Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2569(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0124/2018

Předložené texty :

B8-0124/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 01/03/2018 - 8.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0052

Přijaté texty
PDF 376kWORD 55k
Čtvrtek, 1. března 2018 - Brusel
Geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 1. března 2018 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh a o zrušení rozhodnutí 2010/420/EU (D054771-02 – 2018/2569(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě z genetických modifikací MON 87427, MON 89034 a NK603 (D054771-02), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 7 odst. 3 a čl. 19 odst. 3 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003, které proběhlo dne 16. ledna 2018 a na němž nebylo přijato žádné stanovisko,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin přijaté dne 28. června 2017, které bylo zveřejněno dne 1. srpna 2017(3),

–  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o námitkách proti povolení geneticky modifikovaných organismů(4),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 13. září 2013 podala společnost Monsanto Europe S.A. v souladu s články 5 a 17 nařízení (ES) č. 1829/2003 příslušnému orgánu Belgie žádost o uvedení potravin, složek potravin a krmiv, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MON 87427 × MON 89034 × NK603, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh; vzhledem k tomu, že žádost se rovněž vztahuje na uvedení na trh produktů sestávajících z geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 nebo produktů tuto kukuřici obsahujících, a to pro jiná použití než v potravinách a krmivech jako jakákoli jiná kukuřice, s výjimkou pěstování;

B.  vzhledem k tomu, že žádost pro tato použití zahrnovala všechny tři dílčí kombinace geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 obsahuje dva geny zvyšující odolnost proti glyfosátům a vytváří bílkoviny Cry1A.105 a Cry2Ab2, které propůjčují odolnost proti některým škůdcům z řádu Lepidoptera;

D.  vzhledem k tomu, že dne 28. června 2017 Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v souladu s články 6 a 18 nařízení (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, které bylo zveřejněno dne 1. srpna 2017(5);

E.  vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1829/2003 stanoví, že geneticky modifikované potraviny nebo krmiva nesmí mít nepříznivé účinky na zdraví lidí a zvířat či na životní prostředí a Komise musí při návrhu svého rozhodnutí zohlednit veškerá příslušná ustanovení právních předpisů Unie a další opodstatněné faktory důležité pro danou záležitost;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy během tříměsíčního období konzultací předložily řadu kritických připomínek(6); vzhledem k tomu, že mezi nejkritičtější připomínky patří skutečnost, že analýza složení nezahrnuje rezidua doplňkových herbicidů ani jejich metabolity; dále skutečnost, že kvůli obavám týkajících se mimo jiného studií, které prokazují zvýšený výskyt močových kamenů u myší, které byly krmeny kukuřicí MON 89034, nelze vyvodit závěr o rizicích spojených s použitím tohoto geneticky modifikovaného organismu v lidské potravě a zvířecím krmivu; rovněž skutečnost, že je třeba dalších informací, než bude moci být finalizováno posouzení rizik, a že není možné vyvodit závěry o subchronických (nebyla provedena 90denní studie), dlouhodobých účincích potraviny a/nebo krmiva jako celku na reprodukci a vývoj;

G.  vzhledem k tomu, že příslušný orgán v jednom členském státě upozornil na skutečnost, že geneticky modifikovaná kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603 (ošetřená glyfosátem) vykázala oproti referenční geneticky nemodifikované kukuřici značné odchylky, pokud jde o 16 sledovaných vlastností zrna(7) a dvě sledované vlastnosti píce(8), a že byly zaznamenány statisticky ještě odlišnější sledované vlastnosti zrna v porovnání mezi geneticky modifikovanou kukuřicí neošetřenou glyfosátem a referenční geneticky nemodifikovanou kukuřicí a že značný úbytek vitaminů a minerálního obsahu plodin představuje velký problém pro zdraví lidí a zvířat, vzhledem k tomu, že podvýživa typu B představuje globální problém;

H.  vzhledem k tomu, že nezávislá studie(9) prokázala, že vzhledem k těmto statistickým odlišnostem se lze domnívat, že geneticky modifikovaná kukuřice je zásadně odlišná od referenčního vzorku, pokud jde o řadu charakteristik složení a biologických charakteristik, a že ačkoliv změny, budeme-li na ně nahlížet jako na izolované údaje, nemusí být důvodem ke znepokojení co do bezpečnosti, celkový počet dopadů a jejich značný význam by měly být považovány za východisko pro podrobnější zkoumání; vzhledem k tomu, že úřad EFSA neprovedl další studie;

I.  vzhledem k tomu, že žadatel nepředložil žádné experimentální údaje pro dílčí kombinace MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603; vzhledem k tomu, že ačkoliv vědecká komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované organismy po provedení extrapolace experimentálních údajů pro ostatní dílčí kombinace a jednotlivé genetické modifikace očekává, že obě dílčí kombinace jsou právě tak bezpečné jako posuzované jednotlivé genetické modifikace kukuřice, MON 89034 × NK603 a MON 87427 × MON 89034 × NK603, nebylo provedeno hodnocení míry nejistoty v souvislosti s extrapolací; vzhledem k tomu, že tato slabina může zneplatnit obecný závěr stanoviska EFSA a může být rovněž v rozporu s Pokyny úřadu EFSA pro analýzu míry nejistoty při vědeckém hodnocení, které byly zveřejněny v lednu 2018(10); vzhledem k tomu, že by se nemělo uvažovat o udělení povolení bez důkladného posouzení experimentálních údajů pro každou dílčí kombinaci modifikací na základě vložení více genů;

J.  vzhledem k tomu, že vědecká komise úřadu EFSA pro geneticky modifikované organismy zjistila, že plán environmentálního monitorování po uvedení kukuřice se současnou trojí modifikací genů na trh neobsahuje žádná ustanovení pro dvě dílčí kombinace MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603, a proto doporučila, aby žadatel plán náležitě revidoval; vzhledem k tomu, že podle monitorovacího plánu předloženého žadatelem nebylo toto doporučení realizováno(11);

K.  vzhledem k tomu, že jedním z klíčových účelů modifikace na základě vložení více genů je zvýšit toleranci rostliny vůči glyfosátu (jak NK603, tak MON 87427 vykazují enzymy EPSPS, které propůjčují toleranci ke glyfosátu); vzhledem k tomu, že následně je nutné očekávat, že rostlina bude vystavena vyšším a často opakovaným dávkám glyfosátu, které povedou nejen k větší zátěži v podobě reziduí ve sklizni, ale též mohou ovlivnit složení rostlin a jejich agronomické charakteristiky; vzhledem k tomu, že tento aspekt nebyl zahrnut do posouzení dopadu; vzhledem k tomu, že ve stanovisku úřadu EFSA rovněž nebyla hodnocena rezidua z postřiku glyfosátem;

L.  vzhledem k tomu, že stále přetrvávají otázky ohledně karcinogenity glyfosátu; vzhledem k tomu, že úřad EFSA dospěl v listopadu 2015 k závěru, že glyfosát pravděpodobně není karcinogenní, a Evropská agentura pro chemické látky dospěla v březnu 2017 k závěru, že žádná klasifikace není nutná; vzhledem k tomu, že v roce 2015 naopak Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při WHO klasifikovala glyfosát jako pravděpodobný karcinogen pro člověka; vzhledem k tomu, že Parlament zřídil zvláštní výbor pro postup Unie pro povolování pesticidů, který pomůže určit, zda byly závěry agentur Unie o karcinogenitě glyfosátu nežádoucím způsobem ovlivněny průmyslovým odvětvím;

M.  vzhledem k tomu, že podle panelu úřadu EFSA pro pesticidy nelze na základě dosud získaných údajů vyvodit žádné závěry ohledně bezpečnosti reziduí z postřiku geneticky modifikovaných plodin přípravky na bázi glyfosátu(12); vzhledem k tomu, že přísady a směsi používané v komerčních přípravcích k postřiku glyfosátem mohou vykazovat vyšší toxicitu než samotná účinná látka(13); vzhledem k tomu, že Unie již odstranila z trhu přísadu známou jako polyethoxylovaný (POE) lojový amin z důvodu obav ohledně toxicity látky; vzhledem k tomu, že problematické přísady a směsi však mohou být stále povoleny v zemích, kde se pěstuje geneticky modifikovaná kukuřice;

N.  vzhledem k tomu, že se dovezená kukuřice v Unii běžně používá jako krmivo pro zvířata; vzhledem k tomu, že odborně recenzovaná studie zjistila možnou souvislost mezi glyfosátem v krmivu podávaném prasnicím a zvýšeným výskytem závažných vrozených vad u jejich selat(14);

O.  vzhledem k tomu, že vytváření geneticky modifikovaných plodin odolných vůči několika selektivním herbicidům je způsobeno zejména rychlým vývojem odolnosti plevele vůči glyfosátu v zemích, jež silně spoléhaly na geneticky modifikované plodiny;

P.  vzhledem k tomu, že odolnost vůči hmyzu daná modifikací na základě vložení více genů zajišťuje MON 89034, který vytváří bílkoviny Bt (Cry1A.105 a Cry2Ab2), jež propůjčují odolnost vůči některým škůdcům z řádu Lepidoptera (např. zavíječi kukuřičnému (Ostrinia nubilalis)); vzhledem k tomu, že podle nezávislé studie by měla být v souvislosti s posouzením rizik úřadu EFSA rezidua z glyfosátu považována též za významný dílčí stresový faktor, jelikož dopad na buňky a organismy vystavené několika stresovým faktorům současně může mít velký význam pro účinnost toxinů Bt(15); vzhledem k tomu, že vědecká studie z roku 2017 o možných zdravotních dopadech toxinů Bt a reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy dospěla k závěru, že je třeba věnovat zvláštní pozornost reziduím herbicidů a jejich interakci s toxiny Bt(16); vzhledem k tomu, že tento aspekt úřad EFSA neprozkoumal;

Q.  vzhledem k tomu, že hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat uvedeného v článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 16. ledna 2018 skončilo bez vydání stanoviska; vzhledem k tomu, že 14 členských států hlasovalo proti, pouze 11 členských států, zastupujících 38,75 % obyvatel EU, hlasovalo ve prospěch a tři členské státy se hlasování zdržely;

R.  vzhledem k tomu, že Komise několikrát vyjádřila politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost musela přijímat rozhodnutí o povolení bez podpory Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem; vzhledem k tomu, že předseda Komise Juncker tuto praxi odsoudil jako nedemokratickou(17);

S.  vzhledem k tomu, že Parlament legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003 ze dne 28. října 2015, v prvním čtení(18) zamítl a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

T.  vzhledem k tomu, že v bodu odůvodnění 14 nařízení (EU) č. 182/2011 se uvádí, že by Komise měla pokud možno respektovat převládající názor, který by se mohl objevit v odvolacím výboru a zpochybňoval by vhodnost prováděcího aktu, zejména jde-li o citlivé oblasti, jako jsou zdraví spotřebitelů, bezpečnost potravin a ochrana životního prostředí;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad, jež jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala zpět návrh prováděcího rozhodnutí;

4.  vyzývá Komisi, aby pozastavila jakékoli prováděcí rozhodnutí týkající se žádostí o povolení geneticky modifikovaných organismů do doby, než bude postup pro udělení povolení, který se ukázal jako nedostatečný, přepracován tak, aby se odstranily nedostatky stávajícího postupu;

5.  vyzývá odpovědné zákonodárce, aby co nejdříve pokročili v práci na návrhu Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, a aby mimo jiné zajistili, že pokud Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat nepředloží žádné stanovisko ke schválení geneticky modifikovaných organismů, a to buď co se týče pěstování, nebo co se týče potravin a krmiv, Komise tento návrh stáhne;

6.  vyzývá Komisi, aby neschvalovala žádné geneticky modifikované rostliny odolné vůči herbicidům (GMHT rostliny), aniž by bylo provedeno plné posouzení reziduí z postřiku doplňkovými herbicidy a z nich vyrobenými komerčními přípravky, jak jsou používány v zemích, kde se tyto rostliny pěstují;

7.  vyzývá Komisi, aby vyžadovala daleko podrobnější testování s cílem určit zdravotní rizika související s modifikacemi na základě vložení více genů, jako je tomu u geneticky modifikované kukuřice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  vyzývá Komisi, aby vyvinula strategie pro posuzování zdravotních rizik, toxikologii a pro monitorování po uvedení na trh, jež budou zaměřeny na celý potravinový a krmivový řetězec;

9.  vyzývá Komisi, aby plně začlenila posouzení rizik využití doplňkových herbicidů a jejich reziduí do posouzení rizik GMHT rostlin bez ohledu na to, zda je geneticky modifikovaná rostlina určena k pěstování v Unii nebo k dovozu jako potravina a krmivo;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Usnesení ze dne 16. ledna 2014 o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení na trh produktu z kukuřice (Zea mays L., linie 1507) geneticky modifikovaného pro rezistenci vůči některým škodlivým organismům z řádu Lepidoptera za účelem pěstování v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES (Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 110).Usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 71).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 19).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 17).Usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 15).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikovanou kukuřici spojující dvě nebo tři z genetických modifikací, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0271).Usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, pokud jde o uvedení geneticky modifikovaného karafiátu (Dianthus caryophyllus L., linie SHD-27531-4) na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0272).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se obnovuje povolení pro uvedení semen geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0388).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se povoluje uvedení výrobků z geneticky modifikované kukuřice MON 810 na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0389).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0386).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise týkajícího se uvedení semen geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh za účelem pěstování (Přijaté texty, P8_TA(2016)0387).Usnesení ze dne 6. října 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh (Přijaté texty, P8_TA(2016)0390).Usnesení ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0123).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici DAS-40278-9, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0215).Usnesení ze dne 17. května 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Přijaté texty, P8_TA(2017)0214).Usnesení ze dne 13. září 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-68416-4, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0341).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 × A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0377).Usnesení ze dne 4. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0378).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0396).Usnesení ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0397).Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou řepku olejnou MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (Přijaté texty, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Příloha G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7) ADF, popel, vápník, hořčík, fosfor, zinek, arginin, glycin, kyselina stearová, niacin, α-tokoferol, kyselina ferulová a kyselina ρ-kumarová. Viz stranu 94 přílohy G – Připomínky členských států a odpovědi vědecké komise pro geneticky modifikované organismy:(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) a stranu 13 stanoviska EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8) Vlhkost a vápník.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Příloha F – plán environmentálního monitorování po uvedení na trh http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12) Závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) o přezkumu posouzení rizik účinné látky glyfosát z hlediska jejího použití jako pesticidu. Sborník EFSA 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Například v úvodním prohlášení na plenárním zasedání Evropského parlamentu obsaženém v politických pokynech pro příští Evropskou komisi (Štrasburk, 15. července 2014) nebo ve výročním projevu o Stavu Unie v roce 2016 (Štrasburk, 14. září 2016).
(18) Úř. věst. C 355, 20.10.2017, s. 165.

Poslední aktualizace: 1. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí