Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2014(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2018

Ingivna texter :

A8-0033/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/03/2018 - 8.11

Antagna texter :

P8_TA(2018)0053

Antagna texter
PDF 257kWORD 46k
Torsdagen den 1 mars 2018 - Bryssel
Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel
P8_TA(2018)0053A8-0033/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 1 mars 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 – C8-0011/2018 – 2018/2014(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0686 – C8-0011/2018),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014−2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1) (nedan kallad förordningen om fonden),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0033/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ställas till förfogande så snabbt och effektivt som möjligt.

C.  Spanien lade fram ansökan EGF/2017/006 ES/Galicia apparel för ett ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 303 uppsägningar inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 14 (tillverkning av kläder) i Nuts 2-regionen Galicien (ES11) i Spanien.

D.  Ansökan grundas på de insatskriterier som anges i artikel 4.2 i förordningen om fonden, med avvikelse från kriteriet i artikel 4.1 b i förordningen, enligt vilken minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på nio månader vid företag som alla verkar inom samma ekonomiska sektor som definieras som en huvudgrupp i Nace rev. 2 och som är belägna i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts 2-nivå i en medlemsstat.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.2 i förordningen om fonden är uppfyllda och att Spanien är berättigat till ekonomiskt stöd på 720 000 EUR enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 1 200 000 EUR.

2.  Europaparlamentet noterar att de spanska myndigheterna lämnade in ansökan den 19 juli 2017 och att kommissionen, utifrån den ytterligare information som Spanien lämnade, slutförde sin bedömning den 28 november 2017 och underrättade parlamentet den 15 januari 2018.

3.  Europaparlamentet noterar att Spanien hävdar att uppsägningarna är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln till följd av globaliseringen, närmare bestämt till den avreglering av handeln med textil- och beklädnadsprodukter till följd av att Världshandelsorganisationens multifiberavtal upphörde att gälla i slutet av 2004 som radikalt har förändrat den globala handelns struktur.

4.  Europaparlamentet påminner om att uppsägningar i fem företag förväntas medföra enorma påfrestningar i det drabbade området, och att effekten av uppsägningarna är kopplad till svårigheterna att omplacera personal på grund av bristen på arbetstillfällen, eftersom området ligger långt från större industricentra, de uppsagda arbetstagarnas låga utbildningsbakgrund, deras specifika yrkesmässiga färdigheter som utvecklats inom en sektor som håller på att minska, och det stora antalet arbetssökande.

5.  Europaparlamentet betonar att Ordes, den region som drabbats av uppsägningarna, är mycket beroende av beklädnadsindustrin och att antalet beklädnadsföretag har minskat markant de senaste åren. Parlamentet beklagar att BNP per capita i regionen också har minskat.

6.  Europaparlamentet anser att med tanke på den minskande befolkningen, BNP per capita och den industriella basen i den berörda regionen, uppfyller ansökan kriterierna för stöd från fonden trots att färre än 500 arbetstagare sagts upp.

7.  Europaparlamentet är medvetet om att ökningen av importen till unionen har pressat ned priserna, vilket har haft en negativ effekt på den finansiella ställningen för företag inom textilsektorn i unionen och gett upphov till den allmänna trenden inom textil- och beklädnadsindustrin att flytta produktion till låglöneländer utanför unionen. Parlamentet är medvetet om att i Galicien har detta lett till en stadig minskning av antalet konfektionsföretag och därmed ett ökande antal uppsägningar.

8.  Europaparlamentet understryker att 83,5 % av de berörda stödmottagarna är kvinnor och att de allra flesta av dem är 30–54 år gamla. Parlamentet erkänner därför vikten av aktiva arbetsmarknadsåtgärder som samfinansieras av fonden för att förbättra möjligheterna för återinträde på arbetsmarknaden för denna utsatta grupp.

9.  Europaparlamentet oroas av att sådana uppsägningar ytterligare kan förvärra den arbetslöshetssituation som dessa regioner stått inför sedan den ekonomiska och finansiella krisens början.

10.  Europaparlamentet noterar att Spanien planerar sex olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) välkomstmöten och förberedande seminarier, ii) yrkesvägledning, iii) utbildning, iv) stöd till intensivt jobbsökande, v) handledning efter att arbetstagaren har fått nytt arbete, vi) incitament. Parlamentet anser att ersättningen för utgifter till personer med omsorgsansvar är särskilt viktig med hänsyn till de uppsagda arbetstagarnas profil.

11.  Europaparlamentet anser att den yrkesutbildning som ges måste bredda möjligheterna för de arbetslösa, att utbildningsåtgärderna bör vara kopplade till en prospektiv studie av sysselsättningstendenser, som bör omfattas av denna finansiering, och att den bör utöka möjligheterna till yrkesverksamhet utan någon könsdiskriminering eller begränsning till icke-kvalificerad sysselsättning.

12.  Europaparlamentet anser att det godkända programmet, bland annat genom rådgivning och ekonomiskt stöd, bör ge stöd till bildandet av kooperativ av de personer som tar emot de planerade individanpassade tjänsterna.

13.  Europaparlamentet påpekar att paketet med individanpassade tjänster som får stöd av fonden bör vara inriktat på initiativ som bidrar till sysselsättning, kompetenshöjning hos arbetstagarna och tillvaratagande av deras samlade arbetslivserfarenhet för att de ska kunna nå ut till företagen, däribland kooperativ, och att det bör samordnas med befintliga unionsprogram, t.ex. Europeiska socialfonden.

14.  Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet med individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter.

15.  Europaparlamentet beklagar att denna ansökan inte innehåller några åtgärder för ungdomar som varken arbetar eller studerar på grund av trenden att unga flyttar från regionen för att söka efter bättre ekonomiska möjligheter.

16.  Europaparlamentet noterar att de inkomststödjande åtgärderna kommer att utgöra 18,21 % av det totala paketet med individanpassade tjänster, vilket är långt under det tak på maximalt 35 % som fastställs i förordningen om fonden. Parlamentet konstaterar att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

17.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden. Parlamentet välkomnar Spaniens uttalande att det samordnade paketet har en stor potential att underlätta en sådan övergång.

18.  Parlamentet betonar att de spanska myndigheterna har bekräftat att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument.

19.  Europaparlamentet välkomnar att Spanien har bekräftat att ekonomiskt stöd från fonden inte kommer att ersätta åtgärder som det berörda företaget är skyldigt att vidta enligt nationell rätt eller kollektivavtal eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

20.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vädja till nationella myndigheter om att i framtida förslag lämna mer information om de sektorer som har tillväxtpotential och därför kan förväntas anställa, och att samla in underbyggda uppgifter om effekterna av finansieringen från fonden, inbegripet om kvaliteten på sysselsättningen i fråga och hur många som kan återintegreras tack vare insatser via fonden.

21.  Europaparlamentet påminner om sin uppmaning till kommissionen om att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

22.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Spanien – EGF/2017/006 ES Galicia apparel

(Texten till denna bilaga återges inte här eftersom den motsvaras av den slutliga rättsakten, beslut (EU) 2018/515.)

Senaste uppdatering: 1 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy