Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2012(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0032/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0032/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0054

Usvojeni tekstovi
PDF 344kWORD 53k
Četvrtak, 1. ožujka 2018. - Bruxelles
Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 1. ožujka 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Švedska – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0032/2018),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

B.  budući da bi, kako bi se olakšala preraspodjela otpuštenih radnika i njihovo ponovno uključenje na tržište rada, financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće;

C.  budući da je Švedska podnijela zahtjev EGF/2017/007 SE/Ericsson za financijski doprinos iz EGF-a nakon 2388 otpuštanja u ekonomskom sektoru svrstanom u odjeljak 26 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda) u regijama razine 2 NUTS-a: Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) i Östra Mellansverige (SE12), kao i na području Sydsverigea (SE22);

D.  budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se uvjetuje da je najmanje 500 radnika u poduzeću u državi članici proglašeno viškom u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, uključujući radnike proglašene viškom kod dobavljača i daljnjih proizvođača i samozaposlene osobe koje su prestale obavljati svoju djelatnost;

E.  budući da je posljednjih nekoliko godina podneseno nekoliko zahtjeva iz istog sektora ili povezanih sektora u vezi s velikim poduzećima;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 13. stavka 1. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Švedska u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 2 130 400 EUR, odnosno 60 % ukupnog troška od 3 550 667 EUR;

2.  napominje da su švedske vlasti zahtjev podnijele 9. kolovoza 2017. te da je, na temelju dodatnih informacija koje je Švedska pružila, Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 18. prosinca 2017. i o tome 15. siječnja 2018. obavijestila Parlament;

3.  podsjeća na to da je to drugi zahtjev Švedske za financijski doprinos iz EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Ericsson, nakon podnošenja prethodnog zahtjeva u ožujku 2016. i njegova odobrenja(4);

4.  žali zbog niske stope izvršenja prethodnog predmeta EGF-a iz 2016. koji je uključivao otpuštanja u Ericssonu, ali sa zadovoljstvom prima na znanje da je iz tog iskustva izvučena pouka; sa zadovoljstvom prima na znanje da će bivši zaposlenici obuhvaćeni trenutačnim zahtjevom moći sudjelovati u obrazovanju i osposobljavanju bez negativnog učinka na njihove naknade zbog otpuštanja;

5.  napominje da Švedska tvrdi da su otpuštanja povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalima zbog globalizacije, a posebno s negativnim rastom u poslovnoj liniji telekomunikacijskog sektora usmjerenoj na strojnu opremu, koji je zbog globalne konkurencije pogodio Ericsson u Švedskoj; ističe da poduzeće Ericsson postupno smanjuje broj zaposlenika u Švedskoj, ali da u međuvremenu raste na svjetskoj razini;

6.  svjestan je da u različitim regijama vlada visoka potražnja za osobama s vještinama u sektoru IT-a, ali da postoji neusklađenost između vještina otpuštenih radnika Ericssona i potreba na tržištu rada; primjećuje da se istovremeno otpušta mnogo ljudi s istim vještinama i u istim zemljopisnim područjima; smatra da je pomoć posebno potrebna radnicima u proizvodnji i starijim radnicima; napominje da bi EGF također mogao pogodovati prekograničnom kretanju radnika iz sektora koji bilježe pad u nekim državama članicama u sektore koji bilježe rast u drugim državama članicama;

7.  podsjeća na to da su otpuštanjima zahvaćeni zaposlenici raznolikih zvanja – i oni u proizvodnji i službenici; zabrinut je zbog toga što su neki radnici suočeni s tržištem rada s relativno niskom potražnjom u tradicionalnim proizvodnim industrijama; prepoznaje da će prilike za zapošljavanje tih radnika u javnom i privatnom sektoru usluga iziskivati velike napore u prekvalifikaciji;

8.  napominje da se zahtjev odnosi na 2388 radnika koji su proglašeni viškom u poduzeću Ericsson, od čega će njih 900 biti ciljani korisnici predloženih mjera; upozorava na činjenicu da je više od 30 % radnika u toj skupini u dobi od 55 do 64 godine, s vještinama koje su specifične za industriju telekomunikacijske opreme i zastarjele za trenutačno tržište rada te su stoga ti radnici u nepovoljnom položaju u pogledu ponovnog zapošljavanja i prijeti im rizik od dugotrajne nezaposlenosti; pozdravlja stoga što je projekt usredotočen na mjere potpore ugroženim skupinama;

9.  pozdravlja odluku da se posebna pomoć pruži otpuštenim radnicima starijima od 50 godina kojima prijeti opasnost da budu dugotrajno nezaposleni, te radnicima s poteškoćama u učenju ili s tjelesnim invaliditetom uzimajući u obzir veće izazove s kojima bi se mogli suočiti u potrazi za novim poslom;

10.   napominje da troškovi naknada i poticaja za otpuštene radnike gotovo dosežu granicu od 35 % ukupnih troškova usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama utvrđenih kao mjere na temelju članka 7. stavka 1. točke (b) Uredbe o EGF-u te napominje da ta djelovanja ovise o aktivnom sudjelovanju ciljanih korisnika u traženju zaposlenja ili aktivnostima osposobljavanja;

11.  konstatira da Švedska priprema pet vrsta mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i) savjetovanje i planiranje karijere, (ii) mjere potpore ugroženim skupinama, (iii) podrška poduzetništvu, (iv) obrazovanje i osposobljavanje, (v) naknade za traženje posla i za mobilnost; napominje također da bi predložene mjere pomogle otpuštenim radnicima u prilagodbi njihovih vještina i prelasku na nova radna mjesta ili osnivanju vlastitih poduzeća; ističe da opisane mjere predstavljaju aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. stavkom 1. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za mjere socijalne zaštite; pozdravlja odluku Švedske da u veljači 2017. ciljanim korisnicima počne pružati usluge prilagođene potrebama, prije zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

12.  prima na znanje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u dogovoru s ciljanim korisnicima i njihovim predstavnicima, kao i s lokalnim javnim subjektima; poziva na više savjetovanja s poduzetnicima kako bi se razvoj novih vještina i obrazovni programi uskladili s njihovim potrebama;

13.  podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa; pozdravlja obvezu švedskog javnog zavoda za zapošljavanje da u svoje pozive na podnošenje ponuda i u vlastitu praksu uključi ekološke zahtjeve;

14.  naglašava da su švedske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata ili fondova Unije;

15.  ponavlja da doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima odgovorna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

16.  poziva Komisiju da potakne nacionalne vlasti da u budućim prijedlozima preciznije utvrde sektore koji imaju potencijal za rast, a stoga i za zapošljavanje, te da prikupe utemeljene podatke o učinku financiranja iz EGF-a, pa i one o kvaliteti, trajanju i održivosti novih radnih mjesta, broju i postotku samozaposlenih osoba i novih poduzeća te stopi reintegracije na tržište rada zahvaljujući EGF-u;

17.  podsjeća na svoj poziv Komisiji da javnosti omogući pristup svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

18.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

19.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

20.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Odluka (EU) 2016/1858 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. listopada 2016. o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Švedske – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (SL L 284, 20.10.2016., str. 25.).


PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (na temelju zahtjeva Švedske – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2018/514.)

Posljednje ažuriranje: 1. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti