Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2014(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0033/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0033/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/03/2018 - 8.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 254kWORD 42k
Torstai 1. maaliskuuta 2018 - Bryssel
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin päätöslauselma 1. maaliskuuta 2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0686 – C8‑0011/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0033/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Espanja jätti hakemuksen EGF/2017/006 ES/Galicia, vaatteiden valmistus, rahoitustuen saamiseksi EGR:stä sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 14 (Vaatteiden valmistus) luokitellulla toimialalla vähennettiin 303 työntekijää NUTS 2 -tason alueella Galicia (ES11) Espanjassa;

D.  toteaa hakemuksen perustuvan EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toimintakriteereihin, jotka poikkeavat mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan kriteereistä, joissa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä toimialalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että Espanja on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 720 000 euroa eli 60 prosenttia 1 200 000 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Espanjan viranomaiset jättivät hakemuksen 19. heinäkuuta 2017 ja että Espanjan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 28. marraskuuta 2017 ja ilmoitti asiasta parlamentille 15. tammikuuta 2018;

3.  panee merkille Espanjan todenneen, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin ja erityisesti tekstiilien ja vaatteiden kaupan vapautumiseen Maailman kauppajärjestön monikuitusopimuksen päätyttyä vuoden 2004 lopussa, mikä on johtanut radikaaleihin muutoksiin maailmankaupan rakenteessa;

4.  palauttaa mieliin, että näiden viidessä yrityksessä tehtyjen työntekijävähennysten odotetaan aiheuttavan valtavia paineita asianomaiselle alueelle ja että irtisanomisten vaikutus on yhteydessä siihen, että uudelleentyöllistyminen on työpaikkojen vähäisyyden vuoksi vaikeaa, koska alue on kaukana suurista teollisuuskeskittymistä, irtisanottujen työntekijöiden koulutustaso on alhainen, heidän ammattitaitonsa on hankittu nyt taantumassa olevalta alalta ja työnhakijoita on suuri määrä;

5.  korostaa, että työntekijävähennyksistä kärsimään joutunut Ordesin alue on suuresti riippuvainen vaatetusteollisuudesta ja että sillä sijaitsevien vaatealan yritysten määrä on supistunut jyrkästi viime vuosina; pitää valitettavana sitä, että myös alueen asukaskohtainen BKT on pienentynyt;

6.  katsoo, että alueen väestön väheneminen, asukaskohtainen BKT ja teollinen perusta huomioon ottaen hakemus täyttää EGR:n toimintakriteerit, vaikka kyseessä on alle 500 työntekijän vähentäminen;

7.  on tietoinen siitä, että unioniin suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi hintoihin kohdistuu alennuspaineita, mikä on vaikuttanut kielteisesti unionin tekstiilialan yritysten rahoitusasemaan ja aiheuttanut tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa yleisesti tuotannon siirtämistä alhaisempien kustannustason maihin unionin ulkopuolelle; toteaa, että Galiciassa tämä on johtanut siihen, että vaatealan yritysten määrä laskee jatkuvasti ja sen seurauksena työntekijävähennysten määrä on kasvanut;

8.  painottaa, että 83,5 prosenttia toimenpiteiden kohteena olevista edunsaajista on naisia ja että suurin osa heistä on 30–54-vuotiaita; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne parantavat tämän haavoittuvan ryhmän mahdollisuuksia palata työmarkkinoille;

9.  on huolissaan siitä, että tällaiset irtisanomiset voivat pahentaa entisestään asianomaisella alueella talous- ja rahoituskriisin alusta alkaen vallinnutta työttömyystilannetta;

10.  toteaa, että Espanja suunnittelee kuudenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) tervetulotilaisuudet ja valmistelevat työpajat, ii) ammatillinen ohjaus, iii) koulutus, iv) tehostettu työnhakuneuvonta, v) työhönpaluun jälkeen annettava ohjaus, vi) kannustimet; pitää vähennettyjen työntekijöiden profiilin huomioon ottaen erityisen tärkeänä avustusta niille, joilla on huollettavia;

11.  katsoo, että tarjottavan ammatillisen koulutuksen on laajennettava työttömien valinnanvaraa, että koulutustoimien tulisi liittyä työllisyyskehitystä koskevaan ennakoivaan tutkimukseen, jonka tulisi sisältyä rahoitettaviin toimiin, ja että ammatillisen koulutuksen tulisi laajentaa uramahdollisuuksia ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää eikä se saisi rajoittua koskemaan vain työpaikkoja, joissa ei vaadita ammattipätevyyttä;

12.  katsoo, että hyväksytyssä ohjelmassa olisi tuettava neuvonnan ja rahoitustuen muodossa suunnitteilla olevia yksilöllisiä palveluja saavien henkilöiden aloitteita osuuskuntien perustamiseksi;

13.  muistuttaa, että EGR:stä tuettavien yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi otettava kohteeksi aloitteet, jotka edistävät työllisyyttä, työntekijöiden osaamisen kehittämistä ja heidän työkokemuksensa hyödyntämistä siten, että se vastaisi paremmin yritysmaailman, myös osuuskuntien, tarpeita, ja katsoo, että paketti olisi sovitettava yhteen unionin olemassa olevien ohjelmien kanssa, Euroopan sosiaalirahasto mukaan lukien;

14.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu työmarkkinaosapuolia;

15.  pitää valitettavana, että hakemukseen ei sisälly toimenpiteitä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) oleville nuorille, vaikka nuoret yleensä ovat valmiita muuttamaan parempien taloudellisten näkymien perässä;

16.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on 18,21 prosenttia yksilöllisten toimien koko paketista eli selvästi asetuksessa vahvistetun 35 prosentin enimmäismäärän alapuolella; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

17.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; pitää myönteisenä Espanjan ilmoitusta, että koordinoidulla paketilla on hyvät mahdollisuudet edistää tällaista siirtymää;

18.  korostaa Espanjan viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä;

19.  panee tyytyväisenä merkille Espanjan vahvistaneen, että EGR:n rahoitustuella ei korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

20.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa työpaikkojen laatuun ja EGR:n toimien avulla saavutetusta työhönpaluuasteesta;

21.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

22.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

23.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

24.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

(Tätä liitettä ei esitetä tässä, koska se vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2018/515.)

Päivitetty viimeksi: 1. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö