Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2012(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0032/2018

Внесени текстове :

A8-0032/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 01/03/2018 - 8.12

Приети текстове :

P8_TA(2018)0054

Приети текстове
PDF 508kWORD 54k
Четвъртък, 1 март 2018 г. - Брюксел Окончателна версия
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 1 март 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0032/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че за да се улесни пренасочването и реинтегрирането на съкратените работници, финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2017/007 SE/Ericsson за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращаването на 2 388 работници в стопанския сектор, класифициран в разделение 26 на NACE Rev. 2 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“) в регионите от ниво 2 по NUTS — Stockholm (SE11), Västsverige (SE23), и Östra Mellansverige (SE12), както и в Sydsverige (SE22);

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1 буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д.  като има предвид, че през последните години бяха подадени няколко заявления от същия сектор или от свързани с него сектори във връзка със съкращения в големи предприятия;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 13, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 2 130 400 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 550 667 EUR;

2.  отбелязва, че шведските органи са подали заявлението на 9 август 2017 г. и че след като Швеция е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 18 декември 2017 г. и е уведомила Парламента за това на 15 януари 2018 г.;

3.  припомня, че това е вече второ шведско заявление за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в Ericsson, след заявлението от март 2016 г. и положителното решение по него(4);

4.  съжалява за слабото усвояване при предходния случай на заявление по линия на ЕФПГ, свързано със съкращения в Ericsson, но изразява задоволство, че са били извлечени съответните поуки; отбелязва с одобрение, че бивши служители и работници, обхванати от настоящото заявление, ще имат възможност да продължат образованието си и да се обучават без това да засегне изплащането на обезщетенията им при съкращаване;

5.  отбелязва, че Швеция твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, по-специално с отрицателния ръст в производството на хардуер, отчетен в този сектор от дружеството Ericsson в Швеция, вследствие на глобалната конкуренция; посочва, че Ericsson постепенно намалява персонала си в Швеция, но в същото време отбелязва растеж в световен мащаб;

6.  отчита, че въпреки че е налице голямо търсене на хора с умения в областта на ИТ в различните региони, съществува несъответствие между уменията на работниците, освободени от Ericsson, и изискванията на пазара на труда; отбелязва, че много хора с еднакви умения са били съкратени по едно и също време в една и съща географска зона; счита, че работниците, упражняващи физически труд, и по-възрастните работници и служители имат особена нужда от подкрепа; отбелязва, че ЕФПГ би могъл също да улеснява трансграничното движение на работници от свиващи се сектори в някои държави членки към разрастващи се сектори в други държави членки;

7.  припомня, че засегнати от съкращенията са както работници, така и служители, изразява загриженост, че някои работници са изправени пред пазар на труда със сравнително слабо търсене в традиционните производствени отрасли; отчита, че възможностите за тези работници в сектора на услугите в частната и публичната сфера ще изискват значителни усилия за преквалификация;

8.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 2 388 работници от Ericsson, от които 900 ще бъдат в целевата група на предложените мерки; отбелязва факта, че над 30% от тази група са на възраст 55 – 64 години, с умения, специфични за производството на телекомуникационен хардуер, които вече не са актуални на пазара на труда, и следователно се намират в неравностойно положение за завръщане на него и са изложени риск от дългосрочна безработица; приветства поради това акцента върху „Мерките за групи в неравностойно положение“ в проекта;

9.  приветства решението за специализирано подпомагане на съкратените работници на възраст над 50 години, които са застрашени да се превърнат в дългосрочно безработни, както и на работниците със затруднения в обучението или с физически увреждания, с оглед на допълнителните предизвикателства, пред които те вероятно ще бъдат изправени в опитите си да намерят друга работа;

10.   отбелязва, че разходите за помощи и стимули за съкратените работници достигат почти до горната граница от 35% от общия размер на разходите за съгласувания пакет от персонализирани услуги, изброени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  отбелязва, че Швеция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) консултации и кариерно планиране; ii) мерки за групи в неравностойно положение; iii) подкрепа за предприемачество; iv) образование и обучение; v) помощи за търсене на работа и мобилност; отбелязва също така, че предложените мерки ще помогнат на съкратените работници да приспособят уменията си и ще улеснят прехода им към нова работа или ще им помогнат да създадат свои собствени предприятия; подчертава, че описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват мерки за социална закрила; приветства решението на Швеция да започне да предоставя персонализирани услуги на бенефициентите от целевата група през февруари 2017 г., преди заявлението за мобилизиране на средства от ЕФПГ;

12.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи; призовава за повече консултации с предприемачите, за да може придобиването на нови умения и образованието да отговарят на техните потребности;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства задължението за шведската обществена служба по заетостта за включване на екологични изисквания в своите покани за подаване на оферти и в собствените си практики;

14.  подчертава, че шведските органи са потвърдили, че за отговарящите на условията за допустимост действия не се получава помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството, продължителността и устойчивостта на новите работни места, броя и процента на самостоятелно заетите лица и на стартиращи предприятия и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2016/1858 на Европейския парламент и на Съвета от 11 октомври 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (във връзка със заявление от Швеция — EGF/2016/002 SE/Ericsson, подадено) (OВ L 284, 20.10.2016 г., стр. 25).


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/514.)

Последно осъвременяване: 1 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност