Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2012(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0032/2018

Esitatud tekstid :

A8-0032/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/03/2018 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0054

Vastuvõetud tekstid
PDF 256kWORD 46k
Neljapäev, 1. märts 2018 - Brüssel
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Resolutsioon
 Lisa

Euroopa Parlamendi 1. märtsi 2018. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0782 – C8‑0010/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8‑0032/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajate uuele tööle siirdumise ja tööturule tagasi pöördumise hõlbustamiseks peaks koondatud töötajatele antav liidu finantsabi olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Rootsi esitas taotluse EGF/2017/007 SE/Ericsson, et saada EGFist rahalist toetust seoses 2 388 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 26 (Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris NUTS 2. tasandi piirkondades Stockholmis (SE11), Västsveriges (SE23) ja Östra Mellansveriges (SE12), samuti Sydsveriges (SE22);

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine neljakuulise vaatlusperioodi jooksul liikmesriigi ettevõttes, hõlmates töötajaid, kelle on koondanud tarnijad ja tootmisahela järgmise etapi tootjad, ning füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud;

E.  arvestades, et viimastel aastatel on samast või seonduvatest sektoritest esitatud mitu suurte äriühingutega seotud taotlust;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 13 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja et Rootsil on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 2 130 400 eurot, mis moodustab 3 550 667 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Rootsi ametiasutused esitasid taotluse 9. augustil 2017 ning pärast Rootsilt lisateabe saamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 18. detsembril 2017 ja andis sellest parlamendile teada 15. jaanuaril 2018;

3.  tuletab meelde, et see on pärast varasemat, 2016. aasta märtsi taotlust ja sellega seotud positiivset otsust(4) Rootsi teine taotlus rahalise toetuse saamiseks EGFist seoses koondamistega Ericssonis;

4.  peab kahetsusväärseks vahendite vähest kasutamist varasema, 2016. aasta EGFi juhtumi puhul, mis oli seotud Ericssonis toimunud koondamistega, kuid tunneb heameelt, et sellest on õpitud; võtab rahuloluga teadmiseks, et praeguse taotluse sihtrühma kuuluvad endised töötajad saavad alustada õpinguid ja koolitust, ilma et see mõjutaks negatiivselt nende koondamishüvitisi;

5.  märgib, et Rootsi väitel on koondamised seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutustega, täpsemalt sellega, et telekommunikatsioonitööstuse riistvarapõhisel äriliinil oli Ericssoni kasv Rootsis üleilmse konkurentsi tõttu negatiivne; juhib tähelepanu sellele, et Ericsson on järk-järgult vähendanud töötajate arvu Rootsis, kuid on vahepeal mujal maailmas kasvanud;

6.  on teadlik, et IT‑oskustega inimeste järele on mitmes piirkonnas suur nõudlus, kuid Ericssoni juures koondatud töötajate oskused ei ole need, mida tööturul vajatakse; tunnistab, et palju sarnaste oskustega töötajaid koondati samal ajal ja samas geograafilises piirkonnas; on seisukohal, et eelkõige vajavad abi lihttöölised ja eakamad töötajad; märgib, et EGF võiks soodustada ka töötajate piiriülest liikumist teatavate liikmesriikide kahanevatest sektoritest teiste liikmesriikide kasvavatesse sektoritesse;

7.  tuletab meelde, et koondamistest on mõjutatud erinevad töötajad, nii lihttöölised kui ka spetsialistid; väljendab muret selle pärast, et osa töötajaid seisab silmitsi tööturu suhteliselt madala nõudlusega traditsioonilises tootvas tööstuses; tunnistab, et nende töötajate võimalused avaliku või erasektori teenuste valdkonnas nõuavad aga suuri jõupingutusi ümberõppeks;

8.  märgib, et taotlus on esitatud seoses 2 388 töötaja koondamisega Ericssonis ning nendest 900 töötajat toetatakse kavandatavate meetmetega; juhib tähelepanu asjaolule, et enam kui 30 % sellest rühmast on 55–64‑aastased, kellel on telekommunikatsiooni riistvaratööstusega seotud oskused, mis on praegusel tööturul aegunud, ning seetõttu on nad tööturule naasmiseks ebasoodsas olukorras ja pikaajalise töötuse riskiga; väljendab seetõttu heameelt, et projekti keskmes on ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele suunatud meetmed;

9.  väljendab heameelt otsuse üle pakkuda spetsialisti abi koondatud töötajatele, kes on vanemad kui 50 eluaastat ja keda ähvardab pikaajaline töötus, ning nendele, kellel on õpiraskused või füüsiline puue, võttes arvesse, et neil võib teise töö leidmisel olla suuremaid raskusi;

10.   märgib, et koondatud töötajate hüvitiste ja stiimulite maksumus ulatub peaaegu kuni 35 %‑ni EGFi määruse artikli 7 lõike 1 punktis b loetletud individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi kogumaksumusest ning et nende meetmete puhul nõutakse sihtrühma kuuluvate toetusesaajate aktiivset osalemist tööotsingul või koolitusmeetmetes;

11.  märgib, et Rootsil on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks viit tüüpi meetmeid: i) nõustamine ja karjääri kavandamine, ii) ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele suunatud meetmed, iii) ettevõtluse toetamine, iv) haridus ja koolitus ning v) tööotsimis- ja liikuvustoetused; märgib samuti, et kavandatavate meetmetega aidatakse koondatud töötajatel kohandada oma oskusi ja hõlbustatakse nende üleminekut uuele töökohale või aidatakse neil luua oma ettevõte; rõhutab, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 lõike 1 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda sotsiaalkaitsemeetmeid; väljendab heameelt Rootsi otsuse üle alustada sihtrühma kuuluvatele toetusesaajatele individuaalsete teenuste osutamist 2017. aasta veebruaris ehk enne EGFi taotluse esitamist;

12.  märgib, et kooskõlastatud individuaalne teenustepakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate ja nende esindajatega ning kohalike riigiasutustega konsulteerides; nõuab, et ettevõtjatega konsulteeritaks rohkem, et viia uute oskuste arendamine ja haridus kooskõlla nende vajadustega;

13.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusale ja jätkusuutlikule majandusele ülemineku eesmärgiga; väljendab heameelt, et Rootsi avalik tööturuasutus peab oma hankemenetlustes ja praktikas järgima keskkonnanõudeid;

14.  rõhutab, et Rootsi ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

15.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

16.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid uute töökohtade kvaliteedi, kestuse ja jätkusuutlikkuse, füüsilisest isikust ettevõtjate ja idufirmade arvu ja osakaalu ning EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

17.  tuletab meelde komisjonile esitatud üleskutset tagada, et kõik EGFi juhtumitega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

18.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1858 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (ELT L 284, 20.10.2016, lk 25).


LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Rootsi taotlus – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2018/514).

Viimane päevakajastamine: 1. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika