Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2014(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0033/2018

Esitatud tekstid :

A8-0033/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.11

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 257kWORD 52k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0033/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et anda lisaabi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Hispaania esitas taotluse EGF/2017/006 ES/Galicia apparel, et saada EGFist rahalist toetust seoses 303 koondamisega NACE Revision 2 osa 14 (rõivatootmine) alla kuuluvas majandussektoris Hispaanias NUTS 2. tasandil Galicia piirkonnas (ES11);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 2 kohasel sekkumiskriteeriumil, millega tehakse erand EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti b kriteeriumidest, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja Hispaanial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 720 000 eurot, mis moodustab 1 200 000 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Hispaania ametiasutused esitasid taotluse 19. juulil 2017 ning pärast Hispaanialt poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 28. novembril 2017 ja andis sellest Euroopa Parlamendile teada 15. jaanuaril 2018;

3.  märgib, et Hispaania väidab, et koondamised on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, eelkõige tekstiili- ja rõivakaubanduses toimunud liberaliseerumisega pärast Maailma Kaubandusorganisatsiooni tekstiilikaubanduse kokkuleppe kehtivusaja lõppemist 2004. aasta lõpus, mis põhjustas maailmakaubanduse struktuuris suuri muutusi;

4.  tuletab meelde, et viies ettevõttes toimunud koondamised põhjustavad piirkonnale ilmselt suuri probleeme ja koondamise tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib (kuna piirkond asub peamistest tööstuskeskustest kaugel), koondatud töötajate haridustase on madal, nad on omandanud kutseoskused nüüdseks langusjoonel asuvas sektoris ja tööotsijaid on palju;

5.  rõhutab, et koondamistest mõjutatud Ordese piirkond sõltub suuresti rõivatööstusest ja viimastel aastatel on seal asuvate rõivaettevõtete arv järsult vähenenud; peab kahetsusväärseks, et piirkonna SKP elaniku kohta on samuti vähenenud;

6.  on seisukohal, et rahvaarvu vähenemist, SKP‑d elaniku kohta ja asjaomase piirkonna tööstusbaasi arvesse võttes vastab taotlus EGFi sekkumise kriteeriumidele, kuigi see puudutab vähem kui 500 töötaja koondamist;

7.  on teadlik tõsiasjast, et kuna liitu imporditakse rohkem, on tekkinud hinnavähenduse surve, mille tagajärjel on liidu tekstiilisektori ettevõtjate finantsolukord halvenenud ning tekstiili- ja rõivatööstuses on kujunenud üldine suundumus viia tootmine liidust välja riikidesse, kus kulud on väiksemad; võtab teadmiseks, et Galicias on rõivatootmise ettevõtjaid jäänud selle tagajärjel üha vähemaks ja koondamisi on seetõttu olnud rohkem;

8.  rõhutab, et 83,5 % sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on naised ja suur enamik neist on 30–54‑aastased; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada selle kaitsetu rühma võimalusi tööturule naasta;

9.  väljendab muret selle pärast, et need koondamised võivad selles piirkonnas finants- ja majanduskriisi algusest saadik tekkinud tööpuuduse probleemi veelgi suurendada;

10.  märgib, et Hispaanial on kavas võtta kõnealuses taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks kuut tüüpi meetmeid: i) tutvustavad kohtumised ja ettevalmistavad seminarid, ii) kutsenõustamine, iii) koolitus, iv) aktiivse tööotsimise toetamine, v) juhendamine pärast tööle naasmist, vi) stiimulid; peab koondatud töötajate profiili silmas pidades eriti oluliseks toetust ülalpeetavate isikute hooldajatele;

11.  on seisukohal, et pakutav kutseõpe peab laiendama töötute valikuvõimalusi ja koolitustegevus peaks olema seotud tööhõive suundumusi käsitleva tuleviku-uuringuga, mis tuleks kaasata kõnealuse rahastamise meetmetesse, ning et tuleks laiendada kutsealase karjääri võimalusi, vältides soolisi eelarvamusi ja piirdumist töökohtadega, kus ei nõuta kvalifikatsiooni;

12.  on seisukohal, et heakskiidetud programm peaks nõustamise ja rahalise toetuse kaudu toetama ühistute loomise algatusi, mida viivad ellu isikud, kellele osutatakse kavandatud individuaalseid teenuseid;

13.  juhib tähelepanu asjaolule, et EGFist toetust saav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett peaks olema suunatud algatustele, millega parandatakse tööhõivet, töötajate kvalifikatsiooni ja nende töökogemuse väärtustamist, et aidata neil siseneda ettevõtluskeskkonda, kuhu kuuluvad ka ühistud, ning seda tuleks kooskõlastada liidu olemasolevate programmidega, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondiga;

14.  märgib, et kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel on konsulteeritud sotsiaalpartneritega;

15.  peab kahetsusväärseks, et käesolev taotlus ei hõlma meetmeid mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET‑noored) jaoks, arvestades noorte suundumust kolida piirkonnast mujale, et otsida paremaid majanduslikke võimalusi;

16.  märgib, et sissetulekut toetavad meetmed moodustavad individuaalsete meetmete kogupaketist 18,21 %, mis jääb tunduvalt alla EGFi määruses sätestatud maksimummäära (35 %), ning nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

17.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi koostamisel lähtuda tööturu edasistest väljavaadetest ja seal vajatavatest oskustest ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et kooskõlastatud paketil on häid võimalusi selle ülemineku soodustamiseks;

18.  rõhutab, et Hispaania ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

19.  väljendab heameelt Hispaanialt saadud kinnituse üle, et EGFi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

20.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

21.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

22.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

23.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

24.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Hispaania taotlus – EGF 2017/006 ES/Galicia apparel)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/515).

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika