Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2569(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0124/2018

Predkladané texty :

B8-0124/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.10

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0052

Prijaté texty
PDF 305kWORD 56k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (D054771-02 – 2018/2569(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) a geneticky modifikovanú kukuricu spájajúcu dve z udalostí MON 87427, MON 89034 a NK603 (D054771-02),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 16. januára 2018 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 28. júna 2017 a uverejnené 1. augusta 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 13. septembra 2013 spoločnosť Monsanto Europe S.A. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložila príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Belgicku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže táto žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh produktov, ktoré sú zložené z geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 alebo ju obsahujú, na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade inej kukurice, s výnimkou pestovania;

B.  keďže táto žiadosť sa vzťahovala na uvedené použitie na všetky tri čiastkové kombinácie geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

C.  keďže geneticky modifikovaná kukurica MON 87427 × MON 89034 × NK603 obsahuje dva gény odolnosti voči glyfozátu a produkujúce proteíny Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej zaručujú odolnosť voči špecifickým škodcom z radu Lepidoptera;

D.  keďže EFSA 28. júna 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 1. augusta 2017(5);

E.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa uvádza, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na zdravie ľudí, zdravie zvierat alebo životné prostredie a že Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadní všetky relevantné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

F.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok(6); keďže väčšina kritických pripomienok zahŕňa skutočnosť, že porovnávacia analýza sa nevzťahuje na rezíduá doplnkových herbicídov, ani ich metabolity; keďže vzhľadom na obavy týkajúce sa, okrem iného, štúdií, ktoré preukazujú zvýšený výskyt kameňov v močovom mechúre myší kŕmených kukuricou MON 89034, nemožno vyvodiť záver o rizikách spojených s používaním tohto geneticky modifikovaného organizmu (ďalej len „GMO“) na výživu ľudí alebo zvierat; keďže sú potrebné ďalšie informácie predtým, ako sa ukončí posudzovanie rizika, a keďže nemožno vyvodiť žiadne závery vzhľadom na subchronické (nebola uskutočnená žiadna 90-dňová štúdia), dlhodobé, reprodukčné alebo vývinové účinky potravín a/alebo krmív;

G.  keďže príslušný orgán jedného členského štátu poukázal na skutočnosť, že v prípade geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603 (ošetrenej glyfozátom) boli zistené štatisticky významné rozdiely oproti geneticky nemodifikovaným referenčným vzorkám u 16 koncových vzorkách zrna(7) a dvoch koncových vzorkách krmiva(8), že ešte viac štatisticky odlišných koncových vzoriek zrna (42) bolo zistených v rámci porovnania medzi geneticky modifikovanou kukuricou, ktorá nebola ošetrená glyfozátom, a jej geneticky nemodifikovanou referenčnou vzorkou a že výrazný pokles obsahu vitamínov a minerálov v plodinách je vážnym ohrozením pre zdravie ľudí a zvierat vzhľadom na to, že podvýživa typu B je celosvetovým problémom;

H.  keďže nezávislá štúdia(9) zistila, že vzhľadom na tieto štatistické rozdiely možno predpokladať, že geneticky modifikovaná kukurica je v zásade odlišná od referenčného organizmu so zreteľom na mnohé charakteristiky zloženia a biologických znakov a že napriek tomu, že zmeny zistené ako izolované údaje nemusia vyvolávať obavy o bezpečnosť, celkový počet účinkov a ich veľký význam by mali byť východiskom pre podrobnejšie vyšetrovanie; keďže EFSA nevykonal ďalšie štúdie;

I.  keďže žiadateľ nepreložil žiadne experimentálne údaje pre čiastkové kombinácie MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603; keďže hoci vedecká skupina úradu EFSA pre GMO očakáva, že vzhľadom na extrapoláciu experimentálnych údajov poskytnutých pre iné čiastkové kombinácie a jednotlivé udalosti budú dve čiastkové kombinácie rovnako bezpečné ako posudzované jednotlivé udalosti kukurice MON 89034 × NK603 a MON 87427 × MON 89034 × NK603, nebolo uskutočnené žiadne hodnotenie neistoty extrapolácie; keďže tento nedostatok môže znehodnotiť všeobecný záver stanoviska EFSA a môže byť takisto v rozpore s „Usmernením EFSA o analýze neurčitosti vo vedeckom hodnotení“ uverejneným v januári 2018(10); keďže by sa nemalo uvažovať o povolení bez dôkladného posúdenia experimentálnych údajov pre každé čiastkové kombinácie transformačných udalostí;

J.  keďže vedecká skupina úradu EFSA pre GMO uviedla, že návrh plánu monitorovania životného prostredia po uvedení na trh predložený žiadateľom pre trojkombinácie transformačných udalostí kukurice neobsahuje žiadne ustanovenia o dvoch čiastkových kombináciách MON 87427 × MON 89034 a MON 87427 × NK603, a preto odporučila, aby žiadateľ plán upravil; keďže podľa plánu monitorovania predloženého žiadateľom sa na toto odporúčanie neprihliadlo(11);

K.  keďže jedným z hlavných účelov transformačných udalostí je zvýšiť toleranciu rastliny voči glyfozátu (obe NK603 a MON 87427 vykazujú enzýmy EPSPS, ktoré udeľujú toleranciu voči glyfozátu); keďže v dôsledku toho treba očakávať, že rastlina bude vystavená vyšším a tiež opakovaným dávkam glyfozátu, čo povedie nielen k vyššiemu zaťaženiu rezíduami pri žatve, ale môže mať vplyv aj na zloženie rastliny a jej agronomické charakteristiky; keďže tento aspekt nie je v hodnotení rizika zahrnutý; keďže rezíduá z postrekov glyfozátom tiež neboli v stanovisku EFSA posúdené;

L.  keďže naďalej pretrvávajú otázky v súvislosti s karcinogenitou glyfozátu; keďže EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny klasifikovala glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka; keďže Európsky parlament zriadil osobitný výbor pre postup povoľovania Únie pre pesticídy, ktorý pomôže zistiť, či nedošlo k neprimeranému vplyvu odvetvia na závery agentúr Únie, čo sa týka karcinogenity glyfozátu;

M.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(12); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(13); keďže Únia už odstránila z trhu prídavnú látku známu ako etoxylovaný alkylamín vzhľadom na obavy týkajúce sa jej toxicity; keďže však problematické prídavné látky a zmesi môžu byť povolené v krajinách, kde sa pestuje geneticky modifikovaná kukurica;

N.  keďže v Únii sa na kŕmenie zvierat vo veľkej miere používa dovezená geneticky modifikovaná kukurica; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(14);

O.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny;

P.  keďže rezistentnosť proti hmyzu transformačnej udalosti zaručuje modifikácia MON 89034, ktorá vykazuje proteíny Bt (Cry1A.105 a Cry2Ab2) zaručujúce rezistenciu proti špecifickým škodcom z radu Lepidoptera (napr. proti vijačke kukuričnej – Ostrinia nubilalis); keďže podľa nezávislej štúdie, v rámci posúdenia rizík zo strany EFSA, by sa zvyšky z glyfozátu mali tiež považovať za silný stresový spolučiniteľ, pretože vplyv na bunky a organizmy vystavené viacerým stresovým činiteľom súbežne môže mať veľký význam pre účinnosť toxínov Bt(15); keďže vedecká štúdia z roku 2017 o možných zdravotných následkoch toxínov Bt a rezíduí z postreku doplnkovými herbicídmi dospela k záveru, že osobitná pozornosť by sa mala venovať rezíduám herbicídu a ich interakciám s toxínmi Bt(16); keďže toto nebolo predmetom prešetrovania zo strany EFSA;

Q.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 16. januára 2018 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti a iba 11 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,75 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a tri členské štáty sa hlasovania zdržali;

R.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(17);

S.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní(18) legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

T.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 by Komisia mala konať v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie GMO, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom bez úplného posúdenia rezíduí z postrekov s doplnkovými herbicídmi a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie zdravotných rizík súvisiacich s transformačnými udalosťami ako v prípade geneticky modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × NK603;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie pre posudzovanie zdravotných rizík, toxikológiu a pre monitorovanie po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika geneticky modifikovaných rastlín odolných voči herbicídom, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná rastlina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(4)–––––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 71).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 19).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 17).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 15).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z týchto udalostí, sú z nich zložené alebo vyrobené, (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformačných udalostí Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).Uznesenie z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách obnovuje povolenie umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0396).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0397).Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
(6) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(7) ADF, popol, vápnik, horčík, fosfor, zinok, arginín, glycín, kyselina stearová, niacín, α-tokoferol, kyselina ferulová a kyselina ρ-kumarová. Pozri stranu 94 prílohy G – pripomienky členských štátov a odpovede skupiny pre GMO (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) a strana 13 stanoviska EFSA (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922).
(8) Vlhkosť a vápnik.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
(11) Príloha F – plán monitorovania životného prostredia po uvedení na trh: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(12) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov. Vestník EFSA (EFSA journal) 2015,13(11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(18) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia