магнезий, фосфор, цинков аргинин, глицин, стеаринова киселина, ниацин, алфа-токоферол, ферулова киселина и ρ-кумарова киселина. Вж. страница 94 от приложение Ж ― коментари на държавите членки и отговори на експертната група по ГМО (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) и стр. 13 от становището на ЕОБХ (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Влага и калций.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Приложение Е ― План за последващ мониторинг на околната среда след пускането на пазара http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид. EFSA Journal 2015 г.; 13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(18) OВ C 355, 20.10.2017 г., стр. 165

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност