Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2012(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0032/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0032/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 01/03/2018 - 8.12

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0054

Pieņemtie teksti
PDF 424kWORD 53k
Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts - Brisele
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 1. marta rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Zviedrijas pieteikums EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0032/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, lai atvieglotu atlaisto darbinieku pārcelšanu un atgriešanos darba tirgū;

C.  tā kā Zviedrija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar 2388 darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 26. nodaļā (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”), NUTS 2. līmeņa reģionos, proti, Stokholmas reģionā (SE11), Västsverige (SE23) un Östra Mellansverige (SE12), kā arī Sydsverige (SE22) apgabalā;

D.  tā kā pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētie intervences kritēriji, kuros paredzēts, ka četru mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, tostarp darbinieki ir atlaisti šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos un ir beigusies pašnodarbinātu personu darbība;

E.  tā kā pēdējos gados ir iesniegti vairāki pieteikumi attiecībā uz lieliem uzņēmumiem šajā pašā vai ar to saistītās nozarēs,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 13. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Zviedrija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 130 400 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 550 667;

2.  norāda, ka Zviedrijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 9. augustā un pēc tam, kad Zviedrija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2017. gada 18. decembrī un 2018. gada 15. janvārī par to paziņoja Parlamentam;

3.  atgādina, ka šis ir otrais Zviedrijas pieteikums finansiālam ieguldījumam no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Ericsson — pirmais pieteikums tika iesniegts 2016. gada martā un tika apstiprināts(4);

4.  pauž nožēlu par zemo apguves līmeni saistībā ar iepriekšējo 2016. gada EGF pieteikumu, kas attiecās uz darbinieku atlaišanu uzņēmumā Ericsson, bet pauž gandarījumu, ka no tā ir izdarīti secinājumi; izsaka atzinību par to, ka bijušie darbinieki, uz kuriem attiecas pašreizējais pieteikums, varēs iesaistīties izglītības un apmācības pasākumos un tas negatīvi neietekmēs viņu atlaišanas pabalstus;

5.  norāda — Zviedrija apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, jo īpaši ar negatīvo izaugsmi telekomunikāciju nozares uz aparatūru orientētajā uzņēmējdarbības virzienā, ko Ericsson Zviedrijā piedzīvojis globālās konkurences dēļ; norāda, ka Ericsson ir pakāpeniski samazinājis darbinieku skaitu Zviedrijā, taču vienlaikus uzņēmums ir audzis citviet pasaulē;

6.  apzinās — lai gan dažādos reģionos ir liels pieprasījums pēc cilvēkiem ar prasmēm IT jomā, Ericsson atlaisto darbinieku prasmes neatbilst darba tirgus prasībām; konstatē, ka vienlaicīgi un vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā tiek atlaists daudz cilvēku ar vienādām prasmēm; uzskata, ka fiziska darba strādniekiem un gados vecākiem strādniekiem palīdzība ir īpaši nepieciešama; norāda, ka EGF varētu arī atvieglot darba ņēmēju pārrobežu pārvietošanos no sarūkošām nozarēm dažās dalībvalstīs uz augošām nozarēm citās dalībvalstīs;

7.  atgādina, ka atlaišana skārusi dažādus darbiniekus — gan fiziska darba strādniekus, gan biroja darbiniekus; pauž bažas, ka daži darba ņēmēji saskaras ar darba tirgu, kurā pieprasījums tradicionālajās ražošanas nozarēs ir diezgan zems; ņem vērā, ka būtu nepieciešami vērienīgi pārkvalifikācijas pasākumi, lai šiem darba ņēmējiem būtu iespējas strādāt valsts vai privātā sektora pakalpojumu nozarēs;

8.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 2388 Ericsson atlaistiem darbiniekiem, bet ierosinātie pasākumi tiks piemēroti 900 no šiem darbiniekiem; norāda, ka vairāk nekā 30 % šīs grupas ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem un viņu prasmes telesakaru aparatūras ražošanas nozarē pašreizējā darba tirgū tiek uzskatītas par novecojušām, tādēļ viņi atrodas nelabvēlīgā situācijā un riskē kļūt par ilgtermiņa bezdarbniekiem; atzinīgi vērtē to, ka projekta uzmanības centrā ir nelabvēlīgā situācijā esošām grupām paredzēti pasākumi;

9.  atzinīgi vērtē lēmumu sniegt specializētu palīdzību atlaistajiem darbiniekiem, kuri vecāki par 50 gadiem un kuri riskē kļūt par ilgtermiņa bezdarbniekiem, kā arī tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai fiziska invaliditāte, ņemot vērā grūtības, ar ko viņiem, visticamāk, nāksies saskarties cita darba meklējumos;

10.   norāda, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzēto pabalstu un stimulu izmaksas veido gandrīz maksimāli atļautos 35 % no kopējām izmaksām par saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu, kas minēts EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, un ka šo darbību priekšnoteikums ir personu, kurām paredzēts atbalsts, aktīva līdzdalība darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  norāda, ka Zviedrija plāno īstenot piecu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) konsultēšana un karjeras plānošana, ii) pasākumi nelabvēlīgā situācijā esošām grupām, iii) atbalsts uzņēmējdarbībai, iv) izglītība un apmācība, v) darba meklēšanas pabalsti un mobilitātes pabalsts; norāda arī to, ka ierosinātie pasākumi palīdzēs atlaistajiem darbiniekiem pielāgot viņu prasmes un atvieglos viņu pāreju jaunā darbā vai palīdzēs izveidot pašiem savus uzņēmumus; uzsver, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. panta 1. punktā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj sociālās aizsardzības pasākumus; atzinīgi vērtē Zviedrijas lēmumu individualizētos pakalpojumus personām, kurām paredzēts atbalsts, sniegt no 2017. gada februāra — pirms pieteikuma EGF iesniegšanas;

12.  konstatē, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzētā atbalsta saņēmējiem un to pārstāvjiem, kā arī ar vietējiem publiskā sektora dalībniekiem; prasa vairāk konsultēties ar uzņēmējiem, lai jaunu prasmju attīstīšanu un izglītību saskaņotu ar viņu vajadzībām;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē Zviedrijas Valsts nodarbinātības dienesta pienākumu iekļaut vides aizsardzības prasības savos piedāvājumu konkursos un praksē;

14.  uzsver, ka Zviedrijas iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

15.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz jaunu darbvietu kvalitāti, pastāvēšanas ilgumu un ilgtspēju, uz pašnodarbināto personu un jaunuzņēmumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts, izmantojot EGF;

17.  atgādina savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. oktobra Lēmums (ES) 2016/1858 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2016/002 SE/Ericsson) (OV L 284, 20.10.2016., 25. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Zviedrijas pieteikumu EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst galīgajam aktam – Lēmumam (ES) 2018/514.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 1. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika