Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2569(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0124/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0124/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 287kWORD 49k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel Lopullinen painos
Muuntogeeninen maissi MON 87427 × MON 89034 × NK603
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen ja päätöksen 2010/420/EU kumoamisesta (D054771-02 – 2018/2569(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen komission täytäntöönpanopäätökseksi luvan myöntämisestä muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 ja muunnostapahtumista MON 87427, MON 89034 ja NK603 kahta yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamiseen (D054771-02),

–  ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. tammikuuta 2018 toimitetun äänestyksen, jossa päätettiin olla antamatta lausuntoa,

–  ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(2) 11 ja 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) 28. kesäkuuta 2017 antaman lausunnon, joka julkaistiin 1. elokuuta 2017(3),

–  ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa(4), joissa vastustetaan luvan myöntämistä muuntogeenisille organismeille,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Monsanto Europe S.A. toimitti 13. syyskuuta 2013 Belgian kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EY) N:o 1829/2003 5 ja 17 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koski muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen elintarvikkeiden, elintarvikkeiden ainesosien ja rehun saattamista markkinoille; ottaa huomioon, että hakemus kattoi myös muuntogeenistä maissia MON 87427 × MON 89034 × NK603 sisältävien tai siitä koostuvien tuotteiden saattamisen markkinoille minkä tahansa muun maissin tavoin muuhun kuin elintarvike- ja rehukäyttöön, viljelyä lukuun ottamatta;

B.  ottaa huomioon, että hakemus kattoi mainittuja käyttötapoja varten myös muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × NK603 kaikki kolme alayhdistelmää;

C.  toteaa, että muuntogeenisessä maississa MON 87427 × MON 89034 × NK603 on kaksi glyfosaattiresistenttiä geeniä ja se tuottaa Cry1A.105- ja Cry2Ab2-proteiineja, jotka antavat suojan tiettyjä perhostuholaisia vastaan;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) antoi 28. kesäkuuta 2017 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 6 ja 18 artiklan mukaisesti puoltavan lausunnon, joka julkaistiin 1. elokuuta 2017(5);

E.  ottaa huomioon, että asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään, että muuntogeeniset elintarvikkeet tai rehut eivät saa vaikuttaa haitallisesti ihmisten terveyteen, eläinten terveyteen tai ympäristöön ja että komissio ottaa päätöstään laatiessaan huomioon mahdolliset unionin lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset ja muut perustellut tekijät, jotka liittyvät tarkasteltavaan asiaan;

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot esittivät monia kriittisiä huomioita kolmen kuukauden kuulemisjakson aikana;(6) toteaa, että eniten arvostelua herättivät muun muassa se seikka, ettei koostumusanalyysissa käsitelty täydentävien torjunta-aineiden eikä niiden aineenvaihduntatuotteiden jäämiä, se, että vaikka tutkimuksissa on huolestuttavasti havaittu muun muassa rakkokivien yleistyvän MON 89034 -maissilla ruokituissa hiirissä, ei voitu tehdä päätelmää riskeistä, jotka liittyvät tämän muuntogeenisen organismin käyttöön ihmisravinnossa tai eläinten rehuissa, se, että riskinarvioinnin päätökseen saattamiseen tarvitaan lisätietoja, ja se, että ei voida tehdä päätelmiä kokonaisen ravinnon ja/tai rehun subkroonisista (90 vuorokauden tutkimusta ei tehty), pitkäaikaisista tai lisääntymistä tai kehitystä koskevista vaikutuksista;

G.  ottaa huomioon, että yhden jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on muistuttanut, että (glyfosaatilla käsitellyssä) muuntogeenisessä maississa MON 87427 × MON 89034 × NK603 ilmeni muuhun kuin muuntogeeniseen vertailukohteeseen verrattuna tilastollisesti merkittäviä eroja jyvien 16 päätepisteen(7) ja rehun 2 päätepisteen(8) osalta, että glyfosaatilla käsittelemättömän muuntogeenisen maissin ja muun kuin muuntogeenisen vertailukohteen välillä ilmeni tilastollisesti vielä merkittävämpiä eroja jyvien 42 päätepisteen osalta ja että kasvien vitamiini- ja kivennäispitoisuuden merkittävä heikkeneminen on hyvin huolestuttavaa ihmisten ja eläinten terveyden kannalta, koska B-tyypin aliravitsemus on maailmanlaajuinen ongelma;

H.  toteaa, että riippumattoman tutkimuksen(9) mukaan kyseisten tilastollisten erojen perusteella voidaan olettaa, että muuntogeeninen maissi poikkeaa olennaisesti vertailukohteestaan monien koostumusta koskevien ja biologisten ominaisuuksien osalta ja että vaikka muutokset yksittäin tarkasteltuina eivät sinällään herättäisi turvallisuutta koskevaa huolta, vaikutusten kokonaismäärä ja niiden tuntuva merkitys olisivat oikeuttaneet yksityiskohtaisemmat tutkimukset; ottaa huomioon, että EFSA ei tehnyt lisätutkimuksia;

I.  toteaa, että hakija ei esittänyt testaustuloksiin perustuvia tietoja alayhdistelmistä MON 87427 × MON 89034 ja MON 87427 × NK603; toteaa, että vaikka EFSAn GMO-paneeli olettaa muusta alayhdistelmästä ja yksittäisistä muunnostapahtumista testaustuloksiin perustuvien ekstrapoloitujen tietojen pohjalta, että mainitut kaksi alayhdistelmää ovat yhtä turvallisia kuin arvioidut yksittäiset muunnostapahtumat MON 89034 × NK603 ja MON 87427 × MON 89034 × NK603, ekstrapolointiin liittyvää epävarmuutta ei arvioitu; katsoo, että tämä heikkous saattaa kyseenalaistaa EFSAn lausunnon yleisen päätelmän ja se saattaa myös olla vastoin tammikuussa 2018 julkaistua tieteellisen arvioinnin epävarmuuden analysointiin tarkoitettua EFSAn opasta (Guidance on Uncertainty Analysis in Scientific Assessment)(10); katsoo, että luvan myöntämistä ei saisi harkita arvioimatta perusteellisesti muunnostapahtuman jokaista alayhdistelmää koskevia testaustuloksiin perustuvia tietoja;

J.  ottaa huomioon, että EFSAn GMO-paneeli totesi, että hakijan toimittamaan markkinoille tulon jälkeisen ympäristön seurannan suunnitelmaan, joka koskee kolmen muunnostapahtuman sisältävän geenimuunnospakan mukaista maissia, ympäristön seurantaa koskevaan suunnitelmaan ei kuulu alayhdistelmiä MON 87427 × MON 89034 ja MON 87427 × NK603 koskevia määräyksiä, ja suositteli siksi hakijalle suunnitelman tarkistamista näiltä osin; toteaa, että hakijan toimittamassa seurantasuunnitelmassa(11) ei ole noudatettu kyseistä suositusta;

K.  toteaa, että muunnostapahtuman yhtenä keskeisenä tarkoituksena on lisätä kasvin glyfosaattitoleranssia (sekä NK603 että MON 87427 ilmentävät EPSPS-entsyymejä, joiden ansiosta ne kestävät glyfosaattia); toteaa, että siten on odotettavissa, että kasvi altistuu suuremmille ja toistuville glyfosaattiannoksille, mikä johtaa sadon suurempaan jäämäpitoisuuteen ja saattaa lisäksi vaikuttaa kasvien koostumukseen ja viljelyominaisuuksiin; toteaa, että tätä seikkaa ei ole otettu huomioon riskien arvioinnissa; toteaa, että EFSAn lausunnossa ei myöskään arvioitu glyfosaattiruiskutuksista aiheutuvia jäämiä;

L.  toteaa, että kysymystä glyfosaatin karsinogeenisuudesta ei ole ratkaistu; ottaa huomioon, että EFSA totesi maaliskuussa 2015, että glyfosaatti ei todennäköisesti ole karsinogeeninen, ja Euroopan kemikaalivirasto totesi maaliskuussa 2017, että vaaraluokitus ei ollut aiheellinen; toteaa, että WHO:n Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos sitä vastoin luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmisille syöpää aiheuttavaksi aineeksi; toteaa, että parlamentti on asettanut torjunta-aineiden lupamenettelyä unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan, joka auttaa selvittämään, onko toimiala vaikuttanut asiattomasti unionin virastojen toteamuksiin glyfosaatin karsinogeenisyydestä;

M.  toteaa, että EFSAn torjunta-aineita käsittelevän paneelin mukaan tähän mennessä toimitettujen tietojen perusteella ei voida tehdä päätelmiä muuntogeenisten viljelykasvien ruiskutuksista glyfosaattivalmisteilla aiheutuvien jäämien turvallisuudesta(12); ottaa huomioon, että glyfosaatin ruiskuttamiseen tarkoitetuissa kaupallisissa valmisteissa käytettävien lisäaineiden ja niiden seosten toksisuus voi olla suurempi kuin pelkän vaikuttavan aineen(13); toteaa, että unioni on jo vetänyt markkinoilta polyetoksyloituna talialkyyliamiinina tunnetun lisäaineen, jonka myrkyllisyys aiheutti huolta; toteaa kuitenkin, että ongelmalliset lisäaineet ja seokset saattavat olla edelleen sallittuja muuntogeenistä maissia viljelevissä maissa;

N.  toteaa, että muuntogeenistä tuontimaissia käytetään unionissa laajalti eläinten ruokintaan; toteaa, että vertaisarvioidussa tieteellisessä tutkimuksessa on havaittu mahdollinen korrelaatio kantaville emakoille annetun rehun sisältämän glyfosaatin ja niiden synnyttämillä porsailla esiintyvien vakavien synnynnäisten häiriöiden lisääntymisen välillä(14);

O.  ottaa huomioon, että useita valikoivia torjunta-aineita sietävien muuntogeenisten viljelykasvien kehittäminen johtuu pääasiassa siitä, että rikkakasvien kyky sietää glyfosaattia on kasvanut nopeasti maissa, jotka ovat tukeutuneet suuressa määrin muuntogeenisiin viljelykasveihin;

P.  toteaa, että muunnostapahtuman hyönteisille vastustuskykyiset kannat johtuvat MON 89304:stä, joka ilmentää Bt-proteiineja (Cry1A.105 ja Cry2Ab2), jotka antavat vastustuskyvyn tiettyjä perhostuholaisia kohtaan (esimerkiksi maissikoisa (Ostrinia nubilalis)); toteaa, että riippumattoman tutkimuksen mukaan EFSAn suorittamassa riskien arvioinnissa olisi pitänyt tarkastella myös sitä mahdollisuutta, että glyfosaattijäämät ovat yksi monista stressitekijöistä, koska solujen ja organismien altistuminen useille stressitekijöille samanaikaisesti saattaa olla erittäin merkittävää Bt‑toksiinien vaikuttavuuden kannalta(15); ottaa huomioon, että vuonna 2017 tehdyssä Bt‑toksiinien ja täydentävien torjunta-aineiden ruiskutuksista aiheutuvia mahdollisia vaikutuksia terveyteen käsittelevässä tutkimuksessa todettiin, että olisi syytä ottaa erityisesti huomioon torjunta-aineiden jäämät ja niiden vuorovaikutus Bt-toksiinien kanssa(16); toteaa, että EFSA ei ole tutkinut tätä seikkaa;

Q.  ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 35 artiklassa tarkoitetussa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 16. tammikuuta 2018 toimitetussa äänestyksessä päätettiin olla antamatta lausuntoa; toteaa, että 14 jäsenvaltiota äänesti päätöstä vastaan, kun taas ainoastaan yksitoista jäsenvaltiota, jotka edustavat vain 38,75:tä prosenttia unionin väestöstä, äänesti sen puolesta ja kolme jäsenvaltiota pidättäytyi äänestämästä;

R.  toteaa, että komissio on useaan otteeseen pahoitellut sitä, että asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon jälkeen se on hyväksynyt lupapäätöksiä ilman elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean tukea ja että asian palauttamisesta komissiolle lopullista päätöstä varten on tullut yleinen käytäntö muuntogeenisille elintarvikkeille ja rehuille annettavia lupia koskevassa päätöksenteossa, vaikka se yleensä ottaen on poikkeus tässä prosessissa; toteaa, että myös komission puheenjohtaja Juncker on pitänyt valitettavana tätä käytäntöä ja katsonut sen olevan epädemokraattinen(17);

S.  ottaa huomioon, että parlamentti hylkäsi 28. lokakuuta 2015 asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 22. huhtikuuta 2015 annetun lainsäädäntöehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä(18) ja kehotti komissiota peruuttamaan ehdotuksen ja esittämään uuden;

T.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 182/2011 johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti komission olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan erityisesti arkoja aloja, kuten kuluttajien terveyttä, elintarviketurvallisuutta ja ympäristöä, koskevissa asioissa välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa mahdollisesti esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen aiheellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta;

1.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetyn täytäntöönpanovallan;

2.  katsoo, että ehdotus komission täytäntöönpanopäätökseksi ei ole unionin oikeuden mukainen eikä se ole sopusoinnussa asetuksen (EY) N:o 1829/2003 tarkoituksen kanssa; toteaa, että kyseisenä tarkoituksena on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 säädettyjen yleisperiaatteiden mukaisesti luoda perusta ihmisten elämän ja terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, ympäristön sekä kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun varmistamiselle muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen suhteen ja varmistaa samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

3.  pyytää komissiota peruuttamaan ehdotuksen täytäntöönpanopäätökseksi;

4.  kehottaa komissiota lykkäämään täytäntöönpanopäätösten tekemistä muuntogeenisten organismien lupahakemuksista, kunnes lupamenettelyä on tarkistettu siten, että korjataan nykyisen riittämättömäksi osoittautuneen menettelyn puutteet;

5.  kehottaa asiasta vastaavia lainsäätäjiä etenemään ripeästi asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta annettua komission ehdotusta koskevassa työssä ja varmistamaan muun muassa sen, että jos elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea ei anna lausuntoa joko viljelytarkoituksiin tai elintarvikkeisiin tai rehuihin käytettävien muuntogeenisten organismien hyväksymisestä, komissio peruuttaa ehdotuksen;

6.  kehottaa komissiota olemaan hyväksymättä rikkakasvien torjunta-aineita kestäviä muuntogeenisiä kasveja ilman täydellisen arvioinnin tekemistä täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden ja viljelymaissa käytettävien niistä tehtyjen kaupallisten valmisteiden ruiskutuksista peräisin olevista jäämistä;

7.  kehottaa komissiota vaatimaan huomattavasti yksityiskohtaisempaa terveysriskien testausta, kun muunnostapahtumia on useita, kuten muuntogeenisen maissin MON 87427 × MON 89034 × NK603 tapauksessa;

8.  kehottaa komissiota laatimaan terveysriskien arviointiin, toksikologiaan sekä markkinoille saattamisen jälkeiseen seurantaan liittyviä strategioita, jotka kohdistetaan koko elintarvike- ja rehuketjuun;

9.  kehottaa komissiota liittämään rikkakasvien torjunta-aineita kestävien muuntogeenisten kasvien riskinarviointiin täysimääräisesti täydentävien rikkakasvien torjunta-aineiden käyttöä ja niiden jäämiä kaikilta osin koskevan riskinarvioinnin riippumatta siitä, onko muuntogeenistä kasvia tarkoitus viljellä unionin alueella vai tuoda sinne elintarvike- ja rehukäyttöön;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2)EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3)https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. tammikuuta 2014, ehdotuksesta neuvoston päätökseksi muuntogeenisen maissin (Zea mays L., linja 1507), joka on vastustuskykyinen tiettyjä perhostuholaisia kohtaan, markkinoille saattamisesta viljelyä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (EUVL C 482, 23.12.2016, s. 110).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 16. joulukuuta 2015, 4. joulukuuta 2015 annetusta komission täytäntöönpanopäätöksestä (EU) 2015/2279 muuntogeenistä maissia NK603 × T25 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 399, 24.11.2017, s. 71).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87705 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 19).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa MON 87708 × MON 89788 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 17).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 3. helmikuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 (MST-FGØ72-2) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (EUVL C 35, 31.1.2018, s. 15).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi, muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, MIR162, MIR604 ja GA21 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0271).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 8. kesäkuuta 2016, luonnoksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) markkinoille saattamisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0272).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin MON 810 siementen markkinoille saattamista viljelyä varten koskevan luvan uusimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0388).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 810 sisältävien tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0389).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin Bt11 siementen markkinoille saattamisesta viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0386).Euroopan parlamentin päätöslauselma annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisen maissin 1507 siementen markkinoille saattamisesta markkinoille viljelyä varten (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0387).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 6. lokakuuta 2016, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0390).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 5. huhtikuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ja muunnostapahtumista Bt11, 59122, MIR604, 1507 ja GA21 kahta, kolmea tai neljää yhdistelemällä aikaansaatua muuntogeenistä maissia sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0123).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia DAS-40278-9 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0215).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 17. toukokuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä puuvillaa GHB119 (BCS-GHØØ5-8) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0214).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 13. syyskuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-68416-4 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0341).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 × A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0377).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 4. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0378).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017,ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevan luvan uusimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0396).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0397).Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 24. lokakuuta 2017, ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenisiä rapseja MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) ja MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) sisältävien, niistä koostuvien tai niistä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0398).
(5)https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6)Liite G – Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(7)Sulamaton kuitu, tuhka, kalsium, magnesium, fosfori, sinkki, arginiini, glysiini, steariinihappo, niasiini, α‑tokoferoli, ferulihappo ja ρ-kumaarihappo. Katso liitteen G (Jäsenvaltioiden huomiot ja GMO-paneelin vastaukset) s. 94 (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) ja EFSAn lausunnon s. 13 (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922)
(8)Kosteus ja kalsium.
(9)https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10)https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11)Liite F – Markkinoille tulon jälkeinen ympäristön seurantasuunnitelma http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
(12)EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate. EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14)https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15)https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16)https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17)Esimerkiksi Euroopan parlamentin täysistunnon avauspuheenvuorossa, jossa hän esitti poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle (Strasbourg 15. heinäkuuta 2014), tai unionin tilaa vuonna 2016 koskevassa puheessa (Strasbourg 14. syyskuuta 2016).
(18)EUVL C 355, 20.10.2017, s. 165.

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö