Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2012(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0032/2018

Pateikti tekstai :

A8-0032/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/03/2018 - 8.12

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0054

Priimti tekstai
PDF 344kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2018 m. kovo 1 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/007 SE/Ericsson“
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Rezoliucija
 Priedas

2018 m. kovo 1 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2017/007 SE/Ericsson“) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0032/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, siekiant sudaryti palankias sąlygas atleistų darbuotojų perkėlimui ir reintegracijai, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Švedija pateikė paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti 2388 darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 26 skyriui (Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba), NUTS 2 lygio regionuose – Stokholmo (SE11), Västsverige (SE23) ir Östra Mellansverige (SE12) regionuose, taip pat Sydsverige (SE22) regione;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

E.  kadangi pastaraisiais metais iš to paties sektoriaus ar susijusių sektorių gauta keletas paraiškų, susijusių su didelėmis įmonėmis;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Švedija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 130 400 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 550 667 EUR;

2.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. rugpjūčio 9 d. ir kad, Švedijai pateikus papildomą informaciją, 2017 m. gruodžio 18 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2018 m. sausio 15 d. informavo apie tai Parlamentą;

3.  primena, kad tai jau antra su atleistais darbuotojais bendrovėje „Ericsson“ susijusi Švedijos paraiška dėl finansinės EGF paramos po to, kai 2016 m. kovo mėn. buvo pateikta ankstesnė paraiška ir dėl jos priimtas teigiamas sprendimas(4);

4.  apgailestauja dėl žemo dalyvavimo lygio ankstesniu 2016 m. EGF atveju, susijusiu su darbuotojų atleidimu iš įmonės „Ericsson“ , tačiau su pasitenkinimu pažymi, kad iš šios patirties buvo pasimokyta; palankiai vertina tai, kad buvę darbuotojai, kuriuos apima ši paraiška, galės dalyvauti švietimo ir mokymo programose be neigiamo poveikio jų išeitinėms išmokoms;

5.  pažymi, kad Švedija teigia, jog šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, visų pirma dėl bendrovės „Ericsson“ Švedijoje neigiamų augimo rodiklių su techninės įrangos gamyba susijusioje telekomunikacijų pramonės verslo linijoje – šiuos rodiklius lemia pasaulinė konkurencija; atkreipia dėmesį į tai, kad bendrovė „Ericsson“ palaipsniui mažina darbuotojų skaičių Švedijoje, tačiau tuo tarpu pati auga visame pasaulyje;

6.  žino, kad įvairiuose regionuose pastebima didelė žmonių, turinčių įgūdžių IT srityje, paklausa, o tuo tarpu įmonės „Ericsson“ atleistų darbuotojų įgūdžiai neatitinka darbo rinkos reikalavimų; pripažįsta, kad tuo pat metu tose pačiose geografinėse vietovėse atleidžiama daugybė tokių pat įgūdžių turinčių žmonių; mano, kad darbininkams ir vyresnio amžiaus darbuotojams ypač reikalinga pagalba; pažymi, kad EGF taip pat galėtų sudaryti galimybes tarpvalstybiniam darbuotojų iš kai kurių valstybių narių mažėjančių sektorių persikėlimui į besiplečiančius sektorius kitose valstybėse narėse;

7.  primena, kad atleisti buvo įvairūs darbuotojai: ir darbininkai (vadinamieji mėlynų apykaklių darbuotojai), ir vadovaujantys (vadinamieji baltų apykaklių) darbuotojai; yra susirūpinęs dėl to, kad kai kurių darbuotojų paklausa darbo rinkoje tradicinės gamybos pramonėje yra palyginti nedidelė; pripažįsta, kad siekiant užtikrinti galimybes šiems darbuotojams viešojo ar privačiojo sektoriaus paslaugų sferoje reikės didelio masto perkvalifikavimo pastangų;

8.  pažymi, kad paraiška yra susijusi su įmonės „Ericsson“ atleistais 2 388 darbuotojais, iš kurių 900 bus taikomos pasiūlytos priemonės; atkreipia dėmesį į tai, kad 30 proc. šios grupės žmonių yra 55–64 metų amžiaus ir jų įgūdžiai konkrečiai susiję su telekomunikacijų techninės įrangos pramone ir yra pasenę dabartinei darbo rinkai, todėl šie žmonės yra nepalankioje padėtyje, turi sunkumų norėdami grįžti į darbo rinką ir susiduria su ilgalaikio nedarbo rizika; todėl teigiamai vertina tai, kad šiame projekte daug dėmesio skiriama „Nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtoms priemonėms“;

9.  teigiamai vertina sprendimą teikti konkrečią pagalbą atleistiems darbuotojams, kurie yra vyresni nei 50 metų ir kuriems kyla pavojus tapti ilgalaikiais bedarbiais, ir turintiems mokymosi sunkumų arba fizinę negalią asmenims, atsižvelgiant į tai, kad jie gali patirti daugiau sunkumų ieškodami kito darbo;

10.   pažymi, kad išlaidos atleistų darbuotojų išmokoms ir paskatoms beveik siekia ribą, t. y. 35 proc. visų išlaidų suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų, išvardintų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkte, paketui, ir kad šie veiksmai vykdomi, jei tiksliniai paramos gavėjai aktyviai ieško darbo ar mokosi;

11.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Švedija planuoja taikyti penkių rūšių priemones: i) konsultavimas ir karjeros planavimas, ii) nepalankioje padėtyje esančioms grupėms skirtos priemonės, iii) parama verslumui, iv) švietimas ir mokymas, v) darbo paieškos ir judumo išmokos; taip pat pažymi, kad įgyvendinant pasiūlytus veiksmus būtų padedama atleistiems darbuotojams savo įgūdžius pritaikyti naujoms darbo vietoms ir sudaromos sąlygoms jiems pereiti į naujas darbo vietas arba padedama jiems steigti savo įmones; pabrėžia, kad nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalyje, ir neatstoja socialinės apsaugos priemonių; palankiai vertina Švedijos sprendimą pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams 2017 m. vasario mėn., t. y. prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos;

12.  pripažįsta, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei vietos viešaisiais subjektais; ragina daugiau konsultuotis su verslininkais siekiant jų poreikiams pritaikyti naujų įgūdžių plėtojimą ir švietimą;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad Švedijos valstybinė užimtumo tarnyba yra įpareigota į kvietimus pateikti pasiūlymus ir į savo veiklą įtraukti aplinkosaugos reikalavimus;

14.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba naudojant kitas Sąjungos lėšas ar kitas finansines priemones;

15.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama užtikrintų naujų darbo vietų kokybę, trukmę ir tvarumą, savarankiškai dirbančių asmenų ir startuolių skaičių ir procentinę dalį ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

17.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(4) 2016 m. spalio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (ES) 2016/1858 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijai pateikus paraišką „EGF/2016/002 SE/Ericsson“) (OL L 284, 2016 10 20, p. 25).


PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijai pateikus paraišką „EGF/2017/007 SE/Ericsson“)

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/514.)

Atnaujinta: 2018 m. spalio 1 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika