Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2014(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0033/2018

Texte depuse :

A8-0033/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.11

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0053

Texte adoptate
PDF 263kWORD 52k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0033/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Spania a depus cererea EGF/2017/006 ES/Galicia apparel pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 303 concedieri care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 14 a NACE Rev. 2 (fabricarea articolelor de îmbrăcăminte), în regiunea de nivel NUTS 2 Galicia (ES11) din Spania;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG, care introduce o derogare de la criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit la nivelul unei diviziuni NACE Rev. 2 și care sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Spania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 720 000 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 1 200 000 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile spaniole au depus cererea la 19 iulie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Spania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 28 noiembrie 2017 și a adus la cunoștința Parlamentului această evaluare la 15 ianuarie 2018;

3.  ia act de faptul că, potrivit declarațiilor autorităților spaniole, concedierile sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare și, în special, de liberalizarea comerțului în sectorul textilelor și al confecțiilor – ca urmare a expirării, la sfârșitul anului 2004, a Acordului multifibre al Organizației Mondiale a Comerțului – care a dus la modificări radicale în structura comerțului mondial;

4.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul celor cinci întreprinderi vor crea o presiune considerabilă asupra teritoriului afectat, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă – teritoriul vizat fiind departe de marile centre industriale – a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor disponibilizați, a caracterului specific al competențelor profesionale dezvoltate într-un sector aflat în prezent în declin, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

5.  subliniază că Ordes, regiunea afectată de disponibilizări, este foarte dependentă de industria textilelor și a înregistrat o scădere accentuată a numărului de întreprinderi de profil în ultimii ani; regretă că PIB-ul pe cap de locuitor din această regiune a scăzut, de asemenea;

6.  consideră că, luând în considerare populația în scădere, PIB-ul pe cap de locuitor și baza industrială din regiunea în cauză, cererea îndeplinește criteriile pentru intervenția FEG, în ciuda faptului că este vorba despre mai puțin de 500 de disponibilizări;

7.  este conștient de faptul că creșterea volumului de importuri în Uniune a creat o presiune semnificativă de scădere a prețurilor, care a avut, la rândul său, un efect negativ asupra situației financiare a întreprinderilor din Uniune care își desfășoară activitatea în sectorul textilelor, dând naștere unei tendințe generalizate în industria textilelor și a confecțiilor de a delocaliza producția în țări cu costuri mai reduse din afara Uniunii; recunoaște că, în Galicia, această tendință a dus la o scădere constantă a numărului de întreprinderi din sectorul confecțiilor și, astfel, la creșterea numărului disponibilizărilor;

8.  subliniază că 83,5 % dintre beneficiarii vizați sunt femei și că marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani; recunoaște, având în vedere acest lucru, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestui grup vulnerabil pe piața muncii;

9.  este preocupat de faptul că aceste disponibilizări pot agrava și mai mult șomajul cu care se confruntă această regiune de la începutul crizei economice și financiare;

10.  ia act de faptul că Spania are în vedere șase tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) sesiuni introductive și ateliere pregătitoare, (ii) orientare profesională, (iii) formare profesională, (iv) asistență în vederea căutării intensive a unui loc de muncă, (v) îndrumare după reintegrarea pe piața muncii, (vi) măsuri de stimulare; consideră că contribuția la cheltuielile pentru îngrijitorii de persoane dependente este de o importanță deosebită, având în vedere profilul lucrătorilor disponibilizați;

11.  consideră că formarea profesională ce urmează să fie furnizată trebuie să mărească spectrul de oportunități pentru șomeri, că activitățile de formare ar trebui să fie legate de un studiu prospectiv al tendințelor privind ocuparea forței de muncă, care ar trebui să fie inclus în cadrul acțiunilor aferente acestei finanțări, și că ar trebui să extindă opțiunile de carieră profesională fără prejudecăți de gen și fără limitări la forță de muncă necalificată;

12.  consideră că programul aprobat ar trebui să sprijine, prin consiliere și sprijin financiar, inițiative pentru crearea de cooperative de către persoanele care beneficiază de serviciile personalizate prevăzute;

13.  reamintește că elaborarea pachetului coordonat de servicii personalizate care va beneficia de sprijin din partea FEG ar trebui orientată către inițiative care contribuie la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea competențelor lucrătorilor, la valorificarea la maximum a experienței lor profesionale în vederea integrării în câmpul muncii, inclusiv în cadrul unor cooperative, și ar trebui coordonată cu programele existente ale Uniunii, inclusiv cu Fondul social european;

14.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali;

15.  regretă faptul că această cerere nu conține măsuri pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), având în vedere tendința ca tinerii să se mute din regiune în căutarea unor oportunități economice mai importante;

16.  observă că măsurile pentru suplimentarea venitului vor reprezenta 18,21 % din pachetul total de măsuri personalizate, mult sub cota maximă de 35 % prevăzută de Regulamentul privind FEG; observă, de asemenea, că aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

17.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută declarația Spaniei, potrivit căreia pachetul coordonat prezintă un potențial considerabil de înlesnire a unei astfel de schimbări.

18.  subliniază că autoritățile spaniole au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

19.  salută confirmarea dată de Spania că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderile în cauză trebuie să le ia în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

20.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea locurilor de muncă și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

21.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

22.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Spania – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2018/515.)

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate