Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2569(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0124/2018

Ingivna texter :

B8-0124/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.10

Antagna texter :

P8_TA(2018)0052

Antagna texter
PDF 290kWORD 53k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603
P8_TA(2018)0052B8-0124/2018

Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603, och om upphävande av beslut 2010/420/EU (D05477-02 – 2018/2569(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) och genetiskt modifierad majs som kombinerar två av transformationshändelserna MON 87427, MON 89034 och NK603,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder(1), särskilt artiklarna 7.3 och 19.3,

–  med beaktande av omröstningen den 16 januari 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, där inget yttrande utfärdades,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(2),

–  med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den 28 juni 2017 och som offentliggjordes den 1 augusti 2017(3),

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 – COD(2017)0035),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet framfört invändningar mot godkännande av genetiskt modifierade organismer(4),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 13 september 2013 lämnade Monsanto Europe S.A. in en ansökan om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603 till den nationella behöriga myndigheten i Belgien, i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan avsåg även utsläppande på marknaden av produkter som består av eller innehåller den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603 för annan användning än som livsmedel och foder på samma sätt som all annan slags majs, med undantag för odling.

B.  Ansökan omfattade för dessa användningar alla tre klyvningsprodukter av den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603.

C.  Den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603 innehåller två gener för glyfosatresistens och producerar Cry1A.105- och Cry2Ab2-proteiner som ger resistens mot vissa skadegörare av ordningen fjärilar.

D.  Den 28 juni 2017 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, vilket offentliggjordes den 1 augusti 2017(5).

E.  I förordning (EG) nr 1829/2003 anges att genetiskt modifierade livsmedel eller foder inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller på miljön och att kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av beslutet.

F.  Många kritiska synpunkter inkom från medlemsstaterna under den tre månader långa samrådsperioden(6). De flesta tog upp att analysen av sammansättningen inte omfattar restprodukter från kompletterande herbicider eller deras metaboliter, att det på grund av frågetecken bland annat kring studier som visar på en ökad förekomst av blåssten hos möss som matats med MON 89034 inte går att dra någon slutsats om riskerna med användningen av denna genetiskt modifierade organism (GMO) i livsmedel eller foder, att det krävs ytterligare information innan riskbedömningen kan slutföras och att inga slutsatser är möjliga beträffande hela livsmedlets och/eller fodrets subkroniska (ingen 90-dagarsstudie gjordes), långsiktiga, reproduktiva eller utvecklingsmässiga effekter.

G.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat påpekade att det hos den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603 (glyfosatbehandlad) identifierats statistiskt signifikanta skillnader gentemot den icke genetiskt modifierade jämförelseprodukten i fråga om sexton spannmålsparametrar(7) och två foderparametrar(8), att ännu fler (42) statistiskt olika spannmålsparametrar identifierats i en jämförelse mellan den icke glyfosatbehandlade genetiskt modifierade majsen och dess icke genetiskt modifierade jämförelseprodukt och att en signifikant minskning av vitamin- och mineralinnehållet i grödor är ett stort bekymmer för människors och djurs hälsa med tanke på att typ B-undernäring är ett globalt problem.

H.  En oberoende studie(9) har kommit fram till att det på grund av dessa statistiska skillnader kan antas att den genetiskt modifierade majsen är väsentligen annorlunda än sin jämförelseprodukt med avseende på många sammansättningsmässiga och biologiska egenskaper och att – även om förändringarna var för sig kanske inte väcker säkerhetsfrågor – det sammanlagda antalet effekter och deras stora betydelse borde ha tjänat som utgångspunkt för mer ingående utredningar. Efsa företog inga fler studier.

I.  Inga försöksdata tillhandahölls av sökanden för klyvningsprodukterna MON 87427 x MON 89034 och MON 87427 x NK603. Efter extrapolering av försöksdata för den andra klyvningsprodukten och enskilda transformationshändelser utgår Efsas GMO-panel från att de två klyvningsprodukterna är lika säkra som de bedömda enskilda transformationshändelserna för majs MON 89034 x NK603 and MON 87427 x MON 89034 x NK603, men ingen utvärdering gjordes av osäkerheten i samband med extrapoleringen. Denna brist kan kullkasta den allmänna slutsatsen i Efsas yttrande och kan dessutom strida mot Efsas vägledning för osäkerhetsanalys vid vetenskaplig bedömning, som offentliggjordes i januari 2018(10). Godkännande bör inte övervägas utan en grundlig bedömning av försöksdata för varje klyvningsprodukt i en staplad transformationshändelse.

J.  Efsas GMO-panel konstaterade att den miljöövervakningsplan efter utsläppandet på marknaden som sökanden skickat in för majs med tre staplade transformationshändelser inte föreskriver något om de två klyvningsprodukterna MON 87427 x MON 89034 och MON 87427 x NK603, och rekommenderade därför sökanden att revidera planen i enlighet med detta. Att döma av den övervakningsplan som skickats in av sökanden har denna rekommendation inte hörsammats(11).

K.  Ett av de främsta syftena med den staplade transformationshändelsen är att öka växtens tolerans mot glyfosat (både NK603 och MON 87427 uttrycker EPSPS-enzymer som ger tolerans mot glyfosat). Till följd av detta måste man utgå från att växten kommer att exponeras för högre och även upprepade doser av glyfosat, som inte bara kommer att leda till större belastning från restprodukter i skörden utan även kan påverka växternas sammansättning och odlingstekniska egenskaper. Denna aspekt togs inte upp i riskbedömningen. Restprodukterna från besprutning med glyfosat bedömdes inte heller i Efsas yttrande.

L.  Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa kom i november 2015 fram till att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande, och Europeiska kemikaliemyndigheten kom i mars 2017 fram till att det inte var motiverat med någon klassificering. WHO:s internationella center för cancerforskning klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor. Parlamentet har tillsatt ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel, som ska hjälpa till att fastställa om industrin utövade otillbörligt inflytande över unionsorganens slutsatser om huruvida glyfosat är cancerframkallande.

M.  Enligt Efsas panel för bekämpningsmedel går det inte, utgående från de uppgifter som hittills förelegat, att dra några slutsatser om säkerheten i fråga om restprodukter efter besprutning av genetiskt modifierade grödor med glyfosatberedningar(12). Tillsatsämnen, och blandningar av dem, som används i kommersiella beredningar för glyfosatbesprutning kan vara giftigare än det verksamma ämnet ensamt(13). Unionen har redan tagit bort ett tillsatsämne, känt som POE-talgamin, från marknaden på grund av frågetecken kring dess toxicitet. Problematiska tillsatsämnen och blandningar kan emellertid fortfarande vara tillåtna i länder där denna genetiskt modifierade majs odlas.

N.  Genetiskt modifierad majs används i stor utsträckning till djurfoder i unionen. En sakkunnigbedömd vetenskaplig studie har visat att det eventuellt kan finnas ett samband mellan dels glyfosat i foder till dräktiga suggor, dels ökat antal allvarliga medfödda missbildningar hos deras kultingar(14).

O.  Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans mot flera selektiva herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av ogräs som uppvisat resistens mot glyfosat i länder som varit starkt beroende av genetiskt modifierade grödor.

P.  De insektsresistenta egenskaperna i den staplade transformationshändelsen beror på MON 89034, som uttrycker Bt-proteiner (Cry1A.105 och Cry2Ab2) som ger resistens mot vissa skadegörare av ordningen fjärilar (exempelvis majsmott (Ostrinia nubilalis)). Enligt en oberoende studie borde restprodukterna från glyfosat också ha betraktats som en kraftig stressfaktor i samband med Efsas riskbedömning, eftersom inverkan på celler och organismer som exponeras för flera stressfaktorer parallellt kan vara av stor betydelse för Bt-toxiners effekt(15). En vetenskaplig studie från 2017 om möjliga hälsoeffekter av Bt-toxiner och restprodukter till följd av besprutning med kompletterande herbicider kommer fram till att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt herbicidrester och deras samverkan med Bt-toxiner(16). Detta utreddes inte av Efsa.

Q.  Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 16 januari 2018 i den ständiga kommitté för livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. Fjorton medlemsstater röstade emot medan endast elva medlemsstater, som bara utgör 38,75 % av unionens befolkning, röstade för, och tre medlemsstater lade ner sina röster.

R.  Kommissionen har vid flera tillfällen djupt beklagat att den sedan förordning (EG) nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen är ett undantag i förfarandet son helhet. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har också påtalat denna praxis såsom odemokratisk(17).

S.  Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen, lagstiftningsförslaget av den 22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003(18), och uppmanade kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt.

T.  Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen i möjligaste mån agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som kan uppstå inom omprövningskommittén och som ifrågasätter en genomförandeakts lämplighet, särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, 00livsmedelssäkerhet och miljöskydd.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 1829/2003.

2.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte överensstämmer med unionslagstiftningen, eftersom det inte är förenligt med målet i förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, skapa en grund för att säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att suspendera alla genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade organismer till dess att godkännandeförfarandet har reviderats på ett sådant sätt att bristerna åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig vara olämpligt.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ansvariga lagstiftarna att så snart som möjligt gå vidare med arbetet med kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 och att bland annat se till att kommissionen drar tillbaka sitt förslag ifall den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa inte avger något yttrande om godkännande av genetiskt modifierade organismer, antingen för odling eller som livsmedel och foder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter utan en fullständig bedömning av resterna från besprutning med kompletterande herbicider och deras kommersiella sammansättningar såsom de används i de länder där de odlas.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva en betydligt mer detaljerad testning av hälsoriskerna i samband med staplade transformationshändelser såsom den genetiskt modifierade majsen MON 87427 x MON 89034 x NK603.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram strategier för bedömning av hälsorisker och toxikologi, samt för övervakning efter utsläppandet på marknaden, som inriktar sig på hela livsmedels- och foderkedjan.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i riskbedömningen av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter fullständigt ta med bedömningen av riskerna med användningen av kompletterande herbicider samt deras restprodukter, oavsett om den genetiskt modifierade växten är avsedd att odlas inom unionen eller att importeras i form av livsmedel och foder.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922.
(4)–––––––––––––––––– – Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110).Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen NK603 × T25 (EUT C 399, 24.11.2017, s. 71).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87705 x MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 19).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 87708 × MON 89788 (EUT C 35, 31.1.2018, s. 17).Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 (MST-FGØ72-2) (EUT C 35, 31.1.2018, s. 15).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa transformationshändelser (Antagna texter, P8_TA(2016)0271).Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4) Antagna texter, (P8_TA(2016)0272).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387).Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390).Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123). Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder Antagna texter, (P8_TA(2017)0215).Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 Antagna texter, (P8_TA(2017)0214).Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0377).Resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0378).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om förlängning av godkännandet för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0396). genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, P8_TA(2017)0397).Resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad raps av typ MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) och MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (antagna texter, P8_TA(2017)0398).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922.
(6) Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(7) ADF, aska, kalcium, magnesium, fosfor, zink, arginin, glycin, stearinsyra, niacin, α-tokoferol, ferulasyra och ρ-kumarinsyra. Se sidan 94 i bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar: (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765) och sidan 13 i Efsas yttrande (https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922).
(8) Vatten och kalcium.
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf.
(10) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0.
(11) Bilaga F – Miljöövervakningsplan efter utsläppandet på marknaden http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765.
(12) Efsas slutsatser om sakkunnigbedömningen av riskbedömningen av bekämpningsmedel med det verksamma ämnet glyfosat. EFSA Journal, vol. 13(2015):11, artikelnr 4302. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(13) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666.
(14) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562.
(15) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf.
(16) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
(17) Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som ingick i de politiska riktlinjerna för nästa Europeiska kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016).
(18) EUT C 355, 20.10.2017, s. 165.

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy