Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2012(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0032/2018

Texte depuse :

A8-0032/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 01/03/2018 - 8.12

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0054

Texte adoptate
PDF 268kWORD 53k
Joi, 1 martie 2018 - Bruxelles Ediţie definitivă
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare – cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson
P8_TA(2018)0054A8-0032/2018
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Suedia – EGF/2017/007 SE/Ericsson) (COM(2017)0782 – C8-0010/2018 – 2018/2012(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0782 – C8-0010/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0032/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât, pentru a facilita redistribuirea și reinserția lucrătorilor disponibilizați, asistența financiară oferită de Uniune în beneficiul acestora ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Suedia a depus cererea EGF/2017/007 SE/Ericsson pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a disponibilizării a 2 388 de lucrători care își desfășurau activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 26 a NACE Rev. 2 (Fabricarea computerelor și a produselor electronice și optice), în regiunile de nivel NUTS 2 Stockholm (SE11), Västsverige (SE23) și Östra Mellansverige (SE12), precum și în regiunea Sydsverige (SE22);

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii concediați de furnizorii și producătorii din aval și persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea;

E.  întrucât, în ultimii ani, au fost depuse mai multe cereri care vizau același sector sau sectoare conexe și disponibilizările efectuate de mari întreprinderi,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Suedia are dreptul, în temeiul regulamentului respectiv, la o contribuție financiară în valoare de 2 130 400 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 550 667 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile suedeze au depus cererea la 9 august 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare puse la dispoziție de Suedia, Comisia și-a finalizat evaluarea la 18 decembrie 2017 și a adus la cunoștința Parlamentului această evaluare la 15 ianuarie 2018;

3.  reamintește că aceasta este a doua cerere prezentată de Suedia pentru o contribuție financiară din partea FEG în ceea ce privește disponibilizările care au avut loc în cadrul întreprinderii Ericsson, în urma unei cereri prezentate în luna martie 2016 și a adoptării unei decizii pozitive în privința acesteia(4);

4.  regretă nivelul scăzut de utilizare aferent ultimului caz FEG 2016 legat de concedierile de la Ericsson, dar salută faptul că au fost trase învățăminte de pe urma acestuia; constată cu satisfacție că foștii salariați vizați de prezenta cerere vor putea beneficia de educație și formare, fără a le fi afectate indemnizațiile de șomaj;

5.  constată că Suedia susține că aceste disponibilizări sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, mai precis de creșterea negativă înregistrată de întreprinderea Ericsson în Suedia în cadrul liniei de activitate orientate spre hardware a industriei telecomunicațiilor, din cauza concurenței mondiale; subliniază că întreprinderea Ericsson și-a redus treptat numărul de angajați din Suedia, însă în același interval de timp și-a extins efectivul pe plan mondial;

6.  remarcă faptul că, în diferite regiuni, există o cerere mare de personal cu competențe în domeniul TI și, în același timp, există o necorelare între competențele lucrătorilor disponibilizați de Ericsson și cerințele de pe piața muncii; ia act de faptul că numeroase persoane cu același tip de calificări sunt concediate în același timp în aceleași zone geografice; consideră că lucrătorii fără calificări superioare și cei în vârstă au în mod deosebit nevoie de asistență; ia act de faptul că FEG ar putea, de asemenea, facilita circulația transfrontalieră a lucrătorilor din sectoarele aflate în scădere în unele state membre către sectoare în expansiune în alte state membre;

7.  reamintește faptul că disponibilizările au afectat diverse categorii de angajați, atât lucrătorii manuali, cât și personalul administrativ; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că unii lucrători se confruntă cu o piață a muncii pe care cererea de competențe în sectoarele de producție tradiționale este destul de scăzută; recunoaște că deschiderea unor oportunități pentru acești lucrători în sectorul public sau privat al serviciilor ar implica eforturi de recalificare importante;

8.  ia act de faptul că cererea se referă la 2 388 de lucrători disponibilizați de Ericsson, dintre care 900 vor fi vizați de măsurile propuse; atrage atenția asupra faptului că peste 30 % dintre persoanele din acest grup au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și au competențe specifice sectorului hardware al industriei telecomunicațiilor, care nu mai corespund cerințelor actuale ale pieței muncii, ceea ce constituie un dezavantaj care le limitează capacitățile de a se reintegra în muncă și creează riscul unui șomaj pe termen lung; salută, prin urmare măsurile pentru grupurile defavorizate incluse în acest proiect;

9.  salută decizia de a oferi sprijin specializat lucrătorilor concediați cu vârsta de peste 50 ani care sunt în pericol de a deveni șomeri pe termen lung, precum și celor cu dizabilități de învățare sau fizice, în contextul provocărilor crescute cu care probabil se vor confrunta în găsirea unui loc de muncă alternativ;

10.   observă că costul indemnizațiilor și al stimulentelor acordate lucrătorilor disponibilizați aproape atinge limita de 35 % din totalul costurilor pachetului coordonat de măsuri personalizate, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG, iar măsurile în cauză sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  ia act de faptul că Suedia are în vedere cinci tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) consiliere profesională și planificarea carierei, (ii) măsuri pentru grupurile defavorizate, (iii) sprijin antreprenorial, (iv) educație și formare profesională, (v) alocații pentru căutarea unui loc de muncă și alocații de mobilitate; constată, de asemenea, că acțiunile propuse ar ajuta lucrătorii disponibilizați să își adapteze competențele și le-ar facilita tranziția către noi locuri de muncă sau i-ar ajuta să-și înființeze propriile întreprinderi; subliniază că măsurile prezentate constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile de protecție socială; salută decizia Suediei de a începe în februarie 2017 furnizarea de servicii personalizate pentru beneficiarii vizați, în avans față de cererea de mobilizare a FEG;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu actorii publici de la nivel local; solicită mai multe consultări cu antreprenorii în vederea corelării dezvoltării de noi competențe și a educației la nevoile lor;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută obligația pe care o are Serviciul public suedez pentru ocuparea forței de muncă de a include cerințe în materie de mediu în procedurile sale de ofertare și în practica sa;

14.  subliniază că autoritățile suedeze au confirmat că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii;

15.  reafirmă faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea, durata și sustenabilitatea noilor locuri de muncă, numărul și procentul persoanelor care desfășoară activități independente și al întreprinderilor nou-înființate, precum și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

17.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Decizia (UE) 2016/1858 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 octombrie 2016 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2016/002 SE/Ericsson) (JO L 284, 20.10.2016, p. 25).


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Suediei – EGF/2017/007 SE/Ericsson)

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2018/514.)

Ultima actualizare: 1 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate